OCR diff 090-9971/482

OCR 2017: tesseract-4.0.0-alpha.20170703/090-9971/0482.hocr
OCR 2018: tesseract-4.0.0-20181201/090-9971/0482.hocr

Aſchaffenburg.... . 12.5 . „ *; . . „ . „ 1. 2. 3.Kl. Darmſtadt Aſchaffenburg. - Würzburg ....... 2.35 *, lefahrt 12.30 Nürnberg ........ 6._ Ah'ds. . . . ' . ) ; Tric? „.,......'....,.,......-.-'- Ylnkunft 12.42 YTFI<0 ......... . . 131522?le . , „ , . FZZ; ............... Prag München Bingerbrück Abfahrt _ ,: c .. .;- . . .. . . 3,35 Rüdesheim Ankunft 11.10 12.5 2.39 6.— Abds. 6.15 früh . ,...-„> ........... » Wtcn ............ : . 10.— Abds. 9 30 MM. . . _ . . 5.35 Nm. KMF?! g ........... » Mrg. 9 30 9,51 Dampfſchifffahrt zwiſchen 12.2 12.23 Bingerbrück und Rüdesheim. Wecker ---------------- » Bingcrbrück ........... Abfahrt 6.36 930 12.2 1.58 “ 6 9.39 6.— 3.35 früh 5.39 Nm. 9.2 Roodt ................ „ - . *trinch ............ » 9'23 ZH,") Zäxcmburg ........... Ankunft WL?" ------------- 9,23 2229 Abfahrt . . 9.30 Adds. . . . 43091 -- - - ....... Ankunft YFM """"" “* * 11-- BM- - . . 64001111" : - MWK ............ » Nr- gl; ........... Abfahrt » ' ' 7'" MW“ ' - - Wecker E Roodt Ÿ Oectringen N ANAANANAN S D D 1, 2. 3. Kl. Tf. (D 12.30 12.42 VoS T pumek do ZN E E M D) bi O D O I D | a Ge München Nürnberg Würzburg... Aſchaffenburg 9.30 Abds. 11.— %Vm. 7.— Mraq. 6.10 früh 7.— Mrg. 9,590 Mrg. 4.30 Nchm. | 8.45 Abds. . : 7,72 Brüffcl .......... ' ' 7 d B b -- > um cr ....... , “:x-"- - - ' " ' n er ru . Würzbqu...,... ; ' : : : ' 7'“ ng' * Dampfſch1fffahrten zwtſchen Rudeshetm un 1 g 9-50 MU - . ' ' ,. . - “'.6 0,22 12 31 2.56 4.10 0.46 9.44 AſchäffMbng - - - » S Luxemburg M — Diekirch Meß do Q DS ua O | 3 Rudeslxtxzt ........... Abfahxt > ] o Do [d 0A Brüſſel | ! «73 “OZ p_- ».“ . .“ ' HMH- SQ WO DOKUS! WEMMQNQLL' ODMWMOIÜ "[OK]! Fw „;.- Wix“; at Rüdesheim ........... Ankunft 6.57 9.51 12.23 2.19 ZL?" ().-- » JWWQWWWW- & j-ö .“)!“ 1 1 1 .W tu'.) ;;! - . . ,- 3___. 4,20 Dampfſchifffahrten zwiſchen Rüdesh 7.6 9,22 3.— eim und Bingerbrü>. 4.20 6.50 9.48 D armſt adt _______ „ 12. 50 12.55 . _ Bingerbrnck ........... Ankunft 1231 2.56 | 4.16 6.46 9.44 7.10 > 9.20 123.) 150 150 -' " 9.26 12.35 | f Bingerbrü> : | : Saarbrücken, den 20. Mai 1868. Bcrlm .......... Abfahrt Cöln ............ „ - . Coblcnz .......... ° ; ; 1 12.50 12.55 Darmſtadt : : y ; : 1.50 1.50 Berlin Königliche Eiſenbahn- Direction. » 9,20 11.45 . 11,45 12.10 2.40 Gieſen ........... , . . . . 8 45 Weßlar .......... _ . . . . 9:8 Ems ............ . ' * * '- _, - 2,40 8.45 9.8 11.15 : " FahrkomPlan der Taunus-Giſenbahn Berli" """""" - - .' . “ , _ ' ;- 1 , | E Fahrteu-Plau der Taunus-Eiſeubahn mit denßlnſchlü xn den Anſchlüſſen an dte Frankfurt ....... _ . die Naſſauiſche Eiſenbahn. 1.40 1.40 ] 40 ' Naſſamſche tſenbatdhn. Mainz ........... „ , ' ' “ „ „ Vom 1, 4. Juni 1868 an gnſtig. Wiesbaden ...... 2 40 „245 . ., ., ** Königliche Eiſenbahn- Direction. _) . * ' t). "' „. Ä * W * - . . , . . 17. 19. 21. - - 11. )(, gültig. 245 2.45 4 | | : . . . . „ _, - 1.2.3. ' ' , Bmgcrbruck ........... Abfahrt , „Kl alle B 21 : i ; G O : R. N | R E : k | 1.210, N 4 Kl Kl. Bingerbrü>.……. Abfahrt i Mh (ae Me Langenlonsheim ...... „ „ „ '- '“ 3'30 » : : “t “ 3.30 Creuznach (Stadt) ..... ' "Z““) Crxztznach * 3.46 Creuznach (Bad) ...... ZS“ Munſtcx 4 Münſter a. St ........ ' „ Waldbockclhctm ...... 449 6 Waldböcelheim 4.15 Staudernheim ........ Ankunft. Sobernheim .......... ' Monzingcn ........... é Monzingen Kirn .................. Fiſchbach ............. Oberſtein ............. Kronwciler ........... Zeimback)... . irkenfcld ............ Türkismühlc .......... St. Wendel ........... HOTUWZUF ............. » cun 11? en ........... Ankun Neunkirchen ........... Abfath Friedrichsthal ......... » Sulzbach ............ . „ Dudrveilcr...,........ » Saarbrücken .......... Ankunft ko? 02 Abgangs- Perſonen-Züge. €;! Ur und “ -- 11111111011111'“ 21,111- .1-21111- 1111.11: 1.1.1111,- .U.M.U.M. . .U.§N. . . Güterzug L. IL.TIL |L.IL.IN.|T. u. IT.|T.IL.TI. I.IL I |1.ILIII. (L Il I. Mrgs. | Mrgs. . .U.M.U.M, 1030 | Nc<<m. “ | Abds. | Abds. | Abds. \U. M. [U. M. |U. M. |U. M. U. M. |U. M. \U. M. \U. M. 1030| 1130 250 845 * ' Frankfurt ........... ab . 9- Höchſt ................. cm * )( * 1040 1145 Z 5 718 ' ' 1022 | - 1040| 1146 35 s 1022| 1127 247 ZZ ZFH)? ........................ 011? 1035 718 1035| 1140 Z- 131 € Z .z“6<| ............ ab )( - _ 1045 1221? ZZZ : k“??? “ Oden ............ an 101; d ) /31 1045| 12 5 310 — 1058| 1218 323 — 1042| y 1147 , Z 7 9 2 „.Locbſt ................. ab _ x1157 AZ]? : 37 92 — [X17 X 317 ) 912 Hattersheim ......... ab 1210 330 . )( 925 Güterzug Z: B B . I V V >- > WWUWWWPPPS WOOD (x') * »»HY-WYYFY Üd-“Wd-QNWx-o T??? ZZ ohne Perſonen. M U . Jun:, [Up_- TOSK- JUU; Auguſt u. September „x:. S DW» WWW ." „“I-3.09 „W WWWMIIFIJQ UÄBSU » lörsheim ............ ab 1,223 y 22s 1223 344 933 - )( 938} X 1235 )( N 355 950 1245 ** i 410 10- 10— 1220 * 345 940 955 10 5 6 1015 953 1015 X: ocbheim ............ al) Caſtel ................ an Akain ? ...... an per Damproot ...... ab Caſtel ................ ab Curve ............... an Biebrich 1 ::::x::: 311 Wieöbaden ........... an Caſtel .............. ab “1 Curve ............. ab “ Wiesbaden ............. ab Mosbach ............... an Eltville ................. an > Rüdesheim ............. an Lahnſtein ............... an " Coblenz ............ an Bonn ............. an Hölzl; ............... mx “ ' a en ............ at zvonutſxnthal ........... . . ' ' Beſtimmungs-Station. L.IL I. |T.IT. = W-V.WGEGEWSGBEY E E O i H f O r O3 d i R T Ee J - Ems .................... an Yolfhngen ........... _ . ' . . .; [DM an ous ................ . . _ . . *:“ ' .................... Ensdorf ............. . .. . „ _ . _ Y “Limburg ________________ an Saarlouis ******* ' ' - ' ' ' “ /Lim[1urg ................ ab Dillingen ..... . ...... . . . _ !, Diel; .................... aß Beckingen """"""" ' ' * - -. EmsÄ. *<"1" ............. Zb Merzig ............... a U ............ _ , Cöln ............... ab Mettlach ............ Bonn .............. ab Scrrig ................ L Q Uo O 27 1 Cftohlcnz ............ ZF ' ,a 11 cm ............... Bcztrjg - Saarburg . . . ) thtmgcn ........... Rüdeöhcim ............. ab . P Conz ................ . Ankunft _ Eltville ................. ab , Mosbach ............... ab Coyz . . . ] ohne Perſonen. ca a . «...,... , Abéahkt Trter ................. An unft Juni, D i O r Juli; Auguſt u. September H I Oberſtein Kronuveiler A als od ails irkenfeld Türkismühle St. Wendel Ottweiler Neunkirchen Neunkirchen Frriedrihsthal SUlba e ee : Dudweiler.……… Saarbrücken » nre | 29 38 F 498 fa 2 i V \ Soden Höchſt. attersheim LLESVN N NINNINAAAAY D) Nur in den Monaten 1111111111111 SOS 1111111 ,annus-Eiſcnöalw. (?“ “» :““.WJDWZDJDZDNHL „QQKQQ 'PWWWQWWH „_>-*" ' “PHYS 112??? US! 11111 11111 Saarbrücken ...... W F P E aunus-Eiſenbahßn. r: E Curve Biebrich } Wiesbaden N IIIINANAAN ANADNDD R a C DO DO T2 O U a i i A C R S 15S G R t 1 E L Saarbrücken Abfahrt Stüringen ....... f» hrt » Forbach .......... , Paris ............ » Ankunft «** : [Wiesbaden Mosbhbaci) Eltville Rüdesheim Lahnſtein E Coblenz Bonn Saarbrücken .......... Ab Burbach ............ Louiſenthal : Ensdorf : q . ; ‘ i E au Limburg Saarlouis... — . Fahrt j Dillingen is Beckingen Naſſ. u. rhein. Bahn. Co1rcſp0nde zen 1p1t der Taunuswhn 1111111111111! [1111111111111 Correſpondezzen mit dec Taunusbahn FLELL E E I T T ER: Auf der Naffam- ſchen Nafſaui- {hen Eiſenbahn nur Sonntags 1111111111111! 1111111 T 4TH E H 4 L A Nur Sonntags. 11111111 .:. .d OQO!)- WNAR) ::: OVWWWDW11]Q1| .»m-d-d-dnv- ] UOKUSWG p- Mettlach Serrig Beurig - Saarburg Wiltingen s » O eee ace - Atikunft GO area rei O Trier Ankunft L411 . Coblenz Lahnſtein Rüdesheim Eltville Mosbach Wiesbaden C Caſtel Mainz. a »>> o 2M I © <oXXXÆPCE]| | [P] E E E a | N O oAIo [H Naſſ. u. rhein. Bahn. Correſpondenzen Correſpordenzen mit der Taunusbohn. Wiesbaden ............. an Curve ............. an Caſtel .............. an Mainz .. ............ an 111111111111111 111111111111111 IFFFFWF1|111111 DDWDWUU 111111111111111 111111111111111 111111111111111 (DMOZOPR1K) U U *1 m U O („2-- 000000 c,:- OQO dex Taunusha hn, L T T L L L LEELLEL E S L C ONCOEAnRA T4 1444942444441 T4 14S LALTI A L1 EEI L INLLIPAA waaAAnmoÖoo G) p L c o Leo