1887 / 94 p. 7 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

A z ¿88 H j L fu E lel e : ij : E ¿fE EEE ZSTE E SEEE iee p ; E e E il E E u Auf, Sf ÏZE E yE S4 z22 Zéäuge x 42e Lt : R E E l 218 tis ; ui zl a u Es i afoee : dle T ei tes a Tes R LEngEE S i E i e E zl f Hl [e222 d E ZEg, u H f 2 j N E s + E ¿Eff - - L e f fs Ixets Z # ir Li 2 e “ei Se “es E x 1s : R H z R N 20 j E Md R L il A m1 S4 5255 fs e L Ex E72 1 E.24 E ZE2 S ï 2 N S z ci A E N luf tg ine h 4 i E ne S E ETS eaci S j tz ESE (r Hf Ta 5 7 se i #555 Poel Bad z| Ta L E88 GZEE fill gnggaSs d H pi Here E h A Ml L E N f: fit ; : h e f Hi il D: L A (p 0 E he Hls g e 7efz A 16 L f s P i hl ani B O A e is n RUIE: tf H i Jett: Wel li [e 2 E: t: H e l Z3 ieh tblr L É E: ees B p e ét IaLA i i B 0 M n Hf t fa H R Hl Pa ae fi Eh 1 ise H 1 a a, 354 D E U Zu i Tia l, Es His M tr tuB - A G HSHr ul A 50252 E7 ijl p éz eue Ep 2x11 ê e 25 ie Jes rp P zee] R g i E Exz45s T! iffe L j Îiet E Sg 2 H Pa Julie He: e U E g a P a a hu Í P G n { tut Uh E ia, Hel Îs ri tj tz Rb i 1ER i] ? I Hil i E “s Hal L O E an i E E A E f Ei fs sf ÿE s E B ' e T Ea g E Tauf ÎTs H tj: g T ö E 10 au E zl H ? “rie: zie H Se E L A Be E e frzzétla zZ F if x28 : fol e JEREs ä rie ul lis! ESZSEE zl Loi e n itl: E La i E L Funde Ep E fla : an j t 2 f ai Hl igt Ib ol at 2 i Nb eTü2ag a i f {20 8 ina Her E Li ib Es ¿fi T He Ff EZZf sl E a al: E t ih ul 0 t 11.0 E Ün, He: jl D