1898 / 116 p. 20 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage zum Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger.

V 116. Berlin, Dienstag, den 17. Ma 1898, Nentenbriefe.

Amtlich festgestellte Kurse. §000 1001 Saurbrückervo.96 ( [1610/800020 [108,30G

Si. Johann S-A. dh. /3000—30 * . «Z9hann . verd). r R Berliuer Börse vom 17. M 1898. ‘1. 4,10/3000—30 [103,30G Umrechnungs-Sä 3 E 1.4,

Schöneb. Gem. A. L U do. do. 96 3000—30 |—,— nk, 1 Lira, 1 Lei, == 0, E 1 Bie, s : A. : e A I M L O, Vere, D m 1,00 M, 1 Krane Blute. vei fn 2 Der 3000 2 103,39G ung. W. = 0,85 M 7 Gld. südd. W. = 12,00 « 1 Gld. holl. . er -13000—d W, e 1,70 d 1 Mark Dae 1,60 E é skand. Krone = 1,136 0. do. 1895 1.1.7 |13000—30 y = 8,20 1 = 2,16 1 = : L 4.00 n 1 ‘Dollar == 4 26 a 1 Livre ‘Starting == 20,00 elo = Stargard St.-A. i | He oe 1.4.10/3000—30 versch.|3000—30

ma

35 34 34

Charl.St.A.85kv. do. 1889 do. I. ITI. 1895

Coblenz.St.-A.86|3F do. do. 1898/34

CottbuserSt, 2.8913. do. do. 96

Crefelder do.

Darmst. do. 97|i

Deffauer do. 91 do. do. 96

Dortmd. do. 93.95

e D

Ds L Heffen-Naffau G

Kur- 7 * Neumärk.

do. do, M Lauenburger . .. Pommersche .

du Le D Fb =—J O

Pans _

bas pi ¡ck =—J - S

——. L Ink Penn Pren 2} Zek frei 25} deck F

o O0

Stettin do, 1889 Fe, Bank-Dizk,

bo. do. 1894 8 T 169,30 bz Stralsunder do.

Daa, Rott.

Brüel u. And „Antwy. 0

Skandin. Pläe ¿ Kopenhagen . -

Lisa u, Oporto do. do, Madrid u. Barc. do. 90s

A A

,| 100 Budapest:

Wien, aft. anti Sáwei; Plähe .| 100

4 100 talien. Pie | 100 do. do.

100 A 100 fl. 100 fl. 100 fl.

r. rs, ire

. 2M.

. (8 T. . (2M. . |LOL.

ire

3 |3

168,45 bz 80,75B

80,45 bz

112,30G 112,30G 20,475 bz 20,295 bz

,

,

4 L

4,21 bz 80/90 bz 80,65 bz

,

169,45 bz B 167,85 bz 80,60 bz

74/65G

tor

Dresdner do. 1893 Düffeldorfer 1876 do, do. 1888 do. do, 1890 do. «do.

ck09

fe

do. Elberf. Erfurter do. Effener do. 1V.V.

O, Do: Flensbg.St.-A.97|31 Glauchauer do. 94: Gr.Lihterf.Ldg.A. Güstrower St.-A.|: Halberft. do. 1897|:

v, 96

HallesheSt.-A.36|:

do. do. 1892 Han.Prov.19.S.7l do. S. VIII

do. St.-A, 1895/34 80:

Hildesh. do.

Do Do, O

1894|: Duialb..do 82,85,89/8

1898/3.

rar

wr 528 tund uad. feme jamck pmd Dumm forerb par fra prak, L frmb emar prrmnd pem jparens Q pi

S 4

O

100,2 20 bz 2000——200 —,—

1000 u.500|— ,—

1000—200|— 3000—100 2000—200 1000—200 5000—100|—,— 5000—200 5000—200 5000—200 2000—200 2009—200C/-

E

5

I

-

_—

-

-

S

-

-

M |]

Teltower Kr.-Anl. Thorner St.-Anl. Wandsbeck. do. 91 Weimarer St.-A. Westf. Prov.-A.TI W S P L L eftyr.Prov.An Wiebe St. Anl. do. do. 1896 Wittener do. 1882

Berilate a

LandshftlZ: me 3

do, Kur- e neue .

wo.

S 05 S U So E G US V I P. C5 S5 E Ls C Or

E ES

U. O, i

wo 0 r e v vie

de Pud fund June 25 pomm fremd femà J 2} J

- QOGO CES

S

Ei Sp Ä U L

RTE fem m EP S =

E

do. Preußische R jein. V. Westfäl,

Sächsische e a A

Sâilew. Holftein.

do,

34

1.4.10

vers. 1.4.10 1.4.10 vers. 1.4.10 vers.

F] versch.|3000—30 1.4.10

3000—30

3000—30 3000—30 |— 3000—30 |103, 3000—30 |103,30G 3000—30 |—,

103 30G 8000—80 |—

do. Do.

do. do, do. 20. do,

ButE: E

do. Anl. 1892 u. 94 do. do. Bay. St.EisbAnl. Eisb. Obl. allg. neue. do.Ldsk.Nentensch. Brschw. Lün. Sch. Bremer Anl. s

96

1888 890 1s 1893

1893 .

1896 ,

.|34

A.34 34 3 34 3

versch. 1.5.11 1.2.8 1.2.8 1.2.8 vers. 1.6.12 0

3000—30 2000—200{ —,— 2000—200}102,00G 3000—200/95,50G 10000 -200|—,— 2000—200]95,60B 10000- 200/102,00G 2000—200|—,— 5000—200|—,— 5000—500|—,— 5000—500|—,-— 5000—500|— ,— 5000—500|—,— 5000—500|—,— 10000- 200|—,—

E

bun CO pri funk QO QO QO b

O 3 k pi

3000—75 99, 90G 5000—100]91,00 bz 3000—75 100,30B 3000—7% 191,75G

5000—500 2000—200]- 2000—200]|— 2000—500

97: 86: 89: 89:

Höxter do.

Karlsx. do. do. do.

Kieler do.

Dstpreußisge

Pommersdhe A 8

Gr. Hef.StA. 8, vi do. do. 26 I.

do. do. o e 6 do. fx. Verk.

5000—200/102,30bz 5000—200|—,— 5000-—-200]93,90 bg

è

3

n e R E L C E M L R L R R E L R, E E

MmoH A ckck ooo»

| 100 L —,— e Petersburg 216 3, 40bz

[100 N. S.

./100 R. S. Warschau S 216,6 60G Zinsfuß der Reichsbank: Wechsel 4 9/0, Lomb. 59/0.

G5 US E I ES E S Ee i j i i b b b

Fm fun jf C Or Un Do bo bo P

vor M

——

./100 M. S.

1] D

Geld - Sorteu, Banknoten und Kupons. Belg. Noten . Engl.Bankn. 1 £

e 9,73bzB Rand-Duk. ( L|—,— Sovergs. vSt.|/20,44G 20 Frs.-Stüdke|/16,215 bz uld.- Stck.|—,— Gold - Dollar8/4,195 bz G Imperial St.

gra Bkn.

Nordische Oest.Bkn

olländ. Noten . Stalien. Noten

p100fl

.|89,80 bz 80,95 bz 169,35 bz 74,80 bz Noten|112,30G 169,45 bz

100 F.

Kölner do. do. do. Königsb. 91 1-III do. __do. Landsb. do.

94: 96:

1893: 1895/34 90u.96 Liegniß bo. 1892|: Lübecker do. 1895|

1000 u.500 1000 u.500|— 2000—%500/99,90G 2000—500/99 90G 2000—%5001/99,90G 2000—200/[100,25G 2000—200|—,-— 2000—500/93,70B

-—-

Ian pen pem pemzl jun pom jak prnaks pn

Dat) t E bie E P S M OOSOOIO :

R ERERÉRER

L do. do,

do, neulandsch.

do. do. PosensheSer.I1-Y do. I-X

Land.-Kr.

E

Mt P

3000—-100191,75 bz 3000—200/101,70 bz 5000—200]|99,90B

us do,

do,

Hambrg.S .St.

t.

t.-Rnt. Anl.86

amort.87

do. do. St.-Anl.93

d

91 o. 1897

Lüb. Staats-A. 95 Medckl.Eisb.S@hld.

D

b orer bo beni pu J] bum frunck prurk QO J =J N Q b bi

2000—500| —,— 5000—500/94,70 bz 5000—500|100,75G 5000—500/101,00bzB 5000—500/101,60 bz 5000—500/94,75 bz 5000—200|]—,— 3000—600|—,—

Go O5 U S G

u e Ip

5000—200]91,30G 5000—200191,30G 3000—75 1104,75G 3000—75 [100,20G 3000—7% 191,50 bz 3000—60 [100, D

5

/5000—100]—,— 2000—200|—,— 1000—20 2000—200 2000—100 1000—300 1000—200 5000—500 /5000—200 /5000—200 5000—200 2000—200|—-,—

. 1100,40bzG 2000—200

2000—200 2000— 2

do. 1000 Nuff. do. .100R ult. Mat ult. Juni Schweiz. Noten

Magdb. do. 91, 1V Plainzer do. 91 do. do. 88 do, do, 94 Mannheim do. 88/35 Mindener do... .|3i tühlh., Rhr. do. do. do. 1897/32 München do.86-88|: do. 90 u. 94/3. do. 1897|3è M.Gladbacher do. |3. Münster do. 1897/33

Iürnb. do. II. 96: do. 96— 97 Offenburger do. 95 Ostpreuß. Prv.-O.|3è Pforzheim St.-A.|3 Pomm. Prov.-A.|: Posen. Prov.-Anl.|: do. do. 1[I.13 do.St.-Anl.]1.u.I1.|3 00, DO ITI. Potsdam St-A.92/4 Regensbg. St.- A, 3 do. 1 Rheinprov. Oblig. |34 dos T TILIOS —,—- do. X... 3

do. IL. Ll u. XT. 1

Rirxdorf. Gem.-A.

RostockerSt.-Anl.|3|

Din. Bobtrerritie, gar, Donau-Negulier.-Loose . Eayptische Anleibe gar do. priv. Anl. . do. do. Éa E do. do. do. do. pr. ult, Mai do. Daïra San.-Înl. Finnländ.Hyp.-Ver.-Anl. do. fund. Hyp.-Anl do, Loose bo, St.-G.-Anl. 1882 vo, do. y. 1886 do. do. D Gear er Loose alizishe Landes-Arleiße Galiz. Propinations-Anl, Genua-Loose Gothenb. St. v. 91 Sr. A. Grie. A. 31-84 6°*/,i.K.1.1.94 do. mit lauf. Kupon do. 5 9% inkl. Kp. 1.1.94 do. mit lauf. Kupon do. 49/0 lonf.Gold-Rente do. do, do. iletne|--- Mon. A.i.K.1.1.94 do, m.l.Kup. do. i. Kp. 1.1.94 ä do. m. l. Kupon do.GldA.59/0i.g. 15.13.93 do. mit lauf. Kupon do. i.K.15.12. 93 do. mit lauf. Kupon do. i.K.15.12.93 do. mit lauf. Kupon ge ngfors Stadt - Anl. olländ. C OLEE Sal.ffr rey TEBRS i. K. 1.4, 96 t

A fifr. Vl-Pfdb. do. do.

do. Rentealte (20% St.) do. do. Heine do. do. pr. ult, Mai

do. konf. Anl. 86 do, do, 90-94 Sa S atnt66 Säch}.St.-Anl.69 Säch}. St.-NRent. do. Ldw.Crd. ll-Ifa,5 do. do. ia, fa, Ta, VI, V0, Ia, S-M, do.do, Pfdb.Gl.ITa do. do. Gl. la, Ser. Ia-Xn, L-L, AIT-SVI u. LTIb, 1VII u. X do.do.Pfdb.1B u.Lll do.do.CGrd. [1B u. EB S@{w.-NRud. Sh. Wald.-Pyrmont . Weimar Schuldv. do. do. konv. Württmb. 8] —83

Ansb.-Gunz.7fl.L, Augsburger 7 fl.-L. Bad. Pr. Anl. v. L

Bayer. ijswg-bcose

Braun Tölt E übeder Loofe . 150 T—,— Meininger 7 ie «2, 12 12,75B C EIE E 120 I—,— Pappenhm. 7 12 122,80G Obligationen p Ao Kolonialgesellschafteun. D.-Oistasr. Z.-O. [5 | 1.1.7 |[1000—300][106 bzB 500f.

1.1.7 | 20000—100 Fr. 190,00G 1.1.7 500 Lire P. —_,— 93,75G

Li,@,3E 5000—100 Kr. 116.18 | 5000—100 r. [—,—

102,25G Lf, 300 M |—,—

1500——500 M 100, 900, 2250, 900, 450 M 3000 M 63,10G 400 A |63/40G 1000—100 —_—,— 45 Lire 10 Lire 1000—500 L 100 £ 20 L

1000—500 L 100 £ 2 L

200—20 L 20 L 10 Fr. 1000 u. 500 § G.

4500—450 20400—10200 2040—408 5000—500 20400—408 M 1000—200 fl. G 200 fl. G

1000—100 1000-—100

100C—100 fl. 100 fl,

1000—100 fl. 100 fl.

3000—100|—,— 3000—100/101,00bz B ./5000—100/102,00W 1500—75 |—,— ./5000—500/95,00bzG .|2000—100|—,—

/2000—75 [100,10bzG [1500 u.300|—,—

do. pr. 500 g f. do neue. . « do. do. 500 g Amerik. Noten 19001.500§/4,195G do. fkleine|—,— Ruff. Zollkupons/324,10bG do. Cp. z. N. V. [4,205 bz do. kfleine|323,90G

Fouds und Staat Papiere.

Kf. Z.-Tm, Stücke zu Dt. Nchs.-Anl. kv.|34| 1.4.10 9000—200/103,10bz do, O 103,10 bz

34| versch./56000—200 do. do. 3 96,60bzG

3 | ver]ch.|5000—200

do. ult. Mai —,—

Preuß.Konsf. A. ky.|3è| versch.|5000—150]103,10bzB do. do. do. 1.4.10/5000—150[103,00G ho, do: Ddo, 1.4.10/5000—100197,50B 100,00G

do. do. ult. Mai do.St.-Schuld\ch{. 34] 1.1.7 |3000—75 1.4.10/5000—500|—,—

AachenerSt.-A.93 Alton.St.A. 87.89 i 106000 0A —— do. do. 18394 5000—500|—,— Apolda St.-Anl. 7 5000—100|—,— Augsb. do. y. 1839 2000—100|—,— 2000=-100|——

do. do. v. 1897 Barmer St-Anl. ./5000—500|—,— Berl. Stadt-Obl. .15000—765 1191,00B

do. 18376-—92 ./5000—100/101,10B Bonner St.-Anl. E Breslau St.-A.80 5000—200

do, do. 91 Brozrnberg do. 95 CafselerSt.-A. 95 Charltb.St.A. 89

169,45 bz 217,05 bz

pi =J J O

S D

Ink E prr prndk pri pk jr pen pu funk prr jrrnk Funk CE 1 Pank funk fs 7 funk

L

-_

O

—_— do. S

do. landschaftl. Schles. altlands&. do, do.

t o. Inni neue do. do.

do, [ds id. Lt. A.

« do. Lk, A.

« ‘do, LiA;

«Lt: Oi

¿- Le Oi

¿Lk Ol

, do. Lk. D.

do. Li, D,

L. D.

fn Hlst, L Kr. do. do.

do. do.

Westfälische ...

do. Ll

do,

do. 1T, olge

do, L. Folge

Wstpr. rittersch. L.

b0o. do. 1B.

do. Do L

do. neulnds{ch.I1.

do. ritts. I.

do, do. IL.

do. neulnd\ch,IT.|:

2000—50 Kr. 100 fl. 1000—100 L 1000—-20 L 1000 u, 500 L 100 u. 20

1000—20 L 4050— 405 M 4050—40b 10 Aa: = 30 M 4050—405 M 4050—405 M 5000-—500 h 15 Fr.

5000—100

10000—50

150 Lire 800 u. 1600 Ke. 5000 u. 2500 Fr.

80,80 bztl.f

-

wo.

s

-

P f jp b jf Uo N É

Pank bank juni J park C5 fai O00

E Tes E D Se A t

e e

wi

-

s Go b G5 O5 I G5

-

S E

co eo

opt

-_—-

.|2000—75 1[100,10bzG 2000—100/100,10bz G 2000—100/100,10 bzG 5000—100|—,— 3000—300|—,- 3000u1000|—,— 3000u1000 E .12000—-200]—

12

12 300 300

a)

et D SD

Bo C5 Er S5 E a

ck jrack I

Buri Ful Prunk dem brm ros fend buerò Pork Prm Pak Pen Pk enk funk bund Prm Peck Punk rek Puck Jank Puck Pr rec Furnk: Pr purk Pre Founk Fremd Punk Jrr Fuer Junk Pk erch Junk erm Parmks Jm Fak Femd Fern fuerk Penn funk Pert Pre Pendk furt Punk Prenks Prrnb: Park Pran funk

pi fu CO F O Ge A íA A J A A J A I J N A Y 24 A J A A A U DY J U U A Y A A DY A J DY DY DY S) J A - 4

Mp

s S uy 22

91,70 bzB 106,25B 100,10G 91,50G 101,60G 100,40G 91,50 bz 100,40G 91,50 bz 100,50G 100,00G 100,10(&

5000—100 5000—200 5000—200 5000—200 5000—100 5000—100 5000—-200 5000—200 5000— 200 5000—200 5000—200 5000—200 5000—60 1100,00G 5000—200/91,80G

5000—2001/91,80G

5000—60 192,00B

Ftal.Nente(20%/,St)neue|4 do. amort. 5% III. TV.|4 Jütl. Kred.-V.-Obl. h

do. do, i Karlsbader Stadt « Anl, ¡ Kopenhagener de. 3F do. 189214 Liffab. St-Anl. 86 ¡. s 9/4

O bi

Sr Se Mr vit Mle U d

pk pur. J J J

buen pn

i P L T E

Au

Qo bm J J J J bund fund J =J et t

23,30G 145,00 bz 164,50bzG

60 112,30 bzG 300 140,00et. bz B 150

S S Er Cs E P R SES Se A Œ

wr- vor e-r ate L r L D T J S O O e d m D Fs

t do 2+ Et

E lera, Da E, ] B C5 C5 BE B Es S S TE jut: D par pr pad É nd jr D | M5 jb prnn jun bur

T Q d=-t- 5

wr ir Be

59000—200|—, 1000—100|—,—- ./3000—200|—,— 2000—100 100, 75G

1 Me Fonds, 1000—%500 Pes. 100 Pes. 10900 u. 500 Pes. 100 Pes. 1000 L 500 L 100 L 20 L 100 Lire 500 Fr. 10000—200 Kr. 2000—300 M 2000—400 M 2000—400 M 2000—400 M 2000—400 M 4050 M 405 u. 810 M 10000—200 Kr. 10000—200 Kr. 5000—500

A

wi S

s * S s . * e: M M M M0 M D! D K D S Q S M

bk pem Perm unk jan fred prak pem jrared. jem prak enk jar pr prnn pucak jenen prnn pmnk pr jed jeu purmk C ÂTT pru jan eme pack preek jmd premk S jrnck para

Irre ete

S L A G3 Ti S U G5 I G C5 S

O

77,10 bz G 77,30VB 66,00 bz 66,00G 66,75 bz B 66,75 bz B 66,75G 24,40 bz

96,80G |l.f. 103,10G 101,00G 101,00G 99,25 bz G 99,25bzG 99,70bz G 99,70bz G 98,80 bz

98, 30bz

45 ‘0bzB

45 '50bzB

1900 L eis én

500 L 100 L 20 L

Argentinishe5°%/5Gold- E do. do, fleine|- -- do. 43% do. tnnere do. do. [leine do. 449% äußere v, 88 do. do. E do. dO, do. do, feine

Barlettaloose i.K.20.5,95

Bern. Kant.-Anl

Bosnishe Landes - Anl.

Bozen u.Mer.St.-A.1897

Bukarester Stadt-Anl.84 do. do. v. 1888 do. v. 1884 konv. do. v. 1888 konv. do, do. v. 1895 do. do. tleine

Budapester Stadt - Anl. do. Hauptstädt. Spark.

Buen. Aires 59/9i.K.1.7.91 do. do, Zert. 59% do. do, U 5%

._ do. Gold-Anl. 88

do, 8,

do, d9.

1 do. do. Stadt-Anl. 62/9 91 do. do. 69%) 19 do. do. pr. ult. Mai

Bulg. Gold-Hyp.-Anl. 92

po ational ARIEL:

do,

Dn LAN Anl. 1686

w

inesishe Staats-Aal ah nes 1895

do. do. do. 1896 Ls pr. ult. Mai von 1898 ristianta Stadt - Anl. Dân.Landm.-B.-Obl[, 1V do. do.

103,00bzG

G

l J “J jrea Þ

H R H S

E Ls bos O R Do O R E R E e s

dO d dD bO °

do. DO, Heine|4 Lxemb.Staats-Anl. v. v.82 Mae Eu A

Morikantsche Anleibe i x do.

do. “i kleine de. das. pr. ult. Mai do. do. 1890 do. do. do. do. do. do. pr. ult. Mai do. Staats-Eisb.-Obl. do. do. E a el 10 orker p - Anl. B ide b Wibor 1 Norwegi ypk.- Ob do. Staats-Anleihe 88 do. do. eine do. do. 1892 do. do, 1894 Oefi. Sold-Rente . do. do. Feine do. do. pr. ult. E do. R, do. do.

o pr. ult. Mai do. Silber-Rente . . do. do. flein y do, do. zu -—,— do. do. kleine 36,80G |l.f. do. do, pr. ult. Mai . I—,— e Reis, 50 E —,— o. do . 190,50B do. Loose v. 1864 G 90,50B

L do. Kred.-Loose v. »8 90,40à,25à,30 bz dto. 1860er Loose .

bk pack juni jc jed juerb e

Aa E

g pa E EE

p t s O e t pu J

As As ©

13,10G 97,30b 97,50 99,00B 97,10 bz 97,30 bz 97,50 ba 99,00B 97,10 b4 94,20bzG 94,20bzG 106,50bzG 100,60 bz fI.f.

i

N Bd pin pi E e —I _—I I E co

“B dp -

Har:

HO pu HL) pan jun === S

Or O Ot

Terr

A SS 23 L [ae T T T Î _—_— E

I

I IO an r A P

Un bo bo bs D N D EN E bO F

38/80 bzG 38/90bzG 32,20bzG

32 20bzG 32, ,30bzG

43/30bzG 43/30bzG 37,30bzG 87,30bzG

37,50bzG 96,25G

,

T:

ja Fand fers A J

e A Las

O

E F j j ; P SETEEE EEE T €A E «S. U j wr | | “b

wr bnd fk jed jur jami pel dk

75,50G

75,75 bz

5000—500 Pes. 134,75bzG 34,90B

190 Pes. 34,90 bz

| 405 M u. vielfahe [93 50B 1000—6500 A 193,50bz 1000—500 M 93,50 bz 408 M 82,29B 2040 M 80,70B 10200 u. 20400 X |—,— 1000 M 102,70G 500 L 106,60 bz 100 u. 50 L 106,60 bz 500—% L 98,50 bz ü 38,40 bz 4500—450 A |—,— 2000—200 Kr. I—,— 2000—200 Kr. E

5000 ü, 2500 b000 u. 2500 500 Fr.

RDRDRD

WUOLO fun fd funk jn

| ÉÈEE | | E CTRERES | 1 E P bo bo M Fa a

G5 P V5 U5 S P E

_ t ai Man Lad I o

A pre O0

ILf,

io ppe

Ius En E J J deni funk D _— E uni. IS

e - -

M b E ba C Es s fs =ckI O A IILASA

e

at Wr

prak

Fuck junct. J J

10000—200 Kr. 200 Kr.

E

ph E TE ch

2E band p

T5 E E [S1 F as S E _SEEES

funk z ma De

e aran erer dpgi, nid dami rei d aide a mie ria ria Ap s