1897 / 230 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 30 Sep 1897 18:00:01 GMT) scan diff

s une E F E Ap L S. Spe I A S Pia a A T A E L Be A2 C Ag fin d V - AA r Le Pap a L L) E E I ck x A E

T | 2 2 Lf 103,30G rf Bfdbrb.Kom.| Dänische Ldm.-B | 450 I—,— Petersb Int. Bak.[15,12/ 14, . 4125CRbI.P.]-—,— Dtsch. Was. ( 102)4 | 10 L E L “po. otel. Sol Price 14 Tel unt b. 1907 3H Or |5000—1 100,60G Danizig. Privatbk. E} 1500 4139.00B Peters u.Ko., Kref. E O o 130,50b2G Pa P A tf 4000 u. 2900 « |94,80G Nordwestbahn gar. gay Seit E 4 11000 u.500|100,108G

111,60G Rhcin. Hypotb.- l Darmst. Bk. Gld. —— fälzishe Bank . t 0)! S o ries 114,90G dbr. E 62-65 .4.10/9000—100/100,00G do. pr. ult. Okt. i —,— do. Hyp.-Bît. . 1E Ds, (100) C 400 art do. +4 LR. Elb. f —,— E e. bis 1302/4 | 1.4.10/2000—100j—,— do. Mark\tücke 1000 [154,70 bs em. Hyp.-Lk. 1200 |155,00bzG | Düff. Draht (105) 4; | 1000 [104,75G 400 e E Oftrau- Dans N —_,— do. do. O: 2000—100499,40bz; G pr. “ult. Okt. i 153,80à154,25 bz 4 ovinzial6?, 1500 Mt Ülberf. „Farb. (1 19) d R .900 T5 Mga Pfandbr. 1 f 3000 Rb!. Y 67 75 bz do. Zoll - Obligationen 1000—20 L —— Bien, riesen —— do. 69-74 uf. 1904 .7 |5000—10C4100,40 bz B Darmft. Zettelbk.| 32/:] 300 |-— „Bodenkred. 2 E F nt. A 4108 ) o e S e et n “O 1009—100 Nbl P. |67,906s tL.f. | bo. do. Fleine/S | 1.1. 100—20 £ 1-- edenb. Gold- Dic 00M do, See E 4.10 1000 O a 54 eat [Jo haode coRlEDe E rb ir. Bh. 708 600 (133/60bzG apo (105)4 | 0/103 75G ck» N 000-—- 1 D. P 2 A x ) Of | b biz(S.)4 S do, Komm.-3 L mes eu e Ban U LAOU u, C 0 Dye STE E E : 6+ 8,5 A \ L do. Liquid.Psa zudbe. 1 00 1 A lec 10M 30. o, pr. ult, Dtt 400 Fr. [119,506zG Südbstere, Bahn (Lomb.) 8 r. 77,30G Rh. W.Bèkr. 19054 | 1.1.7 5000—100|104,10G do. pr. ult. Okt. \ 206,60à206à,20bs | Pr.Inm.B. i.Liq.| e p. Steck./104,25G n 00[105,10B Portugies. N A off. E S 34 10bzG do, do. e ulb Olf! 1182119,25 bz do. do. E, —,— do.unktb.b1819042 .10/5000—100100,108 Dt.Eff.Hahn 50/g| | 300 [115,80G reuß. Leibhaus . 1000—400 S e senk. Bw-(100) 4 | 103,10B O e Pon MiaLi 1410 168 S agr tingar. Goldrente große /4 1000 Æ. 193,40B de V0, 200 fl. S. [107,60G Sid. Bykr.Pfd.I.| R 101,40G Dt. Genossenschtk. 600 [118,80 r. Pfandbriefbk. 1500 128,75 bz B E E L | g E giad.Ga dr efint. N 210100 D Én SBIOD | V do mild L [08 | nus L ai at ri O Be s O Pee n (od R O 8 M |REZELE E e Gs F. 24 16 010 S M L. 1 S So. z cel4 100 fl, 103 50G Ung. -Gal. Verb.-B. 200 fl. S. ,—- S les. Bodenkrd 5 -—- „Hy V . 799/6 00 118,3 - do. En | L 30, e 102,2 R: 5 o a: [a 500 Hre G O “A Ie pr. ali. Okt: G N Ae Gisb. “Ee A. 89 50009 f. —,— s do. rz. 11043 /3000—150—,— Deutsche Nat.-Bl,| 6 600 [121,40G klf. ReiwEbank “5 s 161,40B as Get C10) AL 1105,70G t. Ane “V Em. 4 14 500 Lire G. [94/50bzG do. Kronenrente . .|4 10000—100 r. [99,90et. bz G 1000 fl. 103,00et. bz G do, do j .3000—200/100,69B Deut]che Uebersee| 2 0e Ls L Ta P ooo Uereod dib I 102,75B kl.f do. IL-VIIL Sm. as ae its O 4 1000-100 r. |[99,90ebG t.f. do. do. 900 ffl. 103,00et.bzG do. unk, bis 1903 4.10/5000—200/103.80G Diskonto - Komm.| 10 | 10 |[1200u.600199,40 bz Rh.-Wesftf.Bdfkrd. 1090 [127,60G ibernia Hyp.- 02,75D Wf. Rum. Staats-DLl. fund. 9 (L 9090 2 ——— do bo Le E : bs 100 fl. 103,00et. bz G do. L./34| 1.1.7 /3000—200/99,00B do. yr. ult. Okt. 199,80à,40à,60bz Roftocker Bank E 1500 _189,20S HörderBrgw(103) 1A 0A E e 4 2 104,00G do. G-A. (f.d.eif. Th. )3 | 10200—408 A [93 40G5u.1f. Eisenb.- Sils. -Anl. 5000—100 fl. &. [102,00B do, I.| 2 .10/5000—200/99,00B Dortmd. Bank-V. | 300 ]131,10G A E D, F250Rbl.P.1106,50B lle Beryb-13.1024 | IEE q met h 4000 4 ¡01,25b1G do. Gold-ÎInvest.- Anl.| 1000—400 «e [102,5ebG k1.f. Boraribe 2LGeL L00020 e TIL. 34) 1.1.7 |5000—200]99,70G Dresdner Bank | 600 1157,00bz L F E L S Sal 100/00G a do) 00k |0L2G. Loose. e o g, [926 | Große Ruff, Eifenb. gar. 6 u 125 R6L Me Sümib.Hutt.PfiSl| 1.1.7 5000—100/100 80G | do, pr. ult, D 1000 (/23,50et BzB Sud L V. 1000 [14525G | Kaliwerke Ajghrsl/4 100,301zG » . L 1. S d E A 5 | ! D. E E 5 : É 5 Dresdener BT.-B. 1 ét, Saab. Dn H : 9 4 do. do. R E 9 S M Q 2 n B 4 v E fl. —— Iwang. „Dombrowo 25 u. 125 Rbl. M, 104, 75G « d9. 9. I. 4 4.10 5000—1004104,50G Dresdener Bk.-B Q 5 z 96,606 do. do. 0 L, ZoG î : Ave A A Koslow-Woronef 01,90G O §000 u. 1000 Kr. 99,70bz G Laa 2 do. Ÿ. Ta [01,90G 102,75 bz G

: Stett. - R do. Kr.A.f.J.u.H. 300 1144,25bz flL.f. S aaffh.Bnk.-V. L KattowitzBergbau' 3? d d 5000 L. G 90,30 bz A i E 00G S : T ho. rz. p Et T LE 7 2000 200h1 100,80 bz Glberf. Bnk.-Ber. 1090—500]127 ,5CG [ef. Bank-Ver. 3000—390/136,50bz G Königsborn (102) 0. 9, N T. D rute 3 Z 3 Ls E ——— ] | ho, do. 1000 L. G. 90,75 §3 Lea / Kursk - Chark.-Asow Ok. 1000 200 K 101,00G 96,80 bzG

L 2 4 N oantaag 5c onor ® N fi / (5 arz ). o G S Wilh. (102) 4

: 3 dos. do. rz.100|4 7 13000—200/98,50 bz G Efsener Kred. Anft. 609 146,00 bz G Sw d. H.oBk, 1000 |106,10G König

: e G o75G A L X 0, 00S de.L. unf, b, 1905/38| 1.1,7 |3000—200/96,50bzG | Gotb. Erndkr.B. 6090 |[127,80G do. Landbt. 40/9 500 [105,008 | Fried-Krupp (100)4

d, do 5000-——2500 Fr. |90,75 bz do. 10000—2009 Kr. 192,50LG S Kiew ch9 ‘9000 “200 preg 10L, 20S Lal Südd. Bod.-Kred.|ch ersch. 2000—100/100,20G do. neue 40/9 600 [112,50bzG | Südd. Bod.-Kred.| 600 1168, 30G Kullm. u. Ko.(103) L

o, do. 1000 Fr. 90,75b;G Nes gul.-Pfdbr. . E Moskau - Jarosl. - Arch. 4 1000 |[101,206G 4 | 1.4.10/1000u3000|103,40G

| 1000 |—,—

-— S E 5 ; 3 0/2000—100/99,30G do. rivatbank 800 128,75 bz G Ungar. Kredit-BE.| 200 fl. |—,-— Laurahütte A.-G.

z “1 A S 2000—500 T A 101,40 bzG do. L 3h 10 05 Í 2 G Gamk D, n „N 209 Ren 136,506 S do. Vr. ult. SÙ: E Louise Tief bau .

o 5 O E K O, do. “Sind den R 10000100 A —— Mosco-Kiew-Woron.gar. 2000—500 „e [101,406G Lf. M L E 410 2000100 101 R L Lm 1500 u.750 160'80G fl.f. | Verbk. .Hamb.602/s | 9 200#Bceo.|—, S Go.(100)/4

é “O00 fr. [WOOOR do. Hyp.-B.-Pfd. 97 1 10000— 500 Kr. [992066 | Moe iten gar 2000-500 J ([101,70b1G do.de.TTT.uf. 1005/24) 1.1.7 5000—100/100,30G a S Es S S B 7, 7: 2 250 Ds ; Lefabar ia d P | 14.10/2000—500|102,40G

do. do, 500 Fr. |90,60G do. Spark. Pfdbr. 1V. V. 2000-200 Kt. [102,406 Mosco-Smolensk gar. . 1000—200 Thlr. |105,60bzG do.do. IVuf.1907/34| 1.4.10 5000-—-100[100,70G | HaunoversheBrk 0 M0 [Sd Befe] t 1000 [123 NaphtaGold-Anl. 43 1.4.10 5000-1000/99,80bz B

do. do. 5000—2500 Fr. 90,40 bz do. do. E: IL.) Lage T i Kre. 99,80 bz Ç dosfau-Wind.-Rvb. 9000—500 M 101 4063G = S Bank- Ukticen. MDESNEer Bk, 100 140,409 Î L 93, c 1000 102,40b;G

O do: 1000 Fr. 90,69 bz Benctianer Loose . h 30 Lire 23,10G f 7 11000u. 500 103,50bz 0/2000—200 102,10G

1009

: N AAAE v: A O &öln. Wechslerbk. §800 1105,80G fL.f. | Westfälishe Bank 6 | 6 [1500 u. 50fi 5: Vet. Naub. säurefr. Prd. 4 310G Orel-Gria 600 A ¡01.10B S (Zinstermin 2. 1 L E E a R IEREN Mei Bbart: 2/2 e 1. 1 R eb Por g S0 Rg | 8 2 1 D Nolte Gas 1894 . do. do, 200 Fr. 90,690G Wiener Kommunal-Anl.!5 | 1000 1,200 fl. G. 108,70G E uis 1000 4 101 [00bG* E u. 1. 7., Bras. f. D. €*/; 2, 7, und Roftocer Bank 4 */s 1. 8.) FKönigsb. Ber.-Bk, 600 1109,80G Wien. Bankverein| 8 00u.100fL.| G S , R | 1200 104,60G [1000—-500/101,10bzG

C J TRE T N gl E a 1000 1120,20bzG do. pr. ult. Oft. 7 Nordd.Eisw.(103) 4 , 5000—2500 Fr. |90,50b Züricher Stadt - Anleihe 31 Nitfan-®58 9000—ck L H G Div. pro|1 1895 ¡1896| Stücke zu e ¿2 TEQDVOR N S Se t i i g do, do. 1000 Fr. [9060bz E Regie-An. Ai 1.3 [5090-200 Fr.|—,— E ir e a R B Jaden, E 81 A 141,106 Gf: | Sepiger Da E I A E Rordliern (109) 4 500 Fr. 90,60G do. do. pr. ult. Okt.| —,—- do. do. 2000—500 «« |101,406zG fustexdam, Baal 2 18 ch2 A E 1000 [118 75bzG | Württ. Bf.-Anft.\ 7 | 7 | 600 j do. Cif. Ind.C.H. Ruf Enal: Anl. v. vis Ae u. 518 E |-,— Deutscze Eifenbahn-Obligatiouen. Rybinsk 1000 u. 500 |101,40bGkL.f. Antw. Zentralbank| 6 | 62 | 300 Fr. |—, L 300 [14210G Va Mera Nai 7 7 | E T do.Kokswerk(103 1000 [102,20G do, do. grie 148—111 £ E Altdamm-Kolberg e 1000 S E üdwestbaÿn E 1000 [102,60G do. do, von 185 10100-404/102,00bzG 500 |105,25G |1000—b00|—,—

: : M F E Badische Bank . 4 | 300 -— Lüb.Komm.Bk. kv. j M C M Be e Stall 6 | 6 | 500 Sire [111,75 68G | uremburgerB. 250 Fr. [170/00 Oderw. Obl. (105 A ch4 21 E E Bergisch-Märk. 111. A. B 3000—200 A |99,75bzG Transkaukasis@eO bl. gar.|3 895 u. 125 Rbl. M. [93 80B Banca Com. Ital.| 500 Sire [111,7563G f LuremburgerBank L S A Obligationea vou Banken. Oeft Alp M..(100 “du E % R G. I C. 300 4 99,7ò bz G do: do. Fleine/3 ; do, Do. do. 4 |1000—500|100.00@ 1000 [99,75G

4 a 2 L . [99,0 r, 20 121,25 Magdeb. Bank-B, 026 2% Rbl. M. |—,— Bk. f.Rheinl.u.W.| 6% | 65 | 200 [121,296 Magdeb. Dank-D 00 [110,00G Lf. | Brf peut. Gisenb./4 | 1.1.7 | 1000 e [100,90G : 111 12 Rbl. G. [102,608,7bG | gerl.-Ptöd.-Mgd.Lit.A./4 600 u. 300 # |—,— Warschau - Wiener 10er'4 E L B.f.Sprit u.Prod.| 33 | X | 600 |66,25G do. Priv.-B, 1500 108,00et.bzG | Brf Orient.Gisb.4 | 1.1.7 | 1000 Fr. 199,75 bzG hie L do, do. pr. ult. DÉt. E Res Braun|chweigische 3000-300 # 1—— R erd t [4 } ) 1000 |101,70G ) 1000 |105,70G

/ 395 R 02,75G Barmer Bankver.| | 7 600 1140,50bzG Maklerbank. . 106,60G e ften N do. inn. Anl. v. 1887/4 | 1.4.10| 10000—-100 Rbl. P. |—,— do: LandescisenbahnI.! 500 Á ir do. do. Ler'4 Nea ria L256 Baseler Bankvcr.| 8 500 Fr. |—,— Me denb. B. 4029/0 108,00 Obligationea | industeiellexr Gesellschaften. D,2Ge Int. (100 oe cs 0 E Grölthaler Eisenb.-Obl. 500 A —— do. LX.|á 1000 1|102,00G 1000 1[105,30G

: | Handels 5 00 fl.füdd.]—,— Mel. Hyp.-Bank 170,80bzG | 4.G.fMit.F.(102)/4 |1.4.10| 1000 [101,10G ).-Z. Germ. (100) 4030—400 «& |102,30B Bayer. Handelsbk. 8.05 (8,05 [200 fl.\üdd. “S 25 bz G 0/102.00G ) E F A A R e 0 E Dortmund-Sr.-Ensch.… 5000—200 - |100,00G Wladikawkas Oblig, 1886 4 125 Rbl M, 1102,60 G | Verg Mi n new E 1200 [155.5061 Mein. Hp B 709 129/80b)G An : (Glei Ec 17 | 4000 [190.40® L (0944 do. Goid „Rente 18845 e | 1000—500 Rbl. |—— Halberst. Blankenb. 88- 90 500 u. 300 & |—,-— 2 h 1897| F et ae R | Berlinec Bank . | 7 | 1000 [112,50bzG | Mitteld. Bodenkr. 109,60G Anil.-Fabr. (105) | 10/500 u. 200/105,60bGŒHL.f. Sdudter t Ela) 11 A fo pre ult DE| 4 fonv. Fett 1010 4 A dito Edo. ‘ls E do, Ci 8 1000u.500[168,00G do, Kreditbk. ! 113,90B Berl.Zich. F.(103) 1000 u. 500|103,00G uert Œlf.(102)| g090 /109,8 do. St.-Anl. v. 1889/4 | 136912| 3125-—125 Rbl. G. ï L E A E S TGIRE | G M 500—200 |105,70bz Galifornta Oreg. rz .10/2900—500]106, 10bGkLf. | 1000 |[100,70G 7,10! 10000-260 Kr.|99,90G EL.f.

s R « 4 S o 2 2 J d b Br. (106) 4 |

: do. pr. ult. Oft. 168,50à,10bz | do. pr. ult. Okt, : n Berl. Elektr. Werk 102,00bBkI. f. | Sulth. )|

do. do. Heine 4 | do. | 625—125 Rbl. G. |—,- Magbeburn: Wükeuberas je 600 M S Central-Pacific rz.1898/6 | 04 do. Kassenverein| 5 | 3000 ][130,25G Nat.-B. f.Dtschld. 0 [147,50bz do.Hot.G.§ Kaiserb. A 0. 99 (105) 4

AHGDCL CHUCILB - I | 600 é SBAR NOAS do. do. T3. 19395 7 | 1000 1[104,00G 1,7 |1000u.500|— l

2A | : 0 130,2 4 E SOOSOO L Sitem.u.Hls. (103) 44 1.4 do. do. 1830 IL Em. 14 | do. | 500—20 £ Bals Mainz-Ludwh. B8/ 29 gar. 1000 s „20G Do. Maíle T-Ber.| 1000 124,50 bz La Pr. ult. Okt. 147,2 2D bz K do. 0 ( ) t i 000 u. 500 # 199,80bzG do. de. I. prol. b.1.1.98/5 | 0/600 u. 300 102,006; G

Oeft. Bedenkredit- Pfbrf.| [4 [1.5.11] 200900—200 # I—,— Türk. Anleihe Dest.-Ung. Bk.-Pfdb. . .14 | | 5000—100 fl. P. |—,— do. do. pr. ult. Okt. Pefter Komm. - Anleibe 4 | 10000—200 Kr. 199,00B do. Adminifir. . [5 do. Komm.-B.- sbbr.}4 | 19000—200 fr. [99,7505G do. do. Fleines5 do. Hauptstädt. Spark. 4 Y 10009— 200 Kr. 197,90B Efl.f. do. konfol. Anl. 1890/4 E | |

S

R: K

7 V @RA

L

wi

M *

M W “Af —AALADI j

P S8Se D M

R E

10! 9 8 11 do. Vaterländ. Spark.} 3.9 1600900—200 Kr. |100.006;G do. vrivileg. Anl. 1890/4

i 45 í

12!

d. A deni D

bk bk C0 G N O

O0 Of O9 S

S

t; br T3 (a tus

c

L i

_——_.

aat apa,

O Co C0 C5 S R wer p

8

1.4. D, 2. D. x Le 6.

Fk J J þrd J fre Pumk fumek O J erk | papa v {—

k L

4069 u. 2030 é 134 10bzG Da E ae A 'fr.ly.

Las |

A C S --_ (06 i bat Ds

puck forc fet =2 J Q t b

Ea p A p j-—Â prná .

S Ds (R o Uto fa i in s j f P (m D

E

EA E E

trt O 1 R A A

prak jen hd jd þ D M D f j pad jed O P Wr wr J] ink ja N Q D D ND do s S5 NRNUANINIOOR «S 7

1E ypck Er Pr r Eo S È Erf R E

(6)

D D

Es

E I E E E E E E E E E E RR E E N ta E

ty O Aus _Lo 9 B ror

Ls) e

C S I Pl ee iy -— S4 E S

—“AMMRIAAN

9.

2

Cg t La

000000909 E D S S D

I-I | brd fcl O ¿F “2

Sr F F Cr O L Ly 3 D f. A I NL I

G S ete

p

pre

bk jak jk fel É fark jrrk brmk fk 1d derk R A a=I 00 D

Fit De E

o s

D

e E pa

“-

A R

M N A L "wt _SSS

u

I R

é |

wWt- 3;

R E O

S t

D D

c

Uo O D bh O J) r

15ck I ¡A jf jf e R E E Er

O

R

k

wt

pmk pmk pri

L

m 0b U bo fp fia jf je U L D jf jf bO jf bl far jp Fl SN | Lao f L bo bo ho Ua U f jj Fa Fa jen Lk j Dn G Dao Fa În

D Cie e L Ge ame e e O R 10 I 00 n 00 20 O —A

. c . rer Er E ERES

do

D

wud O pk A

C565 Er

o vet r

bo O

en C CES e S Es b fd Þ

.* A0

Bin f U f jj, Ft f I jÞr jf f f n A R, N

©

Im OYNRNN A

dd! wor

4

»

A E

O6 J {I S

E D SE

De

«Xe e 2) alie

P l 5

D E SESE

eaerrececereEreS

M C p Lb

14A jus

l

Fl pk pu bl beck per brd jruck puek mat

k fand f fr 7 a jfe ©

| P E e E:

D

O Î 7 V M ND

125 RbL

tk jak l jdk pur fk fend prak trt 4 pru pern punck mk fund fd fer prerk pk park Prt Perm fund perk jamek jed fer fk park pmk | fedk pel jk pk fred pmck frrk fredk fred fend perek pur mrk Puck Pk Prm jerk jmd Perm jun

Or [S wr R

4. Ai E e ¿L ¿L 4. L, ¿L E 14

1] J 4 d R) A l 40

E E O

wr-

o

wr

o

Wi

s 1 er f. t S C ELY M S Se: Den V z i db E, g r T A sz I Sew I E E TR Ee m white fes E v

oar rem G etre E G E P Sp rae De E F E de

i-a p . . I R A

DAIM

1000 |96.40G Thiederh.Hyp.Ob. 4L| 1.1. 1500 |[105,10G Nng. Lokalb.-Obl.|4 | Ll 10/1 1000—-200{/102,00G Westf Draht (102 Va L

1

1090 2 86,19B j 90. Prod. u. Hnd. 309 E ieversä@hs. Bank 115,006 Bochum. S ot 1000 § B Börs.-Handels-V.| 600 [110,75G Nordd. Kreditanst. 117,0063B | Boch. Gußst. (103) 4 1000 2 Brasil. Bank f. D.| 1000 |[158,90G do. Grundkred. 100,00bz¿G | Buder.Eisw.(102 R

)

1 j

mi N D ut

T S [o

jt

do. do. ITI. Em. 4 5 do. 500—20 £ R do. 75,76, 78fD. 1000—500 A |—,— Chicago-Burlat. rz.1927/4 |

O5

bD

+

|

E E EE 0-0

Wr pk ba p i un

do. do. IV.Em.4 | do, or v E att BliB

I ans V e j iad00s L Medlb. Friedr.-Franz-B. 5000—500 # |—,— Denver-Rio-Grd. rz.19364 | 1000—500 # |86,40G raun 300 [114,10G Oberlausiger Bnk. 120,00B do. do. (103

do.Gold-Anl. A guts A Ostpreuß. Südb. I.-IV. 2000—00 & Illinois-CGentral rz.19524 | 1000 F S | Brau i bar 4 100 A068 Oesterrei R Kredit [H] 160 fl. P. |—,— Gentr.Hot.I1(110)

Es 1896| B | 404 i Stargard-Küstrin 1892 . 00 L Kanf.-Midl. 40/0 rz. 193 inkl. Kup. 1. 6. 94 |—,— do.- Hann. . Hypb. 600 |[140,10G do. pr. ult. Oft. 225,10à,20à224,75bz | Gharlot. Wafterw.|4

do, do. t. E |[125.5.11 | = E do. do. d (d SR ° 99,50bzG do. Zertif. S E 61,10bz Bre sl Di sf f. Bnk. 800 i19,10bzG do. Länderb. abg. t A G. |— Chem. Weiler 1024

do, konf, Gis-A 10! E O atr E L Manitobla rz.1933 43 1000 # |103,50B do. do. neue] [117,106 | Olbenbg. Sp.-Bk, 11 —— Gonft. d. Gr. (193) 44 2000—200 99,50G North. Pacif. Pr. Lien Bd. 4 1000—500 § 190,10bzG O. Wehslerbank 600 |107,60G Osnabrück@er Bank| 7 Dannenbza. (! 03) 4 4

1 10) 109,60G Wilhelmsball (103)/42 L

1

1

- 1 do. kons. Eif.-Anl.1.[I1. 14 |114710/3125 u. 1250 Rbl. G.|103,50bzG Mee S U 1 ——

D trafienbahu- Obligationen. do. do. Gener. LienBd. 3 1000—500 § 58 70B Bräfseler Bank . 500 Fr. Osideutshe Bank| 64 117,90bzG Defsau Gas (105)! 41

É | 2300

D

500 |89,00B Zoolog. Garten E 1000 1100,80b; G 1000 Mas Schiffahrts-Obligationen, V 1000 Don. Dpf.82rz100|4 | 1.5.11/10000 -400]—,—

[3000 u. 1009 10! ,00bz B do. 86151004 | 1.4.10/10000 -400|]— | i 1000 u.500/102,20G fI.f. aar -Am.Pck. rz100/4 4 | 18,811 1000 u.500 101,20G E

mm N G it

preò pk prá pur pur pak jus D

pi M) C

Ey

Lies A S A ad ian p

PESE A E T R

f A S K E De Ct Es ee a ms

A A N

I E I E E E S E E E E E T P Fe E R E E E

tr s D J

N

S f l 2 A O ckY* N Zit

oMNN [ M N U: c wr wr-

[chck

E E G

E i

Q =- : 0

A S 5

H 1 É 1 1 H E E. E L [B L, E [L E i L

r

Wr oh

a 8 A E

l do 195 MbL. S: 104,406 Deutsche Klein- 1

R +8 pr. ult. f e E ——— E Allg. Deut. Kleinb. (102)|4è| do. do. LTI.14 | 1.14720] 125 Nb, - do. do. (102) 4 |

do. Staatsrente 4 |136912| 25000-—109 Rbl. P. 166,60à,70bz do. do. (102)/4 |1.

do. pr. ult. ann S do. Lok.- u. Strb. (103)4 | ¡L

do. Nikolai-Obligat . 2500 Fr. —— Berl.- Charl. Strb. (102)/4 |1

do. do. fleine 4 11) 500 Fr. —,— Gr. Berl. Pferdeb. rz. 100/35) 1.

do. Poln. Schaß-Obl.'4 .10| 500—100 RhI. P. ——,— Gr. Leivz. Straßen-B - L

E 33/1.

E.

1

E E E E

do. do. Ser/4 | do. | 625 RbL G. 000—500 -„ 103,60B klf. do. do. Lbis81921/6 1000 S Es „Ner.| 8,95 bi tfries. Bk. 60%/0| 7 122,40B do. Gas 92 (105) 4 1.1.7 |1000 u.5001108,50G X1.f. | Nordd. Aeyoritooa 1.4.10/5000—200|—,— 1 K B Chemn. Bk.» Ver. 208. A 5,25biB ie Sr 15 git Ditsh.Kaiser Gew.|4 | 1.4.10| 1000 1100,20bz do. 1894rz100|4 | 1.4.10/5000—500|—,— O E ú 5 OeftNwb. ult. Okt —, Schweiz. Zentralb.| 6F | 7 [S [L | 500 Fr. [—,— 1000 560 s [106,00B Deutsche Eisenbazv-Stamm-Aktien, | v Elbihalvabn| 4E 200 fl. S. 1130,70bz D E | —,— i 0004 Div. pros1895/1896|8f| 8m. | Giüde ju do. pr. ult. Oft. —— Schweiz Nordoftb.| 6,6 | 6 [4 | 11 | 600 Fr. [113,00bz 1090 § 71 70b;G Aachen - Mastricht] 24 | 3 |4 | 1.1 600 115, 10bz Raab - Oedenburg| 1: 4 200 fl, S. [58,00bzG do. br. O j 113,50à,75 bz 1000 s 111 50bzG l do. 1. fr. DeXT,| 115,25 bz Do, L E Bert. i —,— do. St.-Pr.| 6,6 | 6 p | 1,1 500 Fr. —,— 1000 s 97,50G L Altdamm-Kolberg 4,7 | 500 Æ G PEL Netchenb.- bit 2 ; 200 fl. RK.-M. |—,— Schweiz. Unionk.| 3F | 3} [4 500 Fr. —_,— 500 u. 1000 g [27.60bzG i Braunschw. Ldeisb| 42 500 116,00 bz Salzb. E. u. Tr. 200 fl. —,— do. pr. uli. Okt. i S 81,00bz nh tft ae G0 i Brölthaler . . « .| 1200—300 [100,00bz Südöster. (Lomb) : Fr. 36,90G Transvaalbahn . j 9 [134 [6 |1.7.96| 1000 fl. holl. 1221,25bz 100000, E Dol, REOILS : Crefeld 500 & |113,90bzG do. pr. ult. Okt. 36,75à,90bz | bo, vr. ult. Okt “O 223,6022LTO ba E A Dortin.- Gron.-E. E 600 [186,10bz Ung.-Galiz. (gar.)| : 2 M HLGL- At 81/6l 3 [4 | 1.1 | 8500 Sire A ( S | do. vr. ult. O 185,90486,50à85,90bz | Ver.Arad. u. Csan. 100 fl. Ÿ. [117,40bzG Deutsche Eisenvahu-Stamm- Prioritäten. “08A |89/75bzG | Entin-Lübeck ... 2 | 14 14 600 M P do. Pr.-A. /4 (1.7.96) 100 fl. P. 1123,90 bz Altdamm -Kolbrg,| 4,75| 500 1118,00bzG Be 91506 Baier ¿Güterbahn| 34 [54 | 1000 u. 500 & 199,60 bz Tara S T BreslauWarschau| 2,05| 31/5 800 [84,60b4G

ip. ful S

b J] Q = bt D

n D D C Prt

000 u. 500 « |102,106G , | Oreg.-Railroad rz. 19464 ; inkl, Kup. 1. 12. 93 |89/10G enn, Zt D a | 1006 L 500 M 1102,1068 , Bittsb. B. gar. v. Penns. át 1000 F —— Coburg. Kreditbk.

| 1000 u. 500 A [103/50B St. Foag. Ñalley rz. 1900/6 |

R 1 IHK!

q: Œe2

_ N _ t i A l R 7 O

1 j j A A p p

e Y e

en

E

1000 u. 500 A 1101,99B S. Pac. E r3.1905-12| 6 2000—100 A 1|[100,20bG , Sp rin g-Valle 1000 u. 500 103,50 bz St.LouisS. W. L. rz. 1989/4 1000 M E E St. Louis u.St.Fr.rz.1931 1000 4 99,50G do. do. rz. 1931 1000 u. 509 A 1103,10G St.Louts Tl.VInc.-B.1989

.

A

.10

pi wr [Ey wo E

4A (7 & S

p j

bru pt pk

do. do. fl.|4 | 1.4.10| 150 u. 100 Rbl. Þ. 198,00B Ostd. Kleinb. Ges. (100) do. Pr.- Ank. von 1864/5 100 Rbl. P. [199,50G a 0 C0 do. do. von 1866/5 | 100 Rb, 173,30bz Stettin. Straßenb. (103)4 | K O 103,10G 10/1000 u. 500 f bl. O Ber. Eisenb. -B. (102)! 4 2000—500 M 101,C0bz G Aacen - Majtricht « « « | 100 Rbl. M. G. |122,50G AusländisZe és senbahu-Obligationeng. Anatolische Eisenbahn . [1000 u. 100 Rkl. G.|105,00G Da R e O 200 D: —,— S kleine | 20400—408 A |—,— A 11 1900—200 fl. S. 1239,40 bz ; do. II. ErgänzungSneg|® 5000—500 100,60G öh m. Nordb. Gold- OBL.| 3000—300 # 101,590G gr.f. do. 1 eris 5000—500 S Dux-Bodenbach 509—100 Aa |—,— Tgvpt. ( Keneh - Aua). 5000—1000 A ¡—,— do. 190 Ae: —— Gotth ardbahn S 10 Thlr. —,— do. B 1500 v. 300 A |—,— Ftalien.Ei’enb „Db. ‘gar. 3 4500—3000 # 1106,50G do. Silber-Prior. 300 f. 99,90bz G bo O. fleine|? 1500 106,50G 4 Gold-Prior. 300 M E i do. Mictelm.-Obl. stfr. 4 300 u. 300 106,50G 10000—200 fr. 33,00B fl.f. do. O Tseine'4 4500—300 «« [102,80bz fI.f. Dur f i Es Oblig. !5 300 E Kön. Willem Il, Niederl. 45 3000—300 4 100,30bs Di 3900—300 88,70G L 0D. do.

1000 Fr. —_,— R. Westb, Gold ftrfr.83 4 | 2090 u. 400 1102,39bz gr.f. | Livorno-Florenz 10900—1000 Fr. |—,— do, do. fsteuerpfl. .|4 3000 1. 609 A 138.70G Macedon. Gold - Priorit. '3 p 1.15.9) 808C——808 —_—,— do. do. steuerfr. 90/4 | 1.1. 19000—100 f. 102,20G do. do.

Serbische Gold- Pfandbr. LLT 400 92,90B Franz Iofefb. Silber-Pr.'4 5000—200 f. S.® |—,— Oeste de Minas do. amort. St. wer gi T 4050—405 A [65 60bzG ünffir§en-Barcs gar. .|9 |1. i: E Portugies. Eisenb. 1886/3 En ERe Schuld . 14 |114710/24000—12000 Pef.G&.|62,90G8 Baltz.Carl Ludwigb.1890/4 | 100,40G do. 89 ex Kup. 1. 10.9647 V 14 1147.10 6000—4000 Pes. G.163,00G Kaiser Ferdin. Nordbahn|s |1. —— do. 89. I. Rg (jr B V a L 114,710! 2000—1000 Bef. G.163,30G do. do. 1887/4 |1. -—,— do. do. 11; Na. do. do. pr. ult. Oft. E do Do, gar. 4 —— ___| Sard. ObL fr. gar. 1.11.4 Stocthlm.Pfdbr. v. 84/85/43] 1.1.7 | 4000—100 Kr. |—,— Kash.-Oderb. Gld. -pr.89 2 101,80G El.f. do. do. Fieine'4 do, do. v. 188614 | 1.5.11| 2000—200 r. |—,— de Do: 91 4 101,80B klf. | Schwetz. Zentralb. 1880/4 do, M v. 1887/4 | 1.3.9 2000—200 Kr. |—,— do. Silber - Prior. 894 99,75G fkl.f. | Serb. Eisb.- Hyp. Lik. A. |5 do. t 1000—100 Kr. |—,— Kronprinz Nudolf8bahn .|4 Sizil Gold - Prior. strfr. 4 14 4

E Ér P

A

ckck . D T ick

R de

mek Jo

A Pr det l Tes fe k Pat Perl Yb J

p Cn le

C

or bo

. . .

E E R D

do, 5. Anleihe Stiegl |5 D S

t

pk jeu Pra premk pre . .

—_ ura

.

MMEC! p. ga H

do O

24) t..B 1090—600 „& [134,50 bz Baltische (gar.) 12% Fbl. M. 166,30G E 800 181,00 L 1009 u. 500 Fr. |101,60S Fnigsba, - T tra | 500 &ck |149,10b¿G | Iwangor. Vombr.| ® a E O Marienb Mlawka O 600 120.75 bi 2500 u. 500 ire 17906 | Audwh. „Berb. gar.| 93 | 11 500 fl. südd. |246,90B Kursk-Kiew [118 20 £ Ostpreuß. Südb. b §00 A 119,70bz 500 Lire „…_ 17,90G : Abeck-Büchen . 63 |4 600 A 169,29 bz Moskau-Brest gr.| 125 Rb1. M. Paul. -Neu-Rupp. 500 130,25B 5000 u. 2500 Lire 97,90G i do. pr. ult. Okt.) 169,25à,00à69bz | Wars. - Terespol .4.10/1000u.100RbI.M. Prignitzer : u | 300 E L 500 Lire Cx 97,90G J Mainz-Ludwigsh. |5,45| [4 | 600 2E E do. do. fleine) v |1.4. 100 Rbl. M. ¿raßienvahu-Aktien. 1900—100 fl. Oi, R do. Pr. ult. Ofkt.| 400 ch 153,50bzG

R E E G E Warschau-Wiener|18*/6| 14 |4 | 1.1. 60 NbIL. P. S E R Marienb.Mlawka| 24 | 8 14 | 1. E bo. yr. ult. Oft. : S ie aub 1200 « [147 /00et.bzB 40400-2020 i 56,90bzG z do. pr. ult. Oft. 4 4 (La 3 MWeichselhahn . . .| ! [5 | 1.4.10 | 1000 -—100 B Allg, Dis Kleinb. 1000 A N

C ALSA Ÿ Nès\chl.-Märk.gar. 300 „6 101,00G terd.-NRotterd. 4| L1 | 1000 L hol neue . 404 58/60 bz G 00% [104.9063 Amsterd.-Rotter t D e 500 u. 1000 „« |211/00bz i 208,00B 1000 A

0—500 A |73,9 Ostpr. Südbahn, 3 41. ü 200 | Paci 2 4 7 Allg. Lak. u. Strb. 3000-500 73,20bzG 290,5 Canada-Pacific . 2 E L 100 § 74,80bzG ag, ‘Lok. u. Str 9000 u. 100 4 59,90bzB | do. pr. ult. Oft. L N do. ult. Okt. £74,90275,30274,75à,90274,7b bz do. neue 2000 u. 400 # |—,— | Ausländische Eifenbahu-Stamm- und v irige s Dla S Gotthardbahn . .| 73/s| 64/5|4 | 1.1 | §00 Fr. E Alten. Sdmaliy. a 2000 u. 400 „A 173,80bz | Aussig-Tepliy . .| 15 | 15 [4 | 1. abg. a. 500 fl. 5. W.[—,— do. pr. ult. Okt. : Barmen - 1000 4 221,0064G 400 M 11,10bz Î Böbraische Nordb. 84 | 54 [4 | 1. 150 fl. P. Italien. Meridion. 63/54 | 1.1,97| 500 Fr. 11361 10G |fl.f. | Brl.-Chrl. e 600 M 190,00G 2500—500 Fr. |87,70G | do. pr. ult. Oft. do. pr. ult. Oft. 135,25à,20bz | Boch.-GelsStrf 1000 [175,25 bz 500 Fr. 87,70G z Helene: Wkalbabn sk [4 | L S. Ital. Mittelmeer 5 [4 | 1.7 [12 500—-500 Sire[101,80bz Bresl.Elektr 1000 « /207,10G 1000 Fr. E j Buschthörader E ¿ ¿00 fl. P. j do. pr. ult. Oft. 102,10à102bz do. Steaßenbahn 400 286 00bz |500Fr.(ex.Kup.1.7.95)]—,— : | do. vr. ult. L Oft. 75287, Sura-Simvlon .|4 |4 |4| 11 | 200 Fr. 187,30bzG Cont. Pferdeb. . 300 142,50G 500 Lire 89,706 S i Csak.-Agram. S . G. do. pr. ult, Okt. 87,502,30bzG | Cref.-Uerd.Lok. kt. 500 „6 1000—500 Lire |—,— Dux-Bodenba do. Genußscheine —- s E | 11,00G Dresdner 3 f 1000 „« 226 3, 00G 5000 u. 500 Lire |51,70B j Gal.CarlL.B.gar. do. St.-Pr. 1 500 Fr. —,—— Gr.Berl.Pfrdb 300 „6 438,90bzG 500 Lire 61,76B Graz-Köfl. St.-A.| Lüttich-Limburg . ie E Hl 500 Fr. 47,590bz G ambg.Straßenb. 500 207,75 bz 1000 f. 99,70G | Kafchau -Oderberg) Luxemb. Pr. Hnr.| 33/;] 32/5]4 500 Fr. 112,50 bzG )eidelberger do. 1000 #4 146,90bz G 1000 ffffl. 29,70G i Kronftadt-Herm. do. pr. ult. Oft. 112,40à112: 2s ,75bz | Magdeburger do. | 900 221,00bz 1.3.9) 93,60G do. do. 1891 konv 4 1000 fl. 99,50G | Lemberg -Czernow N.-Pac: Vorz. | [|— [4 | 19 | versieden [5220B Hotsv. Siraßenb. O u. E A do. do. B. 1.3.9) 1000—20 £ —— do. Ergänzungêneh 9 95,10G do bo, 18944 | | 100 2 102,75bzG | Oeft. Stsb.Frnz. : L. a do. pr. ult. Okt. A 9205 2,25et 092 bz Stettiner ; do, 1 A 6 18206 do. do. S Ne 3.91 1000—20 L |[2475bzGtl.f. | do. t 10000—200 «A [90,10B kL.f. do. do. 189714 | 1.17 | 1000 fl. 99,30bz S | do ver ult D 146,502,25bz | Sard. Sekundärb.| 6,4| 6,44 | 1.1 | %0 Lire [102,70B |kl.f. d ir Bors 1000 & |146,60G do. do. vr. ult. Oft.| 24,65à,90et.à,75 bz do. Cbog. Neus. Lt 200 fl. S. 118,70G Wilhelm-Lurembg.B. 1X3 | 1.5.11] 900 SE A AS j Oeft, Nordwestb. [5 1-fi e [2 bo, t, fr; Bel. —,— er.Gisenh.«Betr.| | i 23,00 ba ; 1000/600/158,50bz G 1500 1787 ,50bz 1000 [158,50G

s SO il fill. \{.13000—10] 11 | 190014 | 1.4.1013000—50 20 dfred. Wi | Br. Itürnbg. 800 1148,50 bz S ; (Schöfferdofj . 1.10| 1000 190,75bz G Archimedes . Vfaudbricfe und Schuldverschreibungen | bic. Huvb, 1-1.» verse. 300020" 7 gE | Pee, unt.bis1905/34 v a 5000—10C/100 10G | 13.100 unt ton | L |:01 5065 G | Judustrie-Aktien [Brieg.StLr 1000 (144,25 bz G | E |Shwabenbr. 1.10| 1000 |143,00B | Arenbg. Bergbau Deutscher Hypotheken-Vauken. do. do. M.N.4 | 1.1.7 |5000—200/100,40bs G do. do. 1907/34 versch./3000—100/100,50bzG | do. U.ri.100uf.19%6| 01103,75bzG | ; L ie 1006/08 vols, 1008/07 ionen Feld ch1 1000 [138,25 bz G Sinner Br. 1,9 | 1000 [266,75 Bär&Stein tet. 3, Anh.-Defs. Pfdbr./4 | 1.1.7 |3000—200/100,50bz 100.60G do. Präm.-Pfbr./4 390 1[136,00B do. XI. rz. 100 (1398,75 bz | CRIIIRE A SEIS |De „Waldfch 1000| S) Ver. Werder 1.10/ 1000 |126,00bzG P Ne 1A O A do, unkdb. 1905/34 1 1.1.7 130900—2001101,00G X98 30bz G MttldBdk.31.3.1005/3F 5000—100/100,25G do. XV. unf. 1904! 0100,25; G Gtvibeibé bid 11805 |1806| gi.| Zin! Zins) |Stildte es e Dortmunder. 300 401,50GfIl.f. m Ber. Artern, 1.10| 1000 10498 Bartz B Tos 18 N BE Bay. Hyp.u.W.B.|: 3s vers. 2000—100/99,40G 00 100.50b¿S do. 1.1.1906|/4 5000—100[163,50G Pr. Zentr.-Bèkr.-| Dortm. Lôw.|12è 1000 |270,25G Wiclüler. . . 1.11| 1000 2 9,90bz B Basalt» Akt.Gef N 33-00 bg do. unverloosb. 34| vers. 5020—100]99.40G —— Mttld.Bdk.-Pf. 1/4 5009—100/104,10G Pfdbr. 1886/89 |5000—100 98,25 bzG Beel. Unton| 74 | L.10 600 |130,09G { do. Union|18 200/1000} —,— Z Wiesb. Krbr. 1.10| 1000 |[107,10G Baug. -BerlNeust 600 83,00 bzB Brrschw. Hannov, 4 0 5000 200/101 20G Nordd. Grndkr.11.4 | 3000—300/100,00G do. 90 unk. b.1900| '5000—100/101.00bzG F Bodtfbr. konv.|10 | |4 [1.10] 1000/90/177,00bG s Gitnidte ( 1000 |186,00 bz Accumulat. -Fhr. 1000 |192,00bz G do. Kais. Wilh. 500 48,00b1G Lä, u. 1. . 35] versh.|5000—200/98,30bz 2000—200]99,90 bz do.IV.V.uë 2.6.1903 4 | 3000—100/101,75 bz S do.94 do. 5000—100/98,25 bz G Bzhm. Brh./11 [123 1.1 600 |251,29G Erlang-Nei 1000 |—,— T'G Lad 900 238,00 ebz B l . Moabit _ 1000 O b AIV; 136 1.1.7 |5000—200]98,608 2000—200[1C0 80 64 do.YT. unk.6.1904/4 | 3090—100104,00bz G do. 1596 uf. 1906! |5000—100 100,30bz B riedrich8hn.| 0 1.10| 600 107,506 rff. Heantg 1000 140,60bzG A.-G.f.Dauaus|. 500 ]93,75G B Kl. Thierg, 20 119908 do. Ll. u. 54 | (1410/5000200 101,00G 2000—200/28,50 55 o.VILunt.b.1904/35z 3000—100/99,20G do. Interims\{.| 100,30bz G ermania . .| 1.10| 1000 1133, 00G erm. Drtm. 1000 |231,25bzG | A.-G.f.Montan- S Bauv. s enf. i i 38,00C do. A VHE 4 7 /5000—200] 104,00GB 2000—200/38,50bz A VIILuf.b.1906| 35 3000—100/100,50G do. Kemm.-Ob[.! 38,25 bz G : Ms I 1.10| 1000 132,75 G : | Glûdauf i 1000 /204,50bzG Ind. Litt. A-C. 1000 133,50bzG Be A ¡D n do. Li, uf. 1900|: 99,25 bz G 0/2000—200/109,50 bz - 3000—1009/109,60G do. 1896 uk. 1906: 190,25 bz S aiierbr; „1 6] 1.1 | 1009 128,29 bz Hessische . 1600/20 111,00B Adler Prtl.-Zmt. 1008/60 41,006 Bee ear n i35,70G Ms: D Pfdbr. : 2001 —,— 5000—200|102,25G Nürnb. Verzinsbk.|4 | vers. 5000—100|100,10G Pr. Hv.A.B. 1.120 R Königstadt. .| 75 1.10) 1200/500/137,00bS S lostbr. Röd. 1000 |264,00G | Admiralsgartenb 1000 [72,601 | Bg.-Märk. Z.-G 600 1138,00W do. | 1.1.7 |8 » N L 5000—200/100,75G Pfälzische 13 .12000—160199,40bzG do. "nl- LiL 73. 100/4 | 100,50bz G Landrs Wßb. 13 1.10| 609 [211,256 Kunterstein 1000 [140 00bzG | Alfeld-Gronau . 600 154,75 bz G Berl. Anh.Masch 600 19340 bzG Dis. Grd. Gotha! 5000—200[101,40G Bomr.Hp.?,71.1900]4 | vers. 3000—150|101,30bz G do. 1.1. unabg. |4 \ch. 101,50b¿ G Moabit . . ./45 | 1.10| 1500 |110,00G Lpz. Br. Rieb, 205,29G Allg. B.Omn.G. 300 200,75B __| do.Baz, ¡Gen Sth 600 1D. Pr.-Pfdbr. I.\: : 120,25G 5000—200[104.75bzG do. fMillun?.19044 | vers. 5000—100/103,10bzG do. zaf.b:1900abg.|4 | verich.|S 101,50b¿ G Muh. B. Vz.| 6 | 1200 1110,00bG Lindbr. Vxna 163,50B Allg. Gleftr.-Gs. 506 [265 00bz G | vo. Gharl. Bau 500 à70,00G do. 11. Abth. 0 1[112,49G 500—75 |—,— do.IX.uX.uk.1906/4 | versch. 5000—100/104,25 bzG do. UIL.IX uf.5. 1305/4 \ch.|5 104,096; G Norddeutsche 6 | 1000 1112,80 bz A |3000—100 95,25 bz IL. ITI. do. |3è! vers. 3000—150/101,00bz G do. [L a: ALT. [35 {0 00199,50bzG 500 [265 5G

Lindener . {16,50bzG do E 1000 |254,25bz G do, Gichorienf. do.TIL. IV. rz. 1108 0103.00bzG 15 00 ; : Les abg. Z [3000—100/98,10 bz Dr Bdkrd. rz. 1105 5 [1.1.7 [3000—75 1113,75GB do. I-T u?.1905! 37 j 100,50bzG Sbm Sd 18 1000 [177.00G

. St.-Nent. Anl.

. Loose

. Hyp.-Pfbr. y. 1878 do.

: do.

. Gesamtkdg. ab1904 E N weiz ldgen. rz.

do, 1889 do. Eisenb. „Rente .

rae TC N M No: 1 ck.

Qu

pi pk prak o bek pk punk j ud - b - ® dd J Bek prak pa A E fs jem punkt puek pur Js

E

x bck 1E f Sv V fr

Cr es

Be

2. E -

wr

6

pa

Es E L Us E C E E G Im f U n n f fi Mb L N R R A N Om O

le: R

"puak —-ck a A

D Ihr F a m n j

(S1 I

M 09 | H I wr 1 Wal

-,

Fr jf f fr Pn Fi Sn fn Li fa fa jf ra je jf jf fe e A SISA A A I A I J J J bt S k

E [L

22 [ey »ck

Ee O v0 5E É ch pa wr

& | l

Ps fri fd 2] fl bd 2] d A 1A A B O

pad jend pra

P r i e E P O *

bs bow r f N 10—-

mm Ai Ei E o Lo Lis Un N U far (ia fk Pt Q E N bs (P 1 bed jj n jmd t jl fd jmd jd fr i A C O S - E E B A E M A M E R S E 2A

|

D fo A fa Sa f (s A fn P m

E

Be C

do. St l Aaleibén. 1880/4 | 15.6. 18) 8000—400 Kr. |—,— do. (Salzkamm.)G[d.| 102,50 bz do. do. 1891/4 do. do. fleinei4 | 16.6.124| 800 u. 400 Kr. |—,— Lemb. eCzernowig fteuerfr.! 100,50 bj Süd- Ie A—H. 18 do. do. y. 1885/4 | 15.6. 181 8000—400 r. |[100,50G do. do. fie N 4 —,— do. do. Tleine!3 do. ch4 Fleine|4 | 16.6.13/ 800 u. 400 Ker. |100,50G Oesterr.Ung.Staa baar e 96,60G Transvaal(Gold-Obl) 88/4 do. v. 1887 34 15.3.9/ 8000—400 Kr. |—,— do. do. gar. v1 1874

Türk. Anleibe v. 65 A. kv.1 1000—20 £ —,— do. do. 1885

py

n

Win Bir

H Es

|

wr

h

»MTANLILA=ATEEO wr

34 608 do. da 1890/4

Er S P E) j o" | MOoMO

m A fd d Pi A O A mt 3 16 if O! P. fa Q jn 1 Ot

d w;-

-

2

imi pk pk pad purnl pr frank jed L e S E Se S e S G t: A

J Pk Park June prnn Jerk Peck prak pmk pak jur jeh pk jr pmk fb pmk jo, L

R

1%

_— —— J i an

has

p

O

S

S

Ce |

tere [Ny E T A T HI

I

O q O

C2 No

oi O E E E Ep T P T pat p-a

wrd Wr v

hi O N=IO t

co

j m A via V ¡P f Nr Vf i f

OOO0E8E

pk jr È pak D jmd prak fmd pra pem jur umi S 2 *

Funk fa =J m rol Ln

A P R

D T

a C E H vab pril Pud Pa ET _——_ Ds N O S U | L 5 prr prnt punck prá S

a

a pad pru Jar pes pen druck pet prak þ

Ea E N] l d P Yb) r

E S S ÙS f i Os Doo00In u

E Brauerzien

Ou 10ck u wr

S Eh

J 4 =3 J S O

E D E éz

Wr Be O - dr

4 tz l S E R S O5 T T Or

v C 2D 20 i O 30 M ODRDUN

P I

O0 O Q qn pri pak E S _— prt bun pen O) DO pk jf s

S De

1000 240 50G do. GlektWerke 1000F.|157,80bzG& | do. Gub.Hutfb. 1000 71,90 bz Berl Holz-Kmpi.

do. Hot.Kaiserh. 300 [116 50B do. Jutespinn. 1000 1187,60bz G do. Knstdr.Kfm. 690 1125,00bz G

p

Iun

138,25G AlsenPortl. Zem. 127,75G Alum. Ind. 509/60 152,90B Angl.Knt. Guan. 134,00B do. k, fr. Berk, 202,25bzG | Anhalt Kohlenw. 195,00 bz G AnnabgSteingut|1. 106,10bzG | Aplerbeck Steink.

biesige Twederelen Pank Park ferck

OOO0OVToOS0 _— —_—

o R

bd pad, peA gei dera ja jou fil: dun: Jona: dund dak: due Vio: hoch: ank dank Pik dts: da

4. 4. 4. Â, 4. „L, LL ¿L „L 4.1 L «LeM 4. 4, Li „L, L, L,

ld PaE Pat bmi pu rern pre pern _— pk jd permek s: 005 a E S S . pmk pu jed fal J J jen jun jnrA

ARISALY At I —AckI-

¿ 100,50G Allg. Häuserhb. ky. 300 182,50B do. Dampfmühl do. 98,70bzG do. unk. bie1900 34 1 600 |106.50bz

300 1270,Cc0bGt.f Nürnbg. Br. | D eg. | (Res E VL, h: 101,10bzG do. II. bia 1905/3] 000—1001100,60bz do. Ul f. ab 1D vers6./5000—75 |[107,75G Pr. Hy. Vers. Zt.|/4 d 99,756bzG i 217et. bz Oppeln Br. do. VIL.unk.5.1908| 4 4 102,50 bz G do. do. I[. |3è /3000—100/100,60 bz do. | 1.1.7 |3000—100/115,75G do. v0. 1205/4 102,10b¿G ultheiß .|16 277,10G7 Paulshöôhe do. VIII. a4 .4.10/: 100,60G Mcklb,-Strl. Hyp.! L persd | ¡[5000—100/104,00G 2 :| 1,1.7 |3000—100/111,90G do. do. 414 97,80bz G Spand. Berg| 7 141,50bzG e ugger Dts&.@rdsH.Obl. vers. /3000—100 100,50 bzG do. do. |3{ver] effe 109, 50G ; “| vers. /3000—100199,90 bz Pr.Pfdb.B.XVI1|3 100,50bzG Vereins konv.| 8 do. Vfl nf, b. 1904 ©.13000—100/103,89 bz G Meining er ab1. 1.98 | i | versch.|3000—10C199,90 bz unfdb. bis S do. St.- -Pr. .|10 do. B, M, vers /3000— 100199, 496zG à 34 2/0 abg.i4 | 1.1.7 livio—to 89,00 bz G 2 d \ Le 15000—1001100,70bz do.Klb.-Ob. uk.12%4/34| 1.1.7 [5000—100]99,50G Viktoria. , [10

D S

O

300 181,00G 1000/60011 05,80 bz G 1000 199,00bzG

p S peR Ps D E M -

e

G Ge O D 16ck Se e 1D? d Pa P 1D |

171,00B NReichelbräu . 202,50 bz G Nostocker 170,50bzG Salvator ,

—_—

L L E L 1 S]

E

Ae

p A R T s —J t

o

1E 1E 6 P 5 fn 5 6 a E f C E S N P f Pr N N

* Puh dund Jak jm P pad pu jb pra pack peb fich pre

wr