1901 / 178 p. 23 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage - zum Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Sltaals-Anzeiger. Mi 17S. Berlin, Dienstag, den 30. Juli 1901. R | 7 Aachen St.-Anl. aa 1.4.10| 5000—5001102,20G Spandau LSE 34| 1,4,10| 1000—200|—,— Bern. Kant.-Anleihe 87 konv.| 3 T Amtlich festgestellte Kurse. do. 9334| 1.4.10 5000—500|—,— Stargard i. 95/34 1.4.10| 5000—200|—,— Bosnische E 4 12,8" |—,— Ï 30. Juli 1901. Altona 1887, 1839 3%| versch.| 5000—500|—,— Stendal191unk 1911/4 | LL7 | 5000—500|101,75G do. 1898| 44 | 1.4.10 195,30G Berliner Börse vom uli a 1894/35 1.4.10| 5000—500|—— Stettin Litt, N., O./3x| 11.7 | 5000—200/95,60bzB Bulg. Gr Gold-Hypoth.-Anl. 92 1 Sans 1 Lirá, 1 Pi 1 Peseta = 0,80 A 1 österr. Ae, f 6.1901 A B eo E 0E L i po E 5 E 2000200 95. e A Li Nr. 121 61136 260 6 L1T 85/406 Gold-Gld. = 2,00 « 1 Gld. österr, T0 e À aen "1889, 189 7131| verido.| 5000200195,00 Thorn {| 1.4.10] 5 (95, e K E200 li 40bz 1 Krone Me G W. = 0,85 « 7 Gld. \üdd. M Ua : M Ls S T do. 1901 unk. 1911/4 | 1.4,10/ 5000—200/101,90bzG E g ä O 6 | 1.1.7 |85,40bz 1200 « 1 Gld. holl. W. Be Mark Banco i unkv. TSUSLAAAO Sis is B Wandsbe> 1891 T4 | 1.4.10} 2000—200|—,— PNL e x 150 Ÿ fand. Krone = 1,125 # 1 (alter) | Baden-Baden {| 1:4.10/ 2000—200/96,00G Weimar 1888/3x| 1.1.7 | 1000—200|[—,— ile Gold-Anleihe 1889 kl.| 4x | 1.1.7 182,25bz G a 320 4 1 Rubel = 2,16 « 1 Peso = Bamber 1900/4 | 1.6.12| 2000—100|— Wieobaden 1879,80 83 25 versch.| 2000—200|—,— DA A 4 | T S Sre Dollar 4,20 « 1 Livre Sterling = | Barm. 76, 82,87,91,96/38| versch.| 5000—500 96.00G do. 1896, 1898/31| 1.4.10| 2000—200|—.— l 6 roße| 44 | L117 |=— E « E i866 7 N O A 1e, oe S 1900 unk, E Eo E 102,20B Ghinesishe Staats-Anleihe: si e L 10240G ' : Í erlin 4. ditten 14.1 —,— 0. 0. 1e Wechsel. do. 1876/78/31| LL.7 | 5000—100/100,00B Worms 1899 un. 1905/1 | 1410| 2000-500 102,25bzG do. do. feine 6 | LL7 [101,70bz Amsterdam-Rotterdam| 100 fl. | 8 T. 1168,55bz do. 1882/98|31| versch.| 5000—100/100,00B do. do. 1896| 5 | 1.410 94,10bz do. do. 100 fl. | 2 M. |168,10bz do. Stadtsyn.19001/4 | 1.1.7 | 5000—200|— 2 do. do. pr. ult. Aug. Brüssel und Antwerpen| 100 Frs. | 8 T. 181 O5bz S D 1898/4 | 1,4.10| 2000—500 102,0 00G f Preufische Pag eo do. do. 1898| 4x | 1.3.9 183 00b G do. d 100 Frs. | 2 M. !80,65G do. E 1900/4 | 1.4.10| 2000—500[102, 2,00G Berliner. 1 C0046 5 | 1.1.7 | 3000—1 do. ult. Zuli 82, 2,80bz Skandinavische Plähe .| 100 Kr. | 10 T. [112,35bz Bonn 1896 3 1.1.7 | 5000—500|— O R A 4x 117 | 3000—300|111,25G Dênische do. 1ST 2s Kopenhagen . 100 Kr. | 8 T: [112 AEB 900/33 1.4.10/5000—1000/99/50bz Do E C BCSER 4 | L17 | 3000—150|105,75G Ggvptische Anleihe E S A8 ee London P es 1L£ 8 T. 12041b Böph.- «Rummels bur 33| 1.4.10| 1000—200|—,— D E O ee 3x) 1.1.7 | 3000—150/100,10G Do P Al E A S D O E E ¿2 12 | 3M. 207 283bz Brandenb. a.H.1 19014 | 1.4.10| 5000—100|— do. neue... . 4 | L117 | 5000—100|102,10bz do. D Ee o s gisabon und So 1 Milreis | 14 T. Breslau 1880, 1891 31 vers{.| 5000—200|—,— Ds V Ae 3x| 11.7 | 5000—100/99,10G do. Do fee L O E 1 Milreis | 3 M. |—— Bromberg 1895, 1899/32 1.4.10| 5000—10010500G | do. do... B T: 5000—100189,90bz do. do. pr. ult. Aug. E Madrid und Barcelona 1001 De E Sie Cassel 1868, 72, 78, 87|3L| versch.| 3000—200/97,70G vandiciaftl” Bentttal., 4 | 1.1.7 |10000—100|— o. Daïra San.-Anl. .| 4 | 15.4.10 [—,— do. do. 100 Pes. | 2M. |=— Charlottenburg 1889/4 | 1.4.10| 2000—100|102,50G 134 1.1.7 |10000—100/99,10G Sinländi Ge Loo ase fr.3.|4 p. St.[69,25G New Yok n. 18 | vista |4,1825B do. 99 unfy. 05/06/4 | 1.1.7 | 5000—100|102/50bzG 138 | LL7 |10000—100/88/80bz St.-Eis.-Anl. .. | 31 | 16.12 |=— 0, E nas LS 2 M. |—= do. 1895 unkv. 11/4 | 1.4.10| 5000—100/102,60GF Kure und Neumärk 34| 1.1.7 | 3000—600/99,75G reibur er 15 Frcs.-Loose .|fr.Z.|4 p. St.[28,25bz ( Ps Ee 100 Frs. | 8 T. 81/05bz do. 1885 fonv. 1889/33| versh.| 2000—100/98 60bzG E Neue 31 L1.7 | 3000—150/99/75G alizishe Landes-Anleihe .| 4 1.5.11 |—,— O L, R 100 Frs. | 2 M. [80,80bz do. 1895, 1899/33| 1.4.10| 5000—100 98/20bz G Do I O ie 4 | 1.1.7 | 3000—150|[—,— do. Propinations-Anl eibe 4 1.1.7 196,40G BUdähet ra 07 100 E S Coblenz L 1900/4 | 1.1.7 | 5000—200/102 G Ostpreußische UTZA 4 | LL7T | 5000—1001102 25bz Std e Anleihe 1881-84 1,60| 1.1.7 138,60bzG D S 254 100 Kr. | 2 M. |—— do. 1886 fonv. 1898|32| versch.| 5000—200|—— | M... 3x) LL7T | 3000—75 [97,59bzG do. do. fleine| 1,60| 1.1.7 |39/20bzG e O Ee IE L K: 8 T. 185,10bz O 10/4 | 1.4.10| 2000—200[101 ,90bzG Wol Se E 3 | 1.1.7 | 5000—100/88,40bz do. kons.G.-Rente 40/0 1,30] 1.4.10 |29,50bzG Le I e e 4100’ Ke: 4 2M Cottbus 90014 | 1.4.10] 5000— 500|—,— Pommersche L... .|34| 1.1.7 | 3000—75 |98/90b do. do. mittel 49% 1,30| 1.4.10 129,50bzG Südd Plähe. 100 Frs. | 8 T. |81,05bz do. 1889 34| 1.4.10| 56000—500|—,— D E 1.1.7 | 38000—75 |88,70G do. do. fleine 4%| 1,30| 1.4.10 |29,50bzG D O dre “. E 2 MEEZSS do. 96/3 | 1.4.10 5000—500/88,75G do. Land.-Kr.|34| 1.1.7 0—75 |— do Mon.-Anleihe 46/0 1,75| 1.1.7 142,80bz Italienische Pläte : 100 Lire | 10 T. |77,56bz Crefeld 1900/4 | L117 | 5000—200|102,10G do. neulands<.(32| L1.7 | 56000—100/97/706zB do. fleine 49% 1,75| 1.1.7 143,60G do. do. . . .| 100 Üre | 2 M. |— do. 1876, 82, 88|3z| versch.| 5000—200|—,— do. (3 | 1.1.7 | 5000—100|— do. Gold-Anl. (P-2) 1/60] 15.6.12 |37,30G St. Petersburg .… . .| 100 8 T. [215,70bz Darmstadt " 1897|32| 1.1.7 | 2000—200|96,00B - Posenie S. VI-X 4 | LL7 | 3000—200|102 25h do. do. mittel] 1/60| 156.12 |37:30G do. L) 100 R. | ‘3 M. [213/50bz Dessau 1891/4 | 1.1.7 | 5000—200|—,— Serie D/4 | LL7 |1000-10000/101/80R do. fleine| 1,60| 156.12 |37,30G Warschäu C A 100 R. | 8 T. |—,— 1896/34| 1.1.7 | 5000—200|—,— de: do. E\4 | 1.1.7 [1000-10000/101,80B Holländ. Staats-Anl. Obl.96| 3 vers. —,— Bauk -Diskouto De “Wilmersd. unf.11/4 | 1410| 1000 500 102,006zG do. 134) LLT | 5000—100/98,50B Ftal. R. alte 20000 u. 10000| 4 | L17 |97;10G E C L R E Dortimnd. 1891 SSLITs versch.| 3000—500/95,40B do. Serie C/3t| 1.1.7 | 5000—100/98/00G do. do’ 4000100 Sr. 4 | LI7 [97106 Amsterdam 8. D 34 (Lombard 42). Brüssel 3. Dresden 1893|31| L1.7 | 5000—200 98,30G do A3 | LL7 |10000—100 8820G do. 20000- 100 pr. ult. Uu A C R Pi. S l Warn 04 do unk. 1910/4 | 1.4.10| 5000—100 103,90bzG do. * B/3 | LL7 [10000—100/88,20G SOLITDD! nel 4 | 1.17 197,106zG len alien. - Schweiz 35. Schwed. Pl. 92. | do. Grundr. unk. 1910/4 | L1.7 | 3000—100|103,25G Sächsische P 4 | 117 | 3000—75 1109,60bz E On A S Norweg. Pl. 6. - Kopenhagen 6. Madrid 35, Lissabon 4. | dg. Grundrentenbr.1.|4 | 1.1.7 | 3000—100|103/25G O 31| L1.7 | 5000—75 [97,50B Luremb. Staats-Anleihe 82 4 | 1410 |—— Geld-Sorten, Banknoten und Kupons. Di fonv. 1990 3x n e s E aIO an x e E 88,50 bz o Va 1899 große 5 O B A ü r. 19,6 1 £/20,405 A es. altlandscha 1.7 | 3000—6 E 0. o. mittel| 5 [1.1.4.7.10/97,70bz ns Se En Snal D100 Fe (81 R Düsseldor] 1876/34| 1.5.11 /10000—200/97,10G do. do, |31| 11.7 | 3000—60 fleine| 5 |1.1.4.7.10/97,90bs Sovereigns . .|20,365bz [Holl. Bfn. 100 fl. 168,65bz do. 1888,1890,1894/31| versch.| 2000—500]95,75G do. lands< A4 | 1.1.7 | 3000—100 102,20B Nort. Starts-Anleihe 1888| 3 1.2.8 2 Frs.-Stüce .16,225bz |[Îtal. Bkn: 100 L. |77,90bz do. 1899/4 | 1.3.9 | 5000—500/102,00bzG do. do. Aj34| 11.7 | 3000—150/98,75bz do. do. mittel u. kleine| 3 | 12,8 |8825G 8 Guld.-Stüe|—— Nord Bfn.100 Kr./112,60bz | Duisburg C 96/34) 1.1.7 | 1000 }96,10G do. do. A3 | 1.1.7 5000—100189,60G do. do. 1892| 4 | 1.4.10 [101 L6G Gold-Dollars 14,1895e. bG Oeft. Bk. 3;100 Fr.185 ,30bz B | Eisenach 1s 94 1.1.7 2000—2 —,— do. do. C4 | 1.1.7 00—100/102,20B 1894| 3x | 15.4.10 |— Imperials St. .|—,— 000 Kr. |85/25b C 1.1.7 | 5000—200/— do do. C/34/ 11.7 | 5000—150/98,75b Oest Gold: Rente E | 1410 [100,80G Dot alter BDOE E e tf. do. p. 100. 216,0063 do. 1899 LITuf04/00/4 | 1.1.7 5000 —200/102,1063G | do. do. 0/3 | 1.1.7 | 5000—100 89,30 do. fleine| 4 | 1.4.10 [100,80G do. neue . . .-/16/185bz | do. do. 500 R./216,00bz | Srfurt 18931... 3#/ 1.4.10 +—, do. do. D/4 | L1.7 | 5000—100/102,20B po do. pr. ult. Aug. —,— do. do. pr.500 &|—= ult. August—,— do. 1893 117 uf, 06/4 | 1.4.10/ 1000—200/102,60G do. do. D/34| 1.17 | 5000—100/98,75b do: Kr-Reitte N 4 | 1.3.9 195,60bzB Amer. Not. gx./4,1725bzG | ult. Septb. —,— C E Ls 34 0 E —— o De D/3 | L1.7 | 5000—100/89,30G do. Papier-Rente. u 1.28 |—— do. feine “2 1625bG [Schweiz Ye.1008r./81,45bz M T E a OESINE: neue/34/ 1.1.7 | 8000—150|— O Do E 41/5] 15.11 [—,— o. Cp. 8. N. 9./4175bz. [Zollf. 100 R. gr./323,80bz Srete E 6/4 S 0 O 101,50G Silew. olf ‘e.-r./4 | 1.1.7 | 5000—200/101,80G do: do. pr. ult. Aug. E Bele, N.100Fr.(81,10bz [ do. kleine . .…. .1823 70bz E S q O O Se 6 A 2 0A 2 0b do, Silber-Rente 1000 fl) Ms 1.1.7 99,00G Deutsche Fonds und Staats-Papiere. reib. i. B. 1900 uf. 05/4 | 1.4.10} /2000—200|—,— Wesifälice_ A TLELT | 5000—100}10325 7 i B 1000 O uh T0 99,00G D.Reichs-Schaßz 1900/4 | versch./10000- 5000/102,25B Gießen 1901 unk. E 1.3.9" 2000—100|—,— I. Folge/4 | 1.1.7 5000100 10325b, do. do. 100 fL.| 41/6] 1.4.10 |—,— Di. Reichs-Anl. konv. /3x| 1.4.10 —200/101/20B Glauchau 1894/3x} 1.1.7 [1000 u. 500|—,— do, L 34| L1.7 | 4000—100|—,— do. do. pr. ult. Aug. —,— | do bo, 3H versch, 5000—200|10120B Sa ens I O E EONISAN D E. 3117 5000100 as do. Staatss. (Lok). 3 | 1.17 77256 j do, do. 18 | versch.|10000—200 91,20bzB S A 1.4.10 E do. I. Solge\2l LL7 | 5000—100|—;— do. do. ne 3 | E ult. Aug. 20bzB Gr. ichterf. Ln 63x a E do. 3 | 1.1.7 | 5000—100|—,— do. Gal. (Carl- Bu 5 LL7 I—— | p e A. kv.134] versch.| 5000—150 101 00G S Es 35 11. 5 S Westpreuß. rittecid, a 1.1.7 | 5000—200 97; 75G DOATLSSTCHLSS E 32| 14 |—— do. 3L| 14.10| 5000—150|101/00G Pee O S Ls 200/96,00G BI3E| L117 | 5000—200]97'60G do. 1860er Loose e 4 1,5.11 [140,30bz, do, p 3 | 14.10/10000—100191,50bz Dae 194288, 1892184 veri. 00—100 97;10G Va do: IT3E! L1.7 | 5000—200197/50G do. do. pr. ult. Âug. Es do. ult. Aug. == Sand uf. 06/07/4 I S IOO S do. neulands<. IT|34| 1.1.7 | 5000—60 |97,50G 1864er Loose . „fr.3.| 4 p. St.1855,00G Bidische St-Eis,-A.… 1 3000—2001104,60bz ameln 1898/3x| 1.1. S O A do. ritter\sch. 11.7 5000—200/88,25bz polithe Liquid.-Pfandbr. .| 4 | 16.12 |= do. 3x veri, 3000—100/99,40bz D 1000 e 31 B A OESCOITOEN do. do. LET 0—200|— ortugiesische e 4% . |- fr. 3. [8720ct.bzG D: Anl. 1892 u. 94/33| 1.5.11} 3000—200|— i un uf. 104 | 1.6.1 G do. neulandsch. 11/3 | 1.7 2000200 88/40bz do. kleine| | fr. Z. [87,30ect.bzG do. Schuldver. 1900 31| 15.11 3000— 200 —— Hildesheim 1889, 1895|34| 1.1.7 | 2000—200/96,00G Sächsisch R i Rum. Staats-Oblig. amort.| 5 | 14.10 |90,00bzG | do L bs: 6/3 | 1.2.8 | 5000—200|— Hörter ‘1896/34 1.4.10 E 94,80G R N e Pfandbriefe. do. fleine| 5 | 1.4.10 |90,00bzG | Baver. St-Anl. Int 4 | 15.11 5000—200/104,6004 | Snowrazlaw 1897/34 14:10 2000—200/94.80G R 6) do. do 1892/08 9 | LLT s9000b4G C Dos do. 3x1) veri. /10000—200/99,50bzG Jena E 1910/4 | 1.1.7 E 920B d v. 1905 XB A «L. 00G do. do. Éleine| 5 1.1.7 190/006 do. Eisenbahn-Obl.|3 | 1.2.8 | 5000—200|—,— E A S0 E E o do, do. amort. 1889 4 | L1.7 [78,50bzG do, Ldsf.-Rentensch./34| 1.6.12/ 1000—100|—,— REE 0 un E E A do SITA Er A A E S TObz do. do. mittel 4 | 1.1.7 178,50bzG Beniyw. Lünen S 00 200 bo. 1898 ut 1910 | 117 | 2000 800/10350G SLXILXIV-XV1 a N ‘1890 4 | LL7 [775b4G L O “r 7 c L e B Í . 0. x T 7 J z Bremer Anl. 87, 88,2034/ 1.28 | 5000-_500/98,25bzG E E R I s 97 50bzG u. XVIB, N UU E do. do. mittel 4 | L177 [77,75bzG do. 92, 98/31 1511| 5000—500/98,25bzG E nf. 1906/4 O E 102,60bzG C antivf R V x | verschieden |95,70bz Do LODO: kleine| 4 1.1.7 177,75bzG do. Po 5968 1.4.10] 5000—500/88,40bzG bnigóbrg. 1891 939934 1.41 S A S E do. do. 1891| 4 | LL7 [77,25bzG do. 98, 99/33] vers<.| 5000—500|—,— do. 1899 unk. 1 04/4 | 1.4.10 D 101,70G do. unfo. 1905 IXBA. Jh 80G do. do. mittel| 4 | 1.1.7 |77,25bzG Erb Et 1893/1300 31 1.4.10| 5000—200/98,75bzG M s aen 8 E do. do. fleine| 4 | LL.7 |(726bzG da: -169914 | Lau 5000—200188,80b5 O | Gama s 190 10731) 1410| 1000200 2500G 1A VA Via Ly | yl Ves S E O E S —200t—,— E. n ¡ L , o. itte 17 |—,— do O C2 2000 00 LichtenbergGem.11/4 | 1.4.10 2000200 101,75B TXA,ST-XVIXVIT | 34 | verschieden |95,70bz o R Me a A do. St.-Anl. 1886/3 | 1,5.11| 5000—500|88,90G S Liegniß 1892941 B Eb Reiitenbriefe. do. do. 1896| 4 | 15.11 |77,00bzG do. amortisabl. 1900/4 | 11.7 | 5000—500[104,20G E N EOE Ld O 1,40G Hamldperié B O S do. do. mittel| 4 | 15.11 |77,00bzG do. do. 87, 91/3x| versch.| 5000—500]99,10bz3G ss R E O0 C Se, U Sd O E do. do. fleine| 4 | 15.11 177,006zG do, do. 93, 99|32| versch.| 5000—500|—,— aeg 0d 3x L E S ¿G H d U i veri Ae do. do. amort. 1898| 4 | 15.11 |77,00bzG do, do. 1897/3 | 1.6.12 5000—500|89,10G E Un O E E I A E E E E E do, Schahanweisungen , 5 | 16.12 [94/60bzG tb. Staats- Anl. 95/3 | 1.4.10| 5000—200/87,50bzG Sade gur : und N. (Brdb. L O o. mittel| 5 | 1.6.12 [%,20bzG Eib.-Schuldo (32| LL7 | 3000600 do. 18v8, 1894 31 veri 2000 200/94,5063 G N L N veri 30000 fe Rust EiAt Saite S 2 (80 P (4 ifb.- Uuldv. |: Ae ( 15 Ñ c f b . O A do. tons. Anl. 8632| 1.1.7 | 3000— 100/100 )20bz Mannheim 7 E E Lauenburger A A L S do. Helite O S e et es r 84 1.4.10) 2000 S750, | do.1899,1900uf 04/05 L versch. 5000 200|101,90G do, 2 188) verih,| 3000-80 |98,/5G do foni. Anleihe 1880 ber| 4 | 15.11 (99706; S-GothaSt.-A.1900/4 | 1.4.10| 1000—200|—— 29, 1901 unt. 19064 | 128 | 5000100102406 | Posensche S R O00 10300G do. ler 4 | 15.11 |-— Sachsen-Mein. Ldscr.|4 | 1.1.7 | 2000—100|—,— Mülheim Rb. unkv.06 2 1210/1000 SOIOTEOO Preußische R ee S0 A d S I Ut G —— Sächsische St.-Anl.69 3x| LL.7 | 1500 u.200|—,— Mi P R B S A o E E E do. Gold-Rente18848ru.41| 5 | 1.1.7 [E St. - Rente|3 | verich.| 5000—100189,60bzG ülheim ae S {| 1.4 (5G Rhe Ret (A P O00 SO do. do. ler| 5 | LI7 |-— do! u August O 89, R Vilinchen 1899 1505 fi: La 2000100 06 10beG H e 34 verd 3000—30 |— B do. Axl dele uit. us: 4 ‘1.3.6.9. 1N—— Schwarzb.-Rud. Sch.|34| 1.1. : 5 9. : L « Anleihe 29er 3,6,9.121—,— SU S ToUOIL | TL10| 2000200] E D N n N 34) verih.| 5000—200/96,30bz Cu E 7 Rd O 163,006 do. - do. 5r u. Ir 4 |1.3.6.9.12/—— Weimar. Landescred.[34| 1.5.11/3000 u.1000|—,— do. f h 1880, S S 102,90G E 31 | verf, Ae 20G do. do. 1890 IT. Em.| 4 |1.3,6.9.12]—,— do. do. unf. 1910/4 | 1.5.11] 3000——200|—,— O I 2000—200/95,30G eil S A E R do. do. IIL Em.| 4 |13.69.12/—— Württ. St.-A. 81/83/33] versch.| 2000—200|—,— 34/ 1.1.7 | 2000—200/95,30G eswig-Ho Mae 41 —8380 1103,00B do. do. IV. Em.| 4 |1.3.6.9.12]—,— Brdba, Bt I Ei S000 100 Ms: 4 1899 V, E E U ESZE 341 versch.| 3000—30 198,60G do. do. 18934 VI. Em.| 4 [1.1.4.7.10|—— HanPrv.1V,VIT, VIIT|3 | 1.4.10 5000—200|—,— Naumburg 1900 uk 02/4 L1.7 | 2000—100|—— Kuok-Gunz Tf E S D O, ä dna: 3x [L1.4.7.10— do. do. Ser. IX/34/ 1.5.11/ 5000—500/,— Nürnberg 1896, 97, 98/33| 1.5.11] 2000—200|95,40G Bad. Pr-Anl. 67 1 PES 800 [141506 do. do. Pr E S6 3 1125.81 do. Do S E O O do. 1899/1901 ut.10/12/4 | verich,| 5000—200/102,606zG | Baver. Prämien-Anl.4 | 1.6, | 300 [1555082 do. E e e Oftp-Prov. T IX L | 117 | 5000—100/102,90bz Offenbun a.M. 1900/2 | L17 | 2000200 101,508 Braunschw. 20Thl.-L.|—|p.St>| 60 |128,50bz do. .EA. 89 Li 25u. der 4 [1.14.7.10/100,30b¿G Pomm. Provinz. -Anl./3x| 1.4.10| 5000—200|— R 1898/34| 1.4.10| 5000—200 R San, Thies. 3 R 150 1330 do Do c n O E Posen. Provinz.-Anl. 21) 1-1-7 | 2000—100|87 125bzG Vforibeim 1895/33| 1.5.11| 2000—100|—— über do, (84/14. | 150 j do. do. Br-Ir ult: Aug: —— Do. 3 | L17 | 5000—100/87,402 do. 1901 unk. 1906/4 | 1.5.11} 2000—200|101,60G Meng Ae [7 v-St. 12 [27/306 do. I 1891| 4 |1.1.4.7.10|—; 8ibelnpro.-OITLIV 34 1.4:10| 5000—600/98,50bz Pirmasens 1899 uE 06 117 1000 |101/60G Oldenburg.40Thlr.-L./3 120 180,503 do. Staatsrente S. 1526 4 (1:3:69:12|95'906zG do: VeVIL 31 14.10) 5000-500198 50bz Posen 1894131| L1.7 | 5000—500/96,00G D ADI enb T E S 12 du B U NUAi Es do. X, XIT-XVIL 34| 1.1.7 | 5000—200/98,50bz do. 1900 unk. 1905/4 | L1.7 | 5000—200/102,10G E H do. Nikolai-Obligationen .| 4 | 1.5.11 |—— do. IX, XT u. XIV/3 | 1.1.7 | 5000—200/88,60bz Potsdam 1892/4 | 1.4.10| 2000—200/102,50B Obligationen Deutscher Kolonialgesellschaften. do. fleine| È | 15.11 [e Po V 4 1.1.7 | 5000—500/92,50bz Regensburg 1889/3 | 1.2.8 | 5000--500|—,— Deutsh-Ostafr. Z.-O.l5 | 1.1.7 | 1000—3001108,50bzG do. Poln. Schah-Obligat. 4 | 14.10 ¡—— do. XIX unk. 1909/34| 1.1.7 | 2000—500|— do. 1897/3z| 1.1.7 | 5000—200/94,75G Rd 2A do. fleine| 4 | 1.4.10 |—,— do. XX 4 Le 5000—500 108, 506;B Remscheid 1900/4-/-1.1.7 | 5000—500/101,70G * Ausländische Fouds. do. Pr. Anleibe 198 5 L17 SOGOLIE N H eydt 1891|3x| 1.1.7 [1000 u. 500|— int «Anleihe .| b | 1.17 |-— 13, Sl.-H. Prv.-Ant. 99/3t/ 1.4.10| 5000—200/97,10bzG port V-1900 utf. 05/4 | L4.10/ 2000--500[10L,75B e S d LT do: 5. Anleibe Stieglih . .| 5 | 1410 [<2 Westf: Po, “Anl. 11/3 | 1.4.10| 5000—200/88,00 Rirdorfer Gem. 1893/4 | 1.4.10/1000 u. 500|—,— do. Ta O S ‘00bzG do. Boden-Kredit 5 | LL7 [117,00 et.bzG- da o 34/ 1.4.10/ 5000—200/98,80b Rosto> 1881, 1884 3 1.1.7 | 3000—200/95,40bzB do. do. abg.tl.| 5 | L1.7 [81,00 do. konv. Staats-Obligat. 3,8| LL7 193,50bzG 111/4 | 1.4.10| 5000—200/102,90bs do. 1.1.7 | 3000—500/88,00G do. innere. 4x | 13,9 [70/60bz Schwed. S t-Anl, 1880| 34 | 14.10 |98/40G Westpr. Pr-A.V u VT 33 1.4.10| 3000—200/97,50G“ Saätbrüden féöe Bl 1.4.10/5000 u.1000|—— do. o. fleine| 44 | 1.3.9 |79,80bz. do. 1886| 31 | 1.6.12 |96; 60bsG do. do. VI/4 | 1.4.10! 3000—500|—— St. Johann 1896/3 | 1.1.7 | 2000—200|—,— do. äußere 1888| 44 | 1.4.10 =— do: o 1890| 34 | 1.3.9 [96/90bzG AnklamKr.1901ukfv15/4 | 1.4.10 /5000—200/102,60G Schöneberg Gem. 96/3| 1.4.10| 5000—500|—,— do. o. 500 £| 43 | 1.4.10 |72;10bz ; 1888| 8 | 128 87/90 Sndrb.Kr.IMukn.084 | 1410 O Too | Solbcen 1859 ut 104 | 1410/1000 u. OOIIOSIOG | do O fel <4 | 1410 [260bi Steh, Gans E S I LIOS e towerKreis unk.15/4 | 1.4 D olingen U L U o. o. kleine s A D do, do, VID3z| 1.4.10 /1000 u.500[—,— / Spandau 1891/4 | 1.4.10 1000—200[101,75G do. 189 E E A1O 65 30b1G Serbische amort. St.-A. 95| 4 | 11.7 167,906zG