1872 / 140 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

3642 Fonds und Staats-Papiere. Fonds und Staats-Papiore. Eisenbahn-Stamm-Aktien. A - Bank- und Industrie-Aktien. Inaustrie-Aktien. Div. pro;1870

Nordd. Bundes-Anl..|5 | i/i u 1/7 [1013bz Russ.-ngl, Anleihe... 3 |1/5. u. TTI. 6235: G Div. pro[1870/1871 T5ZaTlObz e s - P : h al9bz 5 T | Conoldine Anleibe. 45 1/4 u. 1/WIIU3Lbz do. Pr.-Anl, de 1864/5 |1/1. u. 1/7./1327vz Dest. Franz. St.| 12 | 12 |5 11/1 u.7.2l4&ajewà Wberschi. Km. v. 18 42 d | Div. pro 1870/1871 Minerva Bg.-A..| 0 Freiwillige Anleihe . do. 1015 G do. do. de1866/5 |1/3. u. 1/9. 130%bz do. do. neue| do. |— : . ; ) Barmer Bark V 6 1/1. |121¿bz G Neu-Scho and .| 6 Staats-Anl. von 1859/5 |1/1 u. 1/7 [100bz do. 5. Anl. Stiegl..|5 |1/4. u. 1/10./77vz Jest. Nordwestb. do. [1315¿bz - F p Jd.) .…. - Berg. Märk. 40% do. |106/et.bz G Phönix Bergw. . i2 I L A4 vervildedepllOlbä do. 6. Anl. do. o. |89X%bz do. do. Lit. B. do. | : Il. : Berfner Bank. 1/7. |1266z G . do. B.165 do. do. [96/bz do. fund. Anl.de1870/5 |1/2. u. 1/8.925bz G Reichenb.-Pard. do. h » . A Mgkberein 129%bz Pr. Bergw.-Obl.| Biaats- Schuläscheine|3{| 1/1 u. 1/7 [91 Sbz do. consol. 1871 „5 |1/3. u. 1/9./915bz Arprz. Rudolfsb. | D J do. Kassen -V.! 1/1. 12356 Schl. Zinkh.-G..| Pr.-Anl. 1855à100Th. 1/4. |122tbz do. do. 1872 ../5 [1/4 u. 1/10. 905bz Rumänier a. T Hiid.-G 1/1 u.7.|156{et.bz G . _St.-Pr. Hess. Pr.-Sch. à40Th.|—| pr. Stück 2A do., do. kleine. d 9167 Russ. Staatsb... do. Wehs.B.60%. 1/1. 1154bzG Stolberger Zink. 0

p

Lioeall Ls

1/1. 165% G Un 109bz G do. [198bz do. |312z;bzB 1/1 u.7.191 B 1/1. |935bz B do. |95%br B 345z B 83%bz 107B

e

L T

0.

Kur-u. Neum. Sechldv.|3{| vérschieden|89bz do. Boden-Kredit. .|5 |13/1.u.13/7,192%br G Zehweiz. Unionb. 3 11541 berger Pr 1/1 u. 1/7 |\98bz do. Nicolai - Obligat. 1/4 u. 1/10/103bz Russ.-Poln.Schatzobl, _ }10Ibz do. do. kleine| 1/1 u. 1/7 |83%B Poln. Pfandb. IIL Em.

do. [1026 doe.

Í G do. Liquid. T miei ds. Cert. A. à 300 FL

do. 11021B do. Part.Ob.à 500FI, do. 99Lbr G Türkische Anl. 1865 do. [1035bz do. do. 41869

Î / Braunschweig.. - Ostpreuss. A B. t do. Credit 7

di daizats I. Em. Bremer .….-.. qn E E S cepan s arr ; Bres). Disk. Bank 0 T75bz Warsch.-Ter do. v. St. garant. do. do. oss 1/6. u. 1/12./64bz do. Wien, Rhein. [I Em. v. 58 u. 60/45| do. 258 ug Porr Hal 1/1. u. 1/7./935bz ; Rhein. IL Em. v. 62 u. 64 R A N do. 10348 do. do. v 865. d Coburg, Kredit - . U. .D2ADT 0... s L. 1/4. u. 1/10. 625è5hbz G Rhein-Nahe v. St, Bar: pi L ; En E do. do. do. kleine do. ¡62ka%bz G do. do. Pia, JogtletwbzB IDepositenb. 60% do do. Loose vollgez. do. 1715bz Aacnen-Masiricnter é Schleswig-Holsteiner ae : Dessauer Landes do. do. [I Em. ; Thüringer I. Ser ) e S do. Eisenbahn-Stamm-Aktien. 12/00, T. Em. . do. iede i Deutsche Bank. . do. E F E . Hu pu. ME, Der, : do. Unionsb. 24 G . 0. ET. 4 0. ° - -K j E f Div. pro/1870/1871 lo. I. Ser. v. Staat 34 gar. .… 1842 do. Ÿ, Ser... : S SELO

ai 3 L é L Aachen-Mastr.. ds s do 465bzG jo. do. Lit, B. \ Genf. Kr. in Lig.

1/12. |111bz Wilhelmshütte

1/1. 1117B do. |125%bzB | E a6 Geld-Sorten und Banknoten, 107/bzB Jiriedrichsd’or -..+.- dea A9 113%bz G do. [1105bz Jold - Kronen... + T%vL P A S L i E T goA 1105 G 0.7.11875bz Lai anb

V 11556 6 23bz G 10/11. (9b 6 nsd 5 11bz G 1. 1137bz L i; .….— L 1235 6 ials . .|5 16%bz G do. 1147b2B do. [1195bz do. |258bz G 145bz & „Zins |7%; G

1395 G . 11325bz & 6 Russische Banknoten

i ibe gy Silber in Barren und Sorten per Pfd. fein

Bankpreis: Thile. —. Sgr. Tinsfuss der Preussischen Bank für Wechsel 4, für Lombard 5 pCt.

1/5. u. 1/11./76%ietwbz G do. Wesib. 1/4.-u. 1/10./76% & Südöst. (Lomb.)

do. 76%bz Turnau-Prager . Oa RNIE 755 G Vorarlberger .… -

Oder- Deichb. - Oblig. Berlin. Stadt-Obligat. do. do. do. do.

Danziger do. Königsberger do. Rheinprovinz-Oblig. .

Gn [n

R L | O E E U O i a D O T U EN

Us C D O ps C Ms Ct ris pin pl Ma Ct O O I E E Q E U

2] 2]æ2AIl1 1%

I S I E E o C T T A

pn Gs

L Ke do. do. do.

Pommersche do. do.

Posensche, neue.

Schlesische do. Lit. A.. do. neue ...

Weestpr.,rittschftl.

do. do. do. do. do. IL Serie do. neue do. do.

Kur- u. Neumärk.

Pommersche ……..

Posensche .……....

Preussische

Rhein- u. Westph,

Sächsische

Schlesische

Altona Kieler .… 1237bsz : Berg.-Märk..... o. [139azbz e. : E : t Sen B. Berlin-Anbalt… 1/1 u.7 |224¡bz@ 16. “V, Serie L Chemnitz-Komótau 1/4 u. 7|89% G o. neue 50% 40. ene do. |1905bz lo. . VL Serie Dux-Bodenbach do. 91e B Gewerk Bank Berlin-Görlitz.. . 1/1. |8270bz do. do, VIL Serie ; 1 / do, ; Ds E 7 fte 1. do. Stamm-Pr. ¿ 1ulSbz io Aach. Düsseld. L Em \ Dux-Prag eor cane. e... do. ¿bz o Ben kre dit Berlin-Hambur I94bz2G Jo do. ; ; Fünfkirchen-Bares . 1/4u10/84%B do, Grundkre

8I{4beG lo. do, Galiz. Carl-Ludwige- v t ‘E Le Hyp-B.40%

bai QO O

Ptandbriefe.

P E

Berl Nordb. St.Þ. Brl.-Ptsd.-Mgdb. Berlin-Stettin. BrsL.-Schw.-Fr. do. neue Cöln-Mindener -. do. Lit. B. Halle -Sor.-Gub. de. St.-Pr. Hannov.- Altenb. do. II. Serie do. St.-Pr. do. IL Serie Märk.-Posener. . do. St.-Pr. Mgedb.-Halberst. o. B. (St.-Pr.) Magdeb.-Leipg..

do. Lit. Münst-Ensch, SP Münst.-Hamm. . pr. Ndschl.-Märk. .. 1/3. u. 1/9. Ndschl.-Zwgb. . 1/6. 3; B Nordh.-Erfurt. . 1/2. u. 1/8./1005bz do. St.-Pr. pr. Stück. |21 B Oberlausitz St. P. Oberschl. A. u.C. Oberschl. Lit. B. Ostpr. Südbahn. do. St.-Pr. R. Oderufer-B.. do. St.-Pr Rheiniseche …….--

1/1. u. 1/7.|62z¿bz do. St.-Pr. ., pr. Stück. |3Zbz do. Lit.B. (gar.) 1/2. 1871 1953 B Rhein-Nahe... | Starg.-Posener .

Thüringer .… /

11202] |

IL. Niehtamtlieher Theil,

| A | B |

pat S do\ pol S R

oe R E

45 5 44 4 35 35 32 44 5 43 35 5 5 43 D .-/45 5 135 135 N 1 4 44 5 35 4 45 4 4 35 4 4 3: 4 44 D 4 43 4 4 4 4 4 4 4

Rentenbriefe.

br

Qr

b p C

0 I Mkl

Badische Anl. de 1866 do. Pr.-Anl, de 1867 do. 35 FI. - Obligat. do. St.-Eisenb.-

Bayer. Präm. Anleih. do. Anleibe de 1870

Braunsch.20 Thir-Lse

Bremer Couri.-Ánl..

Cöln-Mind. Pr.-Anthb.

Dessauer St.-Pr.-Ánl.

Goth. Gr. Präm. Pfdb.

do. do. [L Abth.

Hamb.Pr.-Anl.d. 1866

Lübecker Präm.-An].

E a Dina eininger Loose

do. Präm. Pfdb.

J

C T IIANIAS oaBl ll] Sr

7. 191%bz do. do. IL Serie y do. do. h 141bzB 40, Dortmund-Soest é Gömörer Eisenb.-Pfdbr. . Hyp: (idoer) | '84eà85b G do. Nordb. Fr.-W..….... : i Kaschau-Oderberger o. 7 P [7. tsehe Fonds. 1i67bz lo, Rubr.-C.-K.-Gld.I.Ser. E ata e âs rekt 4 41008 aa A 1/7.198% G e U. * S5okbzG 110; do. IlLSér. Pilsen-Priesen lo41 ; -B ». 1115 B Gothaer St.-Anl. ...|% /1 714bz Berlin-Anhalier ee... Ranb-Grar ( F E a 1h09 d ¿bz : Lüb. omm. [ L E 88bz B | lean jor be 1/4u.10|814bz Magdeb. Privat. 16? do. 1096 B Oldenburger Loose. .|3 39 2 do. 6 E 5 [1/1 u. 7745bz G Meklb.Bder. 40% 15/11. 71 R \ 4 aao V A 5%bz B d 97: B N N 1/1. 100 Ausländische Fonds. ft , do. : t n ls |46u.111714B Meininger Kredit E E TE i 824etwbz Zerlin-Hamburger ê B Hande E e cut ¿2tbz B äs. nous 142{bz Finn'ändische Loose 13. 01/113 ÉxB 934bz : i do. i do. |172etwbz |Pesther Stadt-Asleibe 6 8A «iti 25Gb [g _Potsd-Magd.Lit.A.u B. Mühr.-Schles. Centralbahn|5 |1/1 u. 780bzB |NordGeu e o: [906%.72a3b[Oesterr. Bodenkredit. |— 946 91297 B bz Pomm. Hyp. Br. / Q. A br 5 L do. Oeatr.-franz. Staatsb., alte/3 |1/3u. 1/1. |1144B do. 52% Silb.-P fdbr. 5% Î zerlin-Stettiner E aen E 11 /0.7,/18762@ [Wiener Silber-Pfdbr.— 914bz Cratgeina Radoi Bahn aut0 S7fbz ias do. |1734bz@ [Schwed. 10Rthl.Pr.A.|—| pr. Stück G DP I “s E

do. 5 do. IV.S.v.St.gar. de. VI do. 3reslau,-Schweid.-Freib.. do. - Lit. G. ‘öln-Crefelder Cöln-Mindener

170bz G o. Düsseld.-EIbf. Priorit. , do. A T doe. |89;b«B Ido. Hyp. Rni. Br. lo. do. I. Serie Ischl-Ebensee ..------- E ertifikate. (eis L jdo, do. ILSer e MrlaMiamder «1e 1/1 u.-7|88% G Leipzig. Kredit . “11. sl6Sket.bz @ öln. Stadi-Obhg. (#51. u P 7261 N 9l81Zetwbz@ JLuxemb. Kredit. 1435 B T na isn eti 858bz zerlin-Görlitzer T4 i 102’etwbz Vo raxlberge 1/3u1/9/914bz G do. Hyp L Au, 149%bz*®) —— 50 7E 155bz do. L Em. do. |73%bz do. Hyp.-B. 40% 1/1. 1115bz Neapel. Loose ------ 4% E 104bz G do. Li Q. -. Mainz-Ludwigshafen do. [10248 oriete: E - 1/1 u.7./100bz do. 5% Hyp.-Pfdbr. 5" A do. Guter, ie Touibelin »- do. pi |Preussische B... L 1186{bz@ |[Warschauer Pfandbr.|5 1/4. u. 1/10 A 69er do, 124 o Bp B.kündb. versch.| IO0etwbz [New-York St. Anl... 6 1/5. m N (1. s

des

| B |

1/1 u.7./1045bz B do. do. -|7 ia 101/bz G New-Yersey --..-.-- 7 do. 91; B

0.

1/3. |1205bz G | Eisenbahn-Stamm-Aktien.

1/1 1265bz | ael Div. pro|1870 O

do. ö Bahn (Lomb.). do. do.do.unkdb.I. IL i R M Lu ) 1/1 u. 7|2605bz do. do. do. I. do. Lomb.-Bons,1870, 74/6 [1/3 u. 999% G Pr.Creditanstalt.

. _v.1875.… ; Pr.Ctr.-Bod. S Hf 6 100¿B do. Pfdb. kündb.

k do. v.18T7... Ï do. do. unkünd. D Jo. v.18. .-16 | do. NOOS do. do. do. Ï 1/1 u. 7|86%bz Rittersch. Priv.

do

¿ ck B do. + 13/1u.7|884bz

. |91Zetwbz B Balkische - do. |75bz ächsische Pitete bzB D Arr 1/3 T 919 hx do. Creditbank

as Cark 0 iri. A6. 24/5 | do. |914bz Schles. B.-V. --

1102B ¿ do. |94 G Stett.Ver. B.50% 995 & Charkow-Krementschug 1/5 u 94tetwbzB [Südd. Bod. Cred.

G Jelez-Orel 5 s i U B Jelez-W oronesch 1/3 u. 9914bz G Th A

- 1/1 u. 7/955 B Vereinsb. Hbg.. E ai I dilleat: 1/40.10 875bz G Ver. Bk. Quistorp

1/4u10/99 G 1/5u11|(94{bz G W eimarische ..- 1/1 u.7.199 G - Kursk-Charkow O bz do. junge do. [933etwbzB K.-Chark.-Asow (Ob [1 u. 7894 Rumän. Babnen do: [93/hz @ | n, do. eine 15 | do. N04 Ber]. Br. (Tivoli)

. 193Lbz T : erl, Br. (Tivo do. [915 G E S /5u111945b do. Unionsbr.. do, 100 G / 0 el Gri E do. Masch.-B.. do. [101% G “E Via Jo [89% G Chemn. Maschf.. do. 11015 G Risa a ; Dessauer Gas do. [101 G E 90 do. do. neue

mas Rjaschk-Morczansk : ( E de: eni e Rybinsk-Bologoye - - ----- ss “deter r ocn V do Sehuia-Iwanowo..---+-+ va : A Sbliiices

lge Warschau-Terespol 1/4010 Babe B do. “6 og i G0 ä r T: do. 1100bz G Warschau-Wiener t „70 A

1/1 n.799 G do : ‘n Laurahütte | do. 199bz s Hl... 2E T nier

ps wo

E F Mp „fr fa Mr H Mf Wf

f. (A lte G

1/1 u.7./1045bz itz.St.Pr. E 99Lbz G Altb. Zeitz.St.Pr 1/1.

1/1 0.7.

dna

1/40.10/925bz 6 1/1 u. 7|77bz G 1/1 u. 7|94B

1/2 u. 8|—

1/1 u. 7/755 G 1/1. |674bz 1/1 a. 7— 1/1 u. 7/81 &

1/1 u. 7—

1/1 u. 7—

1/1 u. 7/2145à5%bz

1/1 u. 7— 1/1. |—

E

d!

n

A

Ä

5 5 6 5

do. Y. Em lialle-Sorau-Gubener.... Yärkisch-Posener .

1/5. L 1/11.|96%bz G do. Lit. B. (gar.) E A LG 0

do. E do. Lit C... ; do. von 1870 0. bz Dw. pro do. Wittenb

1/1. u. 1/7. 974bz Awat.-Rotterd. Î deded Tél Z. L Em. z

verschieden |964bz B Aussig-T'eplitz . lagdeburg-Wittenberge .

do. 585bz do, neue... \iederschl.-Märk. I. Serie

de. IL Ser. j

Böhm. Westb. . x L OR

o 4, -Mrk. Oblig. L u. I. Seri pro Stück Brest-Grajewo . E

âo. . Seri

1/5. u. 1/11. 94{bz Brest-Kiew Int d. V. u pro Stück [887 Dux-Bod. Lit.B. Yiederschles. Zweigbahn . 1. u. 1/7. Elisabeth Westb. do. it. D. pro Stück Gal. (Carl-L, B.) vordh.-Erfurter 1. Em...

verschieden )»berzehl, Lit. À........ do. A E. ánúer

do. R G: vanynine

do. K E aa ohass

Ao. Lk I po oos A 04

do.

do.

do.

* (Eg | E E

D O. N O

Tilsit-Insterburg| 14 |1%6 Lundnb. Grussb. Unstrutbabn.

U O Ha 1j V M T

O ck

dos Ds L

Amerik. rückz. 1882 4

uL IV. do. do. 1885 âo. do. 18835! do. Bonds (fund.)| Desterr. Papier-Rente do. Silber-Rente. . do. 250 FL 1854 do. Kred.100.1858 do. Lott.-Anl.1860! D L B Eis b An, . St. Eisen E

Ae fe a0 ede e 10 B IED E B O O RE E D I IO 0D BP U G E I E D EA P GIR L E E | V n 6 O f D fa C Har Die Mim phae

pPck bj

As

afts pf bri psd pad

bund U

R

Sell lia anAAn

1

|

b —— _— ch=

pi D

o S IOIRO | A

l |

uu

Was s M O O.

«J ho

Fl H T1 CS]

Sag 10s o0h. af, Ci CIE I] CIN CILGIE C I C)» CIDOIL EIE b

Prioritäten. 1/1 u. 7 1/1.

| 128

ao E R

Albrechts-Prior.. .. ------ «materdam-Rotterdam « «

[p

Lot ¿ove -

H U O fr E M H 1 E fr S O R dad | I

(0 | Qr | ©|

des lll ao

A 0.7 1/3 u. 9

{D |1/1. u. 1/7.41675 do. Tabaks-Oblig.. 6 d IKasch.-Oderbg. . do. Tab. -Reg.- ¡6 s (öbau-Zittau.….| : Rumänier.....--.ch.- S 1/1. m. 1/7 Ludwgsh--Bex.. do. kleine... |8 do. ‘bz Lüttich-Limb. Russ.Engl Anl.d.1822'5 1/3. i: Mainz-Ladwgsh. do. do. de 1862/5 |1/5. ¿ Oberhess. St. g.|

H

Lundenburg-Niec

Mehlihener-Weida Russ. 6% Maschinen-Pr.. Gotthard- Prior,

E e

Fi S T E

do

Q bd D p D H pee pi O R Yas

Ma Ma pro

vf Ho\

E E gad V S S S R acta ns o air e O