1897 / 221 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 20 Sep 1979 18:00:01 GMT) scan diff

13050G 140/10G XL.f.

s [7 d 5 139,25B Pe

1000 1000 u.500/111,80G l.f. 1000 u.500/ 100,30 bz 1000 104,90G

1000 u. —,— . 1100,30G

3000 u.3 102 ) 25bzG 1000 u. 500/104 00bz fI.f. 1000 u. 500[102,80G 500 u. 1000|—,— 102,70B

103 40G

105, 70G L,

102,80G FL.f, 103,10G

100,75G 100,00G Í 101,10G 1000 u. 500]95,90G 1000 1, 1000 1102,00G 5000—500|—,— 101,00G 1000 36, 90G 1000 100, 50G 1000u3000|103,2 25G 1000 2000—500 102,00G 5000- 1000/99,80 bz G 1000 1[102,40bzG 1000 u.500|103,10G 2000—200j102 ,00bzB 1000 1200 104, { 60B 1000—500/101, ‘40G 1000 1102,30G 1000 102, '60B 10100-404 102, 10G 500 104/60G I 1000—500/100,00G 100,00G 101 eoIE

109, » 00G = 104; 70G «

Sd 1

106, 30G* 7 100, 70G

199 50bzGF1. f 104, 20bzG

5 104,60G

600 u. 300[102,50bzG

rts8-Obligationen, 10000 -400|—,— 2 10000 -400199,00G = b.-Am.Pck.rz100 1000 u. 500|—,— ordd.Lloyd rz100 5000—200| —,—

do. 1894rz100|4 4.10 5000—500 101 O S

O

4 pr. ult. Sept Markftücke] 8} | 8 | 1000 Tétaiia g ult. Sept. 155,25à155 bz Darmíft. Zettelbk.| 31/e| 4} 300 I—,— DefsauerLandesbk.| 8 | 8 600 1154,30bzG e Bank . .| 10 | 10 |1200u.600|207,80 bz e r. ult. Sept. 208à207,25à,50bz t.Eff.Hahn50°/9 300 1[116,25G Di Gerofsens t: 600 [11825bz Dt. Scund chuldb 1000 1130,60G Dt.Hyp.-Bk. 7509/9 600 1118/30G R - Deutsche Nat.-Bk. 600 [121 80G A Deutsche Uebersee 1000 1140,50bzG Nhein. Hyp.-Bank| Diskonto - Komm. 1200 u. 6004201,75 bz Rh.-Westkf.Bdkrd, do. pr. ult. Sept. 202,25ù,10.à, 504201 2564 oderBank . 39 10G ie Hyp.-O Dortmd. Bank-V. ‘300 1132,00et.bzB | Rufs.B. f.au8w.H. : P. örderBrgw(103) Dresdner Bank. . 600 1157,00bzG do. vr. ult. Sept. 107,75 by „Eis.-uStahl do. pr. ult. Sept. 156,80à157A156, 50a75bz | Sächsishe Bank . 127,60G 18 ergb. rz. 102 Dresdener Bk.-B. 1000 1123,10 bz 2 .Bnk.-V. 150, „10G Jnowrazlaw, Salz L

n A

Bodenkredit-Pfbrf. -Ung. Bk.-Pfdb. . E T Anleike E D e uy ä pa Vaterländ. Spark. pasnisfe Pia nbe: A,

do. Liquid. Pfandbr.

Portugies. v. 88/89 4459/6

do. do. kleine

do. Taback-Monop.-A.

Raab-Grz. Pr.-A. ex.Anr.

do. Anrehts\sch. Röm. Anleibe I steue

do. LL-VIIL mm.

Run. Staats-Obl. fund.

5 do. mittel

do. fleine

do. amort.

do. fleine

. von1892/93

E i 2 ese Oest. Ung.

Pte * do. pr. ult. Sept. 99 85à,SOb do. Lokalb. Gold-Prior. 99/10bz G 4 f i do. Nordwestba

[99,75 bz G .11 34, ds. do.

97 ‘90 bz Gfl.f. * fonfol. Anl. 1890 Ó ofs do. LEB, G 100,00 63G . privileg. Anl. 1890 3, Ps E e

E Gh

Drtm Union (10 Du Draht S

wS D

Elberf.Farb. (1 Gl. Unt. Zür. (103) pin

Enn: „46 p. Stck. do. (105) 1000— 4001110. 50 bz fran, L

ba S n @

Sg S

E)

67,20 b oll - bligationen k: ries esen : 67/90 bz EL.f. : E do. fkleine A; Raab. denb. Gold-Obl. 1000—100 RbIL. P. 166,75 bz . do. pr. ult. Sept. Pat 4060 u. 2030 4 134 10bzG . Loose lp. 400 Fr. 1119. ) 60bz es ahn (Lomb 408 M“ 34,10bz G do. do. pr. ult. Sept. 120,10à19,50à19,60bzG do. do. neue 406 M —,— Ungar. Goldrente große ¿ 103,75et. bz B do. do, Gold i 100 4 = 150 fl. &.195,20G do. do. mittel 103 75-t. bz B do. (Gold). 33,20G do. do. Fleine 103,75et.bzB | Ung.-Gal. derb, -B. gar. 500 Lire G. 44 10G do. do. pr. ult. Sept. Es Eisb.-Gold-A. 89 500 Lire G. 94,10G do. Kronenrente . . 100, 5B do. 4009 # 102,10G a4 G do. 1 E d 100, '25bGI1. f. do. o, 2000 102,10G o. do. pr. U ep 400 x ,— do. G-A (f. d. eis. L) 93/40 bz F.f. do. Eisenb. „Si. -eAnl. 4000 M ¡C0,75bzG do. Gb: Invest.- Anl. 103,40G Vorarlberger 409 A 101,25 bz do. Loofe . o. 269,50 bzs Große Rufi. E Eisenb. gar. 4000—400 # 1101,00G do. Temes-Bega gar. R Iwang.-Dombrowo 400 M (01,10bzG 99 do. 9000 u. 1000 Kr. 99 70 bz R S Dil,

5000 L. G. E nf & Tel vis 5000-100 fl. 90,00 bz o. odentre L. E En tar Chark. ‘Asow Dil, 10000—100 fl. do. do. 1889

000 L. G.

ets G. 90,00G do. ey T E

5000-200 Fr. |90,10G do. 10000—200 Kr. |92,50bG klf. | gursk-Kiew

1090 30,10G do. Regul, Pidbr. == E Moskau - Jarosl. - Arch. 500 E 90,69 bz do. Gold- Pfdbr. 2400—240 M En Mosco-Kiew-Woron. gar.

5000—2500 Fr. |90,10 bz do. Grundeatlaft -ObL. 10000—100 fl. 193,60bzB Mosco-Kursk 1000 Fr. 90,10 bz G do. Hyp.-B.-Pfd. 97 I. 10000—500 Kr. 199,20bz Mosco-Niäsan gar. - - 500 Kr. 90,10G do. ¡Spark Pfdbr. T. T: 2000—2009 Kr. 102,50 bz Mosco-Smolensk E

L TL 2000—200 Kr. [99,75 bz Moskau-Wind. Ryb.

5000—2500 Fr. |89,80bz 1000 Fr. 90,00b L L ¿a 30 Lire 23,40bz : c z 1000 u. 200 fl. G. |- D EGEs 1000 Fr.

m n m A A bd jd «D m f Uo En bo Lo je En fert J A O jk QO O br jk . . . - .

I]

1

Pi f Eh

Fu

pi pi r A

128,25 bz f.Bw.(100 7,80G See -Mar. s 39,50G ert. J. (105

159,60 bz arpener Bergbau nckel (105) [fsb. (1)

A I A DA gS8 SSES

b D M M=IN I

O b O —J D A D I

S b A I —2=J

D

103,70bzG 103/70bzG 103,70bzG 102/10bz

,

bi f Mo OANAN

eS28 Freren

O

I D i fn A 00

do. Kr.A.f.J.u.H. 300 [144/50bGl.f. | Schaaffh.Bnk.-V. Kaliwerke Aschrsl. Elberf. Bnk.-Ber. 1000—500/127,75G ef.Bank-Ver. 3000—300/134,5 50 bz Kaliwerke Ache! Efiener Kred. Anst. 147 25G Schwarzb. H.-Bk. 1000 106, 80G Königsborn (102) Goth. Grndkr.-B. 128,25G do. Landbk. 409/69 500 105,00B König Wilh. (102

do. neue 40% 112,70G Südd. Bod.-Kred. 600 1168,25G ried. ‘(100

do. rivatbank 127,10G Ungar. Kredit-Bk. 200 fl. |—,— allm. u Ko.(103) A N 1k. do M rank ) 120300 kIL.f Ba rb G00); 200.A4Bc S Gouise Tio R uk. 1994 5 „Ban j f. | Ver m lo o. —,— uise Tiefbau 101,30B EL.f, do. do. fndb.IT. L. do. echsterbt 135,0CG Wrsch. Komm.-B. 250 Rbl. P|—,— Löwen, C0) 102 00G do.ds.II1.ufk. 1006 4. noversheBnuk. —,— do. Disk.-B. 250 Rbl. P. —,— M: tes 1104 rb M do. do. IVut.1907/34| 1.4. : ildesbeimer Bk. 140,10G Westd. Bodenkr. 1000 [122,50et. bz B Ae Obl. (103) 101,20G ves s eres es In D f.f, S E 1500 u.450/126,75G NapbtaGold: Anl.

in 1:4 : Bis "lo é de ä

E G 7. "Bras. f. r Dat 1. id Rostoder Bant c L 8.) Landbank i: Tb Sex Nolte Gas 1904

Er 120 ‘00 bzG do. pr. ukt. Sept. nan Nolte Gas 1894 . , Div. pros1895/1896 Leipziger Bank . 189,70bzB | Wiener Unionbank 200 fl. A Eisw. H gaben Disk.-Ges. 142,106 | Leivz. Kredit-Anst. S Nordflern (103) -

213,50bzG do. pr. ult. Sept. —,— Nordft 103) . 101,10bzG Amsterdam. Banf —,— do. Krd. u. Sparbk, 118,25G Württ. Bk.-Anst. 600 I—— Dia L E, e 10L/GObGII.f. Antw.Zentralban —,— Lüb.Komm.Bk. ky.

ris dishe Bank —,— LuxemburgerBank 62 u. 125 RbL D 93/90G Bun Com. Ital. 112,006G Magdeb. E 5 einl.u De o. es E E E. Es Bi Sprit u.Prod. 166,30G Maklerbank. . . R Barmer D D L 141,60G Mle .B. A0 g ger anfver. E e yp.-Ban Eo Ba Handelsbk, 900 fl.jüdd.|— MAL StlópBk, 103,00bzB Berg ärk. Bnk. 600 1153,75 bz Mein. -Hp D. 7092/0 101,10G fl. do. neue 1200 [150,25 bz Mitte Bodenkr, 101 ‘10bGfI.f. Berliner Bank . 1000 1112,90G do. Kreditb S do, Handel8ges. 1000 u.500}166,75 bz do. pr. ult. Sept - do, yr. ult. Sept. 10à,30à166,25à,60à,S50bz nat-B. f.Dt E 100,00G do, Kassenveretn 3000 [129,60G ept. 86,00G ie, Makler-Ver. 1000 1i24,00G Niedersädhs. Bank 99,70bzG , Prod. u. 300 F Nordd. Kreditanst. 02008 Hic -Handels-V. 600 [110,75G do. Grundkred. 37'60bsG Brasil. Bank f. D. 1000 |158,50G Oberlausitzer Bnk. 124,00G Buder.Eisw.(102 E daris Braunshw. Bank 300 [113,50G Oesterreich. Kredit 160 ) fl, P. bo - bo. CIOS E do, Kreditbank 300 110, 30G do. pr. ult. Sept. 225, 75D,4 403,60bz | Gentr.Hot.IT 110) 63, ‘50B doe Hann. He 600 140 /‘00bzB do. Länderb. abg. 200 fil. G. |—,— Sharlo O 1000—500 90, bs G do, Wechslerbank 600 |[108,00B Osnabrüter Bank 500 —,— Const. d. Gr. (103) L S § S E G Brüsseler Bank . bOO Ft I E oe 1000 e 117,60 bz Dannenbm. (103) 1008 lieu. Lee 800 [18 Get bi | irie Dor 18 | 12 250RULP a (bo Gas 92 (106) : 89/50 dhurg. Are %bz ersb. Disk.- T o. Gas 92 (105 fr. Z. | inkl. Kup. 1. 12. 93 |89,50bzG E aaa tersb, D O A 20RD G )

Dinishe Ldm.-B. 1000 S 107,60bzG 1000 g E j Oest Nwb.u.Sept. Schweiz. Zentralb.| 64 | 7 |4 | 1.1 500 Fr. 141,00 bz Bd 4 (bak E L a ic lcina l wn N | E gol o 1 E S L a | e weiz Nordoftb.| 6, : 00 Fr. —,— 72/60bzG Jathen - Mastricht ti 2X 13 600 ert Ra Oedenburg| 14 | 14 |4 | 1.1 | 200 fl. S. [58 C0bz G I pr. ult. Sept. s 151086065 112,75G do. i. fr. Vert. 115,10à,60bz 4 i. fx. Berk: —,— St.-Pr. S 6 [4] 1.1 500 Fr. m 26,20G Ma L 4,75 En S Î 6 - 50bz Reichenb-Pardub. fd G 17 f 200 26 K.-M. |—,— Séweh, D 3F i | 500 Fr. §1,00G z k a U. Tr z —,— o. pr. u ept. 81,75b 7600200 l Se O OOS A. e 100-900 000M Lf: Südöster. (Lomb.)| 1 | 4/5 500 Fr. (87/1064 Tranbövaalbahn. .| 9 [134 [6 [1.7.96] 1000 fl. boll. 1226,50bz 10200—408 4 [93,00bzG a e 182. SEE do. pr. ult. Sept. 37,00G do. pr. ult. cut 227,750225,75à226,50 bz 408 K 96/25 bz G i ¿ Ung. alis. a 5 S. |—,— S A 3l/s| 3 [4 | 11 | 500 Lire —,— do, pr. ult. Sept. 100 [L p. i

Se Ps M Se

1000 u 4

2500 u. 500 fre [58,25 bz G Ldnh Be Fron 500 Lire 58 25 bz G bed. B aE e 0O ;

5000 u. 2500 Lire [98,40 bz Lire 98,60bz do. pr. ult. Sept.

B Mainz- Ludwigsh.| 5,45] [4 | R do. r. ult, Sept. ' Marienb.Mlawka| 24 | 3f [4 |

do. pr. ult.Sept.

56, '50bzG 101,10 58,75 bzG De E | 51 la] 4 20 „os 0E Amfterd.-Rotterv.| 4 | 4k L L1 | 1000 fl boll [ neue 007 Ob f do. pr. ult. Sept. 106, §06, 40à104 '90A105 Bs S Da é 2 100 § a S E Alg, Lok. u. Strb.

: à z o neue 33,75G Ausländische Eisenbahu-Stamm- und Stamm-Prior.-Aktien. | Gotthardbahn . .| 7/s| 64/54 | 1.1 | 500 Fr. E Alten. Sthmalfy. 74,00 bzG Aussig-Teplitz ._.| 15 | 1 abg. a.500fl. 8. W. do. pr. ult. Sept. 151,75 bz Barmen - 11,50G B mise Nordb. 8x | 5} 150 fl. P. talien. Meridion.| 63/s| 68/5|4 | 1.1.97] 500 Fr. 1134, '%G k.f. Bob Bel Er 87,50 bz G do, pr. ult. Sept. do. pr. ult. Sept. 134,20à,10bz S 87,50bzG Brünn. Lokalbahn| 54 | 5 200 F S. Stal. Mittelmeer| 5 | 5 [4 | 1.7 [12500—500 Lire[101,60G Bresl. El —,— Bushthörader B. El 200 f. S —— do. pr. ult. Sept. 101,75à,50bz | do. Siraßenbahn

D

SS

: [105,10G 9.

s d Nai. rz. 110 10110 F Se 1110 E do. do. rz.100 e do.L unk. b. 1905

101,70bz Lf. Eid. Bod. „Kred. 101,20bzG

P i fa (D | bo fa bo O do þO Ls IN s j Fut Ft j Fr D dDO

b bed f f | CO J O0 Do On 00 O eue

E ETEETEE b ckJ C

—J M 1 P A 00D pa

pad c

L S eim -eaR Es

ade

=rSB Sat D S r L f Gie f 1 fe f g S S G P f fe P S P E E E N O

16ck 1 fa V 1 O

Er E E E

D

1 if jf O7 L U jf jf DO jf F

500 Fr. 90,30 bz Wiener Kommunal-Anl. S. : 5000—2500 Fr. 190,30 bz Züricher Stadt - Anleihe 6. 101,00G miäsan-Kosloww 1000 Fr. 90,40 bz Türk. Taback8-Regie-Anl. 1.3 5000-200 Fr.|—,— do. Uralsk u E A á 90,60 bz do. do. pr. ult. Sept. E Nybiue do. U. E Deussahe Eiseubahnu-Obligationen. Rybi U T Altvamm-Kolberg 4 1 .10 1000 —,— Südwestba

1000—100 £ ; 100,10G gr.f. andfaufasi Obl gar 3

125 Rbl. G. 1020013ebG Berl.- Ptsd.-M TiLA, e Wariau - Wiener ‘10s

.10| 10000—100 RbI. P. R Braut E enbahnI. ——

| ——- R. un n E Bröithaler Eisenb.-ObL. —,— do. do. IX g T Dortmund-Gr. Ens. 100,25G Wladikatwkas Oblig, 1885

E Tb lankenb. 88- o. 0.

125 Rbl. E ho do. konv. pee get E E 0 do. 5 arskoec-Selo g N y, 4 E Lübeck-Büchen gar. California Oreg. rz.1918 R de fet O E Magdeburg- Wittenberge Central-Pacific rz.1898 do. 1890 IT. Em. 4 500—20 £ 49 S8 Marnz-Ludwb. 68/69 gar. do. do. rz.1939 i I e 2 500—20 ¿Sit do. do.75,76,78 kv. do. do. I. prol. b.) 1.1.98 E L OR (710 312 E do O M, Chicago-Burlgt. rz.1927 do. do. 1894 VI. Em. 4 1147.10| 3125—125 RbL G. |—,— Medcklb. Friedr. eFranz- B, Denver-Rio-Grd. rz. 1936 d Gold-Anl. fs 1996 1343| do. | 404 M Radi Oftpreuß. Südb. 1.-IV. Jllinois-Central rz. 1952 do: do. 18963 [1581| 404 [94/40 bz S Küstrin 1892 s Kans.-Midl. 49/a 13.1987

do, do.pr. ult. Spt.| E do, fon. Gis-AnL.LIL/4 | 114710312 u. E os s Werrabahn 1860 0%

4 4 4 o. do. 4 „Engl. Anl. v. 1822/5 É do. kleine!

V do. von 18593 y ou. Anl. v 18804

T. 4 Spt.“

De, nl. v. 1887/4 Ö D pr. ult. Ne 2 x Sid Rente 168d [5 do. 5

i do. pr. ult. Spt. . St.-Anl. v. 1889/4

L R

O

V J L R Ae | 22A

bm f LO F f fl f fri C0 R i R O

140'30G do. Vereinsbank O E do. Gi. Ind.C.H. ai do. :

110,60 bz Obligationen von Banken. See (105) 108,90G Bk.f.deut. Eisenb. 4 [T4 ¿Le L 1009 Æ [101,00G Oest. Alp.M..(100 Sa A Bk.f.Orient.Eifb. 4 L1 1000 Fr. 1100,20G E Br. (108) 170,75G Obligationen indusftrieLer r: e N C qs 140,50G A.G.fMt.I. Gef . Germ. (u)

bb jk bent prek purnk

bm D U Lo jf I D R OQOOM O0

E do

jed pt Ma ao ent « O

R’

O

mae g aaa S aeg mgl

[an 99 N RREIZI T 2R9| R

5 255 )

jp m U j P Pn

F 20 Pa A

S [ans Ey O

A O

ë

P SSSSE S LSES

J wr D

130,25G Allg. Elektr. Ge h Metallw (105 109,60bzG | AnhalterKohlenw. R.Witf.Kllw. (106 113,90bzG |{ Anil.-Fabr. (105) UEE Gruben.

_

Engen: E E

i denk jueud beck pak dunn jerk pez prendk puerd prr perdk prak jan pk feme feendk jmd pueck (senk deck jen pre brach unab buen pen rek park buen perck jem e aa A

OD b f fs

O

J A J O OD

-

Ea:

B ENE S S Schuckert Elk.(103 Sqgulth. Br. (106 do. v. 92(106 S ederh.DyPÞ Ung. Lokalb.-Obl. Weitf Draht 103 Wilhelmshall (103 Zoolog. Garten .

Schiff Don Dvf.82100 do. 86rz100

-

300 1[147,40bz Berl 147,60à,25à,40à,10bz | do. Dot Kalse E 300 |[115,75G do. do. 1890 1000 [116,60G Bochum. Brgrork. oes 100,60G Bo Gust: (109)

O

-

Ep Dp f f P

_-

Im O

O

-—__

[ny 16 fd fd De bi _—_= s =ck

-

E E E I SUSI =If

r p D m - A OD

-

bunk pk park L bnd brm perk pn fer bn Pk pem erd bek brd Denk pn pk rank jn derk Smd brd prr fk pk dk Sn fmd Jem Pemk pk pre drrr Pre Pk bmk prnk park pr fred dre fd rk jdk Prm funk fred fred Pom fem fr Dn Dk ek Sali dert . - . . . . . .

“R S E Sa5A O4 S4 28 LBB B R ERS E-ERÉ YEL UN fark f fi mj m J f | gy n n Aa j

[2e ui

O0 Rar Es e B] : m7 C

O

Zertif E O Manitoba r3- 1933 E North.Pacif. Pr. Lien Bd. ahenbahn-Obligativnen, do. do. Gener.LienBd. 1000—500 A #{103,90bz do. do. I.bis 1921 1000 u. 500 « [102,10G fkl.f. | Oreg.-Railroad E L 1000 u. 500 ¡02,C0bG , ittsb. B. gar. v. P 1000 u. 500 «6 #1103,20G t. Ioag. Valley rz. 1900 1000 u. 500 A #101,70G S. Pac.o S 1905-12 2000—100 100, s0bz ,y Spring- 1000 u. 500 103, 50bB St LouisS. W. I. rz. 1989 1000 #6 —,— St.Louisu.St.Fr.rz.1931 1000 99/50G do. do. . 1931 1000 u. 500 A |103,20G St.Louis [1.Inc.-B.1989 2000—500 6 [101,00bzG Aaden-Mastricht . . «

bahn-Obligationen. A daa 200 Sia: eine

n pa i iA pi fk Pt b pa 1A fr pk fr drt derk d pk trrk gek gek d S Ld al

S E es hs S S Pee E

. . . . . . . » .

Ia L j jf Fa p DO O Fra f fut f fel fk La fs R Io O A

wo SaSA

do. E der4 | do. 625 Rbl. G S ÉERS Deutsche Klein- de. _ler 4 do. 125 Rbl. G , Allg. Deut. Kleinb. en

do. E do. a 1.14.7.10 125 RbI. e pn W S (102, do. Staatsrente! 4 |136612| 25000—100 RbI. P. 166,70G LL e ME D 03)

do. pr. ult. E do. Nikolai-Obligat . 1.5.11 2500 Fr. ——— Berl.- Charl. Strb. (102)|‘ S6 fine4 |1 LLIOI 600-100 tir D Gr Lein GtraßenB. - : Poln. as fl.[4 150 u. 100 Rbl |97'30G i Kleinb. Ges. R o 00 ; H uns von 1866| x J 320 Ee Stettin. Straßenb. (103) , 5. Anleihe Stiegl! 5 1000 u. 500 Rbl. P.|—,— Ver. Eisenb. -B. (102) Boden-Kredit . 100 Rbl. M. G. 1122,75 bz Ausländische do. gar. us 1000 u. 100 Rbl. &.|105,590G Albrehtsbahn gar. . . Séned. St.-Anl. y. 1880/37 20400—408 A |—-,— do. a4 do. do. 1886/32 5000—500 A I|—,— Böhm. Nerdb. Gold-Obk. do. do. v. His - 5000—500 « |100,70bzB Dux-Bodenbach do. E “us Mils 5000—1000 «A |—,— do. * Hyp.-Pfbr. v. 18 0020002 106.50 V emaibde r. v. 1878/4 E 4 Í 0. er- E z Gu mittel/4 1500 106,50G O Gold-Prior. i do. Fleine|4 600 u. 300 c 1106,590G do. do. Gefamtkd .ab1904/4 4506—300 A |—,— Dur: t P (Sold -Oblig. do. Städte - Pfdbr. 83/4 3000—300 ÆÁ 100,75 bz TI.f. S@Sweiz. Eidgen. r, 98) [3 1000 Fr. —,— Elf. Wern Gold i: 83! do. do. Eisenb.-Rente . Serbische Gold- Pfandbr.

10000—1000 Fr. |—,— do. eu s E vos T do. amort. ial

808C-—808 ,—— do. Spanische Schuld . do. V s

P D R R R R R

¿E

burn pmk fmd fk punnk fmd jn prerk bck Pr frrdk fk fern pre bk mdk jk prr brrk denk

T

Ls det

m8 Mo N A A A [e]

O9 M wr tages Tp MELIROE (E 2 ey pi

Net —————=— dn D R YE I A AIASNS A A

end fred 2008 m S

1000—200 fl. S. |—,— do IE Grainzungöne 3000—300 101,60bzG 500—100 Ma: ; Egrpt.( Keneh- M. 100 B - Gotthardbahn

1500 u. 300 4 Jtalien.Eisenb.-ObL. gar. 300 fl. ¿ 300

10000—200 Kr. ;

300 —,— a2 Wille TIL. Nel 3000—300 A 188, do. do. 2000 u. 400 « |102,40G Livorno - Florenz 3000 u. 600 A |—,— Macedon. Gold -Priorit.|3 E A 102,30 bz G do. do. d 18

—_,— Oeste de Minas

—,— Portugies. Eifenb. 1886/3

800 00,60G fI.f. v4 S s . 1.10.9644

—— 0:89. L

1000-100 fl. —_,— do. do. I. Rg. . . « .|—

1000—100 f. —_,— Sard. Obl. ftfr. gar. ar. I. 11.4

i 101,90G Do: D Fleine|/4

101,90G Schweiz. tralb. 1880/4

—,— Serb. Eisb.- Hyp. Lit. A.|5

S D Gold- :

102,50 bz do. 1891

1C0,30G Sid: „Italienishe A—H.|3

—,— do. Tleine/3

96,70et. b; G Transvaal(Gold-Obh S E

94 80G do. do.

ta bs E fon 103,20G D

R o. o ; U N

—— do. do. 1897/4 . ' E E

116,70G Wilhelm-Lurembg.B.1X|3 | 1.5.11 : r Dest. Nordwestb. 54 | 54 |

3000—50 [101,40bzG | Pr. Bodkred. zu 13000—100]100,40bz G r¿.100 unk. b.1900/4 ./3000—100/100,70bzG | do. W.rz.100uf.1906/4 300 I—,— do. X1. rz. 100/34 5000— 100/100, 50G do. XV. unk. 1904/34 5000—100/103,75G Pr. Zentr.-Bdkr.- 5000—100|104,25G Pfdbr. 1886/89/34 3000—300/100,00G do. 90 unk. b.1900/4 3000—100/102,00G do.94 do. 34 3000—100/104,00G 3000—100/99,30G 3000—100|100,60G 3000—100{100;,60G ./5000—100/100,10G ./2000—160]99,50G ./3000—150][101,30bz G ./5000—100]/103,10bz G ‘|5000—100]104/25 bz G .13000—150/101,00bz G 5000—75 |115,00G /5000—75 |107,75G do. Iv. rz. 115 3000—100{115,75G | do. rz. 110 3000—100/111,90G 5000—100|98,30G Spand. Borg do.VII. v 2198/4 ./3000—106{100,00 bz Pfdb. 15000—100/100,90bzG Vereins kony. do!TI gt.p. 1.4.98/4 ./3000—100]100,00bz do. St-Pr. do.. LX. , . „4 | 1.1.7 |[5000—1001100,75 bz do.Klb.-Ob, uk.1004|34] 1.1.7 Viktoria. , ;

0 f a [10488

1000 u. é ,40 bz

1000—600 Æ 1135,50 bz LE (ge) : 500 M 150,10bz angse,

E Moskau-Brest ar. 125 Rbl. M. |72,10G Neus- 168,50à,70ù,60bs | Warsd.-Terespol 1000u.100RbI.M|—,— E E Wo han-Wiener '60 Rbl. P. [251,906 Deutsch

5E SCNE ar Us ener ole . 9, 2091, 600 A [84,00et.bzB t ult. Sept. : V 209A 2064 MN, M 84 40084bz | Weidselbahn |5 | 1.4.10 | 1000—100 Rbl. [79,20bzG - Al; Vit Hab.

600 n 36; ,80 bz 600 A 178,00 bz 600 M 120,60et. bz G 600 «A 500 „6 E 309 Les GER A En: 400 Æ 153,50G 1200 147,00G 1000 A 145,30bzG ; 141,00bzG 500 u. 1000 A 1215,25 bz 208,25 bz G

218,00bzG 191/25 b 175,00G 207,25B 280,25bzG 142,10G

226,90G 431,00 bz 206,50bzG 146,50bz G 224,00B

#4 179,490G

#6 |145,00et. bz B 150,00B 124,50G

1000/800][157,25G 1500 1783,00bz 1000 1157,50bzG 1000 188,00G 1000 1125,60G 1000 |104,25bzG 600 183,75G 500 [48,00bzG 1000 1161,2%G 150 1110,00G 650 [440,00G 1000 126,2 5G 1000 1136,50G 138,25 bz 190,90bzG 1300B 579,00 bz 222,00bzG 139,00bz G 263,00 bz G 177,%bzB 106,50bzG 81,80G 1000/600]103,00G 1000 195,00G

(9) if Fk b f Do Fa ff fe È F f b A S I O00

m Mb bos 114 000 J [o]

F E S E

do D

123,80G aae u bed Le f

S Rb 66,50 reslau 14

g a E Dort.Gron. on. Ens 9 si 90 L E Marienb. Mlawka 5

x Ostpreuß. Südb.

P C O3 F DTEL buank jf

row

Ip fr a Pr fund Jf Jank Jenek Js

I s J O

P P E B n P P S P E E O2 bd hk S, Pk bermk Juen jur jenk jernk furek jrck jr

Sen | eres M | ede l

B U O o O O Fu E C Vf f e

Tao ASIEER E

2

[1A RZAI T x

jonak

k prk bret nt pur bnd brm en rek en Dk bk pk drk dk ben dk dre Ink pmk fund bund

wr

Uo p

dik k

m R

O

O0 O9 T mp P A SA A —AISALAREAJAA

ho

T’

De J

4050—405 A 164,60bzG ünffirhen-Barcs gar. . 1214710/24000—12000 Pes. G.|—,— aliz.Carl Ludwigb.1890 114 7.10| 6000—4000 Pef. G.|—,— Kaiser Ferdin. Nordbahn 114.710| 2000—1000 Pes. G.162,60G 24 O S s

do. 41:ET . 1100,30bz TL.f. As Oderb. Gld. -pr89 1.5.11 . 1100,30G fLf. 1.3.9 . 1100,60G fkl.f. e Silker - Prior. 89 1.4.10 ; Mos NRudolfsbahbn . 15.6. 13 E Sällam Gld. 16, 6. 12 Ï bernomit i steuerfr.

16,6. 12 a“ teuerpfl. Oesterr. A Staatsb. gar. do. 8000—400 Kr. do. , do. gar. v. 1874 Türk. Anleihe v. 65 A. kv. 1000—20 £ D v. 1885 do. do. S 1000—20 £ —_,— i: Ergänzungen g- do. do. D. 1000—20 L 24,95 bz Bkl.f. do. 189 do. do. pr. ult. Sept. 25,10à24,90 bz do. Cho. Neus. L.T1. D.GO ü. fW.uk1206 cli Mein.unk.bis1900 Pfandbriefe und SfyaeriSreungen NUE : 2 eaten (E E R Sago | Sen „Deff. r./4 |1. 00 o o 4. o. Präm.-Pfbr do. unkdb. 1905/34| 1.1. 7 do. do. MttldBdk.s1.3.1906 Bay.Hyp.u.W.B.|3F| versch.| do. IX. unk. b.1905 do. 1.1.1206 do. unverloosb. |3F| versch./5070—100 99,80G Dresd. H L Mittld.Bdk.-Pf. ll.

Brnshw. Hannov. Hyp Nordd. Grndkr. Ul E Damon: j } Puk. s Psdbr. do.[V.V.uk.b.1903 do. L. MAE

. do.VI. unk. b,1904 do. Li. u. L s konv.

do.VIL.unk.b.1904

do. XVITII. E gek S uk.b.1906 do. U. uf. 1900 do. unk. b, 1905 Qn, Bodkr.Pf.I.

Dts Hyp. 20 do. do: E Dts Grd.Go ¿otte SePNg- Dp. n F

ha L Abth. Mel. Hyp. c 125 bo. III. IV. rz.110 f do. unk. bis 1900

do. V. r¿.100 a L do. IL bis 1905 do VILunk.b.1903 do, do ILE. do. VIIL . Ma -Strl. Hyp. Dis. Grdsch.Obl. do. 3 do. 1A unk. b. 1904 Meininger ab. 1.1.98 do. l. F, { % abg.|4

400 4 93,50bzG fünft Josefb. Silber- Pr

22. KR

Da pr A ia 1 H Pes ris b PA trt its r ri tra e h mon wr

En E i b jj f La jf fi r Îrd fd Pra Fut d S ra ra S

R R R

jur jeh jruek

SSS2

KKSSKKKKKKKKKKK

dD en F WOoNNoOo

v

T S

S

—,— do. pr. ult. S 2842284,95bz | Sura-Simplon .| 4 |4 [4 | 11 | %2%0 Fr. 1[88,10G Cont. Pferdeb. . 89/75G Gat Agram. Pr. f do. pr. ult. Sept. 88,10 bz Cref. E Lok. fv.

94,10G : Dux-Bodenb 5 a. 50 —,— do. Genu a0 L Dresdner Straßb [CarlLB. chg a fl. ‘0 f 108,40,G | bs. O a | a (4 f 1.1 F | i Gr.Berl.Pfrdbhn.

61,70G Gal.CarlL.B.gar.| 4*/,,| 5 61,70G Fr „Köfl. S E T6 200 —,— Lüttich-Limburg . 500 traßenb. 100, 00G pi u-Oderberg| 4 5s A L E 95,50G Luxemb. ult Eut 31), ll) 13 11 500 Heidelberger do. 200 fl. 104,25G do. pr. t. 108, 5041094108, 40bz agdeburger do. 200 fl. G. |—,— N.-Pac. V {— |— [4] 1.9 | verschieden S 30bz E! otsb. E,

500 Fr. [145,90bz do. pr. ult. & Sept. 4,10à,20 bz E

145,25A4145bz | Sard. Sekundärb.| 6,4| 6,44 | 1.1 | 250 Lire 1163, 25bz Uf. 200 A. S. |—,— do. Ë fr. Verk. E BaEisenb. Wtr. T}

Brieg SiL 1000 [141108 1132206 | Arcube, Beraba Industrie-Aktieu. {hl i , 22 renbg. Bergb ; 1000 1137,50G 266,75G Bär&Stein et. (Dividende if event, für 1896/96 resp. 1896/97 angegeben.) Desi [Fedidi 1000| 126/00 bzG Barop Walzwerk j ÿivs [Gilde ul Dortmunder. 300 1402,00bzB 106,00bzG rb, La tas m. | _# Dortm. Löro. 6800 |[130, 29bG do. Union

1000 |267,00G 280,00 bz G Basel ; 800/1000/334, ,00B Wiesb. Krbr. 107,25G Baug. BerlNew i 1000/800] 177 '90bz Z DE (Hoefe 600 ¡253 35G = Erlan 108 50bG S

1000 191, ‘00et.bG cumulat.- 193,00 bz do. Kais. W R (e (E |LS ea S R

nig - auau 50 bz o. Kl. Thierg. 134,506 = Germ- Drtm. 232 '00b;G A G.f.Montan- Bauv. Weißens. 134,75 bz 2 Glüdauf . 205, ‘00G Ind. Läitt. A-C. 134,25 ebzG L WAUInd. 130,00bG pel he. 111/25G Adler Prtl.-Zmt. 1008/600|/43,00G Bres Gelees 138,00bG lostbr. br. Röd. 266,00bzG | Admiralsgartenb 1000 |74 25G 114,00G Kunterftein 141,50G Alfeld-Gronau . 600 |[153,25G Berl. Anh. Maid 111,50G z¿. Br.Rieb. 110,75bG bie: lang Deer L Seri Fu

Allg. B.Omn.G. 300 |200 2% bz G ps A S 163, 3 50 eb B | Allg. Elektr.-Gs. Oppeln

500 1260, '50bzG harl. B 419; „50 bz do. neue ._.|— léhöbe o ibe ger Roftoder . Salvator

1 1E 1p 1 (P 1 1 1E 1 16 1 1E 1A P P 1 1E P E U T P P P R

do. do.

do.

do. Sf Anleihev. 1880!

do. do. kleine

do. do. v. 1885

a do. kleine do. v. 1887

Go v . (0% brád bund duk

ma fm to fm a eO

[A A

SSSSSS

U Un j jj a Þ Fark Park prrd pre J J I

bank pi D D

bru park jenk

O0 T wr

ta

A O] s 0A

100/00G ; 99,60G lung QOE Af B

prak pes

A N n

—_—

S8

DSEES

E Ss 0 E f

E EA E ZIES Eg fa G 1a fa j s ff Lk f LI I Ee Tad l J A

l pk pmk jur pmk funk . . . . .

e o|2t| L | r] | |=| 0252| =S|

Fr

N s HES Smne S RAS S S

In Un bo Uo Ls D T o p f Q P P I

f f Funk enk

C5 1E G5 Q Pr v O E t dns duk peitl fd derl dres fu d

A P

pk J rer rund O

__ Dividende uro [12961806

Berl. Union| Boltbr. konv.|10 5000—100/98,50 bz Böhm. Brh. 5000—100 100 50bzG Arn. 5090—100 100/,50bzG | ermania . 5000—100/98,406zG ilsebein 5000—100 100,25 bzG Gailerbr. N Lande Bi r

Moabit .

B, Rz. Norddeutsche

Es

22

Mt 2ausw.Brauereien F 7 | l- 1E 1 E P R E R | L, pa

See bk pk jak bk & til hai T O O OO

R n OO0O0 M A S T R

prnn pur CCS jur! unk bed puud prak A A

vor RSSSSS S era Htefige

hand ink pi I Did drk Dmch aab Pera Det

E ck25 P i fr d

mm me prund Nd

tor

P j do C s

[{ckck F 2

s n O

fr O

f t ta a f P e Þ

rp Zus D

R O

Gs O

dk puank pen frank drk

hemk df (P ded jen

J bb bb J I S

e t mun m

S

J t

V 5 fr O5 OS C5 Ha I I 1E E Sp E o

E

bn Brauereien

—+- Q

pu

mou o wr

raa

Bdk Funn Pera fred frank Pren frerk ferm err & O S LOCOP0ET

1000 1252,50 bz Lz Cichortenf, 101,25G Allg.Häuserb, kv.

300 182 ,00B do. e 137,75G Alsen B 1000 |241 ,75B do. Gl 127,90bz Alum. Ind. 509/60

153,25G Angl.Knt. Guan.

134; 25G do. i. fr. Verk.

201 ,00B Anhalt oblenw. Stein

Annabg gut 106,10bzG Aplerbeck Steink.

O

Prß.Bdkrd. rz. 1105 do. UL V. L rz. 1005

. . . pak . « .

* S S. . [Ey

A SASA BADADYAIA Fes g b t brn Pl Pi P E E P O20 nd bck fd pr jt ODR | o | ‘0 Ern Er R

ühl 1000F. 152, ,75 bz G do. Gub. uts, 1000 72,00b4G Berl Holz- i do. Hot. Kaiserh. 300 [88 do. Jutespinn.

. . . . t fas pri ded fet

“Q H

pee p J O

pa [a Ey S mak et Dek de pk n bi fdb

S

S pn i t t n l e

J J S5 r

1000 |187,25bzG do. Knftdr.Kfm. 600 1[126,75bz

Fer

T1111 114911 1444444141

L L L LZIITAlal81 I

F E S E P E P E E P P P P l P P P P D Pank D erb Pernk Frki Junk funk Df) D] Per rk Pk

db PERDES E R M T D D D S E L R D D ded L L jmd frank jou jmd pam pk jur prr jb pmk pem ck

wo

SSA d

J

Dunk bnd prrnk OO®D

ergy .

. pk . praá

E