1892 / 24 p. 25 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

zum Deuischen S l

M Me

Börsen-Beilage

1nd Königlich Preußi] schen Staats-Anzeiger.

Berlin, Donnerstag d den 28. Januar

1892.

Lerliner E rauer 14)4 T En T 3, Amitli Ú om 28, Jannar 1892, | Shweiz. Not. 80,80 bz 158 Solicoup. 324.70 bB | Posen. Prov.-Anl./34 1.1, 7 0000-100 S Umrechnun e Curse, Zinsfuß der Rahn: esel E 1 egensbg, St.-A./3 |1.2. 8 /5000—500/82 82, s \ Hetten-Natiau . 4 1.4. 10 3000—30 |— 1 6,)/Dollar 4/25 Mark ‘1 rama, Lea Le, festa 6,90 E Fonds und Staats-Papiere. i E p 4 veri 1000 1.500 A O 102,80bz 12 M = 2 Mark. 7 Guld ; L Rees 0u. y ger .. ./4 1.1.7 |8000— Es E E nel L (1.41/10 50002001107 00s 1 T Ou S | p Bs 10100080 (102001 fe A Mart. | do 24 24 versch. 5000— 200/99,20B h toterSt. Anl. 3L/L1. 7 |3000—200/93,90B E -/84/1.4. 10/3000—80 9% 60G Austerdam Too A, 8 Bent „Dic, do. do. ao ver[ch./9000—200184, s4,70bs Spand, Oi 42 N 4 E 102,90B Pouußisehe S 7 E 10/3000—80 102,60G Brüssel. Ann 200 fl. 2M (3 2 E Preuß, Gonf. Anl. 4 f E 106. e Westpr. Prov-Anl|34/1.4. 10 3000200 da, O Chan S estfäl.|4 14 100050 105200 Fres. (8 T. 4 [80,86G e —900/99,20 bz Pfandbriefe. / ü 44 (4 8000-3 Ständin pie. 100 as 2M! P 80, E bat bo lk Yan. E B Tot E S 6 11.7 3000 —1501113 40bz E H 300010 102506 open ; Ï D 1 S S 4: 13000—30 |—,— Lon | 100 gr. 10E. 34 12 112106 P S E t.13 | versch. 16000—200 L M S 4 IL7 3000150 1E AUE G 4 s 000 D j E 8 T. Sts.-2 E L D 3111.1. E [ erie An versch.|2000 gijiab. u. Dporto 1Nilreis l 20.2903 L 4 11.1.7 13900—150101 10 bs gend Central L 117 io 12.8 0 Ob lu T urmärt, Schldv.31 1,5. 11/3000—1 / ¿11.1.7 6000150096256 G E Midi U. Bare 1 Milreis 2M. ÉRUS Neum Do (3T 1E 50, É 3 11.1.7 |5000— S0 röhzal. Hess. Ob./4 115.5. 11 |2000— à 100 Pes. |14T.}] y |70,80ba Oder-D 3T 1.1. 7 8000—150|—,— 2 u. Neumärk. 3/11 150/83,70 bs Hambrg,St “Rut. 2912 200 100 Det 5E |—— r-Deichb-Obl.|3L 1.1, 7 |3000—300|—,— el./35/1.1. 7 (3000—150/99, ‘00b C 3411.2. 8 2000—500/97,00 gen-Yark 1008 A t 118,75bz Barmer St-Anl 34 versh, 5000209 93/5B A P 2000 120 ‘906; da, ore 27 31 E O 0B A 100 Fres. S 500/102, E (S PAEBE 0 —000/95,90G Bet vér L 100 es 2M /8 80 e Bel Stadt Dit 5 S O 20 G E Be E E ge 10G Medi EibScld, : L 2 O E 0 fl. |8 T. : B S 6,25 bz z A S 3 o. conl. A ag. E , wendi E E O S A = Cha 18 (14.10 4090 10005/00HG , ; Jag S : do. (341.1. 7 |3000— 50 . W.-Spark./4 1.1. 7 5000—500|—, l T 100 4 2M { ä arlottb. St.-A.|4 |L.1. 7 |2000—100|102 g j 75 [93,50b Sachf-Alt.L- L 500|—— Sich, Plâge 100 Fes 29 / L 1710008 o. do. N 4 14. 10 2000100 1020081G N A L e 2000 200101606 Si s SL-A 69 sf O. 1200 i » n. Pläge .| 100 Lire |10T. 78,70G Crefel! O N —100/95,40bzG ächsishe eee T: —20 äs. St.-Rent.|3 |ver| N S do. oe 15700 Lire 2 51 refelder do. 32 versch. 5000—500|—,— 4 11.1. 7/8000—75 |—— d 3 | vers. 5000—500|85,40G St. Petersburg . 100 E 29 | 5 2 Dona do. |4 |1.4. 10/2000—200|— Sü. altland. 81.1.7 3000—60 |96,80G dg din Diner f i ers. /2000—100/94,40bz* l Warschau 110K S. 3M 1 196'50bz Di E226 s E L 8 E do Tf. A C CSHLLT E Württmb. 81—83|4 Lech R 2E 4 199,00 bz do E -200/— 0. do. LEACA 11. E reit ———— o Dukat. p B, lin, CpabN-Y./4,18G Elerfeld.Dbl.ev. 3 L1: 7 s E S H LL7 E turhes, r-Sb|- p.Ste| 120 (85500G L . 4 n F Li r -' * = 1, S e ee R O s 16,16 ng D S O E o. do. 7 E , G 7e 80b 8 Guld. Et 1618 G |FreBkn 100F. .80.95G Hallesche Sf. E S s d A E L S 139,00bzG Imper.pr. S ie Nolen E L 316. 1112000200 N (Gr. 4 (1.1.7 5000 200/1017063 | Gölu-Md.D Loose— (p. St@| 60 E 10G do. pr. 500 g f.|— Fen N eten 112,00B | Kieler do. 8913 |L5. 11/2000—200|—— W o. 341.1. 7 5000—200|—,— öln-Mòd. Pr.Sh 34/1.4.10/ 8300 183 Se aon Oh [Ba SL Bs E E Amerik. Noten| ‘Uls 3öbs | bo. do, 189131117 |5000—2 4,50baG B rittesG.1.B 36 1.1.7 5000200195 25 Cübecker Loose . ./34/1.4. O 1000 1.500#|—,— Jan. 198,75à,50à | Mainzer St.- «1. 7 /5000—200/94,560bz G E I 200/95,20G Meini ae 150 1128,00B do, Tleineld,175G 2 ¡v0bz, ult. Febr. A Lao s bo Ls M E O S d neulnds. IL LSHLL7 200060 [99/22G Oldenbüeg ‘doofe 8 L 180 128.009 reuß. Prv.-O. 321.1. 7 Ea appenhm. 7 fl.-L.|—|p. © z Ausländische Fouds. Z 3000—100}93,10G Hannoversche . .| L U I800030 Obligationen A l 98,75G Argentinische Gold-Anl. fe de zu ens D O Is LEAD Dt -Dstafr. Z.-O.þ5 11.1, 7 110 ouialgefellschaften, E r. 2 1900100 Pos, (8680hG do. Staats, “Anelhe 3 LLT | 4500450 92,5064 ff. | Swed-St-Unl. v. 1886 9471.612 E do: T S E es. 138,20G do. eine/3 | 1.2.8 : E 0 Ds v1 E 500 A 193,75B do. do. Mde N 1000—100 Pes. |30,20bzG e S -Rente .. . 4 [1.4.10] 1000 u. 900 Jl G. 19640 E St.-Rent. 180028 9 - 93/80 bz bo. do. äußere v. 88/— Ca E n E Gm Lt. 20A O E do. Lagse e es E S E o. fleinel—| , —20 L [30,20bz do. E o o fbr. v. 1879/4311. r 80,75 bz Barletta Loose ; E 100 L 30,25 b 0. Ne -Rente . 1,2.8 1000 , do. o. 1 ;| 1.4.10 3000—300 M. 10260 Bukarester Stadt-Änl. 5 S 2000-400 (0008 do. do pr. ult. I d M1411 100 n, 100 f 182/0061 A do. “ia 117 100 A o. eines | 15.11 v ,60bzG do. e B 0. fleine/4 | 1.1.7 Las O Y do. v. {1888/5 t x 400 b 94 60b od 0 Weie 0645 [1. 3. 9 | 1000 , do. A - sl 4 600 U. 300 M. Lide Ed 6.12 O ,60bzG do. u. 100 f. 8 e- Pfdbr. 8344| 1.5, a. / Ÿ do. N T R L 6 94,75 b¿G Eh „da. vr ult San fl 189,40 bz Ss Eidgen. rz. 98| zl 11 A, 6 1101,706GItLf. Las Mes Vroy. Anl, S: 5000—500 E OLO u do. kleine 1 L E S fl. 181/60bz es Gold, pa E ce 145 100001000 Fr —— e 5 s do; s E andbr. 5 | 1.1. “A E O E Ghilen Gold-Anl. leine E 20 £ 59/25 bz G o. do. pr. ult. Jan. E : EEAE do, D pre P O | 11.17 | - 1000—200 £ Ï do. Loose v. 18547 A 1885 | [16.118 400 / : do. 41.17 89,20G D G 4 | 1.4. | 250 fl. K-M. [123,4 do. do. pr. ult. Jan M 185,10bzG i L Staats - Aul. 51 1.5.11 1000 A P do. Maeder Eure ö8 S E 100 fl, Oe. W. 12540 G R FA Schuld : 4 [hw] 24000—1000 än U Ls -Dbl. 4 Ee 2000—200 Kr 11000 Hf. E O Be Sa 15.11| 1000, 500, 100 fl. [125,10bzG St todhlm. E ult Zan. Pes. 62, 10G If. 1.7 | 2000— Z ä o. Lo 125a125, r. v.84/85/4}| 1.1.7 E è d Genn So vop B de P100O! E | do, Bodincamir Dit [1211| 20000. 20 O E L Donau-Re T7 000—200 Kr. [92/50G A nische Pfandbr. T—V|5 | 1.1.7 3000—100 Rb E Se ae 9 | 2000—200 Kr. [98/7064 » L ..9 1.1. 100 fl. o. Liquid.-Pfandbr. L. P. [62,80bz El.f. [4 156.12 | 8000—400 Kr. - “G0. priv. An: e gar. 1 E 1060160 2 108,40 bz Pie v. 1888/89 i 20 O A Va d h Ed bo. 2 ne fein 1 e E L s 2 20G E S 88,10G cine 411.410 4 0. do. fl s S 50G O 250 L ' do, Tab. #/ 1.4. 406 40,80 bz G cine/4 |15.612/ 800 u. 400 do. po n E LSIN O 20 É ‘haaleo ge? Zub -Monop.-Anl. 44 14.10 67/306 Se: 21/150) 9000-900 Ke 100,206¿G do. do. pr. ult. Jan. u. 20 L 95,60bz Röm. Stadt- D Anl.|4 | 16410 | 100 A6: = 150fl.S. 104,00bzG a Anleihe v. 65 A. cv./1 | 1.3.9 1000—20 £ / B S C L boi O0 O8 I n L 500 Lire (87,50G A N B 1139| 100020 £ |[2535G A E “Änl (123,9 | 4050-405 6 196,20G Rum. Staats-Obl. fund (5 161 A SL200G do V6, D. 56 Er Zie %G I.f. O e 10 Mur = 30 M 5800B S mittel | 16.122 2000 M 101 70bi do. C.u.D. pr. ult. Jan. 1825G Spe Sd 1.6.12 4050—405 4 |—— E fleine/5 | 1.6.12 400 101, 70ER do. E 511 51 4000 120 18/25bzG do. d 4 2/6 4050—405 6 N24 . D, amort.|5 | 1.4.10 16000— Ö do. Fleine!5 | 1,5. u. 2000 85, ,00bz G S 32 16.12/ 5000—000 A O feine |1.4.10| 4000 u. 100% 208 do. consol. E L2G 400 85.00G aliz. Propinations-Anl. 4 E T9 Gr, 29,90B E 1889/4 | 1.1.7 | 5000 L. G. 84/20bzG do. privileg 1890/4 1.3.9 j 69,25 biG GUU 0 Lire-L, .. .|—|p Eis 1000 Lia E bo 00: 1890/4 112 1000 u. 500 L. G. (84 '20bzG Bs De feines L 1.7 | 25000—500 Fr 83,006 G othenb. St. v. 91 S.-A. 31/1 e 125,00B s , z L. 84,20 f - eine/5 [1.1.7 * Aasan C S S | S ca K a 0 00erl5 | 11.7 500 7,00 bz do. É De u. 111,70 bz T C -fr.]p. t] 400 Fr 6 do. cons. Gat -R ted (14 fr. 67,00 bz G do. cine\ó [1.3.9 111 £ Es o. do. pr. ult. Jan. . | 67:90bz i do. 100erl4 R s É 417,00bzG do. A O a S2 e N £ |—— ah (Egypt. Tribut.) 4] 10.410 1000—20 £ 67,4020, 60Ez D, E „fine 4 1410 00 0 As, E P E U 19S be 193204 val. Goltrente e Lt | 1000-10 95,606 do ho: Aeine/4 1.17 S O «S | do. inn. Anl. v. 1887 4 | 1.4.10] 10000—100 Ÿ R E L |117 O 03 S0E bo. Gld.90(Pir. Lar Yo | 15648 500 £ 61 75bzG b0. » 00. -Pr Ml Sie E Rbl. |—,— O R S |117 100 f, 080k E o. _mittel|5 | 16.6. 100 £ - [V4 E 7 s 9 Q 93,20% Be L ATEO O E él, 76biO do, G ke R E lk do. Eis-G-A.89 5000 44| 1.2.8 O Febr. 93193,20bz Holländ. Staats, 2E 31 1410 12000—100 fl. [100,30G O o T, 18808 B E bl. [102,00B 1f. | do. do. 1004128 1000 l. [102,206 omm.- A eL 124 E , L. 1000-12 1008 do. Á 500 fl. " B firuarfe. ME-Di “Pa, ¡4 T 500 diee N 1063 tl.f. A d pr. ult. Jan. 5 f 25 R6l ft 100208 0: Guld Invest.- a4 p 117 1000 A 10260816 . Le 4 0 L . j z | S 0 : 2, bz 2 fas O C Gar Ta! Döb S Meh et “inl. von 180014 |vers.| 8125-125 MEL, @ E bo: Pipierente B 1612 1000-400 d (101/2061 bo. bo, : idt 1-17 | “4000-100 F f A S0 do. 189011 Em. 4 O E G t do. do. pr. ult: Jn 1000—100 fl. 189,00 61B 0. A 9, en j E o L S iy. (U Dd ta 2 A S H 75 90, S A Do O A ‘Em. i vers, Í R L .|—— s s Temes-Bega gar.|5 Oen A 251,90 bz KopenhagenerStadt-Anl. 2 1.1.7 | 1800, 900, 300 d [r ; bo, conf. Eisenb. Anl 4 |ver) 15 R [91106 D Sinai. O Me -Anl. 86 I. 11.4 | 1.1. 2000 i Deri4 |v : ¡100 1.4.10 D ra do. do. flcine “s 400 f 10 4068 e ler'4 ves 5 94,30à,40bG s G Gold-Pfbr.5 | 1.3.9 Befe L 4e Luxemb Staats-Anl. v.82 (14.10 1000100 A 2 Ee A da, pr. ult, Jan 2420406G Baietiaztep üoese (0 S N Roon änder Loose . . .|—|Þ. 45 : vers 3s . . « \—p,Stck U ¡OU De Q. v h O E e a S as e Anlei je . 6 | vers. 1000—500 82/40b n. ¡T9 bz Tuf L S O Cd 108 82 60B N ITE S [1.5.11] 1000 u. 100 Rbl. P. 168 80890 ürk, Tabats-Regie Ack. l | 1.8] 600 E P boi E kfleine/6 | versch. 20 £ S1 4,70B G nicalal-Düliga Jan. L Ned do, pr, ult. Jan. r. Ei as do, . 2. pr. ult. Jan.) L do: ede A 15.11) 2500 Fr. 19,40à, 7 bz “_Eisenbahn-Prjoritäts-Actien und O lee R e Oa E R | Rur va E T R L e M R otha E L S s | gam A E O a E e 0 0. von 186 2a: 147 veigie . (44 1 9 E O: ifo-DbLl5 (11.71 * 200—20 L |68,26bz do. do, von 18665 (139 | 100 R QOHA Braunschw. (1.1.7 | 3000300 76 Moskauer Siadt A : 68,60 b do. Baba Stiegl. 5 [1.410 1006 u R N lealeu Marien ls T O 99,606 t-Anleihe/5 redit 45 bl. 168,80b qu 5 [1.4.1 ' Neufhatel 10 Fr. -9 L 1000100 Rbl. P. |62,30G 0,117 | (100 Rbl, M. [100 50B D-N Lloyd (Mest-Wra)/2 L117 | 3000-500 [9950 ew -Yorker Gol: Anl.16 6 Lt 1000 1085 E R “l da, E „Bhcr. „sa r 42) 1.1.7 | 1000 2 100 Rbl. |94,90G E 84,884 1.1.7 200 u. 300 99,50B , o. Kurländ. Pfandbr.|5 [26019 1000, 500, 6 Rb. 86, N e. Magdeburg: W E fetgcls L M 4 SeA 9,20bz Mainz-Ludwh. 68/69 gar. |4 | 1.1 00 é 87,75G h. 68/69 gar. 4 [1.1.7 600 102,60 bz