1875 / 146 p. 9 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

10.100,00 bz B Div. pro Div. pro iv. p Prämionschlüsse Jali, ; t 4 a- 00s TOET po e o” gon 8080 | Wage ula ing! 8h, 001: Petroleum and Spiritus), | Bien joo Mint „10e utrlb. M j 0. wendy, chf. Förster DO ? d ¡ ind : j ° inter 4 L

Men: V A | 71 25bs B camnogáta-Ed. 18,00 B Sisg-Rhoin.Br@w, Cöln-Minden 102.00 0 ; D Lo Weizen loco vernachlässigt, Termine flau und niedri e Waare Pr. Septen Obi 2A E ps la M., Sommer- O Cöln. WeohalL- B. * |84/00@ do, Papier-Fab. . 27/,50bz Q Solbrig Mainz-Ludwigshafon, . - - 10350100 B V E 20,000 Ctr. Kündigungspreis 186 Mark Del, Gekünd, | bez, Wicken loco 165 u. 170 M. is Alo en loco 177 M.

Z| Comm.B, Sec. . ,_156,60bz do. Passage-G, . 25,00etwba G |Sozietäts-Brauer, Oberschlesische : 140,00—2.00bz C S Loco 160 —196 Mark nach Qualität, gelber Lilie E SRNEE 2000 Pfd. Zollgewicht. Spiritus loco “ug E T e von

D] Dän. Ldm.B. 80% . [95,50G de, Pferdeb. . 141,50bz Spiegelglas, Dt. . . « 265,00——4,00bz 267,90—6 00bz n, gelber (rother) per diesen Monat 187,5 à 187 La O n | bez, Petroleum loco per 100 pfd. ab’ Fahrwasser 12,50 n

D 9,00 G BSteinh, H, A. . ' ; aufene Kündigungsscheine 185 yverk,, abge- | Auf Lieferung pr, September-Oktober 12,25 M. bez. Koblen laus

S , . .

Achuja-Iwanowo gar. ,. Warsechau-Terespol gar. do. Kleine gar. Warschau-Wiener II.,. do, kleine do, LiI. Em, do, kloins do.

D

D C P

Deutsche HdI. BE,. . [72,00 B do, Phönix Masch, ; 116,50—25 1 1 per Juni - Joli \ Dtsch.Nat B... . [70,25 B do, Porz. Manuf, 31,00 G do. it B... 30 G 0—2,90 G à 183 bez., per Juli - Angust 187 à 186 uni - Juli 186,5 | pr. 40 Hektol, ab Neufahrw., d j

Egl.Wechs].B.p.St, —,— do. Viehmarkt , , 100,502G |Stadtberger Hütte —,— Rumäai 4 s 17,79 —1,00 B —, per September - Oktober 190,5 E eas ot E, Schott. Maschinenkohlen 59,60 T A S MReaK, PLOL M,

Has, Cred A 70/25 G do. Ven 11,00bs O Stobw 58/25bn G Humänlor 35/75—0,7568 3600—1,00B 7 ult por Novombor - Dozember hoz,, per Dezomber- | CGotroidomarke pecumittags 1 Uhr, (W. T. B,)

L , 0, Wrkz. Sentker , . abaksfbr,Prätor. ; E ee s „00—1,00ck 'n_9 (Ee Í A " emarkt, Wei ria t En E O

R Ger Hd.n.Cr. ¿ x 57,70bz B Bielef. Sp. Vorw. 90,00be G Tapetenfbr, Nrâh. 60,00B e Bank s 0M 108,00 —2,00 B Roggen loco mässiger Handel, Termine flag beginnend, schli 198,00, Pr, September-Oktober os L Pr gr

Hmb. Banky. 40% 95,00 B Birkenw. Baumat, 18,75bza G Tarnowitz ..,., 40,00» G ntralb f, Genossensch, a fester, Gekündigt 58,000 Ctr. Kündigungspreis 137,5 Ma iessen | pr. Juni - Juli 140,00, Pr. Septóniber _oOktelee Mo “a „00,

177,006 YVictoriabütte .. ; ; ark ,90, Rüböl

Darmstädtcr Bank E N 1000 Kilo ; per | 100 Kilo : Hn, De.W.B. 60% . [78,00 Bochura Bergw.A. /7., 1383,75 G P an 128,00—2,00bz 129,00—3,00 # gramm. Loco per 1000 Kilogramm 134 160 M « Alogramm pr. Juni 56,50, per September - Oktob Hessische Bank . . (66,25 G do. d B, 175,002 B |Vereinsbrauerei , . [19,00@ reuss. Kred.-Anstalt , E H ark | Spiritas loco 52,00, pr. Joni-Juli n N Ao. 65,25 @ |Westfäl, Union E E E

S nach Qualität, inländischer Mark ab Bah

: ] i t abn b i ü

1/1, n. 1/7. Int.B.Hamb. 40% 83,00 bz do. Gussstahl, s Pr. Bod.-Kred 96,002,006 galiz. 136—142,5 Mark ab Bahn u. Kabn bez., per diozen Monat | Peer riet 289,00,

: S e E E D fs E, Sem, 23. Juni, (Amtlicher Börsenbericht,) j 0, olle) , |

33;00bz G Vosterr. Silberrente . e 138 bez, per Juni-Juli 137,5 à 137 à 138 j : : 4 Franzosen u 3 138 à 137,5 à 138,5 1 bez, per Juli-Augnst Roggen. Gekündi N 1/5.n.1/11. Königsb, Ver. BK. 87,50ba G _| |BolleGummiw.-F. /9, 116,50 G « 437,5à7kbz O A 09) bez., per August-September b S gon. Gekündigt -— Ctr. Kündigun ¿ 1/1. T, 86 A E 40x —,— Bes E 2200 wesiphalia Wagg Ra j a 262,00—6bz S aI ots in 142,5 à 143 boz, per Oktober-November ba l 4s Q E Lur L 145,00 Mark, Juli - Lee ecKIl (ToOSener rau, Nl j Das , : t DÞez.,, per De T A vid S2 Os -Peptember j L 1/1 n. 1/7176 20bs Landw. Bänk) . 70.006 do.Friedrichshöhe 107,26bz |Wien. Gasindust, / 334 Mone 10 e A E P T x 106, 106,00B Wiss, Bergw. A.

Breslau, 23 Juni, Nachia. (W Gerste pr. 1000 Kil : 145,00 Mark, Herbst 14 L , U D i 2 . 0gr., grosse und k] c B Mar&, Herbst 145,00 Mark, E. 75.90 6 do, Seb vultholas, j 106,001 s 3 A , ( ). Zu gewichenen | Qualität. eine 120—156 Mark nach Spiritus (mit Fass), Gekündigt 15,000 Liter Kündigungspreis U Leipz. Diso. ... 71,00 resl, Oelw. ... , 0, 0. j L Bank-Aktien. P 53,00 B Wollb. a, Wollw.

eb

. À.) Alab. n, Chat, gar. if Extensiíon .. .«., Chicago South, West, gar, Qansas Pacific, ..... on Calif, , Port Huron Peninsular. Rockferd, Rock Island , Soauthk-Missouri. . ,.«., Port-Royal. .. ...., S, Louis South Eastern Qentral-Pacifice. .. ., Or on-Pacific . ooooo

wr b C D U D D L E G D

ck M Q trr

iSiaccoloi cer illcosollos C ib D C2 P H ¡A 1e H pla bee pl ¡D pa 1315 Dl be p (Di pft SE fan CII Dts 3

S EAAAEHAHSA ; |

O DCOSOADOONOOIAAN

O02

pm ennen Î 0 i vol

Ee L

A 10:00 B Diskontobank 73,25, do. Wechslerbank 70,50 BSchles. E Loco 125—186 Mark nach Qualität, per diesen Monat 156,5 à 155,5 91,80 Mk, Loco-Spiritus (ohne Fass) 52,00 Mk Allg. D.-Hand.-G.| 0 /1. 140,50G [a |Makl.-Ver.B.40 % 80,25 bz Central-Bazar für 22,10 bz au va A L ì ; 23. Juni Ha : 2 ; (Der Cours versteht sich pr, Stück franco Zinsen.) nuten. (Schluss-Course.) (W. T B Nachmittags 2 Uhr 30 Mi- | per Dezember-Januar bez. per November-Dezember bez., | Weizen pr. Juni 171,00. Roggen pr. Juni 137,50, pr. Juni-Juli q , , ° 1

24.00bs Palues S0 d Le o à 59,20 Mk pee Ra D 48,00bz rger 80,25. do. junge —, Oberschlesi oco flau, Termine ferner j A , »„ Per Juni 52,30 MK,, per Juli n Leipz.Wechs.. . , 73,00 B Bresl. Wagg.-Fab, 1/1. barden 162,50 Franzosen 510,00. ¡Biiberibnts a8 A Lom- | 13,000 Ctr, Kündigungspreis 156,5 N n Regt 93,10 Mk, per Septbr. 53,50 b Per Oi 206 uk, O 4 in de 1873 R 1 hs506 Litibecker Bank . 89,00 & Brel. Wag(Hoffm,) Tis Wolfewinkel Pap. | 1 L 94,75. Kreditaktien 396,00. L, los bes, Per JaSLIAII TEE R i / gramm. ) Mk, Loco-Spirit , Novbr. N «‘ , Ï 2 , ¿ . o Î o d L F , . Ü e 9, i 1 , À Ï 4 . Î, ä L

ágoh, Dis 6} z Ñ Magd. Bankverein 72,00 Brodfabrik . D oolog a S 6 L 2 E 88.00. aurahütte 95,00. Schles, Vereinsb, | bez,, Pr. August-Septomber- Al pg s „n S rAueuat 152,5 à 151,5 Gottaidin 4: vititue var 100 L L Amsterd, Bank. .| 0,7 6 (1, De Metrop.Bbk, . Tes Fuhrwesen , ., orsIcherungs - Gosolischa ton, Frankfurt a. YI. pr. Oktober-November bez, - VODT Or -Oftober 147,5 à 147 bez, | 51,60, pr, August-September 52,50 Pr orte O 53.00. Antwerp. Centr.B.| 5,5 /1. 170,2 Oberlausitzer Bk. 56,00bz Centralf, f. Baum. 27,00bs G pn S \ R f ,00.

B. f Rheinl. u. W. /1. [70,006 01d. Spar-B. 40% 126,506 Ch. Fabr.Schering 30.75bz G E Dividende pro|1873 1874| _ A Lombarden sehr matt, Babnen besser. Roggenmehl watter. No, 0 u. 1 per 100 Kil : j 137,90, pr. September-Oktober 142,00. Rüböl Ton! Barmer Bank-Y. . /1. 181,25 G Ostdeutsche Bank 79,00bz Chemnitz, Biseng. E Ee ai 2 f S s E 1704, Elisabethbahn 1604, Galizier 2104, Fran- Ri er: SakunUge Ot, Kündigungspreis N I opveber-Okther 58,00, per Oktober-November 59,00 E

, .-Vers,-Ges. | Zi 524, Lombarden *) 784, Nordwestbaln 1324, Silberrente 68, gramm, per diesen Monat 20,50 bez, per Jnni-Toli 20,50 Weinen 16S Es É BaR o e 2

; 42 i «s AONTgen —1 M, (erste 159 —183 *,

O i DO P O EN e b R

114,00 G Chemn. Werkzeug —,— Côln.-Mtis.Bergw. 1,80 & Contin. Gas u. W, 55,00 J Cont. Pferdebahn 76,506 Cröllwitz Papierf. 91,75bz G Dtsch. Eis, u, Bgb. 85,00 & do: Ltt, B: g D.-Holl. Bauv. Pr. 79,00 E Donnersmarck-H. , 1180,00 B Dankb. Ofenfabr. 1/1, 170,00 G Eckert Masch.-B,

1

1

1

1

1 Berg.-Märk. 60% 1/1. |76,75bz B PetersÞ, Disk.-B. Berl, Bankverein Y . [72,00bz Pos. Sprit-Bank 1/ 1/ 1

4

S s Do B 5 E f E P P E p P P Pa A P

e 36,90 B O Berl.Ld;-u.Wass.-Trsp.-V.G.| 25 | 25 |700bs Russ. Bodenkr. 92 A z i bez. A 25,25 & L h C l . 925, Russen 187 4 5 200 bes Gas MS j j | erliniochs Foner-Vers des R N bu E 2, e ober-November 20,65 à 20,70 bez , , ez, per arloffel-Spiritus, L Ava Va ; z : | Per Nabe ite S | Lou a E ocowaare höher gehalten, Termine still : Loo ohne Fass 55,00—55,25 M. nom., Jani, Jnni-Juli 55,00 M. I, . ‘9 , R 9,00 M.,

|

pt j del ci

do, Kassen - V. /1. [240,00 B Rhein. Efffektenbk u,7./112,60bzG |Bh. Westph. G.-B. 0,7./103,50 dz G Rost. Ver.-B. L /1. 188,00baz G Schaaff, B.-Ver. 96,75bz G |8tett, MKEI,B.40 % 50,00bz @ Warsch. Kom.-Bk. 109,00 & Westfäliscbe , .. 73,00bz B Wien.Union-Bank

71,80bz @ i 1 auen auto : Egells Masch.Fbr.

116,00 G Egest. Sali L

7.1125,75bz Indusirie-Akilen. P zeaide Sp.

191,50 G Div. pro 1874 Fagon - Schmiede

81,00 bz G Berl, Br. (Tivoli) et 1/10. 191,00G u, Schraub.-Fab. 7

32,90 G ini , Frankf, Bankv. | bez, per Dezember-Januar —- bez.

9 BerlinischeLebens-Vers,Ges,| 23#| -— |2080bz 713, do. Wechselbk., 76, Oes N 7 A 22.00bz aag - : (4 H 18elbk, 76, Oest.-dent. B. 793, Meininger B. 8: j 3.006 Cölnische Hagel-Vers.-Ges, | 0 | 15 305 Ludwigsbahn 103, Ung. Staatsl, 170,90 Ung. i e Erbsen pr. 1000 Kilogr,, Kochwaare 175—220 Mark nach Qua- R E 4 Augast-September 56,00—56,20 M,, Septem-

Fu Colonia, Feuer-V.-G. zu Cöln| 55 | 55 5840 do. neue 94, do. Ostb.-Obl, II. 652. C 7 Ï lität, Futterwaare 146 E j : Sidhg Concordia, Leb,-V.-G.zuCöln| 154| |2475G Anth. 1394, Arverikanér 1882 2 654, Central Pacific 862, Reichs- _Oelsaaten pr. 1000 Ende S Ct E E à 4 M. per 100 Liter Renpidies fes e E S 27;00bz DeutscheFener-VY,-G. zuBerl, 0 0 727 Nach Schluss der Börse: Kreditaktien 1974, V Eda preis Mark, Winterraps Mark Whiterribe P Kündigungs- bis 52,00. LA . Kurze Lieferung 51,75 17,00 bz e CGORA, L 374 6A R ie 808, Reichsbank-Antheilscheine canzosen 2523, | 8aat E s sen Mark, Lein- S Juni, Nachm. 1 Ubr. (W. T. B) 42. 00bz una, V .-G.2 O F per medio resp, per ultimo Î vuböl wenig verändert. Gekündigct mit 0treidemarkt Weizen matter, hiesi IA'IE he (3 Germania, Leb.-Y,-G, Stettin| 10 | 12 438 @ Frank fart G L Fass Ct #ndî « Gekündigt mit Fass 400 Ctr., ohne | fremder loco 2 G T Se er, hiesiger loco 20,50 23,29bs G , : i; L urt a. M, 23. J r, Kündigungs p e v 20,00, pr. Juli 19, 4 49/75 ka G Gladbacher Feuer-Vers,-Ges. 12}| 1315 G Effekten-Societät. Karte ‘1982 L B.) N Mark pr, 100 Kilozrddt S E ohne Fass | unverändert, MAAIZeE deo 16 e D T Is 19,90. Roggen 36 00bz ' [Leipziger Fener-Vers, Ges, | 96 | -— |6050@ Lombarden 82, Galizier 2101, Franz-Fosefsbah ranzosen 2924, | M., per diesen Monat 57,5 à 58 b bez, ohne Fass | Hafer fester, loco 19,25 pr. Iult 17 1 14,70, pr. Nov. 15,10. » Magdeburg. Allgem. Vers.-G.| 7 | 45 280,00 & Galizische Eisenbahn —, Sie Kana A ien s n —, Ungarisch- | bez., per Juli-Angust 57,5 É 28 b 2, per Juni- Juli 57,5 à 58 | Rühöl fest, loco 32,40 pr Oktober 33 roi Pr. November 15,90. 65.00 B Magdeburg. Feuer-Vers.-G.| 45 | 31 24506 Antheilscheine' 1395/,,. Fest , Bankaktien —, Reichsbank- | bez., per September-Oktober 60,5 è ez, per August-September Bremen, 23. Juni, ( E RES Wetter: Trübe, 1,00 B Magdeburg. Hagel-Vers.-G.| 9 | |216B Frankfurt a. M, 24. Juni. ( W. T ber 61 à 60,9 bez L e bez, per Oktober-Novem- Standard white loco 10 N L Petroleum (Schlussbericht), , Magdeburg, Lebens-Vera.-G. | 6 280 B (o as Erika, 104, Frarabban Goit, . B.) Anfangs- | zember-Januar bez.. Per O rade agu ag per De- | pr. Oktober 11,25. Schwach, , 92 pr. August 10,75, pr, Sept. 11,00,

13,25etwbz G H 4 Galizier m 00 K

G Magdeburg. Rückvers, -Ges.| 1254| 113/534 B barden 824. Ziemlich fog alizier —, Lom- LAA s i 4 ez. x i [E

93,90ba B Netionalss L -V.-G. z. Berl ; H i I Tel Î Î A Men e f N d U ilogr obne Fass loco Mark, Me ur S 23. Juni, Nachm. Getreidemarkt, (W, T, B) . . 1E PÞPzig, 23. Juni. Leipzig-Dresden 158,50 bez. Gd etroleum still, Raffinirtes (Standard withe) pro 100 Kilo- Termide vat rubig, auf Termine matt. Roggen loco still, auf

F O O). 6 [103006 Magdeburg-Leipziger Litt. A. 211,0 T: : gramm mit Fass i z E Nordstern,Leb.-V.-G.zuBerl.| 6} 7} (635 B Thüringer Bank 80,00 G4d,, d R S kündigt Ctr, Kütndietieirais M Var 2E 10 L Ctr.), Ge- , Weizen 126pf4, pr. Juni 192 Br, 191 : 13/00 B Prenuss, Hagel-V,-G. zuBerlin V1 N B Zamburg, 23. Juni, Nachm. (W. T. B ) Nat u, Í 26 „Mark, pr. diesen Monat 25 Mark per S f T d ay L000 209 190 Br, 189 Gd, per Juli-August 190 Br "189 6a e Eren Lepans- y L O Ln S S (Schlusseourse) Bamburger St, Pr.-Aktien 115, Bilberrente | guuAugust bez, por Augnst-Septomber bor,, per September: Septerber-Oktober 192 Br, 191 Gd, pr, Oktober-November pr. G s , nte _— DOE, SBeptember- J 4 . - No r DP.

18,00 B E Le AAA 2 u i i: Preuss, Nat.-V,-G. zu Stettin| 25 | 19 |700@ 673. Kreditaktie L IRGOA A Kt s r 1000 Kil t c

uss X, zu Stettin 5. Kreditaktien 1974, 1860er Loose 1174, Franzosen 62914, Lom- ober 24,7 bez., per Oktober-November bez., per November- | Gd., ey Val 10 Br e 6a R dne E Ans 12

s ‘» Dr, wUl- Augus 3 Br., 147

116,50bz : ; s | f 1

E Providentia, V.-G.z.Frkf.a.M.| 12 | 12 360 G barden 2024, Ital. Rente 721, Verei A : Dezember bez, G G Bekleaiaoho V'oner-Vears.-Ges.| 18 | [6100 Norddenutaohe 138, L E 118}, Kommerzbank 80, Spiritus es bez. Gd, pr. Septbr.-Oktober 147 Br, 146 G

63.00 @ | Thuringia Vora-G. xnirfuri 9 | /475te G 1882 984 Col gea enbsche 45, do, neus 664, Amerikan, de | mit Vass, Gekündigt —,— Fer 100 Liter à 100% = 10,000% | pr. 100 Kilo netto 147 Br e Ga L E DMobea Maraaabas

ads Aktien von in Liquid. beflndlloh. Gesellsobasten, 844, Diskonto 34%, Laurahütte 934, 9 Hf Dorg.-Mkrk, do, | Looo -boz., por dioson Monat 084 ben fe Van R 5} rale e r A BE OMODE BO *200 P 61 Spiritus

20.00%æ G Div. pro 18751874 E lac is As Bank 83, Zun P L ALALguN s à 54 bez., per Anguet-Redtènakes 26 V P a Pn PE Juli-August 39, pr. Ania Sibliaikes I, Berl: Nordbabn ..….. —,— 9 “9, unl, (W. T. B. / 99 Dez, per September- L E “La 2 -Oktober pr. 100 Lit

erl, NOrdDa (5) | 0 Schrankenwerthe still, eher Sb aiaa Oktober-Novbr. bez. din s S E a E bedeutend giössere Kanflust, Vals 9000 Back, Petzold ns

f s G Bs , T Vez, D 5 S ,

145,00bz @ do do. Rbr) G) | -0.1950)a ) : Q gt | +Pommn. Coentralb. St.-4.| Ô. | 0 |—,— (Schluss-Course,) Papierrente 70,15, Silberrente 74,10, 1854er Jannar bez., per Januar-Februar 1876 bez., per Februar- f feu Maus di Ltr Sia 10,80 Gd., pr. Juni 10,80 Gd., pr. L AE , xü,

lait 2A Loose 105,30, Nordbal ; ; : März b 84,00 B do. St-Pr. 0 | 0 |—,— 0080 109,90, Nordbahn, 1960, Kreditaktien 219,40, F 5 s Es d B {Crefeld Kr. Kempen St.-A.| 0 S Galizier 234,79, Kaschau-Oderb. 134,50, Pardubitzer 145.60 A Spiritus pr. 100 Liter à 100% == 10,000 % ohne F Amueterdam, 23, Juni, Nachm, (W. T B) 16'50B L fp L Bei g E: westbahn 150,50, dto. Lit. B. 70,20, Kreditloouo 147900» Nord- | 53,7 à 54 bez., ab Speicher 53,7 à 53,8 bez. ne Fass loco | Getreidemarkt (Schlussbericht). Weizen loco und auf T —,— IL. Aach. Bk. f.Häl. n.1.40X| 0 | 0 |96,00G y,9086 112,00, Lomb. Risenb. 90,50, 18640r Looss 134,20 LBéder | Weizenmehl No, 0. 6,60 à 24,50, No, 0 u. 1 24 à 22,50, | auf Termine niedriger pr Ge r O, Roggen loco unverändert, 23:00 @ Alle Depositenb. (60 )| 0 S a T Ls A Napoleons 8,89, Dakaten 100 Kilogr, Bct T L No. 0 u. 1 20,50 à 18 50 ‘Se. Rüböl loco Se P g 1813, Raps pr. Herbst 409 Fl .00 i 8 E Pu De 9,90, s ä . inkl, T, S , Es E 9094, pr, Herbst 38, ; 5 E 4 G S006 E Bank 8 E Wün, 24. Juni, V 11 Dir 1D Min T. B) O: LIRES 280,20 bez. Oesterreich. 183,75 bez lie P 4 i pr. Mai 1876 394, Wetter : ch y 5 1taktien 221,7 N Z09 c E er 2 ¡ : y A . Pre 2: Ï aahm A d B a m Ce j Í 10/00a Anglo-Austr. 121,30 Pilectat C alitiae E O Wetter: Tognecieh (Nichtamtlicher Getreide-Berich t.) Se ae A ACER 4 ir Gs L, L, D) t dp S N Es Amasterdam, 23. Juni Aas 440. Rubig. Weize Von ; : Petroleum-Markt (8 d 7,00bs G do. Hyp.-Cred. u, Baub.| 0 n, 23. Juni, Nachm. (W. T. B. n. Von Terminen waren nahe Lieferungen f j loco 261 b Markt (Schlussbericht). Raffinirtes, T ¡ 69,00B Bresl. Prov. WechsL-Bk.| 0 | ) gen flau und nie- | loco 26} bez. n, Br. yYpe weisa, 99,50 bz B Centralb.f.Genossengch.| © |

0,50 B Goldpreis e: ärtio E 2 L 70,10ba Joldpreis unverändert, r1ger. Gekündigt 28,000 Ctr. Kündigungspreis 1854 Rm t ¿ pr. Juni 26 Br., pr. Juli 26 Br r Ÿ 57,00G Bank-V S do. Elitrronts L A Gat De OIbE, Tal 05 Gin ole V E Kilogramm nach Qualität, | Weichen v Bri, pr, Boptembor-Dezeniber 28 ‘hen, 284 Br 57, Bana. Bank-Verein . .| i p d n O vrzl, 65%, Oesterr. 1864er Loose 1421 ß Ser Im. Dez, elbe izi8 : é‘ do L i: 45 00bs B ad O T0 9% Russen VI. Stieglitz 925, 5% Russen de 1864, Eu A M, M Bahn, per diesen Monat und per JeME-Tali E N R 23. Juni, Nachm. (W. T. B.)

25,00 ba & Dresdener Wechs1.-Bk.| 0 | 5 | Rm. bez., per Jnli-Angnst 187—186} 98 eidemarkt (Schlussbericht), Fremde Zufuhren seit 33,50B Klberf, Disconto-Bk, | Q|

24,00bz B Hallesches Creditanstalt| 5 |

134.50B Leipz.W. u.Dep.-B40%| 0

a Anleihe v. 1864 3447, Russ. Eisenbahn 2651 Ti ) _—

75756 IV. Serie 978, 5% Türken 394. 94, Amerikaner de 1882 | ber-Oktober 191 —190—1901 Rm. bez. 197 Bm, box, per Beptem- | lotziem Montag: Woizen 8400, Gerate —, Hafer 36,220 Qrts 11,0051 G Magd, WechsI, B. (40 %)| & | Niederschles, Cassen-V.| 9 |

Lenden, 23. Juni, Sach Roggen-Termine eröffnete tet Ì Der Markt schloss für ; 1 ¿ ; 84,50G E N i, Nachm, 4 Ubr. (M. 7. B gg mine eröffneten zu gestr i a j S tür sämmtliche Getreideart e Consols 93/16, Italien. 5 % Rente 21, aas 87, 9 Haltung, wurden alsdann im Yärlaut igen Schlusspreisen in fester | dem Geschäft zu nominell unveränderten Prien: a 49,CObz Nordbaubank 0|

68 50 Pos, Prov. WechsIb.. .| 9 |

92,10 E Ï : d j J 1 der Börse bei reger K: L Schwü 91.006 Russen de 1871 1021, Silber 657, Türk. Anleihe de 1865 ta zu ferner anziehenden Preisen gehandelt, 80 dass ale Nttaiada chwül, 19,90 Preuss. Credit- Anstalt| 0 |

4,00bz G Prov.-Wechslerb. (40%)| 0

6% Türken de 1869 524, 6% Vereinigt, 8 ca, 2 Mark höher als gestern siì ; 5 .. . ° “J, K 8 ester D E: 4, d dn T; ». . 4 -M L 95 G chatzbonds 92}. ; oco 133—161 Rm. geford ; L IPEL L ¡ : : 0,252 ) Ï R S l . gefordert, russisch e v | | | ] Í 55,00bz Platzdiskont 34 4. : 144 Rm, bez., inländischer Rm. S B De LAA— i Ort. S Abw\Temp. Abw Wind E e Londou, 24, Juni, Vormittags (W. T. B.) Ai diesen Monat und per Juni - Juli 1384—140 Rin.-b Z,, per | P Ah v.M. B. | v, M. | immels- 134,00bz G i Sücha, B.- V. (70 x) . 91/006 gi Neaqup sr 937/16» Amerikaner 1022, Italiener 721, Lib AnO 139—1404 Rm. bez., per September : Olteke E E . | ansicht. 22,00 G Schönheimerscher Bky. ges a Tz dis Aa PPAEr ZA ats D: Heiss. Z Ea a: P E E Rm. bez, 7|Constantin 338,4 196 “o ä tw. b )G g \ 34, gon 886 eute 250, . Sterl. , s8e0 und Kleine 120—15 3 l V |NU, máss, |evw. ölkt, 30:00B MIRLLEN Da ratols ry P aria, 23. Juni, Nachm. 3 Uhr. (W.T B) (Schluss-Cours Hafer loco in feiner Waare fest Ret i bat et 24. Juni. S 26,75 1Y elche Quito 14,75 bz Renten ziemlich fest, andere Werthpapiere matt. ss-Courss,) | kind, 9000 Ctr. Kündigungepreis 1554 Bm. TLooo 190.186 e | «Qaparanda”. (2240| | ¡SW,, scluvach. bodect ), [73.00 B bselotub. - Aktieng. (0b 3 % Rente 64,324, Anleibe de 1872 103,974, Italieni Pér 1000 Klgr. bés, oot-wenipr, 160-178 Big Jon s B) ZCRNTARES, EE A) O vineie ladedet . 173. Wechselstub. - Aktieng. 85,C0bz G Rente 73,20, Italienische Tabaksaktien 895,00 4, Italienische 5% | 163—180 Rm. ab Bahn b pr. 190—175 Rm,, pomm, n, meckl, | 7Hernöstand ,1335,6| Wz; stark, |bedeckt, 8,00bz kachener Tuchfabrik . 95,00 B Goes A1GOO abaksaktien 805,00, do, Tabaksobliga- | Jali 1554—156 L ez, per diesen Monat und per Juni- | 7 Petersburg |335,9| , 8Chw. halb bewölkt, 42,00bz {Altenburger Zuckerfb. 0,50bz Fg Mat ragt Ta O Da MGANN 202,50, | Sept.-Okt 147 148 R per Juli-August 1514 Bm. bez, per | T7|Stockholm 1336,31 E A schw. halb bewölkt, 53,50 Artbhursberg (Stettin) . 0,50bz O oritäten 227,00, Türken de 1865 43,05, do, de 18 ; B m, bez, E L Zune IaGg mässig. |bewölkt. ! 55,006 BültischoWaggonfabrik 275,00, Türkenlooss 122,25. Crédit mobilier 196, ga Erbsen, Kochwaare 174-232 Rm.. Futterwaare 150 —170 R Os BA as [L Rai bowölkt, 10,00B Bergbrauerei Hasenh, i S WSW., scbw. etw. bewölkt, 62,90 Berl. Eisenbahnbedarf —,— +Baugesellsch Plessner 63,75 +tDenutsch. Cent.-Bau-V, 15,00 B Elb. Eisenb. Bed. , ..

0,70 B r 09 . Q 7 2.00 New-York, 23. Juni, Abends 6 Ubr. (W. T. B.) (Schluss- Oelsaaten, Winter:aps bez,, polnischer bez, Winter- | 8|Fredericksh,| WNW A i | , mäsg, —2) N,, schw. a8) —,— Internat. Telegr. . . « 109,00 B Metall-Izndnstrie-Ges. .

Course.) Höchste Notirung des Goldagios 17 e S rübsen bez., polnische bez. P | Wechsel auf London in Gold 1 D S G GoldaLiE: LCE, 1 K Rüböl bei sehr stillem Verkehr unverändert im Preisze Ge Tie aan E

2,10bz 1887 1951. Eri : do, G Badi en MEAAE Ctr. Kündigungspreis Rm. Loco ohne ass 57 Rm. R Menn U e S 6 N,, lebh. Regen, l +. Erie-Bahn 133. Central-Pacific 1964 New-York Cho. 22. per diesen Monat und per Juni-Juli 58 Rm, bez., per Juli-An- TPAGAG RuR O N n +0,8 Windstille, heiter,

M Beo U d Ans f f,

1

6,10 G Nordend Baugesellsch.

12,75 G Nienburg, Zucker ...

doe, Hand.-Ges, do. 40% neue do, Prod,u. Hnd, Braunschw, Bk. . do. Kreditbk. Bremer Bank Bresl, Disk.-BK. . Ctr.f.Ind.uH.60% Coburg. Kredit. Danz. Privat-Bk. Darmstädter Bk. do, Zettel-Bk. Dessau Kred. ,. DessauerLandesb. DBeutgehe Bank . do. Hyp.-B.60 % do: Un +DK. 5 Diskonto - Komm. do. Prov. 60 % Bresden. B. .., Effekt, n. WechsI.- Bk. Hahn40 % Jenossensgch. - Bk. do. 50 % neue Joraer Bank. ., ewerbe-Bank , . Gothaer Zettelbk, do. Grundkr.-BK, do. do. neue Hmb. Br1.Bk.40 % Hamb. Komm. Bk. do, do. neus do. Hyp.-Bk. 60 % Hannov. Bank .. Hyp.(Hübn.) 25% Int, H.-Ges, . . Leipzig.Kreditbk. Lübeck, Komm. B. Luxemb. Kredit , Magdoeb.Privat-B. ocki, Bdkb,conv. do, Hyp.Bank Meininger Kredit. do. Hyp.-B. 40% Niederlaus, Bank Norddeut, Bank . Nordd, Grundk.B. Oest.Kred.ÁA. p.St, Petersb.It.B.40 % 20sener Prov. .. Oreussische Bank| 2 Preuss, Bodenk.B. Pr.Cntr.Bod.40 % Pr .Hyp.-Akt,-BE. ONRLaea) j êrov.Gwbbk.60% Bitterschaft. Priv. ZRostocker Bank . Bächsische Bank . de. Kreditbank Schles. Bank-V. . Schles, V.-B. 40% 5tett,Ver.-B.75% 8dd.Bod.K, 40 Fhüringer Bank Yoreinsb.Hg.30 % Neimarische Bk, M.A.) Allg.Bau- n, Hâls.-Bk. „.….. ángloe-Dsch, Bank do. junge Yadische Bank . . Bas,Bk,-Ver, 40% Bk.f, Sprit u.Prod, Bgch, Han. B...

1

| apo!

1 1

i Do E OCOOUWODIIDIODAP O H 09 00 S Is Saa cno chon fes

i

L 1/ 1

A OORBDOLMRDOD wr R © f

1 1/ R 1/ 1/1u

dD

1 1 1

/1 1 1 1

Q “n »Þr. pl pre ¡Pa ¡L Mf V C Hr 12e A Pfe bf Pfan pf Mm A p D VE fa 12ck 1e 1E 1 1A 1 16 1E V f r E 1 P P P this

4 4 4 4 4 4 4 Â 4 4 4 4 ä 4 â ch 4 á 4 d 4 4 4

1/ 1

1/ 1/

on wi

108,00 B do. Unionsbr. 1/10, [79,00etwkz |Fassfab. Wunderl, 1/7: 1129,25 B Mo 1/1, 144,25bz G Georg-Mar, Hütte Germ. Wag.Leih,-

1/7, |51,75bz

1/1, 189,00@ Gothaer Wasserw, 1/1. jabg.165,75b G |Granger & Hyan . 1154,75bs G Greppiner Werke 1/1. [16,50bz Grosse Pferdebahn j Gummifabr. Fonr. 1/1, 173,00bz _ do. Volpi n. Schl. 1/1, 133,50ba G Hag. Gussst.-Fab, 1/1, 42,79 B Hamb, Wagenbau 1/ 1, |30,75bz @ Harkort Bergwrk, 1/1. 104,75bz B do. Brückenbau 1/7. |27,60bz Q Harpen. Bgb. Ges. 1/1, |42,00bz Harzer Eisenbd. , 1/7. |94,560bda B |Heinrichshall. , 1/7, |15,00bz & Hermsd. Port1.-C. 1/7, |33,00bz G Börd. Hütt.-V, 1/7. 180,80G Königsb. Vulcan 1/7, |65,00bz Kön, Wilh.Bgw.V. 1/1, 187,50G Köp. Chem. Fb. 1/1. /91,00»a B Köhlemann , ff , 1/1, |20,00 B Körbisdorf .... 1/1. 80,00bz B Landerw. u, B.-V. 1/7. 18,50bz Leopoldshall Ver. 1/7. |57,00G Magdeb. Baub, . . | 1/1. 160,00 etwbs & | Magdeburger Gas | 1/10, [103,40bz Marienhüttoe . ,. [1/1, n.7|1.86,00B L.— |Masch. Freund , do. Wöhlert . 1/1, 1100,75bz do, Ánh.Bernb. 1/1. 150,00 B Massener Bgwk, 1/1, |88,00br G Mechernich Bgw., 1/10, |26,00bz G Mecklenb. Masch, 1/1. |—,— MercurPortl.Cem. 1/10, 157,25 G Nähm,Fristeru.B. 1/1. 17,506 00, LONO « ¿¿ 1/1. 167,50B do, Pollack u, Sch. 1/1. 1217,00bz B Neptun, Gas u, W, 1/1, 124,25G Neues Berl, Mess. 1/1, 116,50vz G Neuss, Wagenfbr. 1/1, 139,00 Nolte, Gas-Ges. , 1/1, [10,50 B Nordd, Papier , . 1/1, |29,00@ Nordd.Eisw.Bolle 1/1, 134,50bz Nürnb. Branerei . 1/1, 114,75 B Oranienb,Chem.F 1/1 Osnab. Stahl ,. 1/1. 14,006 O NTION, €¿ +

1/1, 12,80 G Pappenfabrik ,

1/1. 149,25bz G Pinneberg, Union

1/1. 183,00B Pluto, Bergwerk

1/4. 111,75bz Pomm. Masch. . .

1/7. 122,00 Potsdam Holzfakt

1/1. 173,00bz Rathenw.Holzarb,

1/1. 135,80» G Rathen. Opt.Fabr. 1/10, 153,50G Ravensbrg, Spinn, 1/10, 196,75bz Redenhütte, ... 1/10. 133,50 & Roenaissancs - Ges,

1/1, 125,00bz G Rh, Westf. Ind,

1/1. 197,50B Bostocker Zucker 1/1 u. 7138,00 G Sächs. Nähfäden 1/1 u. 7—,— Schaaf Feilenh.

1/1. [116,00 G Schäf.u.Hanusch.Z.

1/1, 180,75

76,60 kz do. Masch.-B, ..

nos U DOONECE ole awolurncocoi! os! los!

p

93,30 & Centrum Bergw..| 15 72,10bz Chemn, Maschin. 153,10 57 Hartmann ... 78,00bz B Commern, Bergw. 81,00 G Dessauer Gas , . do. neue ... 105,70 & Dtsch. Eisenb.-B. 97,00 B Dtseh, R. u. Kont, 97,00 B Eisenb.-B

L 1 E 1 1 1 L 1

V D

wr

_—— J C D d Voi

/

s D E 17 P M. V J H Ms pl ¡l De Pee H Mf b H ¡D

1 1 1 1/ 1 1 1

/ /

L L L 1/44 1/1 n,7,/90,50bz G Eicenbbedá.Görlitz 1/1, |58,90G do, Nordd. . 1/1. [97,75 G do. Obersch], 1/1. |113,25bzG |Gelsenk. Bgw.. . 104,90bzG |Hann, Masch. Fbr.

4

4

4

4

4

4

Â

4

4

4

4

4

4

4

4 | 1/1. 194,75 B Hib, u, Sham, ., 4 | 1/1, |80,00bz Kgs, n. Laurahütte 4 4 4 4 4 4 4 t  4 À 4 4 À 4

i

D r E Ero P P A A H

Id D ck D P aus M v D I RTDINEN

es

lilo

Do 0000 p

DOOMOOPODL

O

91,25bz Lauchhammer . 1/7. 1122,50 G Inmise Tiefbau , , 1/1u.7./102,25 B Phönix Bergw. . 1/1. 1129,50 G do, do.Lit.B. 1/1. 140,50@ Sch]. Bergb.-G. . 1/1. 1130,50 B de. St-Pr. 1/1. [105,00 B Stolberger Zink , 1/1, 1110,00baz do, St.-Pr. E [78 Dortmund. Union 1/1. 173,50etwbz G | Westf. Draht-Ind. 1/1. |74,90bz Wilhelmshütte . . 1/11n,7.182,60bz 4 Apo Oblig.| - 1/1. S Pr 1/1, 180, N.A.)Aach.-Hön 1A, bie: A Dee 2 1 L 102,00bz A, Ges. f. Holzarb, E. A. B. Omnibus-G. 4 | 1/1. 1102,20 G Adler-Brauerei , , 4 | 1/1. 199,00 B Admiralsgar, . . . 44/1/1n.7./150,25bz Ahrens’ Brauerei 4 | 1/1. |94,00etwbz G | Albertinenkütte . 4 | 1/1. /119,00G Allg, Häuserges.. renberg. Bergw. 4 1/0, |197,006 [Be A E 4 | 1/1. 148,75bz Beuges. Königst. 4 | 1/1. |127,00bz B do, Friedrichsh. d LA 0,7, 101,50ba Hofjäger 2A 4 | 1/1. 118,50G O 4 84,90 & , Mifttelwohn. 4 . 194,50 baz ORNeNd V . [88,00 B : Südend. . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

s

DOSNMCoINIIEN

Od P Go R | Ene INRRE

EDIIPL

eno A Gs Gde l Î r ooODoO0T

IolSoreoloaoll ll Eo ovS

tat dp:

S A O

Se

©O

| | Om i

en

en:

ergw. - Obl.

Gr J ! p l wr O D en on do! ; o i Zt J

—— " wn 4 quel bid

L ps A

_—_ t g R OOOLMINDDObI D M h E I

wr

_—}

OODDODODONMNTCARRDO

E O 00

p

i Db O

f Do C O7

L45441 4/

M

| | S SNSORWDOONIO H O3 V5 f

R E E En 0 1E 1E (E LEm 3E 1Px 1E 1 1 1 77 JB- A 1e 1E D 1m 1 S 1 En Df A Dn 1m P Ame D f M 1e bfr b V 1D A De 1 H 1E UPe B oOoOOWDOD COCODOCODOWDODED

81,00 B , Thiergarten : 114,000bbsz B Ao. Thierg.Weste.

80,50 @ do. Dentschs . .. « [118,50bz do, Frankfurt ..

480,60bz2 & Bazar Berg.-M. Bergw. 21,00bz G Berl. Aquarium , 43,75 G do. Bau-Verein 65,50 G do. Bock - Brauer. 108,40 @ do, Br. Friedrhn. ¿167,106 do, Br. Schöneb. ._158,60bz G do. Cementb... .. . 183,75bz B ¿@, Centralheiz. .

p 00 i M M D O U

Lind

aw

do 2 r

D D C O

e Us O OANDEI | OoOND0RADO!:

00° ck

A A

® wr G0 1E 16 (Er Pr r 1E 12 l P P P A

o =ck

mona j 2 mr DOEHDODEORIEDERS

1

Do V0 I O wr wr

OODEoODoIIPIIA

R

j

4

a

en n O0 oma!

S G 26

No O 1} D A SS Ko Hat OSERE D ¡

5 h ck f ck ck

®

s 1/30 Bonds pr. 1885 1228. do. 5 x fandirte 1187 0,15G tralvahn 103 | | c t : gust 57,5 Rm. bez., per September-Oktob I: A 3| |NW., schw, |b R i s i R Oktober-November R, bez, i: er 60,2—3 Rm. ber, por 7 Königsberg ./337,5/+1,2 D, 1 42,7 O m latte 1,50 ba “Metan Ver Milte A Bolten nv Manon Seliwnal 6 Putbus... 3369/+22 138/16 NO., vhm, [beiter 12,00bz der österreichischen Nationalbank.* ; 4 f Kleinen Schwankungen fest schliessend, Gekün- T A O 8|+1,6/NO., schw, heiter. 320B Schl. Braneroi Behols . Notenumlauf . . . , . . 286,669,670 Abnahme 1,564,180 Fl | ** Tor Sündigungsprois Bm. end. Gekün- | 7[Kieler Hafen/341,2/ | 19,2 |NO,, shw. |[heiter. 32,5 Thüring.Eisenbahnb.-G, 2,00 B L) i . ) : c BrsLMK1.-B. 40% . |—,— do. Centralstr. G, 45,00B fWestend,C.-G.Quistorp | 8,00ba G 2 Metall zahlbare Wechsel . 11,130,429 Zunahme 286 Ps per diesen Monat und per Juni-Juli 53,9—5—8 Rm. bez., per L 6 “vier aa (338,5 | 13,0| |N0., schw. etw. bedeckt lo, MkI, Ver. 40% . [85,00 B do. do, junge 44,006 *) Die in Liquid, gerathonen Gesellschaften wer- I, welche der Bank aid ee T Ns R. bez, por August-September 59,1—54,8 | 7Grönin an: 13895 2 O 1e bewölkt. Brs1.Wechslrb. . . |70,10bz do, Cichorienfbr. 17,10bs den an der Berliner Börse franco Zinsen gehandelt, wehe i 1,428,267 Abnahme 1,020,148 —959 Rm. bez., per September-Oktober 54,5—8 —7 Rm, bez, i 6 Brem x 3383| | 13,0/ N, atillos. [bewölkt, + bezeichnet gerichtliche Liquidation. E j G2 0D Sa Ne 440,874 Z E E waer Kiudignngsprois Bm, I O A 0e _ v R |bewölkt. 30,041, naums 113,300“ h m. bez., per diesen Monat 23 Rm. bez 6 Berlin .… 336,8 L E : h.-Bk, 504 Donnersmarck-H. 26,00bzG, y 8|/+1,3| 14,2/+2,4N., mü: Gestern : (enossensc . 50% neus 97,00B. Donnersm N R Ei Pfandbriefe . . 3,998,000 unverändert Ä Nr, 0 25,50 24,50 Em, bez., Nr. 0 uná 1 | 6\Münste 13: 2 : mas p - und Zunahme eren de Sta; d h , 2 ,90 Rm, Bez. i: N 15 ch S O RE ) + 6! 13,8 +-1,7N., h o | a B heute B rig ag gr A p uo Stück, E Lo Bankaktien und Indnstriepapiere waren wenig verändert und M cte e L R 10A 20 R rg Nr, 0 22,25—21,25 Rm, bez. Nr. 0 und 1 6 Berta 2M : TO8 14,2/+2,8 8, mos. Gewitter L 60—70 M pro Stütk, für Lombarden 0,80 é pro Stück Deport | still; deren spekulative Devisen etwas matter, aber lebhafter. rodulkten- und Waaren-E ,900—18,50 Rm. bez., per diezen Monat Iuni-Toli b Breslau. ./331,9/+0,1| 15,3|4-3,4/80., schwach, heit ¿ Berliner Fonds- und Actien-Börae. bezahlt. Berlin, 23. Juni 1875. Marktpreise nach A J Juli-August 20,55—60 Rin bez. nat, per Juni-Juli und per 7 |Brüssel ‘. - +/338,6| | 12,8| |N0,, schw. atis Tant L Ee Tol Ero) 6 [Cöln +2,1| 11,6|—0,7/W., mässig. |R 5 Ge | 4 D— I S1g, o G lich fester Haltung, ermattete aber sehr bald auf auswärtige No- | zosen hente besonders angeboten und niedriger, auch Kreditaktien | Berg.-Märk. ,., 84,75à,50bz Von | Bis |Mitt. NW. Thermometer: + 20 Grad Réaumnr. Weizen I] bli H LLEN g. |Regen.5) tirungen und in Verfolg der lastlosen und reservirten Tendenz, die | waren matt, aber wie erstere verhältnissmässig lebhaft; Lombarden | Cöln-Mindener . .100,25bz M M é é t A 4 A unserm heutigen Markte in fester aber ruhiger D A pt ieb an patt d A 339,2 —0,4 17,0/4-5,4/0,, schw, heiter auch heut die gesammte Spekulation kennzeichnete. Die Course | gaben weniger nach, blieben aber auch geschäftlich vernachlässigt. | Dortmunder... 9à8,50bz i A i i S M gestrigen Preisen 220 Tonnen verkauft worden Boudtit Wt ry zu Ee 331,7 —0,5 13,8 +2,5/N0., schw. neblig, 5 erlitten auf spekulativem Gebiet weitere, theilweis wesentliche Er- Die fremden Fonds und Renten verkehrten zu ziemlich festen | Disconto 153,25à154,75 bz Weizen, 50 Klgr.| 8/—|10— d Linser 5 Liter| 1/50| 2—] 188 x glasig und weiss: 133pfd. 195 M., 134/5 pfd 900 U gc Ur fein 7 [Cherbourg .1340,9 | 12,2) |NW,, schw. [bedeckt mässigungen, ohne dass der Verkehr sich nennenswerth regsamer Coursen rubig; Türken waren anfangs matter, spüter anziehend; | Italiener 72a G Roggen . . .| 675] 8/40] 787 F, » t 2|— 2 18 pn ¿0E M,, 188 M., hellbunt: 129pfd. 131 M *188 pfd AAME E | 10,4| N, shw. \dunstig. riollelIn y„ |—|25|—/35|-—/29 Bunt: 27, Sommer: 29/30 pfd. 77 \ ez . risrTune , f 3,4| | 13,2/ |SW,, mäss, b d ; ais P & M., 130ptd, 79 M., | 7/|Paris E | 9,9| |NNW, schw. Rogen E

29,00bz ' lele | Moetallschatz 138,098,755 Abnahme 132,183 Loco ohne Fass 54 Rm. bez., loco mit Fass -.- Rm 7\Cöslin .… ../337,6/+1,8 13,0/+0,8/N,, s. schw. |bewölkt,

4

10

Brögs. Bank 60% | 10 | 10 4 . 1104,00 G do, Holz-Compît.. Fingelöste und börsenmäüssig per Jnni-Juli Rm, bez., per September -Oktober B44 Din bén 1a) 18D 4GEN i gan / , ,9/0,, mäss, eiter, Werlkim, 24, Juni, Die heutige Börse eröffnete in ziem- Von den österreichisehen Spekulationspapieren waren Fran- | * Ultimo-Oourso, Per ultimo Juni fix: Von | Bis [uitt. Danzig, 23. Juni, (Westpr. Ztg.) Wetter: Schwül, Wind: | 6|Wiesbaden .|333,2| | 14,6) |SW., stille. |bedeckt.®) Russische Anleihen und Amerikaner theilweise gefragt. Franzosen .. .. d07età500bvr gr. Gerate , 6 7185| 7/03

gestaltet hätte, : : : Der Kapitalsmarkt wies eine festere Stimmung auf und auch Deutsche und Pronssische Staatsfonds sowie landachaftliche | Lombarden, , .. 165,50à163,50bz zu W, | 6/25] 9/30] 7/87 Rindfleisch Pfd.|— 45|—|70|—-/60 ordinär: 126 pfd. 176 M., Reguli j ; E

die Kassawerthe der übrigen Geschäftszweige zeigten ziemlich be- | Pfand- und Rentenbriefe hatten zu fas unveränderten Preisen | Oesterr. Credit . 398,50à395vz Hafer O R 939 10/43] 9/91 Schweine, ,„ —90|— 70 —/63 186 M. Auf Lieferung 26 de v: Jed ic TUE Nar 7 2k, Mathieu 340,9 10,4 |NNW., schw, [bedeckt

hauptetes Coursniveau, allerdings eine hervorragende Folge des ganz | mässige Umsätze für sich, : Laurahütte. , . 95à94bs 4 rif 1 Ctr, 3/50 5 30| 4/52 E » |—/50|—|70|— 59 p s O 190 M. Br.,, 188 M. Gd, pr, fe éembär-Oktobor evbte nuna 1337,5| | 21,0| |N0,, mäss. [halb bewölkt geringfügigen geschäftlichen Verkehrs. : Prioritäten waren behauptet und still. _| RBheinische . , ,, 114/20à113,80à114ba f De , Schock 139 —/43/5C/41/50 Butt elscn y |—/45]—/70 67 1431 M Br, 19 M, Gd. Roggen loco unverändert; 124/5 pfd 1) Morg 2 Ó

Der Geldstand ist als im Wesentlichen unverändert zu be- In Eisenbahnaktien fanden nur, geringfügige Umeütze statt, die | Türken 40,75à41 bz rbsen, 5 Liter 1/2 175 1/5g/2ULLer » | 1—/ 1/40/ 1/22 2 M., 126 pfd, 149 bez. Regulirnngspreis 126 pfd lieferbar 140. M 8 G t orgens Regen, *) Gestern Nachmittag W. mässig. 3) Strom zeichnen; im Privatwechselverkehr wurden feinste Briefe zu 34% | Course waren wenig verändert; Rheiniseh-W estfälische Bahnen ziem- in Eier Mandel|—|65|—|80|—|70 L per Juni 142 M. Br., 140 M. Gd., per September- | 5) est, C Ai A are ¡tro 8. 4) Nachts Regen

erlm, 283. Juni ves . Br, Gerste loco grosse 115 pfd 149 M. b i R u. Nacbis wolkenbruchartige Regensch 6 Y

. : . bez. | Gewitter und Regen, ') Regen, Gewitter (G gonschauer. 6) Nachts

? , . Gestern Abend Gewitter.

« i f ] tt . u G ) Ges . bend Regen,