1875 / 257 p. 9 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Poti-Tiflie zar, .,. S [1/4.0. 1/10. E iv, / E s E L mw, prusi.o T N 5 ¿ T. ¿Al E En : Prämiensehlüässe November. Dezember. März bez., per März-April bez., April-Mai B A : 916 E E i Vjäann-Koslow gar. ; «/S |1/4.a,1/10. -B. 40% 1 U Bri. Lauz-(, 50%| : d :/9. |2,00B Dei A rkisohs e O 80,00—2,00bz bez., per Mai-Jani 214 bez E E R SBe Su Ene Be Chors 198 f ves 159 y s .. * e « s S9. j 7 l M E S E j 4 C E M O S fre Lg e s , é ns L 148 7 F Til. 6 F cs s A f

y E 98 i Ems 1/41 1127. Z f %| 10 , 1100.10bz@ 40, Papicr-Fab, 4. B : Mainz-Ludwigshafen. ... 9%6,00—2,00G 97,00—3,00G Zina. Loe findigungspreis 148,5 Mark per 1000 Eilo- | grosse 112 117 pfd. 163 165 M. pro Schfl. 1 Thir. 28 Sgr. 8 Pf.

dura A s De

00 e R

j i: U 145—172 Mark u Qualität, inländi e ; 99 8 : A eia P talien E 1E LLCIAA 98,50bsz 62950 Ober ealilaatacha 142/:00— 225t= 14350—3/00G 1 M S 1 of E K at uss S 05 | bis P Thlr 29 Sgr. 4 Pf, kleine 1U0 ¡ti pfl. 125 140 M, pro Schfl. 71,10kz

i Aer /20 : n F 5 B z 4 Ol. 15 Ser. bi 20 Sgr 2rbs j Yarachan-Torespol gar. 1a n. /10. 50‘ | U L nas E e D Voniwenthalui .. L O L O e E E Monat 25 à S bez., per November-Dezember Koch: 193 e o Ba 4 fe "56 E AIO L o. eine gar.|9 |1/4n.1/10. l wi . D, V, » N R us fal : 9 A 279,9 Dez, Per Dezember-Januer bez., per Januar-Fe- 185ptd. M. 2 Thile 93 Sor 3 Per: p 6 S Fa s E 2E 1/1. n. 1/7.|—, Söln, A E E G h E 12,90—1,00G as 1876 E Ca Ne bez, Tae März-April Sgr. 9 v L os S A E L O E ans 2 e, ins! bs B jomm.B, : . 160, « [10, E 2 T rg OZ., Per April-Mai 155,5 à 156,5 bez. Mai-Juni à : : } lin H e : do. BUL Ems 1/1 u. 1///95,90% Dkn, LdmB. 80% s —,— 2 31,50—1.50b« l S 965 ber, por Mai-Jani 1545 à | Stettm, 1: November, Mam t E, âe, ïleine'5 . 0. 1/7.195,' 2 | Deutsche Hdt Bk. p [60,00G 5 11) j —.— Bielef. Sp. Vorw. 34,00G Birkenw. Baumat, 65 00 G Boahum Bergw.A, 70 75@ Wo @. Bi!

, S L f Getreidemarkt, Weizez N L 0 R T ¡e / 29,25bz f 87,00—3,00kz Gersts pr. 10090 Kilogr., grosse und Klein 135 —186 5 E T CIGOR ä pr. November-Dezember 198,09, M O “ieg e E s z d Kleine 135-—186 Mark nach |’ pr. April-Mai 210,00. RBoggo: * do, V. Em. Egl WehsI.B.s.Sf. 47 00bz @ do, itussstahl, 3,00 & - IBöhæ, Branh.-G.

22,003 0 Berliner Bank i p: November-Dezem?! er 142,50, 22,00 O Centralb. f. Genossensch. Qualität. pr. Dezember-Jazuar 144,00, pr. April Mai 152,00, Hafer Pr, do. Zas, Cred, À. AGFAZVOG-SSÏO . Frokf, Wehs. 60% 78 00 BollsGunmmiw,-F. 80,00 B Bornussia, Bergwk,

L. |—,— d 2 E A __ Hafer loco flan, Termine weichend. Gekünd. 10,009 Ctr. Kün- | N b E R A M /5. 118,50 B 7 Darmstädter Bank 110.00—2,00= 111,00—3,00 3 äigungspreis 164,5 Yark pr, 1000 Kilogramm, Locs 140—185 Mark Douaiubas e e arr Vgg pro ana de E 27A an “if , Ls d L D118 G y L P Î M. 4.) Alab. u, Chat, gar. Ger.Hd.u.Cr. . . . ali! ExtensionR, , Hrab, Bankv, 40< 94,00 & Brau, Königstadt 81.50 de Frisdrichshö5he

111.00bz A . s a h Qualitä Ï 4 à tit T i s ‘P 30.00 B : Preuss. Boden-Kredit . , . 90,00 2,00 91,00—3,00€ Dae 1A L 163 beer E D, ambor-Janna, Per November- | November - Dezembar 46,00, pr. April-Mai 49,70. Bübaes pr. Früh- e G i Hn, De,W,B. 60% OIEO Sonn, West, gar, .173,50bz int B Hamb. 40% 93,00 © do. Schuliheiss. Bresl, Oelw

# h Dezember-Januar hez, r Ja- | jahr 320,06. 10,00G i Oesterr. Silberrente . .., nuar-Febraar 1876 bez.. per Februar-März bez., V Mes d Mont, 1. N 910 A Kieler Bank 40% 00h Triatad Vi BE : f, 169,00 B Bresl Wagg.-Fs.b. {/1, |71,50bs G D ofm _)

20,80 = f Franzosen. , . 495,8“ April bez, per April-Mai 170,5 bez., ver Mai-Juni bez. | Getreidemarkt, Spiritus per 100 Liter 100% pr, November- 4,00bz de, junge 49% Bre], Wrodfs,

hei ian.

os)

bl a4 p S: - o 0 9

Tapetenfbr, Nrdh, Tamovita Victoriahüittis Vereinsbrauerei , Westfäl Union . W s188b. (Guricke) 4, (Bolle} , do, (Landré), 167,50bz B F setphaliz, Wagg 167,50bz B Wien. Gasindust, 93.29 G Wiss, Bergw. A, 111,00B âo, do B. 15,50 t Wollb, n, Wollw. 172,00 B Zoolog. œart. Obl

brd C L C Ch 23 C C5 C

Coo D eni O0

ZF9 15 15 go: A: Di Wen DPA Uv 5 (Dr, 5 pD D P

Uu en ta

¡Eo (Pr: Dos. 1m dle bD J: ¡E ¡P Jj,

[D RoORSOS brend pen Pk Jord fem fred farm

S t tr Mi S e S

Jer brandt jur Vdyi led Dck A pel E E

En G eth C D D ai va Ba *

d rÀÂ f i S H

A d Be S 1p. Un bo <5 E C> 5 D

F;

h O RND

n

di. Gh u Uar Ut Co C S

bk punet fers) prt

aat

6vember. Nachm. (W. T. B.}3

S o 2E N or

S 2 | Fs

T go S 3 D

A fel purd axt pmci jert S a S R

(A fark Deadh fund frett jouet Irr

en “ntr, i

172,00 105,002 B Lombarden 191,9 —88,8 25: - : L E O cs Na. i T per 100 A Bruttic ; dura 44,89, pr. April-Mai 48,50. Weizen pr. November-Deze:m- - [18,006 E «s 4 M Pi G a Gt, . Gel E KURGIZUNgEDreis 20,80 Marz pr. 00 er 190,50. Roggen pr. Novembe “De L he Sa . 192,00 5 Tersicherangs- Sesgelizo aiten | f reslau, 1. N ber Nactm. (W.-T B Kilogr., per diesen Monat 20,80 bez., per November-Dezember 20,80 | Januar 155,50, n AvriLMai 1A 00 S E Ls 100,006 (Dor Court veretei iA 4 GeMaR franoo Zi | a 1. November Naeh. (W, T. B) I E amber Januar 21 bez, per Januar - Februar 1876 21,10 | ber 64,00, pr. D:zember-Januar 65,00, per April Mai 67,50 zèm P A Tividende pro I N T7 E Exolbairser 76 K L S O, 197 à 21,15 'CZ., Per Fehrnar-März 21,25 0ez., per März-April bez,, __ FMagdebhurg, 1. Novbr. (Privatbezicht.) Weizen per 1000 45,75 kach.-Mfinch. Fener-V. 20% | 51 7860 B K ou K L Pa “n E ‘8 3 E ad f per S E E ¡ Kilogr. 180—205 Mark Roggen per 1000 Kilogr. 162 180 Mark R L ne t = Es s i = E n F M B Y 2 L Ô Ot: TDSON T, 1 Kilo 7. e ¿O 1 3 3 Wo pi NA F )ug- Ï : I ggr % ne ; [T N L A . E i ea Ta T TO 2 23 OOO | 175,50. Franzosen 482 ö0. Bresl. Diskontobank 59,00. Breslauer lität, P Gs 188 N q E 33 Mark nach Qug Tre Jr 109 Kilogr. 182-—225 Mark. Hafer Der 1000 Kilogr, «id Sa V, Zu é echslerban „90. Schles. Bankv. 78,00. Kreditaktien 334,00 Oelsaaten pr. 1000 Eilcoranzi: R T ge A 2 L d 5 D T c K t S L L Fs A Ia, U ak, E I RT A Andr 1223 - 2 far d er A T E 19,19G P E A G aas O : Laurahütte 70,25. Schles, Vereinsbank 87,90. Kramsta 81,90. |} preis Mark, Winterrens Mark, Wülbaretibaaa E P Las ine K E NtNate ober get Sr auch Ye:- 17,30bz G Be S 0a. i S Padua nba Mat _W- M, L November, Nachnuttags S Ubr | ast --. Mark 47,5 M, Mate A Mèrcatocih et Dn G D E 2b Bahn 19,75 B Caluiacho Hagel Vors «Goe 6 E 2 SAZE (W. T. B.) (Schluss-Course I __ Rübö] gewichen. Goek. mit Fass 8100 Cir., ohne Fa8ss Ctr, | per 10,000 pCt. mit Cebernahmé dor Gebir Je à 4 M a I 0 Li E 99,0082 B Colonia F T G. zu Cöla| 55 | 55 [62306 rernationale Spekulations werthe schliessIich fest. - Kündigungspreis mit Paas 64,8 Mark, ohne #aas Marz pr, 106 Ki- | Bübenepiritas still, Loco 43 M. G Woran E 32 50G Co 0nis, er E R 3s 16 00 B Böhmische fYestbahn 1622, Elisabethbahn 139}, Galizier 168, | logramm, 1Locc mit Fass 65,5 Mark, ohns Fass 64,5 Mark Ls | E E « G. November 43 M. nominell, 1008 sgoneoriia, Lad-Y-EauCein| 184) 16 (2100 Pod ad 6h Kaden 1879/1008 Ämeritaziache 18 008, Todte | 2 0s 2 g e, G à 05 bet, Par orene inan: G25 | °"Ironten; 1. November, Numm. m 7 23, E 14 ; , 1ische IZ, or | & 04,6 à 65 bez., per Dezember-Jannar 65,5 à 65 à 65,2 b er | (Schlussbericht,) Stag; le I Elberfelder F'euer-Vers,-Ges,| : 37413775 B Loose 1102, 1864er L 303,00, Banz )armstä En i S 92 ez, per | (Behlussbericht,} Standard white loco 11 1500B E | l, , 008e 303,00, Bankaktien 816,00, Darmstädter Jannar-Februar 1878 bez er Februar-Mêärz b März ; L - 2 Fortuna, aligen.V.-G zuBerl. 6 8056 Bank 1072, Frankf. Wechselb 70 0 e t s l i: 2. per Februar-März ez. per März- | pr. Januar 11,65 bez. und Käufer, Fest,

3 60 E U : I i , kf, selb. (04, Oesterr.-deat. B. 75, Meininger B. | April bez., Ápril-M E L fta i 3 60G T T Stettin| 12 | 12 4458 | 80, Hess. Ludwigsb. 934, Oberhessen 72, Dngarische staatsl 166,00, | j Leinöl pr, 100 Kier Q Es H V L E E (N E A 1 ag mea, Nachmittags, otaidew M S

; prmceagg ara mig ay 96 S400B : | Geld Paas “B6E B q h Ex x 1318 35, do. Ostb,-ObL IL 641, Petroleuis steigend. iaffivirtes ¿Stanáard white) pro 106 Kilo- | fest, anf Termine rubig L Aaipes lovs 20 50bz Da L E s H 2 # keic R : gramm mit Dass in Posten von 50 Barrels 125 Ctr}. Y kündigt " Weiz à Dr 5 95 j G p 14,00tz @ E ANE N ; 1, erg x A Schluss der Börse: Kreditaktien 1673, Franzosen 2428, Ctr. Kündigungspreis fark BX, 100 Tiber. “Laa 26 pr. 1000 Kile ggr Br Bts ea n e Dina E A M S Hagel. Vora G | : 0 1858 \ A L 186 er Loose 1107. _ Mark, pr dieses Mons: 24,7 bez, zer November - Dezember | 147 Gs. or. Dezember-Januar pr 1000 Kile S Er 148/05 1 15,25 i? Mard De Lobe Vei A 1284 50G Ls B WET As NL,, 1 November, Abends, (W. T. B) bez., per Dezember-Jannar 25 à 29,3 bez., per Januar-Februar 1878 | afer fest. erste ruhig. Rabsl béha tal L 66 E Mai 21,15 B Ag Aae, rort ndgg res ; 1224, eKten-Sozietät, Kreditaktien 1684, Franzosen 2431, Lom- | bez, per Februar-März bez., per März-April bez, per | wr. 200 Pfan? 68 ‘Lpiritu E Gai 8 s 5 p. Hagà “Vaxt i 2 . , Ee R « s E de "5 © S g - OVTEINDETr 37, L 24 90% „Nationale“ L.-V.-G. z. Berl| | 111+. Fest. Dezember -Jannuar 38, pr, April-Mai 3*$, ver Juni-Jali jr, 16 "i iter

Ll barden 904, Reichsbank 152, Darmstädter Bank 107, 1860er Loose April-Mai bez.

(P. pOt.) 1103,50 @ : Trank furt : i Diribns orwas mattor, Par 100 Liter à 100% 10,000 | 100 % 396. Katto mur i Oh Fe e 2 Piteclenis S Neriatern, Lb: VG.znBer| 2H 7H G0 M ¿our erar S: M, 2. November, (V T. B) Anfangs- | m. Fav Geétadigr 295700 ne Kändigungsprois 46,8 Mark. | rubig, Standard wait loco 1160 Er T 200 k Potroleum 230& \ Prei Hagel-V 0 iet 15 1310 B T oietiaddes 91. Vats 167}, Franzosen 2424, Galizier 167}, Loco hez,, 2er dieson Monat 47 à 46,7 à 46,8 bez., per Novem- | ber 1170 G@d., pr. Januar-#äcz 11,80 Gd. Wetter: T e i: 8.50h? G Prenuss.Lebens-V -G z.Berlinl * 8 13126 Hamburs, 1. N ber, N. J : : ber-Dezem?er 47 à 46,7 à 46,8 bez, per Dezember-Jaenuar bez., Aamasterdam, 1, November, Nachm. (F. T. B; i 90,00 B Prenss N Arti C l 1. November, 2 achm, (W. T. B.), Beruhigter, | per Januar-Fobrua; 1876 bez., per Februar-März bez per Getreidemarkt (Schlassbericht). Weize “les! Sekt,

USS, at.-V.-(, zna Stettin S 19 [740 B (Schlusscourse.) Hamburger St Tr. Aktien 1174 Kreditaktien März-A ril A b A il-M ® 4 C ras , E . : ; L N SS T1 1 ). ê1zen OCN geschä ts 08, 39,756 Providentia,V.-G,z Frkf. a. M, if | 12 13158 1673, Franzosen 604, Lombarden 2244, Laurahütte 682, Kommerz- Junt A G6 TENE i ai O, 90,2 à 90,5 bez, per Mai- | auf Termine fest, per November 275, per März 296. Roggen 39,75 Sehlesische Feuez-Vers.-Ges.| iZ | 17 (600 G bank 803, Norddentszeke 1204, Anglo-deutacho 384, fue ÍÎ0, 4 Dez, per Juni-Juli 52 à 51,8 bez. loco und auf Termiase unverändert, per März 194, per Mai 194. 9 00 B Thbncingis, 9 ars. z0 Erforti f

Spiritzs pr, 106 Liter a 00% = 20,000 % ohne Pass l9cn Kaps loco 386, pr. Frühjahr 419 FL Rübö! loco 3T{, pr. Dez-mber i Märkiaohs 44 9861 E R d 374, pr. Mai 39, W : neris : 14505 Aktien von in Liguid. befinálieb. Geselis obaite, Märkische o. (6j, Diskonto di %. Vereinsbank 114. Weizenmehb? No, Q 37,00 25,75. No. 0 u. 3 (D ne 09 Ton n VETDaN

E D TAEn C D AHES

des pi bei S

B bt Juen D Rd

Pad punck D

art Huron Penineular Zcekford, Rock Isiané Foutk-Misseuri. . Zort-Boyal

#. Luis South Bastern éatral-Paoific

Ê ne

n n 197 K wilecki (Posener 1/1 M ius _ Landw, Bank} . 1/5.0.1/11./25,00ts Leipz. Ver.B 1/1. a. 1/7./86,25 b A O 1/1, a. 1/7./75,50bz Leipz Wechs.. ., 16 |1/L 9. 1/7.175,50bz Lübecker Bank .

Magd, Bankverein Bank-Aktles. Makl -Ver.B.40« Div, pzes1é78!13874]| | Metrop.BbK, su Disk-G.40 | 64 4 | 1/4. [92,00B Oberlansitzer Bk.

dis Vin, dis 0E Sfr (Sis did ls. J Pt dîD V: 1G ee U D ¡Em 1 J p Jen: Vf

S enr 2

ide bil, tf bj: Us ¡P 72> 2d P J Jen

66.75bz Central-Bazar für 87,00@ Fuhrwesen ,.,. 74.00B Centralf, f, Baum. 78,00 G Ch.Fabr. Schering BES R Chemn. Werkzeug ——— Cöôln,-Mtis Bergw. 125,50 @ Contin. Gas u. W, 77,590 G Cont, Pferdebahn 108.00 B Cröllwitz Papierf. —— Dtsch, Eis, u, Bgb, 152,50ts io, Litt. B. 46.00 B D -HolL Bany. Fr. 76 00tv2 B Donnersmarck-H. 74 10bz Dankb, Ofenfabr. $0.00 B Eekert Masch.-B. —_— Egells Masch.Fbr. Egest. Saline

Ca G d A P P P P P I <3 e U En R

ft, S90quin

p4 C Di

__ di

lig, D.-Hand.- 35,00G* s |01d. Spar-B. 40 Ameterd. Bank 82,00 B Oatdeutechs Back 4atwezp. Centr.B.| 61,1027. G Peterss, Disk-B. B, #, Bheinl. u, Wf. 99,20bz& t] Pos. Sprit-Bank | Barmer Bank-Y., 81,500 BzlReichsbank ... Serg.-Märk. 69% 71,50 G Eh. Westph, G.-B. Beri, Bankyerein| 71,50 bz Rost. Ver-D. is, Sassen - Y,| : . {210,00bz G Schaafh. B.-Yez, io, Hand, -Ges, 7.188,50 bz Stett. MEI. B.40% ic. 40% neus 189,75 ba Harsch, Kora.-BE, Jo, Produ. Hrd, 83,90G Westfälischs . , —, u Szanuzschw, Bk. , 87,5Cbz Wien.Union-Bank fi 1136 00G Erámannsádrtî. S5. so. Kreditbk. 44,90bz B Zwickauer B.40 % 1. [78 00G Fagon - Schmiede rama Dae ¡ N S n, gerer 3x isk.-BK, „90iz s Fassfab, Wunderl, Ctr.{Ind.uH.60% 63.502: G 1 R Flora Zodurg. Kredit. 62,00bz G Div. pros1878/1874| | Georg-Mar. Hütte Danz. Privat-Bk, 113,896 Berl, Br. (Tivoli) t 1/10, 184 50bz G Germ. Wag.Leih - aermatädter Bk, *06,10tz do, URionsbr. .. 1/1, —,— á nstalt #0, Zettel-Bk. 91,75 B âc, Masch.-B.. .| 1 1/7. 11215065 G |gothaer Wasgorw. 2zzagu Kred. ,. 72,00 B Centrum Bergw..| /1. 189,000» G Granger & Hyaz . 108,00 B Chemn, Mascbin.) reppiner Wérks 75,90 Hartmann . , | /t 155 00kz B Grosse Pferäsbahn 94,0Cbz Commern, Bêrgw, # | 1/1, 196506 l Gungoüfabr. Four. 75,75bz © Dessauer Gas . .| ! 2. [8b.165.00& J Jo, Volpin. Schl 719,40 do. nens .…. . |158 00B Hag. Gussst.-Fab, áo. Prov. 66 % 73,50bz Dtsch, Sisb.-Fan 7,00bz Hemb, Wagenbau recden, B. .., 14 1/1, 182,75 B do. Beich n, Kont, 69 50G Hzrkort BergwrkK. fekt, n, Wechsl,-' | Fisenbbeda.Œörlitz 38.10bz G Bk, Hahn 40 %! | 104,50 B de, Nordd. . 38,7905 G “mos8ensch. - Bk,! 91,00 B de. OberschI. 37,90 B do. 50 % zenus 91,50 G Gelsenk. Bgw. . . 106,50 & / arzaz Sank. 7,187,60bz Fann, Masch, Fbr. 21.005 Königsb, Yulcaz ¿werbe-Bank , ,| 21,50 »z G Sib, u, Sham, 40 50% G Kön. Wilh.Bgs. V, Fcthaer Zettelbk! 86.00G Kgs, u .Laurahüite| 20 69,50 Köp. Chem. #b. äa, Grundkr.-BE | 105,75 B Lauchhanmuner . 26,00G Köhlemann ,., éo. doe. nee 102,00 E Luise Tiefbau , , 31,00 B Körbisdorf ..,. fa, BrIl.Bk. 4 %} G 91,50bz Phönix Bergw. . 97,00 2- Landerw. a, B.-Y. amb. Komm. Bk,| 6G | 81,29 bz do. #1o.Lit.B. 45.29 © Leopoldshall Ver ie, do, neue/ 0 | 34 31,008 SchL Bergb.-G. . +0,00 G Magdeb, Bank. . ¿a yP.-Bk. 60% | 123/14/, 111.00 & e, St-Pr. E Magdeburger (sa aznor. Bank . | ‘78 .194 20etwbz G |Stolberger Zink 20,906z B Msrienhütts . . 2gp.(Hüba.)25% | :74| 184 26,00t- B âo. Bt.-Pr. 51,00 B Masch, Freuná , 119,30%2z B Dorimuná, Unica 102,50 & Westf, Draht-Indä. —,— Wilhelmshütte 98,00bs (N.A.)Aach.-FEöng. 99,00 B l S 6 7.60bz G 4. Ges. f. Holzarb, 179 80bz G 4. B. Omnibnus-Œ, 99,75 G dâler-Brauerei. . 79,50 G Admiralagar. . . .|( 120,00bz Ahrens’ Brauerei 95,90 ( Albertinenhütte . Ee , Häuserges. . 109.00G Thees, Bergw. 192,00 ¡[Balt, Lloya, *ecenssische Bank| ?i .7jabg. 165,75bz Beuges, Königst. 2 T4n88, Bodenk.B, ) 87,00 zx de. Friedrichsh. ‘e Cntr, Bod áO0%| 94 fi, 1110,00%z de. Hofäger .. Sz Hyp.-Akt.-Bk| | N do. E 4 {Splelhagen} ,| 9 121.50 B do, Mittelwohr. 2707. Gwbbk.60 % 36,00 @ do. Ostend . . Zitterschaft. Priy. —— do. Südend- . ,„| Zostocker Bank . ./99,00 B do, Thiergarten| Achaische Bank , 117.906 do, Thierg, Weste. Jo. Kreditbank 78,75 B do. Deutsche . 3ahilas. Bank-V. 77,T5b2 G do, Frankfort , Sshles, V.-B.40% 87,75 B De S ¿fdd Bod K, 40% 09,50be & Berg.-M. Berges. Tæäringer Bank 175,00bz2 G Berl Áquariun , Yereinsb.Hg.30% 114,50bz2 de. Ban-Verein . TTairaarische Bk, ¡ 167,00 & de. Bock - Brauer. 3,4.) Allg Ban-n, do, Br. Friedrhn, Mdls-Dk, —_,— do, Br. Schöneb, Aiglo-Dsch, Bank 39,00bz do, Cementh.. . , do. jange| 62,00bz ‘e, Centralheiz. .| Zadische Bank , | 7? 101,25G do. Centralstr. G,

part

? r Ù O DEERE o 1e Co DÉEIE jp e en e R

( 3.) Petroleum 20, pr. Dezember 11,45,

M C3 CTo E Ca

» (74 J C t

l | ks L LD S

ormen i |

U C

Ce

po

bri tet fee

“fa, V 9 f fe. F Hn As D 1D 1E P e V 1F

þoA S

t

O

j t j 2s EN «3 G

bl pl pf 1s D bl (ln Pen Jn 1E F R S R R DEODEIRDOO

- ee

U dend. i

D C S

G 3 2 QE ¡its D

2 06 C2 C5 O3 T Du i

Park fre fue jur 4 juni Gard

2 Vin

E S Fon

J t,

Cu S J Hs jw m N pft Mi, afi ¡fir [fe F (f

G D Po

F L

C

J 22

—Z 0

p u

O Se Uo “V vf Wft 15:

S êA vi VPes es Mis da Ps ns [Fin dst d Ed de 1 Da Ds Dies [ta bft (fn JfEr A

G D O His ¡n ta

Nin bie: Hs

C O l 0) D

vi pel es Seil B s S

ZossauerLandesb, ¿gatsche Bank . ïo, Ayp.-B.60% So. Un -Bk. ZHizkonto - Kmn.

0 /560G de 1825 9314, Cöln-3iindener St.-A. 8914, Rhein. B. do. 107, Bergisch- | 46,2 à 45,9 bez. 29,20 ù 2425. London, 1. November, Nachmittags. (W, T. B;

——— Internationale Bank 807 p i R Ad i S : 3

107,00bz @ Div, pro|187211274 1 Nar oggenmeh] No, 0 23,25 z 21,75 No. 0 und 1 21,00 à 19,50 or. 160 wetreidemarkt (Schiussbericht}. Fein glischer Wei

42,00 E (, Berl. Norábahn .…, |(& | © 1210xG T S ; nd benttn gti P d i ‘Îogr. Brutto ink], Szck. i: beha1ptet, russischer 1 sh. billige, L ile, m A

59,75 B do, do, Bt.-Pr| (5) | 0 [1,5024 168 Poaiaeodn ‘605 R A Ln S aLih Banknoten, Russische 266,50 bez. Oesterreichizchs 179,00 bez. | höher, andere Getreidearten stetic. E +tPomra. Cantzaln St - 3 T Rat ial i aa s : » Lu S i erg18ChN- f “PREÓ ay arm a

12,10G Por S N Z (.60B Märkische Bahn 764, Cöln-Mindener Bahn 90, Tatribit 69, | #ertin, 1 VNovbr. 1875 Marktpreise 1sch Ermittelt. À k Pet -7ve i Liverpooi, 1, November, Nachm. (W. T. B.)

TOKA tate x 3 i L ä GaumTvolle. {Schlnseuezicht) 428442 12,0.) 18,00 @ +Crefelà Kr. Kempen St.-4.| 6 | © [2,25bzB Feet bei geringem Geschäft, T

» litt rif. |

co m D

“ey

J E O N wt

p o C LD Cet park Jd pk pel PurA 3 t

! C Pie S Ap

pt jd dm

a L etn N x G ps es ri arkoke, Ï (Schluss.) Kreditaktien 195,25, Franzosen 73,006 Allg. Depositenb. (S0 %)| Q Mis Taiekacdie 1A ae Va , Anglo-Anstr. 96,90, Unionbank 8400, S PN A T E E T E Lingen 5 Lite ! 50 2] 178 | #4, middling fair Dhellerah 44, 0,8 raiddl. Dholerah 44, eide 48,00G Berliner Bank O | © 187.00B poleons 9,031 Pet aplerreute 639,40, Silberrente 73,40. Na- ogin s Klgr. Er ee 977 E as 1 50 C 73 ¿llerab 4, iair Bengal 41, good fair Broach Bew ta Oomra -—_,— ( e s T8 e “8 ; 7 19 T7 zx s Uo E E LOR : g fa} I 90 C 9 4, zx fair Yonira 5 hir YSadrss 43 fai "Pop s air E 2E s A T h D Annen, 2 E Nachm, 12 Uhr 5 Min. (W. T. B.) zr. Gorste .| 675} 925] 80 “ogar am 4 2 2 S n Ne G4 Es 26 La Zadrss 43, fsir Per: T3, tair 8 506 do, wWechslerbank . .| f | 8 [110,50bzG Auite:: 96 t P a Aa E Tp 192 50, Anglo- | zie. i za #, | 7.10 925/ 81 Sa L 60|— 751 66 Upland nicht unter low middling Januar-Lieferung 67 d 20 N Bred Sat T 6 67.008 schäftslos N at E E E fer | ‘Cte T HammelÎ, |—/50|— 701 - 57 Le 1, November, Nachm. iw. 1 ¿e N 30,00 res]. Prov, WechsL-BE| f (? 00d j; / r x He S es A T, E E fleisah Tae ie vOheisen, Mixed numbres warrants sh 1925 G | Contralb.CGenoaonk| 9 | 0 [N600B (Bea Ceres ‘(roretubar, Hack. (M. 2, B E E e ania un numbres vatiiats l ad 12,00dz & Danz. Bank-Yezein 50,75 & Oesterr Sishemrouto Ta G “Tol o Mai-Novbr. VzsI. 614, Lrnseti, 5 Later 150 1/75} 1/60 Kier Madai i G t E Wolle und Wolleuwaaren. Wolle rubig. Garne für den 61,75 B Dresd. Bandelsb. E 596, 5% Russen V Btfecglit 0E 64t, Vesterr, 1860er Loose : Export sehr matt. Stofffe unverändert : 90.00G Dresdener : Wechslì.-Bk. 99,50G Sa Tazeins A 1864 102 a B: es En 3% Migoan VI. Stieglitz 922, __ Berlin, 2, Novezber, (Nichtamtlicher Getreide-Be- Sese=Kwrtii, 1, November, Abends 8 Uhr, (F, L. 83 51.006 Elberf Diaconto- Bk 12,75G Pest -AAE s 10G ua _ L « yon „1864 369, Russ. | richt). Wetter; prachtyolI. B do a 35,50 Hallesche Creditanstalt 85,006 do 1885 Mal NGramhaz 99 5% T a 2987, Amerika er R Weizen, Terrwine zu anziehenden Preisen gehandelt, Gekünd, | Vciuaus i224. Petroleum is New-York 135. do. in Philadelzbia 18505 @ Hessische Bank ..,., 60,00 & Luwnaon, 2, November, V. veel „ua e 126,000 Ctr Kündiguogspr-is 193 Rm. ¿ds. LYebi 59D. 95 C, Rother Frühjebrzweiden 1 D 39 C. Mais 31 50 f. Band Goa... 31,50b=z co x66, Voneola 941/,,, Amerikan : 103 T A AÄnfarge- Loco 173—217 Rm, nach Qualität bez., abgelaufeno Anmeldan- (oe Zizxed) 75 C. Zucker (Fair refining Mnscovauos) 73 Kaifeo 25,006 Leipz.W. u.Dep.-B.40% 66,75 bz 81/4 "Sekten 235i N 02 e 2 graue 73%, 1:04berd-2 } gen 190—192 Rm. bez., per diesen Monat und per November- | {e-} 19}. Schmalz (Marks Wilcor 13E *, Speck ishoz Lear) 136.50 B Magd, Wechsl, B. (4G %} 91,00& ta ce B Noveiba Ee s E : i Dezember 191$—19143—193 Rm. bez., per Decemver-Januar 197— | il ¿. #»treidefracht 8E. 7,00 B E: Cassen-V. 9,40@ Italiener 724 à 73, 8 anier 173 à 18 : Ea a R “Le; ai A vos Mae g I 48,00&@ Nordbaubank. ..... a : L E L L 1 8e -lerminverkehr herrschte gleich bei Be inn eir i L Ns Fos. Prov. WechsIb > Lee E E E L Ls É i . recht feste Stim- ung und erfahren die Praloa im Laufe Tae Börse Telegraphische W itterungsherichte. 6,00 B Prenuss. Credit- Ànstalt 51,00B 105 00, Türken zu 26.40 Sanz my rn Abend neneste Anleihe zu | durch vielseitige Decku gskänfe noch eine fernere we entliche Bee- | M ———————— 2,006 Prov.-Wechalerb. (40%)| 0 | | i E ; C SOMRA ri C Ea A vung, die sich bis zum Schluss ziemlich behauptete, Gekündigt | 2) Ort Uar. |Abw | Teup,| Abn R R s C air ti Bhein. Eftektenbk, ..| 9 | 6 [4,006 jourus.) Hbchats M attuite à ‘Golds ers 16A L ; T, B.) (Sehluss- 37,000 Ctr Kündigangspreis 150 Rm. | Mi R le Mi tdeiagy M 17,50 B Sächs, B.- V, (70 %} —,— N ophzet auf Loud “gy Gold 4 D Ï viedrigste 157. : Loco 148—17! Rm,. gefordert, rassischer 1481150 Bm, ab L | | | _ansiekt, 99,00bz B Schönheimerscher Bky. 20,10 © e E L 163 L s Des s 79 r Goldagio 157 | Kahn bez., inländischer 164—171 Rm. ab Baha bez., per diesen 1. November O totk, VeB Ih 81250 pn fers 1214 O e % fan eris 1168 excl. 5/5 Bonds Monat und per November-Dezember 149 - 151—1501 Bm. bez, per S!Constantin. 3361 e 9.7 2 20,00€ atdd. Central. (40 %) E T Ga 1044 «ha 164. Central-Pacises ¡44 Hew- Dezember - Januar 192{—154—1534 Rm. bez,, per April-#ai 1561 j E d |N., schw, ganz bedeckt, 64,00tz B {Thüringer Bankverein 0,25 B E E bis 1574 —157 Rm. bez. s 2. November. 2,10v- {Vereinsbank Quistorp 12,75G Gerste, ST0889 und kleine 137— 186 Per 1000 Kg. 8|Haparanda 340,3 47,75 B Wechselstub. - Âktieng. 84,00bz Braunsehweizg, 1. November, Áben?s. Hafer loco schwer rerkänflich, Termine fester. Gekündigt 8'Hernösand 334,1 57.00 L, Aachener Tuchfabrik . 35,00 B Bei der heute stattgehabten Serienziehung der Braunschweiger | 11,000 Ctr. Kündigungspreis 165,1 im. Loco 135—185 Rm., per 8'Helsingfors 341,1 tAltenburger Zucekerfb. 0908 20-Thaler-Loose sind die nachfolgenden 68 Serien gezogen worden: | 1000 Kilogr. bez., ost- und westpr 155—176 Rm. ab Bahn bez, | g Petersburg 339,9 0

höher.

Wien, 1. November. (W. T B.) Ver | Bua [#itt. #a- | Bis | Miti- pexulation and Sxport 2006 B, Fest, Ankinfts theilweise 416 d. A A L S Sa Middl. Orleans 7

1

4

]

00 wir pk} i f

4, middling amerikanische 7, air Daolierah

pi

S | wo j

C5 C5 t C5 C5 V D

Y f

af Sra e Bi Br I d “7 Ie

e

i S Bi p-á bd .

ry Mig: funk jur pu) Peri P 10 ek due fer ierrd Dark Das I M

Der Mlt Bar. aje tiv pa pie des bts pi d ps As pie jus d Ves 1E. (fes f V ¡fe la B eo

G C

S id dant A tvas Med BGA s * - .

Lik

pes

dD

Gt 6

Pr bund 7

Bd

¡D Vos 125% Wit po D Des Gr. Fem 1 17D 3E 1E e Dr

pk

G r L C L 1 D O B RB

pt

t jd þ i jer Pad 5

jd

I L

g e r O

——_ S

bmá Pr

4 3

J O0 À pa bat Y

ee s S e at Hd bes ted 8 * T0

= Et En ;

L

f KäaTOeuberict, Baxaawolle in New-York

hie: Min Ane

0M] V 1 ut

Laipuig Kreditbk. 9}! 91 beck, Komm. B.| è } Lazemb. Kredit | 8} Magdsb.Privat-B.,!| 6/0 aci, Bdkb.conv.| * | 51 do, Hyp.Bank! 80 | 54 Msininger Eradit.| S | & äo, Hyp.-B. 40%| Til T& Hiedarlaus, Bank| S Sorddent, Bank | Ÿ ordd, Gruandk.B. Ioat.K7red A. p.3t, Paterab,It.B.40 % Fosener Prov. .

11.50bz G àa, Wöhlert . 49,006 äo, AúliBerni

S biacsener En Mechernich Bgw. 88 00 B Mecklenb, Masch. 46 00bz Näiun, Frieteru.B. 88,00 ==« âo. Löwe . ,, i 19,75bz äo, Pollack n, Sch. Ul. Noptun, Gas u, V, 710, 150,00G Neues Berl, 3ess. /1. 15,00 B Nenss, Wagenfhr. S M Nolte, Gas-(es, ¡ Pr RSS Nordd, Papier. 31,25beze & Nordd Eisw.Bolls 14,20 #2 Nürnb, Branuerai . 42.59G Oranienb, Chem.F 6.75B Osnab, Stahi 23.25 G do. Fot 33,00 B Parpenfabrik 11,75bz Pinneberg, Union! 1,506 Pluto, Bergwerk ,| e eee Pomm, Masch. . . —_,— Potsdam Holzfakt 46.60G Bathenw.Holzsrb, 67,00bz Bethen, Opt, Fabr. 90,00bz @ Favensbrg. Spinn. 24,50 B Kedenhfüitte, ... 63,00 i Banaissance - Ges. 34,40bz Rh. Westf. ind. 52,50‘ Bostfccker Zncker 97,50 Sächs. Nähfäden 36.506 Schaaf Feilenh. . 19 50B Sohl. W gbSchmidät 98,50bz & Schl. Tchf Förster —_—— Sieg-Bhein.Brgw.

Li

2, ; C D C Code Ps is

W N Da ths dfe: C7 M P s dds Tis. in O TUuUOOO

Î dart h“ C5 n o D.

e s Det Jt Bem Jar Gerth frank R

J

_-- ini

pr j Â

S S

S6 D

wi

Ot T Es

a pi Tow

Dos i Wes pn 1D Mae 1D T P pOes

ah Be Jer Dreh Grm dagen fd

S prak O G O C U O

C5 00+ i D D DODNwWE O "O

2 es

ed Sek C þ C

—7,5 N., schw. ganz heiter, +1,6| NNW,, schr. fast bewöikt, | —--3,2 NNO.. ¿chr, ‘bedeckt. —3,0 N., stille. ganz heiter. —2,1 W . sch. Nebel 2,1 080., stark, [ganz bedeckt, +1,9 0., mäss. gan” bedeckt, - 0, achw, —2) SO., schw, 3 8. schw. bedeckt. Windstille, bedeckt, Windstille, beiter, 0., achw, bedeckt, Reif. heiter. S0. schw heiter, ),, mäss. h-iter, 0., schw. heiter, S0., mäss. bedeckt, S0, müäss. |bezogen. heiter, Reif. 080, schw. [bedeckt, 0., mäss, völlig heiter. 0. schw. 0., schw, heiter. NO0., mäss heiter N, schw. trübe, S0, müss, halb heiter, 0, echw, Reif. 80., s. schw, !beæölkt S0., müäss, heiter. NO., schx, bedeckt, N mäss, [trübe. NO., ¿caw, neblig. [80., schw. Regen, schön, 0., frisch, [Danst. |NO., lebh. [hedectt 0850. sch. [halb bewölkt, [W., mäss, [Dunst.

M df fa, 1B Sf 57A: bs De Sn Dr Vf p Via, bn ps dia pl ps pa [fn brs AEnn pP ¡Ft D Jun pn DPa dn JPa

C j wr 0 O s

t

Go Go 5) C D D G

O0 ORROR D

1D 1D Pa da 10> ¡E De 1 0D 1

[E

S C reis O5 D wh

-> Ea

a _

d L

-

C R

6,50bz Arthursberg (Stettin} . .80G@ 428. 563. 578 635. 877. 1264. 1498. 1653 1793. 1798. 1886. | Pomm und mecklb. 170 150 Em. ab Bahn bez, per diesen Monat, | S8|Stockholm . 340,9 63,506 BaltischeWaggonfabrik 20kbs 2169. 2201. 2302. 2349. 2563. 2615. 2673. 2783. 2974. 3029 3035, | Per November-Dezember 1654—1664—166 Rw. bez, per April-Mai | 8/Skndesnäs . 339,8 56.006 Derylnaiärid Hangulk 0,50 B 3720. 3846. 3964. 4160. 4208. 4289. 4410. 4449. 4610: 4703. 4799 | 172—1724 Bm bez, per Mai-Juni Rm bez. 8jOxGe .…., .3405 57,00bz Berl. Eisenbahnbedarf 115,00& 4991. 9207. 9308. 9903. 6033. 6046. 6057. 6375. 6419. 6489. 6641 Erbsen, Kochwaare 186 230 Rm. Futterwaare 175 -— 185 Rm. 8|Fredericksh 5,00G +tBangesellsch Plessner 1,40tæ 6769. 6852. 7057. 7135. 7415. 7574. 7665. 7845. 8007. 8036. 8076. , Oelsaaten. Winterraps Rm. bez., polnischer Rm. bez, 8|Helsingör ..| 34,00 B tDentsch. Cent.-Bau-Y. 1,30& 8191. 8381. 8483. 8650. 8674. 8944. 9042. 9142. 9195. 9554. 9840. | Winterrübzen Rm. bez, uckermärker ab Bahn bez, 8|Moskaa 333,4 109,00 B Elb. Kisenb. Beâ. .., ,15B 9917. 93976. f Rüböl fest und «twas höher. Gekünd. 6800 Ctr. Kündigungs- 6|Memel 331,3 450B Internat. Telegr. . 5,00 G Gotha, 1. November. preis 65,3 Rm. Loco ohne Fass 64,8 Rm, bez., per diesen Monat, 7|Flensburg ./339,5 7,006 Metall-Inänustrie-Ges, 0,50 @ _ Bei der heute stattgehabten Serienziehung der Bukarester | P27 November-Dezember 64,9 65,4 65,3 kim, bez., per Dezember- 7|Königsberg 34,4/413,6 21,00bz2 & Nordend Baugesellsch. 1,00 & Prämien-Anleihe wurden folgende Serien gezogen: 62. 72. 120. Januar 65,5 m. bez., per April - Mai 67,7—8 Rm. bez, 6|Danzig .. .1340,3/4-3,1 20,00 B Nienburg. Zucker .,. 8,009 B 123. 259. 590. 682. 874. 895. 1217, 1326. 1481. 1861. 1967. 2047. Leinöl loco 59 Rm E : 6|Patbus …. |335,6/ 43,4 38,006 Schäfer & Hauschner . 14,00 B 2148. 2160. 2222. 2231. 2292. 2323. 2445. 2523. 9525. 2550. Petroleum. Loco 26,5 Rn. bez., per diesen Xonat und per No- T|Kieler Haf. /345,6| | 57,00G Schl. Branerei Scholz Fd 2644. 2775. 3139. 3177. 3249; 3291. 3550. 3652. 3794. 3798, | vember-Dezember 248 Rm. bez, per Dezember-Jazuar Rm, bez, | 7|Cöslin. .….. 339,4/4-3,3/ —,— Thüring Eisenbahzb.-G. E 2079. 4090. 4228. 4266. 4335. 4561. 4698. 4767. 4837. 5086. | „.… Spiritus schwankend und fest schliessend. Gekündigt 290,000 | 6|Weserlth. .338,4| | 1A A +Westend,C.-G.Quistorp 7,00bs G 9912. 5563. 5785. 5975. 6114. 6135. 6263. 6294. 6403. 6483, | Liter. Kündigungspreis 47 Rm. bez. Z 7|Wilhelmskh. (338,1 | T es Wolfswinkel Papierfbr. —,— 6504. 6880, 7308 (7451. 7457. Bei der Gewinnziehung fiel der E i at E T dos, e P Be doG ger | 6Stettin …..338,6/+1,6 S f è f lie g auiete Selbrig Sächs.Kg. d L Fein *#h Dic in Liguis, gerathenen Gesellschaftan wer- aupireller von ,V00 Fres. auf Nr. 9 der Serie 3550; er Movember-Vezrember 47,2 0,9 m. bez., 8|Gröningen ./339,3| | BL E Sprit x PreA | 5 TX l. G1 25 C do, Cuba . [114,106 Seclciätie Drmcee á | 1/16. 10,50B den an el Berliner Ea franoo Ls gehandelt. s e a e d 93 der Serie 3291; 5060 Fres. fielen and An T emel ny gor orze eian 9%,8—5—7 Bm. Alriuten ¿48080 | D *| 1 M } do -Cerant Apizgeleirs. Dit. 41 1/7 ,00 B dereioknet gerichtliche Täiqnidation. L AUEs er Serle Z10U. Al af Z C Gr n "2 elder .… 1338 A Baoh. Han, B. , .| S8] 55 |4 81.60 ( lo. Tolz-Carant. 73 00br G vizgelelas. Dt 33,00 7 ge 4 Wien, 2 Noveuber. (W. T. B.) Weizenmehl Nr, 0 27 25,75 Rm. bez., Nr. 0 und 1 25,25— 6|Berlin .….…./338,1/4+2,5) 22 1

d S

J

Me C5 n D 1 C2 C5 E A E

p S s D N

A

“i s demA þ 20 U G0 M D N _—- ¿ M S R

> I C wr

jd

|

d O

s 1e De ¡Fu Dis 6e Js 1 2 De Min CSS Jf V De M pi De. Df pin J 1 B D E

E N

C G L 4

deut aud fe A

—. “gs C C

e us S D

L

n. I

F L

Aus.

o U O S

mes q e A C

,

Par F 5E

j o Co Qo

D -

pl puri pr pak Puck fene jrrl A b b J

4 Vats, do

-

A A o S R CUE N

10 pf dl p Drs pf 1E bs 1D bn Ds Si

i

a >= e brd “is 1

C i

O is do do > D So if» J

[ry _ ps | j Lk

“Y hb C S >20 S en do

©S

ODOLBOBDIODBEL

do 0 au O Go O

L

Ctr P D j T T a j

r O RD b D |

| all n

s ige S q, P Dk bm prenh Das b Pu M E ani beat DL)

#8

e pn pie dn 3e Ss df JDn JÎn Df P 3A 3E 1D

cl M O 30, ¡äs ¿Ov a ¿Da

a » e 6A D N

E m pet D A el fd Jarl Pes

j

Gestern: Petersburger Wechsel 262,75bz, Anh. Landb. Hyp.-Pf. 100,75bz. Magdeb. Halberstädter 96,006. Hann, Masch. Fbr. 23,00G. Brl. Holz-Compt. 72,90bzG. Donz, Bank-Verein 50,75G. Bei der heute stattgehabten Ziehung der 1860er Loose fiel der | 24,25 Rm. bez. 6|Posen 337,0! S Hallesche Creditanstalt 85,00bzG, Hessische Bank 60,00bz. Nordend Banugesellsch. 1,00bz. Bheinische 106à107,50bz. : ra pg von 300,000 FI, auf Nr. 7 der Serie 13,778, 50,000 FI 1956 LRI Nr. 0 S abl n, bez., e 0nd 1 21 6 Münster L ¡4 1,:

_ elen Nr. d ; % 104 : 7 : m bez, per diesen Monat nun 7 -Dse ; 35 7! E

Die Oesterreichischen Spekulationspapiere waren ausnahmslos / Serie 3703 Le S d Ea LIREE: Mulow “aut Nr, 19 dor 21— 20,95 Rm. bez, per Dezember-Januar 21,20 Bm. bez, per [Bra ../334 0|4-1, s

G Waivie ent ‘ten-Bs etwas besser, Kreditaktien und Lombarden überdies ziemlich belebt, Ultimo-Ooarse. Per ultime November fix: Wien, 2. November. (W, T. B.) Ap ü-Ma: Rm. bez. S [Brüel “8374 2

Franzosen ruhiger. : : Die Einnahmen der Karl-Lndwizsb t i Danzig, 1. November. (Westpr. Ztg), Wetter: h 11, Nach ö 337 1| BE Berim, 2. November, Die heutige Börse eröffnete in ziem- Die fremden Fonds und Rczt-n hatten in fester Haltung ruhi- | Berg.-Märk. .., 77àä77,75t- R ragerap “r E S Tes betrugen in der Woche vtéckes Mevet Wige A p E D 9 E w m 6 Mienbadon 3336 L 6| '

s / s 4 4 en die j Hch fester Stimmung; die Course setzten auf spekulativem Gebiet | gen Verkehr; Türken waren schwächer, Italiener, 1860er Loose etc. e Aan, G Näg9etwä99,50bs Woche des Vorjahres eine Mindereinnabhm V 64,215 Mde loco verharrt in schr gedrückter Stimmung und sind bei der kleinen Ratibor .1330,1|40,3| —0 mit gestrigen Schlassnotirungen oder etwas besser ein und konnten steigend und nicht unbelebt. / rtmunder eg U Zafahr kanm letzte Preiss su erreiches. Vaevta: 500 Tou Frte 33190 —0, sich im Anschluss an die von den L vagen ernes gün- bbid L A L naten, Es E a 0 A e RLIGAIIs On ist für: alt fein glasig und weiss 129 129/30pfd. 212 | g Cherbourg ‘(3356| ig eintreffenden Meldungen gut aupten. er zweiten Börsen- - un riefe gingen vereinzelt ziemlich lebhaft um. taliener . , 0 i ro Schfl. 3 hle. 1 Sgr. bis 3 Thlr. 2 Sgr. f, fri | - Bes bälito trat zwar eine feeken Abscbwächung der Stimmung ein, Prioritäten waren fest und ruhig; Oesterreichische und Russische | Franzosen , 487,50à488etwà487 bz Eredulktem- umd AESRAD-MAuws, 129/30 pfd 212 215 M. pro Schfl 3 Thlr 1 Sgr. Le 3 E Ss e 2 die aber auf die Coursbewegung nur unwesentlichen Einfluss gewann. | theilweise steigenud, : : __| Lombarden. , 180à183à179,50bs #erlin, 1. November. A Preisfeststellung | 1 Sgr. 5 Pf, frisch hochbant 130 132 pfd. 208 210 M. pro Sch, | 8/Parig “i Der Kapitalsmsrkt wies eine ziemlich gute Festigkeit auf, wie Eisenbahnaktien waren behauptet und mässig lebhaft; die Rhei- i 338à340à338bz L f D Getreide, Mohl, Vel, Petrolenz nnd Spiritus). | 2 Thlr. 28 Sgr. 5 Pf bis 2 Thlr. 29 Sgr. 3 Pf, frisch hellbunt | 8|8t Mathieu!335,0| —_ M auch dis Kassawerthe der übrigen Geschäftszweige ein wenig ver- | nisch-Westfälischen Bahnen etwas besser, auch Berliner Devisen Laurahfitts. . . . 6975à70,25àà69,25à75bs sfter: trübe. Wind: N.-0, - 126 127/8 pfd. 202 206 M, pro Schfl. 2 Thlr. 25 Sgr. 10 Pf, bie : zee G ändertes Niveau zeigten. Das Geschäft und die Umsätze blieben | steigend; Rumänische Aktien fest, G lizier matt, : Bheinischs . , . , 107,25à752 „_ Feizes loco matt, Termine flau, Gek. 145,000 Ctr. Kün- | 2 Thir. 27 Sgr. 7 Pf, friseh bunt 125pfd. 200 M, pro Schfl. 2 Thlr. 1. Noyve an D zwar im Allgemeinen unbedeutend; doch entwickelte sich für epe- Bankaktien und Industriepapiere wenig verändert und rahig; | Türkez ...,.. 24,25à23,90bz gungespr, 191,5 Mark pz. 1000 Kilogr. Leco 173—217 Mark nach | 25 Sgr, frisch Sommer 130/1 pfd, 191 M. pro Schfl. 2 Thlr. 21 Sgr. | G!Berlin 1336,9/—-1,3| —0,3|—39 80. h b ; kulative Hauptdeyisen und solide Ánlagen ein regerer Begehr, Der Diskonto-Kommandit-Antheile, Laurahütte-Aktien und andere Haupt- nalität, gelber (rother) per diesen Monat 192,5 à 191 à 191,5 -bez., | 2 Pf, roth 129 130 pfd. 195 200 M, pro Schfl. 2 Thir 22 e q «19090, D 9|— 9,980, schw. [ganz bedeckt,1) Geldstand ist nich wesentlich verändert. Im Privatwechselverkehr | deyisen steigend und lebhafter. Ea per Novermber-Dezbr. 192,5 à 191 à 191,5 bez, per Dezember- | 11 Pf. bis 2 Thir. 25 Sgr. iz p

N irungspreis 126 ptd. lieferb. 1 ai betrug der Diskont 5 % für feinste Br:efe. Eee A Januar bez, per Januar-Februar 1876 bez, per Februar- | 203 M. Anf Lieferung 126 pfd, pr. Norember 203 M bes, “April. ] Nachmittag fO, Siem 8! ootern 0, mig, 2) Strom A, Geetarn

N L N Po

Ï Ï

E E

I | c R O M O

N do

do CRRNRA | E L c Uo

S 0E T. <

do o hm D

| j

s o O9 s 0