1892 / 13 p. 34 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

: 4 Ä s

s

E T E E T S E R E T E CaliforniaO 1918/5 11.1.7 O S E E nz-Ldwh.75,76u. E 4 [1.3.9 | 1000 u. 500 M4. 102,10G - * | Oestérr.Ung. Gold-Pr. [4 [1.5.11 2000 u. 400 100,10G iforniaOregonrz. TIS s SON Mainz M v. 1874/4 L 10. B00 A —,— E Localbahn-Obl. 431.4. 10| 1000—200 fl. —— Central-Pacific chs 18956 |L1.7 1000 § 106,50B do. do. v. 18814 11.2.8 | -1000 u. 500 A —,— do. do. Gold-Pr. 4 11.1.7 2000—400 A 195,25G do. ¿: 1896/6 MIES 1000 g —— V0 HIRO, do. B 12,8 1000—500 A I—,— do. Nordwestb. gar. 5 11.3:9 200 fl. S. 92,00 bj : DOAS a 1897/6 11.1.7 1000 g FELSA Mel. See e 5000—500 «6 [|—,— i do. do. Gd.-Pr./5 |1.6. 12 600 106,30G do. rz. 1898/6 11.1. 7 1000 S Oberschles. ‘Lit. B. 11.1.7 300 M —,— do. do. Lt.B. R D)s 1.5. 11 200 fl. S. A do. rj. 1939/5 [1.4.10 1000 8 94 'GObiG dd It. R, 2 l 1.4.10 3000—300 A [97,10bzG Ostrau-Friedland . 15 [1.4.10 200 Ztr —,— Chicago- Burlington. 4H DEII 1000 S E (Nrdf\chl, Zwgb.)'31 L 3000—300 J 197,10bzG Pilsen-Priesen . 4 ATTST 150 fl. S. —,— Denver - Rio Grande . |4 1.1.7 1000—500 g 78/95 G Stargard- -Posen/4 |1.4.10| 300 u. 150 M 1100,90G Raab-Dedenb. Gld.-Obl.|3 1.4. 10 400 MÆ. 68,50bzB Zllinois-Central . . .…. 4 1.4.10 1000 95. 70 b Oftpreuß Südbahn .|41/1.1. 7 1500—300 A |—,— T E) -Pardubitz . 5 |1.4. 10 200 Dtr: —,— Kansas-Midland . 4 11,6. 12 1000 S 69,00 bz do. TV.411.1.7 1500—300 M |—,— Gold-Obl. 5 1.4.10 400 M. BEAA Roe (St. O 4117 1000 F 95 50G Rheinische ait atD 31 FIT 600 M —,— Sübösterr. B . (Lomb.) .|3 11.1.7 500 Frs. 63,25B P -Pacific T. 16 |1.1. 7 1000 114 ,10bz aalbahn E 3 Le 1000-u. 500 M |—,— do. Neue O HTL4EIOI 500 Frs. 63,29B L; 4 246 1.4.10 1000 § 111,50B Weimar-Geraer . ET 500—50 M 99,70G E pa 20 Gold gar.|5 11.1.7 200 fl. S. 103,40bz do. e: 01619 1000 S 105, 50B* Werrabahn 1884—86 . 4 |1.1.7 1500—300 A |100,90bztL.f. do. (Gold)/4 1.5. 11} 2000 u. 400 Frs. %,20G Ul.f. 10d 6412 1000 F 84 50bz ismar-Carow 4 11.1.7 | 500 1.100 A |—,— Ung.-Gal. Berb- -B. gar.|5 |1.3, 9 200 fl. S. A Railw. Or u. Nav, Bys.|5 |1.6. 12 1000 # 94; ‘0B; A6 echtôb h 5 L511 500 Dir L Ungar. Nordostbahn- gar.|5 |1.4. 10 200 Adr 37,70G St. Joaquin Valley . .16 |1.4,10 1000 § —,— E E A B41 i L do. do Sl d: D, 0e r 1.1.7 ooo L 103,25 bz E South. Pacif. ofCaliforn. 6 1.4 10 A 8 110,00B L 000—300 A 1100,40 do. Cisenb. Silb.-Anl.|43/1.1. 7 | 5000—100 fl. S. |36,20bz klf. - Louis Di \ E i L& 10 1000 1.200 k 102506 ratl Verde 4 [1.3.9 |-1000—200 fl. S. |—— St. E u.S. A hte R e O3 Cs I DALLE T 900—100 Aa |—,— Baltis he a N17 200 Ztr 95,40 bz 9 [1.1 i Ne A L P 5 1.4.10 100 Aa: T Brest-Grajewo L A) AHTTLE C j 200 Au: 94,10bz Sk. Louis 11. Inc.-B. 4 11.1.7 1000/8 85,25G ai I 6 11.7 | 1500 1.300 A —,— Groß. NRuïf. Eisenb. gar.|3 1.6. 12/625 u. 125 Rbl. M. 75,20G- Aachen-Mastricht . 4 [1.1.7 |1000—500 fl, Holl.110080G d Silb.-Pr./4 111.7 y 31,90G Ivangor. «Dombrowo gar. 41.1. 7 (625 u. u. 125 Rbl. M.195,90G Le Cisenbahn 19 |1.4.10| 10200—408 A 184,00bzG Gold-Pr./4 11.1.7 4 101,75G Koslow- I 2E 4 1.4. 10) 600 82,60G do. fleine|5 |1.4. 10 408 4. 84,80bzG Dux-Prag L Oblig. ./5 |1.1. 7 300 M" 106,90B 914 (1.4.10 600 A 86,60bz Gotthardbahn U 4EHHTET 1000 Frs. 102,10bzG do. 4HATET 300 M 99,60G Kurök-Chark.- -Asow Obl 4 11.1.7 600 M. 84,80 bz Italien. Eisenb.-ObL. gar.|3 |1.1.7 | ‘2500 u, 500 Lire [56,40 bz Sn ‘Westb. Gn strfr./4 (1.4.10 2000 u. 400 A |100.25bz do. 94 [1.4.10 600 A 87,75 bz do. do. fleine'3 |1.1.7° 500 Lire 56,50G do. do. strpfl.4 1.4.10} 3000 u. 600 A 1[94,40G Kursk-Kiew... 4 112.8 2000—500 e 185,50bz do. Mittelm.-Obl. strfr. 4 T7 500 Lire 83,70G* = do. do. strfr.90/4- 1.1.7 J 98,50B Lofowo- Sewastopol.… 15 11.4. 10 200 Zu: N König Wilh. ITk. Niederl! 44 1.1.7 | 1000—100 fl. Hen 100,25G a Franz Josefb. Silber-Pr.|4 |1.4. 10| 5000—200 fl. S. |—,— Mosco-Jaroslaw ..… . 5 |L1.7 | 1000——100 Rbl. P. 162,20 bz do. do. fleine/41/11.7 100 fl. Holl. 1100,40G S ünfkirhen-Barcs gar. ./5- 1,4. 10 200 f. S. —,— INosco-Kurs l 4 11.5. 11} 1000 u. 500 M F Livorno-Florenz . s LINT 500 Frs. 63,20G S Galiz.Carl Ludwigb: A 441.1.7 300 fl. S. 86,25G Moëco-Riâsan gar. . 14 [1.2.8 2000—500 A 186,75bz “eee deOMinas 9 1.4.10| 3000—500 A [77,00bzB do. do. 1890411.1.7 300 fl. S. 81,60G 4 Mosco-Smolensk gar. .|5 1,5, 111 1000—200 Z4: 99,25 bz Nate Eisnb. isè6 fr. Z.| 2000 u. 400 A [40,00bzG Kalle Q E |5 1.5. 11 200 Zer —,— Orel- Ras S ER 4 [1.4.10 600M. 83,25 bz ‘do. 1889/42 1.4.10} -2000 u. 400 ) é 134,50bzG s o. 714 11.5. 11 1000—100 f. E 1889 4114240 600 A. 87,90 bz S Obl. stfr. gar. T.-IT. 4 1ETET, 2500—500 Frs. - 177,00B t.14:115. 11 1000—100 f. I—,— E Finis gar E E Q [1.4. 10} 2500 u. 500 Frs. |—,— do. Teine/4 1G D Frs. 77, „S0 bz Rasch Odb. Gh. -pr89 4 111.7 200 ffl. 96,50bzG jäsan-Koslow . .... 4 [1.4.10| 2000—500 M 84,50bz Sónei, A IO, 1880 4 15711 000 Frs. —,— do. 94H T 2 —,— Nia\hk-Morczansk gar. .|5 |1.4. 10 200 Zu: 99,25 bz do. 1883/4 11.5. 11 100 rs. —,— S Silb. E 89/4 L e 200 fl. 79,50bzG Nybinsk-Bologoye . 10A liO. L 200 Zas 56,60G A do. 1886/4 1512 1000 Frs. —,— Kronprinz Nudolfs ahn .| 4 1.4. 10| 5000—200 fl. S. 181,75G do. IL Em.|5 [1.1.7 200 Au: 81.75G do. Nordostbahn . 4 1.4.10 500 Frs. —,— do. (Galzkamr) GAb! 4 11.4.10| 2000—400 A 1100,00B Südwestbahn dar A4 T7, (629 u. 125 Rbl. M.187,50bz Serb. Cisb.-Hyp. Lit. A.|5 |1.1.7 500 Frs. 80,40 bz Lemberg-Czernowiß strfr./4 |1 5. 11 300 fl, S. E TranskaukasisheObl.. gar./3 |15.6, 12/625 u. 125 Nbl. M.[74 „60 bz do. do. Lit. B.|5 11.1.7 900 Frs. 184,80bz do. strpfl (4. |1.5. 11 300 fl. S. N do. do. fkleine/3 |15. 6.19 | 125 Rbl. M. 174,90bz Sizil. GNP: -Pr. feuerte 1.4.10 500 Lire 81,40 bz. . Mährische Grenzbahn ..|5 [1.3.9 200 fl. S. —— Warschau-Terespol gar.|5 L 10/1000 u. 100 O M.199 ‘10b¿G do. 91/4 [1.4.10 s 81,80 bz Mähr.-S(lef. Centralb.|fc.| 200 Zt: 73,00G do. do. kleine/5 |1,4.10|/ 100 Rbl, M 99,40bzG Süd- Ztalicnisch N Ah 1.4.10| 5000 u. 500 Lire |—,— Oesterr.Ung.Staatsb.gar. B 1339 00 Frs. 83,90G Warschau- Wiener . 10er/4 1.1. 7 s 97,00 bz Éleine/3 1.4, 10 Lire S2 do. do. gar. v. 18743 [1.3.9 j 81,40 bz Oer 4 Le j 97,40B Dranêracl (Gold) gar. 5 TART 500 fl. Holl. 100,00B do. do. v. 1885/3 [1.3.9 500 fes. 79,80B ler/4 [1.1.7 E 97,40B 22 do. 1888/4 [1.1.7 1000 fl. —,— do. Ergänzungsnetz 9.13 11.3.9 500 Frs. L Wladikaiskas Obl. gar. 14 11.7 125 Rbl. M. 186,10 bz do. do. 1890/4 1.1.7 1000 fl. —,— do. Cho. Neuf. L. 11/5 |1,5. 11 200 fl. S. 106,50G Zarskoe-Selo . BHTLET: 125 Rbl. M. [88,50bz Wilhelm-Luxembg. LONH 500 Frs. 86,20bz G Mh: Hyv.-Pfbr. 90 4 | A 3000—100]100,10G O SEARIOEE 7 | 600 1121,50G S BleB: [262 450 1104,25bzG do. Ser.62—64/4 |1.4.1 N 101 ‘10G Dtsch.Grund]shbk.| 61] 1000 11425G [esish. Bk.-V.| 7 | |3000—300 109,80G do. do. 34 Brie 2000—100/92 40bzG Dt.Hyp.-Bk. 609%] 6L| 600 110,25G Südd. Bod.-Cred.| 6L| 600 [156,75G do. Comm.Obl. :122/1.4. 10/1000—500/92,40bzG DeutscheNat.-Bk| 5L| | 600 Una Credit-Bk.| 12 | | . |—,— A Pia verd (3000-120 G Sre U 179.10 17d OL50b B Dr A E 0A Be L icfe. O DO¿RT5 i ver 000—150/1 o. pr. ult. Jan. 79,10à,40à,10à z 5 m 0 [2004Bceo.|—,— ; Deutsche Hypotheken-Pfandbricfe do A versch. /3000—200|100.10B | Dortmd. Bark.V | 6 —| 200 [100 60G Vis; Comm.-B.| 10 | 250RbL.P [86 00G Z.Tm. Stüte zu do.- do. # 31 1.1.7 \3000—200/93 2DG Dresdener Bank .|10 600 139,00 bz do. Disc.-Bank| 8,9| A 76,00G B -Dess. Pfdbr. T F 1.7 |13000—200]101,10G do. do. 1./33(1.4. 10 5000—200 93 25G do. pr. ult. Jan. 138, 604139, ,00bz | Weimar. Bank cv.| 11 114,50G Braunschw-Hann.!'4 |versch.|5000—200[100. DObz Stett.Nat. Hy. Tr. 9 11.1.7 |\3000—150|—,— Dresdener Bk.-V.| 8 | | 1000 [105 50B Westfälische Bank| 63| 0 [E do. do. [81.1.7 5000—200 92,90bzG do. do. rz.L10/41/1,1; 7 |3000—150 102,30B Do, Ce U Q S 300 N s Wien. Bankverein 87 L Dts. Grd. Gotha! do. do. rz.110/4 (1.1.7 |3000—200|99,506bzG Essen. Cred-Anst.| 7 | 600 do. pr. ult. Jan. —,— Pr.-Pfdbr. 1.31/1.1.7 300 1111,60G do. do. rz.100/4 [1.1.7 |3000—200/99 00G Werder Ban 0 1 600 58,25bzG ean 8ER do. II. Abth.' 31 U 300 - #107,10G Südd. La -Cred./4 | versch.12000—100]|100,90bzG |'Geraer Hnd.u. Cr.| | 300 ; do. pr. ult. Jan. Ó —,— do. IIT. rz. 110 3211. 1.7 |3000—300/96,00B do. do. 3411.4. 10,2000—1 95,80G Gothaer Privatbk.| 63| 600 113,9 ,90G Württ. Bk.-Anst. l | C00 [—— do. IV. 13.110 Bi AE L: A e 80h Q: S O 0 —— R 85,2065 G do. Vereinsbank! 71 600 1120,80G Do VEL 100 SHLL 7 (3000—300| o neue 0 ,90bz 4 T4 (11.7 | 100,80bz G Bank - Actien. amb. Comm.-B.| 5 | 200.4€Bco.|110,00G Bank. f. A are n Lr S 00G Did ROIeE Obi /4 |versch./3000——100[100 ,80bz G b.Hyp.-Bk. 80%] 8 | 750 do. ¡32 ver} 13000—100 93,40bzG Ginötermin 1.1. zu 4%, ausgenommen N 4/2 %% 1. 1. annov. Bank . .| 5}| 750 [110,50B Obligationen industrieller Gesellschaften. Ds Hypb. n.5 | versch. :13000—200/110,40G t. 2. 7., und Roftocker Dank 4‘ 1.3.) Internat. B. Brl. 6 | | 1000 [101,75G Z.F. Z.Tm. Stücte zu do. e [1.1.7 /5000—200 101, /40bz G Div. pro[1890/ 1891| Stüce zu 4 do. pr. ult. Jan. —,— / Mg.El.-G. rz. 100/4 1 10/1000—500 97,09B de do. cv.!4 [1.4.10/ 300 101/40bzG Aach. Discontoges. Köln. Wechslerbk.| 53] 600 194,40bzG P “Fab. rz.105 421.410 500 [104,90bzG do. ¡do 8HL .4. 10/1000—200/92,60G junge u. abgest.| 53] | 1000 |[99,60G Königsb. Ver.-Bk. M 600 1[94,00G Berl.Hot.G.Part./41/1.1. 7 |500- u. 200 —,— Dresd. Hyp. -Obl, Le 1.4. 10/5000—500/93,10G Allg. D. Hand.-G.| 6 | 1000 [49,60bzG Leipziger Bank . .| 63] |1000—750[123 ,80G do. do. -1890/471.4. 10/ 500—200 S Hmb. Dp -Pfdbr.'41/1.4. 10/2000—500/102,25G Amsterdam. Bank| 83] |900 fl. holl. —,— A Credit-Anst.| 12 | 300 |161/30et. bzG } Berl. Neust. (105)5 |1.1. 7 500 [105,50G 2 vi t ly versch. chb./2000—200 101,00bz Anglo-Dtsh. Bk. Bi E 300 |—,— Lüb.Comm.Bkcv| 7 | 300 1113 50G Boch.Gußst. (103)|4 |1.1. 7 1500 1101,90G 1321.1. 7 /2000—200/91, S0bz Antw. Centralbnk.| 6 | | 300 Fr. [112,75B Luxembrg. Bank | 8 | | 950 T (E Buder.Eisw.(102)/5 1.4. 10/1000—200 102,80 bz ad. Gmb 15, 125 [4UL. 1.7 [1500—75 117, 95 bzG Badische Bank cv.| 6 | 300 |—,— Magdeb. Bank-B.| 6 | 600 1[107,75G Centr.Hot.11(110)411.1. 7 | 500 195,75G 4 |versch./3000—100/100/406bzG B.f.Rhl. u.W.cv.| 6 |—| 300 |—/— Magdeb. Priv.-B.| 61 | 1500 101,25G Deff. Gas (105) 471.1. 7 [1000 u.500/106,50bGkl.f. L T Wäs. 8/1. 1.7 13000—100}92,60G B.f.Spritu. Prod.| 3 | 600 /59,60bzG Maklerbank . 11¿| 600 [118,80G Don.Dmpfsch.v82/4 1.5. 11/10000u400 —,— Meininger . 1 [1.1.7 /3000—50 [100,80bz G Barmer Bankver.| 6 | 600 1104,50G Mecklenb. B. 409/0| 7| 200 |—,— do. von 1886/4 [1.4. 10100001400 s do. Prm.- -Pfbr r 1.2. 300 128, 75G Baseler Bankver.| 9 | | 500 Fr. |—,— Meckl Hyp.-Bank 4 —- 600 [127,10G Donnersmarckh. .|5 [1.1.7 | 1000 Nordd. Grdcr. cv./4 |1.1. 7 |3000—300 100,90bz G Bayer. Handelsbk.| 7 | |200fl südd. —,— Mein. Hp. B. 60%/0 d) 300 [100,10et.bzG | Drtm. Union (110) 5 [1.1.7 [1000 u.500| 111,2 25G fl.f. Nürnb. Vereinsbk. | 4 verle 1000—100/100,80G Berg.-Märk.Bnk.| 7.| 600 S Mitteld. Credit, 6 | 300 102,50bzG - | Elberf.Farb. (105) 411.4. 10 i 104 5B fälzishe —.… 31 versch./2000—100/94,70G Brg.Mk. Ind.Gs.| 6 | 600 1100,00! do. pr. ult. Jan. Erdmannéd Spin./5 |1.4.10/ 300 [103 75bzB om.Hpb.1.rz.120/5 |1.1. 7 |3000—150|—,— Berliner Bank . 8 |— | 1000 |103,00bzG | Nat.-B. f. Dis{l.| 9 | | 300 [118,70bz Erin, Gewerk. 5 [1.1.7 | 1000 |[10210G 0. T.rz.100/4 [1.1.7 /3000—150|—,— do. Kass enverein 7E 3000 1134,80bzG do. pr. ult. Jan. 118 ‘60A 75 bz grit &Rßm (105)/5 1.4. 10/1000 u.500/102,00B do. conv. rz.100/4 |1.1. 7 |3000—150]— do. SLRLCISEN 9E! [1000 u.500 136, 40bz Niedersächs. Bank| 6 | 300 [—,— Berl. Pferdeb.|4 |1.1. 7 |(2000—100 101,00B do: TIT.TV. neue|4 F 3000—150|101,00bz G do. pr. ult. Jan.| 136 G ORLO 608136, ,30bz | Norddeutsche Bk.) 81) |500,44Bco.|— ¡— amb. Amer. Pckf.4 1,5. 11/1000—500 —, do. V. VI.neue'4 | versch.|3000—150]101 ,00bz G do. MaklerVer.| 11 1000 1124 00G Nordd.Grundcred. j E 79 (60bzG ugoHendel (105)/4 |1.4. 10 5000—500 101,50bz do. conv. rz.100! (922|1.1. 7-/3000—150 99,50B do. Prod.u.Hnd.| | 300 Okberlausißer Bk. E endelWlfsb. 105/47/1.4.10| 1000 103,80G Prß5.Bdcrd. 13.1105 1.1.7 3000—75 [112,90G Börs.- -Handels-V.| 1323| 600 154,6 60G Oesterr. (Credit ./ 108] 160 L P. 169 » B0Bz ibernia Bergwk./41/1.1; 7 [1000 1.500 102,50bz G do. ULV.VI.r3.100/5 | versh.|5000—75 [107 ,00G Braunschw. Bank| 5d| 300 [105 50et. bzB do. pr. ult. Jan. 161,70 162,60à/50bz lseBergb. rz.102/42/1.1. 7 |1000—500 A do. IV. rz.115 4511.1. 7 (3000—100 115; „0G do. Creditbank .| 61! 300 1109,10G do. Länderb.abg.| 6 | | 200 fl. G. |— Kali-Wk.Aschersl.|5 |1.6. 12/1000 u.500 102,59G do. X. 13.110411. 1. 7 13000—100 110; 40G do. Hann. Hyp. | 51) 600 104/25G Oldenbg. Sp. Bt 11 | 300 145,5 90G v. Kramsta... ./5 1.1. 7:/1000 u 500 102,25 bzG do. L. L 100/4 | versch.|3000—100[100 50bz Brem. Bk. Mrkit.| 6 | | 1000 [103 ,20G Osnabrüder Bank| 8 | 500 1127, ,„T9G Laurahütte Part. 411.1. 7 | 1000 102,30G do. X11.rz.100/4 |1.4.10/3000—100 100/80G Bresl. Disc.-Bnk.| 6 | 600 {90 80 bz Ostfries. Bk. 60%o| 74| 600 |—,— Louise Tiefb. (100) 4511.1.7 | 1000 |101,10G do. X11. rz.100/4 1.4. 10/3000—100[10L. T5 bz do. Wechslerbk.) 6 | 600 91,25 bz Petersb. Disc.-B.| 16 | |250RbLl.P. 136 ,00G L Loewe u. ce (102)/43/1.4. 10.3000-1000/101 75bzG do. X1.rz.100/31/1.4. 10/5000—100[93 ,75bz Brüfselèr Bank | 8 | —| 500 Fr. |— do. Intern. Bk.\12,1| |250Rbl.P.[112 50G Mö. &Hollb. 105/41/1.1. 7 [500 1. 200/104,00G Pr.Ctrlbde. rz.100/4 [1.1.7 5000—1 101,20bz Cher, Bank-V; 65 300 100,0 ,00B e Hyp.-Bk| 6 | 1200 1107, 75G Naphta (Nobel) . 6 [1.4.10 820 102,50B * do. 1890/4 E 10 102,75G Coburg. Creditbk.| 5 | | - 300 [90,60G osener Provinz .| 63 | 1500 |103,00G Nolte-Gas .. . .5 [1.1.7 [1000-100 104,10G dee Ls 33 vers. 5000-—100/93 30G Dänische Ldm.-B.| 54 | 450 |—— Preuß. Bodencred. D | 600 |118,75bzG Norddeutsch. Uoyd|4 |1.4. 10 5000—200/99 ,90bzBkl.f, do. fündb.|4 E 10/1000—50 |—,— Danziger Privatb | 8}| 1500 —,— Pr.Ctr.Bod. 50%| 10 | 600 152,25bzG Obersl.Eisb. 105/4 |1.1. 7 | 1200 do. Comm.Obl. 3511.4. 10/5000—100| 93; ,30G E Bank 9 | [250 fl.füdd. T Pr. Hyp. -Act. -Bk.| 61 alie 600 1117,75G do.E.I.C.H.(100)/41/1.1. 7 ¡1000—500 101, | 30G Pr.Hp.A.B.1.120/42/1.1. 7 |3000—150|114,00G do, pr. ult, Jan. Pr.H.B.A.G.25%) 8 | | 1500 [101/75G PassagePart (102)/4 |1.4. 103000200 99,10G fkl.f. do. VI.rz.1105 |1.1.7 |2000—200[110" 90G « f. Mf.-A. angm.- 9 | | 1000 [124,9 90bz do. volle . S ETSOOTIOLSOG S alker Gruben|411.1. 7 | 1000 A div.S. 2 E 4 [vers ./9000—200| 101,20bzG do. pr. ult. Jan. 124, 708124, ,20bz n .Imm.B. 4pSt.| 15 | 320 278" ,00G SchultheißBr105|4 [1.1.7 /900 1. 200 103,00G 00/3, vers. /3000—200/93,40bzG | Drmst. Zetteldank|4.40| | 300 T eihsbank . .… .18,81| 3000 142,90 bz Solvay - Obligat. |5 |1.4. 10/1000 u.500|103 25G pr. Prot. A G. Ct 42/1.4.105000—100/100,10G | Deffauer Landesb. 8ST 2800 Rostocer Bank | ‘13| 62,50bzB Tiele-Winkler . .|4 (1.4. 10 5000—500|99,75G 4 |versch./5000—100/100,80bzB Deutsche Bank. 10 | | 600 [1555 ,90bzG | Russ.B. f.ausw.H.| 7 | 20RD. e Westeregeln Alkal, 5 LL7 | 1000 96,75 bz / dz verih./5000—100/93,10G | “do. pr.ult. Zan. 155,754156,00bz | do. pr. ult. Jan, : Westf.Grbv. P.O.|5 1.4. 10/1000 u1.500{102,50bz Rhei OvE Dre 4] versh./3000— 100]. ] Dt Eff.Hahn50%| 8 | | 300 [112,00G Sächsische Bank .| 6 | | 600 [114,6 60G Zoologish.Garten|5 |1.4. 10/600 |—,— Deutsche Eisenbahn-Stamm-Actien. Marienb. Rap: ult. I Jan. 53,90 bz Dux-Bodenbach .| 123] —[4 | 1.1 | 200 fl. S. ‘1235,10bz Div. Deutsche Ei É A i ae N Nèschl.-Mrk. 4 f A | 300 A. 101,00G do. p. ult: Fan | 234,60et.235 ‘602235 by “Aachen- Mastricht] 3 |— 11 | 11 600 A 163,606; - - | Ditpr. Südba i 1.1 600 6 169,50bz do.St.-Pr.Lt.A.B| 12x 24 E 100 fl. S. E Altd.- Colberg ..| 44/5 4 | 14 500 e 1100,30bz “do. “p. ult. Jan. t: E09 30540b4 Gal.CarlLB.gar. 4 4 [1.1.7 | 200 fl. C: M. Altenburg-Zetp. „/91/50) 4 | 11 300 e [176,25 bz Saalbahn Va ail 300 & 83,90bz do. p. ult. Jan. 90,60à,40 bz Crefeld A, 4/5 4 | 14 500 A - 198,00bzG Stargard-Pofen .| 41| 411.1.7 300 J 1102,00G Graz-Köfl. ST.-A.| 7 | 4 [1.1 | 200 f. p. 117,75 bz Crefeld-Uerdingen| 0 | |4 | 11 500 K L Weimar-Gera . .| 0 | 4| 11 300 M 20,70bz Kaschau-Oderberg| 4 | |4 |1.1.7 200 fl: S 76,60bz Doctm.-Gron.-E.| 4 | 4 | L1 600 d [104,90bz Werrabahn 3M 20% [8756 Kronpr. Rud. gar.| 44 411.7 | 20 l S 00G Go LBSRA : 10475 b do. p. ult. Jan.| 76,79,500,60bz | Lembers Cher 7 | a 415.1 l 200 fl S. |106,10bzB Eutin-Lüb. S E S! 600 d 14750G Ausländische eann R und E ‘Prior.-Actien. | Dest.-Ung. Stsb. 4 | 4 | 1.1 500 Frs. vantf. Güterbhw.| 52/ 14 | 1.1 | 1000 u. 500 M |77/30b; Albrechtsbahn ÿ [1.1.7 | 200 fl. S. 3860G do. p. ult. Jan. 1272126,90b4 albcrst.-Blankb.) 45) 4 | 1.1 | 1000-600 |101,20bz Aussig-Teplitz . 4 [T1 (abo: 200 ô.W./409,50bz Oesterr. Localbahn| 4t| |b | 1.1 | 200 fl. P. 176,40bz ¿2e 10 4 [1.1.7 | 500 fl, fübb. [221 756 Böhmische Nor b; ARdA do. p. ult. Jan.| . 76,702,50bz udwh.-Lorb, gar. : f z hmische Nord il P. h Lübeckt-Büchen 2 4TH 600 148,75 bz do. p. ult. Jan E Dest. Nordwestb.| 41] |5 [1.1.7 | 200 fl. S. [S - 148,75 bz G- Bs A We kbi 745 IL7 24 do. p. ult. Jan 91,25 bz do. v. ult. Fan. i h (f i [1.1.7 | 200 fl. 6 : O D d 2E | [& l 14 e 60bz lt. Jan. E a Élbthaldahn 53] [4 | 1.1 | 200 fl. S. [103,10 G x Mainz - Ludwigsh. zt 4 Tf 600" M 116 U Bullehrabe? B. 10 4 T1 S P f C ERCED N Do S, 103, 30A, 40à,30bz do. p. ult. Zan. : 660bz a Pik Gan. 206,25ù 14004») Reilenb-Parbub 3,51| (44/11 | 20 C in. E * Marienb Mlawka]. 1 | 4} 11 | 600 4 N 006 C/atat-Agram . | 5 | 5 11.1,7 | 200 fl. G. 110200 bzG eihenb.-Pardub.| M4 fl. C C