1920 / 237 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Heutiger | Borger Kurs

Houtiger | Voriger Furê

Heutiger | Vorigen t Kurs

| Houtiger | Voriger Kurs

Hsutiger | Voriger 5 QUurê

Heutlger | Boriger Kurs

“m L

Ilse, Bergbau …. „#22 Petersb. elektr. Bel

Andustriebau ....- do. Vorz.-Aktien

E Asphalt. Ï Pfersee Spinnerei. 4 Vorz.-Akt. J Vhönix Bergbau .

Julius Pintsch.…. 14,1 15

Plauener Gardinen|25 45

do. Spiyen .. O

do. Tüll u. Gard.15 20

Disch. „Schactbau- 20 120 do. Sbiegelglas ../20 25 do. Stelie: 112 10 do. Ton- u.Steinz. 11 14 {1. do. do. Waffen u. MUm309 30 J.A. John, Akt-Ges. do. Wasserwerke .- H 5 Max Jüdel u. Co,

Dänische Ldm.-Bank. —— Aeccener Leder …. 0s non 3,006 72,00b ns En -- iger vatbani 17 1 cecumulat.-7Fabr. „f D bier Bank... —,— —_ Adler Poril.-83.... Guldenstücte - j Adler u. Oppenkh. .| i, in Guld. südd. W, Adlechütten Glas . do. Marfticke 162,500 G |161,506bG | Adlerwerke Deñauishe Lanzesbi. —,— g ck A-G, f, An i Déuts=-“fiatische Bk. 560,00b A |549,50b do. f, Bauausf... in Shanghai-Taels do. f, Büirst. “Sud. 1Shang-Taels-2,5046 do. f. Pappenfb.. Deutsche Ansfiedl. Bk. _—— ge —— do. f. Verkehrsw. Deutsce Bank . 327,000 1320,00» Alexanderweri Dt. Eff.- u. Wechselb. Se A6 Alfeld-Gronau …. Dt. Hyp.-Bank Berlin 140,00b G |140,06eb G | Allg. B. Omn.-G. do. Nationaíb, Kom. 170,506 |170,5% do. Boden-Ges.….. do. Palästina-Bank s Uya 156,00b G do. Elekir.-G, , do. Ueberseeisde Bk. 850,00b G 810,006 (Dtsch. Edison-G.) Serie 1— 6 do. Häuserbau . Diskonto-Kommandit |227,75b G |226,75sbG | Alsen Portl.-Zem.. 12 Dresdner Bank . 201,00b G |#99,50v Alumin. - Jud. volli20 do. Kr.-A. f. J. u. H.) 1.8. —_— -— in Francs Elberfelder Bank-Ver. 1 —— —_— Amme, Gieseckte u. Essener Kred.-Anstalt 179,50b [180,006 Konegen .....- [1 Goth. Grundkr.-Bank 9 172.000 |174,75þ Ammendorf. Pap.. do. Privatbant . 151,C0b |146,90b Angl. Cont. Guano! Hamburg. HYp.- -Bani 16 s E Ankalt. Kohlenw... Handels au! ee: Lik E e s Eu annoverschze Va! , , öchst,Div.6{tkdd.115 ha nue 206,00b [266,000 | Amferwerte Hildesh-1mer Bant .| 9 Ss T N Annaburg.Steing.. Immob.Vertehrsbantk| i.L, i0,D,| —— G igs Unnener Gußstahl. Kieler Bant „.....+- § [140,009 G 140/00 G do. do. ueue do. do. neue 133,006 [133,00 G Aplerbeck Bergbau. Leipziger Fed anni Tei dae G 173,750 G Uri edes i Eiieits Akt.-Ges.. Komm.-Van S renb Ber engieß. Velbert. Lüb, 290/000 G (2 nberg jens | gieß

ofländ. S1, 1896 L ——° Stocfh, 900, 4504|- 15,6.12 | ——- —_—— Pr. Ctr.-Bd?r. 18904 | 1.4.10) 60,10b 6 | 85,306b G | Salzb.Eisb.u.Trb. —_— Et. Ruf}. Eisb.-Gef. ‘3 Japan. nt. S. 2 K ——° do.85,4000-2250. 15.6.12 | —,—- —- do. 1899 01, 03, 06,/| : in Gld. ö. W. bo do. tleine 3 do Sex. 1— 25 ¿i 9 do 900-450, 15.6.12 | —,— «miupies 67, 09, 10 4 95,7006 | 95,30b6G | Südösterr. (Lomb) Iwg.-Dombrowo 81 1 B

-Atal. Rente gr. *| 33 ¿L do 1887 15.3.9 —— —— do. 1912 un*®. 1922 4 | 1. 97.406 G 1 St, = 500 Fr. Kursk-Chark-A.1888 1

do. fleine ' i is Wien, Invest,-Nl1. 1.1,7 | 44,00b G | 45,00b do. 1886, 89, 94, 96 3% 84,50b B Szatmar - Naayl. do. do. 1889 %4 do amor. E€.3,4 bo. Stadt 1898 1.1.1 | —,— _,— do. 1904 34] 1.1. —,— in Gld. ö. W, Moskau-Jar.-Arch. 24 Marofïan. Nn1,10 Lürich Siadt 1882 1.6.12 | —— —_,— do. omm.-O. 01, 08 4 | 1.1. i 92,90 G Ver. Arad, n. Can, Mosfkau-Kurs3f ..., 94

Si. == 405 6, d 12 unk. 224 | 1. ck 6£2,1Cb , ö. W. Moskau-Smolen3k 14 0 unfv. 26) # 1.4.10 | —,— Ed 87,006 G Nicolaib.-Ob1. 100 £4

i i J 87. 91, 96 35 1.4. , „-Nkit. G 500d „t.K.1.7.14/670,00b G Sonstige ausländische Anleihen. Wo do s L 85,00 G i d. 6 j do: do. 20 £14

x | 1906 3 1. do. 53 200 do 670,20t G Budap.Hpt\ Spar 1.5.11 | —,— ius Se Aer ait- -Akt.-Bantk) - Diel-Griaß 52 100 do. 670,906 G Chil.Hpy, G.-Pi.12 15.2,8 |715,00b G |705,00b G 1904, 05, 07, 09 4 up Je do. 0E A 20. do 70,06% G LTän,Lmb.-O, S4 do. 1911 unf. 214 1 St. = 400 # Süd-Westbahn .….. - Transfkaufkasishe zer

do. 04 4} 4200 -K.1.6.14/542,( 0b G rüctzaulb, 110 _—— do. 1912 unk. 22 4 Ly h QUrG, Medi 10e u

_— 50h 6 00b

b a 2 1d L

A A I 11 l \, l

. Da a a fut uy Pee Ges Gas

ck i bes s 24 =A

5,005 ‘(395,986 G

12.50% 325,000 G 315,09» G 324,008 348,900 G 20,006 G 387,060

S: M

Ge G Nd D N des fet Qu I dat dd I dus dens derd pt I dres Ls dus fred

.

do Wollenwaren (15 |39 |1. : Jülich Bucterfabrik|

Dt ich. Eisenhandel . 320 s

R. W. 10 Herm. Pöge Elektr.{17 L Polyphonwerke {16 20

Dittm-Neuh.u.Gab.|22 |32 |1. Dommizsc 15 ö Kahla, Porzellanfb.20 25 |1. ong3 Spinnerei .|10 |20 Di Tou Ves Bren u. Wirth ..{12 [29

Dou 12 C. A. F. Kahlbaum ./25 nersmardhütte] F. Kah Porta-Union, Pril.| 6 }12

Döring u. Lehrm.. Í Kaijer-Keller do. Vorz.-A.. : {18,56ebB | Kaliw, Aschersleben Preßspan, Unters. ./12

0 7 höchft.D,62%, fdb.110 Kalter Maschfabr. .|12 Dresdener Bauges. y 58,00b Kammerichwerk 10 do. Gardinen .…. 380/00B (360,008 | Kandelhardt Aut. .| 0 Dürener Metallw... (434,000 B 429,00 B Kapler Maschinen - 18 | 0

0

12

-

| |

000000

D M d )

1 |

Js n at En Un Ln n dn O E o

T

wm

+ ___— _— - 1 - .

San Tp Ls Jf Tae Pa

l L f - |

do 412100, . |642,00b G do do. -_ n o. abg. m. Auslích. Baltimore-Ohio . Norw. Staats. 94| 8% | 15.4.10 | —-— do.Anselsi.-B.gar. E vis atis lan 1St. =10 Doll. do. 88 1000,500£ 2. do. do.Fr-Ler.S.9 —,-- do. Canada-Pacific do 100, 20, T on.-Regu!.100fl —— m. Au?l\{ch. rz. 120/44] 1.1.7 } Sit. ==100 Dol, do. Dest.Et.-Echas 14 Sinn!, Hyp.-BV.87 do. alte|4 |versd.| §1,006 6 do. Ablief.-Scch.o, do. autloëb., i. * do. do. do. alte|3x| bo. | £0,006 Div.-Bez.-Sch.. do. do. am. Eb.-A, 2 do.Stadt-H.-K.09 do. K.-Obl. 1908, 09/4 | 1.1.7 | 92,2566 | 92506G | Pennsylvania do. do.Gldr.1000fi.4 26 „Cel G | do, bo. 0911. 10,11 do. do. 1911 unk. 21/4 | 1.8.9 | 95506 | 96.506 1 St =s50Dollar Foslow-Woron. 87 do. do. 200, N _— Holländ K. K,-L. Pr. Hyv.-Vers. Hert.… |35| versch. 88,09 G 88,00 G Amsterd.-Notterd, . do. do. do. fronenr. 1A 1S1,-100G.h,W, Ï Pr.Pfbr.eBi. S. 18-22, in Gld, holl, W, Kursk-Kiew do. tv. N. 2000 7 JIütländ. Bdk.gar. Îi 25, 27-31 do. | 93,7566 | 93,50bG | Anal. vol'e S. 1-2 Lodzer Fabrikbahn u do. do. 200 ® do. &r.-Ver, E.5 6. do. S. 32, 83 un!. 22 do | £9,256 G | £9,006 1 St, = 408 Mos?.-Kasan 1909, 1 do. do. 2000 ait 4 do. do. S. d5| 35 b. do. Serie 34 unk. 30 1.4,.10/101,906 [101 00G do. 60ÿ S. 1-3 é do. 1911 ukv. 21 do. do 200 u do. do. €&, 8 L, do. Serie 23, 26/34 versch.| 86,106 6 | 85,10 G 1 St. == 408 # do. do. l do. Eilb.2000f. Kopenh. Hausbes. ¿ do. Serie 17, 18, 24 do. | —,— 82.00 G Jtal, Meridionalb. Moskau-Kw.-Wr.09 ! do. do. 100,7? do. Kreditv, S. 3 ‘1, —_— _— do. Kleinbahn-Ob1. 1.1,7 | 90,00G | 90 0C0bG 1St, = 500 Lire do. do. 1910" do. Papierrente * Mex. Bew. Anl | 4% | fr. Ï y do. do. 1.1.7 | -,— —, —- do. Mittelmeer. do. do. s S .Paul!oEsb.-Anl gesamtfdb à 101 .K.1.5, do. K,-Obl.S, 2, 6-10/4 | versch | 94,505 6 | 94,50b G 1St. =500 Lire 1} Moskau-Niäsan .…. Port.unif.v.02S,3 Nrd. Pi,W:1b.E1,2 N do. €.11.12,14unî.23 do. | 26,256 G | §5,00b G Luxbg. Pr.-Heinr. Mosk.eWd.-Nyb. a s do. 8. Spez. Norweg. Hyp. 87 . do. Serie 15 unf. 30 1.1.7 | 99,560 G 29.50 G 1 St. = 500 Fr. do. do. 1898* Rio de Janeiro 09 Ste Oeft. Krd,-L. v, 58|/fr.Z. . St. do. do. Ecerie 4 1.1.7 | 88,256 | 83,25 G Orient. Eb.-Btrg. . Podolische ukv. 21 _Numänen 1903... 154,25eb 6 i Pest, 1, K.B,, 2, 8 do. do. S. 1. 3, 53% versch.| —»— - 1 St.= 500 Fr. Rjäsan-Koslow 4 bo. 19183 ulv. 24 129,75b 126" '00b G do. Kom.Obl.S.2 Nh. Hypbk.66-68,83-85 1.4.10} —_,— Eard. Sekundärb. Riäsan-Uralsk 94 ! - do. 1889 4000 102,006 6 |100,50b G rüickzahlb. 102. a do. Eer. 118—129 1St,=250 Lire do, do, 97 ' do. 800 102,006 6 |100,50bG | do. Lat. Epar!. L i unk. 21 23/4 | 1.1.7 rik Do West-Sizilian. 125,006 B , do. do. » do. 400 102,006 G |100.50bG | Poln, Pf, 3000 R. ¿ bo. Eer. 130, 1314 ! 1.1.7 100,50 G 1St.= 500 Lire 147,006 |145,09b do. 1000-100 R, do. S. 50, 69-77 verl.|35/ versch 85,60b G —,— [147,c0b |145.00b | Port.Tab.-Mon,- do. &.78—82 unverl.|3Ÿ bo. 147,00b [145 0vb Anl, 1Et.-406 do. Obl. 1918, 14/4 | 1.4.10 99,006 | 99,00 G A 104,506 Raab-Gr.P.-A. 3 do. bd, ean 1.4.10| —,— —— Wladikawkas, .1909 !! —,— 104,50b | do Anreckchtsch.|fr.Y. ausgest. b. 31, Dez. 96 Braunschweigische do. 1912 ufv. 22 !! —,— 104,606 Echwed. Hyp. 78, H.-W.BV. &.1,3,5,7,7A |4 | versch,| 98,308h G6 | 92,59» G LandeseisenbahnS.1 1.7 do, 14918 uv. 23 !? —_—— 110, ,00 B / unkv, do. do. Ser. 8—12 a do. | 98.40eb G | 88, 500G | do do. S, 3/34 1,1.7 do. 1885 ! —— 10808 do. kündb. große} do. do, Eer.13 ut, 22/4 | 1.4.10| 99,708 | 99,70 B do. do. 1904/3%/ 1,1,7 do. 1895 * 4 1.4.10 4,10

14411

P des due qud dus qu Fu qud Gs des Hans. did Ged. quo dus Ses Gd d .S

Fr. Razquin, Farb 10 athgeber E 14 Rauchw. Walter . a Ravensb. Spinn... 9 Reichelt, Metall 29 J. E. Reineter.…. Reisholz Papierf. .

1 4 D D O D L

TDürtkoppwerkte.. Kasseler Federstahl|1 Düsseld. Eis. Weyer 381 .00b 373,75b G Kattowißer Bergb... do. Eisen u. Draht! Seits Kenla-Cisenhlitte.. do. Eisenhütte. 480/00b G (440/006 G Tun u. Thomas o. Kammgarn .…. 1278,00eb G |275,00eb G Fener 1, §0,

do. Maschinenbau 275,00b 6 |874%b Sn Terr. Bret, 0 Rheiniel L D Tia

y ochsAdlern 112 Duxer Kohlenver. . ch rnöhms{ch Rhein. Braunk. . us

rbr orO aro V

| illi

|

S D

R D E Sus Ves da Ps Vas S dus Gas des du CO B bas I A t 4 A D 4 fa | A I I I I nY Fus Sud F d Pud end derd duk derd des -

j | |

oocc000000

© F

4

ft fs bs C drt bs brt Guet fred fm 4 Îs O A A 3 A A

} \ \

p i jus im n b 32

E S2 -

fs Ln fe be m 22 Ln Ie D is

d ka! 20950 Koehlmann Stärke!1 :10460, Dynamit F Nobel! 25b /939,50b S enbeiinat E G 2 do. Chamotte les 25

Kofïb u. Schüle olt : i do. Elektrizität ...| 7 Kollmar T Jourd.,|/23 |25 |1. 00 do. Gerbstoff... 40 [20 |1. 295,00b G Köln-Neuess.Bergws8Y15 |1. do. 1 01 le 270,00h G Köln-Rottweiler 15 [16 |1. , „T do. do, Borz | 90,20eb B 295, Köln.Gas8- u. Eleftr.| 0 | 0 |1. i32,00b G do. Möbelst,-W, 413 20 W6.006 (52 Kölsch, Walzenguß. 12 | 4 09 580,006 G do. Nassau Brgw. {12 #12 70.06h 90 König Wilhelm .…. 41 750,00b do. Spiegelglas... 190,08h 5 do. do. St.-Pr. Í 00 55,00 G do. Stahlwerke 06,025 G A Königsb. Lagerh... f E Rhein.-Westf. Ind. 3 75h L do. Walzmühle . s G [260,00bG | do. do. Yement [450 00b 5 do. Zellstoff. 1, B do. do. Kalfw..| 7 1290,06 368, Königsborn Vergb. 3 12 720,60b G do. do. Sprengst.!12 /440,00eb G '4 Königszelt, Porz. 5,25b Rheydt Elektrot. .… _—,— 2 Kontinentale David Richter .... Es Asphalt-A.-G.. ; S Rieber Mont.-W, . /299,50b Kont. El. Nürnb, . 4 | —— ian D. I. Riedel .1 119,756 119,50 nit zugezahlte S. Riehm u. Sölme

11 (111

1 t

144 Qua. ed Hit Herd qus

F 6s C

0000000000000 00000000000000Cr

Md _P in bs 2 I

A

Eckert Maschinenf.. Se Salzw... lenburg. Kattun. Eintrach1, Braunk. | Eifenb. Veriehr84.

000093000000C0000000C000000000

D i

Ü «

1

D ck 11

\{ {1

1 j l

- R 2 n e

ams; 2

a es . S A S D E S

\

Q... dro De Es MLD-ME O R As

O O

Luxemburger intern. 236,000 G | Arnsdorf. Nap Eisenhütte Silesia.

in Francs YIgaene, ‘ZeUstof! Eisenwerk Kraft Medlenburgischz Bart E —_— 1, Papier .….…..}25 |25 do. L, Meyer j, Co. Augsb.-N ärnb, Mf. Elberf. JFarbenfab . do. Hyp.- U. W.-Va Sg —_—— do, do, neue| Elektra, Dresden. . Mecklbg. - Strel. Hyp. B Eleftrizitäts-Anl, ° Meining. Hyp. - Vank 148,00b B |143,00ebB | Bahm. u. Ladew..|20 N do. Lieferung .…. 18

Id, it E rers f -,— Bad, Anilin Soda.112 do. Werke Liegni h N adi A-O Ï L Baer und Stein ..140 186 Elekt, Licht u. Kra :10172,003 |{72/20b do. Vorz.-A.| : 136,008 (136,008 | Gbr.Ritter,Wäschef.| . 285.000 G 1,006 G

Ste g -W S9,00b G |250,00b G greditbaRt L: 165,00b & (164,006 G | Balee, Maschin. [16 |20 EL Untern, Züri 7 125,000 G 128,5CebB | do. Wasserwerke. —,— Rocksiroh-Werte A S ei Privatbank . 189,599 [180,00b Baribévger Ms, - in E M Körbisdorfer Zucker “e —— DEODETg Tite, Mera Co a.-Bani f. Teutschl. 171,00b G |171,000G | Bt. f. Bgb. u. Ind. Ersáfs. Bad. Wolf. 1.1 435,00eb B 434,25bG | Gebr. Körting... 260,60b Q (263,00 G | Rombacher Höttenh 11 a2 516/006 6 tordd, Grundtr,-B.. 116,00bB | —,— 4 Ger. A-O J. Elsbach u. Co.. 1.9 (823,000 [325,000 | Rörtings Elektr... 237,00b G [230,766 @ | Ph. Rosenthal Pors. ATOORR Dldenb.Spar-u.Leihb, S T E A Banning, Maschin. Em, n. Et, Ulrich . 1 | —,— Emil Köfler, Lederf. 2 R S Ronen Dra, 314 75b Psnabrüdcker Bank, N 174.506 B |[172,006B | Baroper Walzwerke Erdmannsd, Sp... 1 /273/00b 270. 008 | Kostkeimer Cellul.. /258,50b |358,50b do. Huckerraff. . , 726,00b G Hstbant f. H. u. G... 7 132,996 G [122,696 Barß 11, &0., Lagerh. h Erktang. Baumw... 1 0,00 G /506, 50b B Aut 1. 0 T 327,00b G (320,90 B Ferd. Nückforth .…. Ll (71 115,002 6 do. " neue E E: Basalt, Akt-Ges, 415,000 6 | Eschweiler Bergw... 220,90 2 /3682/25b treselder Ctaßiw S at pons N | f o Blserreicd. Kredit. ….| 6% 89,000 G | 34,50b Bang, BL Neus ¿T E Essen. Steinkohlen [14 1 590,006 G |561,006G | W. Krefft 276,00 (27026 nun evo. Wag ‘hal12kl 1. j 308/000 6 1 St, = 320 Kronen do. Kaiser Wilhelm. 107%b Excelsior Fahrrad. 900,50. G 635,00b Kronprinz Metall . as ,00B ütger8werke..... ;

4

lli

—_e—_-- -

2 . “,

E

Eüd-Osfibahn 1897 ' do. do, 1898 !9

90, 4050, 2025 eutsche Eitmbauu( Ca verschreibungen. do do. 1901 !

do, 810 do. 405 91. 4050, 2025 do. 810 do. 405 94, 4050, 2025 do. 810 do. 405 96,4050,2025/6 12 do. 610, 48 do. AUDE L: As - 88.4050,2025 , do. 10 ¿99 do. 405 do. fonvert. .….. do. do. 400 do. 1‘ do. do. do. do. do. 1908 405 ,„ do. 1910 405 , R\i.-Egl. V. 1822 8 do. tTeine * do.59 i.100£-Et. ® do. tz. 1880 Ser“ dd lér t Dis, A.1889 25er 1? do. der u, 1 er !? do. 1890 2.Em, 2 do. 5er u. 1er ? do. 838 Em, 22 do. 5or u. 1er? do. 4. Em. !? do. 5er u. 1er !? do. 1894 6.Em, bo. 25er? do. Zer u. 1er *| 35 do. 1896 25er 3/4

as t D Pas

| |

-

L s 0 :

En ¿s

A

V a a -

. -. d (d VEE P habe: ith: hp: his.) gib Has Ss dis: Dia dend MeA Fus

S

Kea

--

i141]

T N E T E E T-i - . .

L

-- s D Ia Do L s Fm s

mo m bs

2E C2 4.0. T {1411

S

S0 0 0s T E Lo —l 2 2] R R

| .— [110,08 B do. mittel, fleine do. do. Ser.14 uf, 30 1.1.7 [162 006 G |103,09 G en oan Eisenb. 1890 s /102.00b 1100,00 do Hyp. abg. 78 do. do. Eer. 2, 4, 6/33} vers. 87.256 | £7,25b G do. 1900 K T0 ¿ /192,00b 100,20 do. Etädt.-Pf. 83 do. K.-Obl. S.1 uf. 3014 | 1,4.10/1€3.00B 1103,00B Élettr, Hob. rz, 100 4 [102.006 feOobb | do. bo. 02 u. 04 ächj. Bdkrd, Ser, 3/4 | 1.1.7 [100,006 100,00 G unk, 28/4%| 1.8.9 104,901 p Nnal Ei 1tvz000046 102,006 6 100,00b B do. do. 1906 U) Eer. dia (L S N do. do. rz, 1054 | 1.4.10 iG s do. do. 2040 , (102,006 G 100,007 B | Etocfh,Anigs, Pfd. do. do. S.12 unk, 24/4 | 1.4.10| 989,756 | 99,756 do. 07rz,.105bz.r3. 1014 | 1,5.11| 88, —,—- do. do. 408, [102.005 G 100,90b B 1865, 86, 87| 4 do. do. Eer. 1, 2|3%/ versh.| „— pt do. 09, 10, 12 rz. 100 do. 2fv(Erg,)2049 , oe O E S do K,-Obl. S. T uf.25/4 | 1.1.7 | 99,506 | 99'506 unf. 23 86,50bG | do. do. 408, 103% 0,00eu G | Ug.Tm.-Bg.i.K A 4 | 1,4, Echlej.Bdtro.-B.S.1-5/4 | versh,| 91.266 | 91,25b@ | do. do, ra. 105 80,500 do. Serie 8... 107%b 1057h 6 do. Vod.-Kt.-Pf. 1 ; do. do. Eer. 1-4/3%| do. | 80,506 | 80,50bG | Halberstadi-Bltbg. 06 S Egyp. (Keneh-UAss. 195

4 4

4

4

-_ e = Z E E E E E AE

i114 L\4 44

._.

An

p pt tet M l 3

C0025: S L

O O

Sa

452,00b

————

850.00b G 99,50b 6,0 eb G 263,090 60, ‘00b 468,901 B 33,590 B |432,00b G 136,00b G [140,0 b G .10/780,00b G |760,00b G 700.000 G | —,— 270,005 1|274,00k G 274,T75b 1280,00 B 289,00b 380,008 456,00b G /439,75b gd S

S c

Länderbant . 93,00b 82,50b do. f. Mittelw. i. L. 2%, e0N Gebr. Krüger u. Co. 19,000 G 1319,75h Ma == 400 Kronen i; ak Seestraße x Kruschwis KZuctkerf.|2 248,000 1347,50 Sathsenwerk .

Petersbg. Disk... S ——° Bauv. Weißens. i.L, 40/00 Kunz Treibriemen}2: 412,006 (416,000 G | Süchf.-Böhm. Poril.

940,00 G Dit, 5,006 d Cartonnágen}2 do. Internat. ....«- J —,—-° —, Bayer. Celluloid .… Ioh. Faber Bleist.. .1 |370,00b G |3860,00bG | upferwerke Dtschl. 285,00» G /282,00b G x Bft Dur giälzshe E 151/006 G |144’000b G I Se canes 349,0Cb ). do. Gußst. Döhlen.

h Zag. Mannstaedi S Ee Küppersbusch u. S. E : do. Hyp.- Bank 191,00 G | —,— do. Spicgel=u.Spglf. 510,000 G do. Vorz-Akt. T —,— Sils t Schalk. Herd) R o. gammgarn -. [12 2 Potsd. Credit-Bant . at | Mode Senibié P 790/0006 | Falkenstein. Gard.. -7 /400,00b B 400,006G | Kyfhäuserhütte „… 240,78d (250,006 @ | do. Thür, Bl-V Preuß. Bodentreditbt. 142 00b G |140,50b G Bedduxa Woltlind,. 469,06b Fein-Jute-Spinn.. [15 1 396,00b G 860,006 G La Sn E do. entral - Bod, 128906 170,25bG | J, %. Vemberg .…. 470,00bG | Feldmühle Papier. 5 (1.1 404,76 14106,060h G Aabrieu Co 1218,00b b Saline Salzungen ¿ do. yp.- Akt.- Bk. G |128,00b Vendie, Holzb. .…. 1€5,50h | Selten u. Guisl …. ‘1 (517,006 G 615,086 G | 7ahmeyer 1. 20... f 216,00 Sangerh. Masch. ..|15 i do. Leih. tonv. .… D E Carl Berg, Éveling 340,00b | Silter u. Brautech.| 6 [12 | 1.2 /290,00b B #280,56bG | Fouchheumer. 473/60 a (420000 0 | Sarotti, Schotol...|2 do. 1889 l. N 4% , : do. Pfandbriefbnk. 144,25b @ |149,26b G | Jul. Berger Tiefb.|2 412,50b@ | Finkenberg Portl. (1 (206,996 G 998,606 G | Laura 100A (ea B | 6, Sauerbrey, M4 ? o. do. IL Neg. iZ Reichsbant (einscchl. 193,00eb 6 164,09 G | Bergmann Elekt... 263,000 G | Slen8burg. Schiffb. -7 315,00b G (822,00 G | E. iren 149.0008 189/0000 B | SaxoniaPrtl.-Ceutf Eard.Eisenb. gar.1,2| 4 2.Ubschl.-Divsch.f. 20) Berl. Anh. Masch. 219,256 G | Slöther, Maschinen .1 1409,006 Q /386,00b do, Gummiwaren É: Lahe SaxoncaPrti A Schweiz, Zentr, 1880| 4 Rheinische Hyp: -Vantk 147,09b6 | —,— I Cuitatitban Lu , Srantfurt. Chaussee L A L do. Pian. Kimmer, 475,00b 1450,00bG | D. F. Schaefer Ble Sizil, Goid 1889| 4 Kredit-Bk. 130,250 G |142,50bG | do. Bichorienf. i, L. A i ; ; : 425,00b @ 406,000 | Se ting hem Vor 4

g é iz L 3 Werkze i do. i Frankfurter Gas... 4 | —,— Leipziger Werkzeug S E Eld-Ital, 4-H ...|2, -W L0 n. —_,—- —,— auf f ia. 5 .9 1365,90 0 Leonhard, Braunk. 207,900 8 295,00b G Schering, chem.Fbr, Rhein. enn A 5 , , do. Dampfmüiklen 258.00eb G | Sranfonia......,.115 5,900 B 1[3659,00h G 26700 25,0006 do. Vorz-Akt.

do. do, ESerie 3, 4 do. do. 1910/4%

22 Wilh. Luxemb. S, 9} 8 S . Elektr. Werke . 34, t, Zuckerfabri .9 1630,00b G [920,900 Leopoldgrube 2

S E47 848 LU I T IDID OIOD O | bor do, Serie 9184] 11.7 | £0,506 | 90,506 ACN Ag N R A : : Riga Komrz. 14. E T d 0 GoeR: 95/506 Freund Mascbinen.| 7 (319/006 [815,50b | Leopolds, en 090/0000 945.00 a U h 0. SQD 84,756 G Zschipkau-Finsterwlde88 1,4, 16 Amevikanische Eisenbahubouds. ;

E —_,—- 112/0068 hG.D. 4X3 db, 104 do. do. neue 7 |289,090 [288,000 do. St-Pr. —,— E

do. S. 15-16 unf. 21/4 | do, | 84,6066 | 94 75h G i Rosioer Ba o O i | ykam-Josefstal . E E Ernst Schief; Werkz. -7 /360,00eb 6 |950,00b G

I E 17A RE 08 do | ou'260 A Sa Eifenb M Deutsche Kléin- und Straßenbahn- Nujs. B. |. ausw. H... 5 do. Gubener Hutf. 520,009eh G | Friedrich8hal. Kali .1 /500,00b 1580,00 B Leykam-Jose E a v y Schimnischow Cet i ‘1 (330/00 B 0/00 2 eutsche Eiseubahn-Siamm- und (Guld d Dollars.

Stamum-Prioritätsattieu. uldverschreibuugen. Ctr.P.INef. rz. 1949/4

do. S. 23, 24 unk. 90 do. 106.006 180,90 G Sächsische Vank Es do. Holz-Compt , 32600 B Friedrih8hltte ...|2 .7 1135,00 6 | —,— 1 St. = Schles. Vergb. Zinl 810,00b G (820,60 G unf, 26 do. | 85,25 G 95,25 G Allgem. Dt. Klnb,(102/: versch] 72,50b T2,90h do. Mortg. rz. 1929) 31%

5 Bodentreditanst. S do. Jutesp. Vz.-A. 720,00eb G 221; R. Frister, A.-G. |: ,1 |300,00b G 1299,50b ia Kr. ö, W. p: i do, S. 5,6, 19, 20 kv, Schlei. Bod.-Kredit..| 7k | 1x | —— | —— do. Putesp." Bf, : Lees 269.000 6 Froebeln Zucerf . 471,60b G |464Lb Lichtenberger Terr. 0 | 0 82,260 | 79,00ab@ | dv. d T 435/000 6 408,00b à do. der u. 1er 8 do. Serie 1/33] 1.1.7 | 8509606 | 85008 Aach.-Mastr. abg.|10 | 0 | 1,1 11200,005 6| —,— do. Lok,- u. Strb,100/%4 do. | 92,685 93,505 Chic, Burl, Q / s : L 5 N M 9 R c S aar , , . ui icv _—, a U cuaor0 i do. abg. /4 | verscch.| £0,60 G 90 60G | do. Genußsh./36 | 0 |4pS/3450,000 /3450,00b do. do, 1094 94,106 | 94,196 s rz, 1927| G A Men 48 do. Spedit.-Verein| 8

b. -Bant| 51 4 do. Neurod 22x i h 7 Linde’s Eismaschin,|1 324,000 G #319,06bG | do. Cellulose... i Zie E Bors A : E B : Lindenberg Stahl .]15 515,00 B 0973,75b do, Elektr. C U L ; ): ch Sarl Lindström... 1 ; it, | 714 25 rur do. (f do. 623,500 63,59 G Nrn, Ldeifs. q 2 eat £9,505 79,50b G Bad. „Fol Eisenb, 100 4 —_.— _—; do.NokAs1. rz. 1934| 4 Sibirische Hdlbt. 9 do. do. Vorz. R. 327,50b 320,50 Gaggenauer Eisen. 359,90h G Carl Lindström (971 ,006 G 96 5,90h G 190,00b G (175,906 G 0. 5er! V do. bo. |: A Meta. L röltha í Vergische Klnb. 06/1034 79,006 | 79,006 ColoradSouth.198514 y oes ias Í S do. 1er 19 , Komm. Sex. 1, 2 1.7 | 95,40G | 95,40 G Elektr, Hochbahn. | 5 “e 105,25b |106,0eb B Lorl,-Chil. Strf6./100/4% 25 090 95,50 G Donp Mio. 1060 U Segen e E D note g : gal BIKUias Brees

S

S f fn 2 of fe

L E

O7 _

14 pl pt iei prt puri bt (s F Ma o 2a s fut des js D t

Qi

Fa bm La 23 a n

02

4 0e p i pt t jk prt fk jer ert pk puri gm jur pur S S S di2-S S L S 0 00 D p 00D Et fri pt A P P 3 f pt Pt Din vf pt pl Pt

bs I dus fut fas dd Fus Jnt | ei Jed d

D

ch4

1076 ¡10816 G | do do, i. gr Ed f Gotthardbahn 1894 o Ne jöneb. (Bln.) Hp do. do. 1909 iei inn otthardbahn [107{b 106%t G do, do, Veg.-Pfbr. Aen l Lp, a S dr 0 S R T4 :10 104 76b [1426 G d B.- , , . E gar. .| 2, 4 103%b o. L „=Pf.97 1 Echwarzb. Hyv. - Bi, do. 1895, 1903, 1906/3% do. Mittelmeer .….| 4

Ee do. Epk.-Cir. 1, 2 Serie 2-6, 8, 9/4 |versch.| 95,0066 | 95,00@ | HallezHettstedter .…|: Livorno S. C,D11u2| 2,4 da, Fer. 10 unk, 21/4 | 11,7 | 06,006 G | 98006 rater N i e Macedon. Gold 3§. u o, Serie 7 unkt. 15 1,4.10| 88.996 | 83.006 ¡refelder Cllenvahn. do. fleine i3 Pfaudbriefe u. Schuldverschreibungen | do. Strie 1/84 11.7 61,6006 | 81,006 | Kremmen-Neurupp.- Portug. Eisenb. 1386

deutscher Dypothekenbanken. Sudd, Bdkrd. b. S. 43/4 |versch.] —,— Srgists Wittstocter. [3A do. 1889 L. Neg. do. do. b, S. 50/34] 1.4.10} —,— erg nies Lausigzer Eisenbahn... N Eu L 11.7 | 5 Westd. Bd. Eer. 1, 2, Lübed- ‘Llichen gar... 3 0 D Eu 1680 1410| E LAE h 5 e) lel. Fr,-W., Éis, 07 do.Hvp-u B.-Bt.vl.V 8A verich,.| 97,750 6 iet 5-8, 10 versch.| 92,50b G 8,50 G M 1 do. unverlosbar X 35 1.4.10/ _—,_ Ÿ

4 do. do. &.11 unk, 2 1.1.7 100,606 |1u0,50b G Nordh,-Werniger, 054 Berliner Hypot.-Banlk| lündb. 1/22 3% versch.| 20.506 | 20,606 | Neinicckd,-Liebenwald. 5

M A j bes

@ S -

E S A,

S t 2 2

—_

C3 o S

114 11

s E =

©D

E)

a NOATANRNEA

-—-

|

band jet jet jut fri fred jed E E S A I pt t N U p p

1 111

2 i n Doi ba b m b m 3 D

C tak

L

A M Din M S SE Mt ck S T m n R n e e La

R

bt f t t B D

his 9.69.19 1,8.6.9.12 11.3.6.9.12

r

1. 1. 1 1. 1. Li Ee ti

000000000 CoOOOON a ia in fa fn fa m L m m e e 22 L D203 i s ps J I js

S jet gens jtt fi patt sre pi jtd jet fra jk bes A A bs I it 23 be Ft 4 I S

D .

C5 it dd d ta da - S S Dgs D . J J s bu jut

I H A b jt be

E404 4 L

îo fo M i L êp L èy in t ck De am mm m m & m Dr TEEE N u E

1. 1. 1. L. 1. 1.

Lit. B...

_—,— _—

D

T4 [41

444 L E

- reger In bm L a

299, Q Ga3motor D S 240,69eb B 240,90 B Lingel Scuhfabrits12 1269,50) |265,25b G do. do, Li 300.000 A 500/00 B Gebhardt ü A 70,960b G (865,000 G | Lingner Werke „..|15 15 [1a 1 301,256 1306,00 G | do. Lein. Kramsta. 18 F A E do. 1891 E. g 10 do. S. 8 unk. 30 89,50 G 99,50 G do. d Vrz.-Alt, 104,509 G 163,59h G do. do. 102}4 85.90 G 85,096 do. 1,u.Refï. r3.1955/5 ¿ 180'00b G 176'560b j. g 1 00 89,5 ; 9 ' 9 3oh.-Gels. S , ‘2, o. Distonto-Ges.. ,50bG | Beton- u. Monierb. do. 1902 in t ° Bruschw.-Hann, Hyp. / cdiber v g1 Boch.-Gelj. Strßb.103/4% 87,106 | 87,106 Ferrocarril, v3.1957/f3/i.Q.1.1. : Úngariide Kredi, —— Bing-Werle T 7

El

630 03b G |659 000 G 330,60b G [335,00b 320,000 0,00b G

U H y Gebh. & Kceenig .: 3%5,00 B Binte-Hefm. Wagg [24 |22,875 1[447,00eb B 4380,00 B do. Mihlenoarte [12 [15 L 312.006 6 “rf Ac läweider Eisen f Ï : do. Vorz.-Af. 44 44 1,1 | —,— S s do. Portl.-Zmtfbr.| 8 110 1, )0,00b 300 00 B 05 10 Eut,-Lübect Lit _ck L et D lef. Strßb.l108 298,06b 1294/75bG | Gelsenfirchen Bg. . , 396/60b höchste Div. 447 do. Textilwerke. . is 20 |1.7 405,90b G |307,00e G do, 1905 Eer. 16— 18, 21—25|- | 97,25b G | 97,25b G z lb orst T Blantb y 1 Dans-ale .S 108/4 98,50 B 98,50 G rz.1957 f3/i.K.1.7. d. = 400 Kronen BVirtenwerd. V:.-A.|i ittacetd i do, Gußstagl U h 539 006 G Ludw, Loewe u. Co,|20 [13 [1.1 [336.0966 |330,00b G Schloßf. Schulte . 1 l, do. Prüm: 9164 1 R L LUN Tar 97,29 @ Veit, A0 8 75,09e! 20 O tNtT, 0LODE s wes linoisCtr. rò. 1952/4 B Vereinsbk. Hamburg 188,00b G 189, 50 @ Bismarchütte „,„..| 743/00b [758/00b G. Genschow u. Co ¿86,0 eb 8B 286 006G | Hermann Löhnert./25 [15 | 1.1 [309,008 [295,00b Hugo Schneider 130 j25 |1, da Me aas 20 E O 10- 11 b. —,— L GaRLGelth E s Ras Bee DUO, Cnt, S 0D R 95,60 B Ao do.StLouisrz.1951/3%| 1,1. Warsch. Kom rz, «.- « « Ss s Richard Blumenfeld f Ó Georgs-Marienh. 006 G 450,005 G ens 20 |1.1 '400,50b G /490,00b G Schoeter-Eitori da I 10 i 0. o. 1866 0. . 2, 3, 5, T— 9: s _—,— reit Halle-Heitst, Lt. 2,75b 0. . S.1/102 2, do. Louisv.rz, 1953/3% E t. S. 1—4 A d ri : L E AEeS E : ‘0066 s 00 bte Die E E li e Bod.-Kred. # ¿E M 15,19, E j 94,25b G Aga Dele pana 2 4 [150,506 [150,59 G REN T +1084 89,50b 88,50 B LongIslNlr.rz 1949 4 f j Ui Ne Bodenkr, 129,50ehb B |129 50b B C S S ohnl7% , 236,00b G Gerb, u.Farb.Renn, 55,00% G h 0, [v.St.-Ob, 10 anziger Hyp.-Verein j £8,00 G trefelder S E , Berl, Strf:b. Manitoba rz. 193341 j 69,006 60,7 i B 7 8A ausgest. b, BL Dez.96 N 9,00 G Liegniy-Nawitsch ukv, 21/108 93,506 | 93,50b Ï. Wiener Bankverein . ; 006 G ,7S8b Bochum. Gußstahl.

0000000

| |

O ! | 0000000

D jus fs e 1 of D L i A D p pad f pn prt jt p jt 2 fa e Lo fm Li e A

E |

eo E E

e090

, , ol —,— -,— 275,006 B [275,096 G 399,000 [395,00b —— [880,00b 6 (903;00b G 305,00 G 133,002 |178,00b 565/00b G /570.00b G 245,505 1[245,50b

| |

| 0000

-

SE6S (Zus Heil: Joos Gua: Fei Duis E fn i in f La fa fa je r a e fs §4 ft A 3 I f Pt I I

G7 en ats s n a da d d -= O

J

m : . A F jm

7 7

Ls

N J \

S0 ih bi bt C br Q G

7 . [E 65 o

596 9506 | GermaniaPortl,-/3.| 50/:00eD B 230,09 B Bergw.-Verein|1: 373,00b 1373,00bG | Schomburg u. Sö. v Nat.M.ofM. rz. 1926 /f/i.@.1.1, 1 Stck. = 400 Kronen Vodeng. Hochbahn

Echwtd.St.-A. 8( 620,000 841,25b G Borz, Ulli. Lothr. Portl.-Zem,| 540,006 G 450,000 G | Gebr, Schôndorff €D.St.-A. 80 d Lit. A| 4% 4 |—— E do, do, 1911 do, r. 1926 fB j do. Unionban! 614b 65,000B | Echönh. Allee...

L È t d d do. Luckau u. Steffen .|20 [15 |1,1 |320,006 [240,900 Schönebecck, Metall 4 20400-10200 o. o. 3% 1,1.,7 | 89,00G | 60,00G E 1 | do a A T 12006 28 utv, 21/108 83,75sb | 83,106 | N. Pac.Pr. rz. 1997/4 1 Ste. = 400 Kronen Boeddingh, „, Neim. er geda 1 Co

d D bf.(Bl S. Gerres8h. Glashütte 5 14 599, 50b 582,50b G Lüdenscheid uan! 88 00b 449,00b Schönwald Porz... t D. 2040 u. 408A t. Hy (BVln.) 6 Le j , 1. Hermanr ckchött. . E00 d Hyp f Lübeck-Büchen L 1 [143,0Cb B [148,505 Gr, Cass. Straßb, do. Gen, rz. 2047|: M Gef, f.eleftr.Untexn. 1,1 192,00» [194,750 G Lüneburg. Wachs! 321,00h G 309,50 G | Hermann Sch 5,00 G | Bildemeister & Co./22 1.7 (368,000 [399,756 B

Giesel Portl. Zem. f 1,1 273,00» Q /268,00bG | Luther Maschi inen. L 419,009 [414 506 s Magdeb, Alg. Bas.

430,00b G [491,906 G do. Vergiwe e s. (130 |2 wit dias cas do. do. Pr. 30 2 213,506 G [210,002 B bo. willen Fac HAEd 522,900 G | —,— do, do, „neue 620,000 [500,006G | L. D, Wiagirus... /420,00eb B 415,006G | Malmedie u. Co... 436,006 [441,00b Mannesmanunröhr, 279,7T6b [275,00bG | Marie, tons. Berufw. 405,000 G 1400,09 B Marienh.-Koyen... 320,006 B |289.0Ub „Mart“ Portl.e8.. aen r 400,006 G Märk,-Wf, Vgb., 420,006 Ei Markt- u. Kühlh, . Ï 979, Ou 970,00b do. neue eee .. 367,006 G 330,006 G N ajhun, N s ,00b G 396, D, Breuer O [di bo, 6: Bille 214,00þb 1[270,00b G do. Budcau.. 254,000 1[2654,78eb B | do. Kappel,

T M O - _ =2 t d

Württ, Bank-Anstalt 65,00b | —,— ,7 285,000 6 |276,00bG | Schristgießerei Huch 8

20,506 | 90506 | Dreg.Nail. rz. 1946/4 | 1.6.12 insbant „. —_— l- B08 M808 | Ea dieie bs E S,Pacif.I Nef.Mtge. Ramin a T 92,606 | 92,60 G y 1d. 1955/4 | 1.1. Schuldverschreibungen von Banken. e T S.Pac.S.Fr.L.rz.50/4 j L O n 98,00 G Y ä 8 Bk.f. deutsche Eisenbw.|4 | 1.1.7 | —,-—- —_—— raunt. u. Briket . 983,996 9880 0 StA e E e 6 L E u 108 4 T —_,— —_— E Ti ch S e Deutsche Anshiedlg L Ee E M V S 51508 81 60B edo V E O 7 Saublait _.. .Tà. 108|4%] vers | 81,75G | 81,50b G E 5 —_— —— “13, 1927|f DL f orlent. Eijenb.[t] 1.1.7 I —— I —- M S _— g —_—— St.2,S.F.H.B. H.G./4 si.31.7. bo. Rultfans12 .| 80,30 G 89,20e» G | E1.2.&.W.I rz.1989/4 | 1.5, do MWollkämm.|16 90,006 | 99,006 | Et.2,1I. M.J. r3.89/4 i. 1.1. Jndustrieaktien. Bresl. Spritfabrik (36

16,9006 | 76,0096 Brown Boveri Cie.,| 9 Hiesige Brauereien. int Granes

8850 6 86.60 G ebnant.Nai, 000 izzli, 17 i a A (Vaden-Schweig) 1 l : o. o. 100£/|f K „002 zaschi ( | —,— 58,106 G Ver, Cisenb. Betr,/102 h Berfiner Kindl-Br.|/12 1.10/829,00b | —,— Brítning u. Sohn. (10 . —_— Grigner Maschinen|15 [2 d 1 * St.-Pr.|14 1.10/340,00b /335,00bG | Brüxer Kohlenw. .|27 y i Gr. Lichti. Vv. abg.|i.L. 0 uf. 1908,06 Böhm. Brauhaus. .| 9 10 E 276,000 @ in Gulden ö. W, do. Terrain-Ges.| 0

_ 98,10b G Westd, Eisenbahn.|102 E E do. do. 20£fZ 400 00: B g 4 Arten Anl, 06 5 4 Bolle Weißb. abg..| 5 1.10| —,— =»— Buderus Eisenw. .|7% | 741.1 |474,0066 /471,00þb | Gr. Streliß. Yem.11 4

Schubert u. Salzers30 |2 Schuckert & Co... | 8 Heinr. A. Schulte | 7 v V Friy Schulz jun. 25 2

-_ Schwanebeck ¿Zem..}| 0 ¡27 72'00b 2709,006G | Schwelmer Eisen 110 1256, 006 G |248,006 G | Seck Mühlb, D resd.| 8 (909,50b 315,900bG | G. Seebeck [124 468,006 1475,90b Segall, Strumpfw.,|12 /45

L,

L

L

1

! P Bu SE _—— L

do. 1886, 5000 M Eer. 24 unt. 23/43/ 1,4,10/104,00b G |103;10h : L, 1, 1 1 L L. L L 607,000 [604,006 G | Sr. Eeiffert u. Co,/24 20 |1, L L L É |1,1 L L L L L, f L 1 L 1. L. E L. L

do. do, 2000-5004 S. 1 u. 1a tonv. Mectlb. aas A / E A L E S 121105) Died) nee E ü ; do. Et.-A. Lit. À lan laren! || C E N idi E | 98,75b G | 93,75b G | Niederlaufiger. .…| 2% ‘4 | 61/00ebB| 6100B | bo do (108 f bo : 1908 Serie e  ene S Nordh.-Wern.L A  ; Zei 483,59 G Krefeld. Etraßen- j do. do. 18868 Serie 8, 9 Hch ertei Paulin. O 8,4 4 |——- —_— bahn 1899, 1907/1083 Echweiz. Eidg. 12 . Komm.-Obl. S. 2 92,00 G 92.00b G r.=ZUl, | Lothring, Eisenb./102 unk, 21 do. S. 3 unk. 21 92,00 G £2:00b G Priguizer Pr.-A. X} 14 | —,— ——,— L N, 108 do. Eisenb n O Da S Ostd, ‘Kleinb. 1898/1090 Eerb. Goidant . do. Éerte 1 23/006 ta Nint,-Stadth. L.A 41S Es Eamlandbahn [102/48 do.amorti.St.A,95 . Echifis - Pfandbr, y do. vit, B 4 S Echl.Kleinb, S, 1,2103 Eiamej. Anleihe. L, 11, Suß8g. unf. 25

160,50 5 Echantung .1 /629,00b (621,00b Stettiner Straßb.|208 Epanische Schuld Dresdner Baubt.-Obl, (0,60 G 100,50 G Hschipk.-FJinsterw./11 p «4 /190,00G [120,00 G Südd. Eisb, 95 9710038 Türl. Adm.-2N, 2 Frankf. Hyp.-Vk. S. 14

/ , Me Lit. A u. B do. do, 1904100! do. Bgd.E.-N.1 f 170,L0iï G 168, do, Hyp.-Kréd.- Ver.

T Séantung Gen.l | [|6pEl2625,00B |2450,00bG | do. bo. 190100 do. do. Ser. 2 ® 150,006 G [135,006 G Eerie 43, 46—5u do. ij. A, 1899 15 w do. Serie 51—52|/

wo

Gebr. Böhler u. Co. Borna Braunk. .

[545/00 G ie 00G | Ioh. Girmes & Co.|21 91,00h B 96; 5096 Gladbacher Textil 384,500 380 00b G Schneiders u. V./12 2 288,500 {280,60»G | do. Woll-Ind./20 t 299,00h 1405, 00b H. Gladenbeck u. S.| 7 [340,00b G 246, 00þbG | Glas-M,. Schalke. „15 | [21 /.25b G /211 59h Glauziger Zucker „18 j 150, '00eb G Gebr. Goebhart...| 0 2250008 | Th. Goldschmidt „12 550,60 G | Görl. Maschinen..| 6 468,006 do. Waggonfabr..|17 974,50b do. do. neue _,— Goth, Waggon... .|15 20

Greppiner Werte. .|20 |22 Grevenbroich .....[12

m

—_—

377,500 | —,=

,

fo fe fo be io D f

N Too H S

—— a Y

ink bl fk jd In f e Lm r“ 41-2

S

—_—_—_— —_—_—

372; 00b 372,006 G

—_—

ay

bi b n j A j ei fas

Ee

236, 000 }280,50b G

b“ +4 3 b D

=

Meinictendf,- Liez benwalde Lit, A A e Es

=-

375/005 4;50b 355,00b G /35%,00b a 1125 00b [128.000 B 463,005 1473,00b [332,256 1[329,75b (340,008 1338,00b G 236,00b G /276/00b 6

1 T zu p i

qua.

_—— 395,000 Sieg. Soling. Guß/15 265,096 Q |285,000G | Siemens Elek. Btr.| 0 444,75b 1|449,00b Siemens Glasind./17 397,00b [306,006 G | Siemens u. Halste12 224,766 1[227,00b Silesia Portl.-L.. 200,00B [268,02 Simonius Cellul. Jo 0 400,046 [409,00ab B | J. C. Spinn u. S.!16 |1 270 00eb B (270,200 G6 | Spinn. Renn u. Co./15 11 289,750 [290,00bG | Eprengst. Carbonits12Y1 376,00b G [380,00 B Stadtberg. Hütte. .| 6 Stahl u. Nölke... ./15 | .1 856,006 [354,00h Stahnsdorf. Terr... O .10/410,600b B |410,600b G | Staßi. Chem. Fabr. 419006 1[421,00b Steaua ÿtomana. hs | 680,000 1[560,00b G | Steingutf. Coldig ./23 (26 800,006 G [595,00b Stett. Bred. Cem1.| 5 | 8 206,00) G 295,00 G do, Chamottei10 12 1335,00h G 1628,06b G do. Elektrizit. -W.| 3; | 226,500 V ERSA do. B wamirir Bs s .T6h 52,00v G (jezt Vulkanwerke) ! 460.0006 480,00B | N. Stocf u. Co.. ‘15 | lol 40,00b G p41, T6b 228,75b 1229, 75b ). Stodiet u. Co..l1s ¡16 1.11 445,000 1441, 00b Siv u. Co., Rig, |80 [1.1 550.09 556/006 G 510,00» 1455,00b G | Stoewer, Nähm. 2s #1 [1.1 474,006 |470,00B 1300,00€b B 1295,90b Stolberger gint | 1.1 |895,0036 |385,00b G §00,003 /499,00b Gebr, Stollw. V.-A. 1.1 152,906 B 161.008 À Div. h.64 kdb. 120 Strals. Spielt. [165 T —— 474.09 G 9 —_, 9 Stuhlf. Gossentin./10 370,00b 1376 006

260/00eb B | Eturm Afkt.-Ges,. „|10 ‘160/273,000 273,000 a 006 f Südd, Sas 0 1 !/115,00b G /100,00b G

_

Co L t d d Co C0 P i p pi b t

O Q D m0 t ae UE fn bl fs in f n t f n bs CO 4 R f 2 -

o

bt bad jak

rin . °_. .

E E

S“

« -

b 6s ® = 2 S

e

0

d

0| B,

_

, .

b fi j je p M bt S 2 i m 2

©

«1 9 1 1 1 4 1 7

7 1 I 4 s 1 1 1 1 7 |285,90b G |260,00b 6 7 1 1 1 1 1 g â 1

co andi

.

M G S-W S . . . S

2 99 D ZO'RN E §49.000 |841,00D U Bi6 Be 76,506 6 | 76/00b G Got. Grndt r. bt 2 182.006 161/00 8 Deutsche Klein- und Strasßenbahu- | Westl, Bel. Borort}10» 89,25b G | 89,50 G m O : Z i 265,25b do. 1908 1 j | 8 5; aëtien. Ausländische Ausländische Klein- und A n-u, Bilfinger 2 C Deutsche Bierbr. .….| 7 1,10 150;00 B 149,59 B 1 c; [16% Gtün u, Vilsinger.| 8 Mad. Wab, Likoen 70.0020 | 71 ‘756

A NeRodI E 1 Engelhardt Brauer. EO 110/08, La ED'o0e a Eiiil Q Ls 1,4 /421,00G 420,00b E, Gundlach... 12 Es E Ta do. Sorau» -/20 454,503 (036 6

1 7 1 |2169,00b [2150; 00b 1 1 1

O S,

E) P

ba b ho ho ho M ho r È ho a

too nion Dona

b pel prt pet tedt prt pernd here jens sat mai sent herad sdb purad jer Derek jor jd sets S E A LS R S Bs Lr Sd drs 0 bet Me De SS S Sit: Hel: Ped hit: Quas: drit ded drid: ded x i: t m Fed ¿duid

bt ti jnd ferti fri ju ft pet P

6 | |

75,2€b 76,00b G do. Abi. 3,4 rz. 110 105,10G [105,10 G ; c chrei Strafßzenbahuschuldverschreivuugen, do. 400 Ar.-Lote tr _Eisenbahuschuldverschreibungen. fi G s N riedrich8hain . 1.10/165,00b G 185,000 G F.W.Busch,Lüdnsch./20 .5 (430.006 G 1412,75b | Alfr, Gutmann M.|23 , , I D Aa

85,0900 G | g5,C0bG | do. Pfandbr. Ubt.6,7|/4 | 117 | —— Aachen, Kleinbahn. | R ia .(545,00b 50000 @ do A 10/708, j Mens ACC Ecnelb. U 1 p 19 M SOEE i y A —,— R 12,128,183, 14,148 do. A Vorz. 10 11 | 62,50G | 62,50b G Tie mit einex Notenziffer porisatanan Anleihen , | èl | | | i 19/9 E 3 4 h do, do. 2 ry (2076G | S 16 108, 10,184 (veri) 06,50b@ | 06,50b@ | (1:1008 af dann " | weden mit Binsen,gehaudelt, und zwar: S Ga 1 ALIO aus l Germania Wezlin L 4. 19/20 h 6 1c/0va | 0 i A SUOE Ke A 55,750 | 55,75b o. Abt, 19 Uk, £8,506 G | 98,50b G AUgem, Lt. Kleinb. 78,00b 80,75b Seit 1. 7, 14, *1, 9, 14, 91, 10,15, # 1.12, 15, S Mi T4 z L 110 0/202,00 G 202/00 G B Co., Met./10 s aberm. u. Guckes 237,50b G [249,006 G Vie E ' —_,— do. Abt, 20 ut, 22 [100,000 6, [100,265bG | Alg. Lokal- u, Etr, 100,26b G |102,75bG | 1,1: 4.16, ° 1. 419, "1,0, 19 10D 07, 1,14 4N Schiffahrisaëtien, Ala idrcueraBin) d 11 Byt- Vuldenwerte io 300/00b G 299,006 Hactethal Draÿt…. 846,900 G | (845,00 B H: S —_—— tent do. bt. 21 uk. 29 100,50b (100,50bG | Alien. Echmalsp. A 1,11. 17, 1,1,18, 81, 2,18, 1,10. 18, 141,11, 18. | Argo, Damvfschiff .| 6/30 | 1.1 [640,005 [640,00b G Patenhofer 12 L / f Hagelberg Les 213,500 {9,50euB | Neriur, O 29.90b ¿s do. Abt. 5 verlosb. _,— 88,00b G | Badische Lokalbahn l 1,19. 4. 3.19, 1 1. 4,19, 15 1, 5,19, 1 1, 6, 19, | Deutsh-Austral.=- /202,.76b 1[203,25b Schöneberg. Schloß] 4 1.1 494,00B 1493,00b Hallesche Maschin... 120,00b G R ‘090 G Dr. Paul Weyer. 25,50G | 25,70b B e Abt, 8 verlosb. —_,— 88,50 G Barmen»= Elberfeld. 1/1:40 10 10. V L, 80; Hamdburg-Am. Pack. 189%b 180%h Schultheiß. - 14 576/006 G |279006G | Sambg. Eleftr.=28, 140.008 [149 00B M Lo eaT Ats 26,50G | 25,706 B do. Ubt, 11 10| —,— 88,50 G Bochum-Gelsenk.. Albrecht3bahu.,.,, 18 .11 Hamb. Reederei v.96 169,005 G |185,00% G E 688.00 [680.60b F. H. Hammerjen. 345,00B [336,50b G Peimoja S 2 22,000 G | —,— Hamb.Hyp.S.141-690 {ch.| £8,5Cb | 98,60b Braunschweiger .…. do. 11 Hbg-Südam-Dpfs{ch, 244,506 [248 59b Cavioi Lr iciwip. 2 4142s5b 1410/0066 | Handelsg. f. Grdb. Ati n L 1s S G a do. E.691-730 unt,30 109,258 1100,10b Breël. Elektrische. Böhm. Nordb. G.-O, ® Hansa, Damvfschif. E tig Hdst. Bellealliaunce 189,00b G |178,000G | Mühle AUlningen do. do, 1908 #9 Koph, Dvfsch. Lit. Cs25/60 Clis.-Ws\tb, sifr. G, 83