OCR diff 077-7996/549

OCR 2017: tesseract-4.0.0-alpha.20170703/077-7996/0549.hocr
OCR 2018: tesseract-4.0.0-20181201/077-7996/0549.hocr

32,100) E 22, 10G Börſen - K::mui'wnskk.(*.-10.431030.“ -,-- B: “ume: Gr.:? . “; 7555 Getreire-Makler- „509 0300 „4 “233 -,- F::tmxm: 117.1“? 75.“ B Lan:::(rt(**">, Bf. "“am. *.*-(„*.* .): Kommiſſions? 10904 1050 46}—,— Becumer Guß 73 75G Getreide-Maller- 502/0500 A4 255 4 —,— Dortmund. Gle 78,00B Landwirtb\®. Bk. Berlin!'s00 5 360 ..ic- -,- aurakü 74.**)k*G ?crßekri>:' E:»: Vauxe1',€'.*)5* ,s.- 00- -,- Ru'ſäckoe 4}—,— Laurabü 74.006zG FriedrihSbain Baugeî. .!600 A E —_,— Muſſkſche Noten . :.,“3': Lan: érrrcxb-u. “Bauvercix: 39») ,L 29,75 b Land erwerb- u. Bauverein 300 # 200 A—,— E I1 1'035iG Nordd. Etfenbabn-M. . . .“ -, - _ __ L*10'33G Nord:. Ei'" e:“.- .21“::*M.. .3*.*0 .(é 130. «1213. „(*-)G ___, JZraUkſJLTt a_. MK, ___. _ __ _ ()'-(| -Z'_-© IleL 'm P: Tkßl, 'JRWU'l "LW _“, ___ 23,901“) .?" :*???32:(..Lr Z.. „((-(,; _._ _.. __ 1.22 __“, _N____:_ __ 13**,*““.*G *; 390 150 “P21 00G G Frankfurt a. Me 23. j 9 S9 30G Delbe im Pe trol. -Induſt. 4009 A S 28 90bz Á ang2couri f. MEEYIE 3 2 nz 192 E inländ, D 150,090G *) In LT:“.xirMM .;: :::-:::: GL'ZÜ'ÖJÜM w_e:*kcn 1.24, -.:::.er ::“. ._ _ „_ -C:mma11r?t ___r (is'??- _____________ _ 1T;'.'3***'-“z ' (“.;-“ Z'.17.".':“. zxkankclr: (“'t e":;LYuZZgbluns LTWLQ, «___ “(“-“'A?!“ (YZlITZ._;“._:__ . . (“"Z"-*r ___an ________ ___ ___-___P “,.-(10.93 1": ch.“:(tcx ::! C::rs .“: rr. "Stuck. 1_**_)_-_'-L____'_7_?U»_“_'_*“:_“_*__ Liguidation getretene Geſellſaften werden 194, Lombarden 3E t t Gi r zadit efi M Monat gutes 132,50 bz franco Zinſen gebandeit; ift eine Rüzablung erfoigt, L ÖZZZTÜs-(Y. c';c[(- ( (:(-(“Ö * ... », » * ..- „102,10155" Chark- ch 500er . 102,10183 do. :o. kleme (02,400) Chark- -Krement*'<. E es, See 40, I age Rufen Mai 121, 519: 109,190G ſo bedeutet der Cours M vr. Std. iy e og ‘Kerléne Handels8-G eſell | B ER > pad Ss Ga} _— 102,106 | Ghark. - Aîcw 909er 1102,10 do. do. feine 102,40G Charf. - Krementî. gar. 1092,40bzB do. do. in £ ¡100,30 bz do. do. kleine 101,00 bz Große Ruff. Eifenb. gar. : 1102,75G Jrangor.- «Dombrowo gar. — — JFelez-Orel gar. 102,40sz O:. :: i:: _.E 10113051 :: ::. klems .!1*_*],00(z Groß: Run.Ei1'e::b. 102,10G Selez- Morone i car. 102,206 Koslow-Woreneſ gar. . 5 03, 506bGfL.f. do. Obligationen 102,106 Kurék-Chartow gar... 39,90 bz do. £ 11 £ 102,108 20. fleine E M 102,258 Kursfkf-Gharf.-Aforo L gie amme Kuréf- Kiew gar "(*-(3,7305 J:.“mgor- Domvrow: zar. -,- I-(cz Irsl g;: —,— do. kleine . 101 30G Loſowo-Sewaſtovol . 191,00 bz Moëéco-Kursk 191,30G Mosco-Njô!an gar. 103,50G Mosco-Smolensfk —,—- Orel-(Sriaſy 101,00G Poti-Tiflis gar. . 102,1005 Zech W::M: > Ear. 11'_1“-*,'-'*-*51 11:91:11" -W:r:nc*> g.: :. . . 11.125,3**(3le.1. d:. O'.“(i,1:ti:!:?:“ . 102.100) KUkT'k- Ckar. :::: gar,. **)/„1013: :o F." ( 1 „€ ||(2,|||(5) (“Ö. ““|"." :. [2 :,“ . ""IT-“Z'" K*:(Ik- (d("ark.- ?( ::: LLL. “,_“ KUka=K1€W 17, .? ...... “,' -,---- (: 1121112.) (01,300) L':1“:*:(*:- 5511:- ::1'1:*-“:l. . .“ 10111019, M::co- „:((:er ...... 4 1:11_.'10(35 U'Ü'FTO'JMÖ'QU 98,50G Rjäfan-Koëlow —,— Rjaſhk-Morczansk gar. . 99, 00G Rybinsk-Bologove . „4 1115131105 MP:»: Z:1::1:.1;-(' .J.:r. --, - Orcl- (“15:1 31:1 ....... ) (01,000) P::"e-TiAiI «..::. . “.;-3,3003 ?)?jä'aU-Kxßww ---,- .')?10'<k- -').'(:r-::;::1xk g;: . 11111100) "(:(3111: k-B:(: :::". . -,-- c:. 11. Cm. .|0'.',40(“z S>::' 13-4 ((PMTWO .):. . . (0T,4"(“3 T:. :: klci(::. -,- S:“:kwxxtk 3:11 Q:. . . -,- Tra'7.-“:*k-.1(:f; ";>-; OLM . "()*-"UI “. k“- x: x.- .L- **:-* . KÖln-MZNTMU 11". EP“..4 ' K", -- UU —,— do. 1. Em. 1102,40 bz S<huja-Iwanotwwo gar. . 1102,40 bz do. do. flcine. : —,— Südroeſtbabn gar... —,— Transfaufaſiſ<eDetl. g 1105,70G O. fici =< puA dund --Ì p-i . Köln-Mindener IV. Er.4 F A o - «x , ;()bx Roü:>cr_ S. 8, 50bz Rofto>ter Bank S RNuf.L2 B. ï „auêtr. H.! 95,40G > | po. pr. uit. Miri) 76.00G Sätiſhe Bank 31,39et.bG-! Schaaf. Bfk.- B 97,60 bz | leſ. Bank _:_. RUU-x JU ! ÜU5'" H 05, 4.1(35 . “::-.* :“r, (:((. MU?! 71;1*7_1(H .,ä>“:*'>s Va."! 3130er. (:S-* S>::"'* Bf.- "* “.'-""'! ( - "*::Lk- V| 91933** ' 97,40kz . *I.1'.'(z _Ä9*,'.F.5135 „ 97.0011) ::.1'10 3. :“ ?:“ N,)? Z',*_“*:"“,.*( TK:)". "LIN" V. | 96,80 *®* i 98,40 bz 152,10 bz 4198,259G 197,00G do. VILA.B. E «N. 2loublt Rott. „Wril. )4 9:1:«1'3 kr-BLUnkcnkx. .4 &: **:.“SN'cb: Mxr? (bk akn4 “(('-* c-F '“* „“der“. zur. . .; ".."?xxxc- ': *I) (e': :*": 131334 ::. 15. “. 4 MM:“. '““. *Leirz i.“ [.it .: 4 k: 1.11. (3 P adt-Blankenkbg. ./4 Holſtein! e Marfchb abn 4 M2;::.1-"'*:Tt.:““3r ' ".'?a1k.- -L((:r:(“ 03 *; * z.: _ ::. 73, 7031.75 ::. 1574 . . 1551 . . ZZ.].Z „xr- '/ |;- !A;- ||||| ...- " [,'-i' !.“.- R =.... * :*: rr: 1583 __1386] ' 1886 . Lübe>-Büchen gar. . . ».- ZZ“|ZYG 31.1.1533?i *.* .")st 5,9411/117 13.50)sz N(chtamtltchc Courde. (::-ZFI?" ;?3 ZX :4 .'4 Maadel bg -Halberft. 1865 4 E 18734 Maadebg.-Livzig Lit. A.'4 do Lit. B. 4 1“ ?.?TGÖZFG Ma1xd ebg.-Wittenberge : Mainz-Ludwh. $8/69 gar. do. 75, 76 u. 78 cv. A: E. Mde: L Ge OCL. (S L tor 1A p _+ S O — Div. Þpro pon il 5 1886 Z L S — 8610S E 2 L824 5,2944 1/1 u.7.[135 006z3G Nichtamtliche Courſe. Edmöte Ev. M F S4 e G V rect Fonds und Pfandbriefe, „...-«>31: c* “".: Nr.: :::.“. uud Pfandbriefe. Facon- Smd co ÉÆrt.Brauerti 53 49,90 49/20 4 x.“. *p- . „_.-_““>.ßßß»ß-.*»SO;'FZ- “* ***»-.*«4-»-<-Q*.1*»-«:*.1-944-4-a-s-PU „***-«.». ...- '*1*1§]§1_*1_-4*4_*»1_"-]_k_3“10 ,.- - "köſ- B7“7Wߧߓ$ßß" !vx-oöe- x= | ***]C." 1), 7-- Q! (!* „(.-o- | „3,9:3-«1 Crefelder Stakt-Anl . f? — p ) Bi i t nte i d b Nin e V bm N U Me P Pa Ib be e je e N E J N e b b C pk inni io ND A -— i Erne eEREE E 10rd E | M10 D _— [S4 O n "97 | )à äts } Grefelder Stadt-Ank. 4 ver'Öieren -,_ » . 7.2). FL:. 115_,'._'3G DaKziger To. ] 4..u ‘verſbieden|—,— l S t. Fbr. 115,25G Danziger do. 1/4.u.1/10.|—,— S 38,00B Düfieldorfer do. 7.1101.10G 105,00G Duiéburge 101,00G 139,30G Halleſche J.197,75G Karléruber v. 83 1—,— Roſto>er 197,20G Stralſunder tere wi O 5: G O zu p 4 A k pk bd pnd | dd da pd T L n Pepe Pre Je pL p TeA G dend Pee p Preed pre pru Pu (ad (ee Jem, Den pen Prm mi Gere Por Q Gear ea deri Gera da Q Qu Qeiind Vi QUITD QUED E D. v C) — Pr r L O f fa R R O R D O O O O e s go D s P O L C m m4 p. s Abo E E T E LE O S TER Lr) r 1 10 ___ ' " -.*_-4,_11*_1'_B_ TÜ"é(kOk'kk T:. ". (***). 105" 11*3,*.'*_.'(75_ D:.i-äkur? . 101,3“,ox7-(9) 139,3?(37 H;:„(s1'>:*. «(“THE . :r(:rué:r :. Z.“) . -,- T'?:*"(:<:r . I?.")(E Z::al'12nrer "'*'"kÜkek'ßk x: DNN? h_- 5- x_- * kp- »,“S»4(j_4p_4x_4j_jp-Qj_zp_4x-Kh-Ix-lp-Qp-lj-ép-4p-op-jx-4x-4x-4““My-USU»-„“"“-“A“,“JFY-Yw-““"" * !O * ("“.-“»»??- .-**-*.»**-*x*.-*-:-.-*-*-*-U "““-«“G“.»s-s-«O'x; 534“:*:“U*9*O*»-«*O“-©ww9»* “t) 1- 5-4 .“'F“" k“._*'!4“.W§0§O.V$9 *EUR-H'» U'O'U'WU 7) .o,- “'“-47.43.4„3-4 ***-QOß-Np-ß-p-a-w-kt *: “»»-(N....“- xxSUSIL. d-t "- _.; * .*- .: (FZS (:* *.“) (. . 1**1_10ſ,5_ (*" »zu-t-ép-ap-éj-év-ſd-ij-(tp-a'x-tp-ö *zszz; K|| ZK (Z' Q“. ( („"We-***R-q “,"-«'ſ- ._- “..-z' T., ». "xk '*' __ :Y'§[1_1- - lx- r A jr 4 0A bs He O p C d t A A E S pk jm pt I Ila d A N Summ —— 28 1 ., "' _ .;[45 , . .:.. Verüazermtgs- GeicU1<aftcm "“': -*.;““*„'-.“““ . -- “ _ L*.k ...r..m':.: :::.“:- C---._. *- Livia.“ (: = .“ rr STÜck. WWU“ "“ “** "7- - '7 ' -' ' “xt * 0.» 1; “' :::: .::: : 183515561 „*:; .*.(:k:1::“:_-.*.- 17:77'19'0 (__r n* __ F I S C < E ho01, 10G 10 A nd pd pnd p prak pee pur em pen jn Per 5000 N C Cy C O R e e E pad pk >= T L Ft-lier e 07 j ett. “ug e E Verficherungs : .*«.-.<*-«.5: W «WG -.«5_ * ';x 5:33. "" ' * “(Z) ,5 .- (,...-:.: (.. (_. ATH "" FLUG 24) " W "M' 10? _ 15,“ "X - *(:“-'« (1115.74: :crkan'r. . Geſellſchaften. E, S i (M ; (E ) | —, per Cavanber Oftobe Ceurs u Dividen de = 4 pr. Stü. Wien, u egr E a E N G ver 1000 Kk Dividende pro [1885 1886| ng. Kreditaktien 297,09, gSerfte bie O Dr: Sa -M Feuer 20ov. IOOIEL. 4 150 __ '.,2*|53x _ .__.- „“L"-__ “ " (KR *. _ _ * “'I-9T“ * ' - .. 7 **“."C - . .- -' ' ', ., “I:“'.(:.(.::“:1:| (ä: “.'. "?,?.WJH _“ ;._ __ _"; _ _. [_ _ 114 “': (*r 113-11., ((III * : ' -"7,- X . 7 5-7 -„. *»**« “ -.. nn:x. 110-114, g ::„ 113 ““ ““ " " " ::B;:.: “:e-., (“cr ((R:: ")?-“1.11“, , _ -:[“ :“j[- '_1_'(1_ («(x)-“(' [;;_,_ "“ . ("“.--*!*“: '.. ..; “.'- " * " *“ -“ "* * 0-1". *Ér * QU'*' “'*'" * *... ...r: 31:1“: * , . . “ “[,7_(„;_.„;5 **:-,__[1-1|_1' "(*.-. “.':c: *:iU. 5119“. (.:::::,1-“":r. :=“? - 1- “"“"" (“.“: ((>>: "'?(«2 ;! -, - - . . “.;-: “.'(7 :((-"?.11 1*Ö'* ::::11. ""*23 ' ' “ ** ' *" ** ' l650G | Franzofen 243. N A R E 1108 | — |9150G 3 Hafer per 1090 kg. ag, Nag E, Le v. S T TeS | — 10208 B | dings billiger verkauft. d 150 R 99I5T | ritt dor * “ 7 -Ä «* - '*3- d i 32140B US U Í j c E ung errente 89,7O ? =*"! “=- xx. (x. T::"::3! :::.-:00 .: ' 't) - .- . .. .. __ . „_ __ ,.“,Y “- .. * '“ :=, “ HU(TQTTTZQTL ._-- . _ :.-.“) „._43_(. _ _ _“ _ (30:13 “*ondon. *"-. .. ' :. * ".. 5. - “* . ?'?:;,:.“:(r.c:( “_ „_ .- “:. __ ::. (:*-,- .n (. Z.... „4; *_ „*, -;_ „ _ * ...;,“ “_, __ ".*: _-_x .“1: '*"1 l 54, "(L .___ **.QTT. (7: 'k?!.,((; (I(kkl'.“ __ «-.;-„ M 19317“:*._- (*.*: '“», - - - .. .. ;.. . > _ _ __ 1. & )Q * ' ' “““ " '" * “* " "€“ B"" “'*'. * . .. “ ' '.(1 U?|(>?1r 044MB . Z'Kék'. (*.: ung. Boltrente 192,79, | Beferungêgualität 97 26008 »arfnoten 62,621 Napoleons 19,11, Lar 25, | 114, guter 115—117, 9B Anion. 991 75, LZnderbant 245,00, BuſStherader | mittel 110—114, guter 115 Has hs f ab Babn bez., ver diefen a pad L Av rie Nai _90,5—91 _bez, eſte ( errente Mai-Nc (ember verzi. | 9 ““ “ , . , . _.._.-. _ - . .. _;»'5_ „.*. (. _ _ 77.03: *“ :: :::. ' “* . :- :: _ (“('-“:p. -..: "I;." ??:?Z- . * ', . “L"! . ' ' ,'.“ "_ * .. , '_ ', ]1. _é]?,--[1;_('1_=-](Z,Z,J :-,1)„_.'1_(|_J_5 ' . - LÜTLZU . . _.. . . _ ... .. ___ __ _ _*_ , “ ' Z((Lcrr-(1223 .' 7 . “ 10,30-1*, ) (:„ :::.:xk. I':(Tr::“.!: 302. " “ “Zi“ . , 1231112302? kl (“.“! :((“. S.“.(“krsk (*.“J, ,".7- .. ' - ' - * :::.:171. E:::(.*: “'.-32", „“...“-. :(k1161 :(( Sa:“. :D.“. "“;;K; _ P: TFTLÖkTTLT- " ;. SM.: 44'___' («_ W:>'c(n:.€::x:1.§,€r<: 1294,»x:<5_2534, London. . . _ „_ _.-. 102€“, 157,33.“ .-“* -* _ “.*-. “.*.“(11'1rk "13:31:21; “ “.“. Tx'“, 7“ * 11:11:13“: ';[111C'k1fäk “.;: *.*.(1:_“.,;.. .“19 ___ (“Q: : |le - “ * Ts'xcrr. *>_(“(kr.*1_t.“ (**, (',-911.0, * '“ -I(*.“r:( , (**-".*" .“: Ö**"ſ|. ““L" '. 3 :* :::“1715.(5' "(“T-:(“ 35 10,25 (3.37.1113,';- (.J., 3" (::-. *.* .:::-Ir (“* * .'- * _. -“ *... “**-* ---_ "' _. "(121017 1*':'„ * “ '“ .:“. 7.7:*;.,:(?.1.17:11:7 (*):-11:2, Eck. -. 5'*..I-.l.1€rr;(:-“ " -..-.“.“ ' "(:::...rw :* -- „((-., W11112711W*$22 _.56, .:(1271::“;.2-“ „...-„_S- j-ép-tj-l-é .- **:" 1- «- ("!* 7"! 2,75 bez.. per Juni-Juli ‘ Oeiterr. Papie L ; L S F 97-—96—96,5 100—100,5 be ke Loco ‘üg. Kündigungsprets — « Dunlität per dieſen Monat —, E 3 f , 36,3)(75 [1,-_*_o;;1k3 1-9160'3 “ .... . . rer April-Mai 105 nom. 5250B | Wiener Ei nbabnftien 833, Marknoten 52,3! Frbien ver 19 ks. Kochwaare 150—200 6 52502 5 1127 Altten Ds n e 1 Der E B ¿00B ondoner Wechſel kurz 12,10. Futterwaare 119—125 # na Qual. A 580B Loudon, 22, März. (2 L B Feſt. | MRoagenmedl Ll r. 9 1, 1 pr. 100 kg infl, Sad. I < E ſz 5 ate D j, Tafo (12 M; drig L. Bondi tr. K :ndigua ¡spreis s 1200B Tonfolë 1021/16, eußii d: a 34 | Niedrige Ge G 3 i E t : t s ute von | diefen E, DE N E Und EE 22403 T Nentc 9G E . ; G en Von | fÆ, Mai ote’ er N z 490G 71 63, do. von 1872 9 ._ von 1873 95, | Avril-Mai 16,52 49080 nerilts A 95 49/- endirto Ameri? 13125 | 16 E166 0—16,65 2000G Ol L Türten <”"/( Li IC avtlt be 5 SSE Q Z Z [ Silberrente 6 iterr. Goldren 9 1 16,80—16,85 bez, ungar. Goldrente 802, 3 Spanier 69s, | tember-O fiober riv. Eavpter 974, 39/6 unifiz. C e T garant. Egvpter 98, Suezaktiien S1, Can ada Pacific 623 Plaudiskent 2 °/o. p at M U t. WeSſelnotirungen : _ „„. - (_ __. _ 12,94, Paris 25,54, S London, 23, S 1022 1873er Ruſſen 95, Z —,—, Lombard. 72/16, eet ; ür 32 49% fundirte Amerikaner | digungspreis ie: U co 1314, Goldr. 803, Oeſterr. Goldrente 99, | 16,90 , __ „_ _. 4 [:.-„3.304 .(0'3 *J'J-I *?z ,3-,0):1G ] .* "IT:?“ „3 ..“ “ : Marz « April ; preuß ‘Conſols 1032, 49% unifiz. Egvvter 75° 16,25 bez i 16,35 bez., D priv. Egvpter 27, 39/0 garant. Ggvvter S S E — Ottom anbanf 105, Suezaktien 82 N cific Delſa aîen pr. "1000 Ke Geck. —. Winterraps Se N | Sommerra 8 — M, Winterrübten — #&, Sommers A A 4° D es p dae < e _-» ey n t 186,59 bz 100,60 bz 10060bz | . _ "“."" ..Né-J'Z'F', VE . _" Ac A T h 2cAa R 60) | Wien «ae Uk Ee 20,0096 69 ,50à369 bz 4182,00 5zG 1 (* (,I ,*G l “2,2093 L.*.“.(7::7.2r “M.:?!- 2117. (:( ““ Judufrrée- -Ak_tieu. ("(K-f:“. -- ZW:.- Anl.: (:::-(57.2521: e: «.: sur .:55 36 (“:=-: :: ::;exekm) Öe'tcrr.-'(:1; "*k YÉZ ., ':(1? Z“?“Q'É "Dkk " 144,'.3:1G "* “ " 117.*“.*-.B Eiſenbahn: Stamm: und" tamm- -_,-"___ Ar;.. r- -C „111.128: “' 34 75637 Mrt A init. a 540A S O : — 1 . ._ 1--.--*4*" ( “.:.. “1.1.1581. 15-' "' ***-505 (:.-1. SZ“? . "*. 'Z'IE'ÜIFZ Pau»: 21-312: )?? '? ".'-"WM- kkG Pri :. T E * ZT “Yk. 4- " ""?) S::Tm :NZTT'.*.T_11. “21, 1'525 (13.3)? 4 G * bl'gationcw 3223303404 ;).. ..:-“:((“. (“::: 1553. . . . “(**,-1.0“)ſ35 ((U),-"**“. 5) Nis:cr(K::1.1Wi((:mlÜ. . .Z:.',*.*.*Z1 115 (. 0,73G L_:rtUz '.e' E(“(uT ((.,Zar. _. . . .02.“§)Z:G 1T_*,*'**::(H (.:: ((U-43.1“ . . . . . . „114331135 Lr“““(“-(:*1' . . . . . “.'-3T*.'.J*0(_55 *Zk. FLÜZU'M . . . . . . . .??I.4'„'-'Z("H :((!ÖLW J.:; (“:: C 29 29B Litaboner Stadt-Anlei tags Fuduftrie - Aktien. IMoëfauer Stadt- Anleik (Tiribenbe ifi event. für 1885 86 reſp. 1285 57 angegeben.) Sierra S Bk. Pfdb cin. Landi. Pfdbr. V. 144255G | 2 d 3 117,00B Eiſerbahn-Stamm- uud Stamm-' E o Arader - Cſanaderi 6 1/1. u.7 104,00 bz Canad. Pacific“. . 1/3.u 131.0085G | Ml. Skb.St.-P. 147,00bzG | Paulinenaue-NR. 290,00et. bzG Pri n. E -St.-Pr. 425,70(S Szatm. ¡Nagvban, 41, 40B 118,506zG ſ bligationen, à,20à,50à,406z | We wee von 1886. . . 1/7./101,00B 130,00G Niederl .KönigWillemIlI. . 1/7.199,00bz ff, 196,75G Portugie!. Ei!b.-Obl.gar. /1. u. 1/7.192,8906zG 13,006zG Cen tral-Dacific E . u. 1/7.1114,00G Oregon-Pacific i. . u. 1/7.199,90G Sit. Joaquin . … Í ¿n 4112,406:G outhern Pacific . . 03073210) 1109,75 6G Bank- Aktien. “(:::. (*r: 18331550 ' Va eſ:: Bk.- **.“Qr. CZCUU ikcr» "> „“V Tän11>éka-B. T?“ Ö'KNLÖ *,“(1__'"*k L.," Div. pro 1885 1886 ! Baſeler Bk.-Ver. (Tbem: iter V N B Däniſche Ldm-B., Dti \<.Grnd [<2 Bk N 4 4 4 4 Z) (“".-,- “! :":- u ['ſ-" _“) ;;- '».- “. (K| sl., !- ,. _., ,« & , ß“! „- *- (»Wo-(«**:OQw-p p-o-op-p-cpa-p-w-ax-p-ov-*1x- .“"nſ kp „(*,-1,50, _ :."- _- * “““;-“““““. “*,-_- - „_ », ::)*17171-17155.-(_-1_*1-«-j_*1_-L]*(-.:O p_- ._- ... U .. . .. z.,- ! ".. -. ?): |,- * >- ., k)“ R .. .. .. W "„?“FÜÉM 4. clr'.f':- .,“ v ) nls (:::.-(ZKS *))“k'r. Z:*:7:1*:.-.k OA __-M'Öe 111x121: : 1-4 “p-dj-xp-lYßjp-ip-zx-iy-Ij-j ,“ ,_-)-47-* :S- +* D My ry tyr ry 6 4 N 4 (I) E _— MMOANNONRNE pr purk pn prt pad pel prt duch pur pur purd T pet C C) „* ,. (- (“( C, S ry B tp 0p = [E — l pre lek em jmd de pl de emb p A t dad O-A A A-I0 p—— p p A T “#) E «2 \—. ry T 4 p : =:: co 4 - 2 - U 4 1a Di *. enburg. co . “.I LT" '".- . „ (:::xxx377Z5Z'ZIUZ:Z7_x-.ZZ “„.-o' x-ax-z x.-.j U€1<1]*-]j-éd-ld-t Á nl. landwirtb. Pfdbr. Landmannsbk. Obl. avptiſche Anleib e — A eee jeh Pre der t e eee da pm hrem p pi p jd »OP O2 pa D (C) 1 G "5 o 3! ( 4 ; .“» 13-3- :xbs'.“ ((&-((quxß- 1." :u- ) Funn BEBFBEBnunS B dra pur * p pel A C m O) O O 1A p pel u Vit j H Dres A E Lte T4 ey Ll 4 4 4 : 4: | 4 | 4 4 4 *'*'<"'7'k_*ß:471k-:_4k“k“._*k_*_ 1141 |“) (N " (- Z'UZ ._- ,...,-***,-xxöx-z' .- x-x !* » a 1 : 4147117114141- Z'; fk"*JK' WU. . 4 R aD E 0 f t I S Wr dund p pt pr pA p pur * 7 t C _— t . _ O'oö-O'dösWoö-OIQOOIk-OWBBOWOOOYs-jſdu d-r-*p-*-4x-p.4»-,_4_8*_J' »- 'i“! (C N E 4 2:2: co s . . *(Ö']"Ö*l"|'“]"|"] „. (-"*| 6.7)“- 731.“*.*),*'."*.*'**.*"*.)- *" ".'ZÜÜB " 'Z-J'I-ZG „(*))"TU. * _ __ '*Ü'ÜUTU. '.- L Da SERSSNIANNEEE N REA iei bea umd vei GD: Gia Gd ges N 1 » O : Ol) 1 _— C 1) D u AAAANAAANAADODE 7S300B - 1095B .1000Th[. | $ S — 1000Tb[. 1209 | — |2695B s v, 1000TH[. Sus Q v.2400, i A e 3400B E 3 9996B BEBEBEEBREEBZ @ -. Io r Lomo, _4 4 Ca | W i » Q SY _- 2119324 . „(').-*.Tkl, _ ': Y_Y_;Kké': “é" .. „_ _ 241).sz „((TK-"TU, ."“' Z'TÜ'C'B ;;;xxxxxk (*?) . i'.) !*.]. px-“_-_„z.m.!|-__ ...- '".“ x.. na rA A A A E A Miiiie Vai Mie: Mde i 2 E E bek a p pt p pet pk prak pk rk dek D D C)S ek =25 V SN) O N O | > „**. .._“_'_„. **!- «** M'1**7*')**7*71*'7* ,--,y-4-*-xt-*'-*t-*-« ._B__-__KZ_ _ _ _ ",Tpkzx-“US-“U-“x-(QPUU 933 'LH-141- U" 1-7) )*“..1 .-],_-._ x.- “.'-'*- x-xx-z- p-lp-o-lj-IUH-x-d-kd-i ) —} A <= A jed * ““...-“z“).- 91511". *: Ak: -*“?*3.*7. x'_'4,1** ' "**"K1'k :K'Ä x.“- ,) w,- '*."*“ 1. |||||||||||...|||||||||||_|«*||||||||é „;)-42.53.5219- !) ') ')1“)!-1 ““Ä- !")" p-* »: „"T-_! . “...-)?“! *:) "');" „3 -)'.L" (. '" 1;,H:',1_1Y 237,0)(5 (*),-01“: WIR **7' (*I (01,700) kl.; (*.-1,7065 . T E C ps pet per pad peeeÀ jured Anilir N“ Aft. (Be ei, 52,40 bz , Baug Kl.Tbic > A G ry eve- A O A AaacRaaRrRt n D Ty De —_ vis hg E Ee b 98,25 bz S2 9063 5D 5e F: h S6 50B 97,90 bz 98 £0 bz 102,00 bz 101,70G fl. f 101,70G (.it 19.1.0711: 1101,70G Lit. F. I.Gm. 4 .““) S | t.“; O' O' O (“.I ()'-H' “)'" „4 „,.-».- „4,4-47-4 «]».ax.(,-* : x_zx-a' »- >"*»- [(**- »“ ;...- ._. O MOODN pl prt pre ju pk lemA pu —]} p A p SSD: ) pad p * p p 19> A L) A qund c< 1-1 dun ded d jem ju ja Ds aas D C A j Q pk C L Mb pi p pi A i f pl pn pi pri d A rad ‘A .- *; *; *(51-1 l_“x-“p-Lpép-[j-Q _- !:*__-]* “***“ „_>- ()'-_- OI" [(*-Z“»UNJUUSYY“ :::? ... - 5-4?“- (,Das: ,;._.. Qi: .“.-,- 1-4 UOC*§Cd-“*]S7>*-*/ O' .“; “ (: - ]_4p_4§_4p_4 '.'“',_"1.“:.".'"'.".""'T'Ö'T'K'x" * ZZV" (__, . („O k-“W 7“) ': DDOOWNOOFODFOWNWWDDÖB ( , (*.*7-',0*)(-55 "",-'N'“? . 107-',4*.-*kz ß:9«»««<wvm: ) “7 *7 “')“ “I' k! “7 (*F (“7 >17 'I, *! (1)1X.'/*“_3“1)“* Z"“; -x .; .; :; kof- ;;HLOZ33333x71 _Z und dae À V U c L dr —-A MOOLMAL— N E O S E p p À prÀ T (*I D I D 9 O tiG C V ab D D t En ix f i O R M Pr C5 H H 1D H C55 1 V Vf f V R m 2 , / 102,006 1902,00G [102,40 bz Do So L Y YY ceyry cs ter c o cer ey 3, R O 092 N 99 00 Ber susus or uur E EmERBR S c @ ! 7 =i 2 V O r Ne —A p p pi p br A jmd pr a E back prt J] b pet S J A ind pan pr prnb predb prt pen derd j 0) N] ted perd e] ded E Es Ee 6 0 e E >90! e e 2 A N E E a4 pan S L L TIA Gor + s T S 10 e 3 r [ZAQ) += Cy h <9 - _ :( „| (__1- 4. Q.)“ (;,-. ,;1- (_:1 ()! (__:1 Qu (_:- > „!,- (I;? 5-4 p_ſ p-*p-*d-*»4v-*p-* _,j. . . . . “**-*]Yx-“ß,*]-],-*p-4»-*p-4p-43-4»4_4'._-|_-._4-|x-4 .-...__..-....,..»-.... „("-"LMO" „1, ,.. .. ,..- Q.- _.,«y-«qu-ß. k,“.“*"„_*, :I . eo nts O M T 7 S pt ‘(G e ( B. 1 Co = Hmn A4 I V 9° O tr- I L OGLIEH o r “3 a: C: d . 1,7- “' t: 99/,90B 1102,10G 102 1968 102,20G 35,00B 192, 10G 100,506 1101,0990G ber ed jam pen nd jueck dme dret deued dreeb Pen jed untd erat jed peed duad derd A A i l Lj l A iets —A Q Anm r A Á S C C S Cl ry r M Q Pp] ex c M =: I ( '*'-(9? z'“- (“,'-4 .. ___-, - ;: "." ». 5331“; ?) U 7- “7 "ZZ L: *- ,:- “(F“? T. : .... : !.) „75 »»!x-zß-UYSx-«y-zß-Yp-a »- “]O'O'_>_-' (')-(>- „0.- ||||F$||||| fa kz k.: ("4 6D“ - :I . ?MWB . (((-(0105 (*.*-5101“- 1*,-“2,“.'* “141 (“3513313 ('*'-RPR |“:0_.7)1)'_5“1 . 101,'Ü'0G x_zx-xngx-ßx».4x4x_xx.."'*x.4x-_4»4p_ax-4x_z -]„.(-]x_z-]-|»4x-4kz.._-|_ x_zs]_],_Z,_-,_4x-4_]x-*x.4-.|x.4>z_pa_x_z_z.z_x.-_ k-4 _0. w-ßkß<k“1*“1*"ß“ ;( 5-1“- 1-1 .;. ») ()(-1- k", ") (:I !-* (:*) ., .::; “'H >"- ... :: “| :>,- ..- k".- ... «; ».»x-k 101,70G ':klxm “**[1“1'*1(31 "" 14 ")J" 93,111cx.:5G 0e e co R. 5 E 191,70G feblen «1 0963 B 74 60G 98, 10et. 63G 114 i.)?"z . 10:1.7')'55 „107,23sz „97,*)*.'G ; ,.. ') «- “.I . > . ":"-' Hz,.- „» _- -* €(- r*) 1- "l a (> -, ".! »- 1.- k“, 13 ("ſ )Kk)“ kſ '*'-f“ 75 bz “ 103.70 bz 1108, 25bzG 197,60G e —_ [> _ UY-ASYUUYUSUYYUYYMYSS_4_„__„._.__*___*__4____.j_*_; (- »»«o . »q- 4 *- *- (N, »»»»«4-«6-3-4» «4-&-»»->*4-»->->*s- sd-s '“"l _, .. 51-135 ., “79:11“. *:“; * :* ** . &] 2k7-'/. .. “| *, „. 'A ,. (3.24 Ur:- k-éw-ß-q. „. . . . „"'-"'I“! , (“)(“) (“)(-) ( “| »? (:'( (61 “A* .' ' „ . , *:: 7.3; . (**-«- „s:;“BxISxSÉI-xxxxx 1*-:1*7§*_:K*!“*",1*'3*' C'“: ) '““ 1321-11-1-411-11-1-41- „.. d-* O! ).ax-Ip-ép-js.“J““UUUY-SYYYxxßp-QUWU p-Qx-zx-ad-Qp-iQ-JYUYUSYp-xp-IMU ). '«Jßßk-Kk"“xk_xk“k"*f**k_._'*. e a Oro o S ban f S: c S X 4H - 1-4 x...- T: *] . ." .. *: *»- * 31?" Y-„Um-U». rod A p-A e W O r ry ry Li S mm 4 f d 4 U R R 3 .— o IN 7 h 6 ê= o d M f m d Na N D OE> Em Em 1E VNE> V S 2 t p - -* “. Rksi:,-W*:"Z(k1*_)_j. ((?),-.*)G ?'?“k.-W-:*“1“.“'.Ü>-7. “",_ Z5>*".-'?1"1:k:“. MZ,“: 34_Y(_1§;G ZÖZL'-Fé"*" .. 153- '-'-"-'-')'9'G Tk..:'“.:“=;€“. "? (_"x', 7)" 2.42.3005 L'][|)TZ(JJ UWYH __,_H1**,..;71_*-, _ _ _ ,'J'). .," _]:xG ""“?J'"?* _.“:L.,-[ 0.1], _ _00 __J __: __ _ _ ___: __ („“' „“,-(1131 WſtxUÖ V! -V I'" , . „. -. . . , , _ .," . ' ., __ _ _ __- ___-__ __ _ __ _ ((..,L, (".'-t :..-„... __ _ __ _ -_ _ . S3 p> Ser (U C e D I S) D E P S >Y —. as is Cr A y cy A — d »+ S F A O G a > <1 P . ., __ .. _ _: > — D r Err SEEZEE PRrARrA A rAR Ayr c ) L t ta tatt V —A [S p p jA i (jn A A pk PA d per m perk pk pet pk bA pl Prt pk dd ruck jrcé A jd pd p À pt C) red pre pr red pam pr pre per jur prnd )- Pape T Tons Lans Dann Bars “A | i t-A ;2 J) 008 D Sem iweet 21,1903 Rbein RE.QI 10% 113,00G Rb.-Weſtf.Nückv.1 Sl Ih Sſ. Rüdku. Gef 54,00 63G SHleſ. Feuerv G. 122,00G Tbutingia s V G. 20// 92, 50G 101,00G Ünio S Danriveri I0 Q : _ . _ „__ __ _„___ _ . . 12121>73111111>s (5:97?) “4 __ _ _; __ „Z? _ .“- „__. _ _ _ _ . -_ „..], („„ ___, BZT. '-*'_'_1,1_17_*L3, . -. .. .. * 5,3 36G Victoria, Rorl, 200 I i u La it Sd : ""'?3' _ “KMZ 44; __ _. JU"; u A 79 50G Wſtdtic& V B, 20° igV. J G 1 I L j O BA « L x of t F nd f : 4 i s N 66,50 bzG G E 7 20) B ; JUL! _, ae Guarente 911 E Aa : Z::li-('(::.1(1*'r _, :.(1;:::(*.“: _, (“.“: . "**-MY; “:D:D: kßx 1350 *! “>“, . . ., :::.“:Uksr-T ((>> 431. , _ „__ Berltn- I?. '., __:YY .'„(Ö _ __ _“.r ' -*'- ? Xr":- 4ſ_1___ ZF) - ' ?., _ „___ _ “. _ , _'_ ._.;41 Vér (G') ÜL __ ___(2 O .... k Sn Monat : i L Courſe.) V o a 27% 002 | per M er ‘April - CPXMT _.- .',_ D*H 11“; :_ 51:1 (:() "::-L'." J,“:[L-ſ Mai 43,9 , -* Bgw. 220,00B. o Muſen - “_“4 4 l ; Juni 44,2 &, v äIuni - Juli —, er Juli-Auguſt —, -Sevtember —, Per ; Wt a cufebrt 13,80, 33,60, C 37,00, eptember-O ktober 4, A D Berlin, 29. 2) tärs. He C . _ . ' “. __ ._ “'*'“CUM "?>": "((U'LTUZ STÜNDIT': (“'-""*„L „xk “(LK . : .. (“ZKM „. . . m,.“ ???'Wk 'O'?J?xk ]))J „[ - _ _ _ „_ __ _ _ __ _1. „ __ _ _ __ ___,“ Sfr _ ___. („“O-_), *!*-... .::.? ("“_"12-23 |.('-» 3743." TJ “njiſ FJ ___1 3401-31] on __ (*“- 1,1.- LHUFHPQP MPOHOMHOOOM-P .,.-* „z...- 'I“ ..] „] KJ..- , ,- „- , 7-1“; ***! ". dr | *LO'0kl (.“-, “d e e 4° 8 Spar F 4 ing nanz 58 Tr di T ver 100 Eg A e 0 — M, io erung T I S in 3 Ui emi [lid teiter Haltun ü 1 - A4 c j S 92 J TF 55 91 9 tvoleunt (Raf Fnirtes Staab white V 2r (B Ei po Gefe Horän > Lit beſer foncier 1388, t 9 6 3983,00, ? J tro i f ne A E Ter- 78S 00( ſpetula tivem et y UnDe On kg H: Fa in Poſt A 3 ge tor BESBEBSEEE M Mm 1+ a M If N Vb> ME> d N» = A [E m =] 1 Ayr e Tr G r 4; a: 25 L I N 00 Hs o. 5000er Ma?é{. cv. NeSmann . *. 305: Z'.'?.“.">. :(“. :"?-.“":.:11.1:::1 . BMU“. . ::.Z: ".'?är: :(; „('?zr ÖÜZ (: ((>>: Zr .:::1 11-3"): _ k($((.€ :.[ Ei'c: :.:?1': _":r(. ("(WK-“. Beraw. . ult. März K Mar. Hütte tleine Stamm-Vr.! klcine rl, Eiſenbaënb. Berl, Pferdeb. T E E Stra enb. nn. M E. Fab. Do C Wn.Gummi ort Bergwerk E ». -x- .:;x'. ZIL“; „';-“"":fk ..“..ÜA ZZ'Ö. ((Il. (:. ::., "0113301110 (TBN; “.::-rk _“:>(.* *.Z(.- Y:, ")***_;[741* -x'“ k “! ,z ſ“_. 114.0)?1 (5) 40,2." (77,13 (()-"*.*.B ( .. ("U .;) („:* 4- Q (.I; St.-Pr. Bagb.-Geſ. a ry r ra 114.00bzG 46,25 bz (S 107,00B , ||||| HÖDPOPOWOOHMWHPPOOPOOMOÖMOO*POOPOOOGPOOÖ .: _-““ABIS“-“SASBUUUSUUSUUUYAWYYUWSSUUUUJU ...-._.».- OC eu Q N F T E E E S R E G f f x E: f Hx Ex fm O Ez ix Ov n S S E E n f f> e V m D 4 E —L trank dene dreh t D eri D pet D urt pack Jer Jer: fene pn pecdb prt. proc deck jreet jen perab jur Predi park Jem deen dre pre dro, (red dern deeed deme deen Pretk dre Jet — j—A p OD Ei zum B.“: :115 :. nbabn Bezug v. ubahn » Prioritäten a':,*,:*"t. N (>.! :(;Ut 99130155 --,-u „(10 00155 ("(NL-ZG (“'I-IOS) _ -- 99,*J*Z**Z:5 951 (**(1-(5'1 MMWZ , 00,0)(H „"*(1 ,*'0(5' JJ,;Ö '“:(«1 „19,23515' "30,231“ (55 .JJ,".')'7 *:(5) . JJ,- '" '“sz ". (:*J- abgeſt. Nit abgeſt 99,00G — — 99 00G 100,25G 99,00G — ,— 99,006 99 0065 99,00G 199 00G 39,00G 99 25 bz (H 99,25 bzG 99,25 bz (S 199,25 h zG 199,25 bzG ) (“5115 _ _ 914 "2 105 ("(LMS) (",),"JIG . 1-Ü*1,*Z"*)G . „*.*-„17:9 99,2 D 5 bz(B E 99,20G 99 20G 99,20G .1101,00G 179,60G 199 N F 104, 30G _ .',-33 (55 Z. (*.-410115 €*! _> ““ICH, (“P | 1- (Q-x-C-d O «((ST/***(QOGO'CR ** '):(Ä? [* ,' ": > .] „__-, ***“ 3-4 »“ (I > ...- ..»- ") -- “_K ".:. YB“x-4,-4»4p-zy43-a.-4,.-,-z»4»4 “(“-"(LÖWEN)- ?"")"MWM “( U- M?“ ** (18.7587. (5 0 = 3, @ S | ps Cs C O M OONMILOONM R 4 t4 c co N O N Pra N 5D —— _— gv pl pk pri p A j pr jd b p brs A j A Tv SSS8 Arn A A A G wr © 116,75et. tz B 70.0323 (“27.0005 111,*,(*':3G , [0(_'„-_q_1(':) |Z|,'.','1H *."4 “."-)(?- [,“-9 GUV .. - 7-4»- x-lekO-ij-(Hß-(UJ *:. 70,09B 127,60G 111,00bzG 1 106,006 127 u G 64 90G 109 00B “i D A A A U O D M N 109 I » S as C TY / e r . .*. ( ry- “)' ._., s) hr No E c x N ry ry ry C ey s non 8 . N OCOONLHLOMMAR O T omo (de, Pas a —]—]) p p p pre pÀ pÀ per pr jrmrÀ per rk A A D A pi j prÀ prr M s Cs | o x.- **,-Qy- “',:- (3373393: (“L. ;. FI,“, 77 77 (T "1 “; :) k) k“) A - ÖJKOU'k-“SC'OO'OQOUU -- "“"“-. O'U'lI x.“ ; (_: ..]-], p_zp-ax-xp-Q-YYS-z-„z“ j-ép-[p-I-[_|j_>p_4p_-j»lp_jp-aé ' 0) c;: «1 .J.. „...- | 03|<12| o | ZW| («'C-TOT 44-4 (““;. (;(-4114 - *» :'(-3:11 ' k.! p-* ,..- “K- l . .*!“ . | So | M R n tg N „3, ,., "*:“...p-Lk B?:(in :> I mrs r p M _—— T Y 4 C . S —+ Bercinsbk. Berlin >53 Induſtrie e- - Aktien. (DÖW... énxe “Q sven: (*.-*r 1:55 *.*-5 5x:':. 1555 5“ T(r. rr: 18331550 :.:ÖM-Ö:::_:en. .. (Dividende ißt event. für 1885/88 reſp. 1856 57 Div. pro!1885 1886 Aadben-Höngen . .| 0 A.“ (0.'.B;1113A115'. 4? "- "“ "((l>-BUMM ' „ 6-1 2100): : AD(srPNTL- Sem A.-G.f.Bau-Ausf. 44 S Adler-Vrauerei . 6 210,90 E z AdlerPortl.- Gem. 10 ZSKA!" A::nirUZ-Fxrx ;(“; 26,60G Admiralsgart. t 0 ((RPG) AkrM-L' Braus: _ 197,25G Ahrens Brauerei} 0 *.?3. («**5 G “UE.“ (1:- (H::113u_€ . Z * A(lge::1.H511*'.-r_ka_u 65,50 bzG Alfeld- Gronau B ( Allgem. Dane an 0 A:“.(z. K:(“(.:“.:: 111 "(:::-::.: (FW". .:( JTD . [.',/|:," (:!:. ___- (“*.-„'*' '?ZB '! “:.-13 “.:.-(3.0) (19.0.1130) 83,10G 118.600) 153 2:90: ("“! “„...-YYY,- . . . . . . . ((,; TT:: . . ' ' -z *-**-*d-4d-4-*»4x-4 f;“, (l *I »z- :*:p-é “1717171-171-1 ““SMS-***!"Q _, -©-c.*-c-.-* Anb. Koblenw 11} Annener Gußſta Ti O » O C Sj ——— 37,00bzB ( '_;*:-*S'kt*-x*r:*-:K .. . Q („" „ (:>-***- |:) 4- !; _. x * x.d- ., ? K e") f'_ SISO'QOLX'QT'O'k-“dpdIDWQQ'ÜS) WO'WSI,__ 77 kj k“ ' ")*th _- ,. „_- ,_4 [Q. „..- C' 74“. (1). (_:_, , 773 _,Z'L m,- Oc 4- (,' |||||||0-|||||||||||||||| © FZ- 91001191. p_- ;*_-i Ud-éd-éd-“j-zp-éx-xd-Uy-4 *O B***“ T* _>;- (91 -( * * 35 99bzG 113,006zG 85,10G 1183.690G 153,20 51G Ob L R s E R S r e E t L ® ® de A — p p A j À A ov [G D 2 e I N] A A R A j m 1A C5 Do ) QOLULRARMRATANnS M Le A E D L = * ' “"NRW-F.“ «* &: «. «kle' ... “.'-I ' k) ]o-4 (.S.;u 74O'O'C'lx'x'l “:?-Ms“ **:-71 «*.*-“Wx“ .;“ | v Be S MOMUWMNMOIMARNDNNIr O M. ry et Drr A _ 4 A A L s O O M O N rz S d I H N I LL Ee O B 00G pu tim p—A p p pk pt A rb d ra »O A p es O: 2 “(6 eT vid E O I el A2 S — W— M Le7 | ' 4“?- (:.-ZIP. „* SU*©-:>w-*]Q*C)OOO* >“* [' (.?" |>»- ()* («),-(1349 (17,101)“ 10350435 OON| MOONCtHt 2B B Wr P “i E D tat —A OMOON-IINONOLN "D E O A j T JàD 3,9552, 90 117,10G 108,50G 90,75 bz 120 00B D p pÀ jk p p p pa A p bÀ pA pel prr et 7} L i M3 9 ' qa“) . - 1)*'*“'*B* '4JYSMYYp-éj-zßéd-jp-Qz-4Mp-é . *'| |. . _ _ -. . * _ :*qu _ , (,) “& _ _.4 _ _ :: __ _ ., 37,T:*:.“*'_“5*„ 1:7. (2:1: k::7“*c:1*:F.* :““et...k.:“ -:1- “ C:“..UZ'," ZFS??? “1.5 L E e S ( 00 Ban ue e Paris L t 37,90 tzD in und konnten ih weiterbin nter kleinen Schwan- e zevdo V G L 00 y L f auf London 25,343, | 4“... ' __,___k___"___ (| a.. ; (351. 11 “ . _ (>75:xe (1.33 Gck. - (71:7.1.((*1k:.((**“"" .» ').-WN"! "' *" 'UT [ [MWM] T:.“ “M ' " _! ** . RVMM?- ;(...M:__.__ HT:.(*“'k/'*'"*'“ (4'3 * *), )?7 0-3 “s'" häftêlos. Geek, — Gtr, Kündigungsvreis Lob dgen gut H, E R E Ats L vai ‘türk. Oblig 315 00, Neue 3 °/o dent AÆMÆ Woco —, per dieſen Monat —, per arz : , „(( “::: -, :: (5411210011017: (":( ). ; . (* -. ** - . /0 ti L, Fe & f c « x f / i - 4-4“... , , . . . _ _ _ _ _ . .. ' _“..(UJÉZÜTQU Lßsxcki (I?. (.*-..:. TLZ __ _(HYTÄZU __ _|_ TIB.) “((TU-(1511 .___, **)-'Ü'PÜÜZ'ALTW _ _ _ «.'[l ___ V: l O La ſ vorliegenden E enz is Un o: i ¡He An- 0 Taba Fafttien —,—, PBauama-Akti iten E, April — pe r L'UWU' 'Laqi ___ April-? E E ve r Mai-I F un 4 Vi j „ boten aber feine beſondere ge!Gä! : S 29 E. (Mm I N Boulevard- int-X r -'_'(.)i-x(((|____[,____1 ' ' ***?!" ÜN: “'" “ ." " "* * ' T Juli-Auguſt —, per Aug 7 60G S K “In 123 I Ly Nets C rofe : Paris, 22. März. {XB. 2. 2) Al O ul Leva e : J , ** '.) . ." . «“:-, Pe i (O O C g dar. «U LET eigte die Spe ITOR L 3 C R i E Lo L An eibe iber 191.0061 G ¡rütbaltung und Geſchäft und Umſäge bewegten | Verke “Vialiener 98, T 1% 0 Golde. B26, | Eb per 100 1 à_ 100% == 10000 1°/. ; ——— # O. V s 2/16, U N ¿ E f f Türken T 13,823 irkenlooîc 33,00, Spanier GDE, 1H in * vas matter einfetzend, ließt feſter. (c 4 r E 5 .* „.:. . «. . -_ “» : 30.1 („11.1117 _ 5 L ct p j—4 jl pi prÀ p A jf jt pi j prA pr per ... _ "K* *" " pmk A P prt p jd prA pk 1A pel jd A pmk jur A e h Ma pt pi p44 A pi A A A l A A . ““ 'N'" “;":- , x 3k[1[111(17_ ( (DL:: O V D B Mad, «Db. 61 Rbein. 65-69 - Bresl. -Freib,79 Dber Ae F. 11, HORODDNE A p j 4 atr — A p p d A A ) (Sry ry tr E S v I OO0'OZI s t L) ry T = SRSE 87 C E R E E R EEREE O e - 4 m Dr t ry t G +5 _ LarU-Ö, „.'-(. ').?(Zkß. ('*';- L. L".) & _O (1'*-Z1. —_ A TE e o U ?: _ » , P“: , |: ' |L) a Ee le VE- m f= N be e Me S Ml Em e e Vf Nam V i fe fe i b Dim 1 D L 101,50et. bzG 106,758 D, ( bz B [4 “s H pt A A i i A pt A a ff R E E abg. pr. E Gs M s da A ijr A C a j ——— C 1 = banr derb îtte alte ——— e conv. 190,00G Kaiſ, Wilb. Baug. S P 197,00bzB Köniain Marienh 112 ,00 G Laudbammer end pan ja brend ded perck red pet penk dum derd dre É jmd P perek penck deu r l Ie A A Pt A M pl brt ry ry 1 i pi J J R pA Dek C O —Ì bret prt pre pn a] bb J bad J] J pet. 0B 1, ( 1,60B S 20S n As H. p >—— A —]—— 1 7 1 till 1-1 -Ì M. C5 A L 4 Od Ars É enbeea Ascçania wig a 1 Baug. City do. Mittelwobrn.. do. Oſtend . ._.. (.'(L'. “44 .w- :'_((1: [|L :? _) _ _ 30 TK *1___)__ (110 ITU [___W _ “_:_ """" j do. Berlin Gfarl. L N A 506 do. Berl. Neuſt. . 32 00bzG do. Moabit 65,0063 G ** KM":- Mk ©1353 1211? "m'???" ';chksn Z"" kFr:“...[iemér 09510MM5 LF?" 5*« OTT.“ “ do. U. d. Unden . ...: 100 1 5. 10001, .: 1000: (*», ' _ _" “ “Z' :x). *? E Baar S Berl. Aguarium . do. Siobrauerei .| do. Br.Friedrshn.' do. Br.Scbönebg : „- ;, 44- _ _ WM EMW" ' '" T((rkc'm 13,3'331r““".l::*; "“"“. 00, Z:7.::31.“r 1.23Z, ". 610333 (11.1118: cin (*(__>.11(, «((-3131 16116: (>,. . 1"*,> “*““, a::“ér Ka'1a-"“' do. Cementbau. . 22 50G do. Centralbetz. 71,40b3z do. CiGorienfabr.: 416,0983G do. Holz - Compt. 120,75tzG do. Immob.-Geſ. 123,00B do. Lagerbof E 90,00B do. Sp.S{wendv 33,09B do. Charl. Pferdb. 90,098 do. Sved. L, u.Co. 33,50 bz do. Sped. - -__ * * » _ . “' " "* : WU???? "':Fkil; “MZF . ""“? (r': Z(..k.k: E")“:(x : 3-2, BMZ“: (: :.::u:.::1: 319. 7». :. * 9' "] ""'"WWSNL' "“ 0 O mit ' ß 12; 11“ _1111 *9 :* ' * “ Verein 103,50G do. Waaren-Bör!e do. Wki. Sentk.cv cs r o 14 214,75 MNMOD E P 1 f Ma 1x Of 1E C N (dn fm 1G Dim din Ma Mm fm fm bine 1 fm bm m Mm M Mf E 1b M 1> 1m Of f Di jn f 1 (b Mm E Mm E M N H M M> 1E V V DES Wf Uj V Dm Pn Hm M U V V Em Mm Mr E Mm D b V Me V N V 1 S O8. JOOV00ON Ars S9 T5 rate 0M A A 21 et. 4 D N A [n A E EBA r 7 7 Aa 14114154. I45 a2 A A Dn Ra“ * L' * : *:. 12111100»: (:::. :cr ")'-_? «**-"(DM 37,.*-- t 1 Ae t2: = 1: A A ) | oa | L: ſi feſt, andere Kaha- 264 E Jh s — Loc Fa er Ne N e É Du s Verkehr. Egvvter 382, B ue ottomane 515. Fett. - " (ersburg,-".'."..":(1,1W. T. .1 ..r . “ "* * * * ' |““ ** (* [(' «.- “Tft r' St* Lc “(. ' *)" "* „. „:1' “x"") *- hig I , F?r. «„Iſ T:?! Kündigungöpreis ie „April 37 Fab pertfe s n s irde mit 210 notirt. 5 eſter- St. Petersvurg, 22. März. (W. T. B) DEE DIIOS N N s 783 72 9 bez. "per ta 4 2 17 7 6 L D C 99 9 T5 s) — — T r E e i A B ager 1 1H im Verlaufe der | Weſel auf London 3 UX ( " ??.de. 'zu, "'H.“ T'. T1).x:[1*' Mt. 214, do. Berlin 3 Mt. | 37, ‘; D, s | s as B L F n Juni-Izli 1 L ten o Cr t ké 4 U D) X M E 3 c 2 Add A f E “O ziemli lebbaîtem Verkebr, | 182i, do. Amſterdam A 10S, do. Paris 3 Mt. f 7 a Gu or n li-Auguſt 39 6— 39 5— e E S l 4 {waer Eröffnung befeſtigt 2271, 5s Impérials D, i, Nuf. Präm. «Anl. de 1564 35 988 5 De S Septe mbe “i 40, 1——40—41,2 gra Cat E Vg N sfterreiiſe - Bahnen | (geſtplt.) 2474, do. de 1866 (geſtplt.) 2324, Ruſſiſche | 39,7 bez, per Augu t-S F ep 40.7 40 6—408 bez Eon E n va bn fd f, Goth: vol babn feſt, Änleihe de 1873 164, do. T1. Orientanleibe 994, vei, ver Sevtember-D Ee So VOdee bebai uptet, " J“: W? C"[ TU' LIKÖR: > *))11. "2152, (“O. ÖÖT'M () M?*L ' .*s, ( ____(.-;*„ (“e_r ')(1:r...__-(;:1 11, __ 01,1 _14, __bi1_._3_ _ :<(>(_*>_€ Krcerakr'U. *1111..... 1:1: .... . . __ _ )( Elbetï albabn 1 J abn ſe do. Il. Orier ntanletße 992, Do. S o Goldrente 190$, | per Oktober-Novem Per Arr T s 46 61 +4 A p p 4 pi p p A A A perá prÀ jet prad »—1 Da Bg? -t—- 2 E — M — Mde: “- L TIELT L H (SI(SI (S 35,9 on 03,10G —,— Nordd, Alov 149, f 69S Oberſchl. 159,75 b bzG OAaDI, 60à,90 bz 120 00G 129 00G 101,00bzG 195,40bzG 60à,10à,75 bz B )25bzG Z- 101,40G S $5,00bzB L E Stolberger _ "J": ___2 __ (YUM ZM? __ 1-.-,_I,.,1--371' __ ___ Jan „___ VW _817 “ (“>“*cr11 (2171.711([:>> ((Na. : ::: V:! kc(“r, "***B- ::::.:.::m ' ' ? ( 115 Zink 115,10G do. Sk.-Pr. 57,40G Stuttg.Bw.-Cpr —,— 30 00bzGB Weſtf. Drht-Ind. 32,00B Berzelius Bergw. 121,00bzB Wilbelmsbütte. S 101,25 6zG Bielef.Sv. Vorw. ain . ‘ S» s 2 4 53'1- “_;(53 ' :.“: (...:-"(..> 3",0-.€',3- B ' 1" “*"-_ 3-43 1<.*7_*3“'13[ (T': 31-71," 111“ '*("Z (ſik: ?" '.)(X, “' JULPSNÜlI 9,11, KU|(.Y_ZÜU1.'Y1T.1|S ') _ * .)_Lz., _ _ > k 4,! [._41|«-4"*) €*.: ...: M„ ““W“? R““ - Obligationen induſtrieller Geſellſchaften. Birkenw._ Soria E E S S ismar>bütte 102,90B Anilin-Fabrik ri. 1055 ‘1/4.1.1/10./106,25G Bonifac ius Bg 170 00b Berliner Neuſtadt , 105 © .1/7./101,30G Horina Ba N Cv Boc.Guk#ſt. Part. „ 103 1 4103,40B Brauerei König t. 79,30G Buderus Eiſenw. , 102 5 0,/102,60G do. Friedrihsböhe 137,00 63G Deſſauer Gas 105 rid 108,00 £3 do. S&ultheiß . '“ »'* > >>>“; («1:31:1“2474, (“0.119 1996(g.13(1.1 ::.“): 711911": (He ..,17 .* (“cr _nguÉt- c:“ c::__ . __ __ __ LMU"? KMU ' """“-i'“ ' “ ***"? '. (1 1573 1154,::.1]. 3-- r:::1(.1;7.(€:(€ "11, ::., (“€ : Z:..*(€111:cr-*.. k(:(“c : 4*, 1-4 . 4 ..„ c.. 105,75G MAGLO G, 82r, N a Braunſchw. Jute 114,005zG D. S6r, 97,908 Z 1 Foh E Donnersmarkb. P. „ 1005 102,10et. bzB “do, Phecvebahn .| —,— Do rtm. Un. Part. 1105 1107 50et. bz B Bredower Zuder .' 13,75G Friſter&Roßmann „ 105 38806 | Bresl. Br.Wieſ.cv L S Gr. Berl. Pferdeb. , NC_WW.-ßq[c-3 u...“ 100 102,80G fL.f. | Bresl. Oelfabrik 34 60bzG Henkel v.Donn. , 'Z-Tr'.r1“(..(.. .: 111212 € _ _ _ ')?11 r _ “271"? ““I «** ,1'11'5 I'MXT T:. 11]. Lr?2::::1:1(2((*€02*",::.3'0 0 (4532.krc:1:e 1.10 105 4: 99,40B do. Wagg.-Fbr. 34 60bzG endel (Wolfsb.) , (“5:7 TU: *015- (::::113: **:-«.m- __ "___-___ __ '“": L.EN LTU ((_ZL' 'N'-'. ?ZN'Ö _.? __ *, _ _ PIN"- :" ___T r' UFZ ÖÖ- __) (_. 0 ""T? 7.1, Kk D|?“P'311Ü' ; ;? 1:39; (:.-FUNK ,ZyjrthH _Yer 1130“ [ 5, „(.-., -_0 ._. „ .(„1 _ ___ UUUW € "> MM U " ' “ ' ' ?KU'fi1'>€E1'€11'-*3(1(.€:1 231, KurÖk-Fcis:')(k_(1:::_ 330, 9137?“ 77,11; 5.716 _(323. 00 2300---?1'0 N: () ___ _ J [ (:“Mx |U UWS" 41 “*** 7; “= : * * St. P.:Wrékurgsr D(ÖkOTLW “::.:xk 743, W;:UÖW: : "“13011118U )?r. 3,» _.. ) _ .___-_ . 105 99,10bzG do.Wagb. (Hofm) 90 00G ali-W. Aſchersl. , 100 98,80G Brodfabrik . «((UB-Z (11173 NEUN: * :,“... .1 OP?: (7- '; .-e« . „.f __ (;,: „',- "***:nk 1111" ;» "(11.120 * 12,30 [1517101110 ;()“,ka 1“, €:“ ((* _, _ _, * ' * * “:ſ?"- Q' [€* TLOQQUTQ„U|( 100,30G v.Kramſfta Partial „ 109 j 1017563G | Cent.-B.f.Fub - U «.:. > ,--* “Z'“"(É “13111' [ ?TTQ AN"[-,|Ü1.(| x'."_ -|[':|(.'-'* „Cl U“ .. » 4 , A T s E S I „Ul rw. 142,606 LaurabüttePartial , 100 100,50 bz G N E 5000 R | )" "F"" 51 z" r U U 1 16113"“*.?;) 7:3 .o (c' >62 * kx NavbtaPr.(Nobel) Chemn. Bauge 95,00b¿G Fr 193,40B Norddeut. Llovd 102,00bB k.f. Sh Siteea] 471,50 bz Oeſt.Alp.Montan /88,00G Cêln-Müſ. Bgw.'| \à473à472,50bz | Paſſage Partial E S do. do. conv. S Do. Do. 101,50B Cníſ. Alk. W.Weſt. Redenbütte 92,90G Cnî. Marienhütte' Schalker Gruben 100,00B Cont. Pferdebahn!' R Solvay-Oblig.. . 1104,00 bz G r. ' ' 1125“ 7,131“ “( 317.4,“ ZT. PM:. *.*rxcr i:..cr:13!.$1:1(c.§- *(._._.:_11.“(, (1.350 ___ __ ___ ,) _ Gröllw. Pap. conv. 194,50 bz Weſteregeln M. 104,90bzG Danz. Oelm.-Akt.! 57,75G ZoologiſheGarten , '“ 01106.20G do. do. St.Pr. 115,10G Deutſe Asphalt! 103,25 bzG Berichtigung. _(Amtlihe Courſe.) Am 19.: | Drtm.Bgw.StPr| 131,75 bz Oeſt. Ndwb. M V. St. —,—. do. Elbtbb. K p. St. do. Brauerei .! 101,75G S200 — Vorgeſtern: Peterzb. Int. Bk. | Duxer Koblen . * .: ** ;) 1 :) . (Ö.,D - “) ::14: 11: (Mk 1. ;„ & '*'-Z [*:ka-'.).31:1'31101-3031114' .! 104,50bzG. Ed>ert Maſ.-B.'| 99, 10et. bzG Egeſtorff Saline .! 6 397,00bzG Eilenburg. Kattun} — 4 74 4 A0, 100000/4 Tae do. 5 % Boden-Kredit-Pfandbriefe 1592, Große Spiritus ver 100 1 à 1009/0 = 10000 %s ic:o d fri 350, | ohne Faß 37,6 bez. Ruſſi e Eiſenbahnen 281, Kurskf- Kien Aktien 350, = j ; L 21: 0 St. Perersburger Diskontobank 745, Warſchauer Weizen neh! Nr. 00 E 3,00 U A ) 8. "_ſ', *,fo ,'„(r 011,1 _ _ *)(l __ „N ___ S*- _ .;Z._0)(“1 BMLFUW :(.:::(?>_ "(1111.10 ,) M __ (W _ ___U (“('(2: (11: “.'(r 21! Dis?fontob ant —, Ruf. Bank für auswärtigzn | dis 19,50 bez. Feine Marken über No tz eza! Dan? el 3174; St. Petersburger internat. Handels “ Roggenmeb bl Nr. 0 __ E 4 4 fet: ‘e f Na fen Nr. 0u. 1 18,50---16,75 bez Nr. ( 75 « b 63, Privatdiskont 1 __ 9/e. ar i « 65,00 bz Bankaktien ziemli feſt und rubig. bank 463. P 22. Mârz. (W. T 9 3 ber als Nr. 0 _ __ __ ___ .,: **. 5 ** "*r ""“ NOW u. 1 pr. 100 kg Br. inkl. Sack. 25, ONS ; nur ver haf New -: York, Q. : . ("-k & . . ' 3 "' "_.“- 1.;.,;,*_*_)_-_B J::T::*'(ki::.1(7(::. ::*“1 .:(“cr ((*-“ ..: 1.1 7.111: ::..“: (er. (*&>1*1*1.C?(1r*'€.1 L.:":WZ. W >“*“ "3-111'43-3F'Gerliu, .'“) Mär 9 „*?arkUrc' ? 1101" E14, .:: 3111102" M61**717P [TLZ “"F“; ;_YFY *"- ' * ) 1-3? “ * "'*'" *- " " * * ((e Tra“:9- 'm: :: Bf Í its 135,090B Induſtriepapiere fe it, aber nur vereinzelt lebhafter. E Luítlos. Weſel auf Berlin 951 Berlin, 22. März. Marktprei1e na (Fru 0,00B Montanwve rtbe [\<w ¿cher Fa D V 0 N) änd Wec} Uf L S fle Tra né- | ſungen des Königlichen J.:l'i1.i- ):."1101111112'. "74 *")k'k'G Z:(;::(1*>“ E'.“ 6.(.“.;:1:kti.7:1 *.*-“C.:“, *.*-::.“.11...“:( (1:1: FL...**8(___ (1.11 ___ ;(:01“. 4,41, __CZe ___ __ 4“:- . g.“ __ ___L "'/'*')'“'G (“ "'? “(( (“( “51 (“>“ 113> WWF.? :::: Er::"11mng ' kö *II, ;( **: «.'L' 35**__341_*v_ .»), ,_ .. HMM |) WLW )' W :] “ " " “ ' ((MTLÜ'L .11. “11210: :::: 13:1 1'-'>._„ (ZYX: -.",.:(1:_1- Prei "("'-[LKG LMM" ( ' ' ) *':- '<'1“< ')(“t1-7-11 ??c11“-"'*:::(“ Cc:1xr..('....„*.-(21112111119,“ “"NO CMN“? UM '“)?“ >" *G*" «? ? '*' ' * “„" _ . 11“ Wk SKN: .:. “***10 |T “"., *, . «' - | *: ?“ CBT - ". WL 'Tékli ("(-. . |, „» € _», Jer [( L* [(U. Poliz zei-Präſidiums. 124,50bzG Inländiſche Eiſer.bab bnafktien wenig verändert und | Weel _ ___ Kreditaktien 47“_,31).Fr.1::3:1“.:1 3891*),L(11.ar-e:1 .:_;__ Pa' " :: „„ „._ka 30.1315:- *WDNG 193*U<1<«<M “:*WWm-«NÉSWK ..:“„“*»«„zw(9 WÜMWUSM6.. . „:? “'"15'71 118,93, T:!TMUUTLT ZT ' Pr. D* ('*' LMMÖUUL 'Y'L'äk'“ " ' :::: '“ 11 U" auf E E 4,544, Cable e U gé E 115,00tzG dia: Melenkurgiſhe nah ſ<wäherer Eröffnung | fers 4,8 74, Wechſel auf Paris 5,234, &/s Deite T9 erie 300,003 Pag j fundirte Anleihe von 1877 1234, Érie - Z! .* [ : ' W215 21: ((WM Sort: * FZGZG ?SÖ',V ) MM HUT [KMU ÖM 152,75 Tarm- FULWNPZQ .: Bahn- Preif E fefeitig f : 4:11“. (C"???(UÉUF-s U *." -"- 421111: „(1011 W((FLU 13112111: S::te ',") U", R' Oeſterreibiſche | Ättien New-York Centralbaßn-Akticn 1113 (3,500G Courſe um 24 Uhr. Feſt. S CITFTEEN E U Lat Shore Per 100 kg für: «| A ' () T "MW? VWL WMF“ "' 1.1 * ( 41 D Chic. - .::“,- ““ _ 7)?0 11 11T: Sort: , “;;"Z'I? Fik- „'n': - ??“MU'JU'ZT 19302, RUF. _B::“.k 71,73, Pr. :::.“: (0,2115,(oamd..-_*_1>..(::*c-_;.:;_“.__b_ xo. ((?-:. "ULT? 911111.“ 9 L !terti O L ale D: Per C g für: | —_—— Kreditakrien 472,50, Franzofen 389,00, Lombarden E ( S::te 4,4“ LÜb'Zk-ZUÜÖMU 1.331"..- 210311112: _9-3', 73 Marixn- “LU:: :1-03n1m1: :: ('*'), (:(( *er -.:-"** NM; „_ („'in/16 S::t. (FTSV (urn.: 51, H-, M: >12:1':ur.1.1: 1:31, ".'3, Oſrrrc 1173.21: ___(53: ': [ci<x, :::r__?__'?.*,71i0._run.;9*.:;1-;. 4. 11.1: 017. *. : “31.01: ("k" Horte '“?" , 3543143 Eure: 1343.“ (31171331 '2'":*,*“,*-) Galiziber «'N-.:“ :k0I11cN 2:81:13: 4 (Mte ::.:1121 Pacific do. 36 Nort Pacißfics 6206S | T9, Lúrt Eabadaffien 13,50, Bodumer Guß | do: 942, Central ‘éovieville u, Noſbville vo, 643 | Welten gute Sorte» - - 12 59 89,75 bz 118.25, S St. - Pr. 57,00, Laurabütte Preferred do. 9d De 1] Me St. Paul do | Weizen mittel Sorte (| (Fk: ;, “.):“ ) (- [__ [) 1)? 25, K|dewe11ba " _». | S 1000 Aus ey elagefel/ haft 152,78, Darm S e g ü, Bi latelob nil. u. 371 ‘Wa Paib Weizen geringe Sorte L tädte Ba t 0, Deutſche Bank 159,87, S a E (Sto) “ | Roggen gute Sorte . 22039 Dis! hg ‘ A 195,62, Ruf. _Bank 71,75, Preferred do. 29s, Gauen E enb, a D Roggen T Eu —— Lnbe>-Bücbener 153,00, Mainzer 93,75, Marien- | Zllin ois Centralb. do 130, Erie a E Roggen geringe Sorte 24/00B buraer 36,62, Med>lenburger 139,75, Ditpre ußen | _ “___ __ F; r_ _Un __ Sorxe 115 © "5110-00 GÉMBFTÖÜHTINW RUMZMU 103,73, Geld leit, aeg R 4, für andere Harfe gute Sorte ——_ 84 50 Durer 134,37, Elbethbal 268,00, Galizier Sicher „eiten ebenralls 4 e Nef Soute, C 0 hz Á "55 F e t b, 127 25, Nordweſtba n S : E Et G B Ae A di 959,00 ottbarvbabn 103,00, Rumänier 103,75, | Wien, '.]. Mär“. ("** >.. B.) .*.1: (**::ÖTUHLUW Ö.“?(LTLJ'TLTL Jork: 179750'3 "(.:-1121121: 9. 37 T :*1*rG:(drcnrcſ'0,73, (30. 23, März. (W. 2. B) Die A A Cs 12 s, ; £063 Ftalier.er 97,37, Oeſterr. Goldrente 90,75, do. Pa- der ::tsxrcmL): 1>-u:1g.1_r11'<_()11 ((;/“FMF: ._.]M 'VW?" n::(tkl Sorte _ 779“)sz r(errente "4521 ::. Z?[(:.rrs1“ (_.- 63, 30, ::. 1360€r 101013211111 "' WKÖ? MMU [(I ** “ ' HS:“ cr MriUz- S:rte. . "LWG 350.113»: "?(.ffénaU-Z 94,5 (:o. (85051: 81,37, HIFI .*lz,_§*_((((r.mna_§:_n.__ “333901110: (» ___ (111111111911; _ _ _ _ _ _ , *, * -' * “ "- öſterreichi f D-ungarifhen N A dafer mittel S 77,00b3G pierrente (4,62, do. Sitberteu 5 (en, 0:3 _" Z (: 93,2,1 4": Ungar. (5,1:(„*.2112. 511.) _ _ , M _ ???:)"; "?“"): 19173 R::""1.0rient (1. 30,12, ,do: Kar1- Ladwig: *_*(*.1(n (_g1101111111.»_3_ Nex) (:::: Zrbſcn 'elb?z(1m K:<?n **,.“ÜF DZH“ S:,rb. "???::L 7900. "(We 65,50, do. 1860 er | betrugen in der Woche a Fl E Hafer geringe Sorte. . 21,00G Looſe 113,62 Ruffen alte 94,87, do. 1889er 81,37, L al. e E N hw L Richtſtrob ei —,; 9 ( Boldrente 81,75 Lien, ärz E D 884 er 95,12, 42/0 Aar: Goldrente 81,79 - de “idi Kf. A 181,75, Ruff. “Orient 0 06 12. "do. | Kar l- Ludwigs T (geſammtes Netz) vom Sa “Tbe s Kolben erf 527 Serb. 11.1715 “.'0. Rente 79,09, Neue Serb, | 11. bis 20. März 19.5513 ;Z[.'?<rci:1110(1me Speiſel): (12:1, weiße _ "?>:te "1“?3' “Egyptex 73 75 *..."?itr-(Meer 11312, “30303 .A., :ieEin::.1(:::.11 (“:*-“* 011.11 "(We: («tragen . 193815 F[., Mehreinnahme Sueiſebobnen, 1, weiſe - i Rente 81 95, ' Guvpte: 7595, Mittelmeer 113,12, | »- ,- , ' 1- , 30 303 F[., die Einnahmen des alten Netzes betrugen 4 1 Vil Ep , „_,-_ ,- _ (" ] 1“? Zi?" ('(1. o ' 53251303 Vuxnox-szes-,-, N::DD. A::d-,-, Spamer **" MWM ZL" 143'35 "' (“WWW Kartoffeln . . . . E 26 2 Q J mne Unf ei. . .: 9 25G | Baut d-Ápres ———, Nordd. loyd —,—, Spanier | in derſelben Zeit 149 786 Fl, Mehreinnahme | Sertoffeln . „ -_. "2 2-30 Kl. ) (ZBF WM" “*“““""““"'“"7“" 0St. Äsctersburg, "22 S CA L E 25 250 F[. s 0E d S “St. Petersburg, 22. März. (W T (W. T. B) __ MHM???me ] k„ "201 (H B “. “ . Axe[ 511231 Au: :(“:iZ ::: )(ci<sbank 0:1_:1_-'-'(.März :: Zr _:_ Bauchf'eiſcb 1 ___ ""THIS :(.-(_:_rtathnk. - . "- Ka1'1enbcſkand.1'*50;77+ 1101631113. Schweincflclſck) O nale Live 75,25 63G Borvrámi ui Ma? Auéweis der Reichsbank vom 2 21. März n. St. 9). Brubfleiſd 1 (:x " ' YZZMZ'ÉZ: 1622-24 1631-93,- TiSkMtirte Wechſel kg 224 40G nftedte c Bk. —_ — Kaſſenbeſtand . 128 621 377+ 11036 Rbl, Sóweinefleiſh 1 kg. E Deutſche Bank 1623—23 1632—32 | Diskontirte Wehfel 21 791.“ 722- 14.1. 3.59 , MMUW ] ___: _ - - Diskont: . . 796 722 — 1466286 « | SQweineſte! e chaf Disfonto . ' "1933 3' 31994 2001-41 V0r1<üſ1causöffcntk .,..“4 ?*1 -« 937311; Ha1111nel1fleiſ<1kß 74. 3065 Obli ationen 198$-34A4199.33 20044 Vorſchüſſe aus öffentl. 771 — 65736 Md Kg 2 50G Obligationen induſtrieller Gefell1<a1tem Geſellſchafteu. d'Aktiecn 4781-64à79-7 481à821—94 Fonds . _.. MM 47-3- *“-6 379-7 4510-22 ___JZ FM nd,», _ „„, , ,. „_ Butter _ _ 54“ 00V g Leſt KW "|>; ' ' V:r1">1ü1"1ec1u's 227477 B Ti Buiter 1 E 54,00B Ï E R N Vorſchüſſe aus Aktien Ei : ,0 St((7 . ' "* _ : -“7 “.*-“ c' ) 01. '*'-103) A ["'JYF'ZÖYF' (ZZZ ((",11??J7ZS0ZZ3G YF:- FYWZYF 95-15 11 un: Fier 60 S8. i - — ( 27 435 er 6 d, 16,10 ier rauere! es. 10ole e 79.00B Main - Euongos 95 --1 95 —14 und Obligationen :: 1.19: 50- .*. (..., 11 199 350— 27436 Karpfen 11:3 1 kg . 733MB. **Zk??3..<ox..m(r?(1035 :( u.1*17.10-5,'25G Mcklb Fr.-F(an1.141-2r§ *- 4 KOMÉYUZÜZZW' 81991259- „504553 S Berl” Cichorienfbr. rz. 103 5 1/1. u, 1/7./105,25G Mdlb. Fr. - Fran. 141—2# 42—4 K an 81 681 259 — 5 604 553 Aale |?|“)???xe Berliner WaareU-B O'WÖMDG YTHFFYFÖ 273:3 : SUNNY? KontofÜr? 09 363 368- 335 (56 (???)??k -:__ - 1100081 E Setuig Eltetbalbahn 275—5 A Sonſtige Kontokurr. . 69 565 368 — 3892 u 24 (U 23 Centralbotel rz. 110 . _.-*,- e a a [L S 2ER ethalbahn .. _ _ __ Verin ((>)? is N Ba lnalihe Depots 23.11.028- 139€ 4 _ _ 1000205; eZ:“.xt'ckye ;>»:th 25 716 028 — 359 C04 j 188 Sa Ceutiche Aophalt ra: rz. 103 ___- "'S-WG FFII" ' ' ' ' 394FZ_67_14 3 * “13 ZW- 105 0./106,00G E S ai f B — *) Ab- und Zunahme ILIE" “LM gegen den Ausweis vom SML ' 11 SUGe l 1 au “ .*." » ,. 5 . ,).„KLZZ E;):YULÖFK SIKU... ' „:(-1,500 Gotthardbahn . . 1043-14 *- Mar: " B(cie . erki _, ( 153,50- (55 (“HLMYZSWYW 135€. „(01.199503 Lcmbarden . . i == V O S E Selmierei lolo | Sotthardbakn . . 1411-4 104{—14 7. März. E Bleie , und WWW BMU Krebſe __ SCM, _ erei 75 V 63,506:G a E geſ. 110175636 | Lombarden .... 147¿—4 ( R U Gs 11,40G “Q orf ergkve Oarkort, BergwerTt rz ._. „,) M' ' 25 00 Mi » dukten- _ ;] _ __ _ __ _ J.: _ __ - - W ' kKB; 4 & M E —,— 100 B W MÜ eeWrbabn * 114€- 2 ti eien f L 5 B Bro “' ' (( ' 6- Berlin, “.)... arz. :: -».rt.“ (( .:. (.: „*nur: :: ,_ . . crlin ".'-. E : d \ s8-| Verlin, 23. Marz. Ver Verke br an der Waarcn Ñ 1 : erlin 93. März. ()(mtli ): (Amtliche Prei M “'“ _ _ _ SOG "'MigsGb MILF? rz 105 ,“ (FWG «TZHFW tener 76?""1( -. ( feſtſtellt:,ng 'von Mä De | are 00G nig, Petdlte H / 105006 ain ait 761—14 "o L feſtſtellung von Getreide, Mebl-Oel,(.'?)c|1|('rkc:??§|?*(?(()éA||(?1|li((ſ'1tell|::i:($l (:?:??YYTT?(1'(|11||:|?(|' ", „cue as :te ' ' “ _" * (u: und Spiritus) . . ** » ._. 10100G Ruſfiſ e ZMſchinenfabßö . , _ Jtalxxnxr . . Mehl, Del, b örſe war aud heute fill bei E 8, Neue Gas Nolte . : : - - :6Z_] PFZFc-na VZ; 1100 | d e. l ; leum und Spiritus.) j h an n i 00G Ruſſif e Maſchinenfabr. 6 | S0 Italiener 06 564 —1 ® Weizen E 1000 kg. Loco (1211190119105, Tcrmme Dcr Lcdcrtnarkt blieb11c1cdlä11: .(OI, "|." ??*1111L1(*|?.l||"|::f1||:* 1 (10-be t ein rau rz 185j5 10“ “291.“ geſhäftslos. Termine Der Ledermarkt blieb E éloë, 9e U e Tia Î 55 E R 1ER | 10: Bb B 18002rnR3f1'e1-1" ' (?'21-1 fim: 1060 Rufen! : 824—1 flau. Gefündigt -- (Ltr. KündigungWrcis - „((* :dcr — Ctr. Kündigungbpreis — H ! oder unbedeutende Vcrän ckung , . "© «(,'-' z . Veränderung. 03 0G 3.29 bz Es ; 66, Wkſtfäk. Weſtfäl. Draht xz. : .) ;..- ! *«Q I FZ: .“;1 U 1.- „, UJYYUUUYYJUYJUYJYUM»“““)-“Up_-j..- x.- *) _“ÖJHYJYj-ſd-ißéf-Ip-Qk-«1p-ly4)“ «. ;_;-..“ k",- 7) (“)“-I M.:: >11“ 01 RM:: 03 0“ Bresl. Kr.?(x :*.) ZBW _.*">[.“1'. (" (_1. |d-*©U'C)D'IQ'"-4| "»A-*!*“ "::::x d-“p-é-“p-Ip-ſj-lp-ép-Qx-é' . _“kſrſ-"ſ 'e':- r:. 105 5 Bon den fremden Fond d RNuſſiſle Wertbe, Ungariſche Goldrente uri d Ftaliener als feſter und lebhafter zu nennen. _— Deutſche und preußiſche Staatsfonds re e<t fe nel und Reichs: Arleib re ußiſde conſolidi irte An eiben U ,"! „_, „'.! (3110114111411 tf“:- *; k' -. 4- .“ ;_„;,.* 81:7» OOOPOODPOO OOOWDWU .- (- .* 22 '*1 k)! k!“! -, ,; 'I“ ("* ,.. ,.. ;. * «*. »- OOO»»OOZOOOOPOWODGPNBOPPOPB / _ ___ 1*'1,3*.*;?.§Z(J1 [-_11_J_„)'(H 7:4, : 'Z'ÖJ B (* ca,». „1. ““'-“AZSk-“S-“U ÖPÖWÖPRWÖB ab,]. pr («(. ') ,_z,_-,_-,z.x_-q,-x_-(_mx_- _»,- (:>,- F: (11:11: (e:. ((N: 01:2 _ - _ (:. :::“.r. „“.“-*),(u-(H Km:" WM BWK. 1M Un 10 [159,75 63G teigend und belebt. - , ., „& §ſ*., * *:“7 7B 51511: 17. Mar: (“:.: '1__1'-'_,*Z=-*15,1 Laucbkanwxxsr USYUUSUMWWYSZWSYUB *]k-“*|'_*k?*k"*k-“*k"*k**“*k"4_k'* fſk)- -]OUx-a-]-'g_»x_zp:(_Uk;1«]x_*,_a,_zx-4-]_x-1.-]_,_z_..]_.]_x_z_ ') '"- 7 | (,'Z'J'Q) S*S'TZ'S'S' E ELI Fa E E L E ry ry {4 [E l L as E E2 tr T “O G ta 6 e r N U V U H= C > £2 O00 0-10 rot 41<1 — h ga e c et t-A « t gi s m T2 23, T5 E - 1 “1111173. ._. . x_- p.- p_- »..- -|.-.-.-] )? Us:»-»»:-1--**1-(-|*1»-**(x-4*(-(51-1-1 5.4. ("_- -/ „;.-(;- (.'-, .“; _*,..._... "((NZZ A§:3n(a(§:k:11.v::. 1 BW,: CLT: d:. MittsTWÉr... (*:, L*:Md. . ::,5. (r(11. ("karl * ::..),..*3,§0(z ::. Berl. *)? «(Ur. . “'*'-'*JkaHZ ::. M::(“ir é;3,*§:*ſ*":_1(55 (*:. U. :. Linke:“. . '"-'*_)_1,*Z*)SZ BUILT . . . , * Berl. A3“. :(réum. TO. B*(xſkJUkai. ::. Br 5eri.(r§(:1. (::. Br.?cbénsbg . ::. Ccm;::rkau. . “22.3063 (“:. CZ::trÜkeix, 71140171 dl). C?Qkk1ék1'..xk.* 410,0)k1G ::, Ö:l--C::11:t. 120,73k1G (“:. Jt11::::(“- Geſ. (23,032) ::. Z:;crkW . . G 134,00 63G 69 5068 144,00B 102,5 84,0055 co A d dund dre dund pan A A —À A E S S S i i d i f r ez . "(**),(“Z'B ::, Z:. SÖ“. 211.1.“ “33,002" (:.3 Skarl. "':"crk': 9*Z*,0-.É*(H ::. Z::D.B. US:. :::/(351.15 (*:. Trc:.-Verein 1033009" (“:. W ar(n- -B:(*: T:. W(z. Zen.k.“(“ .». '/ |:.) T*!- „(*-;(? «QOS |1||1|§11|0111| »Opßd*dwßßßßßßßpßß»»PßßßkßßßßßHOOHOHOOPHPPHPNPPPHPPPHPHNPHOOHHHOÖHOHPPPPPH .. ._.: “:.“. *»!OOU'W' » 74“ "***:Z (“5633 * co 2 E834 O A 3 o O r D - " 'My-.Mi" ._. »“ ;( e-u... .',-*(- U' [O L/) )'“ '*'-("(“H'I , “Z (K|(8'((F'((§'(ZÜ “*!*ll'kſ-k“* “(**:-. ,...... ““""-*!*!" ,- [ “:*-**:.“- - :; **:-*!*“xx-WK ».- ,..- , (G R ORNINO | :.:-(| (.** --o *!*-w : ***-“'- (- p_- *] p_dp-lp-Yſ-lpglßjpéj-YYZYSY)“ !"] OWNQÉÉE' Upm,- “ZZ “e-/_ K!; ...... “*,- ||||||||||$|||||||||| (U (?( (K? . _-_*_*_4 (4,9105) *.*-"(1,115 _ _ )?:r(: Z(:: ?&"."'*Ö :kkk'ä-Ä; :.)-_' -.'1 ( "[H 095, _******Ö.,Y'1)(*z '"_'*111_1(!5 (".' *,*_*,(5_5 101,*.**Z*'-“3G 1'.“*-'.*,4*Z*k1_05 ,']*.*'7.5.,1*.*0,75?*3 |I), |I.)sz x.- ?*)'1,4*.'(H ; §3,.'*“*'-'=B O p 2 ry Co j A p Op + pee e deme ph pu Pech Pa met pre pa parat Pt pune pre ee pre pu permad per prak þe À pre pes pee e ded pre prrrc D O a if p R O A A if A bt f f bm É G — ry - -,- ST:.“(kersr Z:::k 1151003 :o. “ *-O . 37.4.1111 Stutx.1.Bn*.-C:.* _-,_ Ds è° R N E (Gl s Gs r } f V M N VE- P b > N > B S G G t 2 >| o e ib e f d E) MARONMNI W-M _ Z “**)." 133 W217. * T-rkt J:“... 3"),*_**.'*B Berz 21111.“ “Berßw. 1“.' ( 0.3B Wilbxlm-“buxte. . 65,“ 101,23sz Bi.“ (c'... «(“ „L*:rw. __ . . , „ p—A —_ D rod a {r [4] co N D [o 7 er) M O O S Q [dan] s S O 997279 900 O RRAIOIDII I 1 II ' “ le:ganoncn induſtNeller Geſeuſchatteu. B((ksn:(._ _„aum. _,“- . . DOANODO C c O % O Dp Ne L (Q; vor [S O E e MRMROREREQIONE x0 Mam via dln V C C R | Arn 2 c @ ONIONI wONNM | Las) V 16x 1E U É 16 NE= E E En V M n D D H V (E be Én În V F M Man C f f a s N V D N 1È En e m n D = f N s a N f bi pt pr prt pi A prr pk pk p p jurA puri b part denk prA prá dr4 j juA Min i] bed prr pi þt juni A pri pk r A Pl A A A 47 M0 G N C O L ai r (N. aat al. C C or ey) 0 “t cen N M d No S BASO A m A e aa a E 4 5 Ì r Aa C - . .Ima.>:utt: . . 104_.;1)Y "(11111110511ka r“». 10 3 3 1 4. :(.1 10. (00,236) B::“ika 1:1“- «. 1.*"*.*: Berlin. ( I?.:(U'takt , 103 1 (01,300) M- . „._.? ?““k ___9____J___1G BOÖEUM. ))).UT. . 103,1 . 103,40»? „(.?-I>»? Kön'x? ſt 7039)» Buder»: E|'?k1'.1*.„ 102 3 , (102,001H *.9_ ;;,szZÖz *kébe („““;-")))ka TL'UULT E3§10344 105,00Z3 "d:. SKWLHUJ _ _ 10.3.7505 DON'TDWWÖ ??k- M' _ ?.".-. Br.:(m'ckw. Jute 114.*)'*Z“ ' :. 5131", “.*-„00.9 . ,“ " (. :47_*_*5§55G D::(xWré-markß P. . 1,00 3 (02.1081, (5, Be O S S S 2D R Cr Lt Tr [ry C. a 2A d A A] h pr pre [fim pi jet pr per p jd 0A þÀ prd A puA v m R, r G 5 Cd Cd Ld Gs 151.00 61G i(D, 00% L z G 306,00 6zG r f rArAcAnrA en * as ines Cas 270 € r “wu - S-W (BÉS c q B ÖFUZ'KTTLÜFZTF. __ _ R E G3 m 0 C3 Mm —A wr — A DO ktm. Un )YÜTT.1105 ) pad pad C E . ?L'? Ö'I'ÖT. kz B T(rchwer ZUckZr: (**-FIG Friſt.r&?_'?:x.ma::n 103 23.0.3003 _ ZKUBQWZZZ (._. „45,10; E': Berl. P(crdcb. , 100 107.',$0_G kl.,1. BUY. Txl'aerk Z'4,0')(1(35 chckelk 4:1111. 103 9.0.4005 (: Wag .,;ßx 34.S*Ä7'(7§*.H :::ckel (W: (':L“ .) „ 103 “99,10sz d: Wag': ('H-fm) ZZ.,OÖ :((-W; A" >cr:(. 100 05,306) Vwk'abrik 1015595) *: Kramtta Partial 100 ' 101731316) (Z.,. .::.1 ;“ [, .- * - - . __ " ,x- -s.x. „JU NL“. [.;-3,1301; Laurakumß'artwck , 100 100.30sz , 1“ ' 5._._0-;,§,Z. Navar1 (No:. [) """" BM"- JÖNGZXG ( (3 1.133.124 N::ddcut. A::d (02.001.323 (.f. TZ ZZZTL. 471.501. L*Y-Wr-Mk: ** -55-**3G (:::.-M91". Bgrr. 547394735013 PWS? PUMA -"7 :o. “d:. :::“.v. .___ (*:. _ _ ::. 1013023 Cm" AlkW.We1"t. Rckenbutt: ZÜWG Cn)" Ykgrjsnhütte SÖÜkkk GLUTM 100,00G CON? Pſékkébäb!“ ___ So(_vav-Ob(tg._. . . . . 104,00bÜH szgw PIV (:::: [(Y-WL; We1tcrYZeln Alk. . (SÖWLZG DJN, Oelm „Akt, 37,753) Zoologt1cheGarten . „106,40G :: („ ("„-.__th (13,100) Dqu'Öe Asphalt 103,"_2_05zG Berichtigung. (Amtliche CMN.) Am (J.: Drtm. BJ:: STPL' 1T1'1,._.*_)(*1 Oeſt. "?kwb. .“: ___St. -,-. d:. E(bthb..k(.:.St. :: Brauerei .' (01,130) “.."2,30[*;, - Vorgeſwm: Psterék. Int. Bk. Tuxer Kohlen. .' 104 ,30b5G. Eckert Maſ<-B.' 99,_10ct.bzG Egeſtorff Saline. ZZ, 314.,00(*4G Eilenburg.Katt1w, - “> 19:- ||||||||*.||||||||||||||||||||| *S_-1_*]_-]_* WWU *) *; *!* «(phy ..»- '-- .. :*.- !*.! „3.1 - ;- “",], ,x. „(. .» „4- („** Q)'(.„' '.)"11-* A* L" (S* !- ©RU1.)O>*C>O'*1Q “*e- -( :| “"O ,-. la" 7 " k“: “„ ;> 1“. „- ***-*- ',]75):1G “. 31,03 30 00,501“; (.::.-333 102.5 5>,0-__'§K'| B.! o. '.C'. “.O-- x_4,_4,_-,-.- **,-4,4»- ,_-. - . . .“ »- »- (N; ““'"-e",- - «*.- *,Z. (+ (33 xp!"- ..> .-*. *- *. *: (=(- ...__ .1- _: (:(.-7 "POUWCNS | OOSDO *- ,'- - |_ '*' kſ ..“ ;_aßax-a ._-,.,- . : ß-SUSÜYBUUx-QSßdp-ISBWY,“p_zd-Üp-o-Qk-ch-„k-cp-“xcéxzß-l,“ .?4L-1Q1Z4Hk-YQ11OxSA“.YJOÖOßz L*. „„-7 - » ? 57:5?575757577x177x:77x:77_x *G* :::;- (8'| *“ f"; (“»»»-«.pſß-exa-s-p ..» m ctn c 4) 3 — 4> A M A 0 I N OONO 1. 1/ e e [O cs | .. OWdßd-ßö-d t-(*K_ “)*?“ '““ (** O' .I?- R (O A* " 1 *G* ,d,“- »- d-* ;- ,.- 1-4 7- .- ..- :- (““-(811370101071 (11 (x'- (x'- *- * 1.“ “)?-| x_- x_- S **,- .o.- ._. U [| |.? O-]-;--: ***-[S“] M .oß-Ux-o-P ||||||||| :k' L.)" (4- (_-" l." “» "* (H' („.' '- 5 *©« UHJJJ WWW WC)OO'F)WS'121QQ3SQUW-Jo2 ./' & 1“) !) *** . “'I-M. -*- "*F- *I.“ O:“ | J (o, :..: ,- O|03|v--4©>-4-01e711 , , *TÖ-O-OLPQ'*Q" ., „., 61 *1*')1'- x:. ! „© “'(JO'L-"C-WR-l WOQ- | ") PÖHO'É-M-u-F-W-É-ßß-U*S;Hs*oſxok*0-<->“ ok“»-dd-rk-Q-"S-“4ddßOÖÖOa-Ö-MOUÖ-Ds-s-U'Q'H-P (“.:-4444.4- ZSS-UUYYUp-aßzßzß-x-axgp4YYx-(sz ÖQ'YUYZHXSSW-“djej-!p-ék-ak-„kßz-]' _3-7 34 1-7- ((((?) (M11 (:*-(515 ,'“ „***?! " (&? “((Q/“NS". „(_-1 * “Ik" «*,- . „., (.* © ,..,_-, ;> »Wo-:“. TTZ-Q'L- ,.- p--( ***-***»- _(). .». . . . . .... ( ' (“:..-___“, „ (1:3 ZIS? _ LPWÜ'W „***-1.153»; ,- xx“ x..- () . “73-1 (413-134 „. p_ép-Q-1j-éß-lp4ßß-Qj-Yd-éj-ép-lß454j-Ißzd-jp-j . x- . ('.!x _- k'ſk'ſkſ' ') ') ') („» ;>:«9 (((-), (K),“ . "» Z(_**Z_1_11_1„3G .. ,- „,a.- (!*-M-w-(K-m .--...-._.. "172 f --- _ “1 'ſ ."“ .. ('“ T' > ,4 Z": .': 7“ ?" .': (,I “.,-«*, r*.- „z- p-* M"“ x-»- 99 «** ._4 “ _. . kj). '! (xx x- -1 K; pax»- Uooox-W-qu-awczodcw „( ,- Zi „.*-«- r*. | 000 | o | (-"'_F'x:_.'(-" | &.")| | entdo | (.'!Q'? “] “O _- ““(.CkOkaO - ,',- „)x-S_- . .* . !. “,a-4“. *, - *O. .. ,- ,... x_- ._.- “ .f." ( - 7 2,3“ L"“ CDOU'WQ*|DO [**,- l 1 r" I N _ 20 tR2PE - ,..- WOSPWlOOTU'WOÖ-SF-k-“(ZN !; ' ,-.-,_4- ,.„4p_* M3::*-_;_11r ri:- „& (& Mak (( (:::.. . . . ".'? SW ."? det J a E B 4.7“ Msäſ _Örr. - Bar.? M: (::-_.. "(“ * 40' . - . ".'?(t .Kréxixkk 31,„Z**§t,k1("3) Nar.-'Bk.'*.T „“>: - ")'-'*')“Z'G ')?ie:er(.1(:*'. B.::(k Niskkr'ä-.*'. E E "D. r dueal prol pel 52 4 Y G < MORMONMUYOMN-INND eo c t La —_ O [N 5 _——A* A Magdeb. P Pr riv. e:0 B Maklerbank MeZlerb. B,409/; Mel. Ovp. o? Bank N::kksuß'kbe Mei in. £ Hv. B. 40°/5 S E d. Kreditbk, 31,30et. Ez G Nat Bs f D el. 4104,256zG Niederlauï. Bank Nieder!äb!. Bank Norddeutſche Bk. D*“ kr.Grunrk.Z?. _'_ 4.- f" )x . *50599 OYYTX' ? -- 31'3-1'Z'Z'G (*:. “(::. (111. MX:» . (LZÖKWZG Olkknbg “ „Y * ?'*,','.'G OLnakrucker Bf.. 91-445 O'tfrieſ. (*:-302,7, . -- **Y-WG Peters: D.::- ***. „73,40b1 :: ZRT _Bk “UWG :ſener Pro::nz. - 200 MUG reuß, Bodnk.-B. - '*'-'IHG Pr.Ctr.Bod.40'/9 . 86,100) Pr. va.-Akt,-Bk. 91,606) No dd.Grundk.B. E —- t X. 16147506 | E Et J.1312,106zG do. Pr. (::-VMB.- „982001 «Geſ 25%. 93,001: ult Maa i: 103,50 bzG Oldenbg. D B, . 97,10G Osnabrier Bt. 481,25G Oſtfrieſ. Bk. 60/5. ).179,00G Petersb. Disk. -B. 478,40 bz do. Int. Bk /78,10G oſener Provinz. 100 90bzG reuß. Bodnk -B. 173,25G Pr.Ctr. Bod. 49°/; 186,10G Pr. Zaun- Hvv.-Akt.-BEk, 91,60G e pv-VerſiŸ.- 198/40 bz „Geſ. 25/5; 95,00 bz d. Imm. - Bank. L." |.- „Z.; "] ( :yxxxxxx. «1- en H H J) t 2E Eri wW- Lit. 8. (E?xxk O1::a((-Fr:e_d(a:1k:r Yiſcn-Pricwn . (“&II-Oskknb. (B(:.-O'.*. ?'?c(>.=Par:(ZD. NB:.) ::. G:(:- P:. Z>wcizer C:ntra((73(1:1 . d:. N:rk:*t(.:(1:1. :(:d- Italienückze ..... ::. klkme . SXSſk. B,. (Lmb. ((LG-(173: d:. d:. neuej=50.(( ::. O'lig. Gol: gar. :: ::. (Gold) Theißéabn B. (Elb ¿tba Oſtrau-Friedlander Pren i Raab-Dedenb. Gld.-Obl. Reich.-Pard.(Sd. ‘NBb.) do. Gold-Pr. Sc<weizer Centralbahn . do. Nordoîtbahn . «Süd-Italieniſ<e do. Sbpôſt. B. (Lmb.)] 109 Fr. do. do. neue =80MÆ 8 do. Oblig. Gold gar. do. do. (Geld) Theifetahn . . (1ng.-Gal.Verb.-V.gar Ungxr. Nordoſtbalm gar. d:. d:. G:1d-Pr. Ung.-Gal. Verb. -B., ‘gar. Ungar. Stordoſtbahn gar. d:.O|<.1.Em,... d:. d:. []. do. do. Gold-Pr.gar.' do. Oftb. T.Em. do. do. 0. Em. (Gld igs Vorarlberger , . Balxiſcbe..,. . . Breſt-Grajcwo. . . , . S Bl ei Breſt-Grajewo. . Ch.:(kow-Aſow (Tharkow- Aſow gar. . . .. d:. d:. i:: .:L .!: do. do. in £ gar. *.*-[41:47 ***-“***" “***-* p_- DZ).“*Z“Z“.'7*.W »„ «inkncr _ W::mreywx „_ . . Mo A A A b p A pad = 4 32152: I'?a*>1nen, 16 “““SUWUSYßjx-Ußj“S““UYUYUYJJYMYYß-UYAUY - . . . ' - . - . . Wiſſener Wurmrevier . . - . . . . . . - - . . - . _. . . - . 'US | ('f- *.]:474717171 “,.-._.- „..- k-ip-4d-4 ||||||||||_...(|||||||.* >1- BBDSQSOOWWGOPOBOOOÖOG .... ...».- OP.?"UOZIK'."“(QSÖ7'33*'K'.'_"*."*7' 3*',** ||||||||||,»|||||||||||||||||||||||||<||||||||||||||||||||| „Uk: .': 575.737“? _:_-. .“; (». "::.-«7.4-c-"c3-44-1-3-w ;: x:: ("*"; 'r: ;: :: ":*. **:-*“ «.)-c.-.!q»! | | | [> . ** ***- (**-“.:;- *] [- :o „1. x: x“. ... *p-U- ***-* TIWNWPÖO'Ö'WÖC*O'O'O'O(“*“-NT.“; “*: .BBHGPÖGOOOOOOOOOOOOBPOOONODOP Z;- ,- 1"... UF.“- Z“»- ?KYZZUZILUZ 7-4 A :( k“- p-t d-“o-a Q ***" ,..- O t)- I, 2] S Zeißer Maſchinen. 16 p—À pi prr pk pel pi A A A p A jr A pi A A e j p A A A p A A A p A A A A R S S S E E A E S S 4 E E B E E A E ort I-I Jd: dai: pan © o p A A E, v U 1a 10 f D M ,x- "of“ SMÜSPPÖPÖPPDBIÖUSBEUDSMWN ! ' WQ OU'QPQU'QQRQ :..-,- p..- p-ap-z- „_> S'» “»“ ““.-Q“. »» _ 'My- .“.»- :::.- :: p-é" k-é . FlSJ] Z d-éx-t x_- QO DWOOWÖNU'OOWWOWW 1 Mm V M V P> V E V N V j D N l N dr A E T EETESZE E TE bi: E E E E A I Ea TEET T ET T T E) Ehe M S E E pt P Cos 1 ba T Nr Q O! f a f O O Et Et e E B M A pá * æonwcoalelllllo m INA Lea M 1 I J) tes co d zu f vei * p A A A S E S E E R R O V0 I b Ma Nb N E E En V V Wn N ME ba MES f n En V N N f U > H N 14> 1E f ble T pes D. M a at 1 SREEBLEBEERELES .. cs a; co — p 5 s ° p O Di Zk . G > wr 25 O O ri Jf 1E JRT P J S S R E p R C O GS jh C I LS L 25 S M r S 1 A bk pr p pk — pmk rad denk pak dmn pmk — a Op E E x | —_— B O e pad dd p NDO OMNOMNOOMmPANIOOMMININOIIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1 E 1 ( ¿1 1 1 1 ¿1 11 1/ 1 1 1 GH,».Z-“k: *:.ßx-H-s-pa-Q-x-s-ß-s-w-aO-«u-a-x-U- | “NUlOSULÉlQ-OLQZtQ-Id-Ij-“xé-é [O| d-*| p-“d-*»--4!:,-*| -*-*| -* “»- 41- “J““kaSSYU-SJYBJZZJp_kx-op-tx-p-ß-ax-“»“ . ..,- . . . ©7441 Ei i, i A P S U'RO'O' WQ"O*OQ*U*U1;:<_„ „0- ““'-lp-“**-““»:p-QUYAU„*,-cm““UYUUSYSßp-UUYUYUJYSY »“UUQQUU-“jsA-URldöp-é-qp-“x-4d- A A fa A j Î C bek L pk pk R) D S I O s prak ph puá druck o a l e ao L pad —— A Ik l pl pmk prt fik pk prr ph prak bend pur pn pra jn pk pt pr prr jn pri n prr A p juÀ prt A A . - ter S . «(»| | | (-.-»| :, OQZLÖ F;...- x::- yx .“»- SAYSA E S SES O: ak pel p e drk pen k pre prt det D pur p pk pmk pr pm jun prrk pmk pk pk pr jt urt pr pk jurt m 1A jk rc jd A k DÀ lnÀ dÀ brÀ b pri A A M » (3. Y“: ;;. “...... ““*“-***».- 951- O A lp . A alo aal 0 3 C3 i pm Mar Pie B = ff Lad an! S _ l S D b a f e f> da dn e V Em H o