1898 / 126 p. 18 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage

zum Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger.

.,W¿ 126.

Amtlich festgestellte Kurse.

Berliuer Börse vom 31. Mai 1898.

Umrechnungs-Sägye.

1 Frank, 1 Lira, 1 Lei, 1 Peseta == 0,89 A 1 östetr. Gold- Glb. = 3,00 4 1 Glb, bsterr. W. = 1,70 4 1 Krone österr.- ang. W. = 0,86 M6 7 Gld. südd. W. == 12,00 #4 1 Gld. holl. W. == 1 70 46 1 Mark Banco == 1,50 # 1 skand. Krone = 1,125 4 1 (alter) „oldrubel = 3,20 #& 1 Rubel = 2,16 1 Peso =

4,00 #& 1 Dollar == 4, 36 #6 1 Livre Sterling == 20,00 6

Geor, Bank-Disk. Aailervam, Rott.| 100 fl. 8 T. !69,20 bz 100 fl. 2M. [6 8,5 50G Brüsselu. Antwp. 100 Frs. 8 T. | 80,75G 100 Frs. 2M. —,— Skandin. Plâge 100 Kr. |10T.| t4 |—,— Kopenhagen . . „} 100 Kx. 8 T. 112,15G Es S 8:7. 20,445 bz 12 3M.// 22° 120,335bzG giffsab U. Drr 1 Milreis |14T. —,— do. 1 Milreis |3M. a Madrid u. Bere. 100 i 14T. 45 50B 100 Pes. 2M. —,— 100 & |viste 4,20bzB ._.| 100 § 2M. ay 100 Frs. |8 T. 80 89G 100 Frs. 2M.|/ + [80/60bz 1090 fl. |3 T. —,— 100 fl. |2M. Wien, öst, Währ.| 100 fl. |8 T. 169,65 bz 1c0 fl. 2M. 168,30G Sâwei; BOye «/- 100 Frs. 8 T. §0,565 bz do. .{ 100 Frs. 2M.|f *|— Jtalien. plige .| 100 Lire |10T. 75,20B do. «| 100 Lire |2M. .— E Peterdburg (100 N. S.8 T. ; ; |216,70b¡G -/100 R. S.8 M. ** |214,70bz Waricau . « « «+100 M. S.18 T. 216,80 bz Zinsfuß der Reichsbank: Wechsel 4/0, Lomb, 59/(, Geld - Sorten, Vaukuoteu und Kupons, Münz-Duk H) 9,72B Belg. Noten . .|89,75G Rand-Duk. [ &|—,— Engl.Bankn. 1 £/20,455 bz Sovergs. Ter 20/44G rz. Bkn, 100 F.|80,85 bz 20 Frs.-Stüde/16,21bzG [Holländ. Noten .|189,15G 8 Guld.- Stck.|—,— Ztalien. Noten .|75,30bzkl.f Gold - Dollars|/4,19G Nordische Noten|112,30bz Imperial St.|—,— Dest.Bkn.p100f|139,95 bz do. pr. 500 gf. G do, 1000N/169,95 bz do, neue . [16,26 bz G |[Ruff. do. v.100R|217,30 bz do, do. 500 500 g|—— ult. Juni Arnerik. Noten ult. Juli —,—- 10001.5008/4,185bzG [Schweiz. Noten|80,80B do. Tleine/4,165 bz G |Rufs.Zollkuvons|324,006G do. Cp. z. N.Y.|—,— do, kleine|323,60G Fonds RAD ) Senats V Papiere. Tm, F ) Dt. Nch5.-Anl. kv. 34) Î 4.10 5000-— 200] 103,C00G do. do, 28 versch. 5000—200/103,00 bz do. do. ver!ch.|5000—200]96 50B do. ult. úFuni j En,

Preuf:.Kons. A. kv. 133 \ch.|5000—150 103,00G do. do. do, [3Î -4.10/5000—150 103,00 bz do. do. do. [3 |1.4.10/5000—100 96,90 bz G

do. do. ult. Juni —,—

do.St.-Schuld\sch. s! Ei 100,10 bz

AachenerSt.-A.93/3 500 .

Alton.St.A. 87.89/34 do. do. 1394/34] 1.4,

Apolda St.-Anl.|3

Augsb. do. v. 1889/3 do. do. b. 1897/3

3 3

O

,

i È ° | Mas {| 1.4.10/2000—100|—,— &| 1.1.7 |2000—100|—,— Barmer St.-Anl.|3{| versh.|5000—500|—,— Berl. Stadt-Dbl.|3{| vers.|5000—75 |—,— do. 1876—92|3F]| versch.|5000—100 100,75B Bonner St.-Anl.|3 | 1.1.7 |5000—500|—,— Breslau St.-A.80/3{| 1.4.10/5000—200] —,— do, do. 91/3§| 1.1.7 |/5000—200|—,— Bromberg do. 95/34] 1.4.10/1000—100]—,— CafselerSt.-A. 95/3} .13000—200|—,— Gharltb.St.A. 89/4 2000—100[100,30G

Ausländische Fouds. Ae brseold-A. fr. Z.| 1000—500 Pesf.

100 Pes. do. 44% do. innere 1000 u. 500 Pes. do. do, feine

100 Pes.

do. 449%» dit v. 88 1000 L

do. T4 500 L

190 L

20 §

100 Lire

500 Fr. 10000— 200 Kr. 2000—300 2000—400 M 2000— 400 MA 2000—400 M 2000—400 M

4050 M 405 n. 810 M 10000 —200 Kr. 10000—200 Kr. 5000—500 A

do. v s do. d3. Feine Barlettaloose i.K.20.5.95 Bern. Kant.-An[. . gie Landes - Anl. Se u.Mer.St.-A.1897 Bukarester Stadt-Anl.84 do. do. v. 1888 do. v. 1884 konv. do. v. 1888 Tonv. do. do. v. 1895 do. do. Feine Datuner Stadt - Anl. 0 Paus, Shark. Bre. ire459/;t.K.1.7.91 do, do. Zert. 59/0 do. do, A. 50/5 do. do. Gold-Anl. 88 do. do. do, do. 29. h do, do. “ay Stadt-Anl. le 91 do, 6% 19 do. pr. ult. Juni

Gold-Hyp--Anl. 92 Le R: I.

Ghiten, Gold-Anl. 1888 do, O B

do, Minerisle Staat, Anl. 1895

do. 1896 pr. ult. Juni von 1898 Mb Stadt « Anl. Land, “vg eDbL, 1V

S D roten

E E FLTT H

R Ke M bis o do Et

1000 L

500 L

100 L

20 L 5000—500 Pef.

100 Pes.

| 405 u. ae 192, 60bz do. mit lauf. Kupon 1000—500

[EEEAT T

1000 500 408 M 2040 M

10200 u. 20400 A 1000 M 500 L 100 u. 50 L 900—25 8

E O t I O D

er Io

4500—450 M 2000—200 #r. 2000—200 K&r.

E % FRCPEEEERE

“A O Mp O

G3 O

Berlin, Dienstag, den 31. Mai

2000— 1 100|—,— 4 RostockerSt. «Anl. Saarhbrüdcker do. 96 St. Iohann St.A.|? Sus Gem. 2

do. SwerinST 4.57 é Spanbau do. 91 do, do. 1895 Starcarb St.-A.|: Stettin do. 1889 do, do. 1894|: Stralsunder do. Teltower Kr.-Anl. Thorner St.-Anl.|8 Wandsbeck. ho. 91 Weimarer St.-A.|34 Weftf. Prov.-A.TII } Wels do. j

Menn tese, Piezobersn « « (4 | 1,4,10/3000—30 A 3 versch.|3000—30 Heffen-Nafian « 14 |1. 4.19/3000—30 34] versd./3000—30 d n "Neumärk. 1.4.10/3000-—30 do. do. . ./3#| versch./3000—30 1000—200 n E « « «4 | 1.1.7 |3000—30 5000—2009 Paci / 1.4.10/3000—30 |—,— ? 4 133 versch./3000—-30 1100,10G Posensche S D 1.4.10/3000—30 1[103,60G : « » 134] versch./3000-—30 1100,30B 10/1000 u.60 ——— Preuße 0 1,4.10/3000—30 [103,60G 34] versch.|3000—30 |100,10G Rhein u. Westfäl. _11.4.10/3000—30 103,60G do, versch.|3000—30 [100,.10B Sin Be va 1,4.10/3000—30 1103,60G N E S 1,4.19/3000—30 [103 ,70B r.Proy.Nnl. 134 verfch.|3000—30 |—,— Wins ad. St. Anl.|3È| 1 , Sâlèw.- Holstein. 1.4.10/3000—30 |—,— 1000—200|—. do. do. 1896/34| 1.4. ; 341 versdb.13000—30 |—,—

: 3000—200/100, Wittener do. 1882/3] 1.4. j GarÜEe G A134] vers.[2000—200 100 50G E l s E | do, Anl. 1892u. 94/34| 1.5.11/2000—200| —,— S .St.-A.97 1.1.7 |/2000—200 Berliñér «5 1,7 13000—150[119 50G do. do. 96 13 [1.2.8 |13000—200195 50G lau auer do. 94/3F| 1.1.7 [1000 y.500f- do. F! 1.1.7 |3000—200[114,25G Bay. St.Ei Anl.8 10000 -200l —,— Gr.Lichterf.Lbg.A.|34| 1,4.10/1000—200 do. 1.7 13000—150/111, 80G po. Œisb. Obl, 2000—200/95,60G Güstrower St.-A.|34| 1.1.7 |13000—100 do. 1,7 |13000-—150}104 00 bz do. alla. neue. . 10000- 200/101,80G

Halberst. do. 1897/34 1.1.7 |2000—200 do. 3000—150/100 90B 2.Lb6f. ters (l 2000—200|—,— HalleszeSt.-A.86/3È| 1,4,10|1000-—200 do. 3000—1501/92,60 bz Brscw, Lün. Sch. 5000—200|—,—

do. do. 1892/34] 1.1.7 |5000-—100 Land\chftl. Zentral 10000 -150]—,— Bremer Anl. 1887|: 5000—500|—. a Han. Prov. .S.ï 4, 5000—200)—,— do. do. 5000— 150/100 ,40bzB do. 1888 . 5000—500l—

do. S, VIIL ./3 |1.4,10/5000—200|—,— do. do. 5000—150]91,50 bz do. 18900 5000—500 ia

Charl.St.A.85ky. do. 188913 do. T. TL. 1895|:

8: L I. 1896/34 do. do. 1898

CottbuserSt.4.89|3 do. do. 96/3

Crefelder do.

Darmst. do. 97

Deffauer do. 91 do. do. 96

Dortmd. do. 93.95

Dresdner bo. 1893|:

Düfseldorfer 1876 32 do, do. 1888|: do. do. 1890 do. do. 1894/34

Duisb.do 82,85,89/3L| 1. do. do. v. 96 |37 20.

Elberf. St.-Okl.|3

Erfurter do. |3

Effener do. 1V.V.|:

0 P p M P f f pa f D

J jrarà pack 2} punk F O

A A A BSS funk pru pad S5

La 2 O J bd fark J J J S S

- C0 6 «T. E Pes mai na L Pad prr A

SSSS

O

J A J bak J

L F _- _ - 05 h Ap O5 Lo So

eit

4

do. St.-A. 1895 1,7 |5000-——200|— Kur- u. Neumärk. 3000—1501/100,80 bz do. 1892 ... 5000—500l— Hildesh. do. 80/34] 1,1. 2000—200|—— s neus .. 3000—150/100,70bzG do, 1809 5000—500l— —- _do. dos. 9/34] 1.1.7 |[2000—200 e 3000—150|—,— do. 1898 . 10000- 200/93,75 bz G Dörter do. 97 .10/5000—500]—,— Oftpreußisge S 3000—75 1100 00bz G Gr.Hef.StA.8,4|: )/5000-——200 102 30G 9000—100/91,10bz do. do, 96 111.13 3000—75 1100,10G do. do, A8 3000—75 191,20 bz do. fr, Verk. 3000—75 E Hambrg. St.-Rut.

Et. s 86 3000—100/100,10 bz En E,

3000-— 100/91 prt do. Uo 91 P do. St.-Ank.93 bc. do. 1897 Lüb. Staats-A. 95 Medl.Gisb.Schld. 0 e AOEO , o. do. 9- 3000—-75 Sächs.-Alt.Lb.Ob. 3000—75 100, Sächs.St.-Anl.69 3000—7S 19120 Säths. St.-Rent. do. Ldw. Grd. ll-IVa L do. do. la, Va, Lla Vil, VIll, IXa, ÎMN . do.do. Pfdb.Cl.Ila do. do. Cl. la, Ser. la-La, X X LV-XVI u. IVIb, XII u. UX do.do.Pfdb.1B u. Lll) do.do.Crd. I1B u. 1B|: Schw.-Rud. Sch. Wald.-Pyrmont . Weimar Schuldv. do. do. konv. Württmb. 81—83

Ansb.-Gunz.7 fl. Augsburger 7 fl.-L. Bad. Pr. Anl. y. 67 Bayer. t «A

s E 5000— 2001: 5000—200/100,50G Ea 5000—200/100,10G übeder Loose „. 5000—200 100.10G Meininger 7 fl. L. 5000—60 [100.10G Oldenburg. Loofe . 120 1[13250G 5000—200]91,50(8 Pappenhm. 7 fl.-L.|—|v.Stck# 12 [—— 9000---200/91,50G Cen ationen Deutscher Kolonialgesellschaften. 5000—80 191,50G «Ostafr. Z.-O. |5 | 1.1.7 |1000—300[106,60G

S C T: 20000—100 Fr. [90,90bz Lf. do. amort. 5% IIL DO 4 500 Lire P. 1000 100 L Jütl. Kred.-V.-Obl. . . [3 95000 —100 Kr. |—,— 1000-20 L —_—,—- do. do. “iu i 5000 —100 Kre. [—,— 67,30bzG do. 1000 u. 500 § |—,— Karlsbader Stadt - Anl.|4 | 1500-500 A 1102,10G 68,00 bz G do. do. 100 u. 20 L 109,10G ALPMIRIME bs, 3 1800, 900, 300 A |—,— 68,40 bz G Po: do. pr. ult. ‘Juni à do. 1892/4 2290, 900, 450 A |—,— 68,40 bzG do. Daïra San.-Anl. 1000—20 L á Lissab, St.-Anl. 86 1. 11./4 2000 M 63,90bz G 68,40G Finnländ. Hyp.-Ver. EnE 4050-405 M do. do. Eleinec/4 400 A 64.40bz G 24,60 bz do. fund. Hyp.-Anl. 4050—405 Luxemb.Staats- Anl. y. 82/4 1000—100 A |[|—.—

16

6 6

E wr

-

= 2D bm f C0 5

T T L

ui

-

Karlsr. do. 86 2000—200]-— a do. bo. 39 2000—200/ —— boneatida A Kieler do, 89 2000—500|—,— de. é aid Kölner e 94 1000 u.500|—,— da, Land.-Kr. do, 96 1000 u.500|—,— bo. do. Königsb, ol T-IOI 2000—500|—,— do. neulandsch. do. 1893 2000—500}—,-— do. do, do. 1895 2000—500|—,— Pos ensheSer. I-V Landsb. do. 90u.96 2000—200/100 10G do, Liegnty bo. 1892 2000—200|—,— i Lübeder do. 1895 1,7 |2000—500|—, bo. Magdb, do, 91,19" veri. |5000—--100 O Mainzer do. 9) 3.12/2000-—200| do. do. 88 do. do. 94 Mannheim do. 88

5000—200|—,— 5000-—20093,90 bz G

A 70B

t jp in in bn fo bo to p P À bo fo

- C9 5 e

-

e ces

5000—500193,80G 5000—500|—,— 2000—500 E 5000—-: 500 [9000—500194 50G 5000— 3900| A 100,25G

wrd E J beri bank fend O J J jk A Ramden:

Ec Mp Me M

S E S U Le S E R

D

i dr M P O4 M Me - Lde ri Pit wi

C S5 C5 S

3000—100/100,50G 3000—100]—,— )./5000—100/102,00G 7 |1500—75 |—,— ./5000—500]95,00G ./2000—100|—,—

./2000—75 [100,10 bz ./1500 u.300|—,—

P R P p Bn bnbo

Frad 2J J rund Junt C

Í B, 3,9 [1000—200 Siéside : T PA 2000——2001— - „7 |2000-—100 S landschaftl. Mindener do. 0/1000—300 SUIO altland. Müblh., Rbr. do. |8 .4.10/1000-—200 do. do. do. 1897/34] 1.4.10/5000—500 - Io lands. neue München do.86-88|3# ./19000—200| do. do. do. t 90 1, 94/3È 5000—200 do. lds. Lt. A. 1897/34] 1.3.9 |5000—200 do. do. Lk. A. M. Gladbacher do.134 2000—200 do. dec. Lt. A. Münster do. 1897/32 T do. do. Lt, C. Jtürnb. do. I1. 96/3# 2000—200} —, do. ds, Lt, O. do. 96-—97|3{| 1. 2000—200/1( do. . Lt. O. S CORTDETDO, 9513 2000—-200 bs. do. Lt. D. Oftpreuß. Pry.-O./35 3020—100/99 ‘40bz A d Í E E Pforzheim St.-A.|34 2000—100|—,— Pomm. Prov.-A.|35 5000—200|— .— Sâiew. DistEK. Posen. Prov.-Anl.|3à 9000—100199,60 bz GtI.f. Do, V0, LIS 5000—104 —,— y do.St.-Anl.].u.I1./34 Mefälise T6 do, do. ILL34 otsdam St-L1.92/4 x egensbg, St.-A.|: do. IL olge do. do. do, I1. Folge Nheinprov. Obliga, Wstpr. ritter]. 1. do. V.VII./34 do. 1,.LII-IVILS do. IL Ul u.LIV, RheydtStA91-92/3 Rixdorf. Gem.-A. RoftockerSt.-Anl.|:

d S fra jerurk pmcl eru fred pruenò emsk park jem prach Prei Druck bank prak perak jak prurk bumk jdk jem pruch CI hak fe S 5

. T S

E Go Ss 5 ut u P P M S E ldi

Go e rp v

Mf A Me M: G Wo A, r M p E pmk prr jeh pack pack fand fue À pr A pee ps S D S De

T S S se

tz ter

h Co E55 S5 S

L i

./2000—75 1100,10 bz 2000— 100/100. 19 bz 2000—100/100,10 bz 5000—100|—,— 3000—300|—,— 3000u1000}—,— 3000ul1 —— ./2000—200]—

12 Set ¿B 12 123,75 bz 300 ¡145,75G 300 1166,75G

60 1112,60bz 300 1139,70B 150 1134,30bz 150 1130,80bz

12 12230G

Lac) et —)

=#

e

T T Lan

Fs Fun Fenk Îus Fus Îra Jrs =A=I=J

J puri pk O) J Ss E S S S eS Ot D

ams Jrnaets pad Cf

Du s . bo (A fa. bs fm i

Q

M S A D

S rata =ck a RA S

R REESSEEEE

A J D! duk jus Q=teA@E O Fs

I D A I O Fak 2

S

do, do, IB. do. do. +4 do. neulnd\ch.TI do, ritts. do, do. A do. neulnd\{ch.TL.

2000—50 Fr. 100 fl.

I I

A ft

Er S S R ERECEEEEEEZ 20A

I bs

s

| |

Dän. Bodkrevvidbr. gar. 79,60 bzG Donau-Negulier.-20ofe . 79,70 bzG Ezyxptische Anleihe M. ¿ 67,30bzG do. E Anl. .

-

-

t -

! j

R - _—

pmk pm burt jrremd pern pern

Dori

—,— do. Loose 10 Sa: = 30 M Mailänder TENs E 45 Lire 44,40 bz 36,60B klf. do. St.-G.-Anl. 1882 4050— 405 M“ do. 10 Lire 13,10bz 102,75 bzG do. do. v. 1886 4050— 405 A Mexikani'he Anleibe M 1000—500 2 198,30b 101,10G do. do. v4 100 L 98 60

101,10G reu er Loose E De Fleine 20 £ 99,25 bz

99,30 bz G alizische Lar.des-Anleihe do, do. pr. ult. Juni E 97,80à,90 Bz do, do. 1890 1000—500 2 198,30h

6 [1.1.4.1. do. do. 100er|6 |1.L4.7, 100 L 38,607 800 u. 1600 Kr. |—,—- do. do. 20er|6 (1.1.4.1, 20 L 99,90 bz 5000 u. 2500 Fr. |—,— do. do. pr. ult. Juni 97,80ù,90 bz Le Fr. 139,70bzG Staats-Eisb.-Dbl.|5 200—20 L 95,10 bz 500 do, do, kleine 20 L 95.75bz 500 L 39,70bz¿G Neufchatel 10 Fr.-L. . . .|— 10 Fr. 26,80 bz 500 2 32,75G New Yorker Gold - Anl.|6 1000 u. 500 § G. 100 § 32,75G Nord. rege Wiborg|4 i 20 L 32,75G Norwegische Hypk.-Obl.|3 4500 —450 M 5000 u, 2500 Fr. |—,— do. Staats-Anleihe 88/3 20400 —10200 M 9000 u. 2500 Fr. [43,50G do, do. kleine/3 2040 408 M 500 Fr. —,— do. do. 1892/4 5000—500 A 500 Fr. 43 60G do. do. 189413 20400—408 s 500 L —.— Oeft. Gold-Rente . 1000—200 E 500 L 37,60G do. do. leine! 200 fl. G 100 L —,— do. do. pr. ult. Juni 100 § 37,60G do. Papier-Rente . 1000 —100 -——,-— do. do. 1000 —100 20 L 37,60G do. do. pr. ult. Juni 96,25G do. Ln E fl. ] é 1000 —100 f. 100 fl. 101 75G

1 j —,_— do. do. kleine —_—— do. do. 10000 -200 Kr. [8200G 200 Kr. 260 fl. E 191 50G

fl, x 2500 --250 Lire |—,— do. do. leine! 100 fl. Oeft. W 341 24 f 1000, 500, 100 fl, —,—

J

1

T pi pu Df pmk pad pmk T prak jk 21ù * . . . cen N ama

J] ck— =—+

99,30 bzG Galiz. Propinations-Anl. 99,10G Genua-Loose

99,10G Gothenb. St. v. 91 Sr.A. 98,90B Griech. A. 81-84 5°/,i.%,1,1.24 98 30 bz do. mit lauf. Kupon 46,50 bz do. 5 % inkl. Ky. 1. 1.94 47,60 b¿G do. mit lauf. Kupon 47,60 bzG do. 49/0 A Gold-Rente do.

76.25 bz L g feine 77 40B . Mon.A.i.K.1.1.94 77,40bzG É do, m. l. Kup. 35,40G / do. t. Kp. 1.1.94! 35,40G k do. m. l. Kupon 39,20à,50bzG | do.GlbA.52%/01.g. 15.13.08

[I anr ä

—t pk Ea Lw

puek Pank On

Î

p ite ti ps ga g E jus e Photo “Lt O EME

È

pi p:

E

ou Do

93,90 bz do. i.K.15.12.93

93 90 bz do. mit lauf. Kupon do. i.K.15.12.93

82,00B do. mit lauf. Kupon gel ngfors Stadt - Aul. 105, 75G

änbh, Staats-Anleihe do. Komm.-Kred.-L. 106, 9bE50rf. BIEP pg t i. K. 1.4.96 99 30B B fr. Fiat, D. Pfdb. 88/80 bz G do. do. —— do. dien alte (90% St.)

A S R A Ee E Ee

pk prak d Ey

p O

Se [e] .

t en * E Dad o do Jt C e

Wr ; oil“cirot ct cio

7 S t 2

39,26 bz G do. do. pr. ult. Juni 5000— 500 Lire G. 94,10G do. N (Lok) . 500 Lire P. ¡— do. kleine ; 20000—10000 Fr. 191,40bz do. Lógje v. 1854 —— do. kleine; ; 4090 —100 Fr. 191 49bz do. Kred.-Loose v. 58 . i da do. v pr. ult. Juni 91,50à,25 bz do. 1860er Loose .

P fer Spn Hf P fk I J

0D

pen bund pat pr) pramò jem aen} Ps ° j G5 S S do pi Lf pas jens juni

C

m hs

——