1897 / 205 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 01 Sep 1897 18:00:01 GMT) scan diff

1000 130, 75G Dtsch. Waff. (102)/4 | 1. 1000 |—,— 14125G Donnerêm att/34 : 1000 |96,20G e Drtra.Union (110) 5 .1.7 ¡1000 u.500/111,75G fLf. 153,60bzG do. (100) 4 |1.1.7 [1000 u.500f100,50 bz G 108,80G Düf. E OEA A 1000 1105,60bzB 142,25 bz Elberf.Farb. (105) .4.10/1000 u.500|107,75B 172,50 bz El. Unt. Zür.(103)/4 | 1.4.10] 1000 Fr. |100,70G 133,60G Erdmannsd.Spin.|5 | 1.4. 300 I—,— 4102,10G do. do. (105)/4 |1. 3000 u1.300|—,— 4110,75G rift&Roßm. (165)|4}| 1.4.10/10001:.500|104,25G 130,25G elsenk.Bw.(100)/4 |1.4.10/1000 u. 500103 00G 1000 |—,-— Georg-Mar. (103)/4 | 1.1.7 |500u.1000|103,00G 1000 1[41,25bzG ag.Tert.J. (105)/4 | 1.1. 1000 1102,80G 3000 1161,10bzG Jarpener Bergbau/4§| 1.1.7 | 1000 /103,40B 600—1200|—,— ugoHendckel (105)/4 |1.4.10/1000—500|—,— 1000 [128,25G end Wlfsb.(105) 45| 1.4. 1000 —,— 500 89,50bz B Hibernia Hyp.-D.| 41 ¿ 5000—500/102,90B fLf. 250RbI.P.|—,— örderBrgw(103)/4 |1. 10900 1103,10G —,— of ,Cis.-uStahl|4 | 1.4. 1000 1101,75G 600 127,50G IlseBergb. rz. 1602/4 | 1.1. 1000 1100,80G 1000 |[151,00bzG | Snowraz;law, Salz 4 (1.1.7 | 1000 1100,00G 450 1150,09bz Kaliwerke Aschrsl.|4 |1.6.12|1000u.500|101,30G 3000—300/142,00 bz G KattowiyBergbau 34/1.4.10/1000 u.500 TLNO 1000 107,10G Königsborn (102),4 | 1000 1102,00B 500 |105,00B König Wilh. (102)/4 1000 {101,70bz 6800 j168,10G Fried.Krupp (100)/4 /5000—500|—,— 200 fl. |—,—- Kullm. u Ko.(103)/4 : 101,00G —,— Laurabütte A.-G.|3 1000 197,20B [209 46Bco.|—,— Louise Tiefbau . . 1900 1100,40G 250 Nbl. P. s LLdwe u: Go.(100) 1000u3000[103,90bz G #0 e Sn S rgb. (104) 1000 1102,10G

r E E Em C ———————————— R E E PR L A P Prß. Pfdbrb.Kom.| | E Danzig. 1 a e 174 aéflinb 140, ),00bB 1 Peters u.Ko., Kref.

eft. 2 000 —— ü 22,256,30bz j Oest. Lokalb. Gold Oeft. Bedenkredit- „Pfvrf.|€ | M 00 fl D ' ho. Administr, - - 4000 u. 2000 «G 193,70bz do. E e 111,75 bz Obl. unk. b. 1907 s io Bi S D, fälz fe Bank D fer Kemm-B-Pidir è 10000—200 Kr. (38/75 bzG do: V, 2E ns M Prior L Rhein. Hypoth.- pr. La 8E | 8 | 1000 [158,006 emm. Hyp.-Bk. P -fier Komm.-B.-Pfdbr.'4 10000— 200 Kr. 98/3061 Gfl.f do. konsol. Anl. 1890 400 „4% —,— do. - Lt. B.(Gb. ) 111,70G Pfdbr. S. 63-65/4 |1. tartstücke 156.0063 4 Hup.-Br do. ParTEE S4 | L 10000—200 Rr. 1100,00 b¿G do. privileg. Anl. 1890 400 „« S Ostrau-Friedland . E W aaa 4 1902 LLS ' pr, ult: Sept zu e a z - Provinzi alf. Polnif Le Di a dbr. lz 44 3000 Rbl. P. |68,10z do. en N S Æ E EMAs E L Str Sa do. s do. 34 vers. Darmít. Zettelbk. 3 300 i uß. Bode fred. lo. 01 18 100 Rbl 24 s - do. pr. ult. Sept. —— Reichenbg. t Bahn (Lomb) "E aao dd: Ser. 79-43 is G gmg Dos - 10 1200u. 800207 C a2 “Wt. De do. Uguid. Pfandbr. 4 | 4080 2030 “¿ 13440B ckdrf do. Loose ck| 400 Fr. [119,C0B Sidäserr ahn umd, 77,75G do. Komm.-Obl. * 9. Vr. U evt, 260% 76ù2 z un B. i ia. Poriugtei- " E On an : 406 é M 34 40B ck do. do. pr. uit. Sept. 119,25à119bz do. 78,00bzG Rb. W.Bdkr. 1905 E Dt. Eff. Hahn 50/s 3 t hae: do: Tab E Monop.-2 A. 4j 1.4.16 406 94,40bz Ungar. Goldrente große 1000 f. 104,25 bz G do. do. Gold gar. Naa b-Grz. e: A. ex.Anr.|25| 15.4.1e/100 éx = 150 fl. S.195,30bz do. do. mittel 500 fl. 104 25 biG Mey ot S. G Tos ) “do. Anretssch. .|—| fr, : 33,10bzG do. do. kleine 100 fl. 104,26bzG | Ung.-Gal. Gai D Sar: R3m. Enk ries I steuerfrei 4 ¿li 500 Lire G. -,— do. do. pr. ult. Sept. E E 1oTé06 aper isb.-Go 20, IT.-VIII. Em.|à | 500 Lire G. 33 99G do. Kronenrente . . P D 100,606) nf. 24 s

Mum. Staats-Obl. fund. |5 40009 M S do. do. E do: do. do. do. mittel|5 2000 # —,— do, Jo o. cyVE: ult. Sept. O E A S is n. W Giseab.-Süb.-Anl. 1000—400 M 103, 30bzG Norcirlberet s «s s

5 o. cir B 400 M e do. A. (f. D eis. Th,) E D [wol4o6G | do: Gold-Invest.-Anl. _100 fl. Ss Große Ruff. Eisenb. en 5000—1000 fffl. „20 03 Iwang.-Dombrow9o

s do. kleine'5 | 409 161,50 bz G do. Loose do, dos. von1892/93|6 | L.1. 4000—400 «« st101,40bzG do. Temes-Bega gar. —100 Pet 100 fl. 100,20 bz Koslow-Woronesch. Hil 2000 u. 10009 Kr. 199,75 bz s

do. kleine! 400 # E bs do. kleine

do. von 1889/4 5000 L. G. 99,106 do. ) | 5000—109 fl. |—,-— G bl | 10000— 100 fl. ur, Chart ew D

do. do. 1000 L. G. 90,50 bz do. Bodenkred. -Pfbr. 454 10090—2009 Kr. [92,60bzG!1.f. A E

do. 500 L. G. 90,50G do.

e 00 00 Fr. [90,50b)G I Regul: „Psdbr. Moskau - Jarosl. - Arch. do. 1090 Fr. 20,903 20. g G 7 E osfau - Jaros r E 500 Er. 80,50G do, Gold-Pfdbr 2400—240 Æ& |—,— Mosco-Kiew-Woron.gar. do. 5000—2500 Fr. }90,50bz_ do. Grundentlast „Obl. 10000—100 fi. E Mosco-Kurs?

do. 1000 Fr. 90,90bz G do. Hyp.-B.-Psd. 97 I. 10000— 500 Kr. [99,40bzG Mosco-bjäsan gar. » Gi 500 fr. 90,50G do. Sparf.- Pfdbr. TV. V. 2000—200 Kr. [102,80 bz Mosco-Smolensk gar. do. 5000—2500 Fr. |90,25b¿B o Ld LH 2000—200 Kr. |99,90bz Moékan-Wind.-Nyb. va. 1000 Fr. 90,30bz Venetianer Loose . . 30 Lire A Orel-Griasy

do. 500 Fr. 99,59bz Wiexer Kommunal- Anl. 1000 u. 200 fl. G. |[103,75G L ha.

do. 5000—2500 Er. 190,30bz Züricher Stadt - Anleibe 1000 Fr. A E Njäsan-Koslow el 1,3 [5000-200 Fr.|—,— do. Uralsk

500 Fr. 90,90 bz do. do. pr. ult. Sept. N ENE do. do.

1000 Fr. 90,40bz Türk. Tabacks-Regie-Anl. 1036 u. 518 £ |—,— Rybinsk E —— otte hu: Dbligationett. 20100 # ar Altdamm-Kolberg E 10 00.106 B gr.f Set R DEL E 62ck Rol @. |103.00.t bzG | Bergisch-Märk. 11. A.B. Es oes Ls do feine

| 12% Rbl. G. E E. Pit. T A. 600 u 300 I Warschau - Wiener 10er] 3000—-300 # |—,— A él

19] 10000—100 R6L. P. | Braunsch{weigische E K S do. A Ler 500 E E do. Ix.

do. Lande®ei! nbdinE. 10000—100 Rbl. Bröltbaler Cisenb.- Obl. d T Gw Wladikawkas Oblig. 1885

a Dortmund-Gr.-Ensch. .

do, Mon eute ; S Halberst. Blankenb.88- 90: Tg P E do. do. 1895 Ta ho. ur, ul. & s do. do. konv. 1884 Ma 500 u. 300 & o 0

E S 4 | O. …_ do. 1

do. St.-Anl. v. 1 | 136322| 31%—12% Rbl. G. [—, :

A do. fleinel4 | do, | 625—12 Rbl. G. [10 ae Busen gar 4 do, do. 11. Em.|4 | do. 500—20 £ i Magdeburg - Wittenberge, do. do TI. Em.4 | do. 500—20 £ 103,70bz Mainz-Ludwh. 68/69 gar. 4 o bo : Da. 500—20 £ Sas do. do.75,76,78kv.|4

12 do: 1894 VI. Em. 4 za4540 31%—126 Rbl. G. |—,— Hb. Fbr -F O t

do.Sold-Anl.strfr.1894 35| do. | 494 „f ¿00 40G |Il.f. E do, P ult. S Ostpreuß. Südb. e

C5) d A n g bo f bt —J J) k J brt pk puri C J

O b dO

S S id fs pad tet gus des Di 2 DIL R —I J O O hk jed

O [ag A

1a pn bt b fr b per d in s fa Las En bo p N fei M J L Park O Jrr fen t do

bk O

O

E

F

Q O wt

660 118 80G E fandbriefbk. 1000 1130,60G ealtreditbank . . 600 118,75 bg do: TAbE. B. 600 |12140G Reichsbank . Deutsche Uebersee 1000 |141,40bzG | Rhein. Hyp.-Bank| Diskonto - Komm. 1200 u. 600]207,00 bz Rhb.-Westf.Bdkrd. do. pr. ult. Sept. 206,20ù, T5ù, 25à,40bz | Roftocker Bank . Dortmd. Bank-V. 130,80G Nuf.B.f.aus8w.H. Dresdner Bank. . 161,60 bz do. vr. ult. Sept. do. pr. ult. Sept. ,60à,25à,30 bz | Sächsishe Bank . Dresdener Bk.-B. 124,80G 2 .Bnk.-V. S

107,75G do.unfkdb.bis1904 101, 50B SAN: Vote, P S

E die. Bobenkrd. 104,30et. bz B do. rz.110 104.,30et. bz B o do. 104,30et. bz B do. unf. bis 1E En do.

—,— do. I

do. n E Süwib.Hybt pf.

600 *[100,90G E : fett Nat. rz. 110 2000—509 Æ E De do. rz. 110 20400—600 „«« 1100,80 bz La bo: 6.100 M00 1,200.6. O do. unk. b. 1905 2000—500 «A |101,80bz fI.f. Südd. Bod.-Kred. 2000—500 e |101,20bzG do, bo, Hamb. Komm.-B. 4137,10G do. pr. ult. Sept. 2000—500 «e 1101,40bz fL.f. WestdBdk. uk. 1994 do. Hyp.-Bank 1500 1.750/160,60 bz Verbk Hamb. 60/6 1000 E T do. do. fndb.II. E ; do. Wechs{erbk 600—1200/136,00bzG | Wrfh. Komm.-B. 1000—200 Til S do.ds.TIT.uf, 1905/34) 1.1. annoversheBnk. e T do. do. [Vuk.1907/34 ildesheimer Bk.

2000—500 101,20 bzG Batnik-Aktien. oln. Wechslerbk.

e 100,80 bz (iums 1, 1. zu °/%; au8genommen Reichsbank: 8!/z ®/; 1. 1. Königsb. Ver.-Bk.

2000 (600. D A o 9000—500 A [101,20bzG Aachen. Diek -Ges,| 6 6} 140,25 bz G E Kredit-Anst. 1000 1 200 f (10L70B f n i Es 62% us 120 BL Q L Ba ie Bank 120,5G LuxemburgerBank G E E Banca Com, Ital. 112/90b4G | Magdeb. Bank-V. E P i R 625 Rbl. |—,— rit u.Pro : ‘e 12% Rbl. |102,30G Ms O r. 142,00B Medlenb.B. 40% a ata Bayer. Handelsbk. (8. 200 fl. jübd.|—,— Mlb-StrlHpBk. 2000-500 d [101 406BUf. Berg.-Mürk. But, 74 | 70) h |1599012G | Mitteld Bodente, 126, A 101 2E l Berliner Bank . 1000 1112,75 bzG do. Kreditbk. - do. Handelöge. 1000 u.500/171,00bzG do. pr. ult. Sept. 1000 ; —— do. v: ult. Sept. 171,108608,10d,206s Nat. E f, [D E ajjenverein , o. pr. ult. Se 1000 S 86,30bzG bo Makler-Ver. 1000 |124,75G Niedersächs. Bank 1000 § E do. Prod. u. Hnd. 300 |—,— Nordd. Kreditanst. E 1000 # 91,25 bz G Bôörsf.-Handels-V. 600 j11050G do. Grundkred. 5000—500 .& /99,75G Denver-Rio-Grd. rz.1936/4 1000—500 # |86,75bzG Brafil. Bank t 158,90bzG | Oberlausitzer Bnk. 2000—300 A |—,— JFllinois-Central rz.1952/4 1000 F 100,70G Braunschw. 115,00bzB | Oesterrei. Kredit L do n Ds l S | E LI| A [i S S E son gn E do, do. Pr. ult. ( Spt. S S : : E . . De , e H ; I e A Sebi n | aci Ba do. do. “Bera | bo. 625 Rbl. G. |—— Deutsche Kleiu- un trafienbahn-Obligatiouen, orth.Pacif.Pr. Lien en E 39,90 bz o. Wechslerba 108,90 bz S do | 95 RRr 34 50b  0e c 5, ( S) do. do. Gener.LienBd.|3 | 14-58-11 1000—5009 § 59,30bz S Brüsseler Bank . / E Bank D n s do, 125 Rbl. G. 104,9 E) Ala ee Kleinb. CoDiL E E Æ 2 NE Lf. do. do. I.bi81921/6 | 1.1.7 1000 F 117,00G Chemn. Bk.-Ver. 118,25G Oftfries. E. 6009/9 —,— Defsau Gas L La N " L | 1.14720] 25 Rb. j E (102) 4 1000 1.500 % l[i0260B . | Oreg.-Railroad rz. oe fr. 2. | inkl. Kup. 1. 12, 93 |88,10bzG Coburg. Kreditbk, iat.) 18 | 14 250Msl, gdo: Gas 92 (1 do. Staat êrente d | 136918] 25000-1008 Rbl. P „do. Lok.- u. Strb. (103)4 1000 u. 500 M 10 fet v ri-1900 6 e R S E Dänische L Ldm.-B. —,— do. Int. Bn S e S —+ if r e do. Nikola P lia l 2500 Fr S E Strb. (102) 31 O S S. Pac.o Cal.rz.1905-12/6 1.4.10/ 1000—500 § |105,60G Deutsche Eisenbahu-Stamm-Aktien. vgR T #19 1%] 17 | . S. aua wo do do. fleine4 500 Fr. Gr Laps. Straßen. 4 1000 u. 500 [103,806G | Spring, Valley e eer 1000 F P Stü do. Elbthaïbahn| 54 | 54 |4 | 1.1 | 20 fl S do. pr. ult. Sept. 139,50bz bo. Pola, Shay-Dbl 4 14.10 500-100 Ri P Ostd. Klein, Gef. ( (eo) 1000 K Si Louidu St.Fr.13.1931 6 1000 7 [112606 aden - Mei 2 (3 (41 800 4 (115,761/G | „do. pr. ult. Sept. A En 66/6 6j 11 | 600 E do, I E A La do. do. (100) 00A 8 7 E : 6 RLE Debenbora| 14 | 14 [4 | L1 | 20 f. S. [6675bz 0. pr. ult. Sept. ‘Al12,75 bg (103) 1000 u. 500 « |1I33,00B do, voi E 1931/5 1000 F 38,70B do, i fr: Beil. 116,00bz bo fe: Vert, | | fl A St-Pr.| 6,6 e E

500 u. 1000 # 129,506 G Ua E [6006 | Reihenb-Pardub.| 4?/7| 49r|4 | 1.7 | 200 fl. K.-M. |—,— SSweh. Unionb.| 3 | 34 (4 | L1 | 800

4 . N S i 1100, alt E 3 4 1200—300 199,50bzG Salzb. E. u. Tr. os 4 200 f. —,— do. pr. ult. Sept. 82 C0à81,50bz E E G E 2 4 509 M 114,50G Südöfter, (Lomb) 4/5 |4 500 Fr. z 487.068 8b Transvaalbahn . i 9 [134 [6 [1.7.96] 1000 f hon, P E 20410408 4 |8750b1G C E 600 k 177 Dou2s by | Ung-Galiz. (gar. 20 fl S. | Vestsuil.St Aft 316] 3 j4 | 11 | 500 Are t 9. pr.ull. Se 6 Ob Ver.Arad. u. Csan 6 iei 7 bahu-St | 0 Z 9210S Sutitt Giterbahn öl 4 i 1000 u. 500 t 100,906zB do. Pr.-A. 6) 100 fl. L: 123,90 bz Altdamm „beg Drs 4 m O O E 1000 u. 500 Fr. 1101,.70b4B Halberst -Blankb.| 54 | 54 4 R aan -| So Ua P e Dort Gron Gas, 24 | 64 600 « a 500 u. 5 58,2 atz é / w S Dort. : Ï : 00 Le R R ab aur at [11 4 500 fl. südd. [246,00et. bzG o eni 08 Marienb. Mlawka 600 |[121/90bz 5000 u. 2500 Lire |99.00B Lübeck-Büchen . . 6E 4 | 1. 600 |[168.25bz Kursk -Kiew 20 L ' Ostpreuß. Südb. 600 % |118,75bzG 500 Lire 99,00B do. pr. ult. Sept. 167,25à168,252à167,75bz | Moskau-Brest gr.

1000--100 fl. Holl A Mainz Ludwigsh.| 5,45] al 1 | 600% l—— A 6E gy O 100 fl. Ho E do. pr. ult. Sep EN * E / Tel 200 e —,— Marienb. Mlawka S E A L600 * L ss H n S | 7| 60 RbL. P. |—— Aach. Kleinb.

2 56,00 bz à85,10à e Pr i, ee Í ' S t L RUG Nd Märk, Med | 4 P 300 101, 95G Wei felbahn . S U | 16.á.10 | 1000-—100 RbL. 179,30 bz Allg, doi Leut 3000—500 A 174,00bzG Ostpr. Südbahn 3 3 S! 600 A 99,50 bz Amsterd.-Rotterd. 4 E 1000 fl. boll. |—,— do. neue 2000 u. 400 §1,00bG gr.f. do. pr. ult. Sept. 99,75à100,40à99,50bz Canada-Pacific ; 14 |2 i 100 § D E. Allo. Lot, z E 2000 u. 400 ; E : o. ult. Sept. à z en mal]p. 2000 u. 4009 A 174296 Ausländische Eiscubahu-Stamm- und Stamm-Prior.-Kfktien Gottharbbabn . .| 79s] 64/54 | 11 | 500 Fr. gin Barmen » Elberk, 400 11,10G Aufssig-Tepliy ._.| 15 | 15 abg. a. §00 fl. 8. W. do. pr. ult. Sept. 153,50 bz Brl.-Chrl.Str u 0600 Fr Fr. L B mische Nordb. 81 | 54 150 fl. P. |—,— Italien. Meridion 62/5] 63/5/4 | 1.1,971 500 Fr. 184, 00 bz Ff. Boh. GelsS S ,20bz lt. Sevt. —,— o. pr. ult. Sept. Öbz res[.Gle Ie e baani bl [bl 200 S. |—— Ftal. Mittelmeer| 5 | 5 [4 | 1.7 [12 500—-506 Lire|102,80bz do. Straßenbahn 500Fr. er Ko 1.7.95) S th&rad 4 114 | 12 200 fl. P —_,— do. pr. ult. Sept 102,60Gà,50bz | Cont. Pferbeb 500 Lire 90'00bzG O t, Sept: 284,508 60A 504,806) | Sura-Simvlon .| 4 | 4 [4 11 | 20 Sr. [886061 Cref.-Uerd.Lok. fv. 1000—500 Lire 194,10G : Cfak.-Agram. 200 E lie ,ri do. pr. ult. Sept. 88 9088,60 bz Dresdner Straßb. 5000 u. 500 Lire [61,60bzG Dux-Bodenba abg. a. 50 f —,— do. Genuß scheine| 0 1 F | : 12,10bz Gr.Berl.Pfrdbhn 500 Lire 61,60 bz G Gal.CarlLB. gar. 200 fl. K-M. 1108,10G do. t.-Pr.| 4 L] 590 Fr. —,— Beide ‘Straßenb,

Dt. Genoffens

Sr E M IDET ï, t

Der e Nat. Bk.

pay P D

E D R

j 21534 pi

N S

A R D O A H E E RAL A C A I O HEONCE A in NOT gA A a E E Sa e ¿cid

Ea i

O C O t

as * I O M N D I

© O NANRI

O

N

n MIITMOOIANR 8

dD DRNRIAND-A

Ho O

acm

R e ma L E Mm O U E R R E E E v Q E Uo U U N Q bas fert pru prak pad pen fei band be ek bed rank jrenk jed bak Min jn T D N H

s | 0 a 00 Do 0D 0D O J

do Ord Ö

ret

do. Kr.A.f.J.u.H. 143,25bGfl.f. | Shaaffh.Bnk.-V. Elberf. Bnk.-Ber. 12725G | SWlef.Bank-Ver. Effener Kred. Anft. 146, 25G L ckchwarzb. H.-Bk. Geth. Grndfkr.-B. 128, /00B do. Landkb?. 409/60 do. neue 409% 113,29B Südd. Bod.-Kred. do. rivatbank 130,00B Ungar. Kredit-Bk.

de

O ER Es P R e U N O M 00 00 -INM P P NINIO-A 0

| Am J =—J =YJ C wo wt pa

L O

O

OOD

wr SSS S SEELES S

b A b 4 f O

brd pk prak purck pr jr: bek 45 J I OOoOmMmoOoDOR

E ui c I Ee wr ér Wt —_ O wr wr

pon Fe Me ES Ee b

tr © 00 C3 P R N 0M O

E

750 1122,50bzG do. Disk.-B. 1600 1139,10G Westd. Bodenkr.

rw wr —— p

1000 122,756 ents DbL (103) [2000—500/102,40G 600 [105,70bGEI.f. | Westfälishe Bank 1500 u.450|123,60G NavhtaGold-Anl. 690 1[109,80G Wien. Bankverein 200u.100fl.]—,— Nauh. säurefr. Prd. 1000 1120,00G do. pr. ult. Sept. —,— Nolte Gas 1894 .

1000—7504187,80 bz Wiener Unionbank| 84 | 8 | 200 fl. [|—,— Nordd.Eisw. (103) 300 /213,006zG do. pr. ult. Sept. —,-— Nordstern (103) .| 1000 1117,50bzG Württ. Bk.-Anst.| 7 600 [—,— A .Eisb. 105) 300 1[14025G do, Vereinsbank| 7 600 [|—,— do. Ci}. Ind.C.H.

250 Fr. |—,— do. Kokswerk(103) 600 [111,40G Obligationen vou Banken, Oderw. Obl. (105)| 1500 1|111,30bzG Bk.f.deut. Eisenb. 2 1.1.7 | 1000 Æ |[101,10G Oest.Alp.M..(100) 600 1[107,00G Bk.f.Orient. Eisb.|4 1.1.7 | 1000 Fr. [100,25G p enh. Br. (103)

[5000- 1000/100,09bzG 1000 1102,50bzG 1000 u. 500|—,— 2000—200|-—,— 1000 1-——

1200 |—,— 1000—500|101,60G fI.f. 1000 1102,50bzG 1000 1[102,50G

10100 -404/102,10G 500 |—,— 1000—500|—,— 1000—500]100,00G 1000 |100,00G 1000 [102,00bzG 1000 1105,80G 1000 |102,10G 1000 1104,59bz 500 u. 200|—,— 500—200 E 2000—500/106,60G fI.f. 1000 [100 70G 10000-2600 Kr.199,590G Lf. 1000 1104, 30G 1000 u.500|— 1600 u. 300 109 50G

ligationen.

10000 -400]|—,— 10000 -400|—,— 1000 u. 500|—,—

e

M o Lo ja if U je jf fe f (G) F bnd

J O i O ta 00 M J A 0 O wi Wn t OGE

s m fs d Fut S4 MÁA Sd L I I fes fred DADY fd A DJ

A

a | D

O

jererk pack park hs pmk pad fred fe jpurnads jed jenen fene pem Jerendk jruar t pracai poweh prets

part ps

o d «J J pan

ICTI N Wr

S prr . O M

S r

dund prak pra

F s O F P P Pra fark O fk park b O D ODDO r bi O

=] J 5

Ruf, By Anl. v. 1892/5 | do. do. kleines | do. do. von 18593 | 1. do. kons. Anl. von 18804 do. do. do. |% | V DO, r: ULT, do. hit Anl, v. do. do. pr. ult. do.

a A n i D U Duo jp j jp jf G D O jf jar BO j F jf jf Fk C | Us Fs bO Do bo bo Do E Ft ja [a bk jf Fb fia

L]

O) --

O

S ASALAZASIAI

Eee EE R EEE

S S

Eee EEES

pr bek Ft O O pt fri fk a4 M] J j J m} ot J J J J J J J] fmd Grad danch: fuenal Jama Died

r

Wr

5 108,00 : effferbg. Br. (105 en 1006, Obligationen industrieKer GBesellschzaften. ; Zuck. Ln u 1000 1139,25bzG A.G.fMt.J.(102)/4 |1.4.10| 1000 [100,50bzG . Germ. (100) 300 131,50 bz Allg. Elektr. Gef. 1000—500/101,90B kl.f. b. Metallw. (15) 1000 1[109,75G An alterKohlenw. 1000 [100,30G N.Wftf.Klkw. (105 300 1[114,70B Anil.-Fabr. (105) 500 u. 200/105,80B Schalker Gruben . —,— Berl. Us: F.(103 1000 u. 500 e Schuckert Elk.(102) 300 [149,90bz Berl. Elektr. W 1000 u.500/101,75G El.f. | Shulth. Br. (105) 500 u. 200/101,50G do. v. 92(106) 500—200 [101,50G Siem.u.Hls. (103) 1000 196,30G Thiederh.Hyp.Ob. 1500 1105,50G Ung. Loëalh.-Obl. 1000—200/102,30G Westf.Oraht (103) 109,60 bz G Wilhelmshall (103) 500 6 Zoolog. Garten . 1000 02,00 1000 1102,25G Schiffahrts. 1000 1—,— Don.Dpf.82 rz100|4 8900 u, 1000[101,00G do. 867z100/4 1000 u.500]109,10G b.-Am.Pck.rz100/4 1000 u.500]108,50 bz G tordd.Lloyd rz100/4 5000—200|—,— 1000 1[100,10G do. 1894x1z100/4 5000—500 101 ,„S80bGfl.f.

Sard.S.i.fr. Verk. 104,25à103,80à104bz

O=0 T Q

Mf O Go

O Pa ZaSA

O0

7

G . . T; R ESDS R a : E S E ee E L U E D

20 —_ r,

GoD ® O

1000 u. 500 [100,20bz Zarskoe-Selo

3000—300 # |—,— California Oreg. rz.1918 600 E Central-Pacific rz.1898 600 T Do DO, rz.1939|:

1000 u. 500 # |—,— do. do. I. yrol. 6.1 1,1.98/5

1000—500 A |—-— Chicago-Burlgt. rz.1927/4

O

150,40à149,75à150,10bz | do.Hot.G.Kaiferh. . 399 115,00G do. do. 1890 1000 1116,30G Bochum. (108)

won wr O

S - 2 ck| A] a E Es

O E A A

f P REARRIEIZI A 01 ES

600 u.1200j101,30G Boch. Gußst. (103) 600 124, 0B Pes 102) i60 fl. P. |— do. (103) 229, 50à,10à,G60bz Centr. vot TI(110)

290 fl. G. |—,— Charlot. Wafferw. 300 |—,— Chem. Weiler 102 500 _— Const. d. Gr. (103) 1000 1117,10bzG Dannenbur. (103)

tek

do

mte e ub Bi paigi e rit Aar A LLTÍETI. df

S

i

R Maa j O

on PRLRLRRR R RRREEA e

_ A Ma D A D O

J Adr

G R R S S

©

e d n e

T ae Ea La Tate e L bun dei Dis Da ELa gu Les La bus Ls bed De O

b 1 R NANNOA A1

A4 Ron

ip i] Qo

r

Q _— O b-i

pi i pri prak prak

2 i L E E E A T E L E E E

M4

E E E E E S

Pa O pk pi Or

600 93,25 bz B Petersb. Disk-B. 250RbL.P.|—,— do. Gas 92 (105)

pn prak .

LcA e A 4 I M N D

D

p

en

pk

iUaIER, fun N 4

D m N | 24ck

100 Nbl. P. Stettin. Straßenb. (103)/4 | 100 Rbl. P. Ver. Eisenb.» B. (102) |4 1000 u. 500 Nbl. P. - 190 Rbl. M. G. 1122,29 Ausläudische 1000 u. 100 Rbl. G.|105,60G Ms gar. | 20400—408 é E 5000—500 100,609 bz Böhm. Nordb. Gold- Ob. 14 5000—500 # I—,— Dux-Bodenba . 15 5000—10009 A |I-—,— do. 10 Thlr. do. E | 4500—3000 « 1106,60GB do. Silber-Prior. 4 1500 M 106,60G do. Gold-Prior. 4 600 u. 300 4 106,60G do, 13 4500—300 103,506Gfl.f. E Balle Oblig.|5 3000—-300 M —_,— 3 1000 Fr. —,-— E. Westb, Gold strfr. 83! 4 |1. 10000—1000 Fr. I|—,— do, do. steuerpfl. .|4 |1. do. Tis senb.-Rente 808C——808 —,-— do. do. steuerfr. 90/4 | Serbische Gold-Pfandbr. 5 400 # 92,75B Franz Iosfefb. Silker- -Pr.|4 |1. do. amort. St. E 954 T 4050—405 65,60bz G rünftirhen-Barcs gar. .|5 Spaniscze Schuld . . . .|4 | 114710] |24000—12000 Pes. G.|—,— aliz.Carl Ludwigb.1890|4 do. do. « . . [4 |1147.10/ 6000—4000 Pes. G.|—,— Kaiser Ferdin. Norbbahn|5 | do. E 1e 114,710/ 2000—1000 Pef. G.183,30G do. do. 1887/4 do. do. pr. ult. Sept.) ,— R O gar. 4 Mes “fdbr. v. 84/85/44! 1.1. 4000—100 Kr. 1100,70B {fl.f. | Kasch.-Dderb. Gld.-Pr. 894 do. do. v. 1386/4 | 1.5.11! %2000—200 &r. —_,— do. do. 91! 4 do. do. v. 1887/4 | 1.3.9 | 2000—200 Kr. |—,— do. Silber - Prior. 89/4 do. 1334| 1.4.10/ 1000—100 Kr. |—,— Kronprinz Nudolfsbahn .|4 do. Sit. ‘An nleibey. 18804 | 15.5.1221 8000—400 Kr. 1104 90G do. (Salzkamm.)Gld. 4 do. do. Fleine/4 | 16.6.1341 800 u. 400 Kr. |[104,90G Lemb.-Czernowig steuerfr. 4 do. do. v. 1885/4 | 15.6.1321 8000—400 Kr. 1101,50G do. do. fteuerpfl. é do. do. Éleine|4 | 16.6.12/ 800 u. 400 Kr. }101,50G Desterr.Ung.Staatsb.gar.|3 do. do. v. 1887/34 15.3.91 8000—400 Kr. do. do. gar. v. 1874/3 Türk. Anleihe v. 65 A. ky.| 1 E L 1000—20 £ z do. do. v. 1885/3 do. do. B. i LaS ; do. Ergänzungsnetz 6.13 do. do. O. |1 i LOS 23. E do. 1395/3 do. do. pr. uli. Se A Z do. Chog. Neuf. I. TI.|5 do. do. D. Pl LaS 1000—?20 £ 122, 2) TL f, Mas E Gold- E L

do. Pr.- Ank. von 1864/9 do, ‘do. von 1866/5 do, 5, Anleibe Sti gl. 9 do. Boden-Kredit . do. do. gar wed. Sét.-Anl. v. 1880 do. 90. A do. do. do. St.-Rent.-Ank. S do. Locfse do. Hyp.-Pfbr. v. 1878 do. do. mittel! do. do. feine! do. do. Gefamtfdg.ab 1904 do. Städte- Pfdbr. 83 Sweiz. Eidgen. rz. 98/3 de 1889:

E S s A rae R N

9900—500 #4 101,00bzG St.Louis Il. Inc.-B.1989/4

nbahu- Obligationen. Aachen -Mastricht . 200 Ba: —,— Anatolische Eis enbahn . 1000—200 fl. S. |—,— do. do. kleine 3000—300 # 101,30G Ie IL. Ergänzung8neßz 500—190 |—,— Ler 190 4a: —,—— EaGi.(Kentb- Affuan) . 1500 n. 300 G |—,— Gotthardbahn 300 f. 99,80G Italien.Eisenb.- Obl. gar. 300 102,60G do do. fleine 10000—200 Kr. |—,— do. Mittelm.-ObLl. ftfr. 300 #4 —,— Do. Do kleine 3000—300 A 138,756; G Kön. Willem 111. Niederl. 2009 u. 400 A |102,86G do. do. kleine 3000 1. 600 \ 199,20G Livorno-Florenz 10000—100 fl. |—,— Macedon, Gold - Priorit. 5000—200 fl. S. |101,00B do. do.

200 fl. S. —,— Oeste de Minas

300 fl. S. 190,30G Portugies. Eisenb. 1886 200 Be: —,— do. 89 ex Kup. 1. 10.96

1000—100 fl. |—,— do. 89. I. Rg

1000—100 f. —, do. do. II1. Rg 200 fl. 192,10G Sard. Obl. stfr. gar. I. T1. 10000—200 # |—,—- do. do. kleine 200 f. 99,60 bz Schweiz. Zentra[b.- 1880 5000—290 fl. S. 1109,5CB Serb. Cisb.- Hyp. Lit. A.) 2000—490 A 1192,80G Sizil. Gold - Prior. t

300 fl. S. 196,00 bz do. do.

300 f. S. Süd- Seis vibint A—H. 500 D 97,40bz do. kleine 500 95,30G Team S L e E 94,80 bz do. do.

26,708 To. do. 1891 os.

D

A A

O

T1 11 L 729 .7.9

O DRNRDN iÈa A

i L L, 1 1 1 L E E | 1. E. {E E

D. 4. Â. E L EN ¿1 1 4. 6. 3. 2. E A: E 1 D, L E

9 N

dp e O

S Gs T C r L O

C S E

wr O prt pk fam pur rek jer abs juams spre pk jrcek per E E . ° «

As _

I

R A U e Q R S N O

m

P pas iti at pk

Fn L I Pt Pt Pi fk jf d f jn

R SS S 1 1 V j 16 M

500 6 T 300 é E E Me I E 154,50 bz 1200 S 148,50G 1000 4 146,50bzG i 142,25 bz G 500 u. 1000 M 1216 25 bz 1000 6 T R 1000 221,90bzG 600 M“ 200,00B 1000 177,00 bz B 1000 210,20B 400 289,75 bz 300 M 142,00 bz G 500 Á —_,— 1000 228,20G 300 Æ 425,00bz G 500 217,00bzB 1000 A 145,00bz 500 M 226,30G 1000 u. 300 Æ |[79,50bzG 1000 u. 500 M |148,00G 1000 # 151,60G 1000 M 127,40bzG

1090/800|156,00 bz G 1500 1789,00G 1000 [161,00bzB 1000 188,25bzG 1000 1125,50bzG 1000 1105,25B 600 183,50bz 500 150,00bzG 1000 1161,75B 150 1111.00G 650 [449,00G 1000 [127,75G 1000 1136,00B 6800 [138,25bzG 600 1190,75bzG 600 [1304B 500 1536,00G 300 |—,—

1000 1142,50bzG 500 1272,00bz 1000 1176,50G 600 [105,60G 300 181,00bzG

1000/800{107,00G 1000 194,00bzG

1000u.100RbIl.M.|—,— Manet 6s

Ld

[N Im A brd pak dern bena penod prach park pmk jurak G e: D E O

¿Li

AiT

2,8

1.1 | 125 Rbl. M. |72,20G aul.-Neu-Rupp. ho d

4.10

1,9

e = #

pk E prr aen pndk funk pra Pr Pk Pen pn ferm Pr Prunk jr prr fn fn erd pk prk dk lrnk pk GID bank puri jk prck bund

wr

9 8 T 7 7 Ä 7 1 T 7

trt hk [S

rar es Us ia vin E f V o

T S S

P Fk Dia frei fmd Fenk erk rk jer Peruk

m R H L A R A A

prmek pem prak O C

i i O O e PE R P | 2232| O | v L ans

j S | Ri:

n

r

1000 f. 100,10G ü T 200 S P. i r LüttiG-Limburg . 500 Fr. 48,20B - eidelberger do. S Sn o E Luxemb. Pr. Hur. 4 “i A 11 500 Fr. 108,50 bz agdeburger do.

1000 fl. 99,40G Kronstadt-Herm. | 5,60 200 fl. 104,60G do. pr. ult. Sept. 1082107,802108,10à108b; | Potsd. Straßenb. 10000200 & 190. 10B 09 do. 100 L 102,590G Lemberg -Czernowo 64 200 fl. S. E N.-Pac. Vorz... .| | |4 | 1.9 | verschieden |[49,40bz tettiner do. 200 fl. S. 116,70G do. do. 1000 ff. 99,40B Oest.U StsbFrnz.| 53/5] 61/5 ; 500 Fr. do. pr. ult. Sept. 49,50à,20 bz do. Vorz.

2000 u. 4090 “# 1104,20G Wilhelm-Luxembg.B. IX'3 500 Fr. E L do. pr. ult. Sept. 149,30à, 50ù, d,10A ,90bz ! Sard. Sekundärb.| 6,4| 6,4 4 | 1.1 | 250 Lire 1103,80bz kl.f. * Ver.Eisenb.-Beir.

Pèein.unk.bi81900 ¡,4.10/3000—50 ]1101,60bzG r. Bodkred. Ul (Br. Nürnbg.| 6 1,10| 600 147,00et.bB Schöfferhof .|124 TVfandbriefe und Schuldverschreibungen Dtsch. Hypb. V os Unk Bt8190D (38 \vers d. |3000—10C 100, 50b1G f 100 unf. b.1900 3000—100j101 50G Fudustrie-Aktien. Brieg.St.Br| 9 1.9 | 1000 1143,50bzG S wabenbr. | 72

Deutscher Gipathetew Bauken. E Ls n ( do. do. 1907 eid 13000—100/100,90bz G : 3000—100/104,00G Des. Feld\chl| 9 1.10| 1000 |187,50b B 15

zC ,90bz G do. Uf, x2. 100uf.1906 194, j Tare/os angegeben, eff. Feldsch è ¿G inner Br. Anh.-Defs. Pfdbr.|4 | 1.1.7 / do. do. I 4| do. Präm.-Pfbr. 10 O do. X. rz, 100 52000—100/99,40bzB (Dividende ift event, für 1895/96 resp. 1826/97 angegeben.) Dell Waldsc 16 1.8 1000 |— Ner. Werber! 8 do. unkdb. 1905/34 1.1.7 13000 bo. do. 34] M 3.1906 :10| 5000—100/100,50G do. XYV. unf. 1904 5000—100/100,25 bz G Dividende pro |1806|1896|8f. l i L Dortmunder.|26# 1.10| 300 [405, 00G - l Ver. Artern. | 6 Bay.Hyp.u.W.B.|32| versch.|2000—100/99, 70G do. 1X. unk. b.1905|/32) 5000—200 101 E 1.1.1906 |5000—100/1 103,79S Pr. Zentr.-Bdër.- : Berl, Union! 7 13086 Dortm. Löw.|125 1000 |270, „29G S ¡Widüler.. ¿08 do. un déctoogb. |3L vers. 5000—100/100,00G Dresd. Hyp.-Obl.|32| Mttld, -Bbk.- Pf. IlL |15000—1060}104,25G Psdbr. 1886/89 5000—100198,75G [Bodbr es E 1,10| 600 Eo E do. Union|18 300/1600] —,-— \MBiesb, Krbr. | 6 Brufchw. Hannov.| | Frkf. Hyp.P.X[V. Nordd. Grndkr. lil. |3000— 300/100,00bzG do. 90 unk. b.1900 O i Boh Br b. 3 1.10] 1000/80c{177, G Düff. (Doef) 9 1000 1185,75G S br./10

L-L u. I. 134] versch. |5000—200 98,80 bz Hmb. Hyp.-Pfdbr. do.TV.V.uf.b.1903 [3009—100}/102,00bzG do.94 do. icdrihsb s 0 1.1| 600 |253,25G Z ErlangReiff.| 7 1000 1123, 50G A.-G. f. Ani A do. XIV. . 1343| 1.1.7 |5000—200198,80 bz do. 83 uk.b.1900 do. VI. unk. b.1904/4 104 s do. 1896 uk. 1906 riedr | n. Á 600 {111 50bG = rff. Heanig | 7 146,00bzG | A.-G.f.Bauausf. 20. Ki, u. I 4 |1.4. 10| 5000—200/100,80G O Gle L. do. VIIL.unk.b.1904/3#| 1. do. Interims\{. ilfebei ga... 7 1000 1134,60G S erm. Drtm. 231,50bzB | A.-G.f.Montan- A do: unt P1908 A ms H 11 do: 18984 1906 asserbr. . .| 6 1000 |[131,10G | S |Hessisde 126 | Mle-PritZm 0 u do. unl. b. 190 0. 6s e 10; s

Dans Hvp.Bfdbr.|35 Hann. Bodkr.Pf.T. Nürnb, Vereinsbk.|4 | vers. Pr. Hp.A.B. 1.120 Landes Wb. s! He) N d O _. A Nod. 271,50G Admiralsgartenb do. [4 bo Doe IL Pfälzische . . . . .|35 n - i do. ViL-XL rz. 100 1 r 1500 [113 00G Kunterstein 143,00G Alfeld-Gronau . Dis. Grd. Gotha Zeipzig.Hyv.-B. T Pomr. Hp.1.1.1900} h. do. LF-ITilL unabg. ¿ M. "B. Ÿ 1200 1110 50G z. Br. Rieb. 209,90G Allg. B.Omn.G. Pr.-Psdbr. T. do. dô. do. lfllLunt.1904/4 | veri. 103, do. unk.b.1900 abg. as j. 64 Tos Do indbr. Unna 163,50G Alg. Elektr.-Gf./13

do, IT, Abth. Bes Hyp. rz. 125 L .uk.1906/4 : i; do. LL-LII u.b.1905 orddeutsche ó Lindener. . . 409,00 bz d, neue. bo. TiT. IV. rz. 110 do. I1. I. do. |3E} vers. f ; do. XIH. u. XIV. aer r 8 300 1260,bzGII.f. Nürnbg. Br. 103,75G Allg.Häuserb. kv.

do. V, rz.100 dA. unk. bis 1900 4. 75 [11 .|/5000—100/99,90G L112

5

9 bo. TV, ITLDIAH 1.1, o. V S ./5000—100/102,75G » Shorb Sh 16 do. 2) 4,1101651 1.1. do. 5000—100]98,50 bz G i Spand. Berg T 4 4 4

O 0

1000 f. 190,10G Kaschau -Oderberg| 4

P S

peek

E erer EESS p

S n n

C R E Er

L A Aa Ag E A Str C R: 2A S P ees B _ L E SiD en Ea A (Eu egn das I E S A E L a 0O E R E ER T rar SOS 7: Dre ter 2 S PRSINE C i: E -ck | wr

En En En Uo Lo o îus U ÈN jf jp l f f U O ÎI E jp jr F j fr Ft Fa Fa Fa Prt a jr nt fat D Ò P A Di Pa E Ik P P DOA Dare band Prt Pun Iul Daa Parle I P Pa D N ¡Ea r fk fk Pur funk f

R Pro

m m m O O0 0 R R A0 ik faek bek: P E E E E D E E E

jrmnk prr pre

74

1000 1[195,00bzG | Archimedes . 1000 1146,50G Arenbg. Bergb u 1000 |269,00G Bär&Stein 127,75bzG | Barop Walzwerk 108,00G Bartz, Lagerhaus 281,90bzG | Basalt Akt. R

bank porn pk pen jed fra fre jak prrek park dk frem mnd pem fremd pern rem pmk fc fem pre rek Pr fra Peck fmd pk pk jdk Puck Drmk frank jmd eck * * S M S: M 10ER

Tr ez « co 2 F 2 t t C5 _SS

he pk O

E

ausw. Baaietea l

Wp pk pee pk O t O

107,80G Baug.BerlNeu 194,10 bz G do. Kais. Wil 235,00bzG do. Moabit . 93,25G q do. L Thierg. Bauv. Weißens. 135,00bzG | Bedbrg.WUInd. 43,75G BendirHolzbearb 73,50bzG Bg.-Märk. J.-G 154,75 ebzB | Berl.Anh.Masch 205,75B g s „Gen Sh. 263,50bzG harl. Bau 253,50 bzG as CGichorienf. 82,25G do. Dampfmühl 241,25G do. Bb Outtk 1149,25 bz G bo. DOPON ¡ 76,90 bz Berl mpt. —— do. Hot.Kaiserh. 118,50G do. JIutesvyinn. 190,00bzG do. Knftdr.Kfm. 127,60 bz

S R E mm

e

Pk prt j brd jmd ° GODOO

R

ey

Do

L TPRRRRREA E

at

_— bark jak O©O

m intol S

E

Brauereien

ck20

O [A p bd J 2 t D Is eei Cs beds P,

0

SSES

882

mir PaRREEE

1 pk prr pmk pern

J Ltreiea

./5000—200/102, ,00bzG .19000—200 104,40 63G ./5000—100/99,80 bz G

./3000—200}101,00bzG

OD

SEEZE Wr E d

auswärtige

[ey

I Tun

L

Purak pur fmd pmk rank frem Prm Permdk jmd 2 m n

E E D

r,

Or Odd A —1 A E E O S LOSO0

B

—,—- AlsenPortl.Zem. 128,50G Alum. Ind. 509/60 150; 00G Angl. Knt. Guan. 137, '40B bd, 1, fr. Verk. 204; 50G Anhalt Kohlenw. 198,2%5G AÄnnabgSteingut 108,10bzG | Aplerbeck Steink.

p D

-

Punk Fur funk Peerk furt fern Perek frek 5 O L S

Pes Bbkrd.1 rz. 110 do. L-LLlL uf.1905

1000 1223,00G N Ae j do. lil, V. L rz. 100 Pr. Hp. Vers. Zt. r

300 1219,00bzG* Oppeln 1 1000/300/282,00 bz G} Bet 1000 |143,75bzG Posenpugger

200 1165,50G rau . 1000 198/50et.bG Rer La 1000 1171, 50G Salvator .

d O m p e i 16ck 16 f P P P P P

do. VL do. II. bis 1905 do. VIL.unk. b. 1903 do. 0 E, do. VII. B. «Strl. Hyp. Dtfch.Grdfsch. Obl. do. Meininger ab 1.1.08

do. 1. unk. b, 1904 :

i dil Et p R E 0 bet N ba G 2 L

ee E! O0

: ch2, tete S

H 242 L AS L : - ur

dd pr

wr A . ck pi a E E E A ELES

o Go G3 I I I I I I

ibe

L

. |5000—100|101,00G do.VIIL.gk.p.2.1.98 Pr.Pfdb.B.XVTI [ch./5000—100/101,00G | Vereins konv.| 8 | do. Eb, 1.4.98 unkdb. bis 1905 l do. St.-Pr. ./10 2000—50 99,30bzG do. Lz. ‘o... 4 Viktoria. ..

ez S, af es

A,

S LLEFLEEF E EFTI H |

IEELE E I Ft 4814 Al V M Df D 1a V D Em 1pm p Dn E Dan D Sf Af OP Wf Wm P f 1 1 152 D 1 1m Jj P Jj Jj fa Jo Jf P pf H Jn. 1 D 1e j (A o|2%| [rw |r2| o] |2|0% Be b f fa fe fn fn S f j ités H |

h R t n n

DETO be e 7a

ems 2] pes jmd fred 2] pes jou *

pi n N Þ m

C5 R E G5 f E U Gs O S

co

wt

P Pa

Pank Punk fend funk DEEE

Purd Jet

dO

or

“15000—100[100,75 bz do.Klb,-Ob, uk.1504

wr S e pa .

J