1900 / 53 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Hf umb E S g e 2 N M E: Me e E E n pa e E E FEES v

L E R O E E: R

ite E ir t É Ano ami G RER A Spn

Es

2 Ss as E En

s

E OE S E E E R E U p B E S S ETEN y i aon eer n ras E“

E E _

Wi .

E

Gold-Rente 14 1.41 100,00B Tür. l-Obligationen! tions „Alte Cíak. Agram. L E E T E E T T T —————————————— e e Hes | 1410 [00108 [Tue fa ett | 115 P L LnBle (vet (e000 woel1o0 2011 | DurBdEi abs har de E I (120 | 28 f P [REDUISN Nd (=(8 (i) ie soli [Bie a R S Ae E T T Do do. vr. u rz i da o. pr. ult. März / o XUL XIV. i; z a e L do. do. v. 1885/3 | 1.3.9 i E T Vis S . Ÿ do. Papier-Rente . .|4i| 1.28 |—,— do. 400 Fr.-Loose . .|—| fr. Z. [123,60bz IXI.-XNXIl uF,1905/3E) ver|.|3000—20C1/93,50b G Gray Kia do. Ergänzungsn./3 | 1.3.9 28 r. [88/25 b; G Kondtid. Un 7 D. 1 1008, la. 80 fand ese, 6 16 1500 1118,10bzG | Balt.Elektrizität| 9 |— |4 |1.1| 1000 117406 do. do. 44] 1.5,11 198,80G do. do. pr. ult. März 124,30à,50à,10bz Pr.0v.BZt 1905/4 | 1.4.10/500—100/99,00 Kaschau -Oderberg do, 1895/3 | 1.5,11/10000-200/80,75 do. ult. Mär 126,25à,10à, 0b Reichsbank E 8 | 3000 ller gte | Belorgb-nInd. 7 | 5 4 (14/1000 17 10S do. do. pr. ult. März E Ungar. Goldrente große/4 | 1.1.7 [98 40G 34| versch. /5000—100/94,10G Kronstadt-Harom. do: I. 115 | 1:5.11| 200 fl S. |—— S&HL.Dampf. Co |— [4 [1.1 1000 [101,206 E [Mime Daa s] 2008 P Wh1G Barev galawert| 0 | 0 4 | 1.7 1000 1237,1064G do.Silb.-Rente1000 fl. 44| 1.1.7 [98 50G do, do. mittell4 | L1.7 |[98,70bz Pr piob. Buri.1605/34| L1.7 (5000—100/92 10G Lemberg-Czernow. do. Gold-Prior. 4 | 1.5.11 /2000 u.400[99'¿0G Stett. Dmpf.Co.| 7 | |4 |11 E 1 an il 8 |— (600 1200| 0G | Bars, Lagerhaus) 74/— 4 |1.1/| 1000 [119,60@ do. do, 100 fl./4{| 1.1.7 19850G do. do. Fleine|/4 | 1.1.7 , 199,40bz „XVIIL. unk.1908/34| 1.4.10/5000—100/93,10bzG Oest. U.Stsb.Frnz. , do.Lokalb.G.-Pr./4 | 1.1.7 (2000—400/97,00bzB Veloce Jtal Dpf 0 iD./4 [1.1 500 L 60/60G R West Bhkrd.| 6 | 600—1200|—— Basalt-Akt. Ges.| 7 |— 14 |1.1| 1000 |114,50et.bG do. do. 1000 fl.\4l| L410 [98,50G do, do, pr. ult. März —,— do.XVIII. unk.108/4 | 1.4.10/5000—200/100,70G do. pr. ult. März 140,25G do.Nordwefttahn|5 | 1.3.9 | 300 fl S. [107,30G fr. Verk. “60 „2%5à,60G Rost t k, abg. l [10508 et Ei 9 14 1) 000 1110C0HM do. do. 100 fl.\4}| 1.4.10 198 50G do, Kronenrente . . ./4 | 1.6.12 |—,— do.XIX. unk.1909/4 | 1.1.7 |5000—100/101,00G Oest. Nordwestb.| 53 | [4 | 1.7 |—,— do. do.Gld.Prior.|s |1.6.12/ 60) |[107.75bz D B A 0 [iD.[4 | 1.1 1500 Le], Sl Bt 1 A e Re 90,00B do. Kais. Wilh.| 1 | 1,44 |1.10| 500 |68,00bzB do. do. pr. ult. März do. fleine/4 | 1.6.12 [93,50B [l.f. | do.Klb.Obl, uk.1901/34| 1.1.7 |3000—500/95,25G do. pr. ult. März —— do.do.L.B. (Glb.)/5 | 1.5,11| 200 fl S. |—,— Has e L | 1250RbLP |—,— do, f. Mittelw. i. Lig. |—|fr. 3| 200 |189,00G

do. Giaatosh. (Lok. 3 | 1.17 [7675G +4 do. pr. ult. März —,— do, unk. 1908/4 | 1.1.7 /3000—500/100,60G Oest. Elbthalbahn 6} [i. D.4 | L1 |—,— Ostrau -Friedland/5 1410| 300 f S. l Si u e B z “as 132,25 bz do. Moabit i.Li g. |— |frápet.| 700 |—,— do. ne/3 | 1.17 17675G do, Saatócbtente1897 3i| 1.1.7 [83,00ct.bG kf | do.Kom.Ob, uk.101/34| 1.1.7 |3000—500/94,30G do. pr. ult. März ; —,— : Isen-Priesen . ./4 |1,1.7 |150 fl S. |—— Schiffahrts-Obligationen. S : Bank et a 136,20bz do. Ostend Vz.-A.| 6 |— [4 | 1.1 |1200/600 [105,00 bz G Gal. (Garl.2.-B)6 | LL7 [100206 A (d. eis. Tb)8 | 117 [—— E yp.Pf.66-65 Raab -Dedenburg| # [i D.j4 | 1.1 131,00zG Raab Dednt.@83 13 | 14710 40 74/20G Don. Dpf.82 rz100/4 | 1.5.11/10000 paaahDnk.-V.| 8 | —} 1000 114000bz3G | do.KlThierg.iLiq| | sr. 35 |61,00G E Se i d 14 Ee da, Gol, est.-Anl |44| 1.1.7 |[101,306zG Bi 1909/4 | 1,4.10/2000—100|100,30G do. i. fr. V —— Reichb.-Pard (S.)/4 | 1.1.7 |5000-200f|— do, 865100 7 [1000 [148.70 G | Bauv. Weißensee) i. Liq. r. 4y&t.| 610 |510,00G d „Loose v. 58 .|—| p. Stck. |337,00et.b1B | do, L 284,75 34| versh./2000—100/92,80G Reichenb.-Pardub.| 42/1|i. D./4 | 1.7 |—— S / | p 2004 | 1.4.10/10000 -400/—,— edle Bank.Ver| 7 |— | 1000 14500G | Bedbrg. Woll-J.| 8 |— [4 |1.1| 1000 |126,75G o. Kr:d.-Loose v. p. „00et. bz D DoosE 0 fr. B D O s ie pes I ; denb.-Pardu /xsi. j Südöft (Lomb )/3 | 1.1.7 | 500 Fr. [70'90G b.-Am.Pck. 151004 | 15, 5, 11/1000u. 500 d.-KredbE| 7 7 ' do, 1860er Loose . . .|4 | 1.5.11 |—,— do: Temes-Bega. (4 | 14.10 [9220B gr.f. | doSersisiunk.0i3U| 117 5000—100/92,90G Salzb, E. u. Tr.| 5 |. D./4 | L1 |—— neue/3 | 1.4.10| 500 Fr. |70/90G ordd.Lloydrz100 4 | 1.4.10/5000—200| Cc OR R redbE 7E | 1200 |150,75baG | BendirHolzbearb| 9 | 9 4 | 1:5 | 1000 |137,60G do. do. pr. ult. März —,— do, Bodenkred.-Pfbr |44| 1.4.10 |—,— do. Komm. - Obl. |4t| 1.1.10/1000—500/93,50G Südöster. (Lomb.)| 1/5 |i. D.|4 | 1.1 [29'90bz | da Ia Gld.Obl./5 | 1.1.7 | 200 fl S. [101,40G do. 1894 4100/4 | 1.4.10/5000 u.5001 fan L 6 | 3000——300/104,10G Bg.-Mark.J„G.| 7 |— 4 [1.1 | 600 [122,50 bz do. Loose v. 1864 . . .|—| p. Stck. 1338,50G do, do. 41 K Lene Rh W.Bdkr.1.11. do. pr. uli. Märi 29,80 bz do. do. do. |4 |1.5.11/2000 u.400/93 60G 2 E Solincn Barg 8 |—| 500 [10626G Berl Anh.MasS/15 |— 4 |1.1/ 600 [220501 G do. Bodenkredit, fbrf. 4 | 15.11 |—,— do, do. t. Kr./34| 1.4.10 |—— V. unk. b. 1905/4 | 1.1.7 |5000—100/99,00G Szatm.-N «Nag, 4 si. D./4 | 1.1 |—,— Ung. G. Verb.-B.|5 | 1.3.9 |200 fl S. |—— E E720 127,60G do. Baz. G.Sh. 11s| |—|fr.3} 600 |874,00B g. Bk.-Psdb. . 14 | 1.4.10 |—,— do. Regul.-Pfdbr. . 4 | 1.410 |[—,— do.ILIV.unk.1904/34| 1.4.10/5000—100/92,25G Ungar. -Galizishe| 5 | 5 |4 | 1.1.7 |—— Ung, .Gisb.G..A.89 44|1.2.8 | 5000 fl |—— Une T Bk 0 a 600 |—,— do. Brotfabrik| 6 | |4 1.1| 600 [146,50G Koram. B, fobr.IL./4 | 1.2.8 |9475bzG do, Grundent aft. -Obl4 | 15.11 kes “do VI. unk. 1908/34 1.1.7 |5000—100/93,50G Ver. Arad. u.Csan.| 6 |i. D./4 | 1.1 1100,00bz do, 44/12.8 | 1000 fl |101,60bzB Bauk Aktien. T L E do. Gementb.i.L.| | |—|fr.Z| 600 [216 50G do. do, I!I 4 | 1.28 194,75bzG Dn S A 4, 4| 1.1.7 196,006z do. VIT. unk. 1908/4 | 1.1.7 |5000—100}/100,50G do. Pr.-A.| 6 |— |4| 17 116,25 bz a. do: 1,2,8 | 500 101,60bzB Divide nde | vorl. ] lebte | Verbk. L et 9 S nh Charl. Bau| i. Liq. |\fr.4pSt. 600 1600,00B do. Komm. Oblig. 11.4 | 1,410 |95,50bzG wo Spa Pfdbr. V.144| 1.3.9 198,00bz Südis.Bdkr. Pfd. d. 18) 1.4.10/5000—100/94,00G - ba il L28 | 100 fl [10160615 | SeeDZ 2 Gros i 20 09/0 |[200,6Bc9.]—,— do. Cichorienfb.| 9 | 9 4 |1.1! 300 1222,00G do. Vaterländ. Spark./4 | 1.3.9 94. 60bzG do. do, "L. 4 | 1.1.7 191,60bz do. {| 1.1.7 |5000—100/94,50G Iwangor. Dombr.| 5*® |i.8.D./4 | 11 [—,— do. Eis. S-A, 4 1.1.7 (5000-100 A S O Ei 1,00bzG la E 10% | |250RbI.P.|—,— do. Dmpfmühl.| 7 |— 4 |L.1 | 1000 [119,50G Polnische Pfdbr. 3000 R.41/ 1.1.7 97,80 bz Venettaner 30 Lire-Loose, —| fr, 3. [23,00 b D D L 1.1.7 |5000—100|102,50G Kursk „Kiew . . .| bf |.n.D./4 |1.2,8 |—,— Vorarlberger . 1.3.9 |1000-200fl|— Mis Seel 2 L P E Wotideut S Ess } [SONILD.|—— do. Elekt.Werke/13 [13 4 | 1.7 100/500 210,25 bz G 1000-100 R./44| 1.1.7 197,90bz klf. | Wiener Kommunal-Ank.|5 | 1.1. 104,40G S@les.Bodenkred.|4 | versch./3000—150199,60B Warschau-Wiener| 243|i.8.D./14 | 1.7 |—,— , Badische Ba T, Zu 300 121,50G De n Gt 8 |— | 1000 |127,40bzB do. neue .. .|—| 64/4 |1.7| 1000 202,29 bz G do. Liquid.Pfandbr.|4 | 1.6.12 |—,— do, Stadt-Anl. 1898/4 | 1.1.7 196,60bzG do. unk. bis 1903/4 | 1.4.10/5000—200/99,60G do. pr. ult.März . 433,25et.bzG Gr. Russ. Eisenb.|3 | 16.12/62 u. 18NRb Banca Com. © I. t | 500 Lire [143/40b Westfälische N A hege 8E do. Gub.butfb.| 8 |— 4 1.1 1000 [158,75@ GLERgie], v. 88/89 44%%o—| fr. 3. 36,70et. bz B ZüriGer Stadt - Anleihe/3t| 1.6.12 |—,— do. V unk. b.1908/4 | 1.1. 5000—200|—,— * Außerdem 3,37 Rbl. Pav. f Außerdem 4,50 RbL. Pap. Jwan,- ae Veri 4117 625 u IERB. 161,75 Bz G Bk Rbl Dr 3 300 e 11 1756 ld E n e O0 uiOOA, 118, 50G 0 P / A Li 0 eo s Tabad Monop A 4 fr. Z S Türk, Tabacks-Ne te-Anl.|3i[i.D]4 | 1,3]—,— D O N E zl A E 99 E Amsterd. Rotterd.| 42 | Sl 1.1 S Kosl.Woron. Obl./4 |1.4.10|/ 600 Haa B.f.Sprit u. Prod. 2 2} 600 180,50bzG do. pr. ult. März vil tes ‘g Jutespinn. 5 | 51/4 17 1000/500 94,00B Raab-Grz. Pr.-A. ex. Anr. |25| 15.4.10 |—'— do. do. pr. ult. März T do. ITT. uk.b.1905/31| 1.1.7 |5000—200 92,25G Canada-Pacific . 4 94 80 bz Se y E S 1.4.10/2000—5 D grines Bankver. E 600 11302 5G Wiener Unionbank| 8 | | 200 fl. [—,— do. Knstdr.Kfm.| 43| 4 | 1.1 | 1000 |79,50bzG do, nrechts\ch. .—| fr. 3. |—,— do.IV.unf.b.1907/3#| 1.4.10/5000—200/92,25G Q n “iaedrs 6 [i D.[4 | O E / o T Tie 20400-6800) —— bzBklf Bayerishe Berp ia 6 1000 108 20G S Württ BE Arn 7 600 di N a (0 O d alo ch4 E Röm. - 0 195,20e i B c otthardbahn . 4 s s V3 a Z ' An E an o t.-Pr.| |— |fr.pSt.| 600 1—,— E I L S.4 La: L E G Pfandbr. u. Srhuldversthreib. Deutsch. Hyp.-Bk, | Shwib. Hpbl.Pf.1/84) 1.1.7 P E 10025G do. pr. ult. März 143/20bz Kursk-Kiew. . . ./4 | 1.2.8 |2000—500/98/20bz* „F | Bayer. Handelsbk./8,05 | [200 fl.füdd.|—,—- do. Vereinsbank| 7 E 600 ‘0D do Ubt E 31 1850 [l p IL-VIIL.Gm./4 | 1.4.10 95 20et.bz3G | Anh,-Deff. Pfbbr.|4 | 1.1.7 13000—200]99,70B D TTLUNEb.1908 (4 1.3.9 |5000—100/99,80G Jialien.Meridion.| 64 | 63 [4 | 1.7 1135; 76 bz 43 L mt E 4 aas d 80G S Berlin E R 7 2 1000 118 10S do. Luckenw.Wll| 54| 4 |1.1| 1000 [115,25 bz do, do. fleine4 | 1.4.10 95,20et.bzG | do, I. unkdb.1905/34| 1.1.7 /3000—200/96,10G do.IV.unk.b.1909/4 | 1.3.9 |5000—100/101,00G do. pr. ult. März —à135,76à136bg Mod U. , 16 | LEII10G0 L E0O R M "Dabei (0 |_ hObO L eoOO 173 3012 Obligatiouen von Bauken, do. Masch.-Bau/125/14 4 |1.7 | 600 |251,50bzG Rum.Staats-Obl.amort.|5 | 1.4.10 194,80B Bay.Hyp.u.W.B. 34 versch. 2000—100/94,30G Stett. Nat. rz. 110/44| 1.1.7 |3000—150|—,— A E 0 l e LE N Moskau-Riñsan (4 124 O b oe e D O es | BLf, deut, Wifenbil& | LL7 | 1000 , 199 00G do. Neuend.Sp.| 14 4 [1.1 | 600 |87,2G do, do. kleines | 1,410. 195,40bz do. unverloosb. |32| vers./5000—100[94,40G do, do. rz. 110/4 | 1.1.7 |3000—200|—,— do. pr. ult. März 99,00 bz Mosk» Riäsan 4 | T5 11/000 10: L197'906 = U U S 21 4108 1d 170 5G è | Bk, f. Orient. isb./4 | 1.1.7 | 1000 Fr. |—,— do. Packetfahrt/22 |29 [4 | 1.4 | 2000/400/416,75 bz k.f do. do.von1892/93/5 | 1.1.7 194,70bz Brs{ch.H.1.-Ul,u.1?.|34| vers. 5000—200|19250G | do, ....... 4 |1.1.7 |13000—200|—,— Jura-Simplon .| 4 |i, D.[4 | 1.1 [89,2bi G Mosk zu-Wind,R.4 | 14.10/200 Th 98 ¿B 5 do. Kas dabiie 74 3000 [158 25G Gtrbk.f.Esbw.rz.10|4 | 1.1.7 | 2000 u. 1006 [101 ,00G do. Pappenfabr.| 6}| 74/4 |1.4| 600 [118,00G “Do, do, Fleine|b | 1.1.7 195,40bz do, XIV.. . 134 1.1.7 5000——200/92,50G “a I. unf, b. 1905/34| 1.1.7 |3000—200|—,— E pr. ult. März 89,50à,25à,50 bg o Va AUL T AREOT E ,00bzG d Mete t 4 e 1 18950 do. ‘üdröd Hutf. 3 | 44/4 |1.11| 1000 90,75 bzG do. do. am. 1889/4 | 1.1.7 ]83,90B do. R, u. WMI./4 1.4,10/5000—200/99,50G A Bod.-Kred.|4 | versch. /2000—100 100, 30G Genuß\sch.| 0 | |— fr.3. 5,75G Orel-Griaf : e O 98,10G derb O OTLRE O ,90G Industrie-Aktien. do. Spedit.-V.| 9 |— |4 |1.1| 600 |13225G do. do. mittel/4 | 1.1.7 |33,90B F] do. Wili.uk.1905/4 | 1.1.7 [5009—200/100,25B do. 34| 1.4.10/2000—100/94,20@ do. St.-Prior.| 44 |i. D.4 | 11 |—,— do, do. 18894 | 1410 1 9840 Boczume 17 |— | 100 [111806 Divibende [vor [leßt 4 A O L: e Bn do. do, fleine4 | 1.1.7 |83,90B S] bo, XIX. .. .(34/ 1.1.7 5000—200|92,50G Wid Buk L ut.1904/4 1.4.10/5000—100/100,10G Lüttich-Limburg .| hae 4 L Bart citifan-Koslow 14 | LLI90GG eodlag L IO If B oel a 198/90 7 vorE [lehtel8}.|[Z-T.| Gt, zu. | do. Wilm.Terr.| i. Liq. |fr.4pSt. 175 [1021,00bz dos, do, von 1890/4 | 1.1.7 |83,00bzGFS | do. XX uk.1910/31| 1.4.10/5009——200/94/00G do. do. kndb. TT./4 | 1.1.7 |5000—100/100,00G Luxemb, Pr. Hnr.| 43 |i. D.|4 115,50G dd E i low M 1410 000—500}98,10 bz Ge cue S A 600 1200G (Berl. Union| 54] 4 14 [1.10| 600 [123,00 bz Berthld.Mefsing/12 |— 4 |1.1/| 1000 [168,09bzG N mittel/4 | 1.17 183,00bzG Danz, Hyp. Psdbr. 2 1.1.7 |15000—200|—,— do. do. ITT, ul. 1905/34| 1.1.7 |5000—100/93,60G do. pr. ult. März “lis ,40à,50à 40bg 4 n 189714 | 15 404 |—,— S an V6 1000 1162,75 bz Bod kv. u. n./10 [10 4 |1.10|1000/300|191 75bjG Berzelius Brgw.| 7 |— [4 |1.1| 500 [149,C05G do. do, fleine/4 | 1.1.7 183,00bzG 1.1.7 |5000—200]|—,— do, do, V, ul. 1807/34| 1.4.10/5000—100/93,80G N.-Pac. Vorz. . .| 4 | 4 [4 | 1.12 |75,60bzGlLf, do. do, 18974 5.11/2000—500/97,75 bz G A pan #|— | 8300 115,506 Böbm. Brh. 114/114/4 |1.1| 600 |231,50bz Bielefeld. Masch./20 25 4 1.10| 1000 /284,00 bz do. do. von 1891/4 | 1.17 |[83,00bzG* Did. Erd. Gotba! do. do. V. uk. 1909/4 | 1.1.7 |5000—100[101,00G do. pr. ult. März 75,60 bz Rubi y 9. 189 7 1.4.10/2000—500/97,90 bz G c D than 2 | 300 [[12,10B Bolle Weißb.| 0 | 43/4 |1.10| 300 |124 ‘0B Bing Nrnb.Met |12 |— 4 |1.1| 1000 |224,25G do. do. mittel|4 | 1.17 183096G , Pr.-Pfdbr. 1.134 1.1.7 | 300 1118,00G Sard. Sekundärb.| 6 | |4 | 1.7 |—,— Std E L i 1.6.12/1000 u 500/97,80 bz G B 2e hekenb, 7E |—| 600 [141,306G Friedrihshn. | 4 | 5 4 [1.10| 600 |[129,00bzG | Birkenwerder . .| 0 |— 4 |1.1| 600 |—,— do. do, fleine/4 | 1.1.7 183,00b3G S| bo, IL Abtb./34/ 1.1.7 | 300 |112,60bz do. i. fr. Verk. i —— : B s En L: : E 5000-100 RBL. S Ln L I 71 | 1200 |119,00bzG Geride Wkb.| 2 | 2 [4 [1.10] 500 1107,25G Bismarchütte (15 19 14 |1.7| 600 [329,50bz G R i ald 11 O S e R S Spe el Ll O Sea ¿f |LLT u Brseler Banf 8 |— | 500 f [o | sp: 48 I (C10 1098 sige | BEgWBS T, I 4 (L1| 108 P e G do, mitte s 35, 2 do, V... 134 1.1.7 (3000—8300/93,10 ; j o. pr, ult, März 1250tbL.| —,— E S e ; 5, och.Bgw. L C 1 1200 1107,00 bz E bo: fleinel4 11.7 85/30 bz bo ba m. i LL7 |3000—300 99 25G Deutsche Eisenbahn Stamm-Aktien. do. Ndost. St.A. P.| 4x [i D. |4 | Li 93. ls Transkauk. Obl.5 r 3 B 6, [2 620RbL.M 34 50G Sein: la A r es 300 114. 30G EL.f. Ë G 54 4 [1.1 | 1000 131,50bz G Bochum. Gußft. 15 [1654 1.7 | 300 374 30et.bG do. do. von 1896/4 | 1,511 [83,00bzG* do, VII.uF.1908/4 | 1.1.7 (3000—300|100,00G Dividende |[vorl.|leÿte| Zf.| 3.-T.|St. zu] do. pr. ult. März 93à93,40à,10 bs M 2G Wr ep L 6, BSREIM P C urg. Dis B| 3 E 300 95 75S S {Königstadt .| 4 | 43/4 [1,10| 1500/3080 116,10 bz G do. i. fr. Verk. 273,25à,10à,70à,40à74,40à74bz do. do. mitel/4 | 1.5.11 [83,00bzG do. VITI. , . .135|1,4.10/3000—300/93, 50G Aawen-Mastr. .| 33[i.D/4 |1.1| 600 131,590G Schweiz. Unionb.| 4} [i. D.14 | 1.1 179,75B E A n c 1250 Rbl —,— ú Den, 1 Dee z —— 200,4Bco. 121,00bzG Z/Landrs Whb.| 9 | 9 14 11.10} 600 |[202.00G Bss8perde, Wl;w.| 9}| 5 |4 1.7 | 1000 123%,25b do. do, flcine/4 | 1.5.11 |83,00bzG do.TX uf.b.1909|4 | 1.4.10 5000—100/100,70G Älidamm-Kolb. | 5 | 6 4 |1.4| 500 [131,75G do. pr. ult. März 80,2080 bz do. O oe L 625 Rbl: 1109,30G Ee t éa ¿f |1200—30C/123 7oet. bz B ® Moabit . , .| 5 | 54/4 [1.10] 1500 [114,60bzG | Bonif. Ver. Bgw./| z 14: fr.3/ 300 1—,— do. amort. 1898/4 | 1,5,11 /83,00bzGlL.f. | Dish.Grdsh.Obl.|4 |versch./3000—100]39,40bzG Brnschw. Ldeisb.| 6 |— [4 |1.1| 500 [134,25G Transvaalbahn.. .| 114] |4 | 1.7 [223,75bz / 0 an R 5 125 Rbl. |—,— « =18 Ae T S S M A L Mn. B. Vz. 0 | 0 4 [1.10| 1200 |—,— Braunschw. Kobl| 8 [4 |1.1| 600 [147,00bzG do. Schaganweisungen|5 | 1.6.12 195,30bzG* «| do, 1.7L uf. 1904/4 | vers G.|3000—100 100,20bz G Brölthaler .. .| 4 |— [4 |1.1 [1200/200/95,50G fLl.f. | do. pr. ult. März 223 76223024 bz Ba223, 50 bz t; dit ot Rae 1.1. 4000— 400 99,90G Dar Heu / _ „1500 131,0 bz S Norddeutsche 5 9 4 [1.10| 1000 1121,00bzG | do. St -Pr. 4 L (600 1166 50bG do. do. mittei|s | 1.6.12 |95,80bz S] do, ill, 17.134) ver. /3000—100/93,00 bz G Grefelder . . . .| 43 5 4 |1.4| 500 [107,00B Westfizil. St. Akt.| 23 | [4 | 1,7 149,10bz irt ? 2006 1.1,7 [1256RbL.M|—,— M t 8 | | 250 G. 1142,10bz ¡r E 12 (12 4 [1.10 300 |236,256Gt.f | do. Jutespinner. | 16 15 |4 |1.7 | 200/200 |194,10G t.f do. kleines | 1.6.12 [95,80bz S | do, NLVII.ul.b.1906/34| vers. /3000—100]93,10 bz G Dortm.-Gron. .| 8 |i.Dj4 |1.1| 600 |[184,50bzG L E LG.10 2000-——500/98,00 bz G a vers e r, e effferberg .|12 [13 4 11.10] 1000 |951,40bz do, Maschinen 10 [1124/4 1.4 | 600 |210,50bz Ruff -Gngl. Anl. v. 1822/5 | 1.3.9 |—,— | Dtsch. Hypb. 17.-71.|5 | vers. 3000—200|110,90G do. pr. ult März 184,50à 184,90 bz Deutsche Eisenbahn - Obligationen o, s T 1,4.10/2000—6500/98,10 bz B do, a Lie 8 |—| 1000 [143,00bz Schönb Sl. 10 |10 |4 |1.10|1000/300 |1 193,25bzG*® | Bredower Zuer| 2 | 2 4 1.7 | 600 [7260B do. do, Fleine/s | 1.3.9 |—,— do, do, VIIT./4 \ 1,1,7 5000—200/99,50G Gutin-Lübeck , .| 2 |— [4 |1.1| 600 [61,25G é Zarak . Sei F 1.4,10 2000—500 98,30G N Es 4 Ee 143,908,75 bz Schultheiß (15 [14 |4 |1.9 1000/300959 ‘20 bz + | Breest u.Fo.Well| i. Lig. [— fr. Z| p. St. [290 00G do. do. von1859/3 | 1.5.11 |—,— do. do. T.u.Ta.ky./4 1,410 300 1100,00G ankf.Güterb. .| 54| |4 | L1 1090/5001107,25G Altdamm-Kolberg|4 | 1.4.10 ih i arstor-Selo , 159 | 1.1.7 [125Rbl.Mi—,— B 3 e 4,80| | 300 102,00G Spand. Berg| 8 | 8 |4 |1.10| 1000 181,00bz L | Breitenb.Zement| 8 |— [4 |1.1| 1000 |142,00B do. kons. Anl. von 1880/4 | 1.5 11 |—,— do. do. VIIL.|34| 1.4.10/5000—200/93,00G e 64) (4 |1.1 /1000/600|—,— do. do. |34| 1.4.10/1000 u.500|—,— : : lauer Ba N E T | 600 |124,00bzB Vereinsbr. kv./105/12 4 [1.10| 300 1233,006G ® | Brem. Aûlg.Gas| 6 4 |1.1| 1000 [99,75G do. do. Fleine/4 | 1.5.11 |—,— do, LX. uf. b. 1905/34) 1 4.10/5000—200|93,25G Sr anton 8 | 8 4 |14/ 500 [155,00bsG | Berg. -M.IILA.B/3È| 1.1.7 |(3000—300/94/50bz V Anatol. Sisenb. 1.5 | 1.4.10] 10200 u. 2040199 30 bz D E E 1200 u.600]213,25 bz ; do, St.-Pr./125/14 4 [1.10] 1000 |25450G F | do. Wollk. .|25 |— |4 L1) 1000 330,25 bzG do. do. pr. ult. März ott do. X. uk. b, 1908/4 | versch. /5000—200|100,50G 11 |— 14 [Ll /500fLf.]—,— do. do. TIL.C. |31| 1.1.7 94/50 bz B do. do, kleine|ó |1.4,.10/ 408 [101,00B D G eiti 7 /18,60à/908,C082144213,75bz | (Wiftoria, . .| 9 | 5 (4 |1.10| 1000 [11650B -* | Bresl. Oelfabrik| 34| 1 4 |1.6| 600 87,60 bzG do. Gold-Nente 1884/5 | 1.1.7 |—,— De Hyp.-Obl.|34| 1.4.10|/5000—500|—,— Lübed-Büd A, ‘| 74lt.DI4 [1.1 | 600 1159,50bs | Serl.-P.M.LA.|4 |L17 Li din do. IL Grgänzn. 5 |1,4.10|/ 2040 ]96,50bz Dk SN u. Weh'e! G T 300 1129,25G Bochumer . 110 |125/4 | 1.8 | 1000 |224,75G do. Spritfabrik|10 |10 4 [1.10 /1200/600 [171,10 bo, ‘do. -Ueéine/s |- L177 |—— fn XIV.|4 | 1.4.10/5000—200/99,80G do. pr. ult. März 159,30 bz Braunschweigishe|44 1.1.7 |3000—300|—— do. [eines |1.4.10| 408 [96/50bz Dt E E S —| 600 [112,756 Brh. Nürnb.| 7 | 7 |4 |1.10| 600 [140,75G S | do. W.F. Linke/16 |— 4 |1.1| 300 |286,00bzG do. do. pr. ult. März Es nb. Dp: Pfdbr. 4 | 1,1,7 |2000—200]99,50bz Marienb.-ML. .| 23|— [4 |1.1| 600 181,75 bz do. Landeseisb. T. 34 1.1.7 2A Egypt. (Ken.-Aff.)/34| 1.1.7 | 20 L |—,— Dt rur d\{chuldb 6 T 1000 125,10G Brieg Stadt-| 43| 5 [4 A 1000 [111,25G = | do. Vorz.-A. 4 |4 | 1.1 | 1500 103,75G do. St.-Anl. v. 1889/4 | 1,3.6,9.12 |—,— 251—310/4 |1,1.7 |5000—200/100,00bz do. pr. ult. März 81,40à,70b3 | Bröltbaler Eis.O.|44| 1.4.10 Gotthardbahn . ,/34| 1.4.10/1000 u.500Fr.|96,40 bz S Hyp. Bk.Berl 175%/0v.600/117 40G Danziger . .| 6 | 7 (4 [1.10/1000/300/12225G ck | do. Kleinb. Ter.| 6 |— 4 [11 1500 [120,50 bz G do. do, fletne/4 | 1.3.6.9,12 |—,— +4 alte u. konv. /35| 1.1.7 |2000—200/92,50bz Niederlau a n 1.4 | 1000 181,90G Dortm.-Gron.-E.|3Î| 1.1.7 |5000—200[93 00G Ital. Gisb.-O. gar./2,4| 1.1.7 [2500 u. 500.157,70 bz S „Bl 6 |— | 600 [125,90G Deff. Felds{l| 6 | 6 |4.[1.10| 1000 107,006GS Brüning u.Sohn| 7 |— [4 |1.1 | 1000 [120,50 do. do, 1890 11. Em./4 |1.3.6.9.12 |—,— do, unk. b. 1905/34| 1.4.10/2000—200/93,00 bz Nd\chl.- gar| 4 | 414 |1.Li| 300 99,60bzG | Halbst.-BUb. 88-1014 | 1.1.7 |500 u. 300 A do. do, kleinec|2,4| 1.1.7 | 500 Lire [57,70bz Disk he Uebersee| 8 | | 1000 138,50 bz Dortmunder |20 |20 |4 [1.10] 300 Brüxer Kohlenw.|15 |— |4 |1.1 | 100fl. [396,00G do. do, TII. Em.|4 |1.3.6.9.12 |[—,— do. do. 1908/37|1.4,10/2000—200|95,25 bz Ostpr. Südbahn 3 |t.D/4 |1.1| 600 192,20 bz do. do. 1884 kv./34| 1.1.7 [500 u, 300! do,Mittm.O.ftfr./4 | 1.1.7 5000 n.25002.193,70G ns onto - Komm. 10 | [1200 u.600/197,20 bz Dortm. Lôw.|13}|13F[4 1,10} 1000 234,75G *” Brunsbüttel 2 B [L 1000 1119,00G do. do. IV. Em./4 | 1.3.6.9,12 |—,— Hann.Bodkr.Pf.L./3}| 1.1.7 |5000—200]98,00G do. pr. ult. März 91,40a92,70à,40bz | bo. do, 1895/3Ï| 1.1.7 —— do. do. kleine/4 | 1.1.7 | 500 Lire [94,00& De N Vêèärz 197, 80ù, 90k, 80 bz do. Union|18 [18 [4 [1.10|300/1000 [— Buderus, (Eifenw| 6 4 |L1| 1000 [128,00bzG do. do, 1394 VI. Em./4 |1.1.4.7.10[102,10G do. do. 11./35| 1.1.7 /5000—200/95,00G Zichipk.-Finftw. .| 83[10 |4 | 1.4 | 1000 |—,— Lübeck-Büchengar.|4 | 1.1.7 AR t Jura-Simplon. ./3}| 1.4.10 E u ortmd. Zante -V.| |— | 300 [128,00G do. Viktoria/12 |123/4 |1.10| 500/1000 [197 5 50bzG | Bush Waggonf.| 9 9) 4 [1.10 1000 |138,25G do.Gold-Anl.strfr. 1894/34| 1.1.4.7,10 |—,— do. ITT unk.b.1904/4 | 1.1.7 |5000—100/100,50G Magdeb. Wittenb. 247-14 La Livorno-Florenz .|2,4| 1.1.7 | 500 Fr. |—,— Dresdner Bank .| 9 | 600 [165,50bzG Düfsld. Adlec| 8 | 8 [4 |[1.10| 1000 |133,25G Bußke&Ko.Met.| 0 |— 4 1,1 | 1000 [91,40bzG do. do. pr. ult. März n Leivzig Hyp. B, 34| 1.4.10/5000——200/92,70G Med!. rz. B.134| 1.1.7 Lia Macedon. GoldO.|3 1.17 |4040-2020|57. '60bzB p pr. ult. März ¿ 165, 75à66A65 ,90 bz do. (Höfel)/10 [10 |4 1.10] 1000 168,00 bz Carlsh. Vorz.- A. 0 |— 4 1.1 | 600/1200 182,25 bz do. do, 1896/3 |1,2.5,8,11 188,10B do, F./4 |1.4,10/5000—200|100,90G Deutsche Eiseubahu-Stamm- Prioritäten. Oftpr. ü 1-19.14 |LL7 s do. do. 3 (1.1.7 | 404 [59 60bzB Dr @ Bank-V.| 7 | | 1000 129,70G Erlang. Reiff] 1 | 1 4 [1.10] 1000 |76,60G Carol. Braunk.| 84| |4 |1.1| 300 [154,00bzG do. do. pr. ult. März S do. Ser VIL|34| 1.17 5000—200/93,00G 4 do. do. 1889|34| 1.1.7 Rei Oeste de Minas .|—| fr. 3. (3000—500]47,40bz De e [I u.H.| 9 | | 1000 125,006 Gf. wr Hennig| 7È| 74/4 |1.9 | 1000 |—,— Cartonn. Loshw./22 (22 |4 |1.7 | 1000 |287,50bzG do. konf, Cif.-Anl. LIT.|4 | 1,1.4.7.10 |—,— do. Ser. VIII./4 | 1.1.7 |5000—200|102,00G Altd.-Kolbg. . .|/5 | 6 [4 |1.4| 500 [131,75G Stargard-Küstrin |34| 1.4.10 ties do. Zertifikate .|—| fr. Z. O Fe '40bz al orfer Bkv.| 8 | | 1000 |124,75et, 6zB rm. Drtm./12 [12 |4 [1.10] 1000 |196,00@ do. 1601-2600 [12 |4 | 1.7 | 1000 [149,90B do. do, oer'4 |1.1.4.7.10 |—,— M On Lr, 125/44] 1.1.7 |1500—75 |—,— Bresl. Warschau 32| 4 [1.1] 600 |—,— Werrabahn 1890/4 | 1.1.7 és Portug. Gifb. 1886/3 | 1.1. 2000 1.400 64/30 bz Elte 6. -Ruhrort| 7 | | 1000 1[11675G Gevelöberg 8 | 9 14 [1.10| 1000 [135,00ebzB | do. Masch.u.Fac.| 34 0 4 1.7 600/1200 /1 133,10bzG do. do, ler/4 | 1.1.4,7.10 |—,— do, unkdb. b, 1909/4 | 1.1.7 |3000—100[100,00bz Dort. Gron. . .| 8 4 |L.1| 600 [176,50 bIFL.f. | Wiómar-Rarow .|34| 1.1.7 |8 a do. 89 I. Nag. 44] 1.1.7 2000 u.400[78 95 b; B B Bnk.-Ver. 7t [1000—500|—,— [Glüdauf . [11 [11 14 /1.10| 1000 [181 50G Caffel Federstahl 12 | L1| 1000 |191,00G do. do. pr. ult. März _—— do, alte . .. ./34/1.1.7 |3000—100/93,00bz Marienb.-Ml. „| 5 |— é L1| 600 |—,— Zscipkau-Finstw.|32| 1.4.10 lia ie do. do. IT. Rg. .|—| fr. Z.| 400 [23,40G Gru E Mae, 300 r Af S Grünberger . 8 | 4 (4 [1.10] 1000 195,00bzG do. Trebertrock.|40 40 i 14 1000 1330,00bz B do. do. IIL 1891/4 | 1.1.4,7.10 |—,— do. konv. . . ./3L| 1.1.7 |3000—100/93,00 bz Oftpreuß. Südb.| 5 1.1| 600 |111,00bz Sard.O. ftfr. T4 1.1.7 (2500-500 Fr.|88,25G Sn, aal erein S |—| 1000 1127,756zG | #[HanauHofbr,| 6 | 6 4 |1.10| 1000 |—— Charlottb. Waff. 12 1224 /1.10| 1000/30 280,75GlL.f. do. Staatsrente|4 | 1.3,6.9,12199,60G do. ILuf.b,1905/34| 1,1.7 |(3000—100[93,00 bz L (V c Gl 14 500 |—,— Deutsche Klein- u. Straßenbahn-Obligationen, do. do. Tleine/4 | 1.1.7 | 500 Fr. 188 25G fener Kred. Anst. T | 600 1143,75B kl.f. S [Hessische . .| 5 | 5 14 [1.10] 1500/300 |—,— Charlottenh LtC|12 [12 [4 |1.7| 1000 |187,00bzB do. pr. ult. März —_—-—- do. ITL, do. |3#|1.1,7 |3000—100/93,00bz Tauer. {4 |1,4| 300 |—,— z Schw. Zentr. 1880/4 | 1.5.11] 1000 Fr. |—,— Goth. Grndkr.-B, 4 - 600 129.00bz G D »derl-Br..| 9 | 9 14 110| 1000 |127,00bzG | do.Nr 1495-2294| | |4 17| 1000 |—,— do. Nikolai-Dbligat. .|4 | 1.5.11 |—,— Mckib.-Strl. Hyp. 4 | versch./5000—100[100,25 bz G A.Dt.Klnb. rz,102/45]| 1.4.10/1000—500/102,10bGkl.f. Sizil. Gd. sfr. 82/4 | 1,4.10| 500 Lire L tei do. Privatbank| 7 | 600 1138,00bGIL.f. |= ‘fenbeck&Co| 9 | 8 14 [1.10| 1000 [129,75G ChemFb.Buckau]| 0 |— [4 |1.1| 300 |89,30G do. do. fleine/4 | L511 |—— do, unk.bis1906/33| versch./5000—100/93,00 bz G do. VIIL rz. 102/44 1.1.7 /500—1000/102, 5B do, do. 1891/4 |1.1,7 [1000-500 Lire|96,00G Hamb. Hyp.-Bank| 8 | 8 |1500u, 750 [93,60bG , | S[Kloftbr. Röd.|12 [10 [4 |1.10| 1000 |172/50G do. do. St.-Pr.| 0 |— 4 | 1.1 1500 /96,80G do. Poln. Schay-Obl.|\4 | 1.4.10 |—-,— Metainger konv. ./34| 1.1.7 |2000—50 [93,00 bzG D Klei S 44 do. 95 u.96 rz.102/4 |versh./1000 u.500/98,25G Süd-Ital, A.-H./2,4| 1.4.1C|5000 u.5002161'30G do. Wechslerbk.| 64 | |600—1200/123 25G E [Kunterstein .| 6 | 4 14 [1.10] 1000 |111,00G do. Griesheim|16 |— |4 |L1| 1000 |—— do. do. fleine4 | 1.4.19 196,75G do, 11... , 14 |1.4.10/3000—50 |99,70bzG eutsche Klein-. und Straßeal ahn-Aktien. do.TV-—VI.rz,102/4 1.1.7 [1000 u.500]98,25G do. Tleine/2,4/| 1.4,10| 500 Lire 161 30G Hildesheimer Bk 6 |— 750 130,00bzG 2 |2pz. Br Rieb.|10 [10 [4 [1.10] 1000 |209,75G do. Grünau . 1124| 14 1.1} 1000 [175,09& do. Pr.-Anl. von 1864/5 | 1.1.7 |—,— do. do. 1905/3 sl val ./3000—100 93,00bzG Na. Kleinb, kv.| 6 |— 4 |1.1| 400 1135,5061G do, T, 1.4.10/1000 u.500|98 25G Tran8v.(Gd-O.) 8/4 | 1.4.10] 1000 fl. |—,— Feogemer De 1000 |139,00G S Lindbr. Unna| 7ï| 7 14 [1.10 1000 112650bzG | do. Mil . ./12 [14 4 |1.11| 1000 |192,50G do. do. von 1866/5 | 1,39 |—,— do, de. 1907, §| versch./3000—100/93,50 bzG Allg. Dts. Klb.| 72| |4 | 11 | 1000 133 59G do.Lok.-u.Strb.( es 1.1.7 [1000 u.500 101, 30bzG do. do, 1890/4 | 1.1.7 | 1000 f. |—,— B ¿erbt E 8 E E: Lindener . . ./20 |21 |4 [1.10] 1500 |134250G do. Oranienbg. 9 2 [L 1| 300 |—,— do. 5, Anleihe Stiegl.|\5 | 1.4.10 |—,— do, 1.1.7 /3000—50 [100,00 bz G Allg. Lok, u.Strb.|10 | |4 | L.1 500/1000 [179 /10b¿G do. do. (103/4 /1.1.7 | 1000 198,25bzG do. do. 1891 kvy./4 | 1.1.7 | 1000 fl, |—,— RI E LE ffa aa g0| —| 600 }105,00et.b,B Müser, Langd|12 |124/4 | 1.7 | 1000 |214 50G do. do. St.-Pr.| 9 |— 14 | 1.1 1500/2300] —,— do. Boden-Kredit . . .\5 | 1.1.7 [115,10bz de utbiddt 1.1.7 [3000—50 [109,50 bz G Alt.Shmalsp. A.| 44| 44/4 | 1.4 | 1000 |— do. do, 1898 (03/4 1.1.7 | 1000 /98,25bzG do. do. 1894/4 |1.6.12| 100 L |—,— Es | 600 111425G Lf. D, fb. 44) 44/4 [1,10 600 [99 50G do, Weiler. . ./14 |— 4 1 1000 |—,— do. konv. Staats-Obl./3s| 1.1.7 (95,10bz do, Präm.-Pfbr. 4 | 1.2 | 300 |133,30bz Barmen - Elberf.|124| |4 | L1| 1000 |235,00zB | Qt Gh.Strb. (02/4 | 1.1.7 1000 u.500|—,— | do. do. 1897/4 | 1.1.7 | 1000 fl, |—,— S o! g T (4000 112800b1B Oberschles. „8 |—14 |1,1/| 1000 [12450B | do. Ind. Mannb.| 7 4 1.1 | 1000 |129,70B SÄFwed, St.-Anl. v. 1880/33] 1.4.10 |—,— Mtild.Bd?.31.3,1806/34| 1,4.10/5000—100[93,00G Berlin-Charl. .| 52 [4 | 1.1 600 141,50 bz D Glvt, Ls 1.4.10/1000 u.500/99,75G do. do. 1899/4 |1,4.10 i 93,10G Sein ger Bank. 10 | |[1000—750/174 50bzG Oppeln Br.| 5 | 2 [4 [1.10] 1000 87,00G do. W.Albert| 8 |— |4 |1.1| 1000 165,00 bzG do. do, v.1886/34/ 1,6,12 [94,10G do. 1. 1, 1906/4 | 1.1.7 |5000—100[100,00G Berl. El. S Strb. |— 14 |L1| 1000 [129 50G Elektr. Hochb. (105)/4 | 1.4.10/1000 u.500/100,00G Wilh.-Lux. B. T1R.|3 |1.5,11| 500 Fr. |—,— Ter MuE, 10 | 300 1197,50bzG aulsböhe . 8 | 8 14 1.10] 1000 do. Byk .. .| 84| 9 |4 [1.7] 1000 139,00bzG do. do. vy.1890/34| 1.3.9 95,00G do, do. 111.4 [1.1.7 |5000—100[100,25G Boh.-Gels. 64 4 L1| 1000 136 00 bz G Gr.Brl.Pfrdb.(100)/34| 1.4.10/2000—100/94,40bz E «-U.Sparbk. Cl =/-/:1000 121,75G p ofenPugaer 8z| 8414 [1.10] 1000 139,00 ) bz Chmn. Baug. i.L, —|—| |fr. pet. 1000 |—,— do. do. v.1888/3 | 1,28 ]91,60G bo, do. IV./4 | 1.1.7 /5000—100|101,00G Braunschweiger . u T O L Gr.Caff.Strb. 105/4 | 1.1.7 /1000 u.500|—,— üb.Koinm Bk ky, 8 18 | 300 |[137,25bzG teihelbrâu .|12 [12 14 |1.7| 1000 |209,50bzG | do. a E fet vel B00 Fd do. Hyp.-Pfdbr.v.1878/4 | 1,1,7 [100,10bz do, Grundr.Br.11./33| 1.4.10/5000—100]93,50G Bresl. Clekt [4 | 13 | 1000 [178,50G Gr.veip, Strb.(100/4 | 1.1.7 [1000 u.500|—,— Amerikanische Sisenbabn-Bouds EurxemburgerBank/10 | | 250 Fr. [177,50G Rostoder . „11 |11 |4 |1.10| 1000 |185,50G | do. Färb. Körner| C 0 4 |1.1| 300 |——, E ba mittel/4 | L147 |[1C0/10bz do. do. IIL/4 | 1.1.7 [3000—200(39 50bz G O Ai A E Ostd.Kleinb.G.(00/4 1.1.7 | 1000 |—,— cubahn-Bouds. Magdeb. Bank-B, 64 | | 600 [123 80bGIL.f. Salvator . .| 5{/ 6 4 [1.10] 1000 st118,00bzG | do. Werkzeug . .|12 14 4 | 1.7 | 300 [209,00 bz G do. do. Ffleine/4 | 1.1.7 |100,10bz Nordd. Grndfkr. 11.4 | 1.1.7 |3000—390|99,00bz G L R R L 1PL O POEO do. do, (0034| 1.1.7 | 1000 |—,— Galif, Or. tz. 1918/5 | 1.1.7 | 1000 § [—.— A, L g Priv. „B.| 64 | | 1500 [112 2,00b1G Stlegel . .|—| 9 4 [1.10| 1000 [169 25biG | do. Wirkw.Msch.| 0 | 7 |4 |1.4| 1000 |158/00bzG do, do.Gesamifdg. ab 19044 | 1.1.7 [98,50G fL.f, | do. IN,?, unk. b. 1903/4 | 1.1.7 |13000—100/99/30bzG Deutsche Gisbt. .| | 44/4 | 14 | 1000 [110,25G Stett.Strßnb. 03/4 | 1.1.7 /1000 u.500|—,— Ctr,P.T.Ref.rz.1919/4 | 1.2.8 | 500-1000. [98,20 bz E B ¿084 65 |— | 600 /109.75G [Sdflerhof [124/14 [4 [1.10] 1000 |213,75G City Bgaf. St.P.| 0 |— |4 | 1.1] 1000 [43 75bzG do. Hypothek. abgest. 4 | 1.1.7 |—,— do. VI. unk. b.1904/4 |1.,4.10/3000—100/100,10bzG Biexduee s (la [T1 1000 1177908 G Süddtsche Eisenb.|32| 1.4.10 2000—500 iti do. do. rz.1929/34| 1.6.12| 500.1000 82 '60b; S D 2 500 [24 00G SHhrwoabenbr. | 84/9 14 [1.10| 1000 [163,75G Concordia Brgb.|19 | M E) 1000 1326,75 bz G do. Städte-Pfdbr. 83/4 | 1.5.11 |—,— do.VILunk.b.1904/34| 1,4.10/3000—100/92,60G Œleftr. Hob, .| 4 | 4 |4 |L1| 1000 120 40b,G | Ber:Sifenb.B. 1024 | 1,1.7 /2000—500| —,— Chic. Burlg.rz.1927|4 | 15.11| 1000 8 |—— E Sts Ee 7 | 600 |194,50bzG Sinner Br.|l5 [15 |4 [1.9 | 1000 [242,75G Concord. Spinn. 16 |— Iu 1000 [223,50 bz G S@hweiz. Eidgenofs. 1889/34| 1.1.7 |—,— do.VIII. uf.b.1906/34| 1.1.7 (3000—100/93,10G Gr. Berliner . .|18 |— [4 |11| 300 |22025b,G | Westd. Eisenb. (02/4 |1,1.7 | 1000 [99,00G Denv. RioG.rz.13386/4 | 1.1.7 [1000-500 8[— D ; E 0 d L 1000 /130,00bzG v. Tuersche| [12 4 | 1.7 | 1000 /220,50bzG | Consolid. Schalk. 22 | A [1.1 | 1000 [391,50bz do. Eisenb.-Rente . .|3 | 1,1,5.9 |—,— bo. 1X. unk.b.1907/34| 1.1.7 |3000—100/93,20bzG Gr. Cafeler 4 | 31/14 [1.10] 1000 [109/806 L JllinoisCtr. rz.152/4 | 1,4.10| 1000 # [—— Sein Hp O 300 1128,75bzG Ver. Werder| 0 | 0 4 [1.10/1000/500/72,50 bzs do. i. fr. Verk. à390,254391,50à390,75 bg MEEUNe Gold-Pfandbr. | 1.1.7 [9650B Nürnb, Vereinsbk. /4 | versch./5000—100/100,00G Hmbg. -Altonaer| 9 |— [4 | L.1| 1000 177 25G Ausländische Eisenbahn-Obligationen, do.St.Louisrz.1981/34| 1.1.7 S, Mittel ‘Bodenkr 54 | | 1000 1112,50bzG Ver. Artecn.| 5 | 64/4 [1.10] 1000 |105,00G Cont. El. Nürnb.| 63 L f G 1000 |—,— do. amort. St.-A. 954 | 1,1,7 |62,006z3G Pfälz.Hyp.-Pfdbr.|32 vers. 2000—100]94,20G amburger 8 |i.D/4 |L1| 500 [183'50G Albrechtobahn . [5 | 1.5.11). 300 fl, [—,— do.Louisville rz.1%3/34| 1.1.7 1 2 Ranis dn E 4 2 D ESION WDiefüler . 14 [14 (4 [1.11] 1000 |244,00G Cottbuser Masch. 10 1.10| 1000 [150,10bzG Spanische Schuld gr. abg. 4 | 1.1.4.7.10 |—,— pomm. Hp. V.VI./4 | vers.|/3000—150/98,50bzG L Ie 7' 1,5 [IgREN Kan M.409/0 rz.1981|— . [ink Kp.1.6.1]——— L NE, Os E Wiesb, Kron.| 5 | 5 14 [1.10| 1000 |98,80G | Cröllwß : Papierf 24 18 4 | 1.7 | 300 1253,50bz nnover . .. .| 44 [4 |1.1| 1000 [107,60bzG ‘4 |1,5,11/1000-200fi|—, .M.40/0 rz. fr. Z. ink Kp.1.6.4)—, Mülh. a, d. Ruhr| 6 | | 1000 1[107,10G ; t | 50b:G O0. do, unabg. 4 1.1.4.7.10 iss ¿vao do. T, Ill 1904/4 ver h. |: 5000—100 100,00 bz & eidelber er I 41 1000 S Bbm Nrdb.G.-O. L Ar 3000—300 99 00bzB Zertifikate|— fr. : ¡A L N D . d , Accumulat.- Fbr. [0 ¡10 14 1.7 1000 140,50 bz G Dinnerkau e. | 41| 4 14 M 1.7 | 1000 158,09 bz L e Lo do, I u. L. 19064 |ver]./5000—100/100,25bsG | Hilvsh,- tine A. 4 | 4 4 | 14 | 1000 |—,— Dux-Bodenba 1.1.7 [750-150 fl.|—,— Manitoba rz 1933 4117 | 1000 [114106 | eve renze) 8b 1 800 1147606, | Acc F. Boeseu.K\11 |— 4 |1.1| 1000 |136/50bzG | do. i. fr. Verk. 157 504158,50a,25 ba e do. unabg./4 |1.1.4.7.10 |—,— do, XI1.X1T1.1908/4 | versch./5000—100|100,50bzG arlôrube 10 la 1111-1000 l s Ls | 1410 150 fl | BER E N.Pac. Pr.Lien.B.'4 1.1.4.1.10/1000-5008 102 70G qn 00 pr. ult. März 1472147, 25bz | A.-G.f.Anilinfbr.|15 R 1.1 | 1000 /261,75bzG | Danz. Oelm. Akt.| 0 0 |4 [1.6 | 600 168,00bzB do. do, Fl. abg./4 |1.1.4.7.10 (68,40bz do, IT IIT. 1906/34 vers. /3000—15092,00b6G | @önigsberg.A.B.[10 |10 (4 |L7 |500/000(114 756 do 1IL/5 | L? (1600 u 800 do.do.Gen.Lien.B.|3 |1.2.6.8.11/1000-500 8166 40 bz O gd UNIS A-G. f.Bauausf.| 7 |— 14 [1.1 500 |104,30et.bG | do. do. St.Pr.| 0 | 0 4 |16| 1000 |78/506 do. do unabg.|4 | 11.47.10 R Pr.Bdfr.1.1. 3.11015 | 1.1.7 |3000—-75 [113,75G Mag eburg-A B. A A £00/1000 175 806. do Silb. a E Me i 5106 Gee U L L La \ 100 408 A S, é E H S0 M Und, 10 | 8 4 [1.4 | 1000 [120 60bzG Deffauer Gas 124 4 /1.1| 300 |215,00B E e ite 000, —AOAIOA, 20 ba | 00, M. T. M 13,1001 | vers. /5000—76 |107,80G | Medlenburg. fv.| 84|— (4 | L1| 500 [148-004 G bo, Gold-Prior.4 |1,1.7 | 8300 fl |—,— Pittsb.B.g.v.Pnf. 44 1.4.10| 1000 8 |—-,— Oberlauf écOuEL 6 | 600 1110608 * font un alia | la | 29: Dae AGali1S | (8-124 | 100 IILONA E nE. März unabg, A ¿06 do. 1. rz. 115/44 1.1.7 3000—100|115,00G | Riederwalbbahn 2} 4 |1.1| 500 |66,25b -/3 | 1.1.7 |10000-200Kr.|75,10G Lf St.I.Vall.r-1088 1.4.10 1000 |— f 6 40G nb. und neue/14 |— 4 1.1 1000 1293,00bzG | Deutsche Asphalt |12 |— 4 |1.1| 500 [169,75bzG Stockhlm. Pfdbr. v. 1885/44| 1.1.7 |—,— do. X. rz. 110/44| 1.1.7 |3000—100[111/80G Pálodamer , 0 i— fr 1000 Le 903 Dux-Prag 6D. 5 117 a0 E , S. Pac. of Gal 1505/8 1410 1000-500 §1107 40G Oberrheinische die -— 1000 12 ,40G Admiralsgartenb 4i| 474 |1.1| 1000 183, 75G Dtsch.-Dest.Bgw!| 74| 4 | 1.1 | 1000 [150,00bzG do. do, b, 108014 1 1611 L do. XIIL. . .. 4 |1,4.10/3000—100|99,60G D ee aeb 1 S pes E 3 |LL7 |8000--80077'606 & rj 1906/8 | 14.10 7 Desterreic). Kredit 10 | [160 fl. P. |237,006zB Alfeld-Gronau .| 8 |— 4 |1.1| 600 [149,25G | Dit. Gasglühlicht[60 |28 4 | 1.7 | 1000 [319 5061 G do. do, v. E, 189 96,25 bz do, Tv, d uf. 1305 Z 14.10: 3000—100 99,70 ba S die aa Eloits.@. als T I 99/00 b! do. rz. 1312/6 | 1.4.10/1000-500 8|—;— do. pr. ult. März 1 f Eo Boe N Ala R A 10 8 L1 800 S L bo. utespinyer. 12 —4 L] 690 S A (2 eds 0 T do. 2 (34 1.4.10/5000—100/92,»0G Stettiner .. . .| 6 |— 4 |L1 1000/5015400 | do. do, f fl./4 | 1.4.10/3000 u.600|— do. rz, LiL8875 [L511 , [—— t.Länderb. abg.| 5 | R E c i i id 0. Sh Buble| 5. (0 [4X |ND PERION do. St.-Anleihe v, 80/4 | 15.6.12 |—,— do. XV, uk. 1904/34 1.1.7 |5000—100 92,50G e Moe 6 (4 L T do. do, stfr.90/4 | 1.1.7 | 1000-100 fl [98 70G Spring-Valley . .|4 1.2,5.8,11| 1000 9 |—,— D O M E op 4 1.1] 1000 Î247 95 do. Sing.Hubbe| 3 |— 4 |L.1/ 1000 [100,50bzG E C 040 |—— do-XVIL3 19064 117 (00100/100206 | Sd, Wlfenb. | 7 | 6 (4 14 | 1000 [137.0066 | Fri-Josb, Slb-Pr. 4 |1,4.10/5000-200h}97,00G Sr C bid [1211| 1000 4 (88600 | Onabrüder Banf 7 | —| 800 [1447566 | Ag Häujerk.tv.| 5 | ilt [L | v9 [a gagt® | tei Steinzeug 18 |— 4 |LI| 1000 E . ° . «D, 2 i: ode FE N , „s etn ¿ 5 s 5 |1.4.10| 200 S, R E U x. 193 Le D Oftb TRO: G. 6 E 1500 114'80G As i ¿ 128] , C ae E . / do. do, Fleinc/4 | 15,6.12 |—,— do. fonv.,rz.1907/34| vers. /5000—75 |92,500G | Wey S Betr.) 4 |— 4 |1.1| 1000 79,25 bz U M 3 T5 Bz C ank f. D. u. 2e0e A Den Portl.Zem./21 |— (4 | 1.1 1000 [292,26bz | do.Waffen u.M.|25 |— |4 | L1| 1000 [277/50 E 24 M 1000 Pr. Ztr.Bd. 86/89 zt aa lE s: 5000——100/92 30 bj G cftd. Gisenb. isenb. .| 64|— 14 |1.1| 1000 1133,50bz G Ri Seba MceE [8 a PAO a 96,75G eien, & E: 4/10008 G Olideutscke Bank| 7 | | 1000 |[11825G Alum. Ind. 50%/0|12 |— [4 | 1.1 1000F.|162 50b@Eklf | do. Wasserwerke| 6 |— [4 | L1| 1000 121006 T dde O. Il | 189 [27856 G 20 Tee 4 gge 3 1.4.10/5000—100/92,10 ba G do. do. 18874 |15.11/1000-100f—,— s | Petersb. Digt.-B.16} | (0Rbl.D.| U S6 ctn o Ea O 9. S0u1 106 Dort Un B G 6 [ola (17 S0 RONS do. do, N ia B, 27,85 bz o. 1896 uk.1906/34| 1.1.7 |5000—100[92,50b : L 15 1111000. E : e D Alo U c a LUDs | Dort. Un.DB.- 9 | 6 14 |1.7| 1500 [138,0 de, do, pr. G März 27,90 bz V 1000S 08 1.4.10/5000—100/99 ‘S0 G Ausl.Eiseub.-Stamm- u.Stamm-Prior.-UAktien, 1E. On E 1E La Rhe 97/206 : do. Int.Bnk.|14 |250RbI, 1174,00 bz Anhalt oblenw.| 6 |—- |4 s 300 107,00 bz do, i, fr. Verk, 137 25A138 75 bz L Geh: | 18,9 [23,8066G | bo,1899 unk.1909/4 | L1.7 |5000—100/101,00bzG | Aussig-Teplig . .| 15 1.1 do, ba QUL 117 OOCOAETIOS A G Se] 0 a O27 10G | AnnabgSteingut|14 | 4 (4 11.7 | 1000 |130/0068 | Dresd. Bau-Gef 13 | (4 | 1.1 1009/02 75G do 1 uli. Ma i N OLGs 0 R FRE sl 18 oa 1B 0E Böhmische Nordb. 73 i DlA| 1,1 N do. Silb.Pr. 89/4 |L.17 5000-200fi[96 25G Sr0o Daup 1000 [104,80bzB g But 4 Pa ; 1000 E Aplerbeck Stein S L i Li 600 12275 b G Di, Gham O p T é l 1000 |155,00b¿G ( E a6 o ap D, 98,40bzG* S | do, uk. .4.10/5000—100/93,80bz o. yr. ä t wis L C s / 7 Taka E s L CAV amotte R, L | 1000 1 do. fonfok, Tal, 19004 | 188 sion S | oe T L Llo go | Ben otalbabel 6 |— I 17 [u | da (Sale | 14102000 0 En S E: zl ü 1090 [360hG | Preuß: Botenfeed, 7 |— | 600 [138006 | Aabimeo : 12 (5 (12 0000208 | 2 jDrabt. 2 0 | 0 f T7 1000 [ial.0ob L 3, , S s -XII, ers. 40 bz uschthërader B 18 i D.14 | L1 Lemb.-Czern, ftfr./4 | 1.5,11| 300 fl S. [95,75B Hamb.-A 28 c E f s UeE e | |— .7 | 1000 [166,25 bz b ileg. 8 3, —,— i L ‘De « 199, m. iD./4 1000 [129,70 bz o. 8tr. Bd, 809/69} 9 600 }165,00G Arenbg. Bergbau 65 |— 4 (1.1 | 1500 [1045,00bzG | do. do. privileg. Anl, 1890/4 | 1,3,9 j do, XV,-X V 111.14 Dei. 5000—200199,60 bz G do. pr, ult, März mbit do, do, flpfl.14 |1,5,11| 300 fl S. |—,— do, ult, Mar 130à29,60à,70bz ' do, Hyp.-Akt.-Bk,| 64 | 600 1[130,75bzG ! Ascania, chem. F.| 9 |—!4 | L1| 600 —,— / do. Gib. (Wag.)18 16 I 140) 1000 29050HiG