1898 / 61 p. 27 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage zum Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger

Berlin, Freitag, den 11. Mürz 1898, 2 ® L

A EREE E ¿Nassau . 4 L. 4.10/3000—30 [104,30G

Charltb.St.A. 89/4 | 1,4.10/2000—100|—, Sand, E 4 |1.4.10/1000—100|—, Hesses! ;

000— 0 Edo: 96/34| 1.4.10/5000—500|—,— 134) vers So E Berliner Pörse vom 11, März 1898. | do, 1886 fu. (t| 1.1.7 (2000 100100700 | @ewerinSLA.97 5 L1.7 (5000100106606 Kur: u. Neumät (14.10 §0030 |104,25B Amtlich festgestellte Kurse, : L f 00[10080G | Spandau do. 91/4 | 1.4.10/1000—200|—,— do. do. . [34 versch./3000—39 |101,70bz

do. I. TT. 1895/34) 1.4.10/5000— j

Ümrecwnunaqgs8-Sä CottbuserSt.A.89 L 1.4.10/5000— 1004 —,— o do. 1895/32] 1.4.10/1000-——200|—,— Lauenburger . . .|4 | 1.1.7 /3000—30 |—,—

1 Frank, 1 Lira, 1 Lei, 1 Peseta = 0,80 24 1 bter, Golde h do. 96/3 | 1.4.10/5000—100| —,— Stargard St.-A.|32| 1.4.10/5000—200|101,00G Pommersche . . ./4 | 1.4.10/3000—30 [104,20B Sl, = 2,00 & 1 Gld. bsterr, W, = 1,50 1 Krone österr.» D3 3! ve i 5000—200] —,— Sl do. 1889/34] 1.1.7 |2000—200]—,— do. {| versh./3000—30 |101,10bz D D m 0/06 d 7 Gb, slb, M, 1300 e iab& | Grefelder 0 I do. do, 1894/34 1.1.7 [6000 200|—,— Posensche . . . . 4 |1.4.10/3000—30 [104,00G 1: (altor) Goldrubel == 8,20 # 1 Rubel = 2,16 & 1 Peso = Dessa do. 91 4 [11.7 |5000—200][101,00G Stralsunder do. |4 | 1.1.7 |2000—200|—,— E versch.|/3000—30 [100,80G 4,00, 1, Dollar = 4,46 6 1 Liore Sterling = 30,00 k e do. 96/34 L1.7 |5000—200/102,00G Teltower Kr.-Anl.|34| 1.4.10/1000 u.500|—,— Preußishe . . „4 |1.4.10/3000—30 [104,20B

Wesel. Bank-Diok. D RE d S3. 95/31 117 3000—500|—,— Shorner St.-Anlk. 34 1.4.10 E E do. 134 vers. 3000—30 101,00bzG Amsterdam, Rott.| 100 fl. 8 T} g [T7 A 1893/84 LL7 (5000-——200| —,— Wandsbeck. do. 91/4 | 1.4.10/2000—200}—,— Khein. u. Westfäl.|4 | 1.4.10/3000—30 |104,20G 100 fl. 2M. S Dresdner do. 1876/34 L5.11/10000-% S Weimarer St.-A.|3{| 1.1.7 |1000—200|—,— ds. do. [34 versch.|3000—30 1101,60 Brüel u. Anhp.| 100 Frs. 8 T g |—— Düfteldorfer 18S 1:4-10/9000— 500 Westf. Prov.-A.11/3 [1.4.10 900/94 90G Sid 4 |1.4.10/3000—30 [104/25 do. | 100 Frs. 2M. © |—,— p do, 1890/30 1.1.7 |2000—b600|100,00bzG 34/ 1.4.1010. [100,75G Sthlesishe 4 |1.4.10/3000—30 |104,00B Standin. Pläße .| 100 Kr. 10T.| 5 |—,— o ho 1894/34] 1.3.9 |2000—500|—,— West tpr Prov: Anl. 34 1.4.10/3000 200 100,70G do. 34 versh./3000—30 |—,— Kopenhagen . .| 100 Kr. 8 T.| 4 |—— dad, 85,89/34| 1.1.7 | 1000 |—,— .St. Anl. |34| versh./2000—200|—,— Shlsw.- Holítein.|4 | 1.4.10/3000—30 [104 10G don. 1L ah E Bu do. D, 96 (34 z0.61s | 1000 [100 60B. Labn, do. 1896| Hi 1.4.10/2000—200| —,— do. do. [34] vers./3000—80 |101,20G R B o 1E N Elberf. St.-Obl.|34| L1.7 |5000—200|—;— Wittener bo. 1882/3] 1.4.10 —,— fab u, Sporto| 1 Milreis 14.) 4 |—— lherf. Si Dl Nt 1-410/1000200|—,— Pfandb a 1 Milreis 8M [7 Erfurter 14:v.(8Ù| 1.1.7 13000-—200| - Berliner . 6 (1.1.7 118,75G do al 1902 -A.134| versh.|/2000—200/102,00bzG Mabrid ct Ban 00 N0 2 D Sleneba-St- A973) 11.7 [2000—200/100,30G O m 44| 1.1.7 |8000—300]116,00G bte A LIB

s O, 100 Pes. [2Wt.|j Se Lg t D ss 4 TLET 01112, D. "fe i New-York. | 100 8 [roh [—— laudauer bo. 9413| 1.1.7 [1000 n.8 P 84/117 (3000—150/108 70bz D ‘Sit GisbAn.34| 1.2.8 (10000-200|——

dot L O0 2M. ® Gr.Lichterf.Ldg.A. (24) 1-2-7 |3000— 100) bo, neue . 134 LL7 |3000—150|101,10bz Gisb. Obl. 13 | 1.2.8 |[2000—200]95,80B Paris . :/ 100 Frs. |8 T. Fer Güstrower St.-A.|3 117 (2000200 E do, neue , (3 |L1.7 |3000—150]93 50bz E allg. neue. t vers{./10000- 200|/102,50(8

do N 100 Frs. Se 2 —,— berft. do. 1897/3 1410/1000—200]100,26b4G | Sands{ftl.Zentrali4 | 1.1.7 |10000-150|—,— do.Ldsk. es 34/ 1.6,12/2000—200|—,—

Budapest 100 fl. 8 T, [7 allelpeSt n zt Pa O 10c|[10026G | bo. do. [841.7 |5000-—150/101.208 | Brschw. Lün. SH.3 | 1.4.10/-000—200|—,—

A 100 i. 2M # |—— 0. do 189228 F 1000 20A —,— do, bo. 3 |LL7 |5900—150/92,70G Bremer Anl. 1887/34 1.2.8 /5000—-600|—,—

Wien, öft. Währ. 100 fl. 8 T. , [170,10B Han. Prov. N.S.1U/8 14.105000 200| —.— Kur- u. Neumärk.|34| 1.1.7 |3000—150|]—,— do. 1888 , . 134] 1.2.8 |5000—500]—,— 100 fl, Se 4 —,— do, S. VIIT, „13 |1. ‘7 |5000—200|101,25B do. neue . 134] 1.1.7 |2000—150| 101 00G do. 1890 134/128 |5000— 100,75&

Schweiz, Plähe 100 Frs. |8 T do. St.-A. 1895/34 R 2000 R V L L 4 L127 13000-——150|—, do, 1892 .. 1384| 1.5.11/5000—500|—,—

| 100 Frs. 2M. * |—,— Hildesh. do. Nt 1.1.7 [200020 —— Oftpreußische . .|34| 1.1.7 [3000—75 [100,30G do. 1893 . „34/ 1.6.11/5000—600/—,—

i alia, pláge 190 Lire |10T.|i —,—- do. do. 95/34 1.1. 0/5000—500 100,20G do. 13 LL7 |5000—100]|92,20B do. 1896 . . .j3 |1.5.96/10000-200]—,— 100 Lire 2M. 2 |—,— Hörter do. 9734| 1.4.1 3200| —,— Pommersche . . (32) L.1.7 |3000—75 [101,30bzG | Gr. Hefi.StA, 93,4i/34| 1.4.10/5008—200/102,25G

Si Petersburg 100 R. S.18 T. „1 |—,— arlsr. do. 86/3 15,11 D 500 Se S 3 (1.1.7 |3000—75 |92,30B do. bo, 96 11L/3 | 1.1.7 /5000—200|-——,—

: 100 R. S8 M/} 2 [214,606 do. do, 808 1-2-7 (2000500 bo. Land.-r./44| L1.7 (300075 |—,— do. do. ... 3 | 1.1.7 |5000--200]94,60bzG Warschau , , ./100 R. S.|8 T.| 54 |216,35 bz Kieler êN 94/31 1.4.10/1000 u.500|—,— do. do, 32 1.1.7 |3000—75 [100,00G do. i. fr. Bel es Zinsfuß der 9 Reichsbank : Wechsel 3 °/6, Lomb, 4 °/o. Ae do 96/32 1,4.10/1000 u.500|102,30G s nealandse, 3 L1.7 |3000—100/100,40G Hambr e 2 L 2000—500| —,—

Geld - Sorten, Baukuoteu und Kupons. | oznigsb, 91 1-I11/34| 1/4.10/2000—500|100,20G do. 3 |1.1.7 |3000—100/92,40B do, St-Anl: 5.11/5000—000|—,— Münz-Duk 5/9,72B Belg. Noten . I 85 bz v 1893 3 14.10/2000—500/100,20G posenideSer: T-Vi4 | L117 13000—200|—,— do. amort.87/34|1.5.11/5000—500] —,— Ränd-Duk. { ®|—,— Engl.Bankn. 1 20,47G E 1895/32] 1.4.10/2000—500]1C0,20G VT-X 4 | 1.1.7 |3000—200/102,80B do. do. 9135| 1.4.10/5000—500/102,10G Sovergs. ySt. 20,41G |Frz. Bkn. 1005, s1 ‘O5 bakl.f Landsb. do. 90u.96/34 14.10/2000—200/100,50G do: s 32| 1.1.7 ¡5000—200/100,40G do. St.-Anl.93/3§| 1.1.7 |5000—500|102,25G E „„Stücke|16,25 bz olländ. Noten - 16936 bz nis do. 1892 S1 LL7 |2000—200|—,— do. Ser. C.|3L| 1.1.7 |5000—200|100,25 bzG do. do. 1897/3 |1.6.12/5000—500/95,20G

ulb.- Stck.|—,— E Noten 77,10 bakl.f | Sibeder do. 1895/3 | 1.1.7 |2000—500/94.50B do. « A138 | 1.1.7 |5000-—200/92,60G Lüb. Staats-A. 95/3 | 1.4.10/5000—200|—,— Gold « Dollars|—,— dische Noten 118 0B Magdb. do. 91,TV|34| vers./5000—100/100,50G do « B8 (1.1.7 (5000200 92,50 bz Meckl.Cisb.Schld. t 1.1.7 18000—600|—,— Imperial St,|—,— Def n OAITZO, Mainzer do. 91/4 | 1.6.12/2000—200|—,— Sächsische . . . 4 | 11.7 |3000—75 |106,00G do. kons. Anl.86/34| 1.1.7 (3000—1 do. pr. 500 g f.|— e S0 do. do. 88/34| 1.3.9 [1000—200|—,— e (34) 1.1.7 13000—75 |100,75B do, do. 90-9434| 1.4.10/3000—100|101,606z G do. neue... -/16/22G Ruß. do: u E bo, do. 94/3È| 1.4.10/2000—200|—,— 3 |L1.7 [3000—75 [92,40bz „-Alt.W.Ob.|34| versch./5000—100|102,25G do. do, 500 g, sul Ma | Mannheim do. 88/34 1.1.7 (2000—100| —,-— edie. altland “it 34| 1.1.7 |3000—60 |100,50G St.-Anl.69/34| 1.1.7 11500—75 |—,— A500 P N1G She: Noten|80/5 bG zx | Mindener do. . ./34| 1.4.10/1000—800|—,— 4 | 1.1.7 |3000—60 |—,— Säch]. St.-Rent.|3 bas 5000—500/95,80G 00M ¿A i Ruf. goilkupons 324,2bz Mühlh. A do A 14.10 E O d land lands neue 84 LL7 2000 —150 100,50G Do S RS ver]d}./2000—100]100 90G: vop.1.NB4, o ne. z t | Lee S ' « 0, 1.7 (2000—150|—,— mf mg fem h gad i : München. d9.86-88|32| versch. /5000—200|—,— do, nis. Lk A134) 1.1.7 |5000—100/100,60G T, Is, U. 3E) vers. /2000—7% 1100,25 Er : do. 90 u. 94/31 ies 5000—200|— do, do. Lt, A4 | LL7 |3000—100)—,— bo.do. Pfdb.Cl.TIa/4 | vers. [1500 u.300|100,90G Dt. R(s.-Anl. kv. 34] 1,4.10/5000—200{[1063,90 bz do. 1897/34| 1.3.9" 5000—200|—,— ds. E Lt. A.13 | 1.1.7 |5000—100/92,60G do. do. Cl, la, Ser. do, da (04 E 5000—200/103.90B M. Gladbacher do.|34| 1.1.7" |2000—200|—,— bo, do. Li, O./34| 1.1.7 |5000—100[100,50G ia-La, LUXI, LIV-AT] do, do, (8 |vers./5000—200197,20B Nürnb. do. II. 96/34| 1.5.11/2000—200/100,25 bz G do, ds. Li. 0.4 | 1.1.7 |3000—100|—,— u, Lai: LIL/34) vers./2000—75 1100,25 bp do. ult, März do. 96—97/34| 1.5.11/2000—200|100,80G do. do. Lt. C.|3 | 1.1.7 5000—100/92,60G Od T TSEAN zt 1,4.10/2000—100/100,26 bz Preuß. Kons. A. kv.|34 versch. [5000— 1501103, ,90B enburger do. 95/3 | 1.1.7 |2000—200|-—,— do, do. Lk. D.|34| 1.1.7 |5000—100/100,50G do.do.Grb. 1B u. TB/34| 1.1.7 |2000—100/100,29 do. do. do. [34] 1.4.10/5000—1509|103,80G Oftpreuß. Prv.-O.|34| 1.1.7 |3020—100|100,50bz G do. do. Lt. D./4 | 1.1.7 |5000—100|—,— Schw.-Rud. Sch.|84| 1.1.7 |[5000—100[101,00 do. do. do, [8 |1,4,10/6000—100/98,10bz orzheim St.-A.|8{| 1,5.11/2000—100 E do. do. Lt. D.|3 | 1.1.7 |5000—100/92,60G Wald.-Pyrmont .|4 | 1.1.7 |3000-—300]—,— do. do. ult. März omm. Próv.-A.|34| 1.4.10/5000—200/100,50 S@lsw.Hlst.L.Kr./4 | 1.1.7 |5000—200/107,40B Weimar Schuldv at 1.5.11/3000u1000]—,— do.St.-SchuldsM./34| 1.1.7 [3000—75 [100,20G ofen. Prov. „Anl.|32| 1.1.7 |5000—100/[101 ‘GOLBIL f, do. H LL7 |5000—200/100,60G do. do. Tonv./34] 1.5.11/3000u1000|—,— erSt.-A.93/34| 1.4.10/5000—H500]—,— do. T./3 | 14:7 |5000—100/92,20 do. do. |3 | 1.1.7 |5000—200/92,50b Württmb. 81-—83}4 | versch./2000-—200|—,— Alton.St.A. 87.89/32] versch.|5000—500| —,— do.St.-Anl L.u.IL 34 1.1.7 |5000—200|—-,— Westfälise , . .|4 | 1.1.7 |5000—100 101,90B do. ‘do. 1894/34] 1.4.10/5000—500]—,— do. do. 1I1T1./384| 1.1.7 |[5000--200/100,70G do. 34/1.1.7 |5000—100/100,80G Auge Fes Ex „Stck| 12 1[39,50bz4 Aytolda St.-Anl.|/35| 1.1.7 |5000—100] —,— otèdamSt-A.92/4 | 1.4.10/2000—200|—,— do. 1.1.7 |5000—200/92,50B burger 7 fl.-2|—|p. Sit 12 |[22,80bz Augsb. do. v. 1889/34| 1.4.10/2000—100]—,— gensbg. i A3 | 1.2.8 |5000—500|—,— do, 11. Folgc|34| 1.1.7 |5000—200/100,80G Pr. Aul. v.67/4 1.2.8 390 145. 75G 09, ds. b. Anl 4 1.1.7 /2000—100/100,50bz B do. 34/ 1.1.7 |2400-—— 200|100,40G do. IIL. Folge/3 | 1.1.7 [5000— 200/92,50B wg Sol E 300 1163,70B Barmer St.-Anl.|3L| versh./5000—500|100.206zB | Rheinprov. Oblig: 4 | 1.4.10/1000 u.500|100,50G Witpr. ritter. 1./34| 1.1.7 |15000—200|101,10G Loo S 80 [109,60 dd, do. z kv. 32 1.4.10/5000—500}100 20bz B e 34|1,4.10/5009—200 101; ,30G do, do. I B./34| 1.1.7 |5000-——200[101,00G Erle 188 110 300 138,20 »s. do. 1896/34 1.4.10/5000—500 100,20 bz B do, L öt 1.1.7 5000—200/102,00B do. do. IL/34| 1.1.7 5000—200/100,80 bz Es 1,3 150 Tas Berl. Stabt-OblL.|32 per: 5000—75 |102,00G do. XLlu.LIT./3 | 1.1.7 15000—500/95,25B If. bo. neulndsch.IT./34/ 1.1.7 [5000—80 [100,80bz übédcker Loose .|3#4| 1. A 159 130,80 bz po, 1876—92/34| verfdz./5000—100/101,40bz NheydtStA91292/34| 1.1.7 [1000 1.500}—,— do. ritts. 1.13 | 1.1.7 |50090-——200/93,00B eiñinger 7 fl.-L.|—|p. S; 18 21,9061 Szouner Sé.-Ank.|3 | 1.1.7 |[5000—500/96,20B E Gem.-A.|4 | 1.4.10/1000 u.500|—,— dos. do. IL/8 1.1.7 |5000—200/93,00B D lvenbeee. Loofe .|3 R 120 1131,00b4. s E N a E ReftogerStAnh, di Is A —,— bo. neulnds. . E 2 a E 93,00G Pappenhm. 7 ffl-L.|—|p.Stck#| 12 |—,— 0. «L, 1.7 13000—500]-—,— Bromberg do. 95/38 1.4.10 Gaarbrüder do. 96 st 1.4.10/5000-1000| —,— VieiiFe. 6 ‘14.10/3000--30 [10420@ | Obligatiouen Deutscher Kolonialgesellschafteu. CafselerSt.-A. 95/31| versch.|3 St.Johann St.A.|3 | 1.117/ |2000—200]—,— 34] versch.(3000—30 |—,— D.-Ostafr. Z.-O. |b | 1.1.7 |1000—300|108,406Gkl#. I E Fonds. Donau-Regulier.-Loose {5 }1.1,7 i T 132,80 bz Ital.R.amort.5%/111.1V./4 | 1.1.7 500 Lir E Argentinise 50/eWold-A.|— 79,00G Ggyptiiche [nlethe gâr. „[8 |1.3,9 1000-100 8 |—— Fütl, Keed.el.Dbl, . . [35] 410.22 E 2 do. do, feine|— 79,C0G do, Priv, Anl. 13€ N Os 1—20 E de Ds, »_« «18 |21,6.59| 5000-—100 Ar. I—,— bo, 4/0 do, innere|— 68,10bz do. do, «4 [16,11 u, 500 & [108,00bzG Karlsbader Stadt - Anl.|4 | 1.4.1 1500-500 A |—,— »o, do. fleine\—- 68,10G do. do. tieiueld | 1.9.11 100 u. 2008 1108,00bzG SOPea agene de, 34 L1,7 | 1909, 900, 300 „é [99,90G Ff. do. 48/9 äußere v. 88|— 69,70 bz do. do. yr. uli. März —— do. 1822/4 | 1.1.7 | 2250, 900, 450 „é [104,10G do, do. Sal 69,70 bz do. Daïra San.-Anl.|4 | 1.6.1 A é —,— eisab St-Anl, 86 i. 17.14 1.12 3000 66,00 bz G bie Zal 69,70 bz Flnnländ.Hyp.-Ver.-Anl, 4 | 15,3,9 4050—405 M |—,— A Zeine/4 1.1.7 400 „e 66, 106;G bo, do, fkleine|—| fr. 70,30 bz do, fund. Hyp.-Anl. 134] 1.5.11 4050—405 _— Luremb. Stacnts-Anl, v.82/4 | 1.4.1 1290-100 # |—,— Barlettaloose i.82,20.5,95|— iy. n 26,60 do Ode s , |—p.St 10 Mt z= 30 M |—,— S Ee «, 4—lp. Sb 45 Lire S Bern. Kant, ¿Anl. C SUIR L 500 Fr. —,— bo. St.-G.-Anl. 18894 1.6,12/ 4050—405 „& E e i fal [— p, Sb 10 Lire 14,90bz Bosnische Landes - Anl./4 | 1.2.8 | 10000-——200 Kx. [97 30G l. do, do. v, 1886/4 | 1.1.7 e OESO f D eritas Ee. leihe s . 16 1.1.4,7. 1000—500 4 - 199,25 bz Bozenu. Mer.St.-A.1897/4 | 1.5.11| 2000—300 „#& 103,25G do, do. 00S A ee fa 500B S 4 Ha E M 109 L 99,4064 Bukarester Stadt-Anl.84/5 | 1.5.11 2000-400 „4 e 70G E és Loose E 18 L E 29, T D 114,1, 20 £ ra e inel5 e An . 5000— T ieh / O P Tine J L O E [10070MIG - | Gall! Veauhiations-ARC 1900050 f | do do: 1890/6 [Li 1000—500 ch4 19925b1 j d, p. 1888/6 | 1.6.12) 2000-400 R Y 1E va, do io0erl6 (1141 100 £ 99,406 Do, do, fleines5 | 1.6.12 400 „d 100,70b¿G | Genua-Loose. « 5 R T A E O s 2940 bs do, do, v, 1895/44| 1,3.9 4050 98,90 bz G Gothenb. t. v. 91 Sx.A. E000 L SEBO Fe E R pr, ult. März Ll. 36 R O ubapefter 2: Me La O e 9, N C mi lauf Kupon 5000—-3500 r. fi9/40ht G do. Staats-Gisb.-ObL.b [1.1.7 | 300-0 A s3650bi g: Þ er Stadt - Anl.|4 | 1.3.9 | 10000 98 b0b¡B do. 5 °/0 inkl. Kp. 1.1.94/— §00 S Hecinels | 147 30 L 96.906, v 0. Haupistädt. Sp Spypark.\4 | 1.5.11 10000—200 Kr. va 0 f bt gate 10 Fr.-L. . ._|—lp.S N —500 45,00 do. _ mit lauf. Kupon|— 500 39,40bz G enf p. St 10 Ft. L | rei K f R R 145 00E Wojotonf. Gol Rente —- 500 L 39 601,6 | New-Yorker Gold - Anl.j6 | 1.1.7 | 1000 u. 500 # @. |107,50@ | Io L do: |—/]r. 5 1 500 „« 45,90bz wo g Li 100 2 32,60 bz G 1E Pfandbr. Wiborg|4:| 1.1.7 ; J 101.00G | do. do. Zut Wie/—| sü. §: S pn Ge S ae e MelfclE 20 L 3275B ile BypE-ObL I 117 | 0040 he do, bo, kl 5%/—| fr. 3: S R bo, Mon M8 6000 1.2500 Fr. |—— r E lars Mleibe 8813 | 198 | 20W00—10206 & doi do E A R bo, do, m. L.Kup.|— 6000 u. 2500 Fr. [41,90bz G do Wo AeineR4LAS | 2010-408 M | do, do, ; 6,14 BE 78'560 bz do: doi. Kp. 1.1.94|— 500 —,— do, bo, 1892/4 | L410 000509 & 1100,60bzG E ETE t E D2 (78908 do. bo. u. l. Kupon|— 200 f |41,90b¡G do. do. 189434] 15.614 20400408 & (|—,- do, Stadt-Anl. 6°/g 9.|-—| fr, Z.| 5000—b00 Pes, |36,10bz E 15.18. @6|-— S S R A0É G s E i 4 1 LLIO 1000—200 L G. 1104 3064 va Por 60/691 2E Be 100/ Pes. 36,10 bz do, R 100 L ,30bz E Min LAX 200 fl, §. 1104,40bz do, do. þx. uit. Män 36436, ern 30, mit lauf Kupon|—| 1002 36 30bzG §0. Davier-Renie n 2 j E S fis E Bi Go 1,92/6 as 405 „6 u. vielfache _[94,60bz Lf, n Pee S , E ref 1000—100 fl. 1102,40 ational Pfdbr. 6 1511| 1000—500 e |9440bsB o, i.K.15.12. 20 E 0, do 1541| 1000--100 fil, 110240G do, Lis 611) “1000 K D | e Iingfors Stadt» Anl 134 E E d Ét Mr ult, Mär dts Pee Gold-Anl. 1889 it 1.1.7 E O : , do, er-y is L 1000— c T TL7 | 1000 4 = 20400 d |—,— polläud. Staats-Anleihe 34 12000—100 ff. |—— do. do. fleinelatl 117 100 fl fl. E Chinesische Siaats Anl 54| 1.9.11 1090 „(6 103 ,00bz¿G Edo hut «Kxcd,-L,13 190 9, —,— de. do, . A141 1000—100 fl. 1102/9: do. 18958 | 1.1.7 500-—0 f 108 10bj Ztal.ftfr Hyp. O. i. K. 1.4, 86|— 2200—%0 Hre |—,— do. do. Hein L41 100 f 02,25G do, c DRS 5 {14101 500-—-% f 9940@ do: fr. bn: D E A S 40,00G Lf. do, do, pr, ult. März L 102,25G do e, ult. Mär 29 bz ? «Dsdb, 000 . |—,—- do. w ca iftiania Stadt: Anl. (4 4500—450 „4 ]103,26G do. do. 4 500 Lire P |\—,— “s Qs Got) (f S | 10000—200 fr. 183/7vet.b4@

„Landi, B;-Obl, «IV s L? | 2§000—200 r. |=,— - do, Rentealte (9/0 St. §2000--10000 Fr. [93,80G do, Loose v. 1854 , ei3 | LL7 200 Kr, 0G

dô, do, | 11,7 | 2000—200 r. [—,— do, do. Tele! 4000—-100 Fr. 193.89G do, Kred,-Loose y. 5s . _: 20 fl, K-M. |—,— Dän. Staats-Anl. v. 86/34 1 N 5000—200 Kr. |—,— do, do, pr, ult, März 93,80à (76k80b4 vo. 1860er Loose [E daa. E 45,9064 do. Bodkredpfdbr, gar.|34| 1.1.7 | 2000—b0 Kr. |—,— do. do, véleld | 1.1.7 | 20000—100 Fr, }93,40G do. do. pr: ult, Märi fl. R