1921 / 142 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

S «- LTSCiMEC TESR M E A L T ame nr rae. reg waz ehritgrz e elinieaiweakg zee g or eine i ggr Ane Ie eg teen egirienzronprgpn N

auge | Voriger Heutiger | Voriger See Voriger Heutiger | Booigas - Novutiger ! Potigor Ss Heutiger | Voriger KULr3 Kurs urs e A Kur Heutlger | Voriger Heutlger | Voriger ; | Heutiger | Voriger Kurs Kuces ——

Kur

Kurs 3 S s 3 S E gere u. Private] Aachener Leder. 451,006 & 456,000 @ | Dtsch. Kunstleder..[15 255,09b G eres Jeserich Asphalt. 649,50b 1660,00b G | Julius Pintsch

i j i Gr. Ruf. Eisb.-Gef. 43 | 1.6.12] ——® (m : 211,50b G |212,00bG | do. Spinnerei. ..l82 424006 1432,60bB | do. Schahtbau .….|20 |3 900,90b G |825,00bG | do. Vorz.-Akt, 159,75b 189,500 Plauener Gardinen/25 P i Mok. abg. S. 25, 5 Pr. Bodkr. S.4 t, us 1 Ú ai7èva 50'26v a Raab» Qedenbutg.) Wo. fa feine / G E E Fin Bauk. [12 lag ei énaguits Accumulat. Fabr. 7 521/,00b G |525,00b G Í Spiegelglas [25 530,006 G |[500,00bG | J.A. John, Aft.-Ges. 256,006 [250,006 G | do. Spißen ......| 8 edo a 27, 28, 5000 Rb. : B S4 eid ei A, » , Salzb.Eisb.u. Trb. i: E 2 C L, 18882! M 1. E in Kronen Adler Portl.-Z.... ' S -19, 5 S - Ls kt|8 180,C0b /180,00b Adler u. Oppenh 380,00 G |380, do, 1000-100 b N i 22, 24-29/4 89,006 6 | 89,20b G in Gld. ö. W. Ia 1889 * O ‘rivatban x dldlerhütten Glas. , 2, 24- | 89, 20D 4. 2 8 iy _—— Adlerhütten Gias.|2 5000,2500 »„ | 1.60 5000 Rbl —_——S do. Ser. 30 PON 2 4 ¿ 00,76 8 2G OLO e e, s Mozkau-Jar. Are 4 [14 D deni Adlerhüttet Gas s É ai —_— T0, © Y o Le s U E 4 g p S = 7 9 8 8 ed. c E t do. 500 | 1.60 —,—- do. 1000-100 1, O do E E 3X 82,006 G | 81,506 Shatinar Lahn é Do i O in 0uld N i 8 178,256 6 [178,50b G E L pi A8 do.5% Pir.-Lar. 90 do. S. 34, 35, 38, o do. konv. S.11, 15, 1635| versch.| 80,006 6 | 80,09b & G. ö. W. Nicolaib.-Obl. 100L!% Martèl el "Bx 10, N R 4 4 4

Galiz.Land.-A. *] 4

Griech. 43 Mon. 1.75 do. 500 Fe.| 1.75 do. 5h 1881-84 do. S. 30—383,

7 [-)

pa p pt jt

m m m

436,00Hh 1412,60bG | Max Ilidel u. Co. 323,006 G [298,000 G | do. T 115 390,006 1400,00b „Juhag“ Ind.- U. Herm. Pöge Eleftr.|17 533,006 544,505 Hd18.-A. G. 190,90b G |!89,00b G do. do. neue 205,00b 1200,00 |Gbr. Sungh. “F.,S, :7 [309,00 G |308,90b G do. Vorz-Akt. 490,00b G 1434,00b G do. Vorz.-A, L, A 114,006B [113,75G |Polyphonwerfe.…..20 2 310,00 G [299 B0eb G | Jülich Zuerfabrik .7 (650,002 G |632,00b Pongs Spinnerei 20 320,006 |313,00b G Poppe u, Wirth 20 |30 O Kahla, Porzellanfb.j25 13 774,006 [789,006 G |Porta-Union, Pril. 12 C, Ÿ

294,006 G 292,006 G . Steinzeug ...] 0 2 —,— 6,09b G Ton- u.Steiñz./14 §28,00h 530,00 G . Waffen u. Muns80 3 1290,00b B [230,50b G . Wasserwerké .„| d 489,09b 1497,00b . Wöllentvareh .|50 130 265,00b G /265,90b G Eisenhan: del ..115 115 35h, 06b B 1860,99b G N. W. Din nendahl 10 115 346,006 1345,99b Dittm-Neu! h.u.Gab./32 505,000h B "598,00 B Â Dommibsch Toù 120 288,00b 1288,00b G Douner® mar{hütte|15

T f be ja

p 1 m La +4 în ps?

1 “4 A

4 E m T I

D

M e J dus

F j

2

y f 2a do. Sex. 20, 23 N | 172.256 G i 72 50b G f, hn L, Ï 00b G 39, 5000 Rbl. . E S = 9 Ve A .Czan. . i ne 2,20 72,50bG | Do. - f. Bürst.-J s S La E00 A s a O Í s D do. Komm.-Obl. S. 1| E Ea Ò er.A S 9, M : E E d ide Landesbt.| | 7% 160,808 130,000G | do. f. Pappe:

285 00 i do. do. S. 2 unk. 830] Desiauill 9 ao l L do. 400 #6! 1.60 485,00b G Sofia Stadt... +5. , 29,00b G Pr. Ctr.-Bdfr. 1890 89,50G | 90,90b G L Pr.-Akt. . do BA 1889 * geutih Asiatische Bk.) 122,C0bG ‘440,00 do. f. Verk

bai d einein do. 1899, 01, 08, 06, E E Süd-Westbahn ¿1 A A 07, 09, 10/4 | 89,26b G | 89,506 G | Furst-iew 2,8) —s Tratsfaulafisce ser , ,

G AR R I A

p p E 2 D D b 4 O o O

403,00h —,— f. Kahlbaum .|25 |2 640,00h 1649,00b Preßspan, Unters. .|12 |8 620,00B 1620,00eb B | Raiser-Keller 10 245,09b 6 [247,906 G |Prestowerke 15 260,006 [260,00eb G | Döring u. Lehrm.. 296,006 G 1360,00 G | Kaliw. Ascherßleben]30 810,90eh G |318,00b 3653,00b G 1370,00b G ‘do. Vorz.-ÂÀ.. è —— —,- Kalker Maschfabr..112 2 643,506 1639,00 B Fr. Nasquin, Farb./30 460,00þ [456,00h höst.D.6%,fdb.110 Kammerichwerk .…./30 | 789,00b [791,00b G | Rathgeber Wagg. .|14 24B, ‘00b G [232,00b Dresdener Baugef. 161,75b 1162,00bG | Kandelherdt Aut. .| 0 —,— --,— RauÎw. Walter „.60 Q Et u. Wechselb. I R do. Boden- —,— do. Gardinen .…..|2 439,000 [440,000 G | Kapler Maschinen .| 6 408,06b [395,000 G |Navensb. Spinn...| t T Hyp. Bank Berlin| 7% rge 125,C0bG | do. ftr, 297/00b 297,75b do. Schnellp. 328,000 1323,00 G | Karl8ruhe Masch. .[10 |2 525,99b G |470,00b G |Reielt, Metall „2 tationalb. Kom. Ne: Ey (v.Dlsch.Edison- G) D Dürener M etallw.. 647,006 [645,00hG | Kasseler Federstaßl|25 949,756 901,006 G J, E. Neinecker.…. uetersecishe, P 685,00b [670,00b do, Vor), -Afkt, 84 1,7 115,260 115,506 ) 0/432,00b G 428,06b |Rattowiber Berghb..|20 260,00 G [261,006 |Reisholz Papierf. 2 Serte 1—6 (00.4. % El ¿l 425,CCth G 425,60 B Keula-Eijsenhütte. .} 0 |1 2714,75%b 1275,00 B [Neiß u. Martin „2!

ey

do. M Gold-R.| Stokh. (E. 83-84)

1889 10000 Æ#/, 1.30 «tis 80, 4500, 2250 do. 2000 M 1.30 n Stockh. 900, 450.4 do. 400 Æ/ 1.30 _,— do.85 9000-2250, Holländ.St. 1896 25 do. 900-450, Japan. Anl. S. 2 —— 9 do. 1887

do En 1 DA ——° Wien, Invest.-Al. Jtal. Rente, gr...

Shanghai-Taels Ulexanderwerkt.... nee Tael3-2,504 do. neué ute “eteqt E E e UAlfold-Delligsen ets fe 321,00b [323,90b Alfeld-Gronau .|2 @ “neue —,— s grie Alg. B, Omn.-G. .

n) Ps 0 e E A E Ps Fs fas 1 Lt m Ps bat Tat t Fans fas at fund d

22 fs Fus Js Jus

iam do, 1912 unf. 1922/4 | 1.8,9 | 96,256 | 20,256 | j, Mosk.-Kiew-W. do. 1er ® is E do. 1886, 89, 94, 96/3 ).| 18,006 G | 78,296 G 1 Et. = 409 b us Ble. v oon 10er 2 20 L do. 1904/34 1.1.7 | 17,75b G | 78,00bG | —Tamore-Ohio ¿ 3 l do. ser L NE ; L 89/50 G | 89, 50þ Q |Valtimore-Ohio 1 Í 86,50b 87,50b do. Komm.-D. 01, 08 Âé , 1St. =100 Doll. do. do. er do. Stadt 1898 i 21,75b | 21,75b do, bo, 12 unk. 22 ‘9.8 | 92,00b | 92,250 Q Canadd-Pacific b Ia R S. L E i —_— A A iEE 1E aée tain do. do. 87, 91, 96/34] 1.4,10| 78,008 | 78,0006 | 00 Doll do. do. S, 101 do. fleine L _— Züri Stadt1889] 3% 0e » , do. do. 1906/5 1.1.7 | 79,00 G 79,00 G do Abliéf ¿S O, ; do. S. 11! do. amort. S.3,4 A - ; andi Anleibe Pr.Hypoth.-Akt.-Bank Div.-Bez.-Sch.- ‘ow-Wsron. 87 4 | 14 dit 267,50b G |266,00bG | Alsen P 50,00B l447,00b@ | d I Keyli Thomas|15 330,00b G 1840,00 G |Nheinfeld, Kraft Maroffan.Anl. Sonstige ausländische Anleihen. 1904, 05, 07, 094 |vers.| 97,5060 | 87,5066 | DIDZ Cg e ¿ Koslow-Woro art gommandi Du 7 SOR Alsen Portl.-Z ein../i 19/30 11.1 (450,09 , o. Eisen 1. T Draht t L Via: eyling u. LThomas1! REEi E R .. Et 405 M q ain AA E A N Tax | “bo, | 925060 | 22,000 | Je ar t R EA Zone M 2 Sg | f2r00» s800b |Mlumin.-Jnd, vollis | (11 |— A e 0 Per R PENA E R eds (ugen | V Chum :: L L nad —i Budap. Hptst Le Spar 70'00b 4500066 | do. 1912 unt. 92 1,7 | 95,50b @ | 96,60 G A 4 fan B Sur rifSáú a 2. S fl it „Le 10000 R000 A in Franct| Os U E E 308/00 7b 4 L A L ad Chamotte „.. Mex991000, 500L f. ./t.K.1.7.14/700,00b 6 b |Chil.Hp.G.-Pf.12 O : do. do. 1920 unk. 30/4 | 1.1.7 | 99,006 | 99,006 |Atsterd.-Rotterd. ' Logen Dn 11 tred.-Anfta : ; “R Us M 5 Gn j | : KochgAdlernähmsch. 815,00b st620,00hG | do. Gerbstoff ….- 5ÿ 200 | do. 760,00b G Dän. Lmb.-O.S.4 do. abg. m. Ausl in Gld. holl. W. Mosk.-Kasan 1909. 0 a ih, Gru 9 [153,00b G 1152,50 G CONCUEN ees 96 [1.1 ), 585,00b G | Duxer Kohlenver. 10 S —— KochsAdklernähmsch. 15, a E, . Gerbstoff 2 5L 100 » | do. 760,000 G |777, ritdzahlb. 110 R D E G, O “g —— Anái. volle S. 1-2 . do. 1911 ukv, 21. gan bur. gyp.-Bau! S 170,50b Ammendorf. Pap..|60 60 |1.7 {770 770,006 [Dynamit A, Novel\16 369,75b (969,60b |Rochlmann Stärte M 99,000 G L 5% 20, | do. 760,00b G 171,4 do. d —_— o C , 1 Et. = 408 Á do. do. N éndeltb t Lods. .- 9 —, 0 Angl. Cont. Ga: z 116 11. g 449,000 Kohlendestillat . z 249,008 | —,— « do, Borg A. do. 04 9 } 4200) . si.K.1.6.14| —y do.Inselst.-B.gar. A j m. Ausl\ch. rz. 120/44 1.1.7 | =,— —— do. 60h S. 1-3 Moskau-Kw, -Wr.09 1 o vildes ebr Bank. f M 201,C0b G | —,— Anhalt. Kohlenw... 2 11.1 448, 425,00eb G Kolb u. Schfile Bw. 615,00b G Meran i Möbelst,-W. „12 2100 | do. | do, do.do.r.-Ver.S.9 Gi bo. âltel4 | verst. 86,5066 | 38,50bG | 1Et. = 408 6 do, do, 1910 / nmob.Verkehrsbank| i. L,/0,D,155,00b | —,— do. Vorz -A, 1 184,6 131,50bG f i Kollmar u. Jourd.| SISOO A FOBOON S B | Dott.-Regul.100fl altelsu bo, | 78,006 | 78,00b G | Jtal. Meridionalb. â do. G B s -, ; äieler Bank 3% Jud ey 185,50 6 db d [t Div.61 edb118 vis kimi Cert Mascjinenf.. o0d a aon B Köln-Neuess. B fu Ld S ‘. uit. Trust=( Finnl. Hyp.-V. 87 “Sala ‘95 os St.= 500 Lire osfan-NRjä ani -Anst, 12 M64, 84 Ankerw ö j Sgestorf, Salzw... 50 20100 |Aoln-Nottwkiler 168.6 i cine Weste S uts Stund i] 3% R do, MDGL, 1908, 09 87,266 | 87,26b@ | 1St.=500 geipziger Kred,-Ans e vit cia gr a hs | 166,606 6 |160,60b G |Nhein.-Westf. Ind.

4 = 4 C - 2 F do.88 1000,500Æ] t E E do. bo. 1920 unk. 30/- 99,008 | 99,00 6 1 St.= 500 Lire do do, 1898 do. 100, 20 zf C D E Â Pr. Hyp.-Vers. Zett. 9 veri. 90,25 G) 80,25@ |Curxbg. Pr Le Ar 5 : 4 R R 2 Dest.St.-Schaß14/ “Sé .100G.h.W. Pr.Pfbrk.-Bk. S. 18-22, h, E 9: x Milan ‘Uralsí 94 aus lob. i. Aitind Bb, dât, 95, 27-314 | bo, | 87,00bG | 87,008 |Orient. Eb.-Bttg- , Riäsan-Uralsf do. am. Eb.-A. Angi Put: Pu . S.32, 33 unt. 224 | bo. | 96,0066 | 96,00bG | 1 Sk. = 500 Fr do. d do.Gldr.1000fl 2 O0, S E S . Serié 34 unf. 30/4 | 1.4.10 §7,506 | 97,50G |Sard. Sekundärb. do. 0008 gdo. do. 200, d S S Serie 28, 26/94| vetsch.| 82,1066 | 92,100 L L L50 DISO 8,25b G [119,50b E do. Are Sn, do. do. S. 5 Serie 17, 18, 24/4 do. | 16,7666 | 71,006 |West-Siziliätt,... a 1118, , Süd-Oftbahn 1897 4 v.R. 2 100 s (openh. Hausbes. KAleinbahtt-Obl.| 1,1 | 89,00 G 86.606 Û 1 Ski == 500 Lire do. do, 1893 ‘do. 200 E T do. ou] 1.1.7 | 68,006 | 83,000 Deutsch do do, 1901 2000 H d 2 LES ß 0b ba L, E S. 9, 6410/2 veri | 88,00 6 88,00h G eut f é C S pi do. 200 / gesa is d.New , S, 11, 12, UNT »Z| , | 92,90 G 92,90h Eife enbahn iehuldvers ichreibungen, do. 1912 4 2 4 Silb.1000f(?* T Aus j j; erte ce unf. ol A 94,00 B 93,796 U B G sche do. 1913 ias ‘i R R E bo. Sétié 15 unk. 30 97,506 | 97,506 E ig E 66,006 D 1208 4 / j E 4

G0 Hr i i i j j ja E E SE S S .

J bt jut jd pt J I dd ei J Pia pas fund 14 D dus Diîed

in H b n

A I 2 I I S fes js fs C5 ls l C5 i r d

A

ne e He De I Le LE Le: Po FrrrELPPS S

R E j j jt

mm n b la O D b

2 E

Ha R

703,00b 6 |955/00b 210,006 A

Rho anAnn2 S2 E Par t fut b t m

258, 00b 488,00h §49,006 |840,90b 437,90b 145,00eb B |350, 'édeb B 299,( 509,00b G 110,906 6 720,996 G 325,006 {325,90b G 410,909B 14009,90b G 1455,00b G |440,09b B 517,006 819,005 6 520,600 6 G 599,906 G 571,756 [574,606 B 272,000 G |270,00b G 451,99h G |4785,00b G 810,000 |615,00b 369,75» 1372,25b

729,90b G |729,00b 549,096 G |548,00b G 479,756b 499,000 G 629,500 BEE 00b 256,75b 6,50b 6

390/006 G aao. 281,006 274,006

858,50b 1251,00b G 818,00b 1820,00b G 523,006 [526,09b G 862,00b G ¡383,09b G 515,256 1515,26b 150,906 6 |200; 00b B 0/995,00b 1010,90b G 840,00eb B (374,006 295,00 B -|293,00b G 314,00h G /910,00b G 559,906 G |500,00b G

440,006 6 [435,006 G 100,006 | —,— 340,008 1329,00b 717,50b (785,00b 771,596 [755,00b 399,756 1398,00b G 185,006 8 |136.00b G 184,756 6 |181,00b G 352,006 G |345,00b G 285,00b G 1355,006 G 370,006 1371,006 G 359,506 1340,00b G 268, „00d (8£9, 30b 859/00eh 61354, 756bB 484,096 1489,00 G 741,00b [740,00b 274,15b 1274,75%6 547,00b 15465,00b G 679,00b |687,90b 525,00b 1|525,00b G 238,00b G [235,00 3 545,006 G |555,00b G 248,906 1255,09b G

L ip Fs dns t fert J) Ît F Wfti Jens

E

D N C C

ck R is fa fn (s dea ded

M

M S

f js I bo fo M 0D H

O

Zebeter Komn. -Vanl] 7 146,090eb B |146,00b Annaburg. Steing. —,— —_— Eilenburg. Kattun} ? 470,006 [489,008 |Köln.Gas- 1.E Éleft

: remburger i intern. 238,600 B [229,00b Annener Gußstahl. —,— —,—- Eintracht, Braunk... | 600,005 G |(565,00b G | do. Vorz. Akt.

«ul in Francs Aplerbècck Bergbau. ugt —— Eisenb. Vérkehrsm. 444,006 /438,00b G |Köisch, Walz enguß

gedienburgi sd) eBani —,— 126,50 G Archimed D p vdas 540,006 G 539,00bG | Eisenerz Att.-Ges.. 194,26b 1194,75b König Wilhel1 u.

i 403 Arenbèrg. Be ergbauj1 1022,00 6 |1620,0eb G | Ciscnaieß. Velbert. |2 6596,06 B [595,C0b G do. do. St.-Pi hypo u, W,-Banit|1 6% |211,60G [212,00b Arnsdorf. Papier. 60,096 B | 68,90b G Cisenwerk âraft 624, 60b [618,096 G | Königsab, gers

V 4h «Strel, Hy S L Aschaffend. Zelstof| ) 7 Q 4650,00h G a do Walz [e

3 146,00G [148,006 G} u. Papier... (696,00þ 8 531,00b G 280,008 [657 ,09b

90,00b | 90,009 |Kugsb, Nürnb. Mili 460,006 G 458,00 149,00 B

186.006 G [170,002 G | Königszelt, Porz, 168,50h G [189,90b Q do. Liefer 227,606 [227,501 Kontinen. Asvhalt 208,506 [208,006 Werke Licgniß] ! 161,506 160,008 Kont. El, Nürnb... 182,000 6 (192,506 G Eseït Licht U. Krafl 229,606 1200,6 nit zugezahlte 160,006 6 161,006 Bath, 1. Ladetw..l2 0 11.1 1605,00h 530,006 G . Untern, ub jn des do. Vorz.-A. 146,002 6 1118,000u G | Vad, Anilin. Soda.!18 [20 !| 1.,12/840,50þ 52,000 G in Franc do. W asserwerke.. 191,00% (192,90 B Va er und Stein «35 [55 [1,1 1180,006 [1180,006 & | Elsa, Vad, Wollf.j2 475,00 B 478,00b Körbisborfer t uer 171,006 0 1178,76h | Valde, Mastzin. [20 |3) | 1,1, [686,006 6 240,00b G x, Elsbach u. Co.. 440/005 (443,006 6 |Gebr. Küclitig. §7,500 G 187,160 G Vamberger D täls,. ) 0 11.9 1248,00b 1240,00 G |Em, u. Et, Ulrich. d41,50b OE L LOO 8 Elektr... 5 Kre Ei gh 62,200 G | Bt, f. Vgb. u. Ind. D/ 1,4 | 68,266 | 6860G JErdmannsd. Sp... 342,006 B [344,006 G |Emil Köster, Lederf.|2 4.10/106,006 @ [106/506 Kronen] Ser. A-C Erlaitg. Vaümw...|15 | 569, E0b [574,00b Kostheimert Cellul.. 4,10/498,009b C [106,506 *Cndecbank.… | 79,76B |Banning, Maschin. 9 [19 [1.7 |860,00þ [669,00 Eschweiler Bergw. 12 366,006 1360,90h Krauß u. Cô, Lok... 106,006 G [196,506 5 ) Âronèr Ba ropèr Walzwerke ¿ (50 [1,7 (080,00b G 1670,00 G I Essen. Steinloßlen 12 419,00 419,00 bG I âre 106,006 r (0E, db / y Barz 1, Co,,Lagerb.|25 |8 1 1436,09» O Excelsior Fahrrad. !15 9 1984,0Cb } 2 98, Of, 60s Va y Vasalt, Att,-Ges, ) 1 (074,0Ct 470,005

j O A A A A j E t f a a 1 F Or CO f F Fa a fa E

Se

168,006 G 1174,00b do. do, Zementl|1 360,50b [845ChB | do. Do, RKalfw.. 726,000 G | —,— do. do.Sprengft. 12

¡— —,— Nheydt Elektrot. 207,C0H |210,00bG [David Richter [2 375,90b G 835,006 B |Niebecck Mont.-W.. —_ »¡— J. V. Riedel

S R H 1. 000,000 B [960,90 G [Gb 597,60d 1601,00b G

s I

146,006 140,090 G ‘für 18/19 U. 19/20 131,756 [120,000 G | Ph. Rosenthal Porz. E BRLA Rosißer Braunk. 289,006 G |295,00b G |} do. Huckerraff. .\14 520,006 1[529,60b F, Rücforth Sprit I Nuscheweyh 357,000 B |360,00HG | Nuff. AUg. Elekt. . 489,006 530, 00b G Nütgerswerke.....

©

1.1.7

bo, Do 1911/4 | 1.3.9 | 91,766 | 91,7566 | do. Mittelmeer. è Mosk .-Wd.-Nyd. 97 d 1,1, er

L - R R P R p ht t jt pt jt part fi jt bt jt Pert funk jur und fmd ct

21 93 5 N E E E

21 23 fs La f 3 tro O Lo M A j p jd

fas bs J is J F D

S

2 7 9j 4 1

T]

E j 30M 7 ck@

e

ck

—— M t jf ft

t +4

C D

fle

°_ a QA A

9

14 4 4 4 4 4 4 4 4

E Da

4

p jpis pi j pi ft pi pt pl jet patt jak pn Pai jed jet jd semi jar fernt send sti fert annd sent ardt jar sun fri sandt Jani Fand fands undi uad

U is l ie 1E Fs CO Fs Ls 2 fs fs s Jes Ce

Hoa D R S

R vie

9, fredit O S nf.

M A jt jt P A S js j

L

72

S

a D P R Mr j

u A A Mm D

Nrd.Pf.Wib.S1,2 : S lau 119 | 91006 | 81006 | LandegelsendähnS.1/34 1.1.7 | 67,006 | 86 do, 1895 Norweg. Hyp. 87] de e L 8 bgUvcrid, 77/000 | 71.0066 | do, do, S. 8/34] 1.1.7 | 67,006 t do, 1897 * o |Dest.Krd.-L, v. 88|fr.B. N U SRY A C CA M A A e do. do. 1904/34 1.1.7 | 67,006 | 66,008 | ho, 1898 | 65,000b G | Pest U, B, 2, 8 D E 97,000 |—,— [Brölthal. Eisenb, 1990 67,00 @ -- | do. Kom.Obl.S.2 ; Eéèr 186 151 j dard do, do. 1900| V, da, 4040 va R C 3,0 | ay 10. S, 0, 69-77 verl. 91 versch.| 21,006 | —— Eleftr, Hochb. 1100 3,9 | 89,456 do, do. 408 « (i 2 |Poin. Wt 8000 M. y M 19,50 6 1, S. 78—82 unver. 9/5] bo. | 76,00b G b do t, 1064 ‘4.10! 19,50 G 5 do. 2v(Erg.)2040 x 101,256 G | do, 1000-100 R.| 4X | 11,7 | 19,60 i R E do. 0714.105bz.r4.101/4 | 1,6,11| 19,606 | —,— Ma DO ew Port. Tab.-Mon. s E 4 S dv. 09, 10, 12 r. 100 Eaup( Feneh-Ai.)95

s b

P

S D Ra Eo fi mlt fet bo bs Fn Les Zas Ce d 1 Cn C m M S S D

_—_

aa gau J

An as En

|

E . [n —_ M T O-A

4.101 57,006 nat Ei 1t61020045

B ch

Janeiro 09 Kitinä nén 1903... do, 1913 utv. 24 do. 1889 4000 6 dd, 00 » DOo. 400 90,4050, 2025

09 bi bt pt fp P 1

or or Co

i jt pi pi pt b jt a D mm A

a ata is A

449/50b 969,090 C chf. 437,096 „Ert onnag enl 7! 274,T5b 0 G Ust. Dößlen.|12 „00 614,09b G ». Kammgacn 114 dit gilt —,— 340,50 6 326,60 G , ThUür.Ptl.- 3. 12 845,00h 1[340,00b G 426,006 G [419,00b G . Wagg.Werdaujs5 499,006 [495,000 G jeyt . Webstuhl ....120 408,80b 4605,00 B i i hütte „¿« 269,600 |275,00bG | Saline Sálzungen| 4 425,00 6 1[422,00b : i Sangerh. Masch... .115 #2 388,095 398,00 B Sarotti, S@holol.. 42 575,006 B (689,50 b T3 229,00 B 235,00b B G. Sautrbrey, M] 475,096 G 144 ,C0b G 474,09h 14860, L Sax con E -Cem. ) S T: 334,00b O. F.

F

pay

D 2

"

0

S S L Ss R

[i m 2 i Na f f

404,00b G 400,000 G

Vf R210 30, 4 "” , 1 3

)5: 5

« 4050, 2025 » 810 #

+ 105 w 94, 4030, 2025 » d, 810) D 405 »

« fet Fd. bt fert fai dret ferti et J fmd jut fd fert jt fend fert sar Jank

Tode Levi: dert, I derd fmd: Sti diedi: bed: dis (dik (Du: heodi dep (D. (di

2

D i bk iri

L L010 S LO ao

mm PODDS _ _

Fa 4 I M I ANAMAA I P I I b fs ps (F ia s a n fa R j

x

Ii fs H) bus: Junt bb J ft þrnd J) J hend

469,006 B |475,0Ccb B 388 50b (420,00b G

mrr R R R A R bs

&

js jd Jum ft fand ab Jnt fande fici eut: Pat har Ra Pi S

æ E E

a a m

annen Schieß M 408,90b G y Schles. Beton, 2 621,096 C do. St.

R

i i f CO A E C5 iti

I

mi

He L O M

|

Hrrr Hrrr a Ee : S E E e S

S Se or m i

A |

00000 c

f j |

| |

ooco0o0

do, ‘591. 100 S

Bo, fi. 1880 rer do. Ho. Let: M . 188 26ers

4 |

I t Pt m O

00 | Des

D pa F js I

ZI: id hodi Pk Frbi 2) b N 2H E I R

|

t= a pla C T C a fa l m pl Hl pin pla pn ela Ma pn a pi pa p af pl Em pin fn fa fa n E R, :-0 0 L A n Q r ck Hck 25 Î R tri jl fd E] A S S A

Co ——

Plato A: E À co

L

Fa 7

O No

vi N

PSLISS Ls. fred Dot fegt: Ie de

0a o

H EE H TIPIA h

M014

a Do ra bs

Ey Do es

|

-

S

m R R i R e 2 A ar M

2 O M I F [0

[E D 5 44A lj

00000000

S bs s b D -e-— DD s 2 S

bt pt Ent bs FEE Pl ja fred bt bd

[=

| |

000000

F Lx 1 i ln Fat fr ft a ifm ft a D

bert fkk fri: fande fmd prt? Pi furt) fri Âd 14 fel: feme

T *

Cre Uer

—— s A

L L - Ss S Cn, Len R s pi js Os E R s s f ba I S jed brd bb bA fd 9 « .- . . A

S

428,15b

700,C0b G 432.090 586,90b A 490,90 B

20,000 B 26,90b G 08h „75b 450,00b G 309,90b G 885,00b G

284,00b

pop orarerererrrtecenacaeecÌ Z S . . . . . * « - * * Wi S a * A ‘U G: . . . . .

ena ckck Ano E os h

Ux S S I P fa E a M l fr M A i A

mm 0

J I

00

b O A Cr

_

S) * _

i o e Fa g Fe F fn T T bo Fn Gi if C

E S 2 L Q I is jk brt bl

Ba V4

bri bt p pt A R R

0000 t

- R e A

c S S 4

§2 Pit bett Ba

a. e a bi bb

28

Q bs js s bs Fa

T

1 fra

B

Eb E =BI

ppe o ——_— P O

.

_ 2 O hs [7] E 2

M Io RM

-

0000000 b beri f fark fri fel EREA S ESE o. 0010 ah R S D

Ha

hm I I fs Fs F Fa F fs

E E ca

Ma Dae [ei

M S D S O

p pend fei juni jut E E Co

en

s j o O

E S LEES hade rh = S S

e

La 23 s Fn i l i i R O

S

Sl A R S A al M e map R

[E R S S 2A A S S A mm mi H R H

.

a ls

Hr R R * e « Œ S E S

CI C5 E O A H E H

Le [m bo Lo bo io Ua M D j S

Cs D ck

_- pt t i L, L Pt pt f fut prt fut puri prt ju . S“ S S S chS E S: S

O Qo

B

(8

o pes fund fet ft fut fernt Jed ferd jer fmd en fernt fmd Peck jk fered farb fernt Prt fend hend drt ded jk ft fs t ft t Pt jt ft P femt ft fut je jt P ft fs Pt ft Pt Sa Pl Pt ft t fet

Fa i s fn fa A

e 4 O5 S m i 4 e erti D .

T T T

[e D _—— s

ful puri

ck=

O

bi fti brt fri þS fet fab fet: L” 20mm

O E bl pa fik jars pt ft ba fat fert jed fend fr fet dm femet fre jnk fk ft fet fert feme frmk fl pt jt i Dl fd fert ert Pt fet

E E S

: R R R R E R R E mhm mm Hrrr fm l f 3 btb t A Ps P F

00 n i D a fn En n l n e Ol R Olm S m n 1b O P E CO C

Pa bs fs ft I Pud A Ff F I fri Ft L

j n r n A N

©

R

M

. Qi

L

O s bas

—_,—

.

Lo Ca im f Ur Ca Co ta Lo 2 2 C m im Un L Lo Lo Fe fs Fe Li ian i fo C Ît in fd fin fa fs Qa Q S Mm s F j

QQ:

.

m r m m l

. «

do 5 Ens

mr a S i t em hr R

L

R Ra er ag ml ans aut an fm n D n s j fa Co fe S f i ho Co îo F s or

a

2 M I I O fd

[T

pn Hs

E

S O 0 4 = C: O O 59

p jt s fd [ur

E M E A n j 4 0 n 2 m in

E Q;

E que Q SS S S ET

R l jr fi ft P t ft fb jet pt fl pk fk fm fb fei fb fm fk feerki ski fil Pm fand funf fem Pri fi fm fk fund fri jb: fel

ar +

435,00b G [425,09 - Hermannmühlen. .30 775,00b G |750,00b G L geren hl. 9 10,90B 1[404,00b G Lie Verzinkerei|30

DG D DY bt mi b

* 4

S.S SAS a F s Fri Ln js F O F

S2 fs Fus det DI Fend Dent: Pru: Jnt brd fer. defi Gers i jA°

s de Fs Fus Tes bus ch I

vet

[E

Hrrr R . E .

L] S —S_ S

o 10. I i 5 D D 0 E i b fs F i (O O O A I A I pt js fl pt p t t

t-A T SO eid Be N B E i fs fes 24 Pes fre Pes A A fd 2A Put Jrs

J

Im bb brt fut fl fd fd ft fl bel b fert brd fia fa Fs 1b fs Ft Fs Fs fs Pn s Dn

+

Wt M -ZL-

o Fe La Éa Da: Dn

do |

j pu: e E E

4

4

1590| 4

0s Airés 09| s 5

1

s fs È

O

j

1888| 4%

1891! 6

1908| 5

1903| 81

90S. A| 2

1 9061 4

He elsingfors 1900| 4 do.

, Em. 18 unk. 30 ¿ 100,906 [100,00bG |Aussig-Tepliÿ 1.1 | —,-—-° Dux-Bodb. Silb, ate, i S y 61,75b G 81,75b G 500 Gld. ö. W. l do. Gold- -Prior. f angie s Em. 19 unk. 30/3 „7 | 99,006 | 99,00 G Buschtehrad. Lit.B Li do. ; in Kronen id _— do. Präm.-Pfdbr, —,— —,— 1 St.= 200 Gld. Fünfkirchen-Barcs. —— [mMittb.Bdtrd. S. 2-4, 6 | 06,506 | 95,606 nor 5,8. i Kaschau-Ddbg.G, 8d 71 unt. 22 ; 97,00G | 97,00G |Czatat.-Agr. P.-A. 1 o D Á as e —, n Gold-Gulden do. Ee T 89 2 br. S. ä 97,00b G | 97,00bG |Graz-Köfläacher... L1| —, K Lemberg=-Czern.stfr. dn o. Orhrentenbr.€ 216 ait —,——- fi Gld, o. W, do. do. ae as db, Grdkrd. S. 3-6, Kaschau- Oderber(| i Dest.- Ungar. Z 95) 10—12, 15-—17 89,50h G 89,00b G in G10. 0. W. ¿ do, do. do. Set. 18 u. 19 ë 91,60 G 91,506 Kronstädt- Harom.| 55 1 —- j Prag Dux& do. Sex, 20 unk. 2383| 4| 1,4.10| £8,66 G 98,50 G ui G0, ô, L, aab=-De : do. Sex, 14/34] 1,4,10| 82,006 | 82,00 ü Lem R E L -¡+ - A 4 hn(L e ë Sér. 7-9, 13/91 4 78,00G | 78,00 G in Gld, ö. W.| 0. 9. neue Pt, Sup Pfsdbriefe M nl / Dest.-U, Staatsb..| 7% 126,25b |124,50b@ | do. Obligationen Le ausgest, h, 81, Dez, 96 4 —— —, 1 St,=6500 Fr] do, do, S, L

f F m p P P ps bs p

« 0

. _—

bat F L E I Mir Edi f D It le In P:nA t

Rd T L T T E: a tis Fn 1b Ps l bt j bt f

O0 Q

C b. tif, vers | 17,5086 G 77,60 170,006 G |17 Vaug.Bl, Neust. i.L.6 Dl/s p. Et. —,-- NW À 14 |versch.| 88,506 ] 98,006 G U 1 di N 71,2566 |Gottherbbahn 1894 —— g an, M . Kais lhelmlt Q.lo D 1.1 465,00b G . Faber Breit. .|è do, fe Á b. St, , do. d. Ser. 8129/4 bo. | 80,60 6 | 88,000 & Balbertlabt Brb. d0l4 | LLA | 1,906 G } Sal, Eisenb, gar. .[2 159,006 189,00 . f, Mittelw. t.L.|o D\,4 p, St.) —- —,— ad, Manstaedt. ZÓchwed., Hyp. do. bo. Ser. 18 tk. 224 e R 1900914 | 1.1L j “do. Mittelmeer . [156,906 6 124,508 6 | Vauland Seeslraße E ale do. Vorz.-Uft, D atb, do. do. Ser. 14 uf. “Alg 1.17 (107,006 01C2 do, 1894 konv 44 1.1L Livorno S. C, Du. E Ï M 7% (184,606 [189,806 G | Vauv, Weiße! if. i, Lm, T. &p.S 928,006 G |Fafuirwerke ( do, kündb. gcoße P L A j A De O1 0OD 4 do, 1895, 1909, 1906144 1.1, ? Nlacedott, Gold 3§.| fZ|M2.1.18 entral-Bod.| 7% | 9% pap t eo Bayer, CoUuloid .….|2 ‘4506,06 510,00b P List u. Co,[1: É t s, Y ein do. K.-Ob,S.1 uf. 90 4 | 1.4.101101,600 L - afi: Ciottrtehta 154 1.4.10 2 h 9up.-Alt,-Vt. 206,006 Ÿ D, do. Harifstein- I 10 my u y fens steitt. Ga 13,00eb G 3,28 h Don i 8 28 Süs. Bird, Sök A 100,906 100,00 G Halle-L ettstebleb, e. F Ei „leine Î 2 , as, tónv.. 94,50 Q 92,00b bo. Spiegel U Svglf.,j4 40 4 660Ob B zt S, iteeSpi 3. 00eh G A , Hyp. abg. 7 4.99 G 94 096 Köln-BotineL «5e. Ports, sen s , , | ev 496 00 12 i : Ö A4ù A : A 6 ah ÂE Stüdt.-Pf, 88 dd, 00) Sex. 44 | 11.4 | 94,00 J L Eifer (9 d 1839 1, Neg. 4! tdbriefbnt, 4 | 71 [128,00b G [126,005 Vazar Gent us ) 16 78.00b G 270,00 feld tühle- Papi ier. O 0B A (45 00b G j Ia o 1, 04 00ND, S.12ünk.24/4 | 1.4.10 97,00 6 97,00 6 L EOU M N QUTUPD,D e do, do. IL Reg. f3 ti ais adthant (cinsél.| 8,70! 8,70/188b 129,266 68 | Bedburg Wollind..|2b |25 64,166 |BBF Felten u. Guill. Been 145,00bQ | do. do. 1906 adi ; A 100,00 6 iitftoder, 6. 24) 1.410) SardeCisenb. gar. 1,2 „7 |169;00eb Q wWidl-Divsch.f21 I. P. Vetnberg, . [20 |20 466,00b 480,006 Q [Filter u, Vtautech. is - n N & 6 D, bo, Le 2103/9 T) GEDE é 4 TEI Í 055 Ai j L 2+ Bot + 0 1 of - s E, J 19 e 1H 0 O f #70, J L (L S) A Ao Oa, In - AeDbl, S.1 uf.26/4 | 1.1, | 99,006 | 09,5000 | E can gau (04 L141 | l Gold 1889 4 | 14. 220/00eb 6 Ne Fredit-Bk,| 7 E Carl Verg, Eve l 6 loo [17 latt00bG (41000 B denb, ch4 hi. 430/006 G (413001 à | 0c Q ARCOBA do. BS. 1894 versch: 80,506 Q 85, Lub Métkl, a L Cis 07 11,4 ¿0b @ - Sina tal Af. B j aas do do, neite _— Jul. Berger loo 195 410,006 G [460,006 G :[ô Masch inenl2 896,006 G [591,006 dö, “Gummiw ren 145,00b 6 | Ug.Tm.-Bg.i.K,N Sv 14 E Nordh.-V erñitger, 05 440 Wilh, Luxemb. S, 9j 8 anten y sitein,-Ves d Boden. 112,006 G [118,006 |Vergmaiin Elekt. 218,766 1923,90b "t, Che zufiee 96,76b B | —— do. Pian, Zimmer. 34,000b @ | do, Bob.-se.-Pf. n (0 A L ai a da Lag E, o [a [M ‘1878 DiOODA | ran! Mt 370006 a (306,006 G | Leonhard, unt d G |94,00e0G | do. do. KL, S Reinitd.-Liebenwäld.|44 1.4 ga ours. S En S8 30S O DD, QE ¡VAUi, L rae jm A rankonia, Beier, T LEI TROK A A - A N -Lf Schwarzb. Hy 2 B, G 5 5 igl. u _—, —— Bidorienf. 1.2 óg M 66,00 G 6, Îr ust, i134 1869,009h 11390,096 4 E 192,006 G |108.006b G do: H.-BAMf9 Secie p—0, 8104 vet, 00,008 9400a S fciplauzzinstetwldel a 14, - Amerikanische Eisenbahnbonds, ta fte —— |——° * Dampfmühlen 10 [14 860,006 560.000 G Freund, eren 889,76 389,75 eopoldsh. 103,096 G 103,00eh G | do. SpL.-Gtr. 1, 2 +4 Sétie 7 Cs i 9 i La 84,00b G wi E I Ü ¡2 Dollars. Giáfishe Bank 1 275,00 G 274,00b G do. Eleltx. Werks.| 8 [10 271,006 G |270,00b G | §1 rich Ü, Âali16 R 500 006 do. Elektr. E T r, i I LLA | S ; ; 4 fredite Y p / , Vorz.-A Fr shilt Ö 290,0 0,003 L r jefstal . » . ( 10246 102,25b G Südd. Bdkrd. b. S. 48/4 | vecsch.| —— |100,75h 6 Deutjthe Klein Nus f Ctr.P.INef. rz. 1949]4 | 1.2.8 da Vodentre? 0 A 2a ae Bro D A N : L R. Fristêr, A-G. 270,00b Q [270,00b G 0 K. (bo, AlL B. i Pfandbr. u. Schuldverschreibungen do. ; B _b.S S . 60 3 1.4,10| =,— 909,00 G {chulbverschreiönngen. é do. Mortg. rz. 1929] 1.6.12 y d Gfnatzb, Ÿ i - (112,006 [112,006 G Gubener Hutf.|3c 666,006 [676,006 & |Froebeln Buderf.. “oe 760,00b G [700,00b G ; ¿, W, Sub j Lein. erte t r Hypothekenbanten D E A h 460g | Allgem. Di. Klth.[102/8 |versch.{ 74,5066 | 74,2566 | Chic, Burl. Quincy o Und bank| 6 —,— . Hol¿-Compt. 620,000b G (620,00h G Lichtenberger Teer. EN E Mt Ls Me deutscher Hypoth É S veri, DHCnA 26 C | ‘do, Loï,- U. Strb. 1100148 4 do. | 885,106 | 88,106 14.1927 ' Eiirishe ddt... d | ad * Futesp. Vz.-A, 246,00b [245,00b 3 j | N Linde’s Eis els inl Bd h E É A L echs S Bayer. Hdlsbk. S4—b6/4 | 1.1.7 | —— 7 do, do. S.11 Unf.22/4 | 1.1.7 | G | 22 o0t ô, 10514 §0,890 G 50 80G do.NockIsl.kz3,1934 E 1 Et, = 250 Rbl. Maschit -Bau, 455,00b 500; 00b G Gaggenauer Eisen. 2 870,006 G |962,00hG j Lindenberg Stahl. [1 095,360 /990,99h G T erte 18 120 do. do. S.2.u. 19/94 1.4.10| —— do, do, Serie 3,4, 9/34 versu 89,000 @ | £5,000 | Lad, Co! isenb, [1001 650,196 ColoradSouth.1935 A zenerUl, 6 _— : derKunfi[2218 369,506 [874,006 G |Gaßmotor Deuh 820,26b G |920,00b G 1 Vinditrönt [2 818,006 G 815,009 üste ¿15 |2 do. Hyv. 11.W.-BLvl.N (0% verst i fi Bétatich s 6/208) 18,006 006 |Denv,Nto6.rz, 19836 n Et Boden Du, 1 S m Speditin; erein 21 600,00b B 1499,00b |Oeb! hardt 1, Co: ¿(26 384, 76h . (381,065 924,000 G [976,00bG' Suso e Es itéider ¿29 do... „unyerlo2bar F 3/4} Le4.10| —— s Deutsche Eisenbahn-Stamm- und Berl -Chrl. Strßb. 100/44 11/168 1 T1,12 do. Lu.Nef.r4.1955 O do Diskonto-Ges,.| 8 _—— S doi“ Worz.=A,jd 462,600 |442,00b |Cebh. & Koenig . 360,006 S 879,00b G . (499,706 475,006 G |Schoellex-Citorf… do 1890 2.Em, 19 Berliner Hypot.-Bank 4 versd./105,00b 6 |105,00b @ Stamtn-Vrtoritätsaktie. - | do. do, 1 02) ( 80,006 | 77,0 aaa rei E po Ungarische Kredit...) 48/10} das Berthold Messing. 876,000 G L O Beisweiber Eisen . 352 abosh Linte- P #80,00b 6 E L SEbonibura u. Sö. Zeru.1er !? Set. 21, 22 Unf. 23/44 ver 06, D, G & s Hal E Boch.-Gels. Strßb. [708/48 Ee s do, 14.1957 E 1 Sid, = 400 Krónten s 128,90h 9066 Berzelius Bergw... 292,00b 1288,00b Gelsentirchen Bg „11 G 0 S ? 2 E E Say 18 ; S. 1-4, 7,8, 13-16 do. | 67,606 6 | 687,50bG |Aahh.-Mastr. abg. 0 . , Dat ef, Strßb. | 108) 91,00 B JFllinois3Ctr.t5.1952 x 193,506 6 [9 Í ‘ôni 6,006 G [465,06hb d vußstaßli10 10 460,00b Q 420,006 G hödste Div. a Gebr. Shöndorff . do ur do: S. 17-18 unk, 22/4 | bo, | 92,6066 | 02,50bG@ | do, Genußich.| 0 (E es Ned O unt, 48108 97,008 | 97,0 do.StLouisrz-1951 tend, Fans E Po [Qelona u, Mbnierd: Sie 0OL 1T0OE@ |@ É Bo E Gols 0 |1.1 (867,600 G (860,008 |Qubro, Lvews 11. Cv. . /419,00b |410,00b G |Schönebeck, Vtetäl! A Ea . S. 6, 6, 19, 20 kv. Braunschw. Ldeif.| 0 Ee S Dtsch. Eisenbt. &.2/1024/ 90,00 ) do. Loui8v.rz. 1958 O S 4 0 din 0 B e s ol at git Georgs-Marienh. 0/8 —- Hermann Löhnert. E Schönwald Porz. „10 « (T. . P E. # Init ütt, ivie cinen y ms S 5 e i A N Ln CTE7 2, DU, De E 5 ari ooo E E O S E O N /¿ /. % C do. 14 unk. 26 . | 94,980b G Brölthal L L Go C do, do, S.1|102// alis gat J LotgIslRlr.rz 1949 bank A-G 126,006 [186,00 ü tichardBlumenkfelt Gerb.u.Farb.Renn.!18 [12 465,00þ 1480,00b G * 100h in poln, L Hermann Schött.… bo, 19946.Em. 10 , S, 28, 24 A e | 0170b a / o O06, At p 1 24/80 0 9/00b G Diisseld. - Duisbg.|103/4 16,008 ! Pa rj.1938 Seldnuihe Dodent«, 125,006 Q [124 N Vest, On / 278,006 1266,00b G GermaniaPortl.- [12 [20 470,000 G [495,006 G |C. Loren 2 600,906 G [60 Schrif es Hud do. 95er 2 Serie 1/84| 1.1. Ra 6 . ibt 08 „L | G2U 2) Gr. Berl, Strßb,|108/47 19 8 Nat.R.ofM. rz. 1926 Biener Vankverein .| 8% á41,50b 41,75b C. Blumwe u. Sohn “aw uus lik (u Vorz. - Ali, Gi Ans Un HÜt AA U. d 969bo.B s L dée p E do. 5er u. 1er? abg. 488,50 M ael 4 IGTS do, do, 1911/1038 «1 | 14,900 G | N d9, 19, 1926 1Etck,=400 Kronen| Bochum. Gußstayhl,| 5 |1 7 1470,00 |474%b Gerre8h. Glashi 740,00b G [715,0Cb G „Vergw.-Verein e Lan S E N ats do. 1996 28 er o O S S M Prt der nis D ua A Gr. Cass. Straßb, N. Pac. Fr. rz.1997 io Unionbank. 28% | 89,000 G | Yodeng. Hochbahn i : Ves.f.eletir.Unzern. 201,006 G [202,008 | Lothr. Portl.-Zem. 408,50h (405,50 6 | Heinr, A, Schulte. 1 do, Sér u. 1er : do. do. “s | R A V Le O à 1899, 1909, 12/105) 80,00 B ' do, Gen. rz. 2047 1êtck,= 400 Kronen Schönh. Allee 3 66,608 |6660B [Giesel Poris. Zem, 898,756b 397,006 G | Yudau u. Stesfett [1° 924,006 j YriH SUUiE Ju: è do. k. E.-A. 1889 , Komm. Ser. 1, 2 1.7 | 99,00 G Lit. S i 2 T A Ad G.Lpz.Strb. S. 1,2/100 80,60b r Oreg.Rail, r. 1946 Bürtt, Vank-Anstalt agene Boeddingh. Neim. : Gildemeister & Co,|2: 729.000 [681,000 G Lüdenscheid - Metall/: 782,005 Schwänebecck ZZEUL S129 x 10 . do. S. 3 unk. 80 s 99,00 G Halle- bett. Lt. Les , Kobl. Strhb.S.1,2 1084) 79,25 6 19,26 G pitts. Ciné. C. rz. 42/- E 3 E (S4 S Ju 9 265,006 G | Joh. Girmes & Co,|2ë 348,000 1007,00eb G | Lüneburg. Wachs 845,006 B 849, Schhwelmerx Etsen.. v ai er e Brnschw.-Hanu. Hyp. Königsbrg.-Cranz : do. do. Ser. 3|1024% 87,168 | 47,716B |S.Pacif.INef.Mtge. i ate 7 id iat o& Le, dler u. Co. S Vladbacher Terti H | Luther Maschinen. 620,006 (529,75b B | Ged Mithlb. Dresd. do. ler f SUL S1 S R L D LiegniveRawit j i o A A S S 56 » D ; Borna Braunk. —— |—— Schueiders u, J,12 |2 O E A j 0adóv a |Eecci Eirickbhvlis do. 1991 S, 8 16 O S O Ae L L 91/60 A "Bit, 2 Krefeld. Straßen- ; S.Pac.S.Fr.L.r3.50/- Borsigwalde Terr 109/25b G |107,60bG | do. Woll-Ind.|2 676,008 |599,75Þ | Magdeb. Alg. Gas. 215,00h G /208, Segal, Sirumpfw.45 do. 1902 in .4 do. S: 2, 8, 6, 7-984 00, | 91,60b @ di h L B L nes auen ¿ami aid bam 1899, 1907|103/4% 90,19 & 99,10 6 do,100Doll.-Bonds Bösperde Walzw... 409,006h [822,00b H. Gladenbeck u. S. 243,00b [249,90b do, Bergwerk s S E al Fr. Seiffert U. ou do. 1905 20 dó. S, 12—15, 19, 20/8 do. | 88,76b@ | —,— Q 6 Bil A i 9 35 Lothring, Eisenb.|102/t 76,506 | 76,00G |St.L, u. S. Fr, 1981 Thuldverschreibungen von Banken, Braunk, 1, Vüiket 445,008 1445,00b Glas-M. Schalke. .|2 956,000 [969,00 do. do, St.-Pr.2: z 0 Siegen-SolingGu! St.-N.1-252! DanzigerHyp.-Verein 4 | 1. A 87,76bG | Lübed-Büthen al t L Magdeb. | Strßb. kv. 108 16,90 G /8,00 G doô, do. rz. 1931 / R E O 8130,00b ¿(auziger Buctet. .| 740,006 G [124,006 G | do. Mühlen... 8 ;6,00b G 256,00 B Siemens Elek. Btr. A Deutz Ls (4248 au8gest. b.31, Dez.96 Mecklb, Fried. -W, berrh. Cisb, 1911|100]- R 78,00 G 5hdo. B.u.Z.d.T.-G Wi deutsheEisenbw,[4 | 11,7 | —— Brauns. Kohle A 258'80L.0 ¿79 80b G Vloctenstaytw í 540,900 6 |525,50b G C. D. Magirus. 275,006 G 260,900 G | Siemens Glaß8itnd. do, do. 00s di do, do. (34 1.1.7 | 74,00bG | —,— do. St s ft. i Ostd, Kleinb. 1895|100/9% g t3. 1927 M Nriewerte erte/s j LLT| sr E ey Mask ¿BauolA, / ¿6 50b (565,000 |Gebr. Goedhart... 772,50b [785,000 G | Malmedie u. Co. . 480,90b 499,00 Siemens LELE do. Bod.- red Dt. Hypbk.(Bln.) S.4-6|5 E p E e Dare v N ör t Samlandbahn [102/47 84386 84,25 G St.L,S.F.H.B. H.G. (alé Rlifz, vor 8 Broitenb. Ne tl O 370,008 [267,900 G |Th. Goldschmidt 112 | 640,50b 1850,500.B.| Manne3mannröhr. 622,90b G 624,56 Simonius T euul.. 0 do. fv.St.-Ob. do. Ser. 24 unk. 23/44 1,4,10/101,25b 6 101,90b G a PRAE U 2ER 50'00b | SÓl.KSletnb. .1,2/108/4% | 63,166 | 63,7566 |St.L.S.W.T rz. 1989 i 102 rid.) Sie L Ol {124 60bG |121,00G | Görl. Waggonfabr.|17 |24 501,00) [520,006 G | Marie, kons. Vergw. -, 993,00p |Sinner A-G... .|12 Schwed.St.-A. 80 do. S. 1 1.183 konv. Nordh.-Weérn. L. : / line Stettiner Straßb. |108// 79,266 | 75,256 | do, LI.M.J.rà.89 fall \Gisbw. 13.1034 | 1.1, E R A E Gi A E 607,60b [607,606 |Ooth. Waggon... ./15 20 660,006 G |640,00b G | Marienh.-Kogen... 476,006 G [476,908 G |Sonderin, u. Stier) 6 20400-10200 R Al E ; : S L aRA 12408 | 10280 6 - ] le fusiedig! P I ezo [o [a Bulfan 601 00G (62500B | Greppiner Bierte (22 [44 | 1,1 |1010,00b B |1020,00b @ | „Mart“ Portl.-B. .| O (i004 L E S Selle do, 2040 11.408 18—281 j} 89,00b G | 99,00b G i Pr.-All, u do do, 1904/10035 15,40 G 15,25eh G | À A 1L.T.18| —, bank 106! 4? vers, 79,626 | 18, [00b . 2 Raa 580,00 G | Grevenbroitd) 15 _—— —-,— Märk.-Wf. Bgb.. is 440,696 B /435,00 B Epinn. Renn u. Co. à 00.75 G 506 |Prignißer Pr.-2 / E Tehuant. Nat, 500L|\Zi.81. h t a A m At do Wollkämm.|20 583,00h 1580,00 reve ) Ä 5 S x B -Carbonit13,6 do. 1896, 5000.4 do, é Serie us, 98 S060 R 080 5 [Nanidehdr s : \ do. aile N r 81,106 |8LI0G ho bo, 1008| bo, e Lj, Mrt Eisenb, L T 1 |gresl. Spritfabrik. 0/661,00h |670,00b |Gripner Vaschinens20 |25 593,00b G /485,00b G gard n Kühlh. . L arg A Ea iets Ï do.do. 2000-500.Æ 0, Ser, 20 U : l , Ct A É da A Ver, Etsenb. Betr.|102 S A R É "(N Y ' ins