1875 / 43 p. 7 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 19 Feb 1875 18:00:01 GMT) scan diff

N. À,) Alab. u. Chat, gar. fr. 116,90bz Div. pre/1873| E. Prei L j prol is73|1874 E E Prämiensehläegse März, il, 6zhsts Hatizung ves Guldagies 151, siadrigate 141. Küudipangs; B T Q ; Gui Extension . . „. 7 1/1. u. 1/7./23,75bz BrsIProv, Wehs.B.| 0 . 169,00 B Brl.Cementb. . . 125,00kèz G Rhein, Na, Bli T4 . [74,00% G gergisch- -Märkischs .. ., . 80,50—175bs etlnaaoom ree.) Feabacl f Tondoz U Geld 4 D §31 C. fa nez., C 17e R E A 127182 BESE

Chicago South. West, gar.|7 |1/5,0.1/11.|74,00bz kl, 73} ie. WeechsIrbh. . | 0 76,00bz B de. Centralheiz. . . 195,25bs G Ih, Westf. Ind. 0 1/1. |41,00vz G gerlin-Görlitzer 69—2% 3 hi2 | agio 15, 5 Bondi do 1885 1198. do, 5% tand 115. «i Bur S M A 2E E x Fert Wayne Mouncie, _— —,— Brüss, Bank 60% 10 . [103,10bz G do. Centralstr. G . 7134,75bs B Rostocker Zvcker| 0 V 32,90b» G (ólu-Minden. „...... 111—2à150%z 112 - Db de 1887 1194. ZBrios-Bahs 27% wvautrat Saoixiz 961 Naw-York Bahn bez, s gen NUE ¡7E A ael TORLE, ON L E fr. —,— Jaro-Hertel 40% | 2 95,20 ta G de. do, junge| 37,10B Sächs, Gusst.Döhl,| 10 | 1/7, 1109,906z Yainz-Ludwigshafen . - « 120-26 21—30 Centralzalz 101} 158}— 1594 R bez., ne Juni-Juli 158i Bm Kad er J li- Canaas Pacific. . .,..fr. 56,10bz Jentrlb. f. Bauten 54,006G |do, Cichborienfbr. . [108,90 @ Süchs. Nähfäden.| 8 1/1. [50,00 B jberschlesische .. . .,. 144-2 45 3,50 bx Lugati— Tax Mig E s E E Oregon Calif. C AUE 26,00bz Zhemn. D. .| 0 78,50 G Lo. Holz-Compt. 87,50 & Sächs Stickmasch./ 0 3 1/7. 119,00G jegterT. Nordwestbalm . . 278—6kz 281-— 8&=z | Wien, 19. Februar. (W. T. B.) Erbsen, Kochwaare 187---234 Rm. EFnttar è 177-186 Rm. Port Huron Poninsular, fr. g öln. WechsL- B,| 5 87,00 G do, Lam.-G. 50% L 189,75 bz Schaaf Feilenk. 7 | 14 435 B ßheinische . « 120—2 v 21— 31: | Die Einnahmen der franz. - österr, Staatsbahn betrugen v Oelasuaten Winterrazs BOK ‘Daluiiackia ag : dez, Wintsz- Rockford, Rock Island fr. 11,25bæ omm B. Bec. | 61,50 bs do. Schwendy, Schäf.u. Hansch Z'| 0 |4 1/1. 123,006 ghoin-Nahe T | 12, bis 15. Februar icel+ 310,037 FI rlbaans Lion. pelnische —- bes he - potijuolke u E Soeuth-Missouri. ., .. ./6 1/1, u, 1/7./60,10bz Dän, Läm.B. 30% 95,50 G Kammgarn-Sp. 30,00 B Schl. WgbSc -hmidt| 0 41/1. |— geichezbach-Pardubitz j Tina s l Februar, Abe 0s (M. T-B) BüböI hat sich im Preize etwas gebessert. Abgeber machten Port-Boyal n E 1[17,10bz Danz, B. Ver... 68,75bz G do, Papier-Fab. 11, T--—,— Schl. Techf EFörster| 0 | 1/7. |2,50bz B gumänier 3540—1B 36—150hx | 1603 7eis síoß knaPP. «tsvündigt Ute s atndigengs-preis R; St. Louis South Eastorn 7 1/5.0.1/11.135,00bz Deutsche H4dI. Bk. | 70,00 do. Passage-G .7123,00bx G Sieg-Rhein. E 7} 1/7. 168,590 G galizier 107— 150kæ 107,50 -—-2 fz | Tatalrosarve 10,199,872 Pfd. “gt. Zuaahme 366,859 Pfd. St., | Lwes 52 Rm., per diss: fouat und per Fe G März 28 Rm beds Central-Pacific. . ,.. 6 (1/1. u. 1/7.182,90 B Dtsch.Nat.B. . / 77,80 G do. Pferdeb. ... 135,00bz G Solbrig . …. 0 1/5. gerliner Bauk s | AOLenumlauf 29.603,120 Pfd. St.. Abnaluae 256,815 Pfa. Sf, per ‘April ¿fai 53,4—5 Rm. bez, ne Mai-Juni 54—54,2 Bm. bes. Oregon-Pacifie. ,. ,. .G6 |1/1. a.1/7.171,25kw D Buss.B. f.H. 01. —,— do, Phönix Mascb, 10,50bz Soziétäta-Brauor | 2B 1/10. 113,00 G entralb. f. (Genossen ¿sCh. O { Uaarvorrath 2,862,992 Pfa. St., Zunabme 110,035 Pfd. & E Leinë? 14:0 62 Rm i isi E E Sf, Joaquin 1/1, u. 1/7.171,50%ds Dresd. W.-B. 93,10 ‘F do, Porz. Manuf, 40,00 dos, Priorität. 6 1/1 0.7./- darmstädter Bank 146 250tz 147—3,50bz | C'ortefedill 18,800,241 Pfd. St.. Zuuahme 1,222. 639 Pfd. £ Spiritza brachte ferner etwas bessere P eiss, jedoch war der Egl. Nchsl.B.p.3t.| 40,00 & do. Vereinshbrau . 39 50e Spiegelglas, Dt. .| 2 L 50, 00G ¿r Bod.-Kred. (Jzxchm.) . 109 2B 110—3 bx ruth, der Priv, 18,065,308 Pfd. St., Zunahme 707,196 Pfd. Verkehr sehr beschränkt Gekündigt 20 000 tg Kün ide: Ess, Cred. A. 73,20 & do. Viehmarkt . , [97,00kz B do, Westf.60%4| 0 1/9. |51,00G |pro:s8, Krodit-Anstalt .. 60—26 uth. des Staata 6,196,080 PfägBt., Zunahme 866,551 Pfd. & preia 58,2 Rm. ; E S 3 Frakf, Webs. 60% | 86,25 bz B do, VuIcaR . «« 17,29 Stassf. Chem, Fbr.| ü 1/7. 115,00 & desterr. Silberrente . .., E XNotenreserri 9,360,330 Pfa. St.. Zunahme 359,040 Pfd. Sf, | 1606 ORBR6 Fag 57,1 Rm. bez., loco mit Fass —- Rm. Gar.Hd.u.Cr. . . .| 68,50 bs G do. Wrkz, Sentker 44,75 G Bn H A 409 1/9. f'ranzoseR s 535,6 va 936à37,6 r Regierungasicher- i DCZ, Per diosen Gu Tad per Februar 4 März 57.9- L 58,1 Rm, Hrab. Banky, 40% | 93,00 G Bielef. Sp, Vorw. 835 00& de it B 0 1/9. 7,90 [barden 249,60—5va 241,522 R 13,595,034 Pfa. St., Zunahme 26,313 Pfd. St., | bez, per April-Msi und pr, Mai-Jani 58,8 68 R, has

pla. ¡A ¡E bf M jim

.| h

ck a Mas us G i C r

wr

pie fa

O CCLOOO0O f p H bn p bas plus M n M j ja bla bn (fas 1s b b fn pl. fi lis pn ¡En

- n I

Antwerp. Centr.B. / B, f. Rheinl. u, W.| |

C Hr f a C P f e ¡Fa j (Pr H Ds

pPx jf pie Pr ja pin. pl ¡lr [i b uf pes pf M ¡fa Pr, ¡f p l x jf [n P ¡Er Sm Mf R

Barmer Bank- n: Bs»rg.-Märk. 69% Berl. Bankyerein| do. EKassen - V. 2 de, Hand,-Ges.| do. 40% nene| do. Pr od. u, Hud, | Braunschw. BE. .| do. Kreditbk. | Bremer Bank . 4 Bresl, Disk.-BK. .| 40,f. Indu. H.604 | (oburg. Kredit. .| Tanz. Privat- Bk. | Dermstädter BK.| do, Zettel-Bk. Degsau Kred, .. DacnanerTandesb. Denrtzche Bank . 49, Hyp.-B.60 % âo. Un. -Bk. Biskonto - Komm. ào. Prov. 60 N Dreadeni e FFekt. u. Wechs].- - Bk. Hahn 40 % ienassgensch, - Bk. do. 90% nuaeue Serzar ank. . . ewerbe-Bank , | Gothaer Zett-Ibk.! do. G: undkr,-BKk.' do. do. neus, Hmb. Br1.Bk.404 | Hamb. Komm. Bk.' do. do. neue do. Hyp.-Bk. 60%, 1 Hannov. Bank . Hyp. (Hübn, ) 25% Int. H.-Ges, Leipzig Kreditbk.| Lübeck. Komm. B | s uxemb. Kredit . Magde „Privat-B.' M Mecki, Bdkb. Conv. da Hyp. Meininger Eródit. do, Hyp. -B. 40% Niederlaus, Bank Norddeut, Bank . Nordd. Grundk.B. Oest.Kred, A, p.S8t, Petersh.It.B.404 | Posener Prov. . .| Preussische Bank| Preuss, Badenk.B. Pr.Cntr.Bod, 40 % Pr .Hyp.-Akt,-BK, (Spielhagen) ,| roy Gwbbk G0 | Ritterschaft. Priv. frostocker Bank . Sächsischs Bank ,| doe. Kreditbank Schles. Bank-V... Schles, V.-B. 49%

p 1 C f n DROS E

i

e

N E D DHP

co

o Hf fa Mi pf ¡f Mr ¡P po P pBr

s DONOCDIPRPOONORRDSET

- p

DOWNO S rot D

J

A

i _— S

dD

A

ees

L Se H t i 1 1A R e S 1e S e 1E 1 1 A e b 1 D e J 1

Ey

D

U OONOODDOONMNODONIIOPRODA

Hi 1E pl pf ps l [ia 1 V pl pft p M pf pla bli bf p pin, ¡fi pf pi jt. pa p plan pl. b pin pf pin pm pf pie pl pin p

i cèr Lo F

R R R D E D

E E

i

-

r

vor

DRUIIO D U D

R M D D

pri D Î

- n b

Ì 2

Tes L O

0

¡Br pf E ¡p pr „Ex Wfa H H

p—A Ddo

5 A

- —_—

T 00G

© R e Cu S 00 vis

po

» (Pas fim bli pi pi bin ps b pi pla P ¡fas ps pre ¡fr V [fas bîn: Dr pr Urs E Em ¡R E

E F

pi

A

E E E E a T A m] J i A p A S] I J] A S G S O Dm m O S p

Il oll

pt pri ferm pi fre frei fark Prm erch Puk

Í í Î

R ae E E p fk pel j R

Da pt Cs

im

prt Jed erc frei frem Jauk pam fes!

M I N D j

1 Pg Nr

T pf a ¡E Q j 1 ja: M p ¡De a pf, bl ¡D p ¡E ¡far Df M i if Dan bp n pp V M

O n A D E

CD pi | o || A

ns Z

Carr? ? i a E

—_

67

pad furt feme rh s L

R E E E E T B E

Ss prak j

bim

c E en] n] formt S þ

t

Alter G2 S EYSTaIE T 1 fhr«

D __ t en en

r) G3t (En CD C DS D M i To

H R: 1 m 1 E ffm 1 A: S D Af: H: S S fir L: E D A

ck a S D D D D O I O e lie. I He D G J D O

L ck O L i p pt jparei r pri puri jmd

p T

[) ey

*

p. _—

C s

D D

pin p

4 4 00G A E ( 3 sIauu Februa: i wW T B; e As Gala Raa 2 TTras R M ats fugt N L h e :| 64.00 @ Bochum Bergw.A. 160,00 G Tabaksfbr. Prätor. 25 L 50,5Oetw. bz & O ae E Pie mei As 7 Nachm. (1 e O Unentschieden La J 1 al iughonse s U ms8tz 14: Millionen, gegen die entsprechende | Ra. bez., per August-September 60,8— 9 Rm, bez, nt.B.Hamb. 404% | 103,00bz do, d, i 160,00 G Tapetenfbr, Nrdh.| 54 1/1. s Jung rschleslsche 141,90 Rechte Woche des Vorjahres Zunahme 13 Mill Petroleum. Gekündigt Barrels, Küudigungspreis Rm 77,00bz & Tarnowitz s 6 j Rd K : n : Königsb, Ver. Bk. 83,00 & 51 Böhm, Brauh.-G 2 1/5 [Lombarden 237,00. Silberrente 69,40. Rumäuier 34,50 Bres- (Bankausweis. bez., per Februar-März 26, Ï Ï S « L As L : . DA N BA N R ü G LB,.) 2 6,20 Rik Dés. er April-Mai Rm do. junge 40% | 82,10 i | BolleGnmmiw.-F. 59,50 Victoriakttte 5 1/7 49, 00bz @ jauer Diskontobank 82,50 do. Wechslerbank 75,00 Sebles. Zunahze. Br, per September-Oktober Br. "T E 4 e G E 77,806 B W eissb. (Gericke)| 0 | j ank Oka Miau 2 : io, Disk.-G.40% | 64| 1/1. [94,75 ba Landw. Bank) .| 60,00 & Bran, Königstadt 4D | 1/9. 115,50bs (entra Dank E erch Z E senbahnbed. —-, Oesterr. Banknoten E : 12043000 Rm. ben Allg. D.-Hand.-G. 0 | 5) 1/1, [50 '- salt.13,00 Leipz. Ver.B, 404 | 91,00 & do.Friedrichsböhbe 104,00 G do. (Landré).| 43 1/10. [83,00 & 13,20 uss. Banknoten 284,00. Breslauer Maklerb, --. do. | A fnahbme. oOggeRzaeh Goekündis Gtr Nr G 23,00— 22,00 Rm 2 d‘ ld | 100,00 & Westphalia,Wagg| 46,00etw.bz B S S Proviuzial-Maklerbank ns Schles. Ver- Portefeuille der Hauptb. a, d, Filialen s Le DICAAO | bez., Nr. @ und 1 31 00— 2000 A bez. angoleniozs Ar meldungen 4 LESN Lüboe Lie Ba 1k 92006 Bs E 56,20 G d d B 6 1/7. 164,00 B einsb. 91,79. Ostdeutscie Bank -—, Breslauer Provinzial-Wechsler- resannmt-Y erschüsse j e e 04959,000 Em, per diesox Moist und per Vebrunt - März 20,65 1/1, 166,75 G GEREN An Id res1. Verw 96,20 0. 0. : ), ( des t / , ß | 47,006 Wollb. u. Wollw. 1/1. 45,00 G O T oe M1 A end, Me ü Lans Bechnnng L P 2 D9436.000 Wresizn, 18. Februar, Nachm. (W, T. B, 1/1. |79,00bs G Makl. -Ver.B.40% | 95,50 G Brsl Wag on) i 1/4. [16,006 | # ü « F. 18. Februar. M S n T6) Schuld des Stautsschatzes E A unverändert. Getroidsusrkt, DIYiILuS ber (G 100% pe: Februar 1/1. 181,90bz @ Metrop.Bbk. 30,50 G Brodfabrik . 119,506 Zeitzer Masch.. .| 74 | | L N Qui / : | ; L 4 19,00bz B Zoolog. Gart. Obl| 6 | 6 11/1 6.7.1104,75 B “G E 2) E E L EEys ethtahn —, O S Pwoiulktern- wnd Waaren-BÖree. 179,00, Roggen pr. Februar 142,00, pr. April. Mai 139,00, pr. 1/1u.7./118,50 B 01d. Spar-B. 40% | 1 120,00bz B Central-Bazar für Bankaktien —, 1860er Loose 116/16, Spanier extér. 231, Franz-Josefs- | erß, 18 Februar 1875. Marktpreise nach Emir d. K. Pol. -Prs.) | Mai-Juni 140,00, BGbö! per Apri]-Msi 52,00 per Mai-Juni 53,00, 1/1u.7 108,75 B Ostdeutsche Bank 77,30 bz t Fuahrwesen ,., 33,29 G Der Cours rversteht sich Stück franco Zinses 0E S L R ; A ) LLSLOOBE ai Î : : 5 : Petersb, Disk.-B.| d 0G Dgbr.Schberi S : i “Dir E Tro TBTS TSTT : - i O r; Darmstädtor Bankuktion E R Po E Von | Bis |Mitt. DCCRERIL, 15. Februar, Awons- ! Hl: 100,00bz B @LTCTs8 )is 19,00€ Ch.Fabr.8c ering Br 2 S Y N 4 R e S RernesseNn —, : oe Í Ins AWw1gsDaNR a 18 INSCNe ulte TLen- M. Be A A A A B A A etraitazarkt. Vi eiger wr. Früh jahr 180 A E Mai-Juniï / 55,002 & Rhein. Effektenbk,| 35,00bz G Chemnitz, Körner 26,00 B r roh c Î E, 91 E A ineL Sd eta L Mean emals 2 Loon Schatzbonds —, | : E E TiEz T30i T7 180,00. BRogzen pes Februar 146, 00, a At E x Mais 950G S se Crs,-Ges. | 20 f 4 29 (red1t10088 —, denburger | haler-Loose Raab-Grazer | Weizen, 50 Klgr. j 8 60 990i 925 Linson d Li L D Jubi 14850 RSbal 106 Klein ar Vebrun A 00. «5 is 1 85,50 bz Rost. Ver.-B. .. 79,25 Chemn. Werkzeug e Da Beri. Ld.-n.Wass.-Trsp,-V.G. 29 ian ou pas Loose —. Ziemlich fest, aber wenig Geschäft, ied : / Roggen , i a ER 90 9 90) 7 47\; n uni 135,90, Bb! 106 Kilogramm d éa 91 00, »r. April-Mai 75 OO0khe G Schaaffh, B.-Ver.| 114 10bz Cölner Bergw.-V, Ba Jes, 2 S Ame Ss Apr 32 | ux. Juni-Juli 60,2 79,00 ba & ; E : 50.506ck G Berl, E E I UT Ian, Or 494 B Minuten, (W. fh B) s (Sehluss-Course.) Central-Pacific 83, ; 5o[Rindfleisch Pfd 28 B Pawea, us (Amtlicher Bericht) Bogzen. Gektird 114,90bz G En A Contin. Gas u. W. i2,50etwbx B BerlinischeLebens-Vers.Ges,| 238 -— 200057 Oesterreichische Kreditaktien und Franzosen fest, Banken be- S s zu: L. A E » L | j Ott Küv4igangs preis 145,00 Mark, 2GT Vebenar 145, 00 :42,90bz eSTTauscne \ - N L N Q H O8 E ckRIN E E L L G i / t A M UAStao L Be ¿ z BA0N 186,00 bw Courl. Bergw. .. 90,00 va B E V -G. zu Cölu| 55 | 5810 Nach Schluss der PBörss: Kreditaktien 2004, Franzosen 264%, | Stroh, -20 Kilo |—|—|——|—|— Katbfleisch , 201+ : ¡090 144,00 Mark, Ápril-Mai 143,00 Mark, Mai- Juni 143,00 Mark. 89,00 ( wickauer B.404 | 83,00 B Cröllwitz Papierf. 31,00G& De t O 2 ; 15, A h i | Ae : ml 12) 1107 ¡tscheF euer-V.-G.zuBerl| 0 | 570 Provinzial-Diskonto-Gesellschaft 8083 j tal 852 He | | ler Mandel |-— 90 LOC E M 0 : 6,C ch5 i do, Litt. B e Elberfelder Feuer-Vers,-Ges.| 374 2480 ische Tim igübeln T8 Oba koagen Tal, fla L, S eat Aer Kim 18. Fo bruar A i este a i R T 2.10. s . Nüre 66, 50--55,60 dark n, 36,00 vs F : 2 Div. pro|1873| 1874 | Ly 3 f F'ortuna,allgem.VŸ.- G.vuBerl| [8308 | rische StaatsI. 175,25, Ungarische Schatzanweisunger ‘alte 935 | ron Getreide L E, Ca O E 97,1 Ls S au p Mark, 89,20 F Berl, Br. (Tivoli)| 94/ 64 4 | 1/10. /91,00G D,-Ho1l. Bauy, Pr. 40.00 1: s s H O POA j S R ; y AE L ANT R Juni 57,90—58,10 Mark, Juli 58,70—58,90 Mark, Loco - Spiritus i 0,00bz i 4 | | N i: | 258 L Ee 195 (4 Tee Ta 191 R y Ô s i ; i ñ s 158,10 os a ieh B 4 18 1/7. 1130,00 8 ebet MascheB. 375 B Gladbacher Feuer-Vers.-Ges. i 11956 Rockford-Eisenbahn 1285, eizen loce geschäftslos. "ierzire fest und höher. (i O tx, (ohne Fass) auf 54,40 Mark festgestellt. Q) 50 bs \antrum Berew. | 19 R DEN G Egells Masch.Fbr. | Us : ; : } S “e ptinba 0! aa 3 S de ? 68,90etwbas B MAEAs E i E E g Kreditaktien 2004, 1860er Loose —, F:anzosen 2644, Lombarden | usiitä n ber frotke )} ner Aleges Mera Mark tez., per Ve- Weizen 175—188 %4., uoggen 1599—168 M. wüerste 168—195 M 2 S A 1E F y Ur - « | ——_— ( {F j SiTherre v Pana P s 7 7 t Is a à E n Ati 2 A F n tas s V Hartmann .,.| 3 1/7. |57,75bsz Erdmannedrf. Pp 952,00bz & agdeburg. Feuer-Yors, e 2490 C 118, Silberrente —, Papierrento —., E Ä ruar- Mrz Bbez,, : irZ- April bez, per April-Mai 176 à | Hafer 180—192 M. pr, 1000 Ko. 112,75 Commern. Bergw. d 1/1. 187,25 5% G Paçon - Schmiede f; T S 2E A C A 2E G Ui B a8 f y por S 79,50 G E, Lebens-Ve ieB4 2 A rae Li A S A E B98 Gd, Thüring che Bauk | J ani-Juli 179,5 à 180,5 bez,, oer Juli- Angaust 181,5 à 182 bez, per | Termine höher, Locs ohne Fass 57,5 Mark bez., Februar unu Í 100, 25 ry Dtsch. Biser, h. B 1/K 26,90 bs B Vas zsfab. Wunder], g S. Av p [14 45 ( risona DANE 08 Dr. September-Oktober Gti bez. ¿ e3r,-März 58,5 Mark, März-April 59,00 Mark, Ápril-Mai 60,00 96,70 @ Dtseh, R, u, Kont Flora 18,00» G Obl. C aim R ; ae R l 95G (P. _P L G E Ziemlich fest. 4000 © ABREITGRZEBreis 141 Mark #6 000 Kilogr, Locc pe August- September Mk x, 19,000 pC i 95 0G 14 WNag.Leil As Nordstern, Leb.-V.-G. caBan 298 B ióehllo8-Course) eno, St, Pr.-Akiieu 1114 _SUB reante 691 1000 Kilogr ; 139 —160 Mark ach Gaalität, inlä Tee ay aus U x j al ei E e wr E. Da L Lo por, ns 95,00 & Ficetnivunnoedact, 1/4. 4137,00B Germ. Wag.Leih.- ; 4. Su PAT ; 1 ech Wazlität, inländischer 151— Jeb nahme der Gebindo à Mk. por 100 Liter Bübenaspiritus 108,50%s G do. Görlitz | 1/4 M9706 188:-Lebens- z 995 C R Tia N . 4: Ï 05 i : } 76/00ba Prouss.Lebens-V .-G, z.Berlin| E é 1288 661. Lembarde s a 2944. ital nige inte 698, Vereluebauk | per diaos Mom? 141,5. 142,5 bez «er Pebruar-März 141 à 142 besz., Cas 18, Februar. (W. 1. 1. Nachm, 1 Ukr. 97,50 B do. Oberschl, 1/1. |50,20bs @ Granger & Hyan . 15,00etwks B | P ovidentia V -C 2 Frkf a M. | 21a 32. Lunrah, 1184. Avluuzzuaua B28 do, IL Bra. —, Mor6- | per März-April - bes, ver «pni-kis? 141,5 à 142,5 bez, per Mai- iJetreidewmntkt, Wetter: Unbeständig. Weizen fester, #9 50 bz Gelsenk. Bgw. t a 107.250« Q Greppiner Werke) rOf1dentia, 2 YKl a, A1, f 270 B OEE an x D x hg : 2 / : / h 71/114,00bz & nd E “e i F) U O G D H I, L, eat, N nion —, Wiener Urieuhnik —, | bes, per Juli-August bez, per September- Oktober bez, 18,15, Bogges fest, hiesig«r lags 15,50, pr. März 14,45, pr. 118,259 G (ib, u. Sham, .. 69,50 B Gummifabr, Fonr. Thuringia, Vers.-G. zu Erfurt O0 | |819@ (ér Buys, PzA —, Or nos, L i, Aner, úe LESÌ Gergte 6x, 10 Kilogz.. zroe6se uad Kieiuo 150—192 Mark cuek | Mai 14,15. Hater loco 19,50, pr Mäcs 18,00, pr. Mai 16,80, ./203,40bo G Kos. u Lanrahütte 118,905 do. Volpiu. Schl. §0,00B ä Etlown VCz icgnid. befadl elaoh I 5 R / A : ; : 5 : , A l Aktion vca ln Lie Es R 561alton | 195, Diskonto 24%. C R _ LLALOE locc flau, Vos En ekündigt Ütr, Kündigungs- Haare, 18. Februa, 7e: ia « R R N 60,00 va (F Luisge Tiefbau .. 592 50 os G Harkort Bergwrk. )iv, pro|187 h e! 18, Februar. Kbendas. (N. T, B) Fit R pieis Mark vf 10008 UO amm, Loco 150—189 Mark nach Fixe loco geschäftslos, auf Termine rubig. Zoggen loco 145,50 B Phönix Bergw. 94,40etbs B do. Brückenbau 3425 G G68bz A S E S j opa / R A ; E "s L j 7 ] 90 M B 118,50 Ozerald eis K ers F 4 L N A | 2944, Ebi ische E 114 E MALQIAO Am A © Bahn 795, Cölu- | Der März-A pril S bez., Hes Lori l-Mai 164,5 à 165,5 à 165 bez, WWoizeu 126 pid. pr. Februar 1085 Eile nette 184 Br, 182 Gd., 109,50 bez Sch]. Bergb.-G. . 94 50% V Harzer FEisenbd. E ¿s anae A | D | l P Vinvonor O ha 1085, Laarahütis 1184, Silgerreate —, Italiener —, | Por Mal - Juni 199 bez Der Juni -— bez, per Juni-Jali 158,5 à | pr. April-Mai 1000 Rile netto 179 Br., 178 &d , pr. Mai-Juni t 100 108.25 & de. “St-Pr. 96.00bz Q Heinrichshall. G e o. St. V O [3,00 B Ánglc- deutache Buk _—, Kommeizbauk NOrG NeBbDabu —-, 1558 bez., Per Juli-4A August bez,, Per Septembe r-Oktober bez. Kle nette ] Er. 179 Gd, pr. Juni-Juli 1000 Kilo netto 181 77/002 B do St-Pr. 85 50ba G Tordaolite Alls. Depositenb. (60 %)| 0 | - Looss —, inländiscve Spanier —, ausländische Spanier —. | Sa. wekündigt Ctr. K ü #digengepreis -— Mark pr. 1001 pr April-Mai 1000 Eil netto 143 Br, 142 Gáà, pr. Mai-Juni 1000 189,50 bs Dortmund, Union| 96,00bz G Königsb, Vulcan 28,90 31,50 J 7 Z A i L L ; Da G 32 C60bz Q h 40. Ne Q % | 0 | 88,002 WW'iem, 18. Februar. (W., T. B.) : bez, per März- April 20,60 à 20,65 bez., per Ápril-Mai 20,60 à | 141 Br., 14v Gd. ¡Hsfer geschäftslos, erste still Rübö! ruhig, 84,00 @ Wilhelmsbütte 93,50 (7 Köp. Chem. Fb.b do. Lomb, Bank, | 0 18,00? Anfangs träge, zum Schluss matt, namentlich Bahnen theilweise | 20,69 bez., per Mai-Juni 20,65 bez, per Juni-Jnli 20,65 vez, per | lec und pr, Februar 564, pr. Mai pr, 200 Pfi. 55. BSpirit: s still, 143 1 K sche Oblig. 2 50bz A Köhlemann 84,00 B | E j R : S S E O L 143,10 2s BLUPPACAO E 102,00 dz ( : 44 90G do, Hy 40 -Cred, n Baub,.| 0 | G y Nachbörse ; Matt, nur Kreditaktien fest. Kreditaktien 219,75. 5E Pi, 17000 Kilogr, A0CEWaRrS 1687—220 «¿ark nach Quali- | pr. Lu Ziter 100 % 451. Kafes fest, aber ruhig, Umsats 3000 e A N. A )Aach.-] Höng | Landerw. u. B.-Y. Bres1. Prov, WechsI.-Bk | 0 | 0 169,00 B Franzosen 290,00, Galizier 232,50, Anglo-Austr. 130,50, Unionbank At, atterwaare 157—186 Mark nach Qualität E P CHdA, ruhig, Standard white ton 12.90 Be. 12,70 Qd., 191,80 B Ber : M j , Leopoldshall Ver, 23,25 va G R A R OSEAN | : j j cs : i : , Bergw... 111,00etw B Dresd. Handelsb D [—=ck 408,90 Bahluss - (CUrS9.) VPapierrenta 70,9; lberrente 75 85 T AE das ‘cis Marz, Winter S k, eihe Mle ar 19,6 970 G r ¿Q N 83,50bz i N L (Dau F Í T h JO. SUDEITEONTO (0,09, L546 Nel F, IA&TZAD - Kark, Wiantecrttbeen Mark, Dein miar 12,90 Br., 12,70 Gd. Wetter: Schön. M s A ela L A 1 | / L 06.00bs B Magäebu rger G 8 Elberf. Disconto - Bk, 0 72,50 (3 E L, v9 105,009. Bankak u HYOU, U MHcrahann 1958 e rtieB i Qiusg2Aat Mark. selexraphizene V LATE 5A E0 SCNCRS S B U R Be , E A, R s  - mD,VUUY L D ls El : E E 5 | I d rit fabr, 33,90 »z : Es | ck : x 107,00bz G Adler-Brauereì, , 0. Bprikfab A a | Le iPZ, W nu.Dep.-B40%| 0 | (94.75 ——. Zardueitzer —,— Or Wesen o, Lit B Le SSPrCis Qu Vaes Mark, «has E -- Mark pr, 100 | # Bes | AbblPenai| | Ahrens’ Brauerei A & [Masch. Freund Obe G tagd, Wechal, B. (40 %)| 4 91,006 (2,50. London 111,50. FHazbur« 54,25. Paz ris 44,25, Pr ri | Kilogranua. Locv mit ass 64 Mark, olme Peoa 53 Mark, per | S Ort. \p% “Li “R i x Wind | Ahrens’ Brauersi 51,25 E A 0E b L L P. Lv B. 34 | Y 27.60tæ G L I do. Wöhlert . 00 B E S OU L s | | angicht, LENOOe G |Albertinenkütts . S E 1 B S020 Nordbaubank 0 |— 10,50 B lsose 167,00. i8G60ar L086 111,80. [Oft Bahn 18 APr il bes, per April-Xgi 53,2 à 53,3 bez,, por Mai-Juni 54 ___—H.Pobraar. 1 1120,00bz Arenberg. Bergw. N, Massener Bgwk ¡ Pos, Prov. Weclielb,. .| O0 |— 11,00B Ges Loge E g Inionhank 101, 50. tali asterreich, | bez, per Juvi-Juli bez, per Juli-August bez, per August- | 8|Haparanda .|341,8| | —3,0| |SW., mäss, [bedeckt ° U i enberg. g do0, f 5 122 Ann 1 10 00 18 S6 anla (Ch 1e, M ) Teche ric h Bgw. 133.50 Pr 7 I 44 | A zZ « c An 4 a T a J | S ) #SCs / - 7oy.-Wechslerb, (40%)| 0 | 91,50G u ——— t id E) Irnxetes t, 2: Ih; Lein Br 100 Kilog obn loco 62 Mark SVT |Harnögand | C Ut ati Ihafllänt+t Ap 47,00 & L M fp E E é : Le 9,20, Bilbercoupous 401106: Pr, L gr. ohne Fass, loco 62 Mark, Lietzrung A A 344,9 | —7,4| |Windstille, [bedeckt. 1/1. |81,00bz L As : |27,00etw G do. Löwe .. - (64,509 Büchs, B.- V. (0%) . 0 20,00 | 106,75 Disnbethbahn 16350 i ‘ngarische _Prätaissanieïhe 83,10, | Mark. : 8|Helsingfors./345,2| | T4 | Windstille. /bedeckt. 1/1 103,50 E 1 Beleidi: 91,60 bz (2 Südd, Centralb, (40 4) 0 | 184,00G albicohtsbai bu A. —,—, de, Prior, —,——. BGudolpbbahu —,- Pronss, Petroleum fest, Rafsfinirtes (Btunásrd White) pro 100 Küitogr. 8 Petersburg . 345, 6| | 15 A stille. |Schnee, ? Ne Ey / Nenss, Wagenfbr. 2850 (I / i C 1 4D U Á Na ie S R A Cf G n Cl C é V o neaenral o j er Gi S d T i è j J2 i Q É Stett. Ver.-B,75%| 0 | | 1/1. |80,30bz I l 6 0: K Nolte, Gas-Ges, : 9650G +Ve vek E v r N - 28,90bz G H Îe ck0R, 19, F ONDnas, Nachm. 12 Uhr 25 Min, (W. T, B.) F uugspreis Mark pr. 109 Kilegramm, ZToeo 28 Mark, pr, diozen | 0/Skudesnäs 334,5| -— | —2,8| ¡ONO., schw. [heiter. 8údd. Bod K.40%| 9 14 1/1 HILT5vbe B de Mittelwokn. O DLs F Aachener Tnechfabrik , 196,75 @ äreditakties 220,25, Frauzosen 290.00, Galizier 232,25, Anglo- | Hut 27 bez, per Februar-März 26 bez, per März-April bez., 8 Oxde. A S f 21 |NNO., stark, bedeckt. E A 4 N A C ¿ 9 95 (% L n T | f ; P IEN | 6,40 bz G (ordd Zisw,. 200 i 5 Jnt A Arthursberg (Stettin) 0 - 10,50 bs —,—. Franz-Josefbahn —,—. Besser. per Juli-August be r Se be kt ber 27 bez O 2 Jereineb.Hg.30% 10%' | 1/1. 1123,50bz ( :te 175 by Nürnb. Brauerei .| 5 4 70,50 B A VEEEN A fe S E a Q N E L s L. êZ., per Sepiember-Oktober E S Holsingör —— - (0. z. S. schw, 2) F echslstb. Ra e (e 4 1 80,60bz G E ere ) A 4 Baltische Waggonfabrik s | [0,90 L /A AKRBSTO R G0 NTK, 18 Fe ebruar, Nachm. (V, T B.) Spiritus behauptet. Per 100 x & 100 % == 10,000 s 8 Moskau 340, dl. ¡— 20,2 [0S80., schw. |bewölkt, | s - 0 S / S Osnab, Stahl ch Q 4 ey r z s ? 8.4, Tia S : Le auer Wand 18,50 a Prios, +TBaugesellsch Ples Ener 0 1,1028 | R S 61F, de, Silberrente är ug S 653, do. Äpril-OKkt, bez, Pes dlogin Iéonat 57,8 à 58 bez, PGZ Februz-März 57,8 à 7 Pleusbaez 341, 5| La 0, lebh. |bedeckt, E E 9a L a 1 Dad Ua Pappenfabrik 94'506 fDentsch. Cent.-Bau-V.| 0 | |5,COetwhs B oh. Vost. 18GUer T00se —, Oest, 1 ¡864er Leoss —. 5% Ruesen | 58 bez, ver März-April bes, per Aprü-Msi 58,9 à 58,6 à 58,8 | 7Känigshors. 42,9 + | —72 —4,2 0, schw. bedeckt. G18, - . 6h 4 | 1/1, 125,000 . 0, DVeutscne , 21,00 (# Pinneberg, Union Elb, Eisenb. Bed. | 0 |— 0,60bz Y. Mes lis -—-, 5% Russen YL. Stieg glitz 883. _ s Russen Gg bez, por Mai-Juni 58,9 à 58,6 à 58,8 bez, per Juni-Juli 59,7 à | 6Dauzig. . 342,7 |— | —2,8/—1,3| bedeckt. 92.00bs G j. Intornat. Telegr. 8 |9,00G 64 101, o Präm,-Anl, vor 1864 —, Kuss. Präm.-Anl, | 59,5 à 59,7 bez., per Juli-August 60,6 à 60,2 à 60,4 bez, per | 6/Putbus.…. ./340,9/+ | A8 —2,4 80., schw. |bewölkt, 0 Ff F 0 0 |

Hn. De.W B. : 78,504 Biachw. Tuchfabr. 14,00 ks & Stobwass6r . .. 5 1/4. |50,50bs» B Prozentverhältuiss der Reserve zun den Passiven 417/,¿%. per Juni-Juli 59,6—8 Bm, bez, per Juli-Angsst 60,2— 7 Bank-Aktien. Kieler Bank 40% | 97,50 & _ do. ussstahl. (7,00 1/1, 167, 00ks (derufer St.-A. 108,75. do. do, Prioritäten 109,25. Franzosen 526,00 aris, 3. Februar. (W. T. B) Petroleum, Loe 29,00 Rm. bez., pa wiesen Morzt 27,00 Rm. 99,75bz G Tuchfabr. Zschille - F B were 7 3 (redi rtia J A 4 1 Pe 55 ? es r ETP r Div. pro|1873/1874| Kwilecki (Posener| Bonifaecius-Bgwk, 7, 1/1. 123,006: B Bankverein 193,90 Kreditaktien 400,00, Laurahütte 119,00, | Bogrvorrath i E, e 15726000 Fres Taeizezzwebhll Fr. ü 26—25 Bn. bez, Nr. 9 u. 1 2475—23 33,00 & äo, (Bolle) ' Amsterd. Bank . 1/1. |85,75G [G Leipz. Dise, 76,00 de. Schulteiss , 1/5. 24.95 G Wiss, Bergw. A. , M 4 e | i : 90 COetw.bs B bank —,—-. Schl. Centralb, —,—, Kramsta 90,00, Breslauer | Guthaben des Staatsschatzes . ... 5358,000 Rm. bez, per April-Xei 20, 60 Rm. bez. 1/1. 188,006 Magd. Bankverein! 75,590 B Bres], Wagg.-Fab, 30,00 & Weolfswinkel Pap. \ ; | ; 1/1. 164,006 Effekten-Sozietät. Kreditaktien 2004, Franzosen 2644, Lom- En Laas 55,50, per Ápril-Mai 5G. 59, Tani-Tuli —, Weize: per April-Maï | 1/1. 1236,00 Oberlausitzer BK.| 63,00 & Buckan Sprit ; Verzioherungs - Aezelisetalten. : TMaänte N : S ins 2 ; 7,30 s bahn —, Silberrente —, Papi: rente ‘Dolaei 5taatsloose 173,80 ¡ S per Septbr -Oktober 56,50. Zink fest. Wetter: E 1/1. 189,90» G Ostd, Prod,-Bank| 15,00 G Centralf. f. Baum. E if 30,25 & I a | Chemnitz His 110,90 B Rh. Westph. G.- B. 60,00 ka B Chemnitz, Eiseng. s ’|Bohnen, s 150 1/72 | 51 50 Saint loco B90 2 Vel 57 50 Az h E c . BSpiritos loco 20, s, Februar 57,50, pr April-Mg 102,00bz G Berlinisehe Feuer-Vers.-Ges, 22 | |1160G Frankakéurt a. A, 18, Februar, NLOHE tags 2 Dr 30 | gr, Gerte l Co0L 960 } : | B R E R 74.006 Stett, Mkl, B.404 | E Cöln.-Mtis Bergw. Hafer | 2 W. | 750) 9/59) SISO L weinef “esl els F Q : 1 V) Cöôlunische Hagel-Vers,-Ges, A #12 B } hauptet, österreichieche Bahnen schwach, Aulagewerthe fest Hen. 1 Ctr Hammelfl, D S0 es Wi L B L 89,00 F Cont. Ier deba 1H 41,0( Lic (X S A 1e IC8k, L L eUL, as 1 OIE Dai aaweA N Ra E L MAES . R Lark, V Br. -M ÁrZz 145,00 Mark. Mäz -2z-April 144 .00 Mark, Frübjabr 1102,20G ien. Union-Ban A a R OR Obe D r : o D i Star 1 92 | E R eei R ab My A 1960bs Lombarden 117#. Erbsen, 5 Liter | 1/25] 1 75 Oa » 1/10 26 Spiritus (mit Fass). Gokündigt Liter, Stndigungepreids 114,00 B fudlitis Aktion. Dtsch, Eis, u, Bgb, s 790,00bs Germania, Leb.-V,-G, Stettin| 10 | 398,50 G Tngarische Schatzanweisunge 911 : iwd: OSC 72,006x 3 do, Unionsbr. ..| 6 | 6} | 1/10, 178,75 Donnersmarck-H, T C G R r R 990,0 TTngarische Schatzanweisungen, neus 917, Oregon-Eisenbahn —,— ¿etver : klarer Prvek *F im: OSO. (ohne Fass) 54,70 Mk. Für gestern ist der Preis von Loco-Spiritus f 98.00bz Leipziger Feuer-Vers. Ges, | 26 | -— 6000 Framiafart a, F, 19, Februar. (W T, B) Anfangscoursge. | Äfniligangspreis Mark or. L Kilorr. Loge 172—-198 MaL :2GB Ningaeckure. 18 Februar. (Privatbericht.) 88,00 F Chemn. Maschin. Egest. Saline 7 ) e Y F F [ . 1916 Ä « Je ahr  RIUES Ier 1 T S | Le q B c . , go v - è á | Magdeburg . Vagel-Vers,-G.| 216 B ¿Cipzig. 18. Febr, opa eun 169 bez., Ragds mcg- 176, ) bez, per RMai- Tat 177 à 178 bez, per Juni —- bez., per Kartoffel - Spiritus, Locowaars . wesentlich höher gehalten, 99,50etwbz B |Dessauer Gas 1/1. |.60,006 u, Schraub.-F'ab. 10,00 B Nationale“ L.-V.-G, z. Bel | | atme, 18. Februar, Nachmitt (W. T B G : Ri ; » 4. } | | | e? I, 10. Februar, Nucawzittags, (W. T, B, d Sg Loc: etwas besserer Handel, Termine höher. Gekündiet | Yark, Ma1- "ani 605 Mark, Juni-Juli Mk., Juli-August Mk., 63,00 G Eisonb-B 1/1. |05,25ta G Georg-Mar, Hütte & S 2 1 Sas Emil tone. A Utier, A Rer Tines 1186 2 e G25 15 L 6 r r L : A 4 36,00bzs G Preuss, Hagel-V.-G. zuBerlin iretiit-Akties 2004. 1560er L086 1164. AvrdwastouRn —. Verm 158 Mark zhþ Bab 90a. TOS8 139—145 Mark av Bahn hbez., | höher. Loco ohne Angebot, Verne 54.5 Mark bez, 103,906bs3 B do Nordd | 1/1. |44,25ethks B Gothaer Wasserw, Preuss. Nat.-V.-G. zu Stettin| 46.00G Sdo Ed ia: wal 318 @ actes Bank 1434. Prov, - Disk, —, Augle-deutechs 465, d Juni 140 à 140,5 boz., per Juni bez., per Juni-Juli 140,5 | Biesiger toe 19,50, fremder lecs 19,00. per Mär; 18,70, pr. Mai 92,50 6 Hann. Masch, Fbr. 43,00 %z E Grosse Pferdebahn| B O SEIOL O Tes) j 45,00 E E ae ? Dub 9383 Cóln-Mind, St.-A, 1033 Bhein, M äe, 117}. WEsrg.-Märk, (Qualität, Bü! still, ior 28,50, pr. Mz: 28,50, P_ Oktoi ver 30,40. 127,90G Lauchhammer . 42,50 B Hamb, Wagenbau L 29,10bs Q 4 , 9 6 G 5 E S E I. FPomm. Centralb. St.-A| 0 | E 80 bs | :näbürses, Kreditaktien 200}, Tombarde: Qualität, Der diecex Mora - Bas, per Fsbruar-März -— bez., geschüftalos, auf Termine fest. 101,60 B do, do.Lit.B. 96,90 bz Harpen. Bgb, (es. ; 71,7T5etwbz@ |Stollberger Zink. 27,10 » G Hörd, Hütt.-V, TI. Aach. Bk.f.Hdl.u.LAO&4e| O0 | 197 ,00 F | Dortmunder Unian —, Annen, de 1882 —, Papierrents —, {860er Roggeume hl fest u, höher, No 0 u. 1 pr. 190 Kilogr, Brutto incl, Br., 180 Gâ, Bg pr, Februar 1000 Kilo netto 150 Br.. i48 Gd, 4 / ; 43 50 bs O ils 2 O : i ] Berliner Bank Q [74,00 Geschäftstos, schwimmend bez, por disac Monat bez., Per Pbrnactkes Eile wetto 142 Br, 141 Gâ, pr. Juni-Juli 1000 Kilo netto 101,00 B Westf, Draht-ind,| 68,00 ba Kön, Wilh.Bgw.V, 24,00 L N E i ITRES : Ma : l : do, Wechslerbank 0 | 90,90b B p. St. Y matter, nur Nordbahn gefragt. ce S á \ugust 20,70 bez,, per September- Oktober bez. pr, Fe braar 44}, pz. April-Mai und pr. Mai-Juni 45, pr. Juni-Juli 104,25bs G Pr. Bergw. - Obl.| 5 | 711,86,00 B IL,— ¡Körbisdorf : E 27,00 & 2 75,3 j Oel N Centralb.f.Genossensch. 39, (D 5A } 101,50, UOMDAaqu S, VCieaalen Pr. ¿000 Men um, Gex. -— Ctx., KündiguBga- Febrnar 12,70 Gd., sr. Februar-März 12,50 Gd, pr. August- ) ÉN S L M: r h, L 108,10G A. Ges. f. Holzarb, 65,00 B [agden, Daub. . A 6,50 G L, Hallesche Creditanstalt| 5 | [84,50 i? 219,75, Pranzosen 288,00 (tai ZONITO Kago au - Oâsrberg Rüböl fester, Gak. mit Fass Oi, okae Ves C |: ee 20,00 T s LUTEA : e : | ¡19,00 B Admiralsgar. . ar Á Marienhütte . A fie | AD ey | 18006 R Niederschles. Caasen-YŸ 0 | [1,80 B 94,29 Amnaterdana 94.85 üeohe os U ¡ iiesen Moxat 53 Mark, per Fobruar-Mêrz 53 Mark, per März- | B| | | | L [G4 R U 7 O E E E 66,75 B Allg. Hänserges.. do, Anh.Bernb.| E ‘0, r . U Ad Q SPE I h P 3 C m E T i: i Preuss. Credit- Anstali| O | 58,002 | R renn arm, &o-Bank -——, Anuglo-ÁAnetr, 132 0. AuBtLc- September bez., per Sopter nber-Oktober 57 bez, 8/Christiansd |344,6| —02 [080., s8ehw, [halb bewölkt., U . 1119,00 B Balt. Lloyd. . A Nähm,Fristeru.B. v 5 do, Pollack u. Sch. 14,75 i 7 9 : S | i 40,75 = G 10, "e Thüringer Bankverein O | -- {0,25 Larktacben Sciffscho Ba —,—, Bit Fees in Posten i L Ctr}. Gel tr. Kündi N | | |7 1/1, 191,40 @ dos. HBofäger . Thüring E ) 0,29 an 1,64. Schiffscho Bank —, it Fees in Vostes vor 90 Barrele ( Geek, Ctr. Kündi- 8 86 ockholm 344,9) —9,8| |N., schwach. |Nebel. A Nordd. Papier . .| 43,00ha B n S l E A i | Phüringer Bank | 8 [4 1/1u.7./89,50 G o Nowend 39,259 Þ | 2A Alt enburger Zuekerfo.| 2¿ 14,008 | Aust! 130,25, Union baek 101,25, Lomwazden 132,25, Nordwestbaln | Per April-Mai bez, per Mai-Juni bez., per Juni-Juli bez., 4 aodariakah A L R - |0,, mäss, . | | Oranienb.Chem.F 17.108 L | ) _ . Ta erc 2 250 So -=(O0uLLE ost. O TE I-Nors Gr h P a8ù Fal K Jj 20TeLA T Adl: «ns p na it fTVaimarische BK.| S |4 [1/1 u.7.187,00bz do. Thiergarten : Bergbrauerei Hasenh. 90 hluss 8E Papierrente Mai-Novb x, Vz8L 618, 88, 10,000 Liter, Kbndignusspreia ‘57,8 Mark. Leco 6Mezael, . ..343 91+ 9,5 6,9 0., sckwach [heiter. ángle-Dech, Bank 0 4 | 1/1. |46,00ka do. Frankfurt . ; | 1/1. 186,50bz Pluto, Bergwerk . N R Metall-Industrie- Ges. H 1,40bz 7ôu 1566 3164, Russ, Kigeu hahn 2501, Amsrikanuer ds 1889 IV, Serie | August-Beptember 60,8 à 60,6 à 60,8 bez. er September-Oktober 7Kielaz M7340 | —3,6| | 56,50 & —,— 1 , , , P E ./940, | 3,6 ¡0., mäss, heiter.

M ae G junge 7 4 | A M do. Rheinisch 40 % | | . 166,00 G Pomié Wezel 8adische Bank |— 4 | . 1109,10bs G Bazar | 4 | 1/4. |124,25bz G e 2 Nienburg, Zucker . 16,75 B 6% Var. 8t. pr. 1882 —, uus Apanie: 2275 á% Tür- | bez., per Oktober-N —- Cögli 344: | —3,8|-—2,1| ) Bas,Bk -Ver.40%| 0 | | 1/1. 188,90 Berg.-M. Bergw. 4 | 4 | . 148,00 vz G Mlle R A A Schl. Braoroi 8 Schola 26,00 & koa 41%. 6% St, ‘Prior. d. Ten Bkv verl E A piel Ie 100 Tite 4 100 L 10,006 & ohne Fass looo tr auiduait 2300 | R S ec ga Bk.f Spritu.P:od.| 6 | 74 4 | 1/1. /59,40bzG [Berl Aguarinm .| 58 4 4 | 1/1. (69,00 n n E N Babe e N Z Tufiring Citembahab-@. 3,50 B Wiener Wechsel 102,75. Petersburger Wechsel 159,50. 56,8 pes, L | 7|Wilbelmsh. 339,9| | —49| |080,, frisch, |bewölkt BrI. Pr. M.B, “icd 12 e) 5E 1/1. 158,00 B do. Bau-Verein | 36,008 B |gavensbrg, Sp ) 110.00 & fWestend,C.-G.Quistorp| 20,50bz Œ Zenden, 18 Februar, Nachmitt, 4 Ubr. (W. L. 8.) Weizenmehl No, 0 26 à 25, No, 0 u. 1 24,75 à 23, Rozgenmobl | 6 Stottin . ../341,0/44,2/ —7,3|—6,1 080, schw. [bedeckt 9ach, Han. B, . 2 Df 1/1, 189,90bz G do. Bock - Braner. a 53.50 G A Spinn.| 1 1 10,00 #) Die in Liquid, gerathenen Ge: onollechafte: i WOL= Aus der Bank flossen heute 100,000 Píd, Sterl, Ï No. 0 23 à 22, No. O u. 1 21 à 20 pr, ¡uO r Brutto | 8 /Grönina ren 340,6 | 24 |0,, s8chw. bedeckt, Brs1.MKI.-B. 40% | 04) 1/1. [76,00 B lo. Br, Frieârhn, ) | ( 98,50 dz Redenltte. , - - «T den an der Berliner Börse franco Zinsen gehandelt, Platzdiskont 3} % .Epanier 231. f ink], Sack. E Ea É Bremen .._340,d S8 mäss, [halb héiter. do. Mkl. Ver, 40% | H 1/1. 187,00 B do. Br. Schöneb. | 32,00 S + bezeichnet gerichtlichs Liquidation. !-% ungarische f&cbatzbonde 914, 6% ungar. Schatzbonds eimn, 19, Febr. (NiohktaméitlicherGaetrei21- P eriaght.) 8 Helder . 340,1 | —1,0| |ONO,, mÄss, IL Emission 897, Conuals 92/156, Ltalierer _ 9% ¡tente | Wetter: Scharfer Frost, 6\Berlia „.,.340,2 9 —8,0/—7,3/0., schw. heiter, Gestern: Heinrichshall 89,00B. Redenhttte 23,006. o. ioabardeu 17. o Hussen de 1871 1018. §% Russen de Weizen, Termine höher bezahlt, Gekündigt Ctr. Kündi b SEeR ,, , «989,6 9| —4,5|—2,2/80., lebh. bedeckt,

(4 1014. Bilker 574. Cärk, Anleibs de 1865 4221/6 G % | gangspyeis Rm. (337,4 | —3,0|—1,9/NO., schw. [zieml. heiter, Türken de 1869 573. 6% Vereinigt, 8t, pr. 1882 1041. do. Loce 162—198 Rm. pr. 1099 Kilogramm nick Qualität, abge- e, (837,2 —8,6/—7,8/0., mäss, heiter, die theilweise lebhafter umgingen, die Umsütze sehr geringfügig; | hauptet. Bergische Lit, C. und Mehltheuer-Weida-Prioritäten waren dle S5 fundirte 103. QOestorc. Hilberreute 681. Vesterr, laufene Anmeldungen Rm. bez., per April-Msi 176}—177} Km, : (336,1 | —9,1|—7,1| |80,, stille, |trübe., andere Kassawertho stellten sich vielfach schwächer. höher und belebt. Papierrente 64}. B03, per Mai allein Rm, bez. „„ por Mai-Juni 178—178} Ra, bez., : -/338,1 | 16) |NO,, schw. |schön.

Berli ‘onda- - . i j i i : erliner Fonds- und Actien Es Der Geldstand zeigte keine wesentliche Veränderung; im Pri- Auf dem Eisenbahnactien-Markte kam gleichfalls nur sehr Londo, 19. Februar, Vormittags, (W, T. B.) Por ’Juni-Juli 181—182 Rm. bez. 1887,2|- | —4,0/— 3,1 ONO., mäss, heiter, M ad Dle Sehouinig doe hoigeh Dörbo :| vatr atis betue dar DlaLeito SE DO S Lire lde Zalofe. 1 7uhicor GUMAE r VeLSida laut, Ihéiniaet Westfälische Bahnen Ánfangacourse. Consols 9313/6, Amerikaner 1041, Italiener Roggen loco erfreute sich ziemlich gater Nachfrage und wur- 6 Wiezbadon 333,8) -- —DO NO0,, 8chw. heiter. : j | —9,9|—5,S!NW., schw, bedeckt,

war anfangs eine matte, zu welchem Resultate die auswärtigen No- Von den Oesterreichischen Spekulationspapieren gingen Kredit- | waren fesß und mässig lebhaft. Berliner Devisen und leichte in- 687, Lombarden 1113/6, Türken 434, Spanier 23%. den die Offerten coulant untergebracht. Im Terminhandel war bei | 6|Ratibor .…,333,4 | tirungen, ‘die gestern gemeldete Diskontoerhöhung der Londoner | aktien und Franzosen besonders in der zweiten Börsenhälfte recht } ländische Actien theilweise schwächer und still. Galizier waren Faris, 18, Februar, Nachm, 5 Ubr. (Behlues-Uourse,) Fest, Beginn eine matte Stimmung “vornerrschend, sehr bald befestigten | G6 Trier .…..,|332,1 |—D4— 4,90, mäss, heiter2), Bank und die dauernd in allen Geschäftszweigen vórherrschende | lebhaft um zu schwächeren Coursen; auch Lombarden waren matter | weichend, Nordwestbahn behauptet und wie Rumänen mässig lebhaft. Spanier extér. 238, do intér. 183. sich dieselben, und erreichten die Preise wieder ikren gestrigen | 8 Cherbeurg .337,8 /0N0., mässig. Schnee. Lustlosigkeit zusammenwirkten, Später trat auf spekulativem Ge- | und ruhiger. Bankactien und Indastriepapiere wenig verändert und still; 3 % Rente 64,77}, Anleihe de 1872 102,074, Italienische 5% | Schluss:tand, ‘Gektündigt Cir. Kündigaogspreis Rm, 8 Havre „338,2 | (0, seb. bewölkt,

biet mit zunehmender Kauflust eine festere Tendenz ein, únd konn- Die fremden Fonds und Renten bewahrten eine feste Haltung | Hauptdevisen Il¿bhafter; Montanwerthe matt, Rente 69,45, Franzosen 693,75, Lomb, Fisenbahn-Aktien 298,75, Loco 138—160 Rin. gefordert, rafsisohsr 138—1454, inlänfi- | F |Carleruhe 533,2 i (N Deb bedeckt, ten dis früheren Con seinbnussen theilweiss wieder eingeholt werden. | ‘bei mässigen Umsätzen; Türken und, Italiener waren steigend und do. Prioritäten 245,25, Türken de 1865 43,274, do. de E 295,00, | scher 150—159 Rm, ab Bahn bez., per diesen Monat 142 Br, | 8/Paris 338,2 l No, lebh. |bewölkt.

E f e j a H 12ck A ck f C H Hck

Renaissance - Ges,

Im Allgemeinen aber tritt die Spekulation noch immer nieht aus | ziemlich lebhaft, Russische Pfundanleihen theilweise gefragt. Türkenlooss 127,25; per Februar-Mÿrz bez. per Aprl-Mai 142--143—1424 bez, | 8/St, Mathien 338,9 [NO0., schw. |[bedeckt, ihrer Reservirtheit heraus und geht nach keiner Richtung - hin Dontsche mund Preussische Staatsfonds, sowie landschaft- #auia, 19. Februar, Morgens. (W, T. B.) per Mai allein bez, per Mai- Juni und per Juni - Juli 140 | 8'Constantin. |340,3| | ¡N0., schw. jbedeckt.

grössere Engagements ein, lichs Pfand- und Rentenbriefe verkehrten bei recht fester Tendenz Auf dem Boulevard wurden / gestern Abend Anleibe von | —ÿ bez. E Der Kapitalsmarkt bewies eine ziemlieh feste Haltung, doch | theilweise lebhafter. 1872 zu 102,324 und Türken von 1865 zu 43,474 gehandelt. Gerste, grsess und kleine 144—188 Rm. per 100) Kg. 1) Gestern Nachmittag O. mässig. *) Strom S, Gestern Nach

blieben auch hier, abgesehen von den inländischen Anlagepapieren, In Prioritäten blieb das Geschäfst still, die Course ziemlich be- Aew=ü@rk, 18. Februar, Abends 6 Ukr. (W. T. B.) Hafer loco unverändert, Termine fest und höher, ek, Ctr, ! mittag NO, schwach, Strom 8, %) Gestern Schnee,