1872 / 139 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

1h Fonds und Staats-Fa : s A L E e f PMATA, Fonds und 84 E E is Kisenbahn-Prioritäts- Alti Obligat T m : : E E 191 Ta. 17 T0, Russ. Engl. Anleihe. 18 es Hr Eier a bahn Stamm-Aktien : —— üts-Altién ‘und Obligalonen } Eizenbahn-Prioritäts-Aktien ünd Obligationen. Indusïrie-Aktien. f Freigrillige Oi L 1/10) L "7 d. Pr Al de 186416 1/1, n. 17113205 T, „R: oro L Oberschl. Lit. E. .….-+ « r(85/1/4n10/844. Rjaschi-Morezanusk .… .…|— 17/4u10/90% G : T Le B M Siauis-A von 1850S, (1/1 u. 1/7 [— do: 5. Anl Steele 5 (14. «18 Js Lde, zaun. S6 18 | 12 6 (1A 7 2I7RIGHARD le e E T Rie lens 1:15 [6u11B0khr G | do. Dniomir.- 10 10s Tie: Seba l O0. «e... 44] verschieden/l1015 G do. 6. Anl’ ( e S bz Dest. Nordwestb, L 0. 00. E M. (966,0 6] u. (+ Pehuia- Ewanowd....... 5.1401 e: e 1 @ 4 0. TEIDS ' as gere] M0 bz pater Ed T I A A t! 2 d g P EGENE 324i31kbs R M Lan Warschaü-Teréapdl b | do. (92%B (do, E | ei T. (M766 G l taats- Schuldscheine 3| 1/1 u. 1/7 Dis do. consol. 1871 15 2. u. O Ne Tds Reichenb.-Pard. | 45 | 4 b E de, ¿eó-Moivoó) do. 102bz @ : do: kleine «...- 5 | do. [9256 Dessauer“ Gaus .… |1 E. L Ie O h agr men e nt S e 12) 4ba @ do. do, 1872. [14 u 1/0. dl ibe Krprz. Rndolfsb.| 5 S! 5 do. L D. | da Vanchan- Wied 1. 1 (1/1 n D e wad A (2 6 b de Nor H T, —| pr. Stück 715 do. do. (0 | : Z Rumänier..….... be: 1 dd es f T R A ; . ine!5 | do. B Ntsch. Ei R : Ÿ | Erin ats | de Badi f a e Ps -8 L E Ee | S i R Pri E E E | h u. 0. Nicolai -Ob R weiz pionb. A c E L e eine 0 & do. Görlitz = j \ Derlin. SUAL M6 14 u. J 1000008 ins “Pala Seba 14. s. 110/76 [Sdo ues % dn E az doi Noi. (5 0 6 | do ta | | y zZ 0. 0 i 0 i : ? i Í gehl4 4 Danzi «D 34| 1/1 u. 1/7 |83%ba Pola Pfandb. 0L Em, (4 (29/6 0.92/12 76tba Turnau-Prage s E En S : üa, oa Hann Maseh.Pbr ch2 R e j Zig 0 5 do. 11026 d: eau 45 do | B Vorarlbe e. N, E Ortprenss Siüdbabn 5 1/1 u.7|101%G Bank-Aktien. Kgs.u Laurahütte) | |5 do. [154% a j R erger do. 5 do. 1026 de. Liq uid.|4 14. é ' Warsch.- A do E Ae a “ns i E Se hhaciddäe: - L Ie 1. Gai Z , Behlds d Berl.Kaufm S do. 9 T do. Part.Ob 2300 BL(S (1/1 n. UTIOS | Wien 12 | (6 | Rechie Odeuier L | Bm. 5 do O26 | Div. pro 1870/1871 ineres Bg-A-| 0 |— (S | 10; “7 o. /{1024bz o. Part.Ob.à 500FL| i Ei f | Neu-Schottland . 18 Ber erliner e aa dri 45| do. 1100 Türkische Anl. 1865 (5 1/1. S 1/7. L aris arant E v3 6 Darmer Bank-V. 6 O. 1,57 5 | 1/1. [12156 Phönix E. 12 H 5 E reie E S 5 | do. [103B do. do. 186916 |1/4. u. 1/10. CEU N ' m N gkein.l. Em. v. iei 44 do. gi o A 4 | do. 1078 do. do. B.\16% 5 | d Be S G a B@&B do. do. | 1869/6 (1/4. u. 1/10, G258G2hz 1 Eisenbahn-Prioritäte-Akti A N Rhein. IL Em. v. 62 u. 64 1/4u10|99 6 gh R 15 4 | 1/7. [12606 “Jer. Bergwr.-Obl.| |— 5 11/1 E do. neue. 34 do, G do. Loon vaildes B rve (62%a63bz F en und Obligationen, | ¡glu P r qus D 00 O erein 16 5 130bz 289 Tek #1 48 | 65 E ae D is #9. [2 tbs : E et ad T} n Leapeb | de. AIOLKbS do. a:E s ae 4 1/07. mern do. St-Pr.| 44 | 6 |44| do. 9556 0, 4 ïÏ N i S in-Naheo 1 i: d | J ge Per ; 5 % A! 3 s | do. neue. 4 do. B Visenbahn-Stamm-Aktien. S s Rhein. PRRA B 4 1/1 u.7/1004ba Q @ do. Wehs.B.60%:\ (125 5 | 11. 116bz 6 E es g 5 4 do. ZLA tpevniehs, .. HILGR SNINEIN : | do. I Em.|5 ged utinet ch4 de 986 io. Credit 0A 85 | 85 4 | do, [1855 ® Wilhelmshütte . | 64 | 8% (9 do, (0B do. 2 A (achen Nv pros1870/1871 |8ergineh-Mürk. L: Ser: 44 Thüringer 1. Ser... 4 | do. [9146 R L EN, 14 11 108 E # E L z do, 1100Fbz Cs 19 ci ds 3/ 141 1/1. 46hbn 4e: T Ss: Sta IL. Ser. do. 1, Sai... s 44 do. 19950 Bresl. Disk. Bank! 8 ‘1 13 4 T 1262bz | A aen 1004 G Ala, Mea 17 14 do. tet bz B [4 v.8 2434 gar: do. Set. ....../4 | do: 191%@ o. Dec heili E 14 | 8 É vate (A4 d G -M 18 |7L:14 | do. H395ba 0. de. B.(8 Â, IV Ser Jo. 19926 ir. Bk. f 0, |1187bz 6 Geld-Sorten und Banknoten. = do, 4 do ILbz Berlin-Ánhalt..…| 16 | 1844 [1/1 u,7.1224%bz do. do. O : dw, E a Jo. 09t 6 : 7 In 4 254 U 12 4 | do. [126bz G [Friedñched'or G, J TIEG S P do. 45 do. N0IZB do. neue) | \5 | do. T191bz do. do, [IV. Serie e T A A De E A nd. u: Hâl| | 5 107%bz@ Igola - Kronen... L Aut a es 1135 Da E, neue, { 1/1 u. 1/7 |92kbz Benin Ota. 1 10/41 11 [82{bz “j do, V, Serie/4 tg ) E 4 1044 j In Der? D E E i 11026 a do. b G 0. s m 5 5 s L/ 4e "7 0. do. VL g ; « L Dl “| 0. oco ou ceccco oe} E nte sehte 1 I L D f aud Bin Ba Pia 0 | Is 4 Mer s enf D e ë L : 0 ac L Em. 4 M Wo Z Na Ia d 00.00.00. dae. T do. tene 14 do Bri.-Ptsd.- Mgdb.| 20 14 : do. |81bz»G Ho. 4 A Depositenb. 60% A 5 | 10/14. 99: B poleonsd'0T «r... 5 105bz G0, wb do. H72Lb: . H. Em.14 Chemnitz-Komótau ..-«-« i 2 Westpr.ritivckfGh do. 82KG Berlin-Stettin. 0% (11614 11/1 07./1934bs sio. “do, “I: Ein. (44 B T e: 1244 | 1/1. 18240 |im i P e Lee j Q, : le P 4 1 . 141% t 1s riorit. 4 do. EUC o. / Do Ca S : nl v ù l [4% do. 00%bz do, neue dae Get f 120 ib [89b do. IL. Serie|/4% A es e dea û 5 x Le 9 A G 76 1143b2 B mperiais pr. Pfund .;....ne. Loe o malt 1A A G Mi n fe RN io: i Fünfkieehen Bares... fo e L T | M Pod G] is due anae 0 aba ? do. do. 44 do. [100xb “Sor. Gub. 4 | 4 (4 | do. 116cet.bB so. Nordb. ees E g do. Proviuz60%| | 6 | |144b do. einlösbare Leipuiger|99%bs ns 4 do. ordb. Fr.-W..….... 5 de. d IL. Em.| A Z F ¿ Tus u. Neumirk.|4 |1/4 n. 1/10 Sh . St-Pr. 5 (5 45 roy 6öketwbz B do, Ruhr.-C.-K.-Gld. I.Ser.|44 do, Ta, IIL Erms B: A S N 0 |—\fr.Zins:7%bzG Pran A lars A Tos L L r 7 n thg mrr Er: 5 [5 45 1/4 0.7.7046 / an o E 4 T Es Eisenb.-Pfdbr. .|5 PoE neue 50% 6s 108 ; 1 ers Russische Banknoten O0 O H E S ‘eere 0, bz G . Il. Serie| | 5 e vai . LSer. -Ebensee ....- G : ' = i S Preussgische 4 do, 5a do. St.-Pr. 5 | 5 15 o b L Berlin-Anfhalter „...-... i rid K cgèhatcSdérbérger lea 5 j I 84 | 12 4 11/1 u.7. 147%bz3B Silber in Barren und Sorten per PEd. fein É S L P R do 97 B do. IL. Serie! | 15 do. S7Zbz L A, e Co ET A 41 Livorho 11 R E z 1024 |- 1/1. [130%bs Banlipreis: Thlr. —. D Sgt. G aa Be ehe... , s, 4 do. 96bz Märk.-Posener. 2 [10 14 14. 58{bz do. E m ¿144 Ostran-Friedlander. Gaiediés 5 i do. Geutiddtedit 8% 4 | do, E Tinsfuss der Preussischen Bank für Wechsel chlesische ......|4 do. bz ih. E 2 01. a 1826 O „5 Ranb-Grat (1 S 5 |1/1 u. 78846. Hamb. Kom.-Bk. ct ¿ e O dir Lombard 5 pCt echsel 4, -Halbe [4 |- do, [157etwbz @ S U agel diks 44 ab-Graz: (Präm.- -Anl.) 4 |15/4u10|844bzB Jo. Hyp.-B / : . B. (St.-Pr.)| 3 311 do. 1035 2 G |gerlin-Hamburger .…... 4 ngar.-Galiz: Verb.-Bahn/5 9816 flo. Hyp-B.140%/ | 5 | do, [1054 @ Badische Anl. de 1866/44/1/1 tagt Tits. 1 1 r: do. (206 “s rg Ungar. Non D de "6 [da-10Bl4beB Le B wehe D1| B34 V Lp I, Nichtamtlicher Theil. á ¿ 1/7.1995 G i do. 1103‘bz & | | S1) dea M vorab ube ediea 5 14 u. T745bz G O . Hüb 10! / do. Pr.-Anl. de 18674 1/2. u. 16. IMünst-Ensch. SP| | |5 8.-Potsd.-Magd.Lit | V orarl Io: ner) .(10%| 12/4 | 21. [1135B . de 1 1112B N do. [82G agd.Lit.A.u.B./4 0 in di vdé d eden 5 |1/3u1/9|914 & o. Certifikate. | | [44/2/40 Deutsche Fonds. Ent i id N BEERES t 1 L T heer 60A L cie: Le [d ale 4 = be S [aut icauE T pi P W - U # 1 B L 0, 5 Ï . As % ; m. 0. je 1 È do. Pfdb. unkdb. : 4 M 4 | i Y I Mee D E 113%bz de Dl A 0 E L A Berlin-Steitiner I. Serie/44 do, UL Em.6 | do. |24bz ciorig. Kredit.| 84 | 11 ans A N20 Beta A 7 6 11+ f Det “4 e de 1870/5 L 100¿bz Me 4 4 14 do, 791 do. IL. Serie 4 Mähir.-Séhles, Centralbabn/5 1/1 u, 7|795bz üb. úum.-B.1 5 | 7% 4 Jo. 47 bz B S iauhidide L t- 4351/1. B M F Braumich.20 Thir-Laë pr 5 Sek. Pa Rake 2 C 21 Pilze do.» M Sara Gau hafen 5 e ETAnE Lib b Knedit. | 10 | 12 (4 | do: fl44B | ubger Laode. 8 38gbz is x s ° As F das Z V 1 franz. atsD. e . 91/296 M s 1 N B Y Cin Mind. Fr “And h 1/4. n. 2. 1/40.972b2B f[Oberachl. Lit. B 15 124811 n.7 Dos a E I E da 2 Ee ’netz/3 | do. [2864bz E o S 15/171 A Aga T T Ot.-LT.-AnL 1/4. [1056 A 135 do 1942b reslau.-Schweid.-Freib.. 45 es re. No fureatba (5 | do. |914bz do. bio. Tündiack Goth. Gr. Präm. Pfdb.|5 | 1/1 Ostpr. Südbahn.| 0 | & | 1/1. [46%bz do, Lit. 6. do. dan 19 ou 1IsSS2ba G (Meininger Kredit 6x (5 | 11. /[10Vetwbs [Einnländische Loos E A A do A do BdEIE do. St.-Pr.| 0 | 0 5 | do. |465bz [0öln-Crefelder Kronprinz Rud „Bahn (5 |1/4u10/87B einigt Men 10 12 4 1/1 0.7. 149%b¿ (Neapel. Loose 45/15. u, I/LI— rer erp g s Gade ld 1% LOOEE ale aas ir E o. |71{bzG@ [Cöln-Mindener L Em. do. | Aas do. neue| | 4 l42/ba@ [Pesther Stadt-Auleihe 6 (1/1. u. 1/7.— nid, 4756 5 | do, HI8/b indener L Em.|4 69er|5 do, 1867bZ do, Hyp.- Oest s übeck Präm.-An. 314 pr. Sick. S0f6 E Es L s 5 do, 1s 4 Ul Em.j6 B (hom). 2 U ft L 60 bz v0 Udbutwehe B14 114 1h i. E lo. 5%, üyp.-Pläbr. G eis A: Meininger Loon SA/% U 3bz a 83 5 0, bz Piat A4) do. Lombi-Bons,1870, 74 | A ren Oeaterr. De 144 1725 | do. |2087u7yaib bfdo. 55% Silb.-Pfdbr, 5% det ...-|—| pr. Stück. B t-Pr... 8%, | 14 d 0. I0I. Em.!4 0. Lom n81870, 146 1/3 u. 9/992 Pomm. B L Wiener Silber-Pfdbr.|— e do. Präm. Pfdb.|4 | 1/2. 1871 95% B U) g F : Z u uio S G 69 j 4M: 4s 2E e B Em a E 108 Haas Fro. 7% g : Uke s Warschauer Pfandbr 5 [1/4. u. n. 1/410 L pa j: Rie » . Em, É s . eussische 11 Sc 10Rthl.Pr.A.|— L D nis Gols bu | Tig ü: 44 en 8 t O r Em 4 qu 2e N D “+16 de 100th Pr. Bodenke,- -B.|/ 84 1 ; 7 7 77 cin G emr Lank Sit. Anl 6 |1/6. a. V1. 975B . 0.141.l976b26- T do. Lit.B.(gar.) , au Ad A o... i: E N s neuel |— 4 | d i 0. Gas 4 I. IV. L Ora Dn T 4 E R 1, [Mürkisch-Posener „15 do. do. Oblig.-...-/5 (1/1 u. 7862 do.BypBkündb.| | 6 Mem lor New-Yersey_ O d E L o da Oie x Is rene 45 | 41 44] do. etwbz 6] Magdeburg- Halberstädier 44 i Be Abs dde aua se 5 13/1v.7N S8: do. doiulbdbI. El | 6 1/1 n.7. 104%bz A do. do. 418856 1/1. u. 1/7.|98etwbz B Div. s 1870 1871| D do. von 1865/45 rest-Grajewo ao cute 5 B do. do, do. E. 0 1014b | Eisenbahn-Stamm- - Aktien. do. Bonds (fund.)|5 : zB JAmsat.-Rotterd. .|61/,, 68 do. von 1870/5 Charkow-ÁAs0W «..---.«-- 5 Bu. 919448 .… [Pr.C S M | 0 verschiedéen Auzssì E hre / 6 á 1/1 0.7. 107bz d N) L Es reditanstalt. |— [4 A 119bs & Div. 4. M esterr. Papier-Rente 4! dis: i ussig-Teplitz .| | 1215 | 1/1 462hz ¡ do. Wittenberge|3 0. in: Lvr. Strl. à 6. 24/5 de, D1G ‘Ctr.-Bod; 7 | 98 |5 | 1/0. |126%b iv. pro|187U/1571 U : do. Süber-Rente.. 4t do. bz B B S neue... L T L N I°7iz Magdeb: “Leipz. Ill, Em... 4: Charkow-Krementachug. - 15 4A do. Pfdb. kündb.|- | 9 1/4u.10}1025 B A Pa 5 5 5 a 924bz G P De SS FL 1854/4 1/4. Rede Ä 3 3 3 13/1.07 54tbz zdeb itenberge - | Se eco. 5 (Su ¿DZ do. do. unkül d. T H 5 1/1 0.7. 105bz & Cref. Ke, Tas s 5) 5 1 u 717€ bz h Is C D 5 1 5. CUA Zi¿ba 6 R aniio 75 Hs D ISAAT, 118 bs Mere Il. ra à 62 L Pl “Berim art wei L 1 t J 716 E agu d 61 6; 45 In ai do. do: St. -Pr. 6 6 6 m 8 “t l n Âo: e, do. 1864 —| pro Bilck 188; pt iee Meh | 19 14G hs j8-Ma-Oblg La D Serie Karte Chotbbw (1: -2:05{6 bal 37zbu G « sRostocker c 5E ne sri clterburs 14 (1's 8 1 11 (eros f “r . u. 1/7. S1Zbz G eth agt 69{bz p E A 7 P 6e» DARAE n; Süchsische.…..-. 9 | 4 | 1/4. [158B Lundnb. baa vis Cre j Frie Ade 1-18 |vinctdCem E jbzB Gal (Carl-L By 8 |— (8 o Ua Sicderchles. Zweigbahn (S E e 12. ore s G gdes B 8 1244 r 160Lba Waneh-Browb. 14 4 Aa L Italienische Rente. |5 |1/1. Os do. neue... p T APE P: E do. it. D.5 do. Kleine .…....- 5 | do. 96%bzG Stett. Vet: B: i Mf : 7 sch.LdzivSt.gl) |— (5 [1 0.7 I do, Tabak O 6 | def N 5 Gotthardb, 40%| | 6 | 14. 1064bz G ork. -Erfuger I. Em... |5 Mosco-Rjlinun L die 5 | do. [97%bz üdd. Bod. va B i Aen ep Pert-Fubt ‘St-B.| 12 | 12 (6 |1/1 u. 7|217464äbs) T} do. ‘Tab.-Reg.- 6 de: h.-Oderbg. .| | 5 11, u. 86!bz G R Lit, ÂÀ., eren 4 ca mioletsk. .......- 5 |1/5u11]943bz:G Y hüringet 5 19 4 Jo. 1130ewbzO]} d ¿ H Rumänier-.4..-/8 [1/1. u. 1/7] Löbau-Zittau.… 34 | 84 184 87 B 09 A Ferm rel D x 1/4u1088%4 Vereinsb. Hbg..|114 (1144 | 1/1. 119jet.bzB kut: Dallaemi-— 6 5 R ibu i Mi u Cine. i... Y - 7 1 . 1 Tas En oooooooo. 0, S9 Y E z i j A AIA G R P E Buss. 1625 1 T 1/9.191 Lüttich-Limb. T0 4 aa E do. Lit. D. „.......|4 i Rjüsan-Koslow Cet ¿ere T 0K bz G Ls Ep - L 1 2 E Duiestrbahn .….|— |— |—\ T F a E ee [Ie m V TOberkon Se e) 3E | 36 U V E 1822bz E | M E E Jnitrütbäkn ...— (—|—| T L j s Z Oberhess, Sf. g.| zt ot 10%] 1/1, bz G | ; | : | | |