1920 / 229 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E r Heutiger | Voriger | Raniiger | Voriges g Kurs

S E E

Ee | Voriger | Heutlger | Boriger Kurz Sur3

_ E

Dés. Schactkau. .|20 20 do. Sstagelglas ..120 25 do. Steimzeug....[t2 { 0 do. Ton- u.Sásinz.[11 14 do. Waffen u. Mut/30 |30 do. Wassenverke..1 35 do Wollemvaren .|15 Dijch, Eisenhandel . 203/15 R. W, Dinnendahli10 15 Dittm-Neuh,u.Gab22 32

5

12

—__ _

_—

A

22 {10 [1 6 395,000 | Peter8b.e lex. Bel. Invirfirie E: fs B 4 8 324,75b do. Vosrz.-Aktien, Ieserih Asphalt .\12 [24 ‘350,903 G | Pfersee Spinnerei -

do. rz.-Akt. 6 [12 |1. —— Vhönix Bergbau.) ® J.A.Iohn, Alt.-Ges./10 12 {1.1 | 237,000 G | Julius Pintsch. . « 14,7 15 Max Iüdel u. Co.l12 | 4 |1. 230,000 h gy P YEE Ps 145 Ss Du e U rue a vizen 8 IAS Bu 0 ds. Tüll u. Gard415 Herm. Pöge ESlaktr.}17

L Boljjhonweck, x 20 Kahla, P 20 25 546,006 [550 6 | Pongs Spinnerei +11

C. U d artei ias 1826,00b G [150,060 G | oppe 11. Wirth „- 2 Katser-Keller { 0 [10 E T Eon P Kaliw. Aschers 7 130 | 1.1 474,59u reßspan, ers. 12

a hersleben s a 250d [38C,006 B

,90b G |4t9,00b G

drn.-Bank. E Aatener Spinn. .115 |82 Dänisje Lom ne Accumulat.-Fabr. ./20 |17 Danziger Privaibanf| 7) 189,00b Adler Poril.=-H.. 111 | 6 Darmstädter Bank. 2 _ Adler u. Oppens. .| i.18/19 Guldenstüde Adlechütten Glas. 18 20 In Guld. südd, W. i Adlerwerke 15 10 Bie Manlstüce| 6 162,00bG | A-G. f. Anilinfb,.|12 [18 evejsauishe Landèesb!.| 7 134,000 G /134,00bG | do. f. Bauaus#f.,/10 13 Deuts%-Aftatische Bk |831,90b G |530,00d do. f. Bürst.-Ind./12 in Shanghat=Taels do. f. Pappenfb..| 6 [28 1Shang-TaelS-2,50#/ do. f. Verkehr5w.,/10 [20 Deutsche Ansiedl. Vk.| 8 _— _,—_ Ulexanderweri .… .-| 8 | Deutse Bank [12 308,00b B |310,00b Ulfeld-Vronau [13 [23 E M Weselb.| E —, Ullg. B. Omn.-G. .| 0 | & Di, Hyp.-Bank Berlin! 75 140,998 139,00 B do. Boden-Gcs…. do. Nationalb. Kom.| 7 171,096 |171,75bG | do. Elektr.-G. ... do. Ralästina-Bantk| 0 —,- (Dtsch. Edison-G.,) 9

Lu

Japan. Anl. S. 2 é 2 do.85,9000-2250, 15.6.12 —_— do. 1899, 01, 03, 06 in Gld. ö. W, e 43 | 1.6.1 do. Ser. 1—2% s do. 900-450, 15,6.12 —_— 07, 09, 10/4 | vers. Südösterr. (Lomb) Iwg.-Dombrowo81 1 41/ 1.1.7 Mal. Rente gr. *| 8? do 1887 15.3.9 —— do. 1912 un?. 1922/4 | 1.3.9 | 97, 1 S. = 500 Fr. Kursf-Chark-N.18881% 4 | 1.2.7 vo. fleine j Wien. Invesi.-Al. 2.1.7 45,60bG | do, 1886, 89, 94, 96/39 vers.| 83. Szatmar - Nagyb. do. 4 | 1.4.10 do. amori. S.3, 4 LLT do. Stadt 1898 1.1.7 do. 1904/8H 1.1.7 in Esd. ö. W. Mosfau-Jar.-Arch. . ©4 | 1,4.10 M aroftan. Anl.10 Züri Stadt 1889| 3% | 1.6.12 | —,— do. Komm.-D. 01, 08/4 | 1.1.7 Ver. Arad. u. C Moskan-Kurs? ….. 194 | 1.5.11 1 St. 405 4, 4A Z Soi M A do. do. 1 unk. 22/4 | 1.2.8 L in Gld. ö. W, Ran Liean i 1.5.11 4. Sonstige ändi n 87. 91, 96/3 1.4.10| 86,60eb y do. colai 100 £24 Mex90 1000,500L| f. Z.f.K.1.7.14' de Wöländise vol do. do. 1906 24 1.1.7 85,00 G i L do. do 20 £4 do, 54 200 | do. N Budap.Hpist Spar 1.5.11 | —— —— Pr.Hypoth.-Alt.-Bank| E Drel-Griasi. ..1887 */4 do. 35% 100 Chil.Hp. G.-Pf.12 15.2.8 (625,00b G |658,00b G 1904, 05, 07, 09/4 24,00bE | j; iewsV do do. 1889 E do, Dän. Lrnb.-D, S.4 do 1911 um!. 21/4 97,50b G M Süd-Westbahn .….… do. 04 42 4200 Æ] do. à {650 rüdzahlb. 110 1.1.7 —ck do, 1912 unk. 22/4 97,50b G | 97,50b G - —- Transtautkasische ser * do. 42 2100 , ) bo. do. 11.7 do. abg. m. Auslfcch. Baltimore=Ohio er: Norw. Staats. 94 ; do.Suselsi.-B.gar. 1.1.7 rz. 125... 1 |—,— É. 1St. = 100 Doll. do. 88 1000,500£ i: do. do.Kr-Ver.S.9 1.1.7 do. do. Serie 1 Canada-Pacific do. 100, 26, - Don.-Regul.100fl 1.17 m. Ausk}f{. rz. 120 —,—- e 1St. = 100 Dol. Dest.St.-Schas 14 Finnl. Hyv.-V, 87] 15.3.9 do. alte ;| 01/00bG | 91;,00b@ | do. Ablief.-S.0. do. do S.9 auBlosb., L do Da 1.5.11 do. alte “| £0,006 G | 80,00bG | „, Div.-Bez.-Sh.. do. do. S, 10! do. am. Eb.-A. 2) do.Stadt-H.-K.09 1A do. K.-DbL. 1908, 09/4 | 1.1.7 | 92,2566 | 92'50bG | Bennsylvania do bo S. 1127 do.Gldr.1000fl.A) do, do. 0911. 10,11 1.4.10 do. do. 1911 unk. 21 3.9 | 95506 | 95,50b G 1 St. = 50Dollar Foslow-Woron. 87 ° do. do. 200 „l Holländ. K. &.-L. Pr. Hyp.-Vers. Zert. 88,256G | 88,25 G Amsterd.-Rotterd. do. do. 1889” do.Kronenr. “, 7 1St.-100G.h,W. 15.2. Pr.Pfbr.-Bk. S. 18-22, in Gld. holl. W. Kursk-Kiew Bs do. fv, R. 2000 ® Jütländ. Bdt.gar. Lt 25, 37-31 . 94,0066 | 94,00hG | Anat. volle S. 1-2 id Lodzer Fabrikbahn 1 do. do. 200 A do. Kr.-Ver. S.5 11.6.12 do. S. 32, 33 unk. 22 100,00G [1C0,09b G Most-Kafan 1909, do. do. 2000 do. do. S, 5 11.6.12 do. Serie 34 unk. 30| 4] 1.4.10,101,006 [101,006 ; 1.1 do. 1911 ukv. 21 do. do. 200 5 do. do. S. 5 116.12 do. Serie 23, 26 [ch.| £4,606 | 84,60 G lo. w 94 do. Silb.1000fl.= Kopenh. Hausbes., 1.1.7 do. Serie 17, 18, 24/3 ——_ “g Ital.Meridionalb. L. Moskau-Kw.-Wr.09 2/4 do. do. 100, 2 do. Kreditv. S. 3 1,7 E do. KMeinbahn-Obl. 7 |—— 91,006 1St. = 500 Lire do. do, 1910 "48 do. Papierrente Mex. Bew. Anl. fr. Zins. do. do. M 1.1.7 | —,— —,— do. Mittelmeer. 1.1 do. do. 34 S.PauloEsb.-Anl| gefautkdb. à 10% i.K.1.5.14 do. K.-Obl.S, 2, 6-10 95,75h G | 95,50b G 1 St.= 500 Lire Moskau-Riä n 13 Port.unif.v.02S.8]| Nrd. Pf. Wtb,S1,A 1.4.10 do. €.11.12,14unk.23 . | 95,75b G | 95,50bG | Lurbg. Pr.-Heinr. 1.1 Mosk.-Wd R s 6 do. 3. Spez. Norweg. Hyp. 87 « 1.1.7 do. Serie 15 unk. 80 99,50G | 99,50 G 1 St. = 500 Fr M Rio de Janeiro 09 T e v.68 n St. 2s do. e Serie 4 .7 | 84,50G | 84,50 G Bo Eb.-Btrg. Ll Podolische ukv. 21? , V. B, 2, bo S1 S = 800 Fr. Rjäsan-Koslow …. * do. Kom.Dbl.S, Nh. Hypbk.66-68,83-86 00 75ebB 100,756 | Sard. Sekundärb. 1.1 Ian Uralsk 94 rügzahlb. 108 | 1.4.10 do. Ser. 119—129 | S 1 St. = 280 Lire Rjäsan-Uralsk . 94 do. Yat. Spark,| 4 | 1.3.9 unk. 21/29 100,75 G West-Sizilian. 1.1 /125,00b [124,506 B j j, Poln. Pf. 8000 N. 1.1.7 do. Ser. 130, 131/4 | 1.1. 1St.= 500 Lire 146,00b do. 1000-100 N. 1.1.7 do. S. 50, 69-77 verl. 85,409 G 1E Io L do. S.78—82 unverl.|3; i ( —_,— Deutsche {8,00b nl. 1St.-406 1.4.10 do. K.-Obl. j 101,00eb G 101 006 | Naab-Sr.P.-A. 15.4,10 do. n “s x A * 18M 1410| ca Eifenbahushuldverschreibuugen. Sladitawlà 1909 1 [101,00eb G 101,000 | do. . Anrechtjch.\s\rZ--#( p. St, auzgest. b. 31. Dez. 96 | Braunschweigische 1912 ukv. 22 1 [101,000b @ 101,00b Schwed. Hyy. 78, | R.-W, B. S.1,3,5,7,7A ).| 98,76bG | LandeseisenbahnS.13Ÿ 1.1.7 1918 ukv. 23 !? (107,00b 1111,00b unkv. do. bo. Ser. 8—12 a/4'| do. S8,75bG | bo. bo. S, 3/84 1.1.7 1885 ! [107.006 111,00b do, kündb. große) do. do. Ser.13 uk. 22/4 | 1,4,10100,00B [100,008 | do. do. 190434 1.1.7 1895 [107,000 111,006 do. mittel, tleine do. do. Ser.14 uk. 30/4 | 1.1.7 | 183,006 | Brölthal. Eisenb. 1890/4] 1.4.10 , 1897 | 29, | _ do. Hyp. abg. 78 do. do. Ser. 2, 4, 6/38 vers. 87,50 G do. 1900/45 1.4.10 h 1898 *

b

olländ. St. 1896 1,3, D EStockh. 900, 45 15.6.12 Pr. Ctr.-Bbkr. 1890/4 | 1.4.10 Salzb.Ei\b.u.Trb. Ge Rut, B Bal, “3 10

00 im 2 bea Gs Pes Ps 4 Put det E La m fs A Îes

p A A p prt pri prt T O

Mm mm

S S M Ti fs I Pet fet fred Prei t

GTE N

Donmitsch Ton . 4 5 20 Donnerësmarchüttej12 11 413,75b Döring- u. Lehrm.. —,— do. Vorz.-A.. bis beze oes D.6%, kdb.110| l ky e E Senden Unk [0 |- (11 |—— |—— | Fgatquin, ars 105,00 G 100,000 | Dürener Metallw.. z Kapler Maschinen - ¿5/706 [a06/00sb G | Raudw. Walter - - Serie 1—6 Alsen Poril.-Zem.. 378,00 G 376,00» Dürkoppwerke.….|: -10/819,750 San eor Ers 27/000 328-000 B Ravens 'Spiun- - oiztonto-Sommandit 225,006 G |228,0CbG | Alumin.-Ind. vol: —— {1950,00b | Düsseld. Eis. Weyer ? Ta | Faitowiher Bergb.) 0 76,60» [265,000 | Meigelt, Metall ..|7 M bier Bank 7 198,00 [200,000 in Franes!| do. Eisen u. Draht el S , Keula-Eisenhütte.…| 9 +7 Plooob [540,00bB | A, E, einer. 12 Dr ar-A. f. I. 1. H,| t.L A aje - lÄtains, Giesedé 1 do. Eisenhütte. 10/388 Keyling u. Thomas112 |18 | 1.1 8400 450 Reisholz Papierf. 11 rnt-Ver.| 6% —,— Konegen ...... 268,00b |274,00b do. Kammgarn .… 1.1 [264,06 Kirchner u. Co... 4 INOD M: R G Ale 2 mea, 12 Ener Kred.-Anßali {£2/00eb G 182/006 G | Ammendorf. Pap. 739,50b [743,500 | do. Maschinenbau ‘1 (268,8 R A Terr Beg 288/00B |389;75b sd. Kraft ..| 6 Goth. Grundtkr.-Baut| 9 166, Angl. Cont. Guano| 297,60b 283,000 | Duxer Kohlenver. . a E Ca: 411/0006 (405,50þ | Rhein. Braunk. .… „1: poth rivatbant .….| 6% | 7% [145,008 [44/506 | Aubalt, Kohlenw... 315,006 |215,000G | Dynamit A, Nobel15 16 [1,1 R E i - do. Chamotte Hamburg. Hyv.-Bank 192,00b s Na Vorz-A. 123,76@ [123,75 @ Kolb u, Schüle Bw.l15 | [L 335,000 Q | —,— Elektrizität e Q C L —_— Süaciadt K Ds Sf - . S C D, . ' , E Z de Handelt ban Bank: 202.50 [200/00 G Cin 269,00b |265,00b G Kollmar u. Jourd.28, ( A L | bo, Meta... Sen do. ueue 198,000 [197,005 Unnaburg.Steing.- 510,006 G 494,000 G | Edert Maschinenf..10 +10/299,001 Köln»Néuesl Bergw E lies 260 005 G do. Vorz.-A.| 0 bisdesheimer Bank „| 9 —,— ee Annener Gußstahl. 620,206 [520,00 | Egestorff, Salzw. .|12 [12 | 1,1 24 KölriaRollweiler (115 (16 1 E [126.75b , Möbelst.-W. . (13 | Liemob Bortehrsbant| i.2. |o.D. 112,008 105,006 | do. do. ueu 565,000 [505,000 | Eilenburg. Kattun. : 29 Köln Gazau. Eleltr. 2 | 0 (7-4 150/0008 |565,900B | do. Nafsan Brgw..| Fieler Bank ¡4 142,00bG 142,006 | Vplerbeck Bergbau..| 6 80,Udeb G 269,000 | Eintracht, Braunk. |22 2 9 2 Kölsch, Walzenguß. [12 “1 735/006 @ |738,00b . Spiegelglas. D do. 126,006 [126,006 | Archimedes .…....!15 440,006 [440,00bG | Eisenb. Verkehr5../18 46 522,000 Q \i Rog iten 2 112 120006 (330,000 | do. Stahlwerke... Ceipziger Kred.-Unst. 171,000 G 172,0Ceb @ | Arenberg. Bergbau!15 (650,500 1640,99b Eisenerz Utt.-Ves.. E Be 2 A 04 [186,00b 189.00b Rhein,-Westf. Ind. üb. &Komm.-Bank —,— —,— Arnsdorf. Papiec .[i.L. £0,000 j 99,76bB | Eisengieß. Velbert. 2 554,25 N Sa: 116 (2650/00 & 250,00 8 do. do. Zement Auremburger intern. 167,766 160,00» | Uschassenb. BeUstof| | Eisenhütte Silesta. |371:75b [885'00b do. Lellsivff, «(80 [15 |14 | —, E e î |

o n

Il] 0000

a p A jt pet Eer b b wat ch E88 3

me

w m H

(l

(141) l, h

—_,—-

S E -

pes ( M 2

p Ta a Fa fa fa j

Uebersecishe Bk.| 700,00b ,00b | do. Häuserbau .…

A A

r r p? 9

.

f è

00 14

A E o00000 2

F

1 1b CO D ON în C CO in

Statt

1. id jh o

Kre fe

Elberfelder Bank-Ver. 6

Ï

Sf

(11

|

—EES

J Zas 8 L

0000

-__ _— L i b e | 4 f dn e a de O O e de

0:0 0ER

s Le D m 4 1A S b A

de p p pt jt 4 ps ps bajo b 7 242 00 - 44 28 | Tr

———

{l M A j Ha M Ga na

,

jd l

(F

E ps C bd jak ala?

M

d

A S 144 (l { 00000 H F

T E S R H b I 4 O

e

« s j .

M FF-F- d

| (1 l l

be o F Fa în

\ f 4

ia ba d r b b f fs ba (D ba Fa 4 R P DA A A

do. 1898 ?

KB

C dil 2 4 A4 A A I I I det fers Jus um E eo n 0000 m j

F.

P L L

Rumänen 1908... do. 1913 ukv. 24 do. 1889 4000 Æ do. 800 do. 400 90, 4050, 2025 do. 819 do. 405 9L. 4050, 2025 do. 810 do. 405 94, 4050, 2025 do. 810 do. 406 ,

96.4050,2025M6 13 do. 60 do. 405 W

98.4050,2025 do. G0 A Ds do. O D do. konvert. .….. do. . 400 b do. do. 610 do, do. 405 do. 1908 405 ,„ do. 1910 405 ,„

RNsi.-Egl. A. 1822 ® do. leine

do.59 .100L-St. ° do. 7j. 1880 5er 4 dd Do Lex S

Ns. A.1889 25er 22 do. der 1. 1 er 2? do. 1890 2.Em. 2 do. 5er U. 1er ?? do. 8 Em. 12

See U, L 4. Em. !3

Ser u. 1er? 1894 6.E1in, 20 25 êx ®

De U, LEL S 1896 25 er 1

10M O0OBNRN N

L : © v9 0 lo le

b 2m

in Francs u. Papier ..... [25 1435,00b G |500,90hG | Eisenwerk Kraft | 0 Le E Pu E Sprengft. MedlenburgischeVan? E —,— Augsb. Nürnb. tho 332,90b G |315,00b do. L, Meyer f. Co. 1354,00b 368,000 G | Königsborn Bergb. 18 12 OEE M Sie GuR T n 408 do. do. neue! 294,00b G |280,09bG | Elberf. Farbensab.. 422,000 1425,90b B Königszelt, Porz. „18 449,0 E David Nichter .… [10 | i 2 75a 409,000 do. Hyp.- u. W.-Bont'15 290,25) 1290,25 G | Elektra, Dresden. .| [105,00eb G |110,60b G Kontinentale | Riebe Mont.-W, . 4 |860,00b0 G (399,000 Mectlbag. - Strel. HYp.| R —.— Bam. u. Ladew..|20 25 —, —,— lektrizitäts-Anl, . E E Asphalt-U.-G.. 2 E 26 D, I. Riedel .1 [410,096 G [400,006 G Meining. Hyp. - Bantk| ; [150,008 [149,256 | Bad. Anilin Soda.|12 |18 1494 605 4F9,00b do, Lieferung .… 110 |1 /202,90b [198,000 G | Kont. El. Nürnb. .| 0 S S S. dèichm u. Söhne, 0 e Lis Mitteld. Bodenkred. . —_,- —,— Baer und Stein 10 [35 (565,60b G (575,00bG | do. Werte Liegnis 120,006 |1120,09b nicht ¿ugezahle ‘1 1283 20b [260,256 G Lit. A-C Balcke, Maschin. .….|16 [20 Î d l [11 1

1111

Mm p-l

.

00000000000

E _€

pas ps ; fs 3 00 N N P ferti fs Ft drt S

E n n 9 e R 7 T4 No O tro

s)

1 §4 1 ps fa 6a 14 dea ja Î po dea jus. des tue 14 jed js 124 S daa F R T Ee

hr oo

Pr R ja p je

A j jt t r I us ft dd I

o. t / | è 16,206 G (115,60b do. Wafsserwerke..{ 0 L1 | —,— _—— Nockstyoh-Werke R j C Körbisdorfer Zucker| 6 | 8 |14| —— |—— Roddergrube, Brt,/10 18 [11 |c5'50v 1425,00b G |425,00b Gebr. Körting. - « 410 1,1 [246,900 B [245,90 B Rombacher Hütten i. D 1. [8 T aGR Fort A |322,00b G |325,00 3 görtings Clektr... 4 6 14 222,00b G |224,00b Age S cer 620,006 ,— —,— ¿mil Köster, Lederf./20 E B -—,—- il, . Va E |268/006 268,00b Kostheimer Cell 17 11 |860,00B |359,00bG | bo. SBucerraff. - 296,00 G /€09,000 (450-002 G 44800b | Srauß u. Co. Lot..| 8 [10 |1.1 (298,500 290,000 G | Rut, Allg. Slefl. a h |201,00b [362,266 | Krefelder Stahliv..| 0 | |L1 | == Nütgerswere.… - - - 1 250; |

—— Cha, L nun | V y —_,— | i i +9006 G 502 261,006 |270,90b 7 Essen. Steinkohlen ./14 [12 (496,000 G 502,000 G | W. Krefft „.... «10 ¿T 201, 270,207 idt S Excelsior Fahrrad 15 | ) (315,506 |5t8,C0bB | Sronprinz Metall 15 1 580,00b 858 ,00b ge i : : Gebr. Krüger u. Co./15 1 (312,000 1365,00bG |_ A at,a0d [407,60b 1560;,006 (680,00 G Krushwis Zuterf.|20 ‘7 (340,255 [345,000 G | Sachsenwerk «… , 20 8,00% 407,50 339,15b 339,00 G Kunz Treibriemen/25 390,90» —, Säch|.-Böhm. Porta 2 S Aen Joh. Faber Bleist..|15 |2 249,756 |348,00b Kupferwerke Dtscl./10 1 |259,00 6 |245,50b do, EATREON 42 493,00b 1493,005G | Jag. Mannsiaedt. {0 —,— —,— Küpper8busch u. S.|14 4 |—,— —,— da Gubsi: aen. Ÿ TT78,00b [776,90b do. Vorz .-Akt.| 0 243,006 1246,75b do. Thür. Ptl.-3../12

ad e jeyt Schalt, Herd /449,00b (449,00ebB | Falfenstein. Gard..15 360,000 [392,75hB | Kyfshäuserhütte „..| 6 do. Wagg. Werdant|/35 427,00b 1438,00b Fein-Jute-Spinn..|15

O una e do. Webituhl „10 |: 9 6 F üble Ÿ i 20 2! s IDO,0 ú La li -- ft 44 182208 (6000 | Jelbmidie Papier. 2e 23 [12 80/5006 (D | meyer u. To.-| 9 | 14 (06806 18,08 (Saline Caiaunien af 385,00b G |390,90bG | Filter u. Brautech.| 6 | 289,75eb B (297,766 | Lauchhammer... -| 6 E lina oe Sat, Scolol, [20 240/00bG 242002 | Sinfenberg Portl.,| s | 6 |1.1 |300,000b G 800,600 G | Laurahütte ce O O a | C Sauerbrey, Mi 7 —_—— Edi Flöth l aschi 3 i C D ; : : f elang' X Schaefer BL

|== |Frangurt. Chaussee| 0 2006 (‘04'500 | do. Pian, Zimmer. 18 416726b G y/409,00b | D, Schaefer Ble | 248/'00bG [240/000 | Sranfurter Gas..| 0 “j Leipziger Werkzeug/25 A S So S S fe 220,006 6 [218,00bG | Srantonia.….....|15 330,00þ | Leonhard, Braunk.) 4 290,00b 294,00» | Schering, Hem. 97,00b G | 88,005 G | Frauft, Buckerfabrik/34 628,00h | Leopoldgrube 204000 OROO E N ose Div A

, » Sreund Mas Ginen. |5 296,606 G | Leopoldëh. Chem. .| 6 630,606 G [535,096 höchste g, ri L | öC1,C0eb G 510,008 | bo. do. nete) 289,900 do. ¡SLEPS 6 T 22 Ernst Schieß Werk .7 (945,000 G |349,005B et etr E D birr pa organi (620,00bG | Leyfam-Josefstal .|10 |— Sto S ‘L1 (801,005 (310,006 G ¿e535 39, Friedrichshütte ...125

-

s s E 1b pf v P in 1b eln n elm Pn p vf Vim e

D R

55,600 1371,00bG | Elekt. Licht u. Krafl 0172,500 1[1783,60b Vorz.-A,| 3 1,4 134,900 B |[133,75b Gbr.Nitter,Wäschef. do. Kreditbank... 58,500 G 189,00 G | Bamberger Mälz.

Fre

p i P i t fe f Pt dra | jd ft pt jut ft jt ft ja d D + b

159,756 El. Untern. Lüri®| 66,00d G in Francs Elsá}s. Bad. Wolf.!10 25 ai pi I. Elsbach u. Co..!17 839,00b Em. u. St. Ulri .| 9

9,90b Erdmannsd, Sp... [10 | 380,090G | Erlang. Baumw... 15 |

m bo l

+

Fus fut Fs da fs fd fd A N A

L Lur

Pi

Nat.-Bani f. Deutsl. 171,00b G [172,256 G Ser, A-C Nordd. Gr s ¡ 117,75 B da gie Danting, Maschin, ldenb.Spar- Y A —— Zaroper Walzwerl Dbnabrücter Bank.…. 170,006 B Vary u. Co., Lagerh.12 25 Pstbant f. H. U. G.» 125,00 G (134,606 G | Basalt, Alt.-Ges. .…| 8 |12 S ene 2 —— Baug. Bl. Neust. i.L./o D p. Desterreid). Kredit 85,50b | 65,75b do. Kaiser Wilhelmk.L.jo D| 1. 139,20b B Y 1 Stck. = 820 Kronen) do. f. Mittelw. i. L,jo D// p. 118,00b G E do. Länderbank ..| 5 80,000 | 80,C0bB | Bauland Seestraße| 10D] A 1 Stck. = 400 Kronen Bauv. Weißens. i.L.|m.T. s E Petersbg. Diél. „s S Bayer. Celluloid [10 |: do. Internat. i cata® j; do. Hartsiein-I.| 4 Fe Ban! 136,006 G do. Spiegel-u.Spglf.25 D O S Jae Bazar Genußsch. . .|54 Potsd. Credit-Vant 147;00b G |147. Bedburg Wollind..|10 Preuß, Bodentreditbk, 144 000 B J. P. Vemberg «20 do, Bentral -Vod. 170,006 1170,500eb@ | Bendix, Holzb. „„.| 0 {6 do. Hyp.- Att,- Bk, §27,500 G [127,756 G | Carl Berg, Évefing| 0 do. Leiy. tonv. —,— 867b Jul, Verger Tiefb.120 |20 do. Pfandbriefbnk. —_ ,— 144,75B Bergmann Elekt. .|12 |12 C; eue oiB4 00) 150,00b |150%b Lars Rud. Mals. Uk is ; : *DIviQ 2 o. Cementbau i.L/0D H p. Rheinische Hyp.-BVank do. Bichorienf. i, L.!i 08/6 p.

t v j p

T DELA bs 4 A DI

O

-

11101)

ma

0

do, Brivarban! 64,00b 181,600 |BL. f. Bgb. u. Ind,| 0 | 0 9 6

O09 Fa | 0

de

do. 99,50b | —,— do. Städt.-Pf. 83 do. K.-Obl. S 30! 0 Elektr. b, rz. 100 82,50 n do. do. 02 u. 04 Eäths. Bdkrd r U A es Þ L An 23/41 05,00b Anat.Eis.1fv102004 57,50% 98,50b do. d 90 ' Al T : N Ta d do. 2040 l A7 p o do. 1906 bo, do S117] 97,75 G do. do, rz. 105/4 0. o do. do. S.12 unk. 24/4 | 1.4.10] 28,7 99,75 G do. 07rs.105bz.r3. 1014 ¿ do. do. 408, do. do. Ser. 1, 2/34 versch.| —, E R do. 09, 10, 12 rz. 100 do. 2kv(Erg.)2040 do. K.-Obl. S. L uk.25/4 | 1. 99/50 6 unt, 23| i do. do 408, Echjles.Bdkrd.-B.S.1-5|4 | veri] 82. 92,10bG | do. do. rz. 105/34 do. Serie 3... do. do. Ser. 1-4/3] do. 82,50 B Halberstadt-Blkbg. 06/4 | 1.1. Egyp. (Keneh-A}.)95 Schöneb. (Bln.) Hp.14 ' do. do. 19094 | 1. Gotthardbahn 1894 unk. 24 4 1.1.7 do. 1884 fonv. .…..|84 1.1. Ital. Eisenb. gar... Schwarzb. ‘Hyp, - Bk.! do. 1895, 1903, 1906/2 1.1. do. Mittelmeer _— Serie 2-6, 8, 9/4 | vers. G | 95,00 G Halle-Hettstedter „8 s Livorno S.C,D1u.2| f O. See 10 unk. 21/4 | 1.1.7 | s 25 00 G Seeleider Eleens al s Macedon. Gold 3%.| f 2 - o. Serie 7 unk. 15/82 1.,4.10j 88,00 B, refelder. Eisenbahn. 8, , ine Pfandbriefe u.Schuldvershreibungen | de T * Erri) 5h 117 L | B08 | Kremmén-Neurupp- | Portug. Eisens.1886 deutscher Sypothekenbanken. Südd. Bdkrd. b. S. 43/4 | versch.| —— [102,256 Wittstocter.……. . 8X] 1. do. 1889 1, Reg. 2 do. do. b.S. 50/3 1,4,18| —,— —— Lausiver Eisenbahn. .\4 | 1.1. do. do. I. Reg. Bayer. Hdlsbk, S.4—6/4 | 1.1.7 —,— Westd. Bd. Ser. 1, 2,| | Lübeck-Büchen gar. .134/ 1.1. Sard.Eisenb. gar. 1,2 do. do. S.2 u. 16/88 1.4.10 —_—— 5-8, 10/4 |versch.| 99,2666 | 88,756 | Nedl. Fr.-W, Eis. 074 | 1. Schweiz. Zentr. 1880 do.Hyp-u W.-BEvI.N/8% versch. N do. do. S.11 unf. 22/4 | 1,1.7 100,50b G |100,506 | Nordh.-Werniger. 054 | 1.4. Sizil. Gold 1889 —_— |—= do. ¡atverlosbar N35] 1.4.10 mne gten do. do. Serie 3,4| do. M 1910/43 4, Süd-Ital, 4-H „.. do. Kredii-Bî, 141.76b6G [141,75b do. Dampsmüßlen | 8 |10 Berliner Hypot.-Bank| fündb. 1/22/31 versch.| §0,506 | 90,50 G Neinickd.=Liebenwald./45 1.4.1 Wilh. Luxemb. S. 9 Rhein.-Westf. Boden. "— —_,— do. Elektr. Werke „| 8 Ser. 21, 22 unt. 28/42 161,50b G [101,506 G do. do. Serie 9/34 1.1.7 | 90,50G | 90,50 G TZeutoburg.Wald=-Esb 45} 1.4 Lit. A-D do. do. Vorz.-A.| 48 do. .1-4,7,8,13,14/4 | do. | 93,75b 6 | 93,50b 6 Zschipkau-Finsterwlde|8Ÿ 1.4.10 Amerikanische Eiscubahnbonuds, Riga Komrz. S. 1—4. : —,—° ° | höch.D. 4X4 kdb. 104| ta Sis unte | da | 8008 | 2208 S Deutsche Klein- und Straßenbahn U E Lauen d o | da: Hoe mbe D. 17- » 22/ é y | 95, “57 c o o ) uss. B. f. ausw. H.. —° —,— o. Holz-Compt [14 d 74 S 25 da, S 25 v4 unt 80a | do, (100508 (100z06a | Sette Eisenbahn-Stamm- und {chuldversreibuugen Dollars. Silhthe Vant x l200/00b (20160b@ | do, Sutesp. Bz. 10 [1170,00b E 11 70,00b Le 00 N SULEs, Baug v B :1 (760,000 G [890,00eb B do. S, 5, 6, 19, 20 kv, Stamm-Priovritätsaktien. z gen. Ctr.V.TRef. rz. 1949/4 do. Bodentreditanst. U O do. Maschin.-L fulis 325,00ecb G /325,00b R. Frister, A.-G. .|35 |1 299,006 G |293,00b Ui ls Kr, T W., ll odeth A s. Ve 0h Se] “1 1760:00b G [800 00ebB ser u. 1er 1 do. Serie 1/3 11,7 | 88,0066 Aat.-Mastr. abg./10 | 0 | 1.1 | —,— 1250,50bG | bo Lot. u. Strbi100h1] do, ‘| 62786 | 8890B | Chic. Burk, Quiney| | G O IADO | do M 261,00) (265,000@ | Troebein Zuderf ; 17428 |1.5 460,000 (488,000 | L E Eiemascin.12 (12 |1.1 283,00» |288,60p | do. Cellulose. :7 895,006 G 324,005 , o „S 38 1.1.7 j S . f Sd , h as S J ) A E y luf Ur uincy 2b. »p.-B L 1 R B —— V z,5À , 11 Ae Ld 6 pup . e i O , k, E.cA, 1889 ú ) ja versé.| 91,256 G e do. („Senuß[%./86 4b pei3s 0,00b G 3200,C0b G do. do. 103/4 93,10 G 92,75 G rz, 1927/4 E E iauR 6 N Es E do Geh s al 308,00b G Lindenberg Stahl ° 15 s - ,— N do. Elektr. N 7 E.1,2 26 ru.126 x 10 s do. . |83X5/ do. | 84,006 Braunschw. Ldeis.j 0 | 0 719,806 | 80,006B | Bad. Lok.-Gisenb./100/4% d gins —,— do.RodIs1.r3.1984|4 50 § E \ do. do. BVorz.-A.| 7 |20 295,00h Gaggenauer Eisen.| 8 291,00b G |210,00bG | Carl Lindström... 25 20 |1,1 335,00b 6 L000 da do L B 1 [180,00b do. 5 er 10 do. do. do. d Prölthal M N Bexgische Klnb. 06/103|4 82,00b G | 84,90 G ColoradSouth.1935 [4 Sibirishe Hdlbt... E —_——°? Berthold Messing 1 8 12 296,00b Gaëmotor Deuy ..| 7 233,78b 1|225,00b Linge! Sul abrit12 267,99b oos A D ataniai ‘9 1310 033 do. 1 er 20 do. omm. Ser. 1, 24 | 1.1.7 | 95,2566 Elektr. Hoch bahu. 5! 10430 104,500B | Berl.-Chrl. Strßb.|100144 95,50b G | 95,50 G Denv.RioG.xz. 1936 Siegener Bb. f. H: u.G. R ERE B Berzelius Bergw. 4 8 |12 489,00b Gebhardt u. Co. 38 25 659,066 G |659,90b G Bingyner Werte «« «15 [15 226,25b 0, ua 0 Belle, 2 205 900 B |295 008i do. 1891 S, 83 do. bo. S. 3 unk. 30/4 | 1.1.7 | 99,50G | 99,506 G do. 5% Vrz.- «1 {101,00eb G 101,75b G do. do. 1024 23,00G | 89,90G do. I.u.Ref.r3. 1955 Südd. Boden-Kred...| 8 | 8 La E Betons- u. Monierb.|15 |15 220,000 G 290,006 | Gebh. & Koenig ..| 0 | 0 260,00b G |259,90b G Linte-Hofm. Wagg 24 (22,375 |444,00b G 448,006 I, Bi fi Arntibe, 0 (L1 274/5600 12806 Do) E008 i Bara O E T ALN Boch.»Gelj. Steßb.[10814% 87,00b G | 87,10G | Ferrocarril. r3.1957/f3 do, Diskonto-Ges.. 8 |175/00ebG 175,008 | Bing-Werte .…...,|L8 |18 270,600b (275,000 G | Geiêweider isen [10 —,— |110000ba | do. Bors.) 44 L do, Textilwetke.. - ‘7 1235000 G da 1905 10 Ser. 16—18,21—25/4 | versch.| 97,50b G | 97,75 B T x E Danz. elelt, Strf;0./108/4 93,756 | 93,75 G do. r3.1957|f8 Ungarische Kredit, i 140.00B | —,— Birtenwerd. Vz.-A.|i.L,mT y —,— Gelsentirchen Bg. .| 6 364,00» |366,00b © höchste Div. 484 S U ere Eo S do. St.-R.1-2522 do. Ser. 26 unk. 22/4 | 1.4.10| —,— 98,C00b G Dae O A do 1919 unk. 25/1034 93,75G | 93,75 G JlinoisCtr.rz.1952/4 e = 400 Kronen s / Bismarchütté «esl b 766,50G [772,00b do, Gußstahl|10 820,00p G | —,— Ludw. Loewe u. C0./2) [18 | 1.1 [360,50b G 369,00» ch Ag Pubgtes Ce en do. Prôæw=264 do. S. 4—6, 10- 11/34 versch.| —„— —— A A A j 62'50eb Dtsch. Eisenbt. S.2/102/48 95,75G | 95,75b do.StLoui8xz.1951/3% Bereinsbk. Hamburg 190,00b G Richard Blumenfeld G. Genschow u. Co.|14 248,00b ‘| ,— Hermann Löhnert .|25 —_—,— 22 ; Hugo Et er Al 275.005 1270,00b do. do. 1866 * s | Halle-Hettsi. Lt. . 62,500b G | bo do. E.1/109/4 87,00G | 87,00b do, Louisv.rz. 1953 a Warsch. Fomrz. .…..- q ——° * Velt Ofen 10 112 228,00b [230,00bB | Georgs-Mariend. .| 0 R Pas Lothr, Hiltien ul / R REEA W U, Scholten H ; E 7 ä . . e) 292,00 B 400.00eb 3 | Gerb. u.Farb.Renn.!18 424,00b othr, ens 1 E E S alio . E 2 ania D 1,00 2 Bergw.-Verein}1: 1.7 (362,006 Q |284,00b Schomburg 1. Sö,40 s , , aide! ieg E! L E E Lothr. Portl.-Zem.} ö 1,1 (275,000 G |271,09G | Gebr. Schöndorff .} 9 264,008 269,00b 52,00 G | 53,00G P R Luckau u. Steffen. 11 (316,600 |218,00b | Schönebeck, Metal 4 .7 380,001 390,00b G , niA pr Í 530,00b G | —,— Lüdenscheid Metall|12 |80 |1,5 |385,00b 295,00b G La Gatl: G / Abit 2a o0Na „f.elektr.Untern, 82,00h G |185b Lüneburg, Wachs. [10 20 |1,7 208,003 [228,0060B | Hermann S 4 8 [6 [1.1 (148,005 [150,001 58050 S8 00e. 6 Giesel ‘Poril, Bem.17 268,00 (253,60 G | Luther Maschinen. 1,7 260,008 |264,76b | Shristgießeret Que 5 4 MITOON ee Ds 335 50b G [345,00 G | Gildemeister & Co.22 (380,500 /[388,00b ÉCilctari O ‘5 [244.000 [245,50 0008 (864/00 | Gla bo der Tepuit f zet S Heinr. A. Schulte | 7 A B 376,00B 13€4 00b Gladbacher Te il | | Maodeh A la E E Frit S ulz iun. 25 .1 }396,906 261,00» 275,009 G 275,509, SŸ(queidera U. B12 aRoeTE aa era Ra R E 0 4 _—, C abandbes Aen 0 .1 290,506 G |232,00h G [209/000 |184,00b do. do, St.-Pr.|30 a. jens Schwelmer Eisen „|10 ‘7 (840,00 G |248,00h G A / do. Mühlen |

230,096 G |222,00b 1434/0060 @ |483,60b@ | do, do. neue [394,000 8 |406,00B | C. D. Magirus... 406,506 G |410,00b G Malmedie u. Co. . /260,50b G 262,50b Mannesmannröhr. 376,00b G |876,00b G Marie, lons. Bett. 57,00b G |248.00b G Marienh,-Kohen.. 391,00b G [390,000 G | „Marl“ Porll.oZ.. —,—- 416,000 Märk.-Wf. Bgb.... 930/006 [926,000 | Markt- U. KUhlh. 1342,00 G | —-— Male g | à 0, veuer i A S A 0A Waoll12 (1 246,00b G |248,00b do. Buckau... '00b G |265 do. Kappel. inb et] and Mech. Web. Linden do. do. Sorau. do. do. Bittau... F. Méguin u. Co.

F-

215,006 G |217,09b Mehlijheuer TüUf.. 230,500 336,50» H. Meinede. 0000s 185/0026 |181,000 | Merkur, Wollw. 11 665,006 G (670,00 G | Dr. Paul eyer. O LO e i Milowicer Ce,

nah 2994 Mimosa A.-G... 2 325,00eb B 324,75b Mis u. Genést cs

S A 9ühle Rüniugen 175,09b G 180,00b Mülh, Bergwerk .…

[e 1-1 O N N Al ck20

dus hend ja fut Eda a In

r n

2 5

O 1 prt jf ft ft Bie e d de

Eschweiler Vergw. .|12

M Mo

| 97,50b | 98,5606 | Stocfh.Intgs.Psd. | 97606 | 0850 | edo, 06, B | 88,25b | 98% do. do. 1894 | £6,Æb | 99kb Ug.Tm.-Bg.i.K, 2 107,b /105,00b do. Bod,-Kt.,-Pf. 107,25b [105,066 do Do L Ne, [167,25b |105,00b do, do. Reg.-Pfbr.| 4 [102,600 /iC4,90b do. H.-B.-Pf.97 1| 4 105,75h @ do. Spk.-Ctr. 1, 2! 4

M

D

Dou @ P

o

F E E T

7

L-4

din Un LA Un ên Gn br Sad: feed fut: Jet Jed feft: hd P

» O R A f pt ja wOoODOoO0o

[e [=)

S

,

24; 24.75b 78,006 G |16899b G 66,9000 6 |359,90b G

288,03b G '266,09b

(445,00b G [449,005

920,066 6 |324,09b 140,606 |132,09%b G

840,906 G (843,09b G

818,086 |812,00b

248,006 |239,00b

240,006 G |249,00B

230,00B (239,006

492,756 G |490,00b G

, ,

Q;

:

N

vi y : fs © 05 05 dim m m Ma

bt pet 00 m 3

C5 e i 05 ia P 10 D D i ©

D

OoOOoOmMmOoOooOo O00

9 Mb

j l \

S TE ——— S - Qi t

o J

. [

b d ja r e h

m A Fa js Ds Js Fs K e fa a fa In D ie ja i i j | p j

F

P S A 14 O

O

Ds: S A. di fd

s h js bt fA fut gut jet jd jed S

ew Pes S ham b r E b f

| |

far bo Lo Lo je j j 00000000000000000

u o io e | | \ | & P

H \

es M p im j O M M

» co

D nb i f Pa Pf Pt E De Put jd du fe fd jt furt jun pud fut fark jut furt ck Tyr en « O O ja j M 0000 . D A ck mm Ra ° hre

* _.

Lo D i Fm Fm 2 F O

@ Q; EIET

7 E PPE

,

1 F

co 1 p be

p p p ps ja A

n R

D

.

Mp Si m b ja b

h M A

Hmm

i s l f t A N = ck A 5 N t il o l n 1m ala 0 fm pin Oln ¿fa Of 0ln Pa De 1E P P 1m l if Of Oln 1P fn Pa Of C Cr T O5 N M d f s 1 Vf a n Ol

3 b 2 J

00

co

Crb De Es I I t b bt

Le ba bib

Un Fa 3 Þ

I «

& & 5 ee

.

hab °

i en S

_— .

I

[N

oo00 D

: l 4 l “l R 0 t ft bt brt

i ck 1D f j

229 pa tre 14 R

Dn fe n e La bo La La fer Le D ho da fn

ha D oa M oa in b b

S

S

Ra

om ex

.

e a L

21527 0090

a S L Fs. A 85/50b G (565/50 G Sa I eo Guano 4 ¿ 150,75 G Düffeld. - Duisbg. 103/4

do. tv.St.-Ob, 210 Danziger Hyp.-Verein|4 | 1,1,7 | 96,756 [96,7566 | 0 owi t E r. Verl, Strßb Manitoba rz, 1933/4%

Eck&wed.Et.-U. 80 N EEEE S ALAEROS D E S eOn e ame j u L E 103/49 93,75b | 94,00 B A O

20400-1200 o do do [84 117 |—— | 79,760 S Be E E ' o. rz. 1926 f!

ret Dit. Hypbk.(Bln.) S.4-65 | versh.| —— | —,— Fi et-Viichen | 6 | d | L1 [144/006 a 145/5006 | Gr, Cas. Straßb] E Che

g 5000 - S 2 23/41) )} C Ee L ° , J . â "7

e E 43 T E 44 1,4.10/101,60b G /102,25b G Mecklb. Fried.-W.| 8 ex 1.4 | —,— —,— 1899,-1909-12/105/4 90,506 | 90,506 Bi ee À ie

do. 1890, 5000 S.7,10-12,14-16,| | u R : @.9pz Strb. S.1,2 1004 85,00 @ | 86.00 6 Pitts. Cinc. C. rz. 42/43

U R f oa . «S I, . O Ae oblz .Strþb.S.,1,2/102 x 3 ck= : î ;

T Etat, 1904 bo. S. 22, 23 unt. 21/4 | bo | 96/0066 | 6506 | Niederlaufiger.… 4 | 60/25b | 60,00ebB | bo, bo. [108 D e e e

do. do. 1906 , Serie 18, 18 A|3Y do, | 96506 | 8660ka | Nordb.-Wern LK 4—— |——— | Krefeld. Straßen-| S.Pac.S.Fr.T.r3.50/4

do. do. 1888 Serie 8, 9 E 8410 G 86,506 G | Raulin.-Neurupp. T E De bahn 1899, 1907/1084) 98,006 | 98,00 G do.100Doll.-Bonds| Echweiz. Cidg. 12 . Komm.-ObL. S. 2 e Lea L EGERE, ¡ Lothring. Eisenb./102 98,696 | 9860G | Et.L. u.S. Fr. 1931/6

A do, S. 8 unk. 21 s 98006 | Priamißer Pr-A, M 14 == S Magdeb.Strfb. kv./103 92,60G | 92,00 G do. do. rz. 1931/5 —,— Ho, Buen

do. S. 4 unk. 24/ 962566 | 98/00 G Reinickendf. - Lie- Oberrh. Eisb, 1911/100 93,50G | 83,50 G 5%do. B.u.B.d.T.-G.| Deutsche Ansiedlgsbk.|4 | 1.1.7 | —— —,— Breitenb. Portl.-Z. :

do. Serie 1/33 87,00G | 87.006 A 2 4 | —— Es Ostd. Kleinb. 1895/100/3% ares His “13. 1927/3 j E Landbank rz. 103|4%] versh | —— —_,— e A 32

i Schigs Gicabbe 84 04000 [84008 | o S0 S S non 7E is ia ELSIST Me PA L , 4 Vi, f, ortent, Eisenb.|4äl 1.1.7 | —— l be Vulkan|12

1, 13. Vuag. UnT 2e 1C0,50b G Schantung .1 (641,00b 621,00b Stettiner Straßb.1108| | 90/:00b | 91,756 La Il M. 13.8 gs do. Wolltämm.|15

Dreédnex Vanbt.-ObL.|35 1.4. 100,50bG | Sscipt.-Finfterw.|11 [11 | 1,4 188,006 188,006 | Südd. Eisb. 95 17100 E N S R Lit. A u. B| | do. do. 1904/10083

, 146,75b do. Hyp.-Kred.- Verx. s Sgantung Gen..| | |ÆpS|2606,00b |2475,00b do. do. 1907100

eat b T

o QeE2

dv. Bod.-Kred. _,—- 86,50 B LongIs[Rlr.rz 1949

Mp A

D o en e h P

p ba

L L TS . lm D r —3 UO P

do, Disk. Bk. S, 1—4 —_—° C. Blumwe u. Sohn|74 |16 Wesideutsche Bodenlkr,| E Bochum. Gufstaÿl. Wiener Bankverein .| z% | 58,00h 58,50b Bodeng. Hochbahn

1Std, = 400 Kronen) Schönh. Allee... do, Unionban! | _—— Boeddingh., Reim. 1Stck. == 400 Kronen u. Co j Württ. Banl-Anstalt —_— Gebr. Vöhler u. Eb.| do, Vereinsbant „„| 7 y ps Borna Braunk. Borsigwalde Terr.

Schuldvorschreibungen vou Bauken, | Zööpewe * a

Bt.f. deutsche Eisenbw.|4 | 1.1.7 | —— —_— Braunschw. Kohle . a L ala L —_— do. Jutespinn.

Hrrr Part i La F bo je D j fee S Lo I DELIE

O Mm 4-1-1

65 s ps I I ©

M = 2

s F

M 5)

* [7 . 3

O s R

M ps js qua jus DO Pn D D g, pa jus jus jut pet

ha al

[er] T9 OLMHM A.

nin. T N M E t g E “C NSQOETZ E

b

De Pee

b f 1-1 00

D

.

wh R b hmm

mm f N

p

E

e 5

fti pt fut (4 ft furt ft f o Lo bo bo o 0: 2 fe

0 0 O

390,00b 299,006 do. Wol -Ind./20 315,005 6 |323,00bG | H, Gladenbeck u. S. 7 192,00h 1204,00b G GElas-M,. Schalke. .|15 131,095 G /134,00b Glauziger Zuter „18 219,60h - |222,00b Gebr, Goedhart...| 0 439,00b 440,100 G Th,. Goldschmidt «(12 475,000 1/460,00hB | Görl, Wiaschinen..| 6 : T Bres], Spritfabrik, |25 £30,00b G [839,006 26 M

| edel ' 01,9 —— T i | ; i B Boveri Cie.| 9 —_— _,— o. 0.

Frantf. Hyp.-Bk, S. 14/4 | 1.4.10| —,— [101/906 [22 | Eehuant.Nat. 500£|f3/i.K.1.7. Judustricaktien. Da, Dee E , Goid, Waggon: (18 SOA ira Pr Ver. Eisenb. Vetr./102 j p do. do. 100£if83 6 4 C N : in Francs Greppiner Werle. „20 1200S D} B, Gerte bc AN 4 28,000 G | —,— Weid, Eisenbahn. [102 E E do. bo, 2045 do. 1403, oe , Hiesige Vrauereten. Brüning u. Sohn.|10 L Grevenbrcid eaclt8 118 zva ae | do Ser erie ustY 17 |=— |zaz60 | Deutsche Klein- und Strafenbahu- | Besl.ve-Vororis | 1429 8608 [00a | S lein und Berliner Mudl-Brit | [1:40a20/d0s [6200068 | ‘n Gulden d Mj Crd, Do: ab. 74,000 G | 74 oth. Grndkr. Abt. 2 L 9 7 : S 9. St.-Pr.| .10 220,009 , Zulden ö, W|_ Gil 7200b | 706006 at tz. 110184] 1.1. 108100 108186 aËëtien. Ausländische Ausländische Klein- und i Dani Dranoaun. 9 I /270,60b G Vuderus Eisenw. . 7% 1.1 |435,00b G |431,00b de iti vf 816 | 80,000G | do. Pfandbr. Ubt.6,7 at E Aachen. Klcinbahn.| 7 | 0 [11 {—— [— Eiseubahunshul5 ; Straßenbahuschuldverschreibungen. Bolle Weißb. abg..| 5 1.10 C 145'00bG | Emil Busch, opt. I./37*] 20 1.4 418,00b 415,00 | Grün u. Bilfinger,| 8 A 56 Abi.9, 9a , » S S à 8 y/ E , eubahuns{huldverscchreibungeu. j Deutithe Bierbr...| 7 1.10/445,00G 145, l a0 : 530,0C@bt B '520,00iG do. Abt.9,9a, 10,108, AEG SchneUb. L, M 441.1 Er ie as aat L Ou s En dt Bra 5 1.10/267,50b G |267,00b F.W Busch, Lüdnscch./20 |8 5 1395,60b 1390,00b E. Gundlach... «12 | 24,80b | 94,75b 12,128,183, 14,14a, do. L. A Vors, ö (1.1 | 65,50b 70,00 B Die mit einer Notenziffer versehenen Anleihen g&hardt Brauer.|1 ‘10/267, | F.W, i 20 (f 5 306.00» 390,00 E, Bunde rg ue

256'00b B |260/25b | Ged Mühlb. Dresd,| 8 ; : 239/003 [239,000 | O. Seebect 124 |1.7 (200,005 (270,008 285,00h G |283,75þ Segall, Strumpfw.j12 (45 |1,1 599,005 6 (500,20b B

m

A 4 O

_—_

o0©D o

0 0

.

L bo 4 en Fa

do. do. do. Eijenb.N. 90 | Serb oldanl.. do.amort.St.A.95 Siame‘{. Anleihe. Spanische Schuld Türk. Abm.-eA. B do. Bgd.E.-U.1 F dôó, do. Ser. 22 do. fj. À. 1890 25 do. uf. 1903,08 Türken Anl. 05 do. 1908 29 do. Zollob11S,14 do. 400 Fr.-Lofe Ung. St.-R, 13 2 do. 1914 t do. Gold -R.gr.®| 4 do. mittel? 4 do. fleine i 4 do. S 291.1910 F| 4

D D m M o H 2

0/445,00b B |475,C0bG | Fr. Seiffert u. Co./24 |20 |1, 390,600 G 861 ,00b G 490,006 G |499,00b G Sieg. Soling, Guß|15 | 8 |1, 355,995 G |365,90d 376,00b G |386,00b Siemens Elek. Btr.| 0 .10/120.07eb G} —,— 267,00B |[257,00b Siemens Glasind./17 |17 |1.1 /459,00h /1460,00b 414,00b 400,00bG | Giemens u. HABlei12 8 /302,00b 312,996 388,006 G 394,006 G | Silesia A 16 M .1 /310,09eb B /315,90b 199,00bG | Eimonius Cellul..20 é —,— E (witz 400/006b B J, C. Spinn u. S416 #10 |1. 269,50b |260,00b G

1 1 1 1 1 1 1 7 7 4 4 1 1 s 1 |280/00b G |259 596 Spinn. enn u. Co./15 #10 |1. d s k . ; * 7 1 1 ö 1 1 1 1 1 1 L L 7 1

d M Hm L

o M D Ly F S .

Sr t ©

Pin i I] l] i 4 A

Prm ja

tro

_

a 1 bs bn G s F A I

o

« De S o

A p p p p p pi pa f jt jt fs b ft fa a A b j pi b brs

ba

pra?

S prt ft fd fd Fi fut po: §t jeub jd

T . . . Hrrr

om Tone 009

_

b

Ps

.

p j j ps s j . R O Fa fs 10s Via 1 F

—_ Li

F 2 g ba ba fs

v M C

éo bn bo L bo n F

e

215,096 G |270,00bG | Sprengst. Carbonit/12/13, E 535.00b G 328.00bG | Stadtberg. Hütte. .| 6 [253,00h4 /264,0Ib 490,00b |492,26b Stahl u. Nölke. 16 2A (403,00 B 334,006 |240,00b | Stahnsdorf. Terr... s 79,0200 G 10,29b 0/390,00b G |390,00eb B | Citaßf. Chem. Fabr. 6 | . |1- 430,000 G /428,00b 405 60b G |392,000G | Eteaua Romana. 16 Os |2075,00b

0 0 ln fa a (Dn fn fa (Ds Dm ifm pl CO CO 1D

—_, —_—

T a2. Ee

Hm R

V

ck B A

,

O E

harr h h s

la b o 1 o co

©

A i nt: 3S,50b 35,50b 15, 16, 16a, 17, 18 ).| 96,26G | 96,50b G b,19283 5bdann4%4 werden mit Binsen gehandelt, und zwar: Christ, Straßenb. 100 4 | 1.4.10 —— ays Z Friedrichshain .….| 6 1,10} —,— —,— Busch, Wäggonkfbr./25

; V : : : E i i Germania (Berlin)|i.L. LIO es E Vorz.-Ü.|

57,000 B | 56,60e « Abt, 19 Uk, 21 Q AUgem. Dt. Kleiub.| 79,50 B 7 1 Seit 1. 7. 14. 1,9, 14. 21.10.15. 41,12. 15. erman: ; : Vorzu] -—— |—— d Ee Oos 100506 100500. Alg. Lotal- u. Eir,| 104,50b B 000d a * 1.416. 1.417, "1.6.17. *16,8,17.* 1.10, 11 Schiffahxtsaktieu. : Königsiadt.….....| 0 1,10/102,00b [107,60b B Buytke u. Co., Met.10 : O 20.00 Haberm, u, Guces I 101/006 E Alten. Schmalsp. A] SELT ï 101 11.17.21,1,18.1,2,18, 1, 10,18, 41,11, 18. | Argo, Dampfschiff . 1.1| —,— [864,00b f Landré Weißbier .110 1.10/202,00b G [203,00 G Byk-Guldenwerte .[10 J i Halerat La 10 88,006 | 88,00bG | Badische Lotalbahn!

151, 1,19, 361, 8,19, 11. 4,19. 1, 5,19, 1, 6, 19, | Deutsh-Austral,-D. .1 199,76b [200,006 F Löwenbrauer.(Bln)| 8 1.10} —, E V, Hagelberg .-- - |EEE i la Slbecfeld 21, 7,19, 31, 9,19, 1,1, 20, Zamburg-Am. Pak ‘1 |182,256b G |i83Lb Pazenhofer „12 1.10/259,50b [257,00b s e ers Mäscbitt.ilgs 29.00 6 aaeG D Saone Albrecht#bahn 1515 L Medersi v.96 —, —— i Schöneberg. Schloß, 4 L 0409 Capito u. Klein. 10 20s ‘tert Hande Tletrr.ei, ö 7,60 B S Braunschweiger . - - E v4 Hbg-Südam-Dpfsch. 247,50b Schultheiß. 14 He S Hon Carlo En o Bai §73.605 F. H. Hamucersen. 100,00B |100/00ebB | Bresl. Elektrische. Böhm. Nordb. G.-D, %/4 Hansa, Dampfschifi, /287,75b Caro e Bas 400'50b B |400,00bG . | Handelëg. f, Grdb, 83,75 G ; DanzigerEleki. Str —,— do. ‘do. 1908 ®| Koph. Dpf{ch. Lit. C/35/60 E : Auswärtige B ; maRrale Qu Es : —— | Hdst. Bellealliauce. 96/806 | 96'80b@ | Disch. Eisenbahnbt. 107,506 G |t08; Elis.-Wsib, stfr, G, 88 180,006b B | Auswärtige Brauereien. L E / Haun, Immobilien 98,00G | 88,00 G Erfurter elekt.Strb do. do. stfr. G. 1890

Norddeutscher Lloy St.-Pr z | S 12