1937 / 183 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 11 Aug 1937 18:00:01 GMT) scan diff

(eF'0z Iv ez'zI T vaguiauta@ 1alpltnaq gaquvqroagßunatn(plu 322 uaßunq1apl1a0nÞ2 (4 *taQuIauta 1a(pl1n30 gaquvquaasßuna1n(plum 520 uaßunq1a(pl1240tnÞpck qun

4 . . aQ uaßunq1at(plt1aga1n ‘978 (6G ua 31211911021/1n}1n13u200(F QUa1 1aQuUaai1ag 1aJjv(P(13410S api1)(p21-,p1]JUalJ0 uv 1243]11v(J u0g Bun349valaç) 1nf 30115 ua134 ‘113410]u} ‘uabunq1a1p(1244]1Pck Dp N F) r dg N taa, n 020 Qm L R I 2 E Ge Drebee A *Wabunqiauplva | 1]U9v ‘¿zen 1quIataG; ‘I Ua 9aHalaV(3129QUvIC 934 ; É Yvu1aD uaöunquazip(12aUnPD “1Plu18) (4 P IUQUV Ii I 201 IV20IIDUG (9 ‘1892JuiD eQjn Ga L A6 QUn A R I Ga E 2e R uog vuvbnC “1plgn (x ‘uabunquaapaaaQnépl8Bunlo]916 0'282 GW Un “19UpvD “1p (e ‘(Juvggaquvz aplnvilvz( ‘(F t) 9g aNPIaInPpS uad uauo!ls1u1213119Quvi( TapliQuyjuz 1212Qua2q bu ¿l F S B u E el T UNO (6 uogq Buvön€& ‘1plgn}; 7 E ‘uaßunqa1p|1aaUn((9bun(0191, 0'281T 2G un uajalaqquvidsBunz1aaun; T'F 2G u21292ßag aQuv1gn17 utag ipvu uog ‘1plu1D (p ‘uabunqu1(pl1aaQUn(plsbun19191, qun ajoigsbunanÞplzuD-a114ilG 34211gguvjdsl1PD P ap! ju211n41n4 won Bd “1pl9n1 (6 ‘uaj2129QuvIdzbunz12aun}z \'z C uog vuvbnG “¡ln (5 ‘uaja119gQUvIdgVunzaoaunz, 7'0 U uog BuvBnE “‘1(p18n1 (x “80QUvZ ‘aj2aguazud1gaquvZ ‘aJataquajuazqun1@) ‘qu1ai 1aguaaiag u2goj1vG 1plyJagjodag Vun14vaa,y anf 89119 ua1iag ‘uaq1aju]& IPIUID (;

82600 | F'zS0 T —| G'FOZ L1I— ßuvßnfuya1zuvl@ ; ; ; ; S | L'T92 F £9906 | T'SCF Flur) 0'Z9F9F | Cz tre SL |S'TIS6E | C160 9F | F'ATG | F989 TT | P'SOF FE 0'28€ FSZ FT| T'99T 29 FT _ETGF TFGFT | 6'Z0CSFEE| O'TZITTTF | 8'1€6 0799 9 620 T9T : (¿ nv1umuv{2G ‘111

(ch

TFICF__|_G'CF8 —| 6'919 T Buvvituau €'SIS 106 | E179 601 | 6'001 701€ | E'SU8FIGE| 9e O | OCF -— f uaynojuy 25118u0s

1937

G68 TF

( 1180 T | 688001 | Cre, O Suvßq1e puyBntgo 4988. 0FT E | S'LEF 961€ | F'OT GET& | 99946881 | §'9g8 org “wöngqowunuwuoy ‘1/dsÏuny32p uoaDp E 6'880 07 | ege 1/896 (url 9'69T L 8'108 6I(er| F'EFZ9 S'IZI 6 8‘069T | 0‘TEF 2 0 70G 27€ G | 1'480 929 | £'Foz6ezc | £'818FI6zI Z'FF6 SLF T S'T8SE CF8 e 1auo1vB1go1ounuwoy 122 auwun(juvi2@ ‘g

S = F9G = ©* * (4 0001 11) aquajuvz120Wd190y 9/0 6 ‘p

E L S S E ( Ï 6216088 | 0'TIO092 | 8'aa6 6C T'890 868 | 2/188 T6 * * zuivjabguz | Pz ; 1 8 Zz 0 28T : 99G F08 ma d ur 6 4 ) : 2 | P08 || T'aFT G TET 0 TTT L Fee Tore e * * a1pa1gßunl018ny, augo uaquaju1

| 7 S 7 7 6,606 C L'GGG E S 0 E 88 E j e e G'OFT §08 | 0'STŸ Z6z FY 26G L'TPF G6 [ (12aisbunjo1u1D) a1(paagdunj018n1d | 6 FF £82007 |( E | | |

8 T 6 0 G

4

1 s ‘e Ce 4 1 ( 0 4 Se _ 8G | 1/88TET s L ¿s E'TIC F 8'286 £

68 © * 0/0 ff uogq Anjgu1& maun z1ut

G uaßunquapl1aga]nN|(8ßun]12ayny, ‘g j ; 99‘9 19‘9 G69‘9 C99 69/9 * 9n19u11€ 1ap11¡Puplping

16 9 00 2 2/668 FOT | z'06T96 | £'0z9 06 6FaLES | F'a689 : * JutvaVZuz

90€ F802 ; -

Aa S Lee F 06G P 0T6G F Ls E 0F62 F E s 09 O/LGT 26 P89 TG ; S

#802 (ur #805 (ur 1818S | 08e | 0f80c 0'F8C C L e 5 D L £02 86 9'T8F 96 9/T8F 92 9'99F 92 0/6&

E S 9'829 9'829 6 F926 2 Ÿ'92C6 * 9% tf uoa 9njsu& wamo 110

¿26 E, (uauo1zvß11901vunuu1035) uag1ajuvauvIsn1 *z

i: A GP'F 0C'F „_GTF 0Z'F 0G'F ,_00F _06'F „_TCP ** * In19mE 2puyjuPplpang

R Se M | ed C 6009 6T TTECT S 202 198 F | 6/88 681 F | G'829 882 F |£'828FT6BG| ATCT21C0T | 1'86C9T8 zuv javguz

——— : S E G'88T CF8C 2/00 2e L'e8 E

61 L DEE Gz D reaBT |Gage9oT | cer | 69921 | 9'696 T'ZIO T t 2

0,6 L [LLOPE C970 6T Z'FEC T Geg 68 T | 0902GG8T I OE20FO8TI |, |TeI96r0T 6/267 F08 I

F266 | 66996 | 22902 G 9'9TC 06TG 100€ | CTE0 ST6@ | CTe0 SI6G |FTICET6A) 1'aJFF 0'cF ; lo f uoa Ans wama 3111

I e wae v Te Ote 0'902 VoÎe| C'F21 Vote (o | C'F2T G o fe zvBz1govununmozgjo@ a2uagabaq aquv]u& u “7

263 “ote CTE ATE ÎTE o :(¿uauoyvßygojvunumozy uv ¡uvjuy ‘77

| a— S'OTE 6T 28 260 T¿ 4! 260 T¿ L: uaëu nq1244/384130p]ny38sZunS919/ - F989 LFT F'GIT 29 O'T&L1 99 O‘Te&1 99 * * 8saugsZunpjn4581u7-231114/150

/ 8 Tz 7

ge F Z

F'F P/P8 P82 | S'ce6Fr | 6/60 100), O E 2A 16 9'0CT ET 0ST €T 0/0 F

Le 2a G6 £

Berlin, Mittwoch, den 11. August

iger.

S'OT2 ST F962 E7 e‘'T28 ¿& E'T88 ¿& S 3s/aL1qpuDjds}/743S

6'EF& 89 1‘066 £9 F180 F9 F ISOF9 ; i 4qp10Dny95ua3u344n311482puvT

0'899 ST— ßuvßn!n2 09F6 2E | c6croIS | eere 60s | Fe006 | O'èes cer ¿908 SEOIT P - U

F'ec0 £G ßuvßq1e p1Bnt!qu F F329 99€ 8 | 8'919 082 8 || 2'ge9 816 8 6,060 0Sè | 8FSE96F& | S2FEELLE | ; 9f2uaPUD/d 2Bnum/{dsSun432p uoanp F688 0T | F'Z6E 6E : 67 | P'EF Leo (s| 9'076 6 (s| F'11698 (1: 008T 2668 | 0T809106 | 0'2857006 | 9'FLF Cer | 892129 z | 0'96Cc11,C | 9 610 T9T (e 2211qquv(ß 120 auun(Juw[a@) ‘g

= _— 7 r; D 7 E E L E Bus | ÎT VT a E «1288016 0007 u) 2ja12qquvjduaß90yG 0/1 C F

1 4. / d f 4 l 9‘ d i ** * nuv(aßgu1 9'FZLET | G'1eF9 | 9'809 00 S'E29T | c'FFO T : | 6'zzz F e110 | 8'929 C'OPE 8FC T | £'oOT99FT | 9'P29GEP T G'9FL 198 | O'OFF CEOT zuv\abguz

6 F / S | G/e1G ‘04 99079 | 0012989 [96 F9 6'GET 9C = E E

F691 F8IT | €'SFE E'8F8 ; | GE2G 6'026 i h : 9 ; i ; A T

6 / 26 ‘667 : : C 0! 8‘9c 6,692 89F T | GF80 888 T | 9809 T2€ T 0 | 66ET1T6 | 0'OFF GEOT S MOTE

6696 6T | 06089 | ; E L 190027 : é E €£ E 969 6 T E Tee O T F oLLES {A E % tf uoga Anse maun qun

C6 | 1 i alanaqguvidzuo1vanbizg ‘€ 26“ j 60'9 00/9 00‘ 0F‘9 Fe‘9 , FC‘9 _ 8F'9 „_FG'9 T7'9 * 9In191& 1ap1uplping

9'0F2 T | C a i T'EGf T'80€ 0‘CT C090 8E | 2TEœ 62 || £220 8cz F'GfF C S'FFG S 9'6£9 FTT zuwlaßguz

9008 S E | ee 0'CT 0‘CT

FFOFO6 | 91E268 | 8'970 c8 9/069 21 LETL9P | C'TO6GI R E 0'668 €'ZT9 90 CGTSL | 80860 || 9'980 69 0,90068 [07962 “)-FGETOI Gl. S -— 008 26 | 67 9'6F 20€ S'CIEFOT | 8'661 G | FzgI 6 1/7826 | 9'261 2/20978 |: O 9 ‘8 : | O S 808€ OT C'1€€ OT C‘£0G 0T L'EGF G CF8T G S lo 7 uoa Anigu1& wmau1s 110 —- i 0‘86G 8 F 0'8CC 8 O/otF 0'868 9/0RF (e2212qQUD (dag) 2u2qaßaq aquv18n1z wag v1 ‘2 TC'F 0C'F 0C'F 0c 0G'F „0CT J 9nlieug Tpunwuplng 0'F9C GOT L | 0‘'0E1062L2 || 112 F6Z L 8661166 | GTI81c9FP | O‘OFF9P * * Juvabguy / Î E "Ol F R S G'TG S E Ï : 0/0 19 S'0F6 LT (6TS L 6/898 9 T'CGg 00 9 0'188 GP V'9F9 FG T60C08 | G89 S 0/80€ 9T 8LT CI G'eFO0 GT E o/0 kF 9Z6I 1969 | 9/829 ZeT L | L'9TE O9TL | 6'Z6F 1ZE off F L

2

N'CSE C | 2'c08 TE | F'EZO C | 899€ 2

_— |

| |

ihs- und Preußischen Staatsanze E

_— =H

2LF'F 0C'F

TL1'F i i C'TSF £C | P'289 FE ? g'cefe ea

F006 8 6'661

D..0. 2/00 D O -

P

TTF Ta

9/ceG 08 || 1/799 E 0'967 G | S'C66T

6'TI

£'016 £7 9'eTL

R

O S I C8 |

i G 9'088 868 1 % F Ses A S e Es E éiéce E * *- * 0/9 0 uog Yn19u1C mau1o nut i 1/868 T % Z 18681 Va ajatagguvjdgjo@ auaqavaq aQuv]ju& wS ‘T

¿(1 u3lazagquvie uv jnvjuny ‘7 GO0T TI T 66 66 TT 62 T ZOT 66 66 TT * * uazTvzju1 uaquaz(p12aq 124 [4VÇ

vIluUv uan up E dts E 5 | *-11021) ; L aß1jjuoS | 2PIIpal Nas Ati uaßungq132p(12a0InÞpD 130 11 1% jjuos -uaja(joaa@d pn

es

CREE 0I

S y==

C f |

S | - - -11001) ‘uo | «191 : i wunG | wi | vaunuv| |uaz1vzju, | - 110215 121116 E ung 10G uatnv| | uaz1v jun, ibrr ‘UaHIR E 1un§ ‘0g WAG ‘18 un | u ns [99S | Pa | ‘up | aug | un uy “s | %yjuoS | “ay P | „uajuayg un ey «PpuualIG “PIualag| «oa | apinaF Iu) “oauF | api i

E E E Buvßntzuv(a | nvjuin1uv|(3 - |__Z2EGT Un S un (*«aun vunv11z ‘1nv1pm(;) vuvbgq O | 266T 1Un S 1 (‘aun invy12g0z1n1@) BuvGn & 4 D LEGT S oe wmv {nvjurNn

‘u2bungiaaPlioagnp9 uv invjun (e “(261 0001 u!) 2861 unß ‘08 uv quvz9 “+23n313 113C243]vunwmwazæs Qun -u2gag 420 313113vID

uoummv(nE

Buvbgqv1uv|2@)

|

Tr. 18Z Zweite Veilage zum Deutschen Re

||

- F'CIF0Z T‘109 9T

S © _ uaquiauD 12PplUPprD 3 luvz * 4vzluvzuv@ a(pyzuallog (‘azua?019) Juvgaquiautag alpl1zaive G @ 5D 2 Da S S . B i zuvgsaquvF ajvunututozs olpl1av@ auvgzvunutuazs alplznog 21v3u2t0119 olpltmnag

* *, asnazdUa fuygoat 229 zuvgsquva

“u . n U“ z E u“ S « a «“ P . . ®

T‘T99 06 9‘8STF 06 ce

L‘LOS LT T‘109 9T

9‘80£ LT F‘LG8 ST

A

F'FFS SL

I)

6‘TF0

N. Í 2) D

6‘IF0 6

u1atho&-B1a1s21pD fuao 199 zuvgsaquvF

a

T1 Il]

a * * JuvgsoquvF apluUpyl2a9216 ollvz41og ‘n -1wdD JzuvgsaquvF alpllaayatuaha& j * IoIluvn9214s2quvF oll a]pD S aUvgsaquvF 1apagng-BanguaqzF 2 * * * _* JuvgsaquvF 490191191116 é * * JuvgsaquvF olpl1bxnquanv e Uvzluvn19224s2quvF alplaagouuv& ; ACaazanznzuagag ay) ajvazuo§

Wi O 0 Cs

.

js O pl pa = 19 Ln t

F'O0L T T F‘o0L TT

I]

—— a— ——

. . . ® ® . 2 o . L) . . . 0 ® e ®

L

S

S L 1

2 S

I I 1a

S P}

£‘798 £OT L'6TC 00T 9‘Z2F8 Z

IINNIZ2I B

S ajvazuotuazuvgsaquvF olplznog, ** * JuvgsaquvF alpl1ámF * 6 JuvgsaquvF alplullos Banquaqi@ 1yvluvn0a1y alpyzvvzD * ** * * * JuvgsIvvID olpl1Bu11n4T (3oUuvsnvh(13F) zuvgszvvzZ o(pl1ß1’aatplunvi@ 2 L . . . . . . . . . . Juvgs3quvF 13u31F ... » q1luvn19a2]sßunugogx alpl1d1s *** + * 1vluv119a1zsaquvF 9 (1822qua442ngx axmnlqunaßenv& an] zwvla12gquvl salplypllogz

0v195 120 11v1luR-U3]a(z0&464& qun -U97u32QUn1 “O 111912g19ja(10d46& 128121 °* 1lv(plz0v1D ‘u1940azuvquaza(zad(6& Jau S zuy-la1agquv!ck aug

T‘e1e z T‘8C9 99

L'99F 92 L'FFT CF

T/08L c L'LL6 99

6‘F99 92 9‘020 F2

D. I T j

gust 1937. S. 4 65 53 5

H

®»

P

H A H T FEHT C F f

L11444 T4 S

O‘STZ £1 9‘LTT 97 8'882 9 T'2Z8 92 8‘99C L G‘L88 ST T'LILFOL

D D 10 ® I

H E A T T C E H

2STD M D 90S T6

L'86F gz F'TF9 £780 TL | G/0F9 I L'e62 LT 9‘L6T F9

L

“e co L e

..

Sj

NaANN S3 EGE

0/98 I 0‘80€£ TZ O0‘F6T 608 8‘£L0 POL F908 g T‘T66 7 9‘LTE 997 T‘FEE F9Z

T‘018 £ T/8TE €£ T/L9€ T‘29€ £ 9‘68F 9 G‘6LT 9

3vzluvla1agguvlásaquvF olpluipyD Yvzluv!a119quvlásaquvg alpl1inaxg * 12agouuv& fugoaxe 130 11v(pl3qvzD E Banguoaquva@F 2u1goa§ 100 lv(pl1CviD L'TOE £92 (s E “_ * * HlovphlgvIvazuog oplinaz * Fulnv1239216 qun -129& olplignaxs a19 an znzulußL-319215 0/88L T C * * Ienguagags ‘11912011993 aalpyzlv(plaaznix 15 lB1oauplunv2@ C'ELP T §‘c0c 91129 11 BangounF sunzuozlanL sq mnmlumga1s sop1yzlv(pl1a11g F'OLL Q ® S e 5. D Se . 4agouuv& u1 1119124110318 s , ; ‘Blvlplaong 2apluuahsagn& - uoßbvguagqnag - uabuzzag - b15quav9 C'TL9 G/LF 9/8TE T L” 96vI5 ‘11919411991y 1alpylv(pl10711 1a(pluauta1 Z/EFT OT 9‘68T S'IST S gro ‘119199121 Ialpyzlvipl101116 aolplWanquajpaye T'F0G 12 S «** Bed1og ‘ual(puD 11! ut222aN19219 *1lv(pl2a131R 2opl1quy1919 9/907 29 0‘088 ane * 190591G ‘Ual(pvD 1121291192125 2op11lv(piz1uaquvF T'9FG £2 s * Aulnv122g& sumz1vaßzavy(g ‘lpyD ‘uagD 829 Jzuv@ olpl1qupzlquvF G'EFE€ 8 S'EFF T 6'917 * u191ha&-B1atsa1(pD ‘go 3190 inl quvg1aanÇa1y aapyzlv(plquvF £/086 £€ S'LLS 0‘766 6 T * udjvllogy ugo a9 Aoniauos 9/9TT £9T F‘LET 2 T‘LEL LT e * uolpvD fuiaor 126 4lv lquvF 9/ZET 96 e E 7 7 UviplquvF alpluazljoF-B1iaisa1PA L'T99 66 T'OFL ET 9‘9TF LF . G alplula1ps allvS-suhajav@ ‘11v(pl323318 olplyayuinazg qun -anzs e ** JlviplquvF al1zay g 4020.07 A S S S S 1v(plquvF alplxouumog S m0. S0 e E D: Qa D zv(plquvF olpl14naxchlG * *uajvvzZ uosphnaag 219 ayl z]viplquvF-1v2zuaD d a“ “U a“

yviluvz19915-zuvquozua1g aplznag

£/08T 1E £660 F6Z7

L419 © D

Oi

.

S E

S

4 S r) co

D 906 00S 0. D. 0 0E Q 0.0 0

0‘690 62

p an D | [

10 mi ¿s [am 14 g

J

Ds

B

_

A S E [11]

|

E'FTT 9 L'L£0 2 2'T9T FT 9‘F8C ST 6/FOE 0/F86 98 L'689 96 L'9FT 88 9/919 Fe 0/68F Fe T'F6L ZE T'8LC T8 S‘Z8F LF 6'986 FF L'SFT LST £‘9F9 98T 9/968 16 C‘e0F 96 £'T86 99T O‘TFG6 T9T

TGTTT L'OLE 6 801€ zz 0‘g88 86 799 TF L'896 8TZ 6'ETE OF L'G9F FET

N |

I]

o 15 ÎS

u] co on

E

o D i m I

2'aIT L (e 0/22

L'89T

T'EGT

9'LET

Erfte Veilage zum Reichs: und Staatsanzeiger Nr. 183 vom 11, Au

[14

£‘Î60 T

S'0TE c 6'296 88 8'690 0F

C T L T S T

0.09.0. 0

T F H F E

u L) uogvg; 9uaßvaaßu1o nuuvlog (12%L (1%49 %9 %o | 1911Ba1g gva uL

u331viuRxR 3909

4616 000T ut alatagguvldg10Bu1aL qun -z1vuqjo@ ‘«pvuis(p1a1g ‘-sBunzay1119025 ‘-xguonzvqunb1F

£e6T UnBny ‘61 woa (fAalaßzuvgsllipg) 19zuvajanagquvids!11p9 1aqy saßalag sq 9 § un 6681. 1nL ‘eT woa safalag-juvgquaza(zad6& sa) 9 § ‘La&6I 199U9taG ‘T6 0g pafalag-1a119QuVIg gg Yyuob a13zagquvieh (v

U S ————————___— E

286T mnG ‘0g uw : 9In311§u1102431vununu0o?zç QUun -uU24ag, AdQ uobung1oa(l3genpD J9Q vunPpa@g, d1€C QUN invzuinz U23QC J23gn bunlz3m(vL,