1897 / 130 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 04 Jun 1897 18:00:01 GMT) scan diff

4.

104,10bzG i Pr. Kom.O. uk. n 111,80G Ric 6365 115,00bz do. A bis 1902 111,80G do. unk. bis 1902 —_— do. e -74 uk. ie gls Jd, do. Komm.- 85,80G Rh.W.Bdkr. 1905 Ps do.unfdb. bis1904 76:80G Si, Bovented: , sde 108,00et. bzG Ee | do. rz.110 101,90G E do. S E do. unk. bis E: 104,90bz do. 104,90 bz E D:

[Ey 22

9000—100[101,00H4G | Darmft. Bk. Gld.| 8} | §8 [250 fl.füdd. S Petersb. Int.Bnk. v6 pr. ult. Juni Pfälzishe Bank . 2000—100/100 10bzG e M E BETS {f 1000 1157 2 25G do. Hyp. -BE. 2000—100{102,60G ult. Juni 157,40à,30bz | Pemm. Hyp.-BF Darm. "Zettelbk. Be N 300 |—,— of. Provinzialbk- DefsauerLandesbk. 600 |154,90B reuß. Bodenkred“ Deutsche Bank . 10 10 [1200u. 600|201/09bzG rh. tr.Bd. 70/6 do. pr. ult. Juni 201,49à,25et.à201,30bz yp.-Akt.-Bk. Dt.Eff.Hahn 5029/6 300 [115 50bzG mm.B. i.Lig. Dt. Genofsen\s{bE. 600 1118,90bzG uk Leihhaus . Dt.Grunds{uldbk 1000 1130,60bzG Pfandbriefbk. Dit. Det Bt. 750/60 600 #119 80G ealfreditbank .

102,50G 36,30G 111,50G 100,30 bz G 105,40G 108,25G 101,20G

I—,— Dts. Wass. 102)4 138,90G Donnerêmarkthütt./34 Sre Drtm.Union (110)|5 151,50G do. (100)/4 106,50G Düff. Draht (105) 44 142,60 bz Elberf. Farb. (105 # 170,00bzG El. Unt. Zür.(103)|4 133,60G Erdmannsd.Spin.|5 „Æ. p. StdÆ.1101,C0bz Do. Do; (105)4 1000—400/108,50G Crilt@Roku (16 ra 1500 1128,60G elsenk.Bw o 1000 18,60bzG S -Mar.(103)/4 1000 1[43,60G ert. J. (105) 4 3000 1152,90 bz arpener Dergbau 47 600—1200|—,— endel (105) 4 1000 7}129,00B ent [fs8b. (105) 4

E Ls

P AE E

O r

Se Ung De Biber, 4 | T:

er E - fdbr.

t. Hauptstädt. Spark. do. Vaterländ. Spark. Dolnische Ptaudbr. I—V

do. do. Liga. Pfandbr.!| artugie]. v. 88/89 419/09 do. kleine 4 Taback-Monop.-A. Raab-Grz. Pr.-A. ex. Anr.

do. nrechts\ch.

NRéêmm. Anleihe I fteue ei! 4 do. IT.-VIiI. Em.|4 Rum. Staats-Obl. fund. 5 do. do. mittel/5 do. do. fleine/5 20, L amort. 5 h fleine/5 . von1892/93/5 kleine/5 von A

20000—200 A |—,— Türk. Anl. D. pr. ult.Juni 21,75à,85à,70bz | Oefterr. Ung. Gold-Prior. 5000—100 fl. P. |—,— do. Adminisir. „+5 S: 91,30 bz do. Lokalb.GoldPrior. 10000—200 Kr. 199,75bzG do. do. kleine : 91,30 bz do. Nordwestbahn gar.

Z 98,30bz Lf. do. konsol. Ank. 1890} Di 76,09 bz do. do. Gold 10090—200 Kr. |[100,00bzG do. privileg. Anl. 1890 3. ,— do. do. Lt.B.{(Elb.) 3000 Rkl. P. 167,60B do. A bligationen A ——,— Ostrau- E A

1000—100 RbL. P. |67,60B kl.f. do. e do. fkleine E —,— i

1000—100 RbI. P. 167,00 bz do. pr. ult. Juni —,— aab- E Gold-Obl. 4060 u. 2030 «G 136,90bzG do. Loofe [111,50bzG Neichenbg. t Bam (Lob)

406 M 36 90bzG s do. pr. ult. Juni 111, 40à,60à,20à,60 bz Gier ahn G 406 4 —,— öngar. Goldrente große 1000 104 ,80 bz do.

100 Aa: = 150 f. S.[—,— do. do. mittel 500 fffffl. 104 80 bz do. wg Gold 6 gar.

—,— do. do. kleine 100 fl. 105,00B do. do. (Gold).

500 Lire G. 93,50B do. do. pr. ult. Juni 104,90à,80bz | Ung.-Gal. Verb.-B. gar.

500 Lire G, 93,30G do. Kronenrente . 10000—100 Kr. |—,— S Mo -S, 89 4000 M 103,25G do. do. 1000—100 Kr. |100,80bGEI.f. 20090 M 104,25 bz G do. do. pr. ult. Juni 100,80 bz E de.

104,25G do. G.-A. (f. d. ci. Th.) 10200—408 «A |]91,80B5dru.1f do. 104,90bz : Ewib pbk. pf

101,00G * Sold: Inveft.- Anl. 1000—400 A 1104,20G do. Eisenb. Sib. -eAnl. 102,50G fl.f. do. do:

400 M 101,20G F-B 100 fl. 268,40B Vorarlberger A E Stett.Nat. rz. A 10

101 25 bz . Temes-Bega gar. 5000—1000 fl. |¡—,— do. do. rz.110

—,— h do. kleine 100 fl. _—,— dos. do. rz.100

89,20G . Bodenkred.- Pfbr. 5000—100 fl. |—,— Große Ruff. Eisenb. Des . 191,50G gr.f. do.L. unk. b. 1905

39,30 bz 0. do. 10000—100 f. |—,— __| Iwang.-Dombrowo Pil in | Südd. Bod.-Kred.

89,30G s do. 10000—200 Kr. 192,90 bz GkIl.f. M L TIe 101,00bz do: Bo,

89,40 bz : Uan „Pfdbr. —— ,— do. 1889 101,60bGHL.f. Westd. Bdk. uk. 1964

89,40 bz ; Gold-Pfdbr. 2400—240 A |—,— ; gurdt- Chark.-Asow Obl. 101,00 bz N do. do. Endb.II.

89,40G do; Guindeatlaft «Obl. 10000—100 fl. |—,— o. do. 1889 101,10G r A do.de.ITT.uf.1005/31 do. Hyp.-Bank

89,30bz do. Spark.- Pfdbr. IV. V. 2000—200 Kr. 1102,80bz Kursk-Kiew 102,10bGItI.f. do. do. [Vuf.1907|3Ì7 5000—100[101,00G do. esLerbt

89,30 bz do Doc: Le TL 2000—200 Kr. |99,60bz Mosco-Kiew-Woron.gar. 2000—500 A [101,90bGFI.f. da annoverseBnk.

89,30 bz Senetianer Loofe . . 30 Lire 23,00G 1000 u. 500 A |—,— imi 1, 1. zu 6%; E E c énciit: L einé ildesbeimer Bk.

2000-5009 M |——_ u. 1 7., Braf. L D. 4), 1. 7, und Roftocker Bank à °/, L 8 öln. Wechslerbk.

1000—200 TbIr. [106,006zB Div- pro|1895/1896]| Stüte zu Königsb. Ver.-Bk. 600 A 101,10G Aahen.Disk. «Ges, 6t 1000 [137,90B | Leipziger Bank 1000 M 101,10G Amsterdam. Bank| 9 200 fl. holl.|—,— Leipz. Kredit-Anst. 2000—500 A |102,25bzB Antw.Zentralbank| 6 300 Fr. |—,— do. Krd. u. Sparbk. 404 M R Badische Bank . .| 4 300 |—,— Lüb.Komm.Bk. kv. 1000 u. 500 A |101,75G Il.f. Banca Com. Ital.| 6 500 Lire [113 30bzG | LuxemburgerBank

625 u. 1256 Rbl. M. |—,— Bk. f.Rheinl.u.W.| 6 300 1121,75G E OE

625 u. 125 Rbl. M. |92,90G B.f.Sprit u. Prod. ét 600 |[68,00bzB Priv.-B

6

7ST —J 3 if wr

bank js jrrnk P ja —— O0

A

m

É f graR Mer MN a gts N Ra pra J J O b O ba fs © s bD O Ci O1 if D A N

Int fk prnk funk funk dk per jm D bo o R r

_L2 wr

E ; e: R adt A Ut 0a N tere Nic: bi hr E e

E FE wt

mr mm R R Ém & Ink funk J fend J

Lt ernt ret inn prneti 1j pf jk (fan pt

104,50G 10325G f.

102,50G 103 75G 105 00G

103,50 bz tf. 103,30B [101,50G 101,20G 99,90G 102,20G fl.f. 97,40G 101,75G 102,25G 102,70bz B I7,80bzG 103,60G 102,25G 4 102,90G 1000 102,50G 1000 u.500/102,70G 2000—200/102,75G 1000 1104, 50G 1200 11041,90G 1000—500/101,00bzG 1000 1102,30G 10100-404/102,00G 500 110450G 1000—500/105, 50G 190,00 bz G

102,50 bz G

oOOOO0O0O0

R

bank P, O

bt ed funk jk funk fk pt fk pur prek pk jurr

1 fk fi fs L P Fut ffe l 1 jf ft j fa Do P Fl f jj D f Fs f L L ffa ffs Fk a Pl jf Îf Îfae 1 j f L fn j

R I’ R R R O A] Pl ft A]

=I=J N I N J

“(Rei pi R AN I

Deutsche Nat.-Bk. 600 1121,10G El.f. do. Ltt. B. Deuts Nebersee 1000 1141,75 bz Reichshank .… Diskonto - Komm. 0 [1209 u. 60C]203,25bzG Rhein. Hyp.-Bank do. pxr. ult. Juni 203,90à 75à,90à,50bz | Rb.-Wef Bökrd. Dortmd. Bank-V. 300 {126 .00B A9 Sl toder Bank . 500 188,30G ibernia Hyp.- O 44 Dresdner Bank. . 600 159,70bz G B. f.ausw.H. 250Rbl.P.1111,25 bz HörderBrgw(103)! 4 ; do. pr. ult. Juni 160,20à,25à159,60à,75 bz Le pr. ult. Juni 111,25 à,20bz | Höf E IADE | 1.4.

do-KrAfIu-9. E 142 OOEELf Sthaafb.Bnk S 600 1127,25G dh tue, rz.102/4 |

3 f 1000 1145,50b now 1000—500/120,19G E Bnk. V. ns F wrayl Mibrel 4 S

m u R eta S S t

B

| - | G00 I T E

do D 5

d dO pi J O

O D

Ink punk brn pmk

bs s MOOMOORNIN A 4 J

O

Do Fa bo bo do bo Do U bm if F Fa jp F j En D Ds fs Î O =—I o 00 05 00 0 n R A R n j +

[N OONNMNIIOO'

æ R

m m “J

OOMOROM

F Ta m Del Ls ilt Tk fes M-M P

A R

Elberf. Bnk.-Ber. 450 |—,— Kaliwerke Aschrsl. 4 600 ¡145,30G Scbles.Bank-Ver. 3000—300/132,10bzG KattowipBergbau 3t S R | Es 1 e (Es |BER E 2,9 o. Lan D, n 102 600 [12880G | Südd. Bod.-Kred. 3 Srupy (100) (4

600 1[168,10G ried.Krupp (100)|4 200.4Bco.[13675G | Ungar. Kredit-Bk. 209 fl. |—,— lid d A S3 B 1500 u.750/159,60G FI.f. | do. pr. ult. Junt —,_— Louise Tiefbau . .44

200:31,00G Verbk. O 60°/6 1200. Bco.|-—,— L.LWôwe u.Co.(100)

122,75G Wrsch. Komm.-B. 105/250 Rbl. 1—,— Maff. Bragb. (104) 134,10B do. Disk.-B. [250 Rbl. P.|—,— M. enisObl.(108) 104;,10G Westd. Bodenkr. 54 1000 1123, 09G Nauh. fäurefr.Prd 109,00bz G Westfälische Bank 6 [1500 u.450/121,80G Nolte Gas 1894 . {181,10bz G Wien. Bankverein 73 200u.100f.|—,— Nordd. Eisw.(103) 213,75B do. pr. ult. Juni Nordstern (103) . 116,50G Wiener Unionbank| 83 | 8 | 200 fl. E Oberschl.Eisb. 105 —_ ,— do. pr. ult. Juni —,— do. Eif. Ind.C.H. —,— Württ. Bk.-Anst.| 7 [7 600 Oderw. Obl. (105) 108,60G do. Vereinébank| 7 | 7 600 Oest.Alp.M.. (100) 107,00G Obligationen vou Ditibast, enh. Br. L T E Ei 101,10G fefferba, Br (105)| 106,75bzG Bk.f.Orient.E Eisb. 41117 100,25G . Zuk. Ankl. (100: 168,90B Obligatiouen industrieller : Gesellschaften. N: Germ. (100) 135,90bz G A.G.fMt.I.(102)4 | bd 101,25 bzG dh. Metallw. (105)

do O Sto

LA

Effener Kred. Anft. |

Goth. Grndkr.-B. do. neue 40% do. rivatbank

Hamb. Komm.-B.

E TE T E Si: D A D O N

ror

ae D P N 0 eo

Pen pak fracdk pak jed va

O00 O7

M (f G0 Mx G0 VEck —- L: 1 4K

eie O v

pri O

bk J J brd jk

S =& ©O

RREoE wr J O i O

P j j

Sh

M T R Mh Do

[T [n R b O MOIAN l O0

1000 u. 200 fl. G. 1109,25G Mosco-Rjäsan gar. . .. 39,20bzG Züricher Stadt - Anleihe 1000 Fr. 100,80G E oleoE E

8§9,20bz G Türk. Tabacks-Regie-Anl.|10{[107[4| 1.3 [5000-200 Fr.]—,— Orel-Griasy .

59 20bzG 8 A uD 89.20 64G On L E U E ' Rjäsan-Koslow

E O Deutsche Eiseubahn-Obligationen, otel N

E —LLS Altdamm-Kolberg . 1000 M —,— Südwestbahn pa A 1000—100 £ |—,— Bergish-Märk. 111. A. B. 3000—300 «A [100,30bz M GRE I L gar. 625 Rbl. G. [103,25 bz do. bo. “IILQ:. 300 M 100,30 bz do. leine 125 Rbl. G. 1103,25 bz Berl.- Ptsd.-Mad.Lit.A. 600 1. 300 [2 Warschau - Wiener Der 20 T Braunschweigische . 3000—300 # |—,— do, Io er A E Bai G B E E T0 er T en b En id

.7| 10000—100 RbI. Dortmund-Gr.-Easch.. 5000—200 109,75G Wladikawkas Oblig. Aa 7 1000—500 RLI. Halberst. Blankenb. 88-90| 500 u. 300 A |—,— do. do.

125 Rbl. de. do. konv. 1884 500 u. 300 A |—,— do. do,

L bu: ch0, 1895 1000 u. 500 |—,— Zarskoe-Selo

wan "26195 Rbl G Ae zien A e A # t E: 6 600 [112,25G | Niedersächs. Bank 0. E 1, I R a8 ao L, o A ga California Oreg. rz.1918 1000 g 101,00G Brasil. Bank f. D.| 12 1000 [163/00 bz Nordd. Kreditanst. e 2 eni S To 76 7 E 1000 u. £00 [100'20G Central-Pacific rz.1898 1000 F 98,75G Braunshw. Bank| 4€ 300 [112,80G do. Grundkred A IV. Em.'4 500—20 £ e s v ' 1881 1000 E 500 A 1100 30b;G do. do. 13.1939 1000 S 82,70G do. Aan 54 300 [111,10G Oberlausi er Bnk. do. do. 1894 VI. Em.'4 | (144730 3125—125 RÉl. G. U US 1. b0, 1000-600 a Chicago Bat 1997) v E do. Hann. Hypb.| 6 600 |137,25et.bzG | Oesterreich. Kredit D: I Si 2 E E Medlb. Friedr.-Franz-B 5000—500 A 199,90G Denver-Rio-Grd. rz.1936 1000—500 F Bresl Dit Bn b j 5 600 103806 e Li b ba o. pr. ult. Jani; , Oftpreuß. Südb. T. V. 2000—300 A |—,— Jllinois-Central rz.1952 1000 F o. Wechslerbank| 5F i o. Länderb. abg.

5 Do Do: 1896/3 [1258.11 | 404 192,10 bz St d-Küstrin 1892 . 500 u. 200 M I G Y Feuseler Bank .| 6 500 Fr. |—,— Oldenbg. Sp.-Bk. do. do. pr. ult. Juni E Dercabtiit 1590 S 1000-100 M e E: di 4 .1937 inkl. Kup. 1. 6. 94 é Ï Chemn. Bk.- Ver. x 300 116,90G Osnabrücker Bank 6 8

89,20 bz G Wiener Kommunal-Anl.

“| —=J wr

M0 Mo 0äRIN 00 D M J t

O LÔFC M jm O

“S Ot

E 6. 0

pra

O00 E

p O P i f R O R R O L R A R ede

pak jd brd dO

O

E a E e A E

do. 4 Engl. Anl. v. 1822/5 ; do. Éleine|5 z do. von 1859 3

. kons. Anl. von 1880 4

do. do. 4 L V0, Dr, L Juni]

. inn. Anl. v. 1887 4 O, B E E

do.

: Gold- Rente 1884's : do. 5 . do. pr. ult. Juni

. St.-Anl. v. 18894 |1 Do. leine 4 | . do. 1890 IL. Em.'4 l |

O do do F E E

125 Rbl. M. S Barmer Bankver. 600 1[133,50G Mablerbont 1250 Rbl. R EEN Baseler Bankver. 500 Fr. |—,— alie boo 2, 400/65 625 Rbl. [103,00bz * | Bayer. Handelsbk. 8.05 (8.05 (200 fl.\üdd.|— Mel. Hyp.-Bank

0D d Pa T T N E [N ERRE

—— 2 N Berliner Ban 225bzG | Mein.HpB. 700/ 129,320G | Allg. Elekîr. Ges. 4 1000--500/ 102.00 R.Wftf.Klkw. 12 Rbl. M. [102,60bzG do. Handelsges.| 8 1000 u 500[163 COL | Mittel Bodeate: 1000 [111/256zG | AnbalterKoblene. 4 1000 (100 75G Sen 5

S O5 E O

sg.

E A I

p j 4 O M O00 O M r E

J 1 1 L

1°)

E S S Do E E S

A 5:

N P NUIONINIANNO=YN s ror r

R J n

1.4.

j 4.

Ti 2000—500 «A [101,75B Il.f. 8 do. yr. ult. Juni 163,69à163bz | do. Kreditbk. 114,40bzG ‘| Anil.-Fabr (105) 4 |1.4.10/500 u. 200/106,30b uckert Elk.(102 pr. Ers. 101,590bzG : do. Kassenverein| 5F 3000 1127,10G do. pr. ult. Juni 114,10bz Berl.Zich. F.(103) 4 [1.1.7 [1000 u.500| 103.00G ulth. Br 12S 125 Rbl. M. R E do. Makler-Ver.| 9 1000 120,00 bz Nat.-B. f.Dtsch{ld. | 300 1[143,75bzG Berl. Elektr. Werk 4 |1.4.10|/1000 u.500]102,10G k!.f. do. v. 92 (106 300 |—,— do. pr. ult. Juni 143,80à,75bz | do.Hot.G.Kaiserh./44| 1.1.7 [500 u. 200|—,— Siem.u.Hls. (103) 300 116 50G do. do. Es 1.4.10| 500—200 |—,— Thiederh. Hyp. Ob. 116,25G Bochum. Brgwrk./4 | 1.1. 1000 197,00B Ung. Lokalb.-Obl.

(103) 4 11.

1,4.

ÉL

E

[Ed

L

L

E14;

LL

T4

Cn wr O

106,806zG

O0

i A aaa o O io f j f Obs En p bo j L f f a

R’ N’ j 4 J

s a N I

n _/

rufen) Eee S T

106,306 Bt. 100,75G 499,00 bz G 193,90G 1000u.500[104/106bz G 600 u. 300][103,00 bz G

- Obligationen.

10000 -400|— 10000 -400|—

1000 u. 500|— 5000—200|—

5000—500 101,7 ,75 bz G

O

A A A S aa S

O

S Pa Li fs Be Ls fas fri La DULEA Di Ie Ed

m2

600 1.1200[104,00bz Boch.Gußft. 1500 1i04,10G Wilks lmsbeN (108) 1000—200/102,20G Wilhelmshall (103

tas 68 ai s Eoolog. Garten .

2,20 bz

i 102,10G Schiff 1000 I—,— Don.Dp#f.82 rz100 3009 u. 1000[101,50G do. 86rz100 1000 u.500 109,00 bz G b.-Am.Pck.rz100 1000 u.500/109,00bzG ordd.Lloyd rz100 1000 1100,30G do. 1894rz100

do. ITI. Em.! 4

O O

ror Pn r jenes S pol jem Jemen jomerk Pas frem frank jenen “és .

d d d 5. 600 1[125,50G Buder.Eisw. (110) 5 160 fl. P. 1230,00 bz Centr.Hot.TI(110)/47

230 60à,50A, 90? 2,20bz | Charlot. Wafferw. /4

E G. [—,— Chem Fab. Weiler 4 [E

p ada

* BEE1* O

Sit R R R R n

p

Ct “J a N

R. SES. S

Po Pn mm R

4 |

—,— Const. d. Gr. (103)/47 200 —,—— Dannenbm. (103) 4 | 1000 Æ [114,50G Deffau Gas (105) 4x 600 F do. Gas 92 (105) 44 250RNbLl.P.|—,— Dtsch.Kaifser Gero.|4 |

O

bd O

O

Na

Rab Io

T5 E E

r

do. kons. Eis.-AnL1.11./4 | 1147403125 u. 1250 Rbl. G.|—,— Wisinav Raw 000-200 —. - laat : Ÿ Coburg. Kreditbk. 300 |[92,50G Ostdeutsche Bank| 64 E derd | do. | 625 Rbl. G. |—— E C Ms ap ;1988 1000 F N Dänische Lom.-B. E Ostfries Bk. 600/, 7 do. do.

do. do. ler'4 | do. 125 Rbl. G. 103,75G Deutsche Klein- traßenbahn-Obligationeu. n 1000—500 § i Danzig. Privatbk. 1500 |—,— Petersb. Disk.-B.| 18 Le Do Dr E O M 1000—500 « [105,00B fl, | _do. do. I.bis1921 |

do. do. ITI.!4 | 1147.10 125 Nbl. —,— Allg. Deut. Kleinb. (102 do. Staatsrente/4 |1.3.8.912/ 26000—100 RbI. P. 166,90G do. do. (102) 1000 u. 500 A |[103,10G , Oreg. O rz. 1946 1000 u. 500 A |[103,10G , ittsb. B “fe r. v. Penns.

do. pr. ult. Juni —— do. do. (102) 5 n : Ÿ : : t. Joaq. Valley rz. 1900 Me ‘Nikolai. Obligat . 2500 Fr. do. Lok.- u. Strb. (103) O U O 4 10500 z S. Pac.of Cal.14.1905-12

do. kleine 500 Fr. ite Gr. Berl. Pferdeb. rz. 100 „ObL.| : 2h S Spring- Valley „Poln, SYa-S e 1000 1,000 NOG10D, « Stone S M1989

I’

1 1 P V e D E —s S

P Pa

t —J D J b ©

—Jreeót-

5 r Q

1000—500 § 193, 75 bzG

1000 S G : L i 2 inkl. Kup. 1. 12. 93 |83,00bz G L l Oest. Nordwestb.| 54 | |5 | 1.7 20S Sard. Sekundärb.| 6,4| [4 [1.7.96| 250 Li 106,50 bz Tf. 4 o # —,— : A ta 1886 1808/0 22m Em. do pr: ult: Zun S fl E S E E | Lire ati bz f.f E E Œ j .| B. e zu o. Elbthalbaßn -—— ¿ 200 fl. S. 136,C0bzB Schweiz. Zentralb.} 6} | 7 |4 | 1.1 500 Fr. 138,60 A T 8 105,60G lahen-Masiriäh 23 | 4 | 1.1 600 M E o L ui 1E | a 114 x is : + E Sn D Sr S938 20) s R 454 B Fe s Zes 6610 M ppa Qa) - S-DenDUTg M . 200 fl. S. 158,75 bzG Schweiz Nordostb.| 6,6 | [4 | 1.1 | 500 Fr. 117,90 bz î 5 A e 1 Sid, Wink Gee 100) s 1000 § 66,10bzG Altdamm- «Kolberg B 500 « |118,00et.bzG | do. i. fr. Verk. A s do. pr. ult. Juni 118à, Son ‘90218bz . Pr.- Anl. os 1864/5 i 1000 4 —,— St.Louisu. Eb 1931 1000 g 109,30G | Braunschw. Ldeis a 500 116,50 bz Neichenb.-Pardub.| 42/7 e O L do. St.-Pr.| 6,6 S H fl | 500 Fr. |—,— „do, von 1866/5 102,75 bz G do. do. 1931 5 5 r.4 3 13 3 ‘3

e g ay Je e

b fk prr pre pk prr unk CCÔ jrrrk S S

S a O mi pmk pmk prrck jf 1b bunk S 1 bd S

24

funk pak pmk a pan IUTO jk a bank pm pem drm rank prak deme o Eo E 20 J

jp jf j f

a Ss -

A S pak pak jet fri OOPO

O D ari

r

Mr O H Hr C5 1P- P H r H E E LS e E R “I

100 Rbl. P. |[191,00G do. do. (100) E L ; ; 1000 S 95,70bzG D Orolthalet 1200—300 1100,50bz kl.f. | Salzb. E. u. Tr.| 54 1 200 fl. 104,C0 bz Schweiz. Unionb.| 3 Ell 500 Fr. 86,25 b ias Stiel dos po ir pl Stettin. Straßenb. (103) . St Louis IL Inc.-L 1989 L 500 u. 1000 §8 [2140G Crefeld Ge. Lek - 600 t 142008 Subhsten. Ge l 4/5 11 500 Fr. 37 50bz E pr. L AR 5 85 75 bz t-Â Rb. S 1122 A Gu ortm.-Gron.- __ [169,80 bz o. pr. ult. Juni 37,40à,50bz ransvaalbahn. .| 9 | |6 |1.7.96| 1000 fl. boll. [241,506 - Boden beit ot R A Ausländische Eiseubahu-Obligationen, do. pr. ult. Juni 1702170,104170bz | Ung.-Galiz. (gar.) L L M00 E do. pr. ult. Juni | E 20A T5 ba Sa ed St. „Anl. v. 1880| : 200 Bar: —— Aaten- Mastricht . 1000—500 fl. Hoil. [100,20G Eutin-Lübeck . 600 M 55,75 bz G Ver. Arad. u. Csan. El 100 fl. D. 116,25bzG Westsizil.St.-Akt.| 31/6] 3 [4 | 1.1 | 500 Lire [57,50G do. do, 1886| do. do. v. 1890|

20400—408 A |—,— [b t8b D s Wi fil eir 1000—200 fl. S. |—,— Anatolische Eisenbahn . 10200—408 6 |88,70bzG | fuiber .Güterbahn 1000 u, B00 6 POPTOVLS Do. Dre ede E P Deutsche Misenbahn. tamm-Prioritäteu. do. St.-Rent.-Anl. . S riori

6000100 A E E E G L 91,60b [berst.- Blankb. 1000—600 e |[133,25bzG S E 0000-000 e JLo100D Böhm. Nordb. Gold-Obl E P E do E Gegingunadneó| E E 145,80 bz Baltische (gar.) - 3 [1.17 { 125 Rbl. M. [66,70G Altdamm -Kolbrg.| 4,75 500 / [119,50b; G

do. Loose ; r 5 600 A |82,80bz

do. Hyp.-Pfbr. v. isrdla

sbg. - Cran 5000—1000 « ]98,80G Bun Bodenbach m E 408 M 87/60 bz G Lud E Verb. au 244 50bz1 Iwangor. Dombr. | ? ¡L 125 Rbl. —,— Breslau Warschau| 2,05 Par ' oa! 600 A 167,25 bz Ti. do VH. mittel/4

10 Thlr. Le r. |

500— 106,30 j 1500 u. 300 A |—,— Egypt.( Keneh -Affuan 20 £ 90,80 bz | Lübeck-Büchen 63 [4 1165,20bz Kursk - Kiew . . 18% S 20 £ e Dort.Gron.Ensh.

oe Hd 06 do. 300 f. 100,50G Capt. Kencb uan) 1000 u. 500 Fr. |101,90G do. pr. ult. Juni 165,104165à165,10bz | Moskau-Brest gr.) : 171 1% M |-— Marienb Mlawka E O DERLON

bo, DD Fleine/4 Ostpreuß. Südb 600 M 120,40bz do. do. Gesamtkdg.ab 1904/4 M S

do. Städte- Pfdbr. 83/4

4 [D 5 5 3 1500 M 106,30G do. Silber- rior. 600 u. 300 A |106,30G dOs Gold-Prior. j Res S S Bete .Eisenb.- “Rer : e M v Lire S i N 5,45| |4 | 1.1 | 600 A E Gai Lerapo) | 4. E —,—— aul Ste wp. 4500—300 A |102,90G 0000— , in o eine ire: (9 bz h L E O eine G14 M I E O 300 A 110,10G do. Mittelm.-O bl. ffr./4 5000 u. 2500 Lire 198,60B | Marienb.Mlawka| 24 | 32 |4 | 1.1 | 600, [85,75bz Warschau-Wiener 417 60 Rbl. P. [252,50 bz Prigniger 300 E Schweiz. E rz. T4 3 2 rafieubahn-Aktien. 400 M 155,25 do. Etsenb, Rut | 4 bzG

3000---300 « |[101,50G FI.f. ( 9 3000—300 A 189,00bzG bo. Ds, kleine 500 Lire 98,60B do. pr. ult. Juni 86,50à,10 bz do. pr. ult. Funi 951à252,25 bz . , 1200 „« 149,00 Serbische Gold-Pfandbr. 5 400 A 99:00bz G do. do. \teuerfr. 90 i bz G S ME L E S e E, E 99,80 bz G | Canada-Pacific .| 14 | 2 |4 | L1 1008 |57,10bzG Allg. Lok. u. Strb.| 8 600 M 221,00 do. A 14 |114,710| 2000—1000 165,75 bz G Kaiser Ferdin. Nordbahn G

O

Q

do O b uts

R

bo Lo D j F f jr Do F j f N 0A R O0

t f 6 6 f A P R P S

pa

R R

=@ n O

Aan O

T T T EA

Ort dd

wr

bk pak pk puri bk mi jed pen prr pel rk jumk O

S ESO S s a R i A A °

b _ =J

O

1000 Fr D 2000 u. 400 A 1103,60bzG Kön. Willem TI1. Niederl. 1000—100 fl. P. —,— Ndschl.-Märk.gar.| 4 4. 4 Ed 300 M 101,00 bz Weichselbahn . .| 5 [5 | 164.10 | 1000—100 Rbl. |78,30G Aa. Kleinb. kv. 1000 A |[141,25bz d t. SE Ss A 4050—405 A 166,40bz G ranz Josefb. Silber-Pr. 9 J E fi : iy P 200 fl. S. do. do. 56,75G 7 Ausländische Eisenbahn-Stamm- und Stamm-Prior.-Aktien. do: ulk Juni 57,50,25à,76A67bz | Alten. Schmalsp.

; —,— do. 10000—1000 Fr. |—,— El .Westb.Gold \trfr.83| | h 080608 f do. leuernt z 3000 u. 600 A 1[99,80G do. do. kleine 100 fl. Ho —;— Oftpr. Südbahn| 3 600 N e D fee 10000—100 fl. |103,40G Livorno-Florenz r, 99,60G Y do. pr. ult. Juni 98,90à 602,203 | Amsterd.-Rotterd. a E Allg.DtschKleinb. „001090 #& [141,25 u. M 1212,00b Spanische Ss U” [114710 24000—12000 Pef.G.164,00 bz G ünffirhen-Barcs gar. . 9 1000 M 113006 do. i: .|4 [1147.10 6000—4000 Pef. G.164,10G alîz.Carl Ludwigb.1890 300 fl. S. 101,1 ,10bz Oeste de Minas 68,90bzG Ï Auf g-Teplig 15 abg. a. 500 fl. 8. W.]—,— Gotthardbahn | L 5C0 Fr. 1159,25 bz Brl.-Chrl.Str.B. \. G 1000 |177,50bz 1000 M 209,50 bz G 400 M 238,00 bz G 300 140,25G 500 M 168,75G 1000 A 229,75et. bz G 300 M 407,09bzG 500 A 229,00 bz 1000 A 132,50 bz G 500 M 214,50bz 1000 u. 200 Æ 179,50bz 1000 u. 500 A [141 ,10bzG 1000 #4 148,00bz G 1000 M 125,00bz G

T E E ELOELEELT rietris dys des deli deb pri Erl bs bAÍt hei deates CAHEIA Ns pel Én in Duo do tao Lia E ÂN ja fa F La Fa T E I La fie f F f 1 Dk E Lt La Let Fa fe Lt Put S T m R O’

200 Bo: —,—- Portugies. Eisenb. 1886 1000—100 f. —,— do. 89 ex Kup. 1. 10.96 1000—100 fl. —,— do. 89. I. Rg

200 fl. 102,10G do. do. II. Rg 10000—200 A |—,— Sard. Obl. \tfr. gar. I. TT. 200 fl. —,— do. do. kleine 5000—200 fl. S. [100,80bz Schweiz. Dc Hyp. 1 1880 2000—400 103,30 bz Serb. Ei yp. Lit. A.

300 fl. S. 100,50B SUE Gold-Prior. \trfr.

300 fl. S. —,— do. do. 1891

500 Fr. 96,20G Es Italienische A—H.

500 Fr. 94,10G do. kleine

500 Fr. 92,30G Traxgvaal (Gold- pt 1 S

500 Fr. 95,30G do. do.

10000—200 A 189,80bzG do. do. 1894 200 fl. S. 116,80G Wilhelm-Luxembg.B. TX

64,00bG gr.f. | Böhmische Nordb. 5} 150 fl. P. —— do. pr. ult. Juni 158,25 bz Boch.-GelsStrßb. 34,50 bz G Ï do. pr. ult. Juni 1 ae Ftalien. Meridion. [4 | 1.7.9681 500 Fr. 1132.10bz Brel Elctte Ste

4606) | S0: pr: ult 200 - O do. pr. ult. Juni 132,50à,25à,402,30bz | do. Straßenbahn 12,50bzG | Bushthörader B. 12

L 1 - L fl. P. j Ital. Mittel 14 | 1.7 [12 500—500 Sire|98,60G Cont. Pferdeb. . .| a ittelmeer | A —5 rel98, dont. Pferdeb. . E Gr. 56006 do. pr. ult. Juni 276, 50ù, d 25A 50bz do. pr. ult. Juni 98,90bz Cref.-Uerd.Lok. kv. 1000 T, ' Csak.-Agram. Pr. Îi 200 fl. G. 111,00bz Jura-Simplon .| Wi Li 200 Fr. 188,80 bz Dresdner Stroßb. 500 11.7.95) E Ï Dux-Bodenba L a 50 M —,— do. pr. ult. Juni! 89,50à88,40à,£0bz | Gr.Berl.Pfrdbhn. 1: Fr.(ex.Kup.1.7.95)}—,— Gal.CarlL.B. gar. - 109,60 bz B do. Genu ¡\cheine] 0 14 50bz Hambg.Straßenb. 500 Lire : 90, 50G Graz-Köfl. St. n 1000—500 Lire 93,90G fashau- Oderberg

K. Z. ¿ 0 fl. P. F do. t.-Pr.| 4s R : 500 Fr. e eidelberger do. 5000 u. 500 Lire |60,00 bz B Kronftabt-Herra, 200 fl. p Lüttich- Limburg . 500 Fr. 45,25G agdeburger do. 500 Lire T2 Lemberg -Czernow 200

S, : 00 fl, —,— Luxemb. Pr. L 3 32/5) E 500 Fr. 105,25 bz Potsd. Straßenb. 1000 100,00G 1 Br do. pr. ult. Juni 104,60à106à105,25à,50à,40bz | Stettiner do. 1000 100/00G Y Lesi.U Stsb. rnz. 500 Fr. 152,50 b | N.-Pac. Vorz. . U S S verschieden [36,10 bzB do. Vorz. 100 102/75G | o. pr. ult. Juni 153 ‘10k152-70 bz 35,90 bz Ver. Eisenb.-Betr. 500 Fr. —,— |

0

o. da pr. Ult. Juni! —,— do. do. s Stockhlm. Pfdbr. v. 84/85/44] 1.1.7 4000—100 Kr. |—,— O O do. do. v. 1886/4 | 1.5.11 2000—200 Kr. —,— Sa, „Oderb. Gld. P 89 do. do. v. 1887 4 | 1.3.9 2000—200 Kr. |—,— do. 91 bo. do 34| 1.4.10 1000—100 Kr. 197,75 bz V Silber - Prior. 89 do. St.- Anleibe v. 1880 4 |16.6.12|/ 8000—400 Kr. |104,90G a Lehe ¿ do. do. fleine/4 |16.6.13/ 800 u. 400 Kr. |104,90G Salzkamm.)Gld. do. do. v. 1885/4 | 16.6.1241) 8000—400 Kr. |[101,50G u Cent steuerfr. do. do. kleine/4 |16.6.123/ 800 u. 400 Kr. [101,50G do. do. steuerpfl. do. do. v. 1887| 3E) 15.3.9) 8000—400 Kr. |[100,25G Oesterr.Ung.Staatsb.gar. Türk. Anleibe v. 65 A. kv. 1 | 1.3.9 1000—20 £ U RO do. do. gar. v. 1874 do. do. B l L209 1000—20 £ do. do. v. 1885 b. do. O L11189 1000—20 £ 22, 70 bz Tf, do. G 1.3.9

bak bi j O0 O O

Fi fi =y i n O A mi O00 N

E 00 fl.

tor

p i O O

1. L 1

A . S S M . 0 D M P

band funk pen pk pur fremd pmk prr pri pmk prr fd prr prmrk prak pro pen frem jk [ema E d bauk hand pinii faak fel

I. 1E 1E Pr P f P 1A f ¡P P V E A O

l R Le] T S2

R A E

1. 1. L 5, 1.

T S0 S

do. pr. ult. Juni

A I S

R;

do. do. pr. ult. Juni] 22 50ù, 80à,70 bz do. do. do. E | 1000—20 £ 121, 75bzGIL.f. do. Chog. Neus. L. T1.

pmk jprurek

1090 [107,90bzG | AvlerbeckSteink. 1000 |199,00bzG | Archimedes . . . 1000 1135,25G Arenbg. L Z3ergbau!| 1000 /257,00G Bär&SteinMet. 1000 [128,50bzG j} Barop Walzwerk 1000 [106,25G Barß, La erhaus 1000 [279,75 bzG | Basalt - Akt.Gef. 1000 1111,75G Baug.BerlNeust 1000 1200,50 bz G do. Kais. Wilh. 500 1228 50bzG do. Moabit .. 500 193 50bzG do. Kl. Thierg. Bauv. Weißens. 1000 [134 40bz Bedbrg. WUIöInd. 1009/600|39,50G BendirHolzbearb 1000 |75,50G Bg.-Märk. J.-G 600 1155,00bzB Berl -Anh.Masch 300 1195,50 bzG do. Baz.-A.-B. 500 1267,00 bzG do. GSenußs{.

1245,00 bzG do. Charl. Bau 300 |83,50G do. Cichorienf.

1000 [222 03 bzG do. Dampfinüßh! 1000F.[151,25 bz G do. ElektWerke 1000 172,90 bz do. Gub. Hutfb. —, Berl Holz-Kmpt.| 300 [118,50 6¿zG do. Hot. Kaiserh.| 1000 1206,25 bzG do. Jutesp® m

600 [118,50 bzG 1000/600|158,00 bz G 1500 [796 .00B 1000 [160,00 bz G 1000 |79,10G 1000 |126,25bzG 1000 |10425G 600 |85,60G 500 |51,50G 1000 [147,00G 150 [107,00 bz 060 fa 1000 [123,00B 1000 |138,80G 600 |130,00G 600 [181/80 6bzG

600 |—,—

113006¿3G 500 1547,00G 300 1216,.25G 1000 1122,00G 500 1284,40 bz 1000 |—,—

600 [107,090 bz G 300 186,00bz G

1000/60011 12,75 63 G

Salvator Schöfferhof . Schwabenbr. Sinner Br. Ver. Werder —,— s { Ver. Artern. —,— S Wicküler. . —,— S \Wiesb. Krbr. 171,80 bz atcuidn Fbr. 128 25G A.-G. f. Anilinf. 152,30G A.-G.f.Bauausf. 232,25G A.-G.f.Montan- 185,00bzG | Ind. Litkt. A-C. 117,75et.bB | Adler Prtl.-Zmt. 276,00b¿G | Admiralsgartenb 142,60G Alfeld-Gronau . 219,50G Allg. B.Omn.G.|12 158,50G Allg. Elektr.-Gf.|13 378.75bzG bo. neue: ls 102,50bzB | Allg.Häuserb. ky H. 140,40bzG | AlfenPortl. Zem. |14 126 00bzG | Alum. Ind. 509/9|10 151,590G Angl.Knt. Guan. | 43 S 4 i34 30G do. î. fr. Verk. 216,25G Anhalt Kohlenw.) 4 195,75bzG | AnnabgSteingut|14

1000 |—,—

600 [147,50bzB 1000 |151,00B 1090 1145 00bzG

(Berg. Vorz. Pfanbbriefe und Schuldverschreibungeu Dts. Hypb. 11.11 1 Mein. unk.bis1905/3F| versch. |3000—100 100,50bzG Pr. Bdk.L7. r3.100 Br. Nürnbg. Deutscher Hypotheken-Bauken. do. do, I do. do. 1907/34 versch. 3000 100]100,70 64G unkündb. 196 . 3000—100|104,20G | Indusftrie-Aktien. Brieg.St.Br

| Anb.-Deff. Pfdbr.|4 | 1.1.7 |[3000—200]100,70B do. do. do. Präm.-Pfbr./4 | 1.2. | 134,90 bb, NL. £4100 y (Dividende ift event, für 1895/96 resp. 1896/97 angegeben.) Def. Feldshl do. unkdb. 1905|34| 1.1.7 (2000—200 101,00G do. IX. unk. b. h MttldBdk.21.3.1906|34| 1.4. “1Ó 000-1 100; 75G do. XV. unk. 1904 5000— 100 100,00G Diéinekts As 1806|1806| Bf Zins [Gticte u Del Walt ch/16 | R L *| Tm. | #6 E 268

Benshw. Hannov... Dresd. Hyp.-Obl. 1.7 |5000—100/104,00G Pr. Zentr.-Bdkr.- | j Ul u. L, L vers. f 5000—200/99,30G rff. Hyp.P.KIV.| 9000—100/99,207 Gel Rd Ahr. Moabit) 5x 1.10| 1500 [117,00 bzG Dortm. Löw. 12 So KUV 38 1.1.7 |5000—200/99,40G Hmb. Hyp.-Pfdbr.| 5000— 100/10“ auÿz | Berl. Union| 73 1.10| 600 [139,90 bz do. Union do. Lil, u. IML/4 |1.4.10/5000—200/100,80G do. 83 uk. 1900| 9000—100|99p¿0bz GII.f. Botbr. konv.|10 1000/800}182,50 bz G Düff.(Hoefel)| 9 o N LLZ (5000— e 104,10G do. alle ¿4 9000—100/101,60bzG Böhm. Brb.|11 600 1261,00 bzG Erlang-Reiff.| 7 do. UL. uk. 1900|: V do. konv. . 134) 5000—100/100,50bzG Friedrihöhn. 600 [113,50 bz G Frkf. eanig | 7 Danz. Hyv. Pfdbr. 34/1. do. unk. b. 1905) 99,10bzGkl.f. ilsebein 1000 |[140,90G erm. Drtm.|11 do. do. 8 Hann.Bodkr.Pf.I.|: 5000— 100 100 „75 bz G Kaiserbr. .. 1000 1130,75 bzG Glüdauf . ./10 Dt{&. Grd. Gotha do. do, L 59900—100|—,— Königstadt. . 1500/800]145,506G 2 Seile. ¿il D Pr. ih 1385| Leipzig. Hyp.-B. L : 59000—200101,25G Pfälzische 3È| versch./2000—160]/100,20G do. WIL-XIL rz. 100 3000—150|100 ,80bzG Landré W b, 600 1235,10G S loftbr. Röd. 17 do. . Abth. 8 ¿ i do. do. 5000—200]/104,80G Pomr.Hp.ï.71. 1900/4 | versch. |3000—150 101,50bzG do. ÏY-XVUL unabg. ./5000—200]/102,20 bz G Mnch.B. 1200 1121,25 bz Kunterstein | 9 do. TII. iv. rz. 1101: i ¿0E Dos Med. Hyp. rz. 125 1500—75 |—,— do. MTliLunt.1904/4 ver) ./5000—100 103,50 bz G do. unk.b.1900abg. ./5000—200 102,20 bz G NortbariSe: 1000 1122,75bG-" Lpz. Br.Rieb. [10 do. 99,00bz G 3000—100198,90 bz do.IX.uX.uk. 1906/4 | vers 5000—100/104,50 bzG do. UL-IX uf.b.1905 ./5000—200]104,40 bz G n abg. 300 1273,806Gff. Undbr. Unna| 9 3000—100/98,70 bz bo, T TIT! D9: (3E) versd 13000—150 101,00bzG do. XITIL. u. XIV. ./5000—100199,80 bz G efferber 1000 1219,75 bz Lindener . . ./21 .7 13000—100]/100,90 bz Prß.Bdkrd. rz. 1105 5 Tr 5 13000—75 114,00G do. III-ILIL uf.1905 ./3000—200 R E L .7 |3000—100/100,90 bz do. i. T. VL rz. 1005 5 | versch ./5000—75 106, 50G Pr. Hp. Vers. gt. . , Sghultheiß . . [9000—100/104,00G do, V, Cbe LLO LLT: /3000-—100/115,9 90G dr do. 1905 [&./5000—100][102,80G Spand. Berg . [2000—100]101,00G V X f O T |3000— 1001111,30G do. do. .4.10/5000—100]98,70bz G Vereins konv. bo, VEIL.. VIEL 4 verfch. |3000—100 100/60G Pr.Pfdh.B.XPVII .15000—100/101,00 bz G St.-Pr.. 2000—50 199,59 bz G do. 4 1:17 | 100,75 bz G unkèob. bis 1905 Viktoria. e 3000-50 1101,90bz; G doll T2. 100uF.1900/4 | 1.4.10) 3000— 1001102,10G | do.Klb.ODEL. uk.1904|34]| 1.1.7 |5000—100199,60G Bergische ..

S L De du dO O

I wo

O pi L A

n. Deren

E RRREREREERREE p Qn S

h =J ja e 16ck ¡fa ¡Pr ¡fa 1 N V P f

D

do. 1,1.1906

A DMUINIIN wr

.7 |5000—100/104,256G Pfdbr. 1886/89 a, |3000— 300 100, 00G do. 90 unk. b.1900 [3000—100 102, 00G do.94 do.

Mittld.Bdk.-Pf. l. 2

d

2 10) /3000—100|104,00G do. 1896 uk. 1906 E

L; 1 Nordd. Grndkr. Ul./4 | 1. do.1V.V.uf.b.1903 J 1

I,

Pur pm pam furndk jeu 5, —_— O

Sn

O O7 E man T T

htesige

[ry dD r

1 1 M Nf 1 P 1E 1E E Pr P P Pr P P E E E E E [ry tai E T)

M e

L 2000300 98,80 bz do.VI. unf. b. 1904

e”

Ste | R E 7

2000—200/98,90G do.VIT.unk.b.1904 .10| 100;,00G do. Interimssch. 2000—200 101,00 bz do.V ITL.uf.b.1906 7 |3000—100/101,00G do. Komm.-Obl. 5000—200/102,25G EALT /3000—100 100,60G do. 1896 uk. 1906 5000— 200/100,75G Nürnb. Vereinsbk. | vers. 5000—100 100,10G Pr. Hp. A.B.1.120

o und prenk pur 8 bn pen: E ma SSSSs

92 L

Lr ERRÉE pp

wt O O T pi pk pri ph pk pri pmk LCT prrnk Lb Gas

R ck ck

A ANIIITIIN [S ck

m J o®O

wr A Ram nog R

OONTUOI ate dad punb pen pu dend S

pen prak d t A

auswärtige Brauereien

S O p

|

_—

O Coo A Q

E I e ck 6H . bard pk ful jr * .

mOOO0OCISOSOES0

do. VI. 102,00G u bis 1900 do. VIL.unfk. b. ¡90s 4; E 1.7 13000300 103,00G E TI. bis 1905 V V j. 34/1. 4.10/3000—300/100,80G bo bo L Dt\{.Grdsch.Obl. 4 vers. 3000—1001100,80bzG Mcklb.-Strl. Hyp.

do. fti unf. b. 1904| 4 | | vers.) 3000—100|104,90bz G do. do. do. TILIV. 184 versch./3000—100/99,60 bz G Meininger ab1.1.98 De Til F, ut.1908|3 veri ch./3000—100}{101,00bz G ä Îs o abg. D fh, 'Hpvb. 1.7.15 | ver! ch.|3000—200|—,— | do. unk. bis 1900|

S

D E E E A E Es B E E E P

E E

300 1230, 50bzG* Nürnbg. Br. 4 1000/300]293,75 bz G} Oberf lef.

1000 144 00bG Oppeln Br. 7x 3200 1175,80 bz Z aulshöhe |8 1000 1203 90bG S §° sen ugges 87 1000 1173 756GS bráu 12 10009- |—,— Nostoder . H

dr rS

_—

Pank jest pur prunk Jemeke rand punck prak penk pack unk fam fam Pr Perm rek ded n bruck fr dund V N U N

o: N Ms a A i ap J i Deer feme park puneck a] J] pri prr jur

E L11414

Pera 2 burmk pmk frem OISSOS

Bj Dl V fes f Ao 1 V V (fa Sf (Ern Df Da Dn Df Jf f 1j 1j 1 Jf 1e [fn 1 jf

—.

E R S E TTEECEN

| a] læe]||i|laleæ]| o] os

E

l

1

Fund fand pur funk prmd 5 Pei de Seid

bere jak

1 f P f fn j 7 Rit

E T T T T