1898 / 59 p. 29 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

R 119,80G fL.f. 1 Oftfries. Bk. 609%] 75 | 74 E b. Kaiser Gew. i 1.4.10| 1000 Preuß. Hyp.-A.B. Ghemn Dk-+Ber. [6 200 j L Die W17 | = bootbl. E d. Waf. (102)4 1.1.7 | 1000 |102,30G Rui unt, 1906/84) versh,8000—800/99,80zG | Goburg, Kreditbk. U E P t iat.-B 14,4| BeoREL D. Doi b T 10 960 9570G Pr. Hy. Vers. Zt. Die 2e l B00 NI000N ers uo. Kref. 7 | 74 | 1000 [131,30G | Drtm.Ünion(110)s | 1.1.7 [1000 u.500/111,75G unkündb.bis 1905/4 | 1.4.10/5000—100]101,90G üg, E L Pit ise Bank | 74 | 19000/600146 506zG do. (100)4 | L17 [1000 u 500|100 50G

A gg 2 versh.5000—10098,30G Darmit a S : i R T7 I 6 Düs. Dea 5 (108 4 117 2000 103,50G

B, ¿ ; u.500|—,— untündb.bt81905/34/ 1.1.7 |5000-—100]!00,00 bz G do. de 8 |— | 1000 A x t s 1500 Gl.Unt. Zür.(103)/4 | 1.4.10| 1000 Fr. [102,90bz do.XVIILunfk. 1908/34 1.4.10 : E ¿G D pr. ult. 2 i 300 E 600 [141,006 B | Erdmannsd.Spin.|5 |1,410| 300 B do. Kib. Obl.uk. 1904/34 1.1.7 5009—1 E 0B are E gt 56 T 3 955 Hf. E 600 1172756; G do. do. (165)/4 | 1.4.10|/3000 u.300|— Sbeinvep-PieA Se E E Deutsche Bank . (10 | (1900u.600|206,59 bz G |— 000 0TNG | FeaT m: (B 1410110001. 600/108 0B B é E : S en z u.

e e S0 O E Pud ult-März T0 P | a4 | v4 (O08 a0Ol10680@ | Georg-Mar (108)(4 | LL7 500410001104 109 bo. 69-74 A8. wosS| L L (6008—100(39 40HG | DEER.Sabnt| 7 |—| 20 Ur 17 et P Goo [124406 | Germ Br. Btl [1117| 102608G b U idt BLT (6000 1009 40H1G | DLO E L 1012 ‘Joo L g.-Lert.Z. (105) [1.1.7 | 1000 [102,60G o. Ser. 76—82/34| vers. e 40bz E an E 8 1000 [129'30G 10 |—| 1000 [47/256 enerBergbau/4{| 1.1.7 | 1000 [102,50G d9. E ct HAIR Es 00II08 50G S S A Z a 600 [120 60bzG T | 3000 160,50bz G del( e 1,4.10/1000—500/104 75bBIl.f. DA SSb.bi81904 31 1.410 5000-106 100 E D ie Na Nat. „Bk T T 600 1124, 50G Rbein Hy! „Ban 8 | E d Wlfsb.(105 u 1.4.10/ 1000 |—,—

Ss. Bbkr.-Pfd.1 31 1.4.10/5000— 1001101 40G | Deutsche Uebersee| 9 | | 1000 142, 1061 Rh. ra 6 (6 | 1000 |—— ibernia Hyp.-D./44| 1,1,7 |5000—500/102,75G bo do. IL3L 117 5000 100/101 60G | Disfonto Koma (10 | (12009, 600/204 elo vlzió 2A Eil Stabll4 | 1410| 1099 [109608 s E R U E AEE E 7 20430420 Ac SOHI d pr. S E ‘610041627561 | SheBergb.13.1024 | 1.1.7 | 1000 [100,50G bo, do, (4 |versd 3000 200/100.00G | Drrdruer Bens, | & | —| 660 [66 80b1G Ea Da 2E [8X] 600 * T T 100,00 do Do; vers. 00/10 90G resbner A S 165,402, 60bz Sia Buk Nl 75 |8 1006 |[151,00bzG | Kaliwer?e Aschrsl./4 |1.6.12/1000u.500/101,30bz G O E O L Po 1900 1160 601 74 | | 450 [150,006zG | KattewißBergbau|3| 1.4.10/1000 u.500/96,50b; G do, U Leo ooo E Oregbener B-W/ 7 | | 1000 (125256 Séiles.Bank-Ver.| | | 1000 [14876 | Königsborn (104 | L1.7 | 1000 102,10@ fo: ITE BÈ| LL7 (5000-—200/99; G do.Kc. At. IuH] 9 |9 | 800 [138 BbGI.f. Súwarzb. H.-Bk.| b | Þ000—300|108,10G | König Wilh. 1 1.17 | 1000 |10240B E HIEEE S E Elberf. Buk.-Ber.| 7 | 7 [1000—500|128,4 do. Lanbbt. 4099| 5 | F 500 [105 606zB | Fried L E SébtvzbHpbF,Pf.1/8È| 1.1.7 [6000—100/100, G A R 146 00bET1.f. | Südd. Bod.-Kred| 7 | | 600 [168256 ullm. u #0,(103)4 (117. 9G do. F do, 11.4 1.4.10 5000—100/103,50 ale e S N 14 900 [130.00 bz Ÿ Ungar. Kredit-Bk./104 | 9 | 200 fl. |—,— Laurabütte N.-G.134| 1.3.9 1000 40G Stett Pat. 1x3. 110/41 1.1.7 3000—150|86,50bz Lf. e u L 600 [113/30G do. yr. ult. März Sas ise Tiefbau . .|44| 1.1.7 | 1000 |101,30G 00, do, ce 10e 11 L T a S 61 |—| 600 |[13500G | Verbk.Hamb.709/6| 9 | 9 [200,46Bco.|—— LLöweu.Go.(100) 4 |1.4.10/1000u3000 102,75 bz G bo. unf b. 190684 117 (9000__20079.00) * | Hamb. Romm.B.| 7 | 8 (2004Bco.137506G | Wri. Komm.-B./104 | 250 RELP|—— Mass. Brgb. (104)/4 | 1.1.7 | 1000 [101,75bzG ds,T. unk, b. 1905/34 1,1,7 Pan " No S S DORTZNIZATE E do. Disk.-B.| 75 | [250 Rbl B |—— M.Cenis bl:0e)e 1.4.10/2000—500 102,306 S RA E zt 1410/2000100 9940G vo. Webäterbk | 8 | 74 (600—1200/130.40G Westdeutsche Bank E 8 1000 E É E e E trr E

9. 4. 99000 : 9 „0et. auh, säurefr. 4. L ' Westd Ddr S NO0G e e 252] 71000 11080G Westfälische Sa 6 | 6 libGbnas0 12610G | Nolte Gas 1894 (44 1.1.7 |1000u.500/103,50b1B P E UE A LL7 2000100 99,90G öln Wechslerbk. 54 | | 600 |107,50G L L Ae T 100f.[135,50G Lr Gie (1034 1410 2000200 10, Se Hf.

O DDALL U 1 See é : " ß: 0. pr. ult. Mär —— ern L,

Do De INUT I OO 0E I I A I D P pnigeN Bera E Wiener Unionban s }—{ 20A I DberschL.Eisb. 1054 | 1.17 | 1200 [10425G Bank - Aktien. Leivziger Bank. | 9 | 10 |1000—750|199,00 bz G do. pr, ult. März do. Eis. Ind.C.H.|4 | 1.1.7 [1000—500[101,40G Cinztermin 1. 1. zu 4h auêgenommen: Reihöbank 31/, % 1. 1. R A t 1 [11] 300 1209 10G Württ. BL. Anst E do. Koléwerk(103)/4 E B 1000 |102,50G E Raid e A Sra E |BL1 «1000 1123106 do. Vereinsbank| 7 i 2 E Deo 272 Oderw. Obl. (105)/44| 1.1.7 | 1000 |[104/,60G Pro 209 S 1000 [144 00B Lib Komm, Bk. s. 1E 7E 300 L Obligationen vou ‘Balien - Dest.AlpM.. ‘los 44| 1.1.7 [10100-404/—,— et D 1, | f oan D Ramm O [E Br.deut. Œenbil [1.17 | 1000 & [101,606 S agt N 2 375 „Br. (106 4. E E E Mae aaD. 6 || 1500 [I0TOR Obligationen industrieller 6 Geseliscaften. |Þ. Zue ftl (wv) 1.1.7 [1000-800/100,00G E I E ede 140 “Metallw. (15)4 | 1.4.10 1000 |102,30B B. Speitu.Prod.| 2 | | 600 [70206 Medl. Hyp. Bank 9" |10| 600 |188,25G Infalterstolens 4 Ll No 1807 (10M L | [10370B E : -Fabr 4. pt s , Barmer Banlyer S C O Cob Mein-Ppp.B Od e [or | 200 [186106 | Der 3a, F.(108)4 | 117 aler Gruben ./4 | 1.4.10| 1000 |10290G Bera Märk Buk 74 | 600 163 10G icl Bovonte| 4 | | 1000 [11300b64G | Berl Glektr.Werkl& | 1.4.10 udert Elf.(102)/44| 1.1.7 | 1000 [105,00B Berliner Bank. 6 | 67 | 1000 |1167011G | do. Kreditbk 6 | —| 300 [121.00bzG do-Hot.GKaiserh, M Julth. Br. (us)/4 | 1.1.7 (500 u. 200/—/— + E 9 , E. «Le ' do, pr ul 0 71A171 406 | Nat. [Disld, 84 [ 84 | 300 t 690K7961 | Bod-Oußst- (103) 4 |LLT Thiederd.9v. Ob. U LLT | 1000 [1000S bo. Kassenverein| 6 | 65/4 83000 [137,80@ t ‘pr, ult. März O70 0) Do E E E Uag: Lo 1147.10 10000-3260 Kr.|99,50G Tf. do. Makler-Ver.| 8 | | 1000 1128,10G Stiedersähs. Bank| 4 | 300 resL.Oelfbr. (108 1: z A L c | 74 | 1000 [122,806 | Buder.Eisw.(102)|s | 1.4.10 Westf Draht (103)|4 | 1.1.7 | 1000 [103,80G Bd: Lei Sande B. S 600 107'25G S Srandkeen: 4; S 800 u.1200 101 60G do. Lu 103)/4 | 1.4.10 Bel Draht 10 1.1.7 (1000u.%500/104,60G ci Bankf Di12 | | 1000 ([166.00bzG | OberlausißerBnk| 64 | 64 | 600 [121,60B | Gentr.Hot.11110)44| LL.7 Zoolog. Garten „14 | 1,4.10/600 u. 3001102,50bzG Bres bw anti 5% | 54 | 300 [11660G |ODefterreid), Krebii/11 | 108 160 fi. P. |——,-— arlot. Wasserw./44| 1.1.7 Schiffahrts - Obligationen, do, Kreditbank| 5 | | 300 |11350G do. pr. ult. März (5, 1223,266,90b4 | Ghem. Weiler 1024 | 1.4.10 Don Dpf.82111004 | 1.5.11 10000 -400— derb. abg. 6 | 100 fl. &.I—,— onft. d. Gr. (103 36 4. —_— Saal Digr Bak, l L £00 1227016 Oberb S Sp.-5 Bk, 10 |— 200 —,— Dannenbut. (10314 LLT b.-Am „Pck.vz100/4 | 16,6.11/1000 u. 500|—,— s Wechslerbank| 5 | 600 1[111,00bz Osnabrücker Bank| 7 |7 500 1150,00B Dessau Gas (105)|4{| 1.1.7 N f O Ae LERE Brüfseler Bank . et | 500 Fr. |—,— { Ostdeutsche Bank| 6F | | 1000 1{122,75bzG bo. 1892(105)|4#!| 1.1.7 ea o ri 5 ,, E ; «Aktien. “Elbthalbahn[ult. —— ¿Nordoftb, L 189618972 B E Raab» Dedenbung U | A Li | 20 fl. S. 163,406z St.A.u.abg St. P. 6 k | Li 600 dr. [101,008

Aae Ñ Natiriht 3 Sa 600 11425 bz o. i. fr. Vert. s do. pr, ult. M 100,70 b1

E Bert, 114/30bz eidenboPardub gh 200 fl K-M. [G She linlonb. i —l| L | Fr. 600 [—-— S 4 6 L oe 118 50G Südier R D 34,90G Transpaalbahn 134 | [6 | 1.7,96/ 1000 fl. holl. 1209,25 bs Saum Ld E zt A 1200—300 [101,75 bz¿G do. pr. t b ärz 34,75ù,80bz do. pr. ult. Mär 8,50et.4209 bs refeld .…. 4/5] 4 | 14 | 500% 115/6G Ung ¿Galiz (gar) le : m E S 1laos Westsizil. 3 |—j4| 11 | 500 Lire 155,60G

, |— 4 | Li 600 190, er. Arad. U. E de - Stamm - E . o vent A S 189. 40%, O bz do. Pr 6 | (d |1796 E ginn Dele, Gientehu; S v P 190, o 7h Frantf Gütertahn| bf | 61 [4 | LI | 1000 500 , [105,801 Baltische (gar.) | 3 | 8 [1.1.7 | 125 Rbl. M. |—,— Breslau Wae cho R r Ee 600 Á t Palbert.-2 Blankb.| 5 | [4 | 1.1 | 1000—600 Æ 1144,00bzG Iwangor. Dombr. S i h r 125 RbI. s Dia ¿Mlaw A MP4 600 „A 121 /00bz 2 Sdwb erb. gar| 11 | (4 |LL7 | 600 f. Iibb. [n | Muit-Riew - R P LEE s M N Ovp 6 |— 4 La | boo x [133008 S n i— L. 600 „4 N Bernet la | |L797| 60 REL P. atte 14 |— 4] Le 0M d - do. Mir E

rienb.Mlawka| | 11 600 „4 83,75 bz E 97 | 1000-—100 RbI. [|—,— De eute Klein- und Straftenbahn - Aktieu.

Ee lus] way (On | R o 1—y E mah a B 1 R siteouG s ger: S E E 4 L E N E . e I A Eon | me Sal [ U Frs | MeSuodae) N 7k L A Uo

0. pr. U do: Es .

5 = Alten alsp 1E | 1000-4 / E Eisenbahn-Stamm r Lun Stamm-Prior. Artien. Gotthardbahn 64/5] [4 | fi | 500 Fr. u h 0h Barmen - Gib e s E i 11 1000 Á 238.006 é —— E S ofs: 500 4, E E a Een E e e O 2 lizue r S S 7 [12 500—500 Lire]96,10b res i z Brünn. Lokalbahn| s | k 1.1 | S “D 25 Ie ult. März L B ‘90296bz do. Straßenbabn| 94 | L 400 « |[311506¿G

A L R Jura-Simplon 4 |—6| 11 | 20, 18240hG | Greflerd.bof.fb/ 7 |7 %| 11 | 6004 187750

do, Pr. s G. 1[110,00G r. ult. März 82,50bz Dereones S 8 |— 11 1000 1227,40bz Gfak.-Agram. Ee t 17 | 200 fl. G. L do Want dheine| | |—] fr.3.4 5 8,50bz |— Lt 1000 (29,0061 G E e E E E Wei a |— la 1E | 500 gr. [22 Gr.Ber LPrrtbn n.15 |— 4 | L1 300 M [470,50bz Gal.Garl.B.gar.| b | |b E L güitid Limbur - ‘0,96 | 4 | L1 | 500 45/,60G [tonaer/30 | |4 | L1 ; S f |— Li | 200 E Luxemb. Pr. Hur.| 3%s| ¿l Li | 500 113,30G by Straßen 1 = 500 [218,50bzG Kasau -Dderberg| 4 | (4 [1.1.7 | 200 fl. S. 104 10G L prult.V fr 113,95à,40et.à,30,40bz er do. | 54 | 4 | 1.1 1000 % [159,75 bz G E b 0 L1 200 fl. E ' 9t.-Pac, Vor. | | [4 | 19 | verschieden 160,50bzGIL.f. ildeh. ‘Peine A. [4] 1.10 : 100,00G SEU Sttbrar| Sl (6 TE| o Fe [145.106 do. pr. ult. Märi - 59,50à,75d, 000908 bz | Magdeburger do. | 7 | |4 | 1.1 500 « S av ult M 00 Er S0 75H | Sarb-Sehundêrb,| 6,4] [4 | 11 | %0 Lire Stet ho L E oe B L Oeft: Nordweftb.| 54 | [s | 1.7 | 200 fl. S. 1120306 do, fe fr Verb |— 4] L1| 500 Fr —= Bor 1 L: 10004 1167760 do. pr. ult. März —,— Schwetz Zentral E Ber Eisenb.-Bete.| 74 | [4 | L1 | 1000 4 [12030b1G do: Glithalban 1 —se| 11 | Mon S I . _“ TTEHG T E eman 8 d LIO Ioo0 1152,00B | AplerbedStaint| M 14 [L1] 600 [121,00B “Industrie - Aktien, Def Felvsdl| 7 „n [4 \150| 1000 [13025G | (Sinner Br.[15 |— (6 [1,9 | 1000 |—-— Archimedes ._. 110 |— 4 |1.7 | 1000/600173,75bzB Dividenbe pro |1896/1887|81 Tue | u] Dontmwunder./20 |— (4 [L10| 800 |—,— 24 Ver. Werder) 6 |— (4 (1.10) 1000 |114,75 61G A E a Er E s 206 201G G C E afen ; Z , . vO,

Del Hnion| 7 |—[& [1.10] 600 |13506G | |Dortm, Löw. 184 S OO 269,60el.bB E Wie [d |— (4 (114 1000 [2797566 | Bár&SteinMet/11 |— (4 |L1| 1000 |15375b,G

Böhm, Brb. 1194/12 4 [11 | 60 242, 75bG 2 Düs.(HocfeD|10 | [4 [1.10] 1000 |[179,00B |[ S (Wiesb. Krbr.| 5 | |4 |1.10| 1000 |103,256G Barop Walzwerk, 0, |— 4 |1.7| 1000 (69,5011B

Fricvrihn.| 1 (4 [110 600 [133 106@E,| [GuanMei/ 4 |— (4 L10| 1000 |95,00B AecumulalFbr. 10 |— & |1.7| 1000 (186106 O | Bark, Sagerhaus| 74 |L1 | 1000 19G

: S 7 25 -G. f. Anilinf.|124| |4 |1. 251,00 bz L T5 bj

E 7 [1 010 10 (E008 E | IBE Sens 2 A 1 Ra A-G Bauausf G 4 (1.1 | 800 (08808 | Baug. Berl 0 1 14/0 [20h

E j 206 = | G 46 186,50 -G.f.Montan- 411. 25 bj a Ps Q d, 100 MaLES (E (Oa +0 (— 6 O I (00S Ra g (ha |L4| 1006 [io810hG | de Mun I [—( 70 0 (U É [Sandes Wb 11 |— (4 [L.10| 600 [22750G = | È [WlostbrBtdd./17 |— (4 1.10) 1000 (243,765D | Wler Pril.-Zmk.|— |— |fr.| | 196/00/45,50G do, OftendBory, 0 |— 4 |L1 93 ,00b¡G Ï Moabit . . .| 64| [4 [L10] 1500 [115 00bG S | [Kunterstein | 7 | [4 [1.10| 1000 [130,00G | Admiralsgartenb| 4 |— (4 |L1| 1000 |7425G Kl. Thierg. |— |— |irawe.| 150 |100.00G S4 M26 A l L10| 1200 [107 75G ““ | 222: Br.Rieb.[10 | |4 |L10| 1000 |208 25G Alg-D.Dun.G 1LL |— 4 1,1] 600 1138,00bzG ey Weißenf.|\ | [2 650 1537,00G S [Nordbeutshe| b |— [4 [L10| 1000 |11650G [2 Sindbe. Unna/ 9 |— (4 [1.10 1000 [159 75bz Omn.G.,12 |— & |1.1| 300 |210,76G | Bedbrg. WüInd.| 8 |— |4 | 11 | 1000 |126506;B S[Pakenh. abg.|12 |— [4 |L:10| 300 |247,00G ff. | É Lindener. 24 |\— (4 [1.10 1500 383 60bzG | Allg. Glettr.-Gs.[1s |— (4 | 17 | 500 [280 75bzG | Bent olzbearb| 9 |— 4 | 15 | 1009 |140,401G S k era (12 |— 4 |L10| 1000 |234506G | È Nürnbg. Br.| 4 |— [4 |1.10| 600 |103,10G n nete f (6 (17/1000 1272,10b4G | Ba-Märk. I.-G| 7 |— 4 |1.1| 600 (138 754 S [Sh SHL. (12 | [4 [L10| 100/00/210,50b4G* | 2 [Obers ie 49 |—|4 |L1| 1000 |—ch Allg-Häuserb. kv.| 2 |— |4 | 1.1 | 300 |—,— Berl.Anh.Mas@h|12 |— |4 | 1.7 | 600 |217 50646

Sdulthetß 16 |— (4 | 1.9 | 1000/800/281,60 bz Gf Ovreln B 4 8 |— 4 [1.10| 1000 1127,25b4G | AlsenPorll.Zem./16 |— 4 |L1| 1000 |247,76bz | do. Baz.GenS.| 8 |— |fx.| —| 600 1290,00B

Spand. Berg| 8 |— [4 |1.10| 1000 |149,80bzG ulShdhe | 8 |— (4 [110 1000 [148/00 Alum. Ind. 509/010 |— (4 [1,1 (1000F./163,50b4G | bo, Chan: Bau) —|\— i.| 500 |640,00bz

Vereins konv. [10 |— [6 |1.10| 300 |201,00bzG osenHugger 84|— (4 |1.10| 1000 |131,00bzG | Angl.Knt.Guan,| 0 |— [4 |L1| 1000 75G do. Gichorienf. | 9 |— 4 |1.1| 300 |21450G

do. St.-Pr, 12 |— [4 |1.10| 1000 |226,60b4 oru (12 |— (4 [17 1000 (212,00HG | do, i, fr, Vert. bo. Dampimähl| 8 |— | 11 | 1000 (72G

Viktoria. . ./10 | |4 |1.10| 1000 |168,00b¿G | |Roftoder . 11 | 4 |1.10| 1000 |—,— Anhalt Kohlenw.| 43|— |4 | 1.1| 300 [114,7551G | do, Elefl e124 |4 | 1.7 |- 500 1300 50G E Brau 7 |— 4 |18| . [137256 Salvator . .| 5 |— 4 |[1.10| 1000 [115,75bzG | AnnabgSteingut\14 |— |4 |1.7| 1000 (i 80hzG | do. Gub. 11 |— 4 | Li| 1000 17475B

Brauerei Nürnbg! 7 | |4 |1;10| 600 /1142,50G Swhöfferhof [1253| |4 1.10 1000 189,40bzG | Annener Gußit. (218 4117| , 162,30bzG Berl Holz- [6 |— 4 |L1| 600 [109,256