1892 / 25 p. 23 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E E A 0A N 1c YEN T Ae ("E Ap L M E E

E EBEIR MEEE M 4

zum Deut)

M DePs

Börsen-Beilage

Verlin, Freitag, den 29. Januar

hen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staals-Anzeiger.

1892.

ns _ A 3000—80 |—,— 7 [6000—100/93,00G pelle aan ara : 102,00bzG -Anl./3F11.1. S 82 60B ur- u. Neum S NLELS 1324,60G Prov.- -N,|3 [1.2.8 |5000—500 Lauenburger . . ./4 1.1. 10 60bzG Schweiz. Not.|80,05bz | Russ S 1324; S Henabo Sitigla Hess N 10250B Pam E 30 (95,60G s u, 4/0. do. 3411.4, : 0G do. «¡081.4 2,60b Q uax 1892. F: Wethsel 30%, Lomb. do. 1000 u.500/87,00G 5'60bzG Berliner Börse vom 29. Jan S o aud Singts-Rapiere: EerSt-Anl. 34/11; 7 [3000-200193 90B De 103 2064 Amtlih G E L ali 14 10/5000 200/106,75G 2 eret Vat 411.7 200 Bs Rhein. u. Westfäl. 4 102506 Umrechnungs-Sä escta = 0,80 Mark. Dische E -An /5000—200/99,10bz St.-A. 91/4 |1.4.10/1000— 9420B Sächfi fie 4% 102,500 == ) Mart. 7 Gulben slibb. Währung = * verd (6000200184.70BIG | Soand: ; 4. 10/3000—200194,5 lesische . 103106 1 Guiben bfierr, Währung 2 Mar. 1/70 Mark, 1 Mart D Mat | do, do, è verd: N 7b, a 84,90bz | Westpr. Prov-Anl|3#|1 bbriese: Sdlow Holtcin.(4 —200[104,75G 1,60 Mark, 100 Rubel 320 Mert, 1 Livre Sterling 20 2e Conf Unl. 4 |versch.15000150{106,75 bz o e |Bavisde Eh A4 d pu 20 106,30 bz E Wechsel... u-Diac. H E 3114.10, (000200199, 200 h Berliner 41 7 3000—300 E Bayerische 2 5000—500096,00G 2 do. O0. 000— D E e my is 3000— 1 S 900] 96, N E LA O Ó 8 S do i 3 [1.4.1059 84,70bz, Febr. 84,50 bz L : E 3000—150 M B E i: -8 5000600 Brüfselu, Antwp; O zan : 8 A 2 R A 3 j versch. E Febr. S „90bz Landsahf. Gentral 31 S E 96,25bz p A E341 2000600 97,10G d? j E Sau 10 E 3,70b | O Skfakdin. glle. 100 Kr. t 4 O 68/4 111.7 S e B LT Er 99 '00E 22 31 Le N Kopenhagen .… .| 100 Kr. do. St.-Sthdsch. a 1s l 3000—150| S Kur- u, Neumärk. Hl e 3000—150/95,90bz V do. u 3000600 96,00G A 1% T S 3000—150|—,— E a 719000 120 E Mel. Gib Sd. 21.1.7 es S Q Le Le —— S S «L, S S 3 isab. n Dportò 1 Milreis 7 e -Obl./8L 1.1.7 5000500! 93/90B E B C Se 10Fs bo, conl. An 3 99,60G 00D | 4 Ske St. L O s 5000 800! 1010 Pommersche S S 101 1,60bzG Reuß. Cd.-Spark. 4 98 75B L aba u. Biee| 108 Vel 2M Berl. Stadt. Obl. 34 verse). 5000 100/65 bs Pan rg 14: 7 800015 (350 | SIS Al BDE 9 150075 G New-York. E res lg do. E L qs E 105 5000-200 101,80 bz do. do. E 3000—200 G Sä. M di vers, 2000—100/94,50 bz G*- | PATIS: e E B N Breslau St.-Ar vers. 3000—200|—,— : Pee A 11.7 (5000200196, do. Ldw. Pfb.u.Cr. f —— _./ 100 Fre dt-Anl. [34 vers —100/102008,G [Ie 341.1. S L t 4111.7 | Er abapcfi (7) 100 fl, (8 T 4 Cbarlottb St. A ed 10/5000 100/102 00BG 3111.7 (300060 (0680G | Wald. nb. 8183 4 verséh. 2000— 200) Budapest He 100 fl i: B do. 1889/4 [1.4. 10/5000 A 95 40B S fai 3411.1. 7 [3000 B , Württmb. Er 54, u 0 2000— , | BT S 351. Wien, öst. Währ. 2 | 1} «h e o H E 5000300 E Tds@. e A.C U LT 2000150 96, 80G Euebe r T P 1200B Suna ‘Pläße .| 100 Fres. Gefr do. 4 |1.4.10/2000—2 —— do do.Lt.A.C/4 |1.1.7 E pas Ansb. a -L |— f P E E is (B af t me T e Pas | Bp e psfeldorfer a0 LL7 (9000500 o T DISELL 7 13000_—150/96. 4 ,00G 00 R. S.3W. 6 D oie 8003 LL7 94/75 bz D.31 1.1.7 3 s Bayer. ; 105, et ‘ipeteiBlta 1 E S. 3M do. do. bl. v.34 1.1.7 (5000 -600194,75 j do. 4 LL7 |3000—150|—, Brauf@tóà Loose 134:006zG do, R. S: Eer 1889 32 LL 7 (500050019475 bs E E E E E ln-Md. Pr S 34 1 DE 1100 R. ; 1889/34 1. R IT.'41L.1. 2 6 Cöln- j Barn ocb-Sorten e E is GssenSt Du V S LL7 (3000200) Sülan bist Gr4 117 5000200 E * | Dessau. 4 Soose 1 L 128508 Dukat. pr. Sb. ror G (Belg. Noten - 180,80 14 10 /1000200|— e Le ooo O Éibeder Bose ‘31 57406 Sovergs. L is e Eng oBin 1 2 Halse St-Anl E 11 E E Vesfäliste : 31 E {7 5000200195 103 Meininger 7 fl.- Es 128,00 bz cs. L P 70B arlsr D 2000 200 ZULL. 7 |5000—? ldenburg. Loose 28,75G -St. | d. Not. . 78 do. 89/3 E ittr LB 34 E 200195408 Olden pt E falien, Note Kieler E A i vat. 5000200 i 40G mie L E i1.3/11.7 200060 95, 30B Ab tp its E Deutscher Kolnialgesellschaften, E R O “bo, bo. 1891 81 1.1. 7 1220002000 gohG | do.neulnbidh. Retteabriie, Dk Ostafr, d E L E - 199,30 bz i 4 |1.6. 12/2000— 3000-—30 |—,— 500 A 193,753 ‘do..neue. . - |— Russ. do.p.100R Mainzer St.-A. . 000—200193,25G 4 ML430| 301 5000—5 0b n „50ù, 70,00 bz S3 1.3.9 2 annoversche - “Anl. v. 1886| 93,80 bz Amacit Non 2 ult Febr. 108, 608,25 bz R Prv. O8 3411.1. 7 13000—100 E T S 4500—450 4 192, 00bzGtl.f. SOET S v.1890 34 1. A L 5000—1000 85,40G “e feine 4,1775 bz F 20400—204 S4'50G B E E E E i p L ATAO - Ausländische Fouds, N D do. fleine| 1 | 1000 ‘u. 900 fl. G. 196, WaHB O Hub -Pfbr. v. L, 45003000 n. 22 Gold-Anl. S fes fr. 3. 1000100 D 38'300, Dest. N e fieine 4 R L o 8 ritte 0A 300 6 |100,70B O E Pes. 30,10 bz 6 S pr. ult. I E 1000 u. 100 fl. [81,80 bz o: 200 feine 3000-—-300 && [101,76B L, e | A 30,10 bz 0: h 49 2,00G br. 83 2 do. bo. A 0E (99906, do: een O Sibris, Eigen: x9 08 10G Br L Ti SIRO Do S | E Shhweiz- Cidg 10000— T E (E Reh 91 wu on Mis | es g M ees do. do eine) L s N Do D C S i f 0b D e 1884 L Barletta Loose. . ck 5 2000—400 6 94 75b bo: _do. pr. S R 1000 u. 100 fl. S100 pi : ult Jän, 184/75 6zG Bukarester Siadi-[al, - 5 1511 N 94 60Be G do. e -Ren t feine/4 S 100 fl. [81/80B; do. o pr. L: PADE S do. do. v. 1888/5 |1.6.12| | 20 94,60bzG E, S ; f 100 fl. 81,80 bz do, do. pr. ult. Jan. M hrs lew] 24000-—1000 Pes. 163, E f s do. Tleine/5 | 1.6.12 5000—500 A 125,50bzG U N kleine 45 E Spanise SUU än | Kr. [102,00G Buenos Aires Prov. Anl. fr. 3. 29 2b G bo: Gooe A L l Sial 100 f De W. [339,00B Stodhlu. Pfobr. v. 81/85 4 2000 200 Ke. A 50G 26 do. S S 29/95 bz G 0. Crev:-Soose v. d8|— p. St 500, 100 fl. [125,75B 9000—200 Kr. |9 s do: Gold- Anl. 88,/— 50G do. Cre s 5 [1,5.11| 1000, [95,20% 60bz L E 000400 fe Tas dnl. 1889 43 1.17 | 1000—200 £ |8 20G R A 317,80bzG do. _do [eibe . 800 u. 400 Ke |—— Gold-Anl. 1889/43/ 1.1. L: e do. do. pr. ult. Jan \—iv.St@ 100 u. 50 fl. S E Stadt-An cibe . 800 u. 4 P9506 Ghilen E 44 B A O do. Loose v. 1864 . Ï E 20000—200 .162/90G Lf. do. Laue 8000—400 E 99.75 bz - sche Staats- Anl. f 1.5. 2000—200 Kr 11000 ä do. Bodencredit- ‘Pfbrf. 1.7 | 3000—100 Rb. 30G S be) neue v. 800 u. 400 Kr. 199,75 R ‘Obl. zt L 2000—400 E G De e Dfandbr ¿ 1612 S: Put 60, ‘90bz B do. do: kleine 9000-900 Kr. a ee —200 Kre. |—,— a N E Staats-Anl. E zl 117 2000200 M 108.4043 yortagie Al. f “leine il 1410 406 d 67, G Tit, I: 65A. H 18 E If. do, Boderedpfbbr, E17 8 L S b.-Monop.-Anl. 4 1.4.10 150fl.S. |104,10B E 0. 18,25ebG , -Reg. 100fl. j 1000—100 A do: Tul „9 164.10 | 100 A0: = 150fl. fe 30G do. S E Equptische Anleihe gar. B aaa —_ R Stet Maik Lia 2 2A0 200 fre [81 30et.bB T it Ska 4000 u. 2000 6 [85 00bzG N 150 E Ea I6i 4000 IOL R do. Administr... : -5 6940bG bo. Do: feine 4 L E E E E O 00e Mol 0E R confol. Anl. 1890 : 83,00G ¿ O do. pr. ult. Jan 2 96 25G do. 0, fleine/5 | 1.6.12 CAIOT 90G D. l 1890 S “e Fr. |—— j t. - Anl. 4 | 164.10 —405 6 96,2% do. do. ei 16000—400 do. privileg. | 25000—500 Fr. : Finnländ Huy. Ver -Anl. 4 He 10 fn = 30 6 [57,75 bs Do: do. ama 1210 4000 u. 400 an G do. Zoll - L eue 900 S Vinulândi/de Lose i864 612 O R N 18894 (117 C O R G 8 20666 E pr. ult. Jan. 0D On do. v. 1886/4 Le 5000500 46 E D kleine|4 2 - E do. Loose Loe 67,50b» Febr. 6766/80267 bg i Do R 3e S 99,75 bz do. do. TSAAIE 117 2 s 00G do. do. pr. Ult .Jan.| 41 i E Tage aationd-Unl (s 17 E af «Engl: Anl. v. 18226 139 | 1036 R E a 4} 9340b¡B Gali, 60 UireL (p. Ste 800 u, 1600 Kre. |— R E A 1000/42400 L 93493,106z | Wn. Goldrente große 4 1.1.7 93.75 bzB Gothenb. St. v. 91 S-A, 5 117 | 5000 u. 200 Sr. [67 1068 bo. conf Anl. v.80 bera \ 1911| 625 RY. 93293-1063 do. do. mittel 4 L U 4 e e N O Griechische a 188 O S Ls M ‘00biG G do. Ey Anl. v. 2 S 125 Rbl. Ee E E 93,502,406 Febr. 92,250,205 L O do. do, 5 ! do. do. pr. U | 5000 L 102 106; B do. nte'4 1.4.10 49 ‘00bzG . pr. ult, Jan. 100 R j.-ÀA, 89 5000 44] 1.2.8 | 02.406; B do. cons. Gald-R Mare 4 L 50,76bzG A inn_ Unl v. 1887/4 | 1.4.10] 10000—1 —— És ris e -A. 100044 12.8 102506 S fleine 4 1.17 | 6000 u. 2500 0 Fr. 2088 2 S | bo. do, pr. ul. Jn 2% Rbl. |103,906z 1f. | do. po. E A do: Monopol Mine |LL7 6 e 1886 1642 10000 126 R 103. 80B S E 117 0 2 20) fl, G. [103/90el. bs do. Pir. Lar, 5 | 16,6.12 62,50bz S: S —125 Rbl. 100,50bz B O n (42 1.1. S fl. 189,00bz do. Elb P itiels 16613 20 62,60bzG do, v. 18846 1.1. bl. 1100,60bz 4 te 6 |1.,6.12| 88,70,60 ba R o, ‘ein 14.10 12000100 e 00 do. Ea S de E e S on 00G Holländ. Staats: R (1 69,25 bz a 4 St. Fran A 1889/4 R S E Ó 94/50 bz O -Bega gar. 5 A E S Cem Ob 4 A 10 94, N S o: do: Gm E R E E L eg Heine |LA ; L i E r. Hyp. : T : ILEm.|4 E o. i 100 fl Ital. 'Fationalbt-Pf M Ä 1410 20000 u: 10000 Fr. 01 E do. N T Em. Ä N É L do. Bedenceedit. Gir A N Vg Do. 0 ISLN 91,30bzB N IV.Em RbL. 94,10G . 14 11,5. B Do Mente. 1e 8 17 9%ù,10 bz ‘Febr 90, 90A 80 bz do. oi Gistah, - Anl.\4 125 Rbl 94,50B do. Grundentlast. Db 25 ek d do. fleine “91/2 i 88, 90B do. c E ris. : G 94; 0B Venetianer Loose ars 11 1000 u. 200 O fl S. 1105,50 L do. do pr. ult V 11.17 900, 300 d |—— B A -40ù,20bz, Febr.3,80d,70bz | Wiener Gommunal-Anl. 3UL 94,30G t1.f. Kopenhagener Stadt-Anl. 34 e 00 M. ü E do. do pr. ult. Zau: T4 | verse. E s S S6 Tik. Leba Rege-Ae L E Ü ab, St. “Anl. 86 fein e 0B Do. Da Drient- Anleihe. IL'5 1.1.7 |1000 u. 100 Rbl. P. 3/80 bz do. do. pr. ult. Jan. iidecAine C Luxeinb. Staats-Anl.v.824 A E Sd Is [1.5.11] 1000 u. O pS n a Bt 117 3000--300 e 97,70G gilânder I S U b Sid 81, O 5 do. pr. u Ban: Z A dr S ris E T S 2 s : j 89,20 bz : Nicolai Dbliga : i 105,75 Mytifanitge Anleihe - 6 G U A0 E0bs do. do SRLI4 [Ne 600-200 R S 90,7bet.bzB alp hiocigiiche V E 3000-300 99,706 3 G ù, Á f D C A N ‘bo, fleine 6 |verid 82081, V L R025 e nas 110300 n I L T TEUO Braursch. L aybeifeib. 4 14. 500 a |[99,00G : do, 90. pr. ult 18006 |versd. 80,25 bz bo. Pr -Anl. von 1864 5 100 Rol [139 BG D N Zu iteWrn J4 1.1.7 | 3000-500 d E do. bo. 18008 L E 81, E Dóbs | do. do von E 1006 n 500 Rbl. (69.004 Dalberit -Blankenb.84,88/4 11 3000-600 d / « . F, 2 F a, a [7 / ( T, 4 A L E o O D 98 | Ra d Huao Si c 115 100 a 100 Mbl, (08/58 Da a [14 L . 7 En 68,2 J Á 86/20 F, dwh, : L eint Wi fta 117 100 Rbl. P. |62,30G do. Cntr-Bher, ph 1.6 1000, 500, 100 M1. 164,901 T f. 1 Mainz-Lu Moskauer Stadt-Anleihe a E G N do. Kurländ, Pfandbr.|5 | 24.612 teufhatel 10 Fr.-L.. . .|—|p. u. 500 S a New- Bote Ae: Anl.16 [1.1.7 | 1000