1872 / 132 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

3406 | | 3407 Fonds und Staats-Papiere, Fonds und: Anze Ep iors Kisenbabn- -Stawm-Aktien. Eisenbahn-Prioritäts- Aktien und Obligationen. } FEisenbahn-Prioritäts-Aktien und Obligatienen. Bank- und Industrie-Aktien.

Nordd. Bundes-Anl..|5 | 1/1 u 1/7 [1014bz Russ.-Éngl. Auleihe.. 3 [5.1 u. 1/11.615 G Div. pro Tonsolidirte Anleihe. R 1/4 A 1/10 Tb do. Pr.-Anl. de 1864/5 1/1. u. a. M718 jus

willige Anleibe - 10156 do. p de 1866/5 1/3. u SEe-Ael von 1859/5 |1/1 u. 1/7 100 G do. 5. Anl Pry E 1/4. P 1/10: 7646

do. 6. s fas «ole DEn 4s verschieden tbn do. fund. Anl.de1870/5 1/2. u. 1/8./91% 6 ooo... M 1 1/3. u. 1/9. 914bz G 121

| L do. consol. 18T1

T P E T T at L do. do 1872 15 [1/4 u. 1/10./907bz

E àá0Th. Kk ¡714bz do. eere M

Kur-u. Neum. Schldvi:|33/ verschieden|— ns gs Seh / Sar

Oder- Deichb. - Oblig. 1/1 u. 1/7 an pa A Cd T

Bari Ser b lgas, 1/4 u. 1/10 E Poln. P ein Ih: IIL Min, do. do, 1/1 u. 1/71/8378 q

Danziger do. do. 11026 o.

q do. Cert. A. 300 F]. S s do. Part.Ob.à500F1.

L Ñ s E Behldv,d.Berl.Kaul m. do Türkiséhe Anl. 1865

: do. do. 1869 Berliner…. a DE do. do. ‘kleine

do. : do. Loose vollgez: do, :

Ui, Fur xas I

a A

1 f, u? 1 13à141à14 i . NERO 847;B Rjaschk-Morezansk „.,...|—|17/4 2101903 G * Div. p ro1870 187 :1205b G sbz G Lit, F... o. [99{bz R ybtrnk-Bolèfoye 1/5 ull|&5bez G Ver. Bk. Quistorp 15 L 1/1. |150etwbz B i 0. it 4: ¿ p Iwanowo….….....|5 |1/4u10/945bz Weimarische . 1/1 u.7./1155bz / 0, E R doe. s. U Warschau-Terespol da 927bz do. - Briet “Neigne) . 197 do. kleine do. 1925bz t - Od.) . ¿ Warsechau-Wiener (l 1/1 u.7|96bz G Berl, Br. (Tivoli)

ee TII. Em. ¿ t Ï do. |96bz G do, Unfokäbr:.

do. do. IV. Em... ¿ ; do. |955bz do. Maach«B..

Mia gard-P d . L do. [96 6 Chemn. Maschf.. do. H. Em Dessauer Gas do. ¿ 4 do. do. neue

2 i ; Dtsch. Eisenb.-B. Gean S E arf : Bank- und Industrie-Aktien. Eisenbahnbed. .

7 : do. Görlitzer 1024 6 Rechte Oderyfer. 1. Em.. do. Nordd.

1/1. u. 1/7.162%bz N Rheinische .-.

1/4 u. 1/10.(625bz do. 7. Sk garan ¿| do. Div. pro 1870/1871 ara? Mach Fbr

ao 691 Lb i h g | : Rhein. I. Em. v. 58 u. i Fermes Bank-V. 6 . 11203bz Kgs.u Laurahütte | Rhein. IL „Mürk. * 107Íbz

E gg i h é As er Bank... 12807 G - “fing S R A

do. neue}

C) S g f

pet O

P

| | R

1/10. 1125%{bz G do. 1117zbz 17. lub do. [1095bzB 1/1. 1193bz G do. 11835 G

1/11. 1104bz G 1/1. 11785bz do. 53 & do. L G do: {100bz 1/7. 1132{bzB do. 1153 E B

0. do. 1/1. Bit ¿bz B

13/1. u.i3/7. 24 bz 1/5. u. 1/4117 6tbzB 1/4. u. 1/10. T6fbz ia E ua l aat 22/6 u.22/12|75 urnau- D af do, |74zbz G Vorarlberger 1/6. u. 1/02. 63% G Warsch.-Ter. .. 1/1. A 1/7.1925bz de, Wier.

duk

[14421 E prak

Dro E R O O E

ton | P AÆ| E R] pas

E ETETS T SSGE Erne

: 0. Kur- u. Neumürk.

do. neue. do. do.

do. âo. do.

de. n G do. Kassëen-V. do. Hand.-G!

a Neu-Schöttland .

Sd ges 17. 1095bz B [156Letwb G do io

0. 1195 & E %bz

pol p

Schleswig-Holsteiner dme» E G do. Webs.B.60%.!

Thüringer L Ser... G Braunschwei do. II, Ser . 19970 do. Credit 70% do. L Ser... . 191 a S RE Bit iae en . 199: Bresl. Disk. Bank! doe. V, Bee oos Í „do. neue;

do. ‘neue. Pre E

do. do. Pommersche.«««- do. do. Posensche, neue. Sächsische......- Schlesische do. Lit. A.. do. neue . Westpr., rittschfil. do. do. . i B do. do. [45 . s Cöln-Mindener . do. I Serie|9 do. Lit. B. do. neue|4 (1/1 u. ‘1/7 2%bz Halle - Sor.-Gub. do. do. do. 992 bz de. St.-Per. Kur- u. Benn E u. 1/10 95% G Hannov.- Âltenb. Pommersehe .…. d 95% B do. Il. Serie Posensche do. St.-Pr. Preussische . do. [L Serie Rhein- u. Westph. 2 s Märk.-Posener.. Sächsische . do. St.-Pr. Schlesische gdb.-Halberst. do. B. (St.-Pr.) MARE: R

Badische Anl. de1866/44/1/1. u. 1/7. 99% G T SP do. Pr.Ank de LAOHS 1/2. u. 1/8./111bz G ü do. 35 FL - Obli pr. Stück. [405 B do. St.-Eisenb.- 1/3. u. 1/9. 1032 G

Bayer. Präm. Anleib. 1/6. [1130s do. Anleihe de 1870/5 1/2. u. 1/8./100#bz G

Braunsch.20 Thlr-Lse|—!| pr. Stück. |[205bzr

Bremer Court.-Ánl. . Cöln-Mind. Pr.-Anth.

Dessauer St.-Pr.-Anl. Goth. Gr. Präm. Pfdb.

do. do. II. Abth.

Hamb.Pr.-Anl.d.1866 Lübecker Präm.-Anl. Meckl Eisb.-Schuldv. . u. 1/7.18 Rt-Pr Meininger Loose«««-- - . 13: do. Lit.B. (gar.)

p do. Präm. P fdb. v Rhein-Nahe.…...

Starg.-Posener .

Thüringer...

1173bz 6 105{bz G E St-Pr.

117bz @ Stolberger Zink : [i2bi6a f St-Pr, 1232bz G Wilhelmshütte . 105%bz G LLIE G s 11656 i Geld-Sorten und Banknoten.

77 S Hmedrichs d'or ....- L 1135 G

L Jold - Kronen... 9 7%bz : 1 R e P Sd V as dea oepoancss dés 1102 G do. [128236 Dukaten pr. Stück „...........- do. [115;bz B Jovereigns 6 236 do. |119/bz Napoleonsd’or 5 11bz

do. 26 6 16 do. i A

1415à14

fr. Zins.|72et 1 1156 T leetebs 6 [mperials pr. Pfund 46256

L Fremde Banknoten 994/ B

1 AuY pu tre do. einlösbare Leipziger 994 ba

11. 130etwba 6 Französ. Banknoten 80% G do. [1251 Oesterreichische Banknoten 190bz

do. Mets Russische Banknoten 82Lbz

do. |119{bz B Silber in Barren und Sorten per Pfd. fein do. ee Bankpreéis: Thlr. —. M Sgr.

/ p H | Zinsfuss der Preussischen Bank für Wechsel 4, 2/1. 1113bzB für Lombard 5 pCt.

2/4u.10/100 G

1/7. 1100 G 1/1 u.7.1994 G L. Niehtamtlieher Theil. 1/1. 1165B do. 1115B |

14 u.7. 936 1/1. 196 B do, 7G do. |34bz G do.

84 G do. [108%bz

Ll S1 f

Div. pro/1870 Ane i Ney 4 L O, 4

Berlis- Aub ‘Äubalt.. 16 neue

R A S 1 do. Stamm-Pr.| 5 Berlin-Hamburg.| 10 Berl Nordb. St.P.| Brl.-Ptsd.-Mgdb.

47{bzB 1235bz 139%bz i: |227bz G IV. Serie 1925bz ___ Y, Serie 8S35bZ „___VL. Serie 101%bz ret VIL Serie 1934bz 10. Aach. Disseld. I. Em. 814bz G da, h IL Em. ; 176%bz n i IIL Em. .192bz áo. Düsseld.-Elbf. Priorit. 1465 bz G io. do. I. Serie

190 etal4a 4o. Dortmund-Seest do. do. U. Serie

en D Illaallllslllaccgl e

L | G I G C Ha

avon Sas [T1 I&I

a e EL,

Pfandbriefe.

. Kredit .

. Privat-B.. Darmstädter.... Chemnitz-Komotau M _ TLettel Dux-Bodenbach i do. . Dessauer Landes!

; do. neue;

Fünfkirchen-Barcs 5 Deutsche Bank, . Galiz. Cari-Ludwigsb .TIE de. Unionsb. 50% Jo. Nordb. Fr.-W da. do. IL Em. S. Diskonto-Komm. Jo. Rubr.-C.-K.-Gld.I.Ser. ; Ä do. do, TI. Em. . 18 do. Provinz.60% da. do. ILSer : L Qömörer Eisenb.-Pfdbr.. u Ï Genf. Kr. in Lig. 10. do. 11 Ischl-Ebensee D Genossensch. - B. Berlin-Anhbalter « fs Kaschau-Oderberger do. neue 50% g L A Livorno i. ¿ama «000er do. Geraer

da: Ti B 48 : | Ostrau-Friedlander.….... 1/4 110904 ü Gewerbe-Bank . gerlin-Görlitzer Se au ad Pilsen Priesen 1/1 u. 7|88zbz Gothaer Zettel . B Raab-Graz (Präm. -Anl.). 4 [15/4 ulvs8óetwbz G do. Grundkredit

m gar. Ca T .-Bahn r E aff ordostbahn

E,

| f M

E RSE

dos

e

O P

E s f On t

to\

Sl I2EPZI1 | | pel Gn

| A | oll a) wW'

=J r n En E H V Pr T O H Es H E H Har

Wv

D p

as 5 [Se] [— 4 _- al V [--)

do\' —— S E E C O E R

I | R I |

Jw r D

“D

on

19

a

[2 1 l T R:

e? O

« 4 : Vorarlberger | Mann ovterschs 2. B.-P L Magd. I B. : Leinbeng-Caneab vit dies Hyp. (Hübner) .

‘do. Il. Em. ; Certifikate. do. L Em. h do. A.I. Preuss. Mähr.-Schles. Centralbahn . 1179s do. Pfdb.unkdb. 7 j Mainz-Ludwigshafen do. Leipzig. Kredit . O 8S.v.St. gar. (42/1/1 9.7. QÛK B M Oesir.-franz. Staatsb., alte; . 91294% Lüb. Tomm.-B. 1 1 u7. ; L Ae do. Er gänzungsnetz « [4 Le Kredit.

3 L E : Oesterr. Ka Te L eibaka ; b. Privat. ih. Breslan. rSehweid. Freib.. 7.1988 E (Elbetba) L

Lronprinn, 009) Pohn 63 YP

er ) Meinin er Kredit 28 Cos 1 É ; Südösterr. Bahn (Lomb.). - do. 5 neue Us, i l do. |9: do, do. ] do. Hyp.-B. 40% 5 : 1/4 a10 91% bz G do. Lomb.-Bons,1870, 74 /3 u. 999% Norddeutsche B. 1/4 01095B U, 199% G do. . Vv.1875... v Á Oestérr. Kredit . 1/1. f44tetwbz B A i L L do. . v.1876... . ú Pomm. Fyp. Br. 1/1 u.7. 1002: 6 G Lf do. . V.1877T... . 5 Posener Prôv...

1/1. 163{bz Aalle-Sorau-Gubener. » » 1 41/10, | do. . V.1878... | : do. Oblig.……..- Amerik. rückz. 1882 . u. 1/11./265 do. Lit. B. (gar.) do. ¡20% # Yärkisch-Posener D ¿de B .

Ul IV. do. 197%bz d: Lk Q. ¿e «e. do. [99G : Halberstädter Daliaehe L Le ier

do. do. 1885 b : von 1865 7.1994

o. dn 18856 11/1. u. 1/7. : L von 1870 s ra | O AE L PEN

do. Bonds (fund.) verschieden ¡96 Div. pro * Wittenberge /1. Cirk eh « ú0, do. .

Oesterr. Papier-Reute do. Amst.-Rotterd. . Z .7.1106Zet.bz G}! z, I, Em... i Jelez-Orel .„ MENTSCAUZ « + , «r vat r 0S do. Süber-Rente. . do. 4 Aussig-Teplitz . 148%bz lag Schur ittenberge 1.7. Jelez-W h r.Ctr.-Bod.40% do. 250 Fl. 1854 1/4. R ie 1286 Vicderachl Märk. I. Serie t Koslow-WelZ s ; do. Pfdb. kündb. do. Kred.100.1858 E Stück |116B Baltische....--- 71535bz s. 1 Ser. à 62% Thir.|4 | 4 Pa, 0TONCSC L v Ie fo. cis P do. Loti.-Anl.1860 . 1. 1/11./944bz G Böhm. Westb. . ; 1154bz £.-Mrk. Oblig. I. e Serie 24 ' igat.4 11/ Haa aat 7 E do. do. 1864 etwbzB ftBrest-Grajewo . 4405bz do y 3 s ; K.-Chark. E 1/1 e L

r. St. Eisenb.Anl. «U. Brest-Kiew Int. 2i81bz s

“A Loose f Suck (63: Dux-Bodenb. . 69; B Jiederschles. Zweigbahn .|5 | do. i E «o... (5D 1/2 u, .8 Es E -

k i 5 verschieden Elisabeth Weatb. 1113bz G do. Lit. P i: Mosco-R# « JVODeLw DZ do. Creditbank [ialienische Bente... Gal. (Carl-L. B.) 115%bz Yordh.-Erfurter I. Em.. j Moseo-Rjüsan Va ¿ Sehles. B.-V. do. Tabaks -Ob 7 Gotthardb. 40 % . 11063 G Iberschl. Lit. A........ T Orel-Gre pee CNs 945 Stett.Ver. B.50% o. ‘Tab. -Reg.- “ali [öbau-Zittau.….. 185% G do. T: s «om aa e s Á : Pon-Tiflis T h Südd. Bod. Cred. dr 1/1. u. 14. 95¿bz Ludáwgsh--Bex.. 2035bz do, 2 6 .- 128%bz G 955 bz Lüttich-Limb.

, 355bzZ do, Lat, D, «¿b seés ; Rjäean-Hoslow…........- lo, |96 Vereinsb. Bbg.. L 119bz G do. junge| Russ. Beg An. 1/3. a. 1/9. 912 G Mainz-Ludwgsh, 118&257bz Rumän. Babnen do, de 1862/5 |1/5. u. 1/11. O1Zbz Oberhéss, St. g.

[S

r O0 de

do. [144bz B lo [108bs Deutseche A AE L 15/411. 71/1005bz G s[UCöln. Stadt-Vblig. 45 1/1. u. 1/7.198B « 1/1. 984bz G Gothaer St.-Anl. . 1/1. 1/1 u.7. 149% bz ManheimerStadi-Anl. 42 1/1. u. 1/7. |— do. 1423 bz Oldenburger Loose.. g! 12. [839{bz 1% L lebwba 0, L .. . i 201 3Litb Ausländische Fonds. 1/1 u.7./100%bz Warschauer Ptandbr.|5 |1/4. u. 1/10.[— 1/1. [1158 [Sehwed, 10Rtbl.Pr.A. N flltiek Lai nab 1/1 u.7./183bz New-York St. Anl... 6 |15. u, 2. 1/11, 96Lbz 1/1. [1844bz G do. E 7%bz B do. [170462 G |[Vew-Yersey do. [92B 1/40.10 99zbs M tus As nbahn-Stamm-Aktien. 1/3, |119{bz G Div. pro|18/VU|1871 1/1. [1265bz Altb. Zeitz.St.Pr. 1/40.10/1017bz BrsL Wsecb.St.Pr. 1/1 0.7./1035bz Cref. Kr. Kemp do. ¡98%bz do. do. St -Pr. 1/1. |110bz G Pom. Ctrib. St. P. 1/1 u.7.11226 Tilsit -Insterburg 1/1. 1586 Kasch.-Oderbg. . 17/5,711124bz B Lundnb. Grussb. 1/1. 6176 Warsch.-Bromb. 1/7. Hu3B Wsch.Ldz.vSt.g. “s 1.7.1113567 G fF0est.-Frz. St.-B

D I U H ir 1 Mir O 1 M dant pat S

dect pee e

t

= u el 11S

Sl SELI +ESZZLE A

ph A pad v Co o E rast

IEN

S)

Sre A E T LERE I SISIIIZIIITITRE

1/4u.10 092bz G 1/1 u. 7 7774 B B 1/1 u. [u 12 u. 5 94 6 1/1 u. 7/75%bz

1/1. (672bz 1/1 u. 7|85#5bz G 1/1 u. 7T— 1/1 u. 7|— 1/1 u. 7— —” 1/1 u. 7213 à 4 à 3% [à145àl4bz 1/1 u. 7 205bz G

1/1. |—

toe “J A Dos

Jaeaal O do M 16 V van ri H H rbr Mm R O O O H OU O C r Ma ba M CIT I M H M H O T H Ha pa. H

jur pl S | a | E

E E S

S

E] ®| | | | D

Zw | = |

pad >zs pk F

|

do NSIRRIEEFEELFZE

RoA Moa Enn

l | en |

C5 v M Mr

D

83 a

C