1889 / 259 p. 25 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

zuiil Deuts d en 4 nig lid) Pr eußischen S iaats-A - Anzeige.

),

N A om 3 tit 0. unrer rone vner! Dou lid festgestellte Course 1889, S0 O as r e nungs S ourse Í S N —,— J 0R n holl. Wi M 100 0 ubel E E Rae E, do. Me 005/4,1775G E Noten! 1 Livre ark. 1 M Währung = 1 Gulden do.Cp. ine . 417 5 3 De ishe No 1179, 80 ——— A Ste: ark B o B zb.N- 725G it. Bk ten|—, G mst W rling = 20 anco = 1,6 Mark. elg. N 9. 4,18 N n.p10| E ch e E 1 s E U Bp 1E 41864G E 1009 171,306 S N ¡41 | « « «[-100 B B 9 ov. 2 912 ä r.Pr 1 1/ m : rüfselu. A 1 fl. [8 T ank-Disk. z.Bk, 100 20/395 b ult. D 11a 75 ,10b ov.-Anl/3 1.7 1150030 Î nh 002 5 2E Ssfuß F. 80, 908 3 ISd ez. 210, bz d Pfa 11/41 00 : Sf p.| 100 Fres Mt insfuß Not. 168, B |N )weizerN 504211b Berli ndbriefe 0/3000— A S pl 100 F 81502 E, der Re 75G tufs. Zoll oten 812 z d Wer +ck . 200/101,2 E 1h i rcs. [2M E ihsha d cou). ,29 bz 0. E CD 0B Kur- London E E S N S O daten 4 T E er. —— 0 oe 73 n : isa c 14 E 31 [—— mb. Sb u 09 Land[&ftl.Centrai S 3000—300l111, A e M. P E ; 3M | B Fonds 9 do. S E Hs Eo 106; L E A E (4 1/4,10 300030 104 25b adrid u. Bare. 1 Mireis “E 4 Es : Dis und Staats-P qud: 0 1 a7 10000-150 10060G as 1 Wi jr 1 R E e n E 14D. D e. Rchs.-A C apiere do u. Neumärk 1/17 (000150 0E Sidsisde 4 1/4 10 3000— 30 104 0063 P De E grn nl. /4 11/4. 1015000— : e 5000 120IOA O E E 10300030 [10 206 S M. 2 : 1015 E O E 1311/1 3000— 9440 ô sw Ad /4.1013 A E S S 8E == Gonf A 34) ver 000—2 O E /1.7 13 150 94,40bz Holtei 1/4. A ep Ï utt: 18 fe Es P do Sts n t a 5000200102 08 E E S Eavits Ea 4 zu L 104108 Wien Df 100 fl. 8 T E K o.St.-S S4 |L R 015000— 50 A 2 S 137 1/L 3000—7. 04,00G B rische E 14 Tv 30 1104. 0G / i. Währ. 100 fl. 2 A / urmärk chd\ch.|31 /1.7 13 —900 6,50b De G 14 "7 1300 5 [100 remA.8 nl. „4 ers. 2090 104 406 2M E TEO T S A 00g n 103/10bz Pie A 072 [10990G Grbboal H O O O r Sw 100 fl. (8 : 166 D umärk ldv./34/1 .7 13000 150101 0bz ische . 41/1/41 3000— 100,90G H zgl. Hess 88/34 1/2 |2000— 00/104 Seis J Pläße . E fl. S 4 O Oder-Deic S /5, 11130 5 1,75G E Ed Su S R 101/00 ambrg. \.Ob |4 /2 8 500 900l1 40G O [l 2246 ; 3#| 1/1 3000— 100,0 Säßsi N E 75 G do. t.-Nnt. 15/6. 0—5 06,00B SDl Pl âße - Ls E S erl. E Ob1I.13U1 7 1300 150 0bzG Sd sche 1311/1 3000—2 o St.-A 131 1/9. 11/2000— 001101 2064 E Pet d fre [0E 5 Hs S As A E dlef. altla Le 00900 100,708 e E 8 2000 U E 100 E Lire |2 T. I do. E 33/1/1.7 0— 300 —,— md\ch. 31 1.7 1300 200 100,2, B eckl.Eiib St.-A. 31 /5. 11/500 —5001 E 00 R. S 2M. 9 ——— O 341/41 5000—100|abg1C E O 0—75 |— 5bzB do. co Sd 21/1 E 01,90G Marsau 100 R. S. 3M. TIE Bresla de I T 2000 100 100 do. [I A.C e E 100,25 E S a 93.0065G S C [100 R. S. BE L E Se S E Bs i404 e E B = d Ss L E E 101,006; B ukat. eld-Sort 5x 19 /40bz E -Anl. 33 4.105 101101 31 S S Do E 41/1/14. 3000— 501100 256 S; sishe S b. 37 . 7 5000 100 Sovergs. E uv Banks 11,40b Charlott Ie 5000—2 101,30 S S 200108 E E —590/104,3 b, 31 1300 001101. bz d 0, SHA T: 00—15 (0 ¿0G d St.-N 1/1 .9000— 104,3 20 Fres. S E S : Elbecfeld E G S OEOS 0. D.132 E o.Ldw. P ent. 3 E 30G - 2 s ; M. 3000— 0/1 ) d ¿[1 0— , d fb. ver 1500—75 E Cnaielin mee pr S 1660 E M11 2000100 101008 ctn A 117 3000—150/106.30 e H veri dto 150 j | bo. ne 00 gf. 65G agdba.St: 41/17 300020 04,60b, E E —160|10050G T e SO0O_7E L 75G ; G8 Oft g.St.-A 31/1/17 3000—2 0 —,— ¿B Westfäl So 31 1/1.7 5 0—150 0,50G Wald r.u. Kredit versch. 2 00—75 00,40b ä 116: 186 Nh preuß. Prv nl.132 1/4. 2000— 00 Ss ische Ï è 1/1 7 000—200 —,— Wald -Purimont, 4 s 2900-——20 2 ¿B - , Argenti 8 D veinprov E l 10/5000 9061100 h J 0/17 5000—20 S Ss 4 |1/1 1. /2000— A ; mde Gold- ische F E 11.7 (3000 100] 6068 pr rittrsh. 34 1/1: o A Pr E Los 100|—— ] „Anl È F. Z.Tm onds8. A DDi vers. |1 0—100 1,50B A 1B 3 j 7 14000 100/104. bz & euß. Pr.-A. ers. 200 —300|— po do. Fle B 1/1 7 Si 37 vers. 000 u.50 e S E t 731 G 500 S TOOE ,00G urbeff. P 55 31 0—200 E o. n 1/1.7 1000-100" Tae A D | N ub 31 2 5000—900/100,9 Bad. Pr.-A. “Sb v. Sl bo. Do, fleine 43 1/3. 500 100 Pef. umän. S .5001—,— S tenteub ¿/1/1.7 E 100,90B Bayer. P de 674 p. Stck 300 11 do. eine/4 3.9 —100 Pes. 92 do. t -Anl. ann riefe. 9000— S Br räm.» 1/2. 120 57,25 E E äußere 1 1/3.9 1000-100 bet E do. Staats: obliear 6 7E See O 60 |100,90B - toe 1 300 2570086 do adt-Anl. ine/41 1/3. 1000 Pes. el. 189,90b N d Flei 1/17 500 u. 4A1/4 3000— ; essau. St. r.Sch/34 1 tck 1454 G do. Do. 0 [1/5 Ÿ —20 £ 35,90 4 n s ne 6 | 1/1. 4000 1 250 Fr S 300030 —,— Hambur Pr.A.13 /4.10 60 h 9,20G E Bub Wees prov dns 1611 20000 908 d t n A a R | dgn Gs Linde dag P S 12200 M Pro Anl 9 M og Pre N a8 do. leine d E 4000 u R lngar, Gold Meininger 7 fl-L H 14 150 126409 Chinesi Gold-Y cine/ò 5 —400 955 ö A -E L fein 5 |1/4.10 2000 101/49 0. rente fa d bose id 0 [13 60bz Dén esishe St. Anl. 88/4 1420 5000—50 E Is 0bz b ngl. Anl. E l TOLAR 400 6. 10156 bz N do. p. ul cinel4 |1 1/9. 19 b 5,00G La aats - 441,6 0 95,40 bz* i d v. 1822 /4.10 000—40( 0G d \.-G t.Nov. /ETA 120 27,69 i S A E S B S 2 0 18593 (1/6 E 101,40G E A 100 f 126.808 do. do. Obl. \4f /9. 11 000—20 2 938 S do. D E E R E 44/1/2.8 fl. S Gyptische Anlei v. 86 » 1/17 E 84.100) e L cons Anl. “dleine d 15.11 1000 u. 100.2 O p. E E s 1000—100 fl 136 201 eihe 3 11/6. 000—d4 Kr 2106; = n d 1872| /%. 11 00—t L E do. 0. nl./5 100 fl, 98,: d D O N L S da S Ns L S0 S - Papi E 1000100 f 0B O N f /3.9 002900 R g ,10bz S do. cine 5 |1 10 u, 504 105,256 do. is i 41/1/1. 1000 —100 f. 98,30b Bo, A pr. ult. leine 21 1009100 £ 97766; do. do. x S 16. 2 O 106 206 e Loose o.p. ult. Nov. 19 11/6. 2 1000 1008 G. 98,306 E Vos S G | bo R 7p. ult 12 1000-04 do. Temes-Ï Bega gar y.St 1000100 l, [83 Sh bo, 0D: d 2 E [B E N 00 E do. E E l |8350B fl, S e 1000—20 L | S T do. fleine 41 /1/4 10 u.50L |—— do, Pfbr.TU(Gd fleine » 10 50001 S f Gmnd! pr. ult. e 10020 L O 300,256 | Ea S 211/4,10 1000— do. B Bodenkr ömör.)jó ra 00—100 251 innlind e Loo E e 190020 2 E do: inn. Unl, v, 16 E 28 10520 9: Bodett. Gald-P 108 J E B oose 4 [15 u. 20 104, D! d ‘1887 u. 125 R 20b L Tom fd.|9 S Dun L S /3. £ 04,4 o. D. 2 125 10 Ï ürk. T mungo 9g | 1 n: | flit L 1889/4 v Sie 4050— E O bo. Gold, 24 li.Nov 11/4. 10] 10000—10 Rbl. 8306 1rf, S a E Aal: 6 A 10000100 E | do. N a /LT 100 1D 106,00B k O. Ra R000 n c A A 20S. E | gli G Gold- e r „4050-408 od 61,00 bz Lf. E a : u 5 |1/ s 0—125 RbL. Ee Eisenbah 500 Frs 106,00B | u Heuer alies 21 VE 10| 100 u. 500 Fr. iso do. St-Anl. O ö |1/1.7 1000—125 E 118,7 5G Bergisch „Märk. n-Prioritäts-A dd E aEAS 1410 a4 Fe si on de: Bient-d Teils [eid] 68 25 M [102608 io E H N Fe /4.10 950 Li l 2 0bz o. nt-Anl. T4 A6 ci. 6 995 L G VIL S1 3 ation ; 0p do. pr. ieine 1/1.7| 20 500 Gie 81, 40 U e S 161 ) E Ar G. E E A E 4 14 Ae A, s J gaegtiet Ski A 1/06 20000100 ges 96. 406) S E Nor 5 E L 125 Rbl . G. 94406) Brauns we gie TifA, 4 L 7 3000—300 1A : N n.34] 1/1 —1000 es. 93,50et, bz B do: Nicolai-D e O O0 E D: 2,404.50 Brose Ware E r l 200 2 « log | Qurxemb. D IL.4 e 1800. 9 [93,508,606 E /5.11| 1000 Rbl. Þ. 64,90G ba Cölu-Mi A 1A s E M Mexikan Staats-A eine ¿T 900 00. 300 93,40 bz G do. paln Flei 4 11/ ut. 100 L 802,90 indener IV. Er 5 1417 R 03,00B j i nische A nl.v.82/4 0—400 E t do. n.Scha eine/4 5. 11 Rbl. 70bz bz De do, Em. 1/4.10 500. E EŒÆŒ / i nleihe 1/4.10 400 A8 S d do g-Obl. 1/5. 11 9% P. let G N. Llo VII. 4 11/4. 900 M Age | 6 O 5,30b o. Pr.-Ar E O6 0bzB Bali vd (R: Tz 300 e S ver 00— 3 d A ein 10 5 res, 64, erst. ost-W 1 3 S E Z do. L inl erl 109050) # fts 2 do. 6 da v. 1864/9 1/410 500-100 dib S n 108 E a 7 L 7 3000 100 « los, 1) er / ile 5 (1/3. 00 0a'90 B. D 30 C Fe erter Go Anle [1 - 0 2 Se 0E do. Bodo da O 5 (189) od 0 Ri. S. [8 O e “Salbe, babn 1/17 300 90 4 [10% a do, old-Anl. 6 /3.9 | 1000 97,3 30 bs 0. n-Kredit ò |1/4.1 E 167,106 agdeb.- ‘eipzi El 72 S Oa E Norwe Stadt -A 1/47 —100 963 bz do. C 5 141 0 5008 E 10G E g Lit. B... 1A 3000— 500. TL gische Hypbk. n.7 [1/5 1000 Rbl. P. 30a,20b s d (1.7 00 Rbl or. I68'50 z-Ludwh. enberge . 4 1A 200 500 22 -Obl.|3 5. 11| 100 u. 500 61,70b; 3 S Kurl dkr. Pf] +/1/1.7 100 R S, 8,506 S075 68/69 29 7 0— 300 K 1e Desten, G jaals-Anle 32/1/17 0 u. 500 On : ded. St änd. Pfndb) 1/5 11/1.7 1000 u bl. M 97.1061 do 5 76 U7SCv 4 4 e 3000—30 1 030 old- Rente. thes 1/2.8 A O P. E l. -Anl. v.18 r. 9 24/6: 20 100 RbL 103, De Meck _ v. E E 600 E M. 03,00B do. do. pr gl a 1/610 t la E E weg M fomar [48 agg S 18400 P ov 900 fl, G E do. do. cinec/41| 1 s )—300 A 64, 70b L f 1 8 600 H —,— do. apier-Rente. . O 94006) 0h St.-R 1886/31 /2.8 1500 « [102,254 do. (Nd S7 1000 u M, de da ult N E aue S S 200 06 i E, 48 e B TZ E d Ï do. ov. 0 u. 10 73! 50 o. v v.187 1/1/4,10 9 00-—1008 100. bz Rheini e Südba en 4 |1/4. T 3 00— 300 O E P IVBaN As _—— mis E e E 0. er- ente. . 0 fl do. S a te-Pfd. ine'4 1/ . 1 E T 00 2 50G albahn ee 131 1 j 30 M —_—,— do fl 45/1/1.7| 1 j 186; ‘40bzB Sei b R 41 1.7| 600 500 M 102,900 er. | Werrab „Geraer . (34 E 500—300 A e a A cine/48| 1/1.7 000 u 100 fl rbische A 83141 versh.| 3 u. 300 102 O bn 188486. E Ee s —,— Ln Dn a j 73! 40 S N Pfad 3/44/1/5.11 000-30 G 6 G 86. ü 1/7. 000 u. A —— v, fleine/d A 0 1000. u. 00 73, 406B as A A 1.7 3000—300 4 1100, E 4% Ei N 20050 ZAE, L ult. N 10 0ffl G do o. p.ult.N 5 [1/1 40 A 10G isenb N == da: as 1864. (4 100 fl. 73,406 S 0.1885 l 40% A 76G ahn-Priorität Zoo [1055 fo: Ie P, ES E 1/4. 950 E Shanische do. p.ult.N 5/5 11/5. 11 B 2 10G Berg.-M en, zum B 103,50B d R Loos v.Stck| 1 fl. K.-M He do. N ov. | 40 130bzG Berlin arf. IN. E ezug von Pr P d Loofe d. 18 E 5 16 11 1000. f De B ho e 50B Stodhlm. Psdb ult. Nov. 4 [ha lew] 940 E 184 ‘60h G Berlin E 1857 1A. 7 13000—5 n euß. 34% Consols s B r, s t 00— s z erl it, 7 00 gest S Í cie Siadt-Anlci p.Stckf| 1 fl. [12200B bo. S7 1000 Pes. 175, Berl Poted.M E 3000 00 1020 gefünd pébiide Vie ¿T S L nes 48 O E S e d T o. An 3. 0—2 . c sln-M r R 7 —150 2,50G T fabr cine/6 1000—10 M. d do. .4 its Se 200 Kr 102,70G M inden V. 1/1 300 102,00 E a: Ly 5 1/1 100 0 1 P. 90 06 s. do Fseiné 4 16/6,12 C Ke. 10070B EL.F. O agdb.- luden V Gm, Li V 7 A GEROO 2200 E | Portugies Liquid V5 1/1.7/ 8 3000— 6 zB 0. * bo. neue v. 85/4 15/6,12 80 _—400 K 1100, 70B bers{les. Tit. L 7 |13000— 46102, 28 A An Pfdbr 1/1.7 100 Rbl. do, klei 15/6,12 E S E do. De /1.7 (300 —300 „jl G R A 3000100 N Rbl. P (6 6920616" S Türk. Anl T S000 400 R. 8 D A S L 7 (8000-300 “lio2 50G |—— öm. Stadt- Jin -Anl. 44/1/4.10 E (A bo. die E Ms ¿0 n 100 Ke. |—— bo. v. 18782 E E 20G | . do. ihe 1 16/4, b. 56,90bs 7 0, ult.N 3.9 900 Fr. E S 74. 3000—3 “L102. 2 / Sn: Stil A T A (0B S h 100 R LIRE S 1 H G große/8 1/4.10 500 Lire 7006 M se vollg. . 1/5. 11 17/ ‘25B R te Oderu 883&||1 3000—20 4102,90 2 mitt U 500 Lir a %G U t Nov. fe p.Stck 400 6 17,200, S hein. v. erufer I. [1.7 3000—8 0 S —— el|8 1/172 N 1. 15600 gef 0,20bzG n M (Ent E U R Frs. 2 E = E 58 u. ‘60 V L 5000100 E E i U do. 0. 10/4. 4 2D S inger VI. Serie y 02 A oda mln 1002-02 150 bidn E Bi -Eieti tr ms 1E ae 00 Ae A d D nte gar 20 30bzG Brsl. T. u L 1/4.10 300 50, 9. 1/1.7 94,30 Stm [11/4 3000—600 1025018 |—— mitt E F | 10000 0bzG -Frb. BS /4, 10/3000 o. S \|— S = D S H S fl, 8650S Gali: N 18762 1s 108 O O D E 87, L zB R erschl. Liv.V, uB 1/4. 0/3000—800 16102 50 §9 \—,—- Ne heinijHe v. 621 Gm S (1/4. 10 (3000—300 A 0G —— m S 1/4. 10 2000400 d 02,00G S 31/4, 600 102506 \—— 101 600 M 1102 ) —,— 20G E: s