1820 / 51 p. 11 (Allgemeine Preußische Staats-Zeitung) scan diff

11

Lit. A. úbex! Io00 Nthlr.

Über 400Rt. [Über 300Rt. [Über 200Rt.[Über 100Rt.[Úber 50 Ret.[Úber 25 » ema (E E, r eten, : A RÉEA D“ ima (o. | Lit. [-No. Lit. f No. | Lit. j No. |Lit. | No. | Lit. }| No. | Lit. } No.

Uber 500 Réthlr.

184241 f C. 35645 | C. 2Stück.

28100 | D. 1 41258 31766 | D. 74 2Stüùd. 91 3Stück.

32939 | A.-}- 27082 | 33149 | C. 1 28099 | A. 38050 | B. ' B. 41769 | C. 1 29305 | A. 5Stück.

“di A. 86 9841 | B. 612 9403 | D. 699 | A. T27 E A T 34 3. 95 B. 8 A. 804 B. 11

A.

441169

291 314 750 69 803 20 932

4

421 13 6

TT2 84

6 90 2

do î dD n

Q I NBAN

406334

O C

4 5 6 1

O O F do O n

R Ino A ODIINNES I

bo C Go N

8 9 40 9 51 /

J Co

OVDI-TNNTWINDROCIINN : j T [d

D A NN

F Go bn

n

. LIO L On S b E NIAIPLNROON-IOANZEO T C2 S D WD A Eo

O

O

N da

M O N fo ck

OTNSE=WNNNUNck 009

O

—I

R OOIAITINAETSLNSOIANN

U U Go Do T t Cn C O

6 T41 D A li 20

8

cn

DQUINNE wNAneS [09]

3 8 3 8

p O

E S bo O N QAAIINANSOOIINA S

Co Nck C

—J

STOVOURES E Ma D Co ONNE S

n ckckcktckckckckckck E ckckck

= I-I TILLCOERHWLROLEOANE

I-I O A-I

[0 e] A L es:

9 843 41104

—I puri

O OOoVSIINTDIOoTNEWNZ Lb

S e ans S Co D

J bo ck O D —I bo

R OIHIANN A

G G

fia O bd

be

p In _— O D

n Go b2D C J

N J

J] On Ga

_ck Co bo

n

Ir O NR er ckck

o O N

8 30 E Pes

41 09 Sr. 28 St.

| S f atc} 2H 0G. 30S 25€, Summa 144 Stü

S S

O N S R

On an n

O HnN=G On

—I

4

O ANAINN E

cn S @ d - O NnNnA N O p ( l aus

Co ch1 hS . 1 D D e Ee

5, L. F {F

| |

S Q. sa C S Q E D L} ed. e @ d

30 St.| 30St

A

S ma 1438 Std 4 E

j

Über 960 Rt. [Über 900 Ret. [Úber 800 Rt.[Úber 700Rt. liber 600 Ret.

mami ani, ia vom, R D L aer R R m p E G A. No. | Lit. No. | Lit. | No. 0. | Lic. No. - | Lit.f' No: | Lit.

% : j 3803 | A. 5295 15794 A. T50| A. 1529 | A. 49 | A. l / (

11521 12821 | A} 1296| D. 1 8598

Über 500 Rehlr. Nee pit ls C0

F a A No. | Lit. | No. | Lic. | No. | Lit. | U:

. 1438000 Rehlr, Ô 960 -

A. | 32307 1). 624

36634 1438 Stuck à 1000 Rthlr. .

960

Vi

2 E

13002 121

e, B. B. A. A.

4 Stück.

- 2216

12822

A. A.

]

12104 413447 52

5 Stü.

A. B. A.

U E)

de

857. 33803 34048 39179

92 9 JAT

37004 27 257 77

82

635

E ri

A

Aa 90D a S800 A COD a 000 à ‘600

1800 5600 2800 3000 72000 1600

Vi V

a 409 a 300 A. ZO0 a 100 a. 90

0 o o o L E A E E E

9

T R i Q P O R C

a p“ uw e

1500

á 400

Kre diee 200 Sa eda d 150 ea 50

¿s oe: d: 6,4028060 Rabir.

36398 598 9

38118

D L G V Wi

D L

306 62 418 99 582 0611

A

Wi t h av Dlle

m A A N R

c I 4

1619 Stúück.

Era ckCckck S ck

¡E Be wi li”

Berlin, den Zten Funi 41820,

f

2

bmi wer

Depukirte der Haupt-Verwaltung der Staats-Schulden : Beelisb. D. Schickler,

80 2

S

ra

R;

S

des hiesigen “Magistrats: Rehfeldt, Barthelemy,

| Deputirte v. Bäreusp rung.

E t H

ck

Sr ckck C ck ck