1898 / 123 p. 16 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

102,90G | Zt, 1905 5000—100/97,70G Däni D Ldm.-B, ‘Petergb. Disk-B. : ; M Kaiser Gew, 4 100 het Uu do. A B.XVII Danzi Privatbk, 138,25 bz do. Int. Bnk. P. —,— Paf Masi L108 111,00G füntb.bis1905 5000—100]98,40bzG Darmft. Bnk. Gld, : Dri u.Ko., Kref. 1000 80G Donnersma 113 75G do u T, unk. 1908 5000—100/100,00 bz G do. Markstücke 1159,50bz fälzishe Bank . 8 144,80G Drtm.Union (110 110,90G do oKlb. ObL.uk, 1904 5000—100/99,30G do. pr. ult. Mai 159,60à159bz | do. Hyp.-Bk. . E do. 100 Sre do.Kom. Ob. uk.1907/3 5000—100}100,00G Darmfst. Zettelbk} 4 h 104,00G omm. Hyp. BL. 153,75 bzG Düss. Draht (105 1, —— RbinDap. Pf.66-68 DefsauerLandesbk.| & 600 |—,— os. Provinzialbk. 120,00G Elberf.Farb. (105) 82,40B „bis 1902 2000—100[101,20G Deutsche Bank . 120011. 600/198,60Bz reuß. Bodenkred. 139,80 bz El. Unt. Zür. 103) —_,— n do. ./2000—100 P oR Me p aa Mai T S 4:84 E a 600 I G Crans e 76,60 69-74 uk. 1904 5000—100 é S L G n (09 300 23, FAO yp a o » Í 14 bz Q A E E! S R i (U 108,506 Komm.-QDbl.|: 1000—500|—,— „Grunds{chu 70 reuß. Leihhaus , 90G Belsenk.Bw 101 B Nb Bs Bdkr. 1905 5000—100]162 80bz G Dt.Hyp.-Bk. 759/, 600 118. 75G dre Pfandhbriefbk. 1500 1122,00bzG Georg-Mar. en 00S e R E rue (Laie ars [4 | 20 (En E se (0 | wo same | O ,90 (& eutsche Uebersee: 29 bz 9. itt, B, 90 i: 101,50B M do. I. 101,60G Diskonto - Komm |!1 1200 1. 80C1198 60 bz ‘Reichsbank 3000 11€0,50bzG P eRaa 44 10150B E e I! Dortmd. Bank-V 0d 119950G f | Rb-Wes Bukrd. 004000 [123806 | HugoHene(105) ,90 o. rz 110 orimd. WDant-Z ¡ 80G fLf. „Westf. Verd. L 123,2 5000-—100 # . S. [100,40bGIkI.f. E do, ./3000—200 100, ),20G Dresdner Bank. . 690 160,50 bzG No toder Bank . 500 186,89G Lene [f8b. ou 1090—200 fl. G. |—,— do. unk. bis 1903 102,10G do, yr. ult. Mai 160,20à,60à,50bz | Ruf.B.f.ausw.H. 250Nb1.P.]—,— ibernia Hyp.-D. ü 625 u. 125 REL M. do.V. unk. b.1908 5000—200|—,— Dresdener BL.-B, | 1000 [124 002t.bzB |} do. pr. ult. Mai —,— LE Ei Stabl 625 u. 125 Rbl. M. |103,80G do. I 3000—200/97,75G do. Kr.A.f.F.u.H, 300 1135,40bGfl.f | Sächsische Bank . 600 [181,608 L | LsEiseuStahl 200 Aa do. Ix, 5000—200/97,75G DüsseldorferBkv.. / 126,25bzG | Sqaaffh. Bnk «V. 1000 |[149,75bzG | Zlj e Bergb. C3. 102 A L BA do: IIL, 5000—200/98,10G Elberf. Bnk.-Ber. 1000-——500/127,75G do. 450 |—,— Faowrazlaw,Salz 9 “r 101 20b fl.f, do. IV. unk.b.1907 |[5000—200]—,— Essener Kred. Anft. 6090 143,75G Shles. Bank-Ver. ; 1000 1146,50G Kaliwerke Aschrsl. : 0400-600 „6 (20bzG Shwib. Hpbt. Pf. 5000—100|/99,90G Goth. Grndkr.-B. 600 [126,50B Schwarzb. H.-Bk. 3000—300| —,— KattowißBergbau 2000 u. 500 G 1101,60bzG do. 5000—1001103.30G do. neue 40% 690 |11225G bo. Landbt. 40/5 500 |[103,10G Königsborn (102) Me E Stett Nat. 14. 110 3000—150/86,%bz tf. | bo. DPrivatbank 600 |132,506zG | Südd. Bod.-Kred. 600 König Wilh. (102 O00 C JLOL/ O bo. Do, 110 3000—200|85 50G , | Hamb. Romm.-B. 200,6B:o.|138,25b¿G | Ungar. Kredit-Bk. 200 fl, : Fried Krupp (100) N M4 1101,80bzG do, do. rz.100 /3000—200|80,00bz y do: do, neue i 135.75 bzG do. pr. ult. Mai ' - ullm. u.Ko.(103) O Len L do.L. unf. b. 1905 3000—200/79,10bz » | do, Hyp.-Bank 1500 u.750|159,25bBkl.f. | Verbk.Hamb.709/s 9 [200,6Bco. Laurabütte A.-G. 2000—500 M 1101,60bz Tl.f, i Südd. Bod.-Kred. 2000— 100 —,— do. Wechslerbk. 1600—1200/129,00B Wrsch. Komm.-B.|104 | 93/5250 Rbl.P. Loutse Tiefbau . .|4è 1000—200 Thlr, 1101,70bz@ do. do, 2000—100/98 75G zannove:\cheBnk. 7560 [127,00HhG | do. Disk.-B.| 75| 8 250Rbl.P.|—— Bat Bete ties 2000—500 A 1101,906zG Westd.Bdk. uk. 1006 |5000—-100/102,80bz G Pildedheimer Bk. 1000 1141,25bzG WestdeutsheBank | 1090 S Maf. Brgb. (104) Se C do. bo. Endb.IT. /5000—100|101,00G do. do, neue 1000 |139,76bzG | do, Bodenkr.| si 1000 ent Db. (108) 1000 101,30G do.do.TIT.uf, 1006 /5000-—100!99,90G Kieler 600—1200/142,00B Westfälische Bank 1500 1.450 NaphtaGold- Anl.\4 2000-500 A [101,20bzG do.do. IVuk.1307 5000—100[100,50G Köln. Wechalerbk. 600 1[109,90bz Wien. Bankverein 4 [200u.100fl.]—, Nauh. säurefr Prd. 2000-500 A [101,806 Vauk - Ak e 1000 122,90B Wie Eule bank 200 fl ; Nordd Cir (103) x : ' an tien. Landbank Ÿ 22, ener Untenban 200 fl. Jtordd.Eisro. 1000 u. 500 « 1101,90bz G (Binstermin 1, 1, zu & “h; énkgenominen Reich3bank 3"/, % 1. 1 | Leipziger Bank [1000—750{[186,00bz G do. pr. ult, Mai Nordstern (103) . 5000—100 Rbl. |101,70bzB u. 1. 7., Bras. f. D. 4% 1. 7, und Rostocer Bank 1. 3.) Leipz. Kredit-Anst, 300 206 00B Wüctt. Bk.-Anit. ; Obers L.Eisb. 105 62% u. 126 Rbl. M. [102,80G Div. pro| 18961897] Sis ju do. Krd. u. Sparbk. 1000 |120/756zG | do. Vereinsbank 600 do. Ei). Ind.C.H. 62% u. 125 Rbl. M. |—,— Aachen. Disk,-Gef, | 1000 1139,60G Lüb. Komm.Bk. ky. 200 _— on Vanuken. do. Kokéwert(103) 125 Rbl. M, E E Amsterdam. Bank G „holl. —,— LuxemburgecBank 250 Fr. |168,C0B Bk. f.deut.Eisenb. f 1000 „« [101,25G Oderw. DbI.(105)/43 1250 Rbl, }102,40G Antw.Zentralbank| 62 | 7 | 300 Fr. |—,— Magdeb. Bank-V. 600 |[114,80G Bk.f.Orient.Eisb.|4 1000 Fr. [100.00G Oest. AlpM..(100) es 4 S Badishe Bank . .| di 300. l do. Priv.-B. 1500 1109 50bzB 4 Obligationen industrieller Elias, Payenh. Br. on C 31. —,— ‘Qu 4 . ' ea t c h T : Ï B v ( 4. 0 Banca om. Ital. | ( 109,25 bz G Maklerbank. . . e R G A wg, f i 2 Bef 10L60b1G pre “Bre (106) P.

1000 [102,25 1000 195 5G 1000 u.500/111 ,30bzB 1000 u.600/100; ,00bz G 1900 1105,80G 1000 u.500/106,75G 1000 Fr. 102; 40G 300 I—,—

3000 u.300[101,40G T1.f. 1000 u. 500/103, ,00G 1900 1u.500|—,—

500 Us 1000 E

s 102,60G 1000 1101,90G

1000 Le . 1102,50G

1000—500] —,— 1000 L

5000—500[100,25G 1900 |103/40G 1000 [101 50G 1000 1100'50G 1009 100808

p B ck-y S

Ink Pri jmd jed fri fark G] J 2 ful J fert

Oest. Ungar. Gold-Prior.|

do. Lokalb. E

do, Gie t R f pu N p Tf, do.

do, 2 A Glb.)

1000—20 # 21, 1,70V Tf Pillen-Priesen A

ilsen 4000 u. 2000 A 97/40 bz Molt ed els Gold-Obl. 400 M 97: 40b;G- NReichenbg.- Bahn (ois. ; 4090 M —,— B ahn (Lomh. _—,-— do. privile L Anl. 1890 400 M —,—- 0. neue A M 80,006 G n L Mans 1000—20 L —,-— do, do. (Gal) 1 9 T. U a n E . ) 406 i —g= | bo. se Su C (p. Stä 490 Fr. [115,20 bz Ung.-Gal. Berb.-B. g 100 4: = 150 fl. &.194,20 bz G do, do. pr. ult. Mai 114,60à115,10bz | Ungar. M a 89 zu 0. e | "E wt E E E R re G. ,30bz o, do, mitte 00 fl. ; j 500 Lire G. 94,30bzG do. do. feine 190 fl. 102 80G do. S E | e Moe 10000100 Kr. |—— Cioteribceaer „Silk. Arl 1 0. dronenr E 6a y a En 2000 M 101,30G do. do. pr. ult. Mai —,— as L 101,30G do. Siaait-Mente1897 : 90'60G EOE Dombrowo f E E | M S L e 4 Mai ** | a aue 100,10B do. G nve #6 1100, / : 101/50bz do, Loose 100 fl. 980/40bz Kursk Charf. Asow Obl, 101,50 bz do. Temes-Bega gar.|5 93,00G do, Bodenkced.-Pfhr. 93,25 bz do. do. 4 93,30 bz do, do. 93,00 bz* 1 do. Regul. Pidbr. n do. 1. 93,25 B do, do, Gold-Pfdbr, do. 4 L 93,30 bz D Grunbentlaft.-Dbl.|- do, i M pooR La SA Fr. 193,290 bz*® do. Hyp.-B.-Vfd. 97-1. Nv aa 4 1000 Fr. 93,25 bz do. Spark.-Pfbbr. TV. V. B Sea Es 500 Fr. 93.30 bz do. 0. L T do. U S Fr. 193,00G* Benetianer Loose . do. C i L 1000 93,256 B Wiener Kommunal- Anl. |! do. li 500 L 94 25 bz do, Stadt-Anl. 1898/4 ; do, L J, 5000—2500 Fr. 193,00 bz* Züricher Stadt - Anleiße|[34| 1 1000 Fr. —,— Südostbahn E D, 1000 Fr. 93,25 bz Türk. Tabads-FegieeAnl, 10} 104 4 1.3 [5000-209 Fr.|—,— Südwestbahn gar. . . . mort. ‘1808/4 | 15. S p 93 40h bo, do, pr. uit. Mai —— Transkaufasifce Obl. gar.|: 0. amor 65; ¿ 3 Z L Raf „Engl. Anl. v v. 1822 13. 1086— 518 2 s Éa r De aon SOUAGORs a Wau n d Me ige d a ues Maas ü E A i G z 20 do, von 18699 [1611 100-1008 |— | BaWNQMRILA.B S LLT | 200,0 R p a he do. Tonf. Anl. von 1880/4 | 1.5, 625 Rbl, G. 103,00 bz , Ee A ; L Ñ Ps - T Bexl.- Ptsd.-Mgh.Lät. A. 800 u. 300 M ; do, do. L do. do. do, ll] 125 Nbl. G, 1103,00bz Braunschweigische . . - 8000-300 #& |—— Wladikawkas Oblig. 1885 do. do, pr. ult. Mai E do. Lanveset S 500 M ie ge bo do. 1895 do. fun. Anl. h, 1887 | 10000- 100 M, P. s Bröltbaler Eisenb.- Obl. 500 M Ln dd. do. do. do. pr, ult. Mai T Dortmund-Gr.-Ensch. 5000—200 100,10G Zarskoe-Selo

do. do. IV. 1.71 10000—100. Rb I—,— v 88-90 B00 u. 300 A L do. Gold-Rente 1884/5 | 1.1. 1000—509 Rbl. 1—,— D 1g Dei 1884 500 L 300 «i M California Oreg. rz.1918

do. do, |1,1,4 12% R do: do. 1895 1000, bOO arr Central-Pacific rz.1939

do. do. pr. ult. Mai Lribeck-Büchen ,

: or, Drr da 8000—300 A |—,— do. do, Zertifikate do. St.-Anl. v. 1889 1,3.6.9.12] 3125—-125 Nbl. G. Magdeburg - Witte ttenberge 600 94,30G do. do. I. yrol.

do. do. fleine|4 | do. | 625—125 Rbl. G. i L do. do. Zertifikate do. do. 1890 IL. Em.|4 | do. | 500—20 2 [-- L, Frid Scar die ' î.

5000-—500 A |—,— Chicago-Burlgt. rz.1927 do. do, TLIL. Gm. do. 500—20 § : 0 R Denver-Rio-Grd. r3.1936 50. do. 1V. Em. do. 500—20 L - Oftpreuß. Südb. E i 2000-—300 rz

l ; | o19615 E Star ard-Küstrin 1 500 u. 200 A |—,— Illinois-Gentral rz.1952 E E l S. cini | de S4 1000-200 4% |99,40G Fans.-Midl. 40/5 3.1937 4 L N ult. Mai S eret V0 T | SRerrabahn 1390 Seh 1000—100 A I—,— ¿G Zectif. Li t Ms * " 1896|3 dana! 404 [94/90 bz Wismar - Karow .… 2000-200 —,— N h Pacif Pr E do. do. vr. ult.Mai ae Deutsche Klein- un aßeenbahn - Obligationen. do. do. Gener.LienBd. do. lon: Œif.-Anl.LIT.(4 | 11426/3125 u. 1250 Rbl. G.[102,7563G | Allg. Deut, Keinb, (102) 1000—500 « [104,00G tf. | o do. Ibis1921 do, e j 625 Nbl. G. 103,30 bz G 60, do, 102) .

« do, | do, 12 Rbl. G. |103,10G do, do. 102 I do pr. ult. Mai E F —,— do, Lok.- u. Strb. (108)

do. ds. ITI. LATA 125 Nbl. —,— Berl.-Chark. Strb. (102) 4 do. Staatsrente | 34e] 25000—100 REI, P. 1101,25 bz Gr. Berl. P. rz. 100/3È do. pr. ult. Mai Gr. Leipz. Straßen-B. .4 do. Nikolai-Obligat . §500 Fr. —,— Ostd. Kleinb. Ges. (100)/4 do. do, leine e fr. 102,00G E Stratenb. o a - 5 ¿D —,_— Ste

[e Pala. EShROl. 150100 Rbl. p. [27 Ver, Eisenb. B. (102)|4 do. Pr.- Anl. von 1864|: 100 Rbl. —,— Ausländische do. do. von 1866|! 1099 RbI. 253,25G MEnmaibata gar. do. 5, Anleihe FG 1000 u. 500 Rbl. P do. Boden-Kredit . 100 Rbl. M. G. 1122,60bz Böhm. Nordb. Gold- Obl.

do. do. 1090 u. 100 Nbl. G.1101,40 bz Dux-Bodenbach 5

¿ 100,00 bzG do,

20400—408 A I—,— do. 5000—500 A\ [100,75 bz do. Gilber- Prior. 5000—500 A 1100,25 bzG do, Gold-Prior. 5000—1000 A |—,— 3 19 Thlr. —,— Dur: Pr f Gold - Oblig. 4500—3000 A 1105,30à,40bz 3 1500 M 105,30à,40bz Elisb. Westb. Gold itrfr.83 600 u. 300 M 105,30à,40bz do. h k n 4509—300 A |—,— do. do. steuersr. 90 3000—300 A 1100,25bz fLf. Cin Fofefb. Silber-Pr.

s

smet jumak dard pruch jeh und rum frmd fra jem s . . - s . -. - S S

148,10à148,00bz G Stockh. St.-Anl. v. 1887

fl. 335,50 bz Türk. Anleihe v. 65 A. as do. do. "cal

10) 5000—100 fl. P. , do. do. 10000—200 Kr. , ae 54 pr. is Vai

o. do do. do. pr. ult. Mai

Türkische E. 101à, 10bz do. klein . [101à,/10 bztl.f. po, Lon ol ‘Anl. 1830

bunt fund jus (f D

pp b Pp E

b fut —} I 2A _SS

Junk funk jun C) J funk: O

O bt dD D

A L 2 fi J

dd, Komm. Dblig. I. Vaterländ. Spark. polatsáe Pte. I—V

E Liq i. Pfandbr. E. v. M 4359/0

Bay Labad-Monp. -A. E: A. N Anr.

D, S de rleiha Tie ensee do. I. -VIL Em.

do.

Rum. Staats-DU fund. do. do. mittel do. kleine

do. amort.

do. feine

do. von1892/93

do. kleine

do,

do.

do,

pk J

t

- D P D

bf tf p bon

bnd J funk n arma

T E Ex p S :EM ama 28S O2 E Es O00

S R rg

24

S E L pri Punk jan pumck jer L jrreck L jon fand pin: pur: Jen mrr

par ORAaRIACOA Dos 7 a SBSEA

O-A A O0ADNDstAD

v

DO.dO E O =Y 0D 0 00 25 O e S

S S iunk jed DJ O0 c 4 S Di weg Zis

10090v.500|100,90G 1000u.500]/96,00G 1000 [101,00bz 1006 L 5000—500|102,25B

1000 196,20bzG 100,90G 102,50G 101,70G 101,60G 101,00bzG 102,40G .500[102,40G 2000—200{101/,90G 1000 1[103.40G 1200 6s

A Fer puri J J fat A} I

vim D r N O

Saa M: E O tor D O dD

_ 2 C3 In J J J C

2 1 E wer

5000—1000 fl. 199,50bz Kurek-Kiew E

A t E Moskau - Jarosl. - Arch.

10000—200 Kr. [90/75bz tf. | Mosco-Kiew-Woron.gar.

f f p

wir

N P M A DUIR=ANRN-I

W=IMA 05

*- .

OCOMmODR;

A A |

a]

U

R CESEESES

9400——240 M ' Moseo-Rjäsan gar. .

10000—100 fl. R Mosco-Smolensk. .

| Moskau-Wind.-Ryb. 10000—500 Kr. 199,00 bz E L 00— c. [99,00bz 0, do 30 Lire 22 90 bz a aw 1000 u. 200 fl. G. [106,90bzG ate 100,50 bz Bkf. | Rybinsk

E E R Coo E E E E | E EE l

s

S S2 bm ckJ O Q A2 I

C: C5 29 J mige

S

Fe 4 _- co

| Ao

Ez

M bof Dr be j pri

R PRERRE

Wie i rek 2F J funk junck park perck jk J ODP

A

Q Es

Dee |

S tr 53. INDNNO

wie

. s . . - * -

puri park L pruk jerck Jod pen pru QO fend pack jeh Q prak J UO bk OOOO ri bi C5 D

2 n b j aaa L

prak

O U C N D =A C53 pi O 5

1000—500/100,60G 1000 1102,30G 1000 1104,00bz 19100-404/102,10G 500 103,50G s 102,60 bzG 1000—500|—,— 1000—500/100,00G 1000 199,90G 1900 1101,80bzB 1000 |—,— 1000 110450G 1000 1100,40G 1000 1103,00B 500 u. 200 E 500—200 |— 2000—500 103,4 40G {I.f. 1000 1100,60G 10000-200 Kr.[99,50G ILE. 1000 1103,60G

ckA Dank det Pat Sees Punk: Jae. Jae: Pad jed: fand Pai: dek Pari: det E e A Pen BL I T mk deren dumm purenl decmeds fend frrmndk panerb jeu Henk dunet pcxal jrzak Famel jrmmi ferm Pran? sum prak jun .“ .

He e o e

a U D Lo fa ja f fa Cho U f fa DO P t j f fa Sh | o F ho do O do Us Ln ba

A X F 1 s J fr

5

[S hae and pan jer buen jun uen pamek derd puik pern park fremd fart fra pem Pur uen puaak Punk þ Juazzes sonen Pom fremd from pra

1921 10967»

- A e A

Pa bn ir Pa fa ba | fk f fe Fn f fa fet a

F S . . gs

E pak ja

E E

wp

4 4900—400 A |102,10bz 5 R.| 6 1244063G | Mecklenb. B. 409/ 4 136 Ül A 102808 Be S 4 : 69 50bz G Mel. ov «Bank S A Zu es Reu. 4 100,10G V6 O L s L S S Gi 9 00 B S Elb. Str Dp s L, d nt abr B GIA y E », L I Barmer Bankver. 139,00bzB | Mdlb,S 300 [135,00bzB | Berl. Bib, Fo 1 00|— —,— h. Metallw. (10s) 41

D wor O

mm Nb A I O

2 S e C T a s Is f T S S N

J du pumi an F

2000—500 « }101,80ebBk.f. 15 18.05 1200 A.fühn.1— —— Nein.Hy.B. 709/06 c 12 Rbl. M. |—,— Barer Lat Bt 71 B 163,76G Ptittetd, Bodenkr. 1000 [113.25bzG | Berl. Elektr. Werk 101,70B R.Wstf.Klfro. (106

1000 & —,— Berliner Bank . „| & G S S do. i E E: O bel3geî 000 1.500166 FLG o, yr. ult. Mai } ; 1000 § Su aer E R lage, 166,603,90bz | Nat.-B. f. Dtschl. 300 1146,60bz | Bolhum. E 1. 96,60G Schuert GU.(103) i 1000 § E : do. Kafsenverein 138,75G do. pr. ult. Mai 146,50 bz Boch. Gußst. 103) T ) 104,40G Sculth. Br. (us) : L | do. Makler-Ver. 1900 1126,60G o: DO V ä 143,80 bz Bres[.ODelfbr.(103) ÉL —,— do. v. 92(108 1000 8 95 90B do. Prod. u. Hnd.| -— ¿00 |—,— Niedersächs. Bank 300 113,25G Brieg.St.Br. 103] 1 101,70G Siem.u.H1s. (193) 1000—500 § ut SBöôrs.-Handels-B.| bi 600 1107,80G Nordd. Kreditanft. 71 1000 1122,75 bz Buder.Etsw. 0110) | 1,4. 101,25G Thiederh. yy.Ob. : 1000 8 s Brasil. a D112 | 1000 1167,50bzG do. Grundkred. 4 (600 u.1200/100,00B Centr. Hot.I11(110}|44| 1.1. ? —,— Ung. Lota b.-Dbl. l Q 1.6.94 Braunschw. Bank| 5h | 91 300 1115 25G On bt 600 1121,75B Carlo ie 10s 4i| 1.1. [01,80G Westf.Draht e L E do. Me 300 [113 50G Oberrheinische 1000 |126,50G Che. Weiler 1024 | 1.4. 102,70G Wilhelmshalk (103 1000u.500|104,00B 1000 s 102 756 do.- Hann. 600 1140,090G Oesterretch. Kredit 108 160 Pi Gonst. d, Gr. (103) Ki 103,40 bzG Zoolog. Garten . 600 u. 300/102,50G 1000—b500 § 94 10G Bresl. Disk Bex 600 1122,50bzG do. pe. ult. Mai 0à25,20bz Juni224,25à25,40 | Cont.Gl.Nürnb102 4.10) ; 101,25 bzG Schiff rts - Obligationen. 1000—500 § 169,00bzG do. Wechslerbank t 600 1110,40G do, Länderb. abg. 4 [200 LG. |—,— bz | Gont.Wasser(103)/4 |1. 102,30G Don. Dpf.82rz100 9.11/10000 -400|—,— 000 § die y Brüsseler Bank . 500 Fr. |—,— Oldenbg. Sp.-BÎ. 9 300 |—,— Dannenbm. (103) 101.20G do. 861z100 .4.10/10000 -400|—,— inkl ck 1. 12. 93 192'50G Ghemn. B. „Ver. 300 1117,256G Osnabrücker Bank 7 1/500 [150 50G Defsau Gas (105) 1000 u.500|107,50G Se „Am.Pck.rz100 .6,11/1000 u. 500] —,— D T Lu N Goburg. Kretitbk.| : 300 [99,50G Ostdeutsche Bank| 64 | 7 | 1000 [121,60G do. 1892 (105) 4 1000 r 50C[107 50G tordd. Lloyd rz100/4 | 1.4,10/5000—200] 1000 § O Gredity. Neviges 1200—300}/120,80G Ostfries. Bk. 6009/0] 74 | 73 600 |—,— do. 11104,80G do. 1894rz100 4.10/5000—500|—,—

1000—500 § |—,— Deutsche ( Eisenbahn-Stamm-Aktien. Oest. Elbthalbahn|ult. Mai S 133.0067 T Eiwein. Unionb.| 33 | [4 | L1 | 500 Fr. P 1000 S ErEE Aathen -Mastriht| 3 | [4 | LI | 600 M [115,50G Naab - Oedenburg} 14 | |4 : 200 fl. S. [49,75 bz G . pr. ult. M : G 1000 8 71,75bzG do. i. fr. Verk.| 115,40à,50bz do. i. fr. Berï.| —,— Transvaalbahn „134 | [6 | 1.7 | 1000 fl. holl. B12, ,80bz 1000 s 114,00bzG Altdamm-Kolberg| 4} 4 | 500 M. Reichenb.-Pardub.| 4?/7| G fl. K-M. |—,— do, pr. ult. Mai 212,75à12,90 bg

U N A] i J I

300 117,30 bz G do.Hot.G.Kaiserh. A 01100,40G do. 1897 (103)|44 —,— s Ln do, Tos è| 1,4.10) 5 200 [100,40G Schalker Gruben .

p D ea -— G Ee S A L]

wi O

M gd JU 0-0 2 S V Pi’

J J pur pmk J AJ 2 © O0

p ap Rai

D

A fund Y ckst A bk Q J

1*|

res, Irr part pee pem Durl pmk jrmeb Fes pad prr prurd Jaendò prach bzk Jum pemmd fr * B t

pak t bri J J fd jmd J

R.

® n e

(e)

r Pil Pil Jin DoSPintd: fik fai diee: dah: det: Jail, Pan Prrilk: Prgs: Dees fals Dea Gul dal Q 5

E oaEeEs D

Ca G R R C E S

A9 dil C pu irna paris pem bude fred jak g pmk prd junk prt bard jeuni. fred jrd Jra pern ° S D E

P E E f H

5 5 es 5 J b G O M D E

E

St

et Fuak G7 ém prak ® ck t

. B .

« ° J an beut O Fued pur jar

e wee O

S pk

e E nt ai ho R

er pf Dck Jeck Fauet. Prm Pren Puk Part funk fr jf res [fan jf pf fn Smd | Pack Junt fend L LoT 1a fin a © e «“ . a s d

als V s a dund pmk

* . = F A

1000 u. 500 « [102,30G :

1000 u. 500 6 |[102,30G D D 0a Ens,

O U. p M 1006 t. Joaq. Vallcy rz. 1900 u. 509 M 2,4

2000—-100 « [99,80 tI.f. | S. Pac. of Gal. rz.1905-12

í 0 Spring-Valley "1000 j E n P St.LouisS.W. 1. rz. 1989

1000 Á L E ek St.Louts u.St.Fr.rz.1931

5 : do. do. rz. 1931 10006 v. 500 A 1[103,90bz 4 2000-—500 A6 101,90 bzG St.Louis TT.Fnc.-B.1989

bahn - Ne, Aachen-Mastricht . .. 00 Zau: R Anatolische Eisenbahn . . 1000-200 fl. S. do, do. Tleine 3000—300 M 101,40bz do. IL Grgänzungsne h 500—100 Aa: |—,— do, le 190 «6: ——,— Egypt.( Kench -Affuan) . 1500 ». 300 Æ I—-,— Gotthardbahn 300 fl. 99,40G Italien.Eisenb.- ObL gar. 300 —_,— do. do. kleine 10000—200 Kr. |—,— do. Mittelm.-ObL. ftfr. 300 M e ge do. do. feine 3000—300 A |87,30G Kön. Willem I[1. Niederl. 2000 u. 400 A |—,— do, do. Í 3000 u. 800 A |—,— Livorno - Florenz 10000—100 fl. 1102,20G Macedon, Gold -Priorit. 5000—200 fl. S, [100,00G do. do, do, 200 E S, —— Oefte de Minas 300 fl. S. 99,70G Porlugiel: Gisenb, 1886|: 200 Bu: —,— 9 ex Kup. 1.10.96 1000—100 fl. —_,— do. 89, I. Rg 1000—100 fl. —_— do. do. II. Rg 200 fl. —,— Sarÿ, Obl. ftfr. gar. T. 11. 10000—200 «A 1101,75B do, do. kleine 200 fl. 99,30G Schweiz. Zentralb. 1880 5000—200 fl. S. [99,60G Sizil. Gold - Prior. ftrfr. §000—400 M 102,10b; G do. do, 1891 300 fl. S. 99,90et. bz B Süd-Italienische A—H.|: 300 fl, S. —,— do, fleinc 500 Fr. 95,25 bz G Transvaal (Gold- Obl) 88 500 Fr. 92,90 bz G do, do, 1890 500 Fr. 91,20G do, do. 1891 konv. 500 Fr. 93,80G 9 do, 1894 do. do. v. 1885/4 |16.6,18) 8000—400 Kr. z 10000—200 A 188,30G do. do. 1897 do. do. Fleine|4 | 16.6.13/ 800 u. 400 Kr. 4 do. Choßÿ. Neuf. L. TI. 200 fl. S. 116,10G Wilhelm-Lurembg.B. [X |:

Mr tere und Schuldverschreibungeu Dt.Grdsch.O. Ul. 1N3§| versch.|/3000—100/99,00 bz G Mcklb.-Strl. Hyp. versch. |[5000—100]103 75bzG Pr.Bkr.1V.134. T6 Deutscher ic Banken. do.TILTII.unk.1906/34| veri. : do. vers. |5000—100199 00 bz G D R LLLO Anh.-De br.|4 3000—200/100,10 bz Dtsch. Hypb. 11-15 | verih.|: - / Peeininger av: 1.1.7 |2000—50 197,90 bz E 7/00, U b. 906 3000—200/101 vg do. ho. VIL. do. unk. bis1900/4 | 1.4.10/3000—50 [100 60 bz G do.Ulll.rz.100Uk.b1900 Bay.Hyp.u.W.B. « do. do. L.u.Ia.ky. do, unt.bi81905 ./3000—100/99,50 bz G do.UV, rz.100uF.190s do. unverloosb. do. do. VIII.\: do. do. 1907 ./3000—100]99,70 bs G do. XI. rz. 100 Brnschw. Hannov. do. [X. unk. b,1905 do. Präm.-Pfbr. 35, do. XV. unk. 1904 L.-XL u. T, Dresd. Hyp.-Obl, La 5000—1090]99,70G Do T ass e mdf T 1.1.1906 5000——100/102,75G do. L F—U. ., b. pup. Mittid Bdk. Pf. I. 5000—100[103,50G Pr. Zentr.-Bdkr.- 3 uk.h, 206 Nordd. Grndkr. lli. 3000—300/100,00G Psdbr. 1886/86

e alte . do.IV.V.uf.b.12083 3000—100]100,80G do. 90 unk, b.1 Do TOAO, A l da, VI. unk. b. 1904 do.94 do. Î do, unk, b, 19054 do.VIL.unk,b,1904 3000— 100/37, 80G do. 189E uk, 1906|: O ME: z do. Fa uk.b,1906 3000—100/99,70G do. Komm.-Obl.|:

0, o

3000—100 99,70G do, 1896 uk. 1906| Leivzig. Dyp, E. 5000—200/100,25G Nürnb. s Vereinsbk. ./9000—100/100,10G Pr.Hp.A.B.I. 120 do, M : E 104 ‘00G Izi sche # €00 #0 23000—300/98, 10G do. Ser VII.(

./2000—160/98,80G do. VIXI, rz. 100 omr. HÞp.1.T1 1900 ./3000—150/100,59 bz G do. L7-X!L, unabg.

3900—300 100, 50G M Hyp. rz. 125 do. unk.1904

3000—300 102,00G i

wr

b P M D

wy- prets pk I P d

cck

duoerd 74 Dued fred: Joni ful in deut jut puns ras dura dund: prt pet jral pemal prt heras rend Dauck joo prams Punk e jr ckS * - . - -

E E

O aaa do O

1000 § 100,00 bz G Brauns. Ldeisb ¿t 500 A 128 ; 00bzG Salzb. E. u. Tr.| 54 | : s J j 108,00 bz G Westsizil. St.Akt.| 3 | 3 [4 | 1.1 | 500 Lire _,—

500 u, 1000 § 126,75bzG Brölthaler . 1200—300 [109,90bGIl.f. | Südöster. i s | 5 L j Gr. 101,200 Deutsche Eisenbahn - Stamm, Prioritäten.

ie Crefeld ün | 500 115,30bz G do. pr. ult. Mai 31,40à S0bz, Juni 31,20à,30bz Altdamm -Kolbre.| 44 4 |

1000—500 fl. Holl. [100,25G Dortm.-Gron.-G.| 64 | 600, [187,10bz Ung.-Galiz. (gar.) B Gl E 200 fl. S. |—,— BreslauWar au Bis) : 10200—408 « 196,90bzG do. pr. ult. Mai 186,604187 bz | Ver.Arad, u. Csan. 3 .1.97| 100 fl. P. |116,00G Dort.Gron.En\ si 408 „4 97,75 bz G Eutin-Lübeck . 600 % [8,75G do. Pr.-A. 4 (1.7.97) 100 fl. P. 1123,29G Marienb. Mlawka| 5

2040—408 e 193,20 bzG Palberst.-Blantb. i 1000 u. 509 #6 1107,25 bz G Frvangor. Dombr. | j [LL 125 RbL. —,— Oftpreuß. Südb.| 5

D E R E E TEA tem dund Hrund jm jrucb jj Punk þerrk jurrd 4 J Y J Z J denk

A ck|

500 M 122,50G 600 94 90 bz 600 M —,— 600 119,25 bz 1 6090 M 117,90bzG |

e. U: 0D, D .__—-y Funk J “j t a

O

wr

O aa aba a ank jueà S O00 S1 t J 9

| j j | i }

É EFEFEE

408 M 93,406zG lan? 1000—600 # |156,00bz G Fursk - Kiew . . .| 5 | |6 [1.2.8 20 L —.— E E 500 „6 158,50 bz G Moskau-Brest gr.| 3 | -—— 3 | 1,1 | 125 Rbl. M. |—,-— via O ü |

S

500 M. E 300 lis dies

alen tan - Aktien. 00 M 145 00 bz 1200 M. 141,50B 1090 M 144,50 bzG 500 uy. 1000 218 90 bz 1000 107,75bz G 1000 A 252.00B 600 M 336,00 bz 1000 Æ 176 00B 211,50B 290,25 bz 192,00bzG 230,00B 125,75 bz 315,50 bz 299,C0bz

28,00 bg 157,75G 98,70G 210,00 bz 272,00 bz G 96,50 bz 191,50bzG 190,50 bz 120,50 bz G

112,75 bz 184,00bzG 173.60b6z A 130,00bzG 186,00 bz 801,00 bz G 215,75 bzG 162,00bzG 81 ‘60bz 126,00 bz G 102,25G

do. Konvert. o ‘198 Schwed. St.-Anl. v. 1880 do. do. 1886 do. do. v. 1890 do. St.-Rent.-Anl. . . E O Db 1878 o. Hyp.-Pfbr. v.

do. do. mittel do. do. Eleine do Sldie-J .ab 1904 Sf Eide n 0A

weiz. gen. rz. 1889/3

do. Etenb. eMente .

band unk frank pucik fred fem pmk q

M C

90 L 92,80G 1000 u. 500 Fr |101,00bz Sumeb Bard gun

2500 u. 500 Lire 158,00 bz G Q 500 Lire |58,00bzG E N tat §000 u, 2500 Lire 197,30G Marienb.Mlawka 900 Lire 97 60bzG do. vr. ult. Mai 1000—100 fl. Holl. 1101,80G Ndscl.-Märk.gar.| 4 | 4 100 fl. Holl, Osipr. Südbahn 2 500 Fr. 69,40G do. pr. ult. Mai

6040—2020 A 156,50bzG 404 M 58,25 bz ar tan [f Mans,

3000—500 M 71,00bzGtl.f. H Sis 2000 u. 400 « |58,50B h mise 9 c 9 2000 u. 400 A |—,— Brünn. Lokalbahn| 54 2000 u. 400 M 71,10G Buschthärader ( 400 G _ 14,80G do. pr. ult. Mai 200-600 Fr. (87.90 bzG Gjat Agram. Pr

5 87,90bzG Dux-Bodenba H

1000 000 B. E z O L 500 Lire 90,50G fl.f, Sa S êr 1000-500 Lire E Kaschau - Oderberg 4 5000 u. 500 Lire [61,306 Kronftadt-Herm. | 5 500 Lire 61,30G Lemberg - Czernow 64 1000 Ll |—— S S etl 1Bda

s e 0. pr. u L

1000 fl. 100,10G Oest, Nordweftb.| 54 |

500 fl. südd. |—,— Warschau-Wiener! 14 |1.7,97| 60 Rbl. P. |—,— E, 60 % 170,10bz do. pr. ult. Mai —— Deutsche Klein- Gd 169,75à,99 bz Mee f, C 1 w s pra 0E L —_— ns I U 6} 800 M 84,75b Amsterd. Rotterd. | | o —,— neu B06. Canada-Pacific .| 2 A LL | 100 § 81,50bzG Allg. DisGKleinb. 300 do. ult. Mai 81,50à,40à82bz | Allg. Lok. u. Strb. 600 M. 91,80 bz Gotthardbahn . .| 64, E E | 500 Fr. I141, 25 bz Alten. Schmalsp. 91,70à92à91,80bz do. pt. ult. Mai : 140,40à,60à, 40A, 75bz | Barmen - Flberf. und S E, VFtalien.Meridion.| 6?/s| 14 [1.7.97] 500 Fr. [133, 00bz kl.f. | Bel.-Chrl.Str.BV. A a. 900 fl. 8. W.|—,— do. pr. ult. Mai 132,40à,30à,40bz | Boi. -GelsStrßb. 150 fl, B —,-— Jtal, Mittelmeer 4 | 1.7 [12 500—500 Lire|94,40bz Bresl.Elektr. Str.

S

b p pack 5 prak pot pruk junk pi p pri pre pre

a S S E A bot Funk 2 îE fert fut rk p A R é pf

2 [0 j

toe Or . . . . . * * * * A A SI a T D UI [T4] Sir w] rp p I l | Or

N Ds dab J

wirr p

ta

e . Ce E E S E Mo | A N o E E O D r En D G Er

a A pak pi â O O O0 2A L e

Sa pk S P S Pi A t N bk fb E

pak d L D S

d

S K

1000 Fr. —,— rchen-Barcs gar. . 10000—1000 Fr. |—,— alîz.Carl Ludwigb.1890 i 8080—808 —,— Kaiser Ferdin. Nordbahn Serbische Gold- fandbr. 400 A 92,75 bzG do, O, dl

do. amort. St.-A. 95 4050—405 A 1[58,40bzG do, do.

Spanische S - « «14 | 114716/24000—12000 Pes.G.134,75 bz* Kasch.-Oderb, Gld. „Pr 89 do. . « «14 [1147.10 6000—4000 Pef. G.136,00bG *= a DD 91 do. E eie 144,y.10| 2000—1000 Pes. G.138,40bz+ do, Silber-Prior. §9 do. do. pr. ult. Mail 34,25à,50 bz * Au nz Rudo bahn .

BLRE br. y. 1884/44! 1.1.7 4000—100 Kr. Salzkamm.)Gld.

do. v. 1885/44 1.1.7 4000—100 Kr. Leb. muer: v do. v. 1886/4 |1.,5.11| 2000—200 Kr. do. do. fsteuerpfl.|4 do. as v. 1887/4 | 1.3.9 2000—200 Kr. do. do. 1.4.10|/ 1000—100 Kr. do, St.-Anlethe v. 1880/4 |1s5.6.15| 8000—400 Kr. do. do, Tleine/4 | 16.6.1341 800 u. 400 Kr.

,

do. pr. ult. Mai 94,30à,10bz do. Siraßenbahn 200 fl. S. a ia Jura -Sümblon 4 | [4] 11 200 Fr. [84,25 bz Cref.-Uerd.Lok. ky. 200 fl. D. 1312,50bz do. pr. ult, Mai 84 ,60à,50 bz Dresdner Stroßb.

312,50à312 bz do. Genußscheine N T: R S Glektr. Hochbahn 200 M R —,-—- do. t.-Pr.| At 500 Fr. —,—— Gr. Brl.Strßbhn. abg. a —,— Lüttich-ZÆmbürg . 19,95 cie Bf 500 L [00 do. do. neue| §00 fl. g. „M. 105,80G Luxemb. Pr. BeE , 33/6 41/514 500 110,00 bz S - Altonaer |

O 0 G U! 05 A. O

ps

D . . * . - - * - . * - * . # - . . . - Égt ban das îas fas ao Eo ÈN je fe fk Frs Fnk Én En É P js fe Fr jf fe L Î Îad fr Î Lak Âe f fb Én É

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 -S 4 4 4 4

D D D L EIE Ju Fed Pa oa Laa

[Ey J

ri G2

Ds =J 0GTs ari | Es i 00 =A d mt

T Frank fm *

G

en D

Er

C 1-4 Funk Prt Fend * Fords Pra Porn Pren Fand fork Fur Fark Pon Fs pern Joni Fred Fort (G) jf pf Puck Fork Furt Furt pf

r wr _—_ O pn bm

200 —,— do. pr. ult. 109,50 bz zambg.Straßenb. 209 Þ S. —_—__— N.-Pac. Borj. .| =— | [4 | 1.7 | versGieden [63, 60G I.f. cidelberger do.

200 fl. 103,60G do. pr. ult. Mai j 63,40à,50bzG ildesh.-Peine A.

200 fl. S. |—,— Sard. Sekundärb.! 6,4| 6,4[4 | 1.7 | 250 Lire A Königsb. Pferdeb. 500 Fr. 154,00 bz B do. t. fr. Verk. Magdeburger do.

, Juni 154,203153,90à154,10bz A Ie 7 |— [4] 1.1 | 500 Fr. [141,5 50G otsd. Straßenb. 200 fl. S. |—,— ult. Mai 141,30à,20et.à,50 bz tettiner do. E ; do. pr. ult. Mai i toNdostSi.A.,P.| 6 | [4 | 1.1 | 500 Fr. 199,506¡B do. Vorz.

1000 fl, 100,20G do. Elbthalbahn| 54 | [4 | 1.1 | 20 fl. S. l—— do. pr. ult, Mai| 98,80à99,10a99bz i Ver.Eisenb.-Betr.

500 Fr. Pi eie n - ; d; Brieg Stadt-] 8 .9 { 1000 [137,25G Salvator . .| 5 10] 1000 [116 25bzG | Anhalt Kohlenw.

3000—100/116,10G Dividende pro tuns D 1E zu Def. Feld\chl| 75 1000 |133/00bzG Schöfferbof . 124 192.00bzG | AnnabgSteingut 8000-—100/112,60G Berl. Uniou| 7 L10| 600 [131,006G & | |Dortmunder.|20 300 |—,-—- Schwabenbr. 163,75 Annener Gußst. O0 —LPEOEOT Bo kv. u. n.10 1,10| 1000/300/203,00bG & | |Dortm. Löw./134 1000|; Sinner Br. (15 249,50bzG | Aplerbeck Steink. 3000-—100/100,30 bz G Böhm. Brh.|124 L1| 600 |246,00bG = do. Union 300/1000] —,— Ver. Werder| 6 [112,75B | Arhimedes 3000-100102 60 bz riedrihshn. | 1 1.10| 600 [143,006G S | |[Düfl.(Hoefel) 1000 |191,756G | g |Ver. Artern. | 4 100,50G | Arenbg, Bergbau 5000—100]98,50G ermania. 1.10| 1000 1210066, ErlangReiff. 1000 |94,90bzG Wicküler. . [14 277,00B | Aschaffenb. 5000—100]99,00 bz G Hilsebein . L.iO| 1000 1127,50G * Frkf. Hennig 1090 [147,00bzG | ®* \Wiesb. Kebr.| 5 100,75bzG | Bär&S: 5000—100/99,75G do. neue .| , 1123 50bG S | s |Germ. Drim. 1000 |229,75G | Accumulat.-Fbr.|10 177,00 bz S 600075 |99,75G Kaiserbr. 11 | 1000 [130 ROE Glüdauf 1000 [191.00bzG | A.-G. f. Ani inf. 1 249 90 bz ar Lagerhaus

Königstadt. 1.10| 1500/300/133,25 bz do. neue 1000 [186,25bzG | A.-G.f.Bauausf. 99,00G Bas t-Alt.G

5000—100/97,69'bz G Lanbra Wb, 600 1227,80G Hessische . .… 1500, 300/112,90G A, Montan-Ind.| 8 134,00bzG | Baug.BerlNeujt| 0 5000-——100|100 40G Lf. Moabit . 1500 [114,75 bz G Ffenbeck&Co 1000 [152,75bzG | Adler Prtl.-Zmt.| 43,25G do. Kais. Wil] 1 5000—100/97, b; G Mnch. B. Vz. 1200 [100,006 B Klostbr, Röd. 1000 1245,25G do. konv. u. neue G 146 50bzG | do. Moabit . „| © 5000—100]99,40 bz G Norbdeutse 1000 1122,00 bz G Kunterstein 1000 |129,00G Admiralsgartenb| 75 50bzG * | do. OftendVorz.| 0 5000-—100/97,0 bz G aen abg, 300 1259,50bz k.f ¿. Br.Rieb, 1000 1205,50G AUON Dan. [11 145,50bzG | do. Kl. Thierg. | 5000—100/990bz G erber 1009 235,00 bz G Lindbr. Unna 1000 1165 00B 12 210,50bzG | Bauv. Weißens.| 5000—100 000/3001212,50 bz G* | # [Lindener . . 387,75G Allg. Elektr.-Gs. 285,2%bzG | Bedbrg. WU 3000-150 16 ),20bz G ShOnb H D 300,00bz GF Nürnbg. Br. 101,256G +4 neue . .|— 274,80 bzG Ban F polubearb 9 /9000—Z00 E10 G rand. Berg 7

1000 [149,25 bz G Oberschles. . 127,00bzG neueste .| 268,00bzG ./5000—100/102,00bzG | do. unk.b.1900 abg. ./5000—200 Vereins konv. 3000100 97,50G do.IX.uX.uk.1906 /5000—100]103,25bzG | do.UX-IX.utk.b.1905 ./5000-—200|Lp3,30 bz G do. St-Pr, - 3000—300/99,80bz G a unk. bis 1900 do, II. 1IL do. ./3000—100}100,20 bz G do. II. his 1905

./3000—150|100,00bzG | do. XIII. u. XIV. :/5000—100]#9,20 bz G Bitter 3000—100/99,00G Prß.Bbkrd. rz.110 .(3000—100]/103,00 bz G do. do, IIL

ba ri O O b * * - Sr 1s Da Dk P Prei pk emb pri

O 1 r

pd unk “J

S2EE28 BESBS

SKSSKKKKKK KKKKK

F H

Po

a I

O00

Oesterr.Ung.Staatsb.gar.|: do, do. gar. v. 1874 0 O, y. 1885 S Eroluzungüney g- g.

pad S

àa&l54b

2 f A Us O J b Pai

[s »

kO ps en

120001411000Fss n Lad C 2ER dO QO ¡for | Pd puuk pam prck pn or pan pernk wée SS

T SSEE

00 - * D . - Pun fund C L TO U dund Jura pee ford F J 2] prak funk fuenk F

rad red 19 unk fan pak prak duard pu pr prr dund po dend prr pen “T dd

Îgn fans (53 fet Prt ¡f f e P r 3 unt J Jank J 24 Pub fue jaerk À J bund rk 2, DJL T U

_—

pak Fa g Pas R C e - ausw. ———

e|Sllalæl|l|Slo2r|=eSle|lo

D D 1E 1j 1j 1 Em 1 1E 1a 1E 1E En 2D n 1E 1 1 1E 1Eck P f f P E

wir

bo E ves do. Ll u. B do. XVIII. do. LIX. uf. 1900:

Mou, Dyp. “Po,

S L br do. IT. Abth. do.II. IV. rz.110 E V. rz.100

VL . v u, unk.h, 1903 V VILL, g Dts Grds ch.Obl. do. IM.TLul.w04

At

E 10m CO H

is D p ev - . . » . » .

A A I I ri bs J U A A A A fi fes fs fs O00

I BABQ H DYZ J A bnd J 5 f f 5 F 5 f E E f ck

D

orr

a. demi

O I pu pr pk pen pk frrk fr rk prk dk pn jdk

=JI S mm

S. 2-4 dk —_—.

O So [ay O E ge 2

è

pu pn pan prach I fre D fem jmd Jaan Jenza fend Junk jrcdks park It g n n m LOS

Et S d

I t fra p pk pk ps da ps Mb f ba taat r lo

vie mde _ “hiesige Brauereien

DS —S S auswärtige Brauereien on” R

T O00

O00 S Funk jn jf funk Dn j J arn p J i lt e Ee A E E

e pk S J D Ferd fend Jra Punk "ffn furk fert DI S L S S È

Da Frs Peri Fnd funk fn Prt t Pri ft Pré Drt À

Pill: did drid fas pt S

8 84, 25G Berl Ank asch/12 246,10G do. neue .

Puk Jck Pre ura: funk 2 Em C

s N i enpPor N Me veran —— z e L N i. fr, Bert. —,— do. Gihoriens, | 9

p p n m n

300 |203,00bz G Oppeln Br, 1000 1226 90 bz Dosendue 1000 1169,00bz G osenHu ger 1000 |165,00bz G Reichelbrau 600 1137,50G \NRostocker u

Ik jr fi

. o . 1 Junk jam bank fend Jarnk Puk funk Pun Jra Puk

œŒ es 282 Se

s O0 oor

Junk prnn pernb per pro. pee poard, fu t t m t e nt prt P jemek much r red dk due n fen fdb pk prak L D D

- . - . . .

wp

P P t

urrd para fueel O0

ann

R E P | zus ZaESS

pem S 1 df fa b 1m A 1 Dm 1 fe A bf a D e e (f P A O 1 P P SC

A E E 0e E J I e s H E l ae 5 É E M E

b Jn jan enk jen bk rh p pk Denk drk Panl dl m lt dre pu bar tee brd E T

IPck 15ck P 15ck e ck ck ck f ck ck ck

3000—75 1112,90G do.IXI-XXII, uf 1905/34 .13000—200 G9 80h; G 3000_100/99 00G ho MIA ria Pr.Op.V. 3t.1905| 5000—100|01,76G Dobumer B Va:

Fs a pk 2