1920 / 258 p. 9 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

{ è 3 A : Ez E I ges | Voriger Kurs A

| Houtiger | Voriger j e E Kurs3 Kurs | Heutiger | Voriger | Noutiger | Voriger | Kurs Kurs

T

Aachener Leder 50S Dts. Kunstkeder.. do. Spinnerei …. 500,0 do. Sehachtbau ¡69 do. Spiegelglas

olländ, St. 1896 15.6.12 Pr. Ctr.-Bdkr. 1890/4 | 1.4.10] Salzb.Eisb.u.Ttd, 13-|L1| ——® Gr. Nun Eisb.-Ges. ‘8

d 7 6.12 do. 1899 01, 03, 06, . ö. W. do lleine ‘8 R f i 10410 » 07. 09, 10/4 | versch.| 97,25b Südösterr. (Lomb) 11 Iwg.-Dombrowo 81 ! 4

do. Sex. 1— 25 F 9 y Di on M J 6 do. 1 | 15,3,9 u do. 1912 un?. 1922/4 | 1.3.9 1 Si. = 500 Fr. Kursk-Chark-A.1888* 4 a a | 12 11.7 j do. 1886, 89, 94, 96/3: versch. Szatmar - Naayb. 1.1 do. do 1889/4 L 1 do. Etadt 1898 1.1.7 do. 1904/84 1.1.7 L in Gld. ö. W. Mozskau-Jar.-Arch. . *!4

do. amor!.€.83,4 Ñ | L1 8fau-Kurst .….. 194 Narokkan. Un1.10 Sürich Stadt 1889 1.6,12 do. Komm.-D. 01, 08/4 | 1.1.7 D ira -Stmolens! 4

1 Et. = 405 H, do. do. 12 unk. 22/4 | 1.2.8 E unkv. 26| ! Ä ° G Sonstige ausländische. Anleihen. do. de 87. (91, 96 84 1.4.10 83,25 1,1 Mae. 200 20

Mer99 1 00L| f. 8.fi.K.1.7. j do. 1906 34 1.1.7 do. ù L Eo d Budap-Hptst Spar| 4 | 1.51 j —— |= | Br-Hypotb-Uti.-Bant A. Orel-Griafi.…….1887 do. 52 100 L.Hp.G.-Pf.12 15.2.8 [780,00eb B |800,00b G 1904, 05, 07, 09/4 | vers. i.Mozs!.-Kiew-W, E h do. 53 20 - } Dän.Lmb.-O. S.4 bo. 1911 unk. 21/4 | do. 1 St. - 400 Sûd-Wesik nee do. 04 42 4200 Æ/ do. |i.K.1.6. i dg faahlb. 120 S 1912 unt. 22/4 } do. r Transkaukasische zer ° do. 432100 ,„ N k: . N É s : E Norw. A 94 15.410 | —— —— do.Inselfi.-B.gar. 1 T3. 125... 4X 1.1.7 As P nes do. 881000,500£| 8 | 1.2.8 |— _— do. do.Kr-Ver.S.9 do. do Serie 1 é 1St. = 100 Doll do. 100, 20 128 |—— rge Don.-Regul.100fl m. Ausl\{. rz. 120/44 1.1.7 , ge do. Ablief.-Sh D. Dest.St.-Schat 14 Am E Iy fl do. altei4 | vers. Div «Bez, -Sch _ ausloëb., i.d6 ®| 4% | 1.1.7 | 24,50b@ | 85,500 @ | bo. 0. ; do. alte|84 do. 80,000@ | pennsulvania do. am. Cb.-A. *| 4% | 1.5.11 | 26,756 B | 27,00b do.Stadt-H.-K.09 do. K,-DPI. 1908, 09/4 | 1.1.7 1 St. =50Dollar do.Gldrx.1000fl.2 1.4.10 | 39,756 £9,006 G ‘| do. do. 0911. 10,11| 4% do. do. 1911 unk. 21/4 | 1.3.9 ; - Koslow-Woron. 87 ° do. do. 200 „2 1.4.10 | -.— 38,006 G | Holländ. K. K.-L. Pr. Hyp.-Vers. Hert.. 3%] vers{.| Anisterd.-Rotterd. do. do. 1889 * do.Kronenr. 4, 2? vers. 22,50b 1St.-100G.h.W. Pr.Pfbr.-Bk. S. 18-22, in Gld. holl. W. Kursk-Kiew 12 do. tv. R. 2000 ® 1.1.7 | 22,00b Jütländ. Bdk.gar.| 8; 25, 27-31/4 93, Andt: voDe S. 1-2 Lodzer Fabrikbahn do. do. 200 ! 1.1.7 | —, do. Kr.-Ver. S,5 do. S. 32, 33 unk. 22/4 3 1 St, = 408 #6 Mosk.-Kasan 1909. do do. 2000 2 1.5.11 do. S. 5 do. Serie 34 unk. 30| 4| 1.4. do. 60% S, 1-8 do. 1911 ukv. 21 do. 200 1.5.11 do. do. S, 5 do. Serie 23, 26/35 , 1 St. = 408 #6 do. da 1 do. Silb.1000f.2 1.10.4 Kopenh. Hausbes. i do. Serie 17, 18, 24/3; 82,106 | JItal.Meridionalb. Moskau-Kw.-Wr.09 ! do. do. 100 „2 do. Kreditv. S. 8/ 4 ¿ do. Kleinbahn-Obl.|4 | 1.1, 93,50b G 1St. == 600 Lire do. do. 1910 ° do. Papierrente * Mex. Bew. Anl. do. do. 8M 1.1. —,— do. Mittelmeer. do. da 3 S.PauloEsb.-Anl gesamtkdb.à 101 do. K„-DbL.S. 2, 6-10/4 94,00b G 1St.= 500 Lire Mozskau-Riäsan .…. Port.unif.v.02S.8 Nrd. Pf.Wib.S1,2 e do. &.11.12,14unk.23/4 | do. 95,25b G | Luxbg. Pr.-Heinr. . Mosk.-Wd.-Ryb. 97 © do. 3. Spez. Norweg. Hyp. 87 Ô —- do. Serie 165 unk. 80| 4| 1.1. 89,50 G 1 St.= Le do. do. 1898 ° Rio de Janeiro 09 —,—° Oest, Krd.-L. v. 68|fr.B. , St. y do. do. Serie 4/3] 1.1. 83,25 G Orient. Eb.s Tg. Podolische ukv. 21 Rumänen 1908. 1 180,00hB | Pest. U.K.B., 2, 8 s _—— do. do. S. 1, 8, 5/85 j 81,25b G 1 St. = co ne Rjäsan-Koslow . * do Ls u E | Su e MROwBtas 690 eo |L terun Banda 0 d 130,256 , zablb. 102. k“ o. Ser. 119—129 Ln 97 L E uo 130,25eb B |135,60b do. Vat, Spark. ; a unk. 21/23/4 | 1. y än gus West-Sizilian. 1.1 /132,00bB |132,006bB | bo. do, 08 ° 1130,25eb B |135,00b Poln. Pf. 3000 R. ü 3 31,00ebG | do. Ser. 1830, 181/4 | 1.1. 1St. = 600 Lire| Rybinsk... ..++ ne Es ta S R, 31,09eb G h S, 50, 69-77 verl. 3% Deutsche MUOLRGOE 1897 ü 159, d ort.Tab,-Mon.- .78—82 unverl.|8 0. 0. 1898 169,00b 165/25b & Anl. 1St.-406 4, wier S do. &.-DbLl. 1913, 14/4 | 1. Eiseubahnschuldverschreibungen. be do. 1901 1 128,00b G |135,00b RaabeGr.P.-A. ?? _ 55,006b G | do. do. 8 1.4. Braunschweigische Wladikarwkas. .1909 128.00b G |125,00b do. Anrecht, |fr.B. 4 wi 22,50bG | auzsgest. b. 81. Dez. 96 LandeseisenbahnS.1 iy 1912 ukv. 22 1 128,00b G /1386,C0b Schwed. Hyp. 78, R.-W. B. S.1,3,5,7,7A |4 Í do ba S. 8 A 1913 ukv.-23 r 135.00 kv a _,— do. do. Ser. 8—12 3/4 | d do. © 1904 nis 1885 ! 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1

L, L

dustri ie 58 75 x Phönix Bergbau - Bas Asphalt; 112 25,00% Iulius Pintsch. - do. Vorz.-Akt.| 6 Plauener Gard|

A , Alt.oGes.10 252 do: Spiyen r del u. Co.,12 320,000

Jülih Zucterfabriks 0

[4

Pfersee Berndau-- o «1

p q qt a Ie 2 des

l l I

J 1

d

Ll

t et mt 1 a Pes brd due

l, \,

J

l D:

Sabine C R A D L E E N o Ec us L E

in Guld. südd. W. do nis Marie Deñauishe Landesbt. Deutsh-Asiatische Bk. in Shanghaî-Taels Sl 1Shang-Tael8-2,5046 3 Ÿ y N. V. Dinnendad Deuticte B A 680,00b G (675, Dommizsc Ton ute De Eff.- u. Wedchselb. Donnersmarckhütt Dt. Hyp.-Bank Berlin do. Ne E n ae do. ästina-Ban do. Uebe eee Be. e

Diskonto-Kommandit Dresdner Bank ..….. do. Kr.-A, f. I. n. H. Elberfelder Bank-Ver. Essener Kred.-Anstalt G Grundkr.-Bank do. Privatbank .….. Hamburg. Hyp.-Bank

qa

o , bs

*

\ d - l, [n

m \

|

| ooo en n S

l

20 25

K 40 See Aidertleben 7 (t Kaller Maschfabr. [12 Lnvetia Un | 5 rdt -| 0 x Kapler Maschinen .| 6 , Walter Kasseler Federstahl/18 G Ravensb. Spinn... Kattowigzer Bergb..| 0 4 0b . Reichelt, Metall „. 9 2

4A

\ | 14

\

T) b s us j D

1 6 l, l, 14 | Z

Gd jed ut prt get jd brd pet

s P ine is je

Gronau .

AUg. B. Omn.-G. . do. Boden-Ges... do. Elkektr.-G. .….

(Dtsch. Edison-G. do. Häuserbau Alsen Poril.-Zem.. Alumin. - Ind, vo!

\ l ( L

Ri

Rathgeber Wagg. .

o l o

1 LOUO

11144 L)

L d Ps ADETA a Mm L A s

e I. E... Reinecer... Feu nhütte. . Reishblz Papierf. .

o pet brt p fet a b be D S Ee

„1! |

29 Keyling u. Thoma ; in Franc do. , Kirchner u. Co....| 4 Reiß u. Martin „2: Amme, Giejgce ée Kleinbg. Terr. Brs[l,| 0 4 Rheiufeld. oKraft Konegen 3 26 do. Kammgarn .…. 60,00B ¡36 KochsNdlernähmsh.|12 Rhein. Braunk. „…. Ammendorf. Pap... }60 90, 900 do. Maschinenbau 5 [1.1 33 Koeßlmann Stärkei18 +104 b do. Chamotte „««« Angl. Cont. Guano! -1 1488. 89, Duxer Kohlenver. . S 6 Kohlendestiliat k: do. Elektrizität ——. | Anhalt, Kohlenw. j : j Dynamit A. Nobel|15 d |Sofb u. Schüle Bw.15 «7 189 do, Gerbsios.«. + - Handelsbank Lodz. - 9 do. Vorz.=A. Kollmar u. Jourd,/23 5 485,00b Q do, Metallw, Hannoversche Bauk. 220,00b höchsi.Div.6%kdb.11 Köln-Neuefs.Bergw/69h De do. do. Vorz,-A. do. do. neue [217,000 | Ankerwerke 1 3 9 Eckext Mafchinenf.. 1298 99 Köln=Nottweiler 15 428,00b do. Möbelst.-W. Hilde3heimer Ban! .| 9 _,—- Annaburg.Steing.. 80,00 Egestorff, Salzw... 38 5 Eöln.Ga3- u. Elektr.| 0 z do. Nassau Brgw.. Immob.Verkehrsbank - Annener Gußstahl. 570,005 Eikenburg. Kattun do. Vorz.-Ukt. do, Spiegelglas, Kieler Bant 143,00bG | do. do. ueue| .7 [560; 4 Eintracht, Braunk. S Kölsch, Walzenguß. 13 : do, Stahlwerke . - do, do. neue y 133,00 G | Aplerbect Bergbau. Eifenb. Verkehrs. 65 7,00b König Wilhelm .….|12 890, Rhein.-Westf, Jud. Leipziger Kred.-Anst, 182,006 G 162,250 Archimedes L 570,006 | Eisenerz Akt.-Ges.. do. do. St.-Pr.|17 1,1 [758,90 G do, do, Zement Lüb. Komm. -Van! 165,00b |160,006b G | Arenberg. Bergbaus15 .1 850,00b G |830,00b | Eisengieß. Velbert. „7 (6. 850,00B | Königsb. Lagerh...| 6 1,8 215,00b G do, do, Kakkw.. Luxemburger intern. 335,00b G |328,u0bG | Arnsdorf. Papier .|i.L.| Eijenhütte Silesia. 38 3 do. Walzmühle .10 1.1 /265,90b do. do. Sprengft. in Francs Aschaffenb, ZeUst Eisenwerk Kraft .… : do. Kellstoff. 130 L} ia Rheydt Elektroi. Mecklenburgische Vank u. Papier 545,00 E do. L. Meyer j. Co. 80,00d G 0016 | Königsborn Bergb.|13 1.1 [770,006 G i David Richter 404 Augs8b.-Nürnb. Mf.110 „T [8 g Elberf. Farbenfab.. 9 ß h Königszelt, Porz... 6 1,7 438,000 G Riebeeck Mont.-W. . So R Ee Du 15 |— aare Zun do, do, Ha 358,00H (355, Elektra, Dresden. u Kontinentale D. J. Ni

44, l, l oC

- lol

p da f pn ja pes d d j bi Js s 0 Î

(7

s S 5 t S t _ J N o 2.25 Î 000 P

A: nd

00) E ELE

C0 r D f n dn jn _ Z ck- B E f p fn d r r Pr du fm lr fn da n En n de Ga fn da E O n dn s dn d

D oa S D

ita pa ata pa ba ta pa pu ta pa pa pa tete ta pa pa ps Da papa

S Jl U!

© eo O -- L

, l,

pn f p pt pt pt ja pk jut T Sd S 20 :

do. 800 do. 400 90. 4050, 2025 do. 810 do. 405 91. 4050, 2025 do. 810 do. 405 94, 40650, 2025 do. 810 do. 405 96.4050,2025/6 18 do. 810 do. 405 „B 98.4050,2025 do. 810 do. 405 do. do. do. do. do. do. 1908 405 ,„ do. 1910 405 R}.-Egl.A.1822 ® do. fleine ® do.59 i.100L-St. ° do. fj. 1880 5er 4 do. do. 1er“ R\s. À.1889 25er !? 5er u, 1 er 2 . 1890 2.Em., 1? , Ser U. 1er x

T E fa f b Fs [m 20 b A Do D

111111)

11

=I 24 2A A nY f Fi La

.

-

I O R o 0%

e

Gn M Efektrizitäts-Aul . : Wphalt-A.-G,... L | —— S, Riehm u. Söhne

Meining Ovp. Vank x [150,00 B 150,60bB | Bam. u. Ladew..|20 56S. GE do. E : Kont. El. Nürnb. . Gbr.Ritter Wäschef.) eid. .. Lit. A-C

iges —_,— Bad. Anilin Soda.{12 .1 56 5 nicht zugezahlt Rotstroh=Werke „… Baer und Stein [40 r . do. "Lor A. 1.4 1159,25b@ '758,76h Roddergrube, Brk.

do. Krediibant.…. 172,50b G [178,50bG | Balke, Maschin. 16 î do. Wasserwerke. Ll | —,— 49.006 | Rombacher Hütten

do. Privatban! .….- 187,50b 185,00b Bamberger Mälz. L in F Körbisdorfer Zueker| 1.4 485.00b G |470,00b G | Ph. Rosenthal Porz.

Nat.-Bantk f. Deutschl. 95,000 G (195,00bG | Bt, f. Bgb. u. Ind 0 | 0 j 1.1 (809,00b G |291,00bG | Nofiger Braunk.

Nordd. Grundkr.-Bk.. [

Oldenb.Spar-u.Leihb.

—,— —,—- 1,4 |265,26b G ,T6b do. uckerrafffl. - 190,50b G Osnabrücer Bani...

L4 | —,— e dforth ..- Kostheimer CeUul.. 1.1 |896,60b 1395/60h do. do. n rge Ostbant f. H. u. O. - 384bG #138,00B | Barg u. Co., Lagerh.#12 j Erlang. Baumw... Krauß n, Co. Lok.. 1.1 1444/00 ‘00a | Nuss. Ag. Elekt. 190,50b G do. do. neue —,— —— Bajalt, Alt.-Ges. .1 4 Eschweiler Bergw. [12 Krefelder Stahlw.. 1.1 Nütger3werke.. «« 190,50b G Desterreih. Kredit. .| 6% 82,25b 89,006G | Baug. Bl. Neust. i.L.jo É Essen. Steintohken./14 139,00 G 1 Séct, =8320 Kronen ¿ Excelsior Fahrrad. |15 Kronprinz Metall .f15 ¡15 |1.1 749,00eh B Ea e 1)

(l

1A | maun

etra ch G o

\ |

000000000

Fa Fa f Fa Jas fs js fs 4 s j

\ |

d Az 1b b b abn ejn pi ofe l Of Ol 0D Oie Of fm

P Cs S A 00s) O0

unkv, I do. 24.75b /135,00b do. kündb. große do. do. Ser.18 uk. 22/4 | 1.4.10 Eisenb. 1890 1895 * 54,75b [125.006 || do. mittel, kleine ea do. do, Ser.14 uk. 80/4 | 1.1. Q E S n 1807 25,00b G 135,00b do. yp. abg. 78 —_— do. do. Ser. 2, 4, 6 8% â Elektr. Hochb. rz. 100] 1898 25,00b G |135,00b do. Städt.-Pf, 83 —— do. K.-ObL. S.1 uk. 80/4 unk. 23 nat.Eisitv102004 : do. rz. 105 d

I

F

Gebr, Körting, . „-- Körtings Elekir.... Emil Köster, Lederf.

P f ib on or br Îr r Dr Ta a

e S

Banuing, Maschi Fe Rg n Ng, i A Á 183136 182.75b Baroper Walzwer Erdmannsd. Sp...

Fm I RAA

Fa 0A —= 0D

25,00b G |135,00b do. do. 02 U. 04 G ächs. Bdkrd. Ser. 8 do. 91,00 G o, do. 2040,

—— do. do. Ser. 4 do. 07rz.105bz.rz. 101 do. do. 403,

do. do. S.12 unk. 24/4 | 1,4. do. 09, 10, 12 rz. 100 do, 2kv(Erg.)2040

_— do. do. Ser. 1, 2/34 88, unk, 23 do. do. 408,

E do. K.-Dbl. S. I uf.25/4 do. do. rz. 105 „00h do. Serie 3...

Schles.Bdkrd.-B.S.1-5/4 i y E T Egyp. (Keneh-A}s.)95 , 1

a V

30,600 135,00b do. do. 1906 30,00b /135,00b Stockh.Intg3.Pfd. 30,00Þ /1395,090b 1886, 86, 87 24h 127,00h do. do. 1894 24%b 127,00b Ug.Tm.-Bg.i.K, A 44,00b G |140.00b do. Bod.-Kt.-Pf.|* 144,00b B |140,60b do. do. i. Kr.

144,00b B /140,00b do. do. Reg.-Pfbr. 136,00b |135,00b @ | do. H.-B.-Pf.97 1 145,006 B | —,— do. Spk.-Ctr, 1, —— [—— do. Ser. 10 unk. 21

3

4

4

4

Pfandbriefe u. Schuldverschreibungen E 3

4

aaa

b pt bt prt t det e. + n et A i bt I O

T 3 Le)

W. Krefft 10 | |L.7 (390,005 6 1325,00 6 YNS do. Länderbank .… 93,006 | 23,26b : Gebr. Krüger u. Co. 1.1 „-BDöhm. Portl.| 4 E 1 Sr. = 400 Kronen; Bauland Seestra Ï Kruschwiz Zucerf, LT do. Cartonnagen}20 7|——° Petersbg. Dist..…..- E S Bauv. Weißens. i.L.|[m.T K ibrieme 1.1 do. Gußst. Döhlen ./12 7 | ——° do. Jnternat. „.. . -- A E Bayer, Celluloid .… Jch. Faber Bleiß.. 25 1,1 00 do. Kammgarn „- 7 | ——-° Pfälzische Bank 149%b 148,25b6G | do. Hartstein- Faq. Mannsiaedt. .| 0 —_— 1 1.1 do. Thür. Ptl,«8. [12 1 do. yp.-Ban do. Spiegel-u.Spglf. do. Vorz.-Akt.| 0 —_— jegt l do. Wagg. Werdau|35 ) nit 9 rets Bazar Genußsch. % Falkenstein. Gard... #15 360,00 B Kysshäuserhütte .…. do. Webstuhl

7 ck Portug. Eisenb. 1886 1 —— 0 Preuß. Bodenkreditbf. 146,906 Q [147,75bB | Bedburg Woliind.. Fein-Iute-Spinn..115 [14 488,008 Saline Salzung vers Q BULoEeT babn. do. 1889 I. Reg. T1 ——° do. Zentral -Bod.| 91 —,— 172,00bB | J. P. Bemberg 00d Feldmühle Papier. |20 470,00 B Sangerh. Masch. os Ta ot. S: 200 LAI G Lien gin: 0 11 | 20 E L E E [A Bs S H Me ata | S'Euecitg Bel

6! z 1 ; 4 c , Sard.Eisenb. gar. 1,2 .7 [130,00b eih, tonv. E 5 E arl Berg, Éveking| Filter u. Brautech.| 6 |1 410, auchammer..... 515,006G | V. Sauerdrey, E o. S.2 u 16/8 14.10 C aa T "16 vers Nei Mee l T R Schweiz Hentr. 1880 N ae T 1622606 E Q Jul. Berger Tiefv. ; E 425, Ainfenberg Portl. 5 S i Lene ili 395,00» Sagonia ren +1

eU W.- ‘l ve f 14100. G dys il, 1889 4. —_ d . ergmann Elekt. ¿ 5 Flensburg. Schi fb.!10 ; zig. Grdbs,-Bk, digt . &,

do.Hyp-u W.-Bk.vl.XN| 8% versch.} —» do. do. S.11 unk. 22/4 | 1.1.7 do. 191 E Gold a RdiGLoDivich.f, 20) / ' Berl. Anh. Masch. : 2 löther, Mas endes 2 as 448/00 Ua Gunmitaren , Schedewiy Kmg. ..|35

mnn

D ooooo PS

—_ do. do. Ser, 1-4 0. 9 1. Gotthardbahn 1894 I Schöneb. (Bln.) Hp.14 j do. 1884 konv. Lia L tal. E S

E unk. 2 do. 1895, 1903, 1906/3 1.1. : fal. Eiland. gar. Ae R bes ! S0 Livorno S. C,D1u.2

vers{.| öln-Bonner . «4 “1.18/150'00b j Krefelder Eisenbahn. 34 1. Macedon. Gold 88. | [N 1000066 Potsd, Credit-Bank . 0

1.1.7 Í E 6 Kremmens-Neurupp.=-

H

A cene —_—— Schwarzb. Hyp. - Bk. —_— Serie 2-6, 8, 9

_ . m

94 nt fri jut _. .

\ | |

do, Serie 1 deutscher Hypothekenbanken. Südd, Bdkrd, b. S. 43

1) i

M jt pi js jt jt E ECEE p. Þ èn on îx bo bo Lo u

fa fu Fu o O O

fs Fa Fa fra fs Fa fs Sens fers Pat (l fts brt

{A

000000 E S È Z Fm fn f 4 2 b at A I

_

e do. . E N h —— 2. do. unverlosbar XN’|85| 1.4,10/ do. do. Serie 3,4 Reinickd.-Liebenwald./45 1. e a C "5. A Rheuaishe Hyp.-Bank Sir cis 187.25b G do. Cementbau i.L Í Frankfurt. Chaufi

Berliner H ypot.-Bank kündb. 1/22/35 vers{ch Teutoburg. Wald-Esb./4 d Kredit-B ichorienf.

- „2 -Es\b. G 0. redit-Bk. 154Z3h 155,00b G do. Zichorienf. i. L. rier Gas... L 2 aut. 2 vers. Dn do. do, Serie red 1,1,7 8s(ip insterwldeis4| 1.4. Amecikanische Eisenbahubouds. Rhein. -Welif, B 141,006 [141,206 G da. Dampimüilen S S. s

A DIA : = . Elektr. Werke . x , 4 rauf. Zuckersabrils34 4 i 17-18 N 2 18 Deutsche Kkein- und Straßtenbahn- Dollars. Riga Komrsz. S. 1——4- ay O Pen do. do. Vorz.-A. cat 101.000 G ca Masdinen. do. S, 28, 24 unk. 80 Deutsche Eisenbahu-Stamm- und \chuldverschreibungen. C CH U | 156 Rokocer Bank. s | 22s | 0D. 4bidb.104 : do. do. do, S, 5,6, 19,20 kv. Stamm-Prioritätsaktien. Allgem. Dt. Klnb./1 02/8 : do Mortg. rz. 1929/84 1.6.12 Sächfische Bank 354,00b [355,00bG | bo. C N 0000 200-760 A Arr ubiiite Tat M va U , Aath,-Mastr. abg.{10 1.1 1626,00 6| —,— do. eto u, Strb,/100 d Chic. Burl. Quincy do. Bodentreditanst.| E je T do. Jutesp. Vz.-A. f : N. Frister, A.-G. in Kr. ö. W. do, Elektr. u. Gas 0 do. na [ag Ma e (I400.008 | —— A I init 108 ; x3. 1927/4 | 1.5.11 —— Eóle\. Bod.-Kredit. 129.60b 129,75 do. Maschin,-Vau 6 | Froebeln Budterf 178 Littenberger Terr.,| 0 | 0 |1.1 | 90,75b | 94,0066 Lit, A 00 L zbg- ers 4 : 1 11 | 85,00b 85'00b B E, g m 0 do. No s 05 1.4.10 EÓówarzb. Hyp.-Bantk _—— S do. NeuroderKunst s Linde's Cismaschin.|12 |12 |1,1 (951,006 6 [240,006 | do. do. Lit. B . 230,900b B S 20: 2e 82,50 / Bröltha q S nand ergische « 06/1034 ColoradSouth.1935 1.5.11 do. Landesbank —_—- Vorz-Akt. Lindenberg Stahl .|15 [15 |1,7 | —, iges do, Lein, Kramsta .118 d 345,00b B La Gouin Gai L S i | 6% L1 [109,76b |108,00eb@ | bo. bo s Denv.RioG.rz. 1936 1.1.7 | 50 § do. Spedit.-Verein) i Gaggenauer Eisen.| 8 Carl Lindström. .|25 |20 | 1,1 (421,000 |421,00þ@ | do. do. Neu 329,90 B do, do. S. 3 unk. 80 7 do. Ï 5 1.1 |105,60b [104,266 | Boch.oGels. Strßb 4 : do. I.u.Ref.rz. 1955 1.2.8 Eidiri\he Hdkbt.…. —_—— do. do. Vorz.-A. Ie Gasmotor Deuy «-| 7 Lingel Schuhfabrilsu2 1,7 275,00b 273,00b do. Mühlenwerke „12 360,006b G Brnshw.-Hanu. Hyp. 7 rdb. zu 110 Danz, elekt. Strfßb.|103/4 Ferrocarril. rz.1957|f/i,K,1,1,15 Siegener Bk. f. H. u.G.}- 7% ——- Berthold Messing . 2 |1. Gebhardt u. Co... Werke 15 |15 (1,1 |376,00b G |363,60b do, Portl.-Zmtfbr.| s : [349,50b G

Ser. 16—18, 21—25 Eut.-Lübect Lit, 11 |—— do 1919 unk. 25/108/4 do. rs.1967|fB|i.N,1.7.14 L 7 " Sudd, Boden-Kred.. . L do, do. neue Gebh. & Koenig .! 0 24 28,876 (670,000 G |630,00bG | do, Textilwerte. «18 [365,006 G S TEL R R Halberst. Blankb: Disch, Eisenbt. S2 P Ilinoi8Ctr.rz.1952/4 | 1,4,10 “—— ho Distonto-Ges.. 195,00bG 192,006 | Berzelius Bergw. 0 Geisweider Eisen .|10 —- | Edlokt, Squite „104 122 [760.008 do. S. 4—6, 10— 11/8 veri Lit. A—O 64,766 | 79000B | bo bo, S102 | L po-Souisv.rs 1958/94 LL7 | —— T iren L S Feliontinen Le. 4 S hveler-Eitorf 11 10 [1.1 820,000 6 808,600 ,, «Le, =z - y PA p

S e M L 2 do. y ne n A 15450 B , Düsseld. - Duisbg./108/4 83,40b LongIslRlr.rz 1949/4 | 1,3,9 Vereinsbk. Hamburg _ pam Bictenwerd, Vz.-A EN Genf E E I DOA W, A. Scholten. .|15 a aus Danziger H yp.-Verein i Krefelder S Ce Tara

G Er Sr Manitoba rz. 19383/4%| 1.1.7 Warsch. Kom 0 ° h L H 5 D 9 s . de ooo. S d (e Bismarckhütte .... G L 405 00b Schomburg u. S6. 40

aURges, 6, 01,2 60-00) Santa do do Nat.M,ofM. rs. 19e Q STLA do. Dit. B. S. 1-4 ——° | ——° |RichardBlumenf Gerb. n.Farb.Renn Lothr. Hütien- u 000A | Gebr. Schöndorff .

do do. do Lit. À e ukv, 21/1084 do, rz. 1926 ‘1.7.14 Westdeutsche Bodeukr.| 6% 123,506 [133,765b@Q | Velt. Ofen GerutaniaPortl.- Bergw.-Verein 482, 451,60ba | Schünebeck, Metall

Dt.Hypbk.(Bin.) S.4-6 .' do. do. Lit. B| —_—— s Gr. Cass. Straßb. N. Pac.Pr. T3. 1997 1,.1,4.7.10 Wiener Bankverein 62,50b 63,005 C. Blummwe U. Sohn, 78 /465,00b Vorz.sA |

do. Ser. 24 unk. 28 ' i Libeck-Blichen 160,006 B do. Gen. rz. 2047

Lothr. Portil.-Bem.] 690,60b Schónwald Pors.. ; 399 00b i n i D Tis 1,2,5.8,11 1 Stcck, = 400 Kronen Bochum. Gußstayl. 525,00b B Ludau u. Steffen. | j "C Hermann Schött.. 315,006 G S.1u.18konv.| | Med, Fried.-W. —_—- G. Lpz.Strb. S.1,2/100)4 reg.Rail. rz. 6.7, 10-12, 14-16, Pius. Cinc. E: 1g. 42

5 h Í 00b 1,6.12 do. Unionbank? ..| 5 63,00eb B | 65,00h Bodeng. Hochbahn Gerre8h. Glashiitte Lüdenscheid Metall i 444,75b Schriftgießerei Huf 7 7

464006 G | Schering, hem.Fbr./18 418,00h G do. Vorz.-Akt, 859,00b G höchste Div. 4%

kdb, 10

318/00 i S OOA Ernst Schieß Werkz.| 0

_,—_ do. Pian. Zimmer. gie Leipziger Werkzeug 381,00b Leonhard, Braunk, 709,00h G Leopoldgrube .….. 309,75b Leopoldsh. Chem, , l : J 294,006 do. St.-Pr. pes Schles. Bergb. Zink| 6 Ï Ï U —_— Leykam-Josefstal . my do, St,sPr.| 6 t‘ ita

1 St, = 250 K, do. Cellulose. Ï 500,00b G

l m

J |

h t

44)

11] lo e Fm M La le Lo Le b f ma ana Le a bs 2 Fs F A I

444

[44

5er u. 1er?!

. 1894 6.Em., 2er ®

Ber u. 1er

do. 1896 25 er do. der u. 1er 3 do. t. E,-A, 1889 S.1,2 25 cu.10 rx do. 5 erx 10 do. 1 er 29 do, 1891 S. 8 29 do. 1902 in #6? do. 1905 20 do. St.-R.1-2523 do. Vräm- N64 29 do. do. 1866 ® do. Bod.-Kred. ® do. kv.St.-Ob, 29 Schwed.St.-A. 80 20400-10200 #6 do. 2040 u. 408 da. 1886, 5000 # do. d 9. 2000-500

Pr.-Ukt. 'Str6b.S.1,2/102/4 dde 1000, 500 a6 18—21 do. St.-A. Lit. A u Tau P 100, GEi Res

1955

do. St.-R. 1904 , S, 22, 28 unk. 21 Niederlaufigzer.…. 62,00b do do 92,60 | 92,008 | S ac.S Sr A 50 j Serie 13, 13 A Krefeld. Strafien l-Bon

do, do. 1888 , Serie 8, 9 do.100Doll,-Bonds

Cra.

n.-Neurupp. 1899, 1907/10349 .| 95,00

Echweiz. Eidg. 12 Komm.-Dbl. S. 2 Pr.-Aklt. Lothring. Eisenb.|102|5 | 1,5,11| 965,00 V n a 1dgi unk. 21 do. S. 3 unk. 21 z

Prigniyer Pr.-A. Magdeb.Strßb. kv.|108/4 | 1. j do. do. rz do. do, k do. S, 4 unt. 24 Reinicendf. o Lie- Db F Eisb. 1911 1004 5Pdo. B do. Eisenb.R. 90 7 , do. Eerie 1 benwalde Lit. A Ostd. Kleinb. 1895/10084] 1,1, St.2.S.F.ZV.H.G Serb. Goldanl. o. do Serie 1 Rint.-Stadth. L.A Sumlatbbabn «7 Et.2.S.F.L.BV. H.8: do.amort.St.A.95 L Dt. Schiffs - Pfandbr, it, B . S. .

. Shl.Kleinb. S. 1,2/108/44 vers. Siames. Anleihe. L, 11. Ausg, unk, 25 100,50b @ antung Stettiner Straßb.|108 St.L. 11, M.J. rs.89

Spanische Schuld Dresdner Baubk.-PDbL, +1 Südd. Eisb. 95/97|100/8 i S Türk. Adm.-A, 2 Frankf. Hyp.-Bk. S. 14 103,50 B Lit. A n. B bo da 4. Tehnant Kat. ne N

tr t i a4 e (m f p fn b p Pi ft ft pn 4 prt 1 A b bn bn ps f Sn Se L Me Det D D E

D C in A A p E A a E Mo A D m b l il a D A A d eren m

Ster

n L D m R pu IS 2D Li îw d. S De: I. CID: LID: CID: LID.ID: PDE: S

A A O S Sto io) O L O A O D D ro reo o tO t5 Mo TO TS

1111

b fm bn îo bo bn ta îo ho bo

00000

[M

Terr M E S n be a b 2 4 S

t bs de de2

\, d

\

o n a d i C

j

—_

\ 00 F 00 o ago0o95 s

4

8 8 4 4 4 4 et 4 4 4 5 5 5 o

PAPILE Es I hend pi L) dus Fa ma im (D im na Lo b —3 A

V

20M D tete

1

| f

D) f 4 jed a i f

£A e

Lo A O

1,4.10 1 Ste. = 400 Kronen Schönh. Allee... Ges. f.elektr.Untern. Lüneburg. Wachs,110 |: 320,008b Schubert U. Salzer|30 |2 à 450/00 h Württ, Bank-Unsstalt . Boeddingh., Reim. 05,006 Gie Portl. Zem. i Luther Maschinen. Od 0A B Schuckert & Co, 1 300.00 B s 1.1.7 do, Vereinsbank „, Gildemeister & Co./22 7TSb : Heinr. A. Schulte - Lao G Joh. Girmes & Co.|21 |25 Friy Schulz jun. . 390,00b Borna Braunk. 2475b B

Gladbacher Textil Schwanebeck Yem.. 1.1.7 Schuldverschreibungen vou Banken. | Borsigwalde Terr. Schneiders u. V.s12 [25 faupias Schwelmer Sen i 415,00b G 1.1.7 Bösperde Walzw. . 270,00b G

l-Ind. : il itk Ÿ Á Bk.f. deutsche Eisenbw.|4 | 1.1.7 | —— E L nan: do, Woll-Jnd./20 [30 Seck Mühlb. Dresd 270,006

/ he a H. Gladenbec u. S. '00ba | G. Seebed

i,N.1.6.14 Ctrbk, f. Eisbw. r3.103/4 | 1.1.7 |—— |——- Braunschw. Kohle . Glas-M. Schalke. .|15 |20 i Segall, Strumpfw. A

B D Deutsche Unsiedlgsb!.|4 | 1.1.7 | raunschw., Koh 485,00b G 495,606 G h 317,000 G | Seg pf evo 387,00b

i "00 78'001 do. Jutespinn. .7 380,006 |380,006@ | Glauziger Huter . 305,00b G | Fr. Seiffert u. Co.

e Landbank rz. 103|4%| versch | 78,00 | 78,00b | Yxeitenb; Poril.-B. ‘1 225'00B8 1230/00bB | Gebr. Goedhart…. 759,606 G | Sieg. Soling. Guß

B 1.1. 158,00b G m. T. do, Linoleum 00b

| À

| 1

172,00b G (174/006b B

) i E

| \

Magdeb. Allg, Gas. do. Bergwerk .. | do. do. St.-Pr. do. Mühlen ...,+ do. do. neue C. D. Magirus, ., Malmedie u. Co, .| ÿ Mannesmannröhr. : e tons. Bertw.| èarienh.-Kogyen,..

450.000 6 „Mart“ Portl.-B,. 480,000p | Märk,-Wf, Bgb.... 45/0906 | Markt- u. Kühlh, . 370,99b G Bai new Biene

( . ...

M2008 | g V Seeuer «s do. 0. „A,

B OORd O | 10. Pudan, —_—— E 4 IRA... Mech. Web. Linden!

dings do. do. Sorau ...|

_-

Mr p hmmm

oO0No

hb

Le 2 b 3 =A d

La P S

p - D g S5

2

2 S2. 4 S

E f mm

* .

._.

ck C5 Le Se E

Le TS + m s D

279;00bB

—- tals C06 §80,000h G 2285.00p | —,— 472,80b 1472,50v e Zan HLDE 476,00b G 470,006 G 139,500 |140,00bB do. ulkan| 8 11,256 |8313,00b (jegt Vulkanwerke)

N, Stocf u, Co... 15 1.10/379,00b B |974,75b H. Stodiet u, Co../15 L111 g De A Stöhr u. Co., Kmg.| 130 |1.10/600,00eb G 580,00b G Stoewer, Nühm. «+25 1.1 (575,000 G6 | —,— L R E a 6 [20 |1.1 E 1,006 ebr. Stollw, V.=A., 1.1 l 155 G Div. h.64 fdb. 120 B Et Stral. Spielk R Stuhlf. Gossentin. 10

o

v

R A p fs Rd S S ip m T b

*

Pitt be dete bt Le La Lt 2545 t

[+2 Fa

T Bl, f, orient, Eisenb.|44] 2.1,7 I |—- Bremer AUg. Gas 185,000 B |200,00eb A | Th, Goldschmidt „1: 605,506 @ | Siemens Elek. Btr. [265,00 G [250,006 B Görl. Maschinen. 393,00 B Siemens Glasind.

i.K.1.7.1 2 S Lultan 70,00b G 570,00b G Ch E: 321,75b D E, , fi ä do. do, Wollkämn1.| 99,00b 92,00b Zaggon.... /458,00b monius eus.

do. Bgd.E.-A.1 + do. & L Mi Schantung Gen,-| Vex. Eisenb. Betr.|102 do do. 20£|f83| do. ,00b Industrieaktien. Bresl. Spritfabrik. 917,00H 1905.00b Greppiner Werke. 480,000 G | I. C. Spinn u. S. do. do. Ser. 2 do. do, Serie 51652 99,256 Wed Cisenbahn.[102 do. do. 4KYf do. ,00b Brown Boveri Cie. —— 1218.00b | Grevenbroich .,.«. 210,006 B | Spinn. Renn u. Co. do. tj. A. 1890 ® 0. do, Seri 99,25 G 4 ‘Srl. Bororil108l iesige B ien. (Baden-Schweiz) Grißner Maschine 190,26b Sprengst. Carbonit do. uf. 1903,06 1 5 Na tr, Abt. 2 E Deutsche Klein- und Straßtenbahu- | Vesil. Bri. Doro" Ausländische Klein- und Hiesige Drauerel ia Francs Gr, Lichtf. Bv. abg.|i.L. 350,00 @ | Stadtberg. Hütte. . Türken Anl. 05 103,00b G Goth. Grndkr, Abt. 2 Hs Etic Ausländische u ; U E S Brüning u. Sohn. i do. Terrain-Ges.| 0 315.00b Stahl u. Nölke,

19 1 b 6 do, Abt. 3,4 rz. 110/81] 1,1. “ici artien. Straßeub schutdverschreibunga Berliner Kindl-Br.[12 1.10| —, s Un _— _— h : - j z

do. 1908 01,60 s , : ld eibun ahn d St.-Pr.|14 1.10/365,00b G 1350,00b Brüxer Kohlenw... Simi «tedt Gr, Strehliy. Bem./11 340,00 Stahnsdorf. Terr.. do. Zollob11S.14 116,75b G do. Pfandbr. Abt.6,7 98,76bG | 9 bahn A Eiseubahnschuldverschr gen. 0. Pr. 10 365, (350, Apr SOOLER Mao) y Er ere en] s D eei Fade do. 400 Fr,-Lose do. Abt.9, 98, 10, 108, Agen. Klein A7 f Die mit einer Notenziffer versehenen Anleihen R d | Böhm, Brauhaus. .| 9 1.10/292,00b G [281.00 G d Ei E, Gundlach 12 435,00) Q S Nomana Ung. St.-R. 13 se 12,128a, 18, 14,148, AEG Schnelb. L. B] 48 41,1 Christ. Straßenb.| 100 1.4.10 -=—y— es Boe Weißb. abg..| 5 T0 Buderus Eisenw. . T ,00b G |590,00b G . Gy vg Ba lS par Lana

P L im rer

ck atm a m n Lm e

[E . [

S 5 oL OMNNDN

1.4.10 do. . A Vorz.| 5 1.1 | 60;,00b werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: ; 1.10/167,00b G |165,00b G ; 16%) i | Alfr, Gutmann M.|23 7s ou N 1A do!" Ábt. 19 ut. 23/4 | 97,0060 | b.1928 5%,dann« , „Seit 1, 7.14, 1. v, 14, %1. 10,15, 118, 28, Schiffahrtsaktien. U oe Beauerlas O A svetcma | Emil Busch, opt. Io 1 99 ,006 G |559,00b G doe da: Le 500,000 G | Stett. Bred. Cemt. do. Gold -N.gr. 1.1.7 4/206 97, Allgem. Qt. Kleinb. 1,1 | 99,75b nos 4- 16. 1-4. 17, ml, 6, 17, 115, 6. T. 1 10. 17. A a Friedrichshain .… .| 6 1.10/170,00b G | —,— F.W.Busch,Lüdnsh./20 }30 15 B 75eb B Ln t grn do. mittel 112,0Cb x L. 11. ra 1, 1,18. 171.2, 18, v 10. 18. ote 11. 18, Das Dampfs Germania (Berlin)st.L.| i. 19/20 | —,— s Busch, Waggonfbr.|25 „00b G ,00b G Halermi 1. Gutes] 6 s , |237,00b F. Móguin S: o. e 1.1.19, ? L 8, 19, P 1,4 19. X 6, 19, * 1, 6, 19, e G T Königstadt 0 | [1.10/119,50b G |119,50bB Vorz-A adethal Draht. 18 (364 75h | Mehltheuer Tülj.. ®1, 7,19. 1. 9.19. * 1. 1. 20, am b Lo berei Los Landró Weißbier .|10 1.10|219,00B |220,00bG | Bugke u. Co., Met.410 [10 E 15,11 —— bg-Süidam-Dp i i; Löwenbrauer.(Bln)| s 1.10| —— —,— Byt=-Guldenwerte -110 Eu do. . L6,11) —y— ¿l Pazenhofer 12 | |1.10/295,00b G |290,00b G LL.T | —— Op L1| Schöneberg. Shlob| 4 | |1.10141,00bG | —= | Calmon, Usbeft .. 120 /20

do. do, 1 1.1.7 r y dv Schultheiß. «00e e o|14 1.9 330,00þ G 329,00h G Capo U, Klein. « +110 [5 Elis. -Wstb. f G, 83 1.4.10| 61,60 G Sle\. Damp o.TdLe Carlshütte Ultw. .| 8 do, do. stfr. G. 1890/4 117 Ses a [01 0 | La (829,00 Caroline, Braunt.-|30 FrdAolefs Si 4 | LLI Auswärtige Brauereien Carton. Low. „122

Tg,C. Ludw, 1890 4 | 1.1.7 Schuldverschreibungen u8warlig , do. Masch. u. Fa0.|.L.jo T| 1. Mee Kais. Fd.-Nrdb. 1887 4 | 1,5.11 0 haften Bochum Viktoria. .|12 —- 268,006 s E ae hs * neu eid

s A AOR Schiffahrtsgese \ Brauh, Nürnberg, D Car een blitie A4 j arb. Eisen u. Br. .181 S8 (579,00b G

14.10 Hamburg -Amerikan. Brieger Stadtbr.. , E E Fab Buctau / arkort Bergwerk Naphta Prod. Nob. j L1,7 Pacetf. S. 2 rz. 100/44 1.2.8 100,00b 1100,00 Büchner Erfurt... _ Ie ‘EtePr s St.-P. 385,00b Nat. Automobil. : Tafelglas „,.. » - «35 1,00sb G (820,006 G LLT do. 1,5.11/101,00B 101,50 Danziger Uktienbr,| ut E leitr. do. Brückenbau. . 380,00 G | Nauÿ.säurei,Pr.i.L.|g Ds p. St.) j Tectlenbg. Schif, {16 (400,006 G

s 99,606 | 99,40 Dortmunder Akt. . 396,00b Neckarwerle ..... 7 Teleph. Ï, Berliner| 6 (345 00d G

do. Chamotte do, Elektrizit.=W,

8

S pa Pr be ez bse 2

E I în

LL7 do. Abt. 20 uk. 22 Alg. Lotal- U. Str.

do. Abt. 21 uk. 29/4 | 1,1. h g. 124 do, Abt. 5 verlosb.|g 100,00b Q | Alten, R atn

q rf Badische Lokal 1.612 do. itals Ubt 11 24 ‘4. Barmens Elberfeld.| 11.7 amb.Hyp.S.141-690/4 | vers ! Bochum-Gelsenk. do. Gold-A. f. d. . a 0 N L 4 | 1.4. a I d

i „25 er 1 i o. S. 1-190, 301-80/3% 56 4 A Da wg LL7 ; Lar Bdk, S, 8—154 | do. n. Dise, Eisenbahndt

do. 100 fl.-Lose . |fr.Zj# p. Si. o, Serie 16 unk. 21/4 | 1.1.7 | 98,00 DUA, er lelr Cred)

S E . Ei 3 2Y 1.1. Gr. Casseler Strb.

do. Kom.-Obl. S, 1 j amb.-Alton. Htr.

Leipz, Hyp.-B. S. V, | amb. Hochb.A-Akt|

Ausländiscße Stadtanleihen. be a, 9; 114 Haunop.Strb.Vors.

t do. Serie 16 _ unk. 22/4 | 1.4.10| 97. eidelberger Strb.

Mes a —— [éeoob0 | da Serie B, 7, 10a veri A

do. 1895 2 105,00b G Medell. Hyp.S. 1 rz.125/4/ 1,1, / ; Eta 5 E

do, Heine ® 166,00b @ Js U T alé LLT S Magdeburger Strb. 898 , y

do. rieine 1 4 do. Serie 18 Marienb.-Beendf. .

10,00b 1.1.7 ; Nuvaven 1914 55,25b G P do. alte, konv. S. 2,8184 1.1.7 - D L bela e 0. 1896 rwa

Mectl,-Strel. S, 1—4/4 | vers{.| Buenos Aires 09 s E eris osener Straßenb. do. do.

PN prr

4

Da ie ma ie f fe fa Tus fe Pes e Ps Ps ‘m Tue Tes Pes Lo Tes Pes Tes fes (d I I

B

25

do. kleine

do. St.-R.1910 F do.Kron.-R. gr. do. mitt. u. U. 8 do. St.-R. 97

E

H. Meinede, 6.

Merkur, WoUw.

En Paul fte:

Milowicer Eisen. i,

s Mimoja U.-G... s

6 | Mix u. Genest...

S Mühle Rüningen |:

520'/00ba | Mülh. Bergwerk /00ebB | C. Müller, Gummi,

Müller, Speisef. ..| g

,00b G (317,00bG | W. Hagelberg , « - «f 0 alleshe Maschin..135

gi R } beur 5 Eletir.-W.,| 5 .50b ,60bB | F. H, Haminersen. 18 a 75100 G Handelsg. f. Grdb.| 0 283,000 1[283,90b H dst. Bellealliance.}| 0

ch2] F S

t T0 F

2 b

S Too [7

ERES ZeS

Bi SSS o o

ann. Immobilien| 7 do. Masch. Egest. do. purg-W. Gum 10

Lts & _—_ D

S eo L

mrr

S S 1-0 J l A

LT [eye 1,7 f312,00eb B 312,00eb Sturm Akt,-Ges. „110 1,10} —,— —.— Y Südd. Immob, .….| 0 1.1 /105,00b B /105,00b

. _

10

2-12 Non

E

am

D. p p ps jtt j . e

., .

t A A A 4 b

. 3

do. 5 - cs do. Grie3h. Eleitr. S Ndd. Lloyd 01,08rz.100/44 1.4.10) y * Wri do, do. St.-Pr. 2 L17 do. 83,85, 94 rz. 1004 | 1.4,10| 87,50b on do. Union „.----- A bo, Grunau arpener Bergbau |522,50b Neptun Sciffsw. . 2 Z Teltow. Kanalterr. {102,00d do. 1902 rz. 100|4 | 1.4.10 87,50b L do. Viktoria... ) rae S, Masch. 385,006 G6 | Neu-Finkentrug „. Tempelhofer Feld. 7 (105,000 Aci Neu-Grunew, i. L. h Terra Akt-Ges, 79,00d &

1.3.9 22204 do. von Heyden .. 1.3.9 Donau Dpf. 82 rz. 100/4 | 1,5.11} —,— do Hösel Salvei i u L j; d9as0 . Heckmann ...-- Neu-Westend A L i Terr. Hohenz.-San. 2050 6 Nigsderl, Kohlenw.. Î L B do. N. Bot. Garten | évigiiis

ort _- do. Milch ..+--+-- do, v.1008L A L84120 | do. 06: :10018.1 LGIN T Franff, Henninger edwig8hütte.….. j i Baukaktien. d Br, V gen : e do. do. Lubszynstis25 eilmann,Zmmob, Niederschl, Elektr. N , Nied. - Schönh. Auisierdam, Li 11s [4 Glüdaui Gefsent. - 37,00 G Chemniyer Werkäg- Gnelehmann 1OMs

in Gulden holl. W| Hanau Hofbraud.. j. Bimmermannw., 410,00ab a | Held u. Francke. Antwerp.Ctr.-B.inFr.| 4 Henninger Bieifbr. rie emmoorPortl.-Z. RlemeDon x som, e ess und. pi 395 50b ermannmühßlen. „190 Badi evt ea öcherlbräu ,,,« - -|1 l ildebrand, Müh

765,00b 6 do. Lagerhaus 1. L. Sl. Friedr. Thomóe. 10

ilgers Verzinkereij46 peos ille-Wert .….... 14 do, Lederpappen. Thörl's Ver, oel. has

fs pt pk ft b p j f A O r D

a o 10 in ba 09 T

LEEES

comOooOocooo

E z 6 do. Weiler... --- 00, A do. Ind. Gelsenk... 10 1 do. Werke Albert .|20

ps

bus jt jen pnb jd jd jd jd jut þt E E P E P

O bs i

p pt pi ps fs jd jd t

. SE S .

A Hamme

Lit.B (Elbetal)

do. do. konv.

do. do. do. 1903 18 do, Gold-Pr, 1874 do. do. konv. do, do. v.19083 Lit,C 19 L1 Dest,eUng. Stb, alte 2 do. do. 1874 8

do. do. 1885 do. Ergänzungsney

Ausländische Eiseubahu-Stamm- und Gt iA Prior itätsaktieu. Reichnb-Pard (SIb.) 20/

Ausfig 1.1 Ung.-Gal. Verb.oB. 500 Gl. 8. 2, Vorarlberger .-.--«-

Bus@(htherad. Lit,B 1.1 Dux-Bodb. Silb,-P. do. do. Ser. 18 unk. 21 1 ie 200 Gld. do. Gold-Prior. ti Lissab.86 S 1,2 * do. Ser. unk. 22 „60b ö, W.| do. in Kronen do. 400 M © do. Ser. 20 unk. 24 Czafkat.-Agr. P.-A.. 1.1 FlnffirGen Dee, Maild. 10 Lire-L., do. Ser. 14 85,50 G Gold-Gulden j; aschau-Odbg.G. 39 Mosk. abg. S, 25, do. Ser. 7-9, 18 81,006 G | Graz-Köflacher 1.1 do. do. 1891 27,28 5000 Rbl. Pfälz. Hyp.-Psdbriefe in Gld. ö. W.j do. Silber-Pr. 69 2 do. 1000-100 ausgest. b. 81. Dez. 96 Kaschau-Oderbe 1,7 Lemberg-Czern. stfr. bo. S. 30—83 Pr. Vodkr. S. 4 13. 115 in Gld. ö, W, do. do. steuerp 5000 Rbl. do. Ser. 18, 14 Kr 1.12 Le dan Stb. 95

[7 A ONRARO D

Mitrlztaeeat dl: 14 1351; Nord «¿co , .. A4 , RUd. - 30 a) do, Éiówerkte .……. ‘1 1495 j , Südwest i. L..jo do. Gummi „.... 8 11. 5 do. Wizleben i. 24 do. Jute-Sp, Lit. B 2 j Teuton. Misburg, do. do, Vorr. A l 50,00 Thale Eish, Sl,-P..

i do.

201 Lai ait 0 do. Em. 8, 2, 11-15 L Straußberg - Herzf. 7 E E e Mos: Südd. Eisenbahn...

ct As e} 1a L B Ver.Eisenb.-Btr.Vz. estd. Eisenbahn .

do. Eu. 18 unk, 830 W Würzburger Strßb. 14

ex en ocom.o E PAD E L E Se 22 fas Fus Les Tes fers Trt Js Trt Tra

F

m 2 M F h

do. 1888 do. 1891 do. 1908 Christiania 1908 Gothenb. 90 S. A do. 1906 Helsingfors 1900 do. 1902 Karl8bad 18932... do. 1909 Kopenhagen 1892 do. 1910—11 do. 1886

1896

[T

——

Fe / Concordia Bergbau 194,00b G do. cem. Fabr. .. e do. Spinneret1 .- « -

Consolid. Schalke. - as Cottbuser Mas in. li. Crölwiger Papjeri. dle Daimler Motoren. as Delmenhorst. Bt N Dessauer Gas ..-- airs Dee etl, Teleg.

ESE

.

S - f Do b Co ck a A -. .

GoOCP00

lh Ao G0

ocC000

bad jen fet funk jn jut

A E RD hamm

©

3 Fus Jus

do, Em. 19 unk. 30 do. Präm.-Pfdbr. Mittd.Bdkrd., S. 2-4, 6 e Ser. 7 unk. 22 do. Grdrentenbr. S.8' do. do. Ser. 2 Nordd. Grdkrd. S. 3-5 do. S. 6, 10-12, 15-17

us

n

Banca Com. Jtal... ausgestellt 1915 Banca Gen. Rom... Holstenbrauerei, . - Hugger, Posen .-- Fen ed u. Co... leler Schloßbr, König Br. Beek „. Funiersiein eta e ed, - Ä do 0er Boer Ute En do, «Luxemb.Berg. höchst. D, 6% einlb, do, «Niederl. Tel ab 1.10,19 zu 112 do. -Südam. Lr

In p s 0m 4 b bt ba +s CESEt “4

fs O ft b t 7 Tro O b p ps 1 p q z S S

ilpert Maschine do. Steingut... Ï Î Thür. Nad. u. indrichs - jen do. Txritoi Sprick. ; Thüring. Salinen. mann Munition\s18 do. Wollkämmerei L Leonhard Tiey .….! s 20 | i Hirsch, Kupfer .…. 10 Nordpart Terr, i.L. „St.| —,— “agr Titte: u. Krüger. .10 110 1,2 470/00d& d HirschbergerLederf.|15 Nüenb. Herk, oW... ¡ Trachenb. Kutter „j 7 ta 1.7 G78, ?76d | —— Höchster Farbwerke 449,00b Tciptis Ukt. »Ges...] 8 \u2 | 1.2 |585,75h (8388 /78b oes, Eijen u. S1. g Tuchyfabrit Aachen. | 114 ADD N E (8 DDbE 237,00b G of¡mann, Stärktef, 43,25 Oberschl. Eisb.=Bdf. j Tüllfabrit Flóva. 116 ao |14 855000 C506 L 252,00 Q do. -«Ueberj. Elekt. f oltenloye-Werte : 70,006 | do. É,-Ind. Car.H. Türk. Tabal-Regie| (15 1 NGADDE HOSDAINT Lindener Brauerei 52,00 ri d Deutschen] orhwerte „…..... 10,0006 | do. R, 1 Sid, = s L E. m ette lia reuh-Ges. Lit. A| 1235,00b @ | Hote betriebs8 - Ges. ,000 enw. f \ in. | G / E} zig Brauerei ov do do Wrz.-A. Vorz,-Uti1. 107,506 | Deting, Stahlw. Ungar. Zueckter«IZndH8 [ua | Müjer, Langendr.. 220,00b Q Jg d.Deuische h, Div. 5h 1db. 106 Delf. Groß Gerau. —,— Í 1Std. = 1000 M | f f Dberjchlesische engen n ert. d.Deutij n ¿ 6 be Disch L E. F, Ohle's Erben 1245/00 ues Tbe Data] 1 | [undd Dvpelner (abgest.). y | 370/000 Q 1340, .| Ad Vini Bann, k D465 Su G |

Fs Tes A fet des Fes A În 7 —_—

. d I

ps bs :

4 ebe L Ee o o

.

Bayer. Handelsbank. u St.200 Guld. Jun Berg. Märk. Jud... Berliner Handelsges. Lee: D)

pas .

ps _

M SSW A SDLP Mm BDSNOo

E.

Ee fm b —l e F

d d 1 Co 5 CO