1876 / 71 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

f

1

zum Deutschen ne un0 vi ger und Königlih Preußischen Staats-A -Auzeiger.

e T0 ini Berlin, Mittwoch, den 22. Mürz E 1876

G Beriine a R S-A Aer In dem E BWörne VGnn O E c e 22. Aar E E aud nîcktarstlioken Sn nto sind die #Wäüez 2826, ! ot E amtlichen gehórigen Effe} ten rennten Coursn in cinen amtlich céterr. 250 F Do. F Rubriken E ugattnngen ges E 20gen T is. Kr E Fl. 1854/4 (01 aa E A“ am (esellschaften E A ‘bezeichnet. - Di Be vicut Oesterr, pr am 1898|—| pr e s165 COB E es Ar m A3 )ie in Liaui L¿O0TT,-= S8 üg 2 e E E R E Amzterdam Len Woeohs6l ines Coo E P da. äo, A E E 336,20bz Thringor Lit, À, r L PIIE E A E A . 1100 Fl. (8 T. ester 864|— | pr, Stü 4111,00b ür, ne il 4 U ge: Sg 100 Es 8 T. | E d Staat Anleibe 6 Ú/L Stück L do. ¡eno 70x | (5) G) | 6) 5 1/1. [135,90bs B s Es 1-5-4 E m Uagar, Gold-P| kleine(6 1/1. n. 1/7./77,70G drr 2 A 1/5, /109.75bz G Cöln-Mindener s 8. T. F0o1d-Pfand 1. n. 1/7. T; (gar.) 1/1 / Hell VL E R E Hos 2e Stxr1./3 M /4 E E St. A “kat 1/3. u n. 1/9. 162506 E t-Lusterbarg i 4 43 1/1 99.10t. s-Soranu-Gubener = 6 1/4.n.1/10./95,50bz G G A j . Sis i ( n3- F 3 ¿d —_ / L, Üc . / E S D OE Ee L none fe Va s [nSccEdzeS) Wb Mus In 6 samt ate RE E M T loro Veo P 6 e Ala N B (E E E li E Ne 9. do 100 e 10 T. ly ae, 7c do, IL, Bn R 2 1/6.2.1/12 09. arlL.Dresd. &t.Pr | (5) ves O E ¿60D M r.Mgd,-Host. [1/1 u, 1/7. 93.50 Es . F 2 1175 H do, Qa C. A f adBi {42 92,40 B T n T. E Cürkisch P "” M 43 1 E m , G Petersburg . „100 8 E (4E) 74,40vz ege ge f 6 Da T 1/5,91,106 Cen ded ©) |5 | 1/7. [71/50bz G MacdeL Halkeratgäter ‘44 1/4. L L PEIIE Warichan 100 8. R./3 s (6 aas 80bz Italienische R 71, 72) 5 5 [16/2.5 1/8./91,25 B Hal.- E (5) | (5) 5 1/1. 82 50bz G âs, von 1865 4 1/4.12.1/10. E Bankdia Ko 119 100 S. B. 8 T tz R [2650007 0, Ta Tabak Oie 18 5 1/1 Bs F —,—- Tatin L: a »| 00 4 1/1 21 0)bz G S l B 1865 44 1/1 D ar e T le, Bai Ca I Lee [n a 1E E De M Eu [L sf B S Ne S1 Pr “Sgr 4 Tom! A C n L a 170 bz B tiagä-Halbst B. D. R 3,00b2 D. -Leip E E 1202 E. Dakutan „Soi 2a A tandes f Pie an iel 4 E N O E uts e] 84 08 1/1 (6406 (uet n M A 4 Ut 0 ava lay 6 Stück . E ARGLEZ g 4 alier 2M L Ge 5 1/5u 1/ ‘Uz, Z s Aue „ZEusch 2 5 F - g .90bz 5 do. [1/4.u.1 10./ , overoigns pr va E A 9,56 G Lt, 20 d Vis Regk 9.u.1/11./—,— - E E E Ie: M 75bz G wee Crd R E E S 20,43etwbz nas Centr - E e a 1A Obezlans! E sl V | Z B] de 2 59b -Ensch T < : I Delizra pr. Sei E 5 O ITeehs L O ‘ontr.-Bodenar.-PE 5 1/1. E Oator B "ep = 6 | VL 36,00 1 Niodorzch] -Märk. Si. gar 1/1 L ois E E A D R do. ‘ae186218 8 11/3. a. 1/9. I R. Qdoerufer-B. „| f S E 9,00 B N M Ok à 624 Thlr d |1/L u. 1/7.19700 G â E 4,16G o. Engl, A 3621 5 |1/5.0.1/11. S Ebenda . __| or | F /1. 174,50dz G blig. I. u. IL Se 1/1. u. 1/7.19 s Fre: da BEeE E T, Do: fun, 4 1870 . S x E CTAL 101,10bz 8-1-6 Pl gt “Fr. (5) e i 4 110,00vz2 G O ; z T, De, É 1/1. t, 1/7, Le SE a O 394,25b- 0. C0n891, äs; (7/5 1/2. T ilsit-Insterb, 5 A: B G Ca E T Ter |4/4. 9, 1/7196. Franz Tai L E is Taipuié 99 85bz H D “D 1879 L 9 [1/3. Wi 1/9 O Weimar- ga U S) e 5 L A E Lit. N L a. 1/7. a0 estzcroichscho anknoten E D D 1878, 35 E12 99.80bz E Bredt E Es Pr. f 7 S Thet bz B y Lit C B4|I/L n. L co, Silbe pr, 100 FL [176 3 Ln E [1/6.u,1/12./99,90b S) sch. Bt.Pr7 1 ZO 7 0, it, C. 4 |1/L. u. 1/7.|92,50 de. rgulden ur. 176 3052 . Anleibe 1675 5 (1/6.0. 1/12 5 U 1 ¡Lp Z-A-MA f R E E aas F i. [104 251 ¿ M D U, 1E 32 50 G nzitachs Benknotan De 2s 100 F |— “Cs D ; L E 7 21/10. S S Baglhahn Bt: F aut A 28,00 do. e: b E 5, 11 a5 92506 F pr. 190 Rubel. |265,5 | odou-Krodit J}. [1/4:0.1/10./93,0Cbz G S |Baal-Unstruthe L 1/1 L “e it, F. 411 185,90 B denn Li E 10. L E? Va P (n s (46 L O s-Ánleihbe e , 43 1/4,0.1/1( de êo. de 18661 |5 1/1. u, 1/7.11 178.01 Alrech En, 0 [8 /1. 169 50G âo Don Lit, 1441/1. mucega do. é 14 uy /10. 105, 10bz , 5, Anleihe Stiegl 15 5 1/3. u. 1/9. Lo Am echtskahn , ,| 2,: (S | 1/1. [51,5062 “bg Ém, v. 1869 /1. u. 1/7./101,00B Btaats-Sch e R 59,70B A a de De 5 |1/4.a i 1174 9Ibz T et, -Botteráum| 6,5 7/0 5 L1G. 7 ta F PA do: v. 1873 ¡d 11/1. n. 1/7./103,60 ILE, Wut idadléins i 31 1/1. 95 70bz do Poln. Schat 0 Bo |5 res / 0. 82,90 G usgig-Teplit W| 6,539 | —— |4 1/1 . 7117 80bz 9, do. v. 1874 14 E U/TE „60bz G i, N 7 192 9: 5 ae An 1/19./97.7 Baltisc! a 98 1, 71110 75bz G de. 4 44 1/1. a. 1/7. —,— Oder-Do dee Scbuldy. 13 / M: 1/7. 93,951 do. do. Z0 011g 4 [1/4 T7032 B 28026 (ga D 4 | 1/ 5bz G J (Brie N B, a, 1/7 198,0 >oichb E A 51) Kl Ln 1/10 Bö. West D 8/3 E x do. g-Neisse (7.198,00 Berliner ile 4 1/10. 1 1/71 101,50 “6g Pfäbr, IIT, E 1/4.u,1/10, 8600B Ber Geri g) 2 5 5 M L ‘aas do. C -Oderb ja 1/1 e E S ais âe. f. è| 1/ 1 1/7, 01,50 G rieg x: 260490 A | L e E E 2 Br L E Va (3 : [2 1/ u, 7 78/75 > de, N L E | (t. H Gölno do, u, S de. Lia E So fj t regt-E iev- Ü |— |4 / ¿D U iede 5 L/K, / L ae Cölner Stadt-Anleihe 3411/1. u, 1/7. J101,7óbz i SudCPN J Ge 1/i2 68 oer U leh S do. (8 L SHl/L u U7I630G, Lf E: iri 1 a 1/10, On d p Pfdbr. I./5 Uen 68,49et.bz G D Westt t 010 14 1/1 7 91,50 G 60, L E 0)4 1/4.0.1/ 16. 76,39G K, f ¿ Berl, K L u 1/7110 A Türkis (f 0, IL 10 174 09G TBNZ Jos . G16 Le Lu.(HL1.90b8 B ân, Em, 41 1/4. ul 4 „— L i; Berliner i 43 1/1. u 1/7. 1,00 B AA Ce Änlei! ne 18 ¿G5 73 5 z Gal C yE {gar,) 5 E, I 1/2 u 7. 68.00bz x Ogtpreus 8. T. Em. [4 11/4. /10. 99,25 G l Me 7 ; E 4 N: u, n YRG de D 2 1/1. K h 16 20B datharai. B) gar. A 0 E 1/1 LA S7 TSDE 25 8 e: B t 1/ 1. E 99,25 G Lendschaft. Centr: 6 11/1 u. 1/7/1106, 1 „Jo, KEleine/6 O aach.-Oderb. (6) | (6) [6 1/1n. 8400à84,50è 0. 15 “F L T 1/7 10608 | (Ain Loe rolle 6 [1/4110 [96.00 Livhi-B. O%g) 9 @) 6 1/1 1.790,60»: G |Rheiniache L Ea do, nene . 1. u. 1/7.86, Id 0 IOO Looze(IOT. a.1/10 ¡36,00et.b üttich -L a9 9 4 1 uTBOONE G E do. e S 7 [L n. 1/7.[103,5 do ue . 3841/1. u. 1/7, 86,00 bz O, Bodéntt J 2 Px. Sbüc K [4 r zG [Main imburg D S 1/1 u.7.1178 0b: hof do. II. vou és [1 - 1/7./103,50 G : | 98 20h: S ck [40,10 G [ainz - Ludwigs) C 4 | 1/ 178 ó0bd3 B S Em. v. St. g /1. u. 1/7.]— e Wh, ns 4 1/1 u. 1/7. Mans Gal, ARTOR, SE C 1/5.2,1/11.|89,0 x EHckLF gsh.| 6 | 4 /1. 123,75etbz G * âo, ITI. Ex àr: 3 1/1. E T AN V Benulónd wt S 1/7 102,906 Mien Tak Silb. Pfdbr. 21 1 L u. 1/ 7| Siri Oborhe A bs E 4 U 99,75bz du 4 do. N E 60, 11/1 ‘u, I. e ial ¿ 4 V e: 95 00bz Now-Lorsoy «Pfandbr. M N U: 50/00bz Ge Data d 1 3x 134 1/L. 10810 do. e 7. 1865 64, 4 1 .n.1/10. A S U 6 | « Ulle I an! 4 S E 7 3 A A gn i N Q, Q Ï / J „(regie : E sam A S uned U A L E lmona ie La e Ernt ° [4 , Á d; U F I aunsg s L | Cuprgt F R 1. E -N Ä ° D, S seommenito 211 8 1706258 [p do. do, Tpbr. 7 T n 7G Bach “Prd: ie) M f M1 L L ‘in-Nuke v.S. gr:ÏFra 41 11/16/1083, R _ N /1. u. 1/7.185,25 eutscheGr.-Cr.B L 1/1. u, 1/7.9: ;,60 B Rumänis gar. S 9 9 u,7./56,00et.bz G chleswig-Hol m. 47 1/1. n. 1/ 1102,40bz L do 4 1/1 / Le ¡20 o C „Pfdbr.|5 |1/ a /7. 95,75bz G B: e Es 0 & S) 1/1 u.7.152 a Z Thüri 5lsteinex . .|4 U, 1/7. 102, 40b “2 DPoaen Se 41 Ú/ . U, E P . rückz U L/7 ? (r 188 _Btsats5 B _— [4 10bz G inger I. i *(1/ 1 u 7 Z CHIS sche, nen 11/1. u. 1/7106 h: do, Hyp.-B. P . 110/44/1/1 /7./103.10bz Bahyr b. gar. 54 | | 1/L 124,505; do Serie 4 |1/ E G R Ctr PBeN, LREL Ry 44 1/1. n. 1/7./96,60b eis. Unionab,| 5 1/1n.7,/107, tr n L. u. 1/../94,00 anten mes E S Pes El O Frey El B 07,252107,40| do. III. Seri IGIVE «Bs G a che . |# (1/1, u, 1/7 g IZ 8.-Lothr. Bo, 441 /4.n.1 j 01,0022 G Südäat, D O0) | /1. 18,10bz2 G L do V S e O E S a do. e DEL/ U A Hanb.Hyp. R u, C.-Cr. {t /10,35.75bz G Turn (Lorab.) .| 18 1/1. 117,25 S do Roe A n. 1/7.493,50 Œ do neus , d U, L/(|—,— Kru yP. entenbriefe|4 L E y &- -Prager 1 bara 4 11/5 u11 7,25ebz G D x . A Sorte E E 41/1. ü, A 100.5 Qi : A u. C, e Ÿ ppsche Obligat 11/L u, 1/7 M O & 4 E R 09. e Seri .45|1/1. n. ),20bz e ete ate S | wu e l So E n Ls me B L . U, e [T.—,— Da U G S á 22, Wie iti [5 |4 , Z 36 H j , L estpr., ritter C. 41 la V7 101 ' P de. Hyp. Pndie A. Vami/l0 156,30bz | Bis O R 1/4 u10|—,— ü übeck-Büchen garant, F 1/L. u. 1/7123 50 G A P # 1/1 u: 1/7 0 00e B | do Hyp .-Br. I. r2.120 5 1/1 1.1/7 Os minaaia Frit Akílin E s L Ee S L T 100,00 B S do. * 1/1. u. 1/7194 75 : Liu, V. 5 L u, 17 191,50bz G en Mestrici E ¿n Obige j do, 18' u. 1/7./103, do. A 421/1. a /T.94 Tobz do. 12. 1105 (7.195.756 d “richter . i hilgation âo, A 75/5 (1/3, ( „00bz G T Serie. An. 1/7./:01,6' E 1/L. u, 1/7. D E S H R, | Werrabal 9. 4 2. 1/9./102,70 4: 0s “1 N u, 1/7: R N Es 0 1005 1/1. u. 7 N L da. L Lm.) bs Mes E at I. Em. . [t/V/&.1/10. de G ris Néilandaoh 4 Au V6 100.80b ep Hyp. Schldsch. 48 {1/1 u. Tas 90bz Bergisch-Mäürk T im, 5 |1/1. u T 25 G Drs achts?ahn ars L u U E E A 95, 75D E u 1105 L u 1/7 (10000b@ [2° do. _IL Ps - e eal N f L s 17.07 50s do; do. . .44/1/1 94 75bz do. doe, rz, 1005 N 103-40b1 Q âo. F Rd 7 0 au 4141/1, u. 1/7. —— Dux-Prag neus . . 5 1/4. a, 1/7./57 50bz E na n 1/7,/101,068 2°, Ork, do, 711544 Bus s 10L0OR A [4° do, Lit B do, T C 85,40bz B P R 10. /50,60bz G g Poramarscho n E Ito do. unkdb, var. L U 1/4n1/0 [10026 D M G e e R O L S ents S |Posenscbe ...... 1/4:u.1/10. e 0. do. d 5 05 1/L 1200,25 G d N 44 1/1. n. 7.176,20 G nfxirohen-B 5 1/4.n.1 73/10 1 e E Ee 0,197,00bz d e 1872,74,7 u. 1/7.1106,10 d V, Ber... 1/1. n. 1/7 |—,— Gal. C arcs gar. /10./73,10 G Q asischs 4 [1/4,0.1/10.9 o. do. del 5/44 1/1. 10G d B e AR 1/1 S arl-Ludy, 5 1/4.u.1 1 , a: a Weh 4 1/4 97,00 B Pr. H 872,73,74/5 u, 1/7 198,59 E A l . u 1/7,/96,90b: do, do, rigsb. gar. 5 /10./60,00 B S Hanne u. Westpb, /4.a.1/10.197,06 yP.-Á,.-B. Pfandbr 1/1. u. 1/7 |1 IONE . V Ser . «4411/1. n. 1/7196, 2B d gar, 11. Ém. 5 1/1. n. 1/7.182 S | Hannoverscbe 4 [1/40.1/10. (C0bz G do, 4 E 01 50bz do, Anoh -Düreti. | Vin n N 0. do. gar m. 5 11/1. u. 1/7. R 8 Säch r k 1 99,10 G Schl 9. 1/1. n. 1/7./99,00bz G do üsseld, I, E /1. u. 1/7.102,5 do. d . III. Em. 5 /7./79,40b ca sische /4.0.1/10. j es. Boder 5 1/1 u. 1/ I,CObz G « äo. w.4 1/1 Lu .50bz B 0. gar: J 5 1/1. u. 1/7,17 Z “S 87%, G 4 anl 96 50 G do. er.-Pfodbr.|5 1/1 . 1/7./100,00b do “de iL Em 4 L 2 1/7.|—,— E V. Em. 5 1 /1.177,50bz xEdlenwig Halen 1 1/41/10. 97:40bz ade V Jeu He al 41/1. L T Se BOR O Düsseld -RIbE-B Em. 44 T E N Gotthnräbahn Iu. TL Sex 1/2. n. 1/8. $080 G ische Anl | 1/401 10 196" Z 0 â 1.- es 1/1. Y . 50bz B äo, d „Prior. 4 4E 4/4. 5,23 G do. Or, 5 1/1. a1 S A Sb -Biavab- “ca 58 A L u, : 77. 96,90 G D M 58 ERE FISE 4 1/1. G T. E i Demi ‘goedtT E r Ll  I a E R L 4 2 / Sn 10; 38256 : 0 9 1/3. n. E ocklen? S [1 A J at.la |L/L u, 7 x Ferd. - Nor r. Zinsen.(6,0 Bayorische Aul Je 187 4 1/9. n 1/8. e do, E br. 5 S 17 102,50G ¡4 Nordb. Fe DeN Sor, 44 L 4 U 98'50 Laon -Odrberg gur: a5 1/5.0.1/1L. f U ae Cout. - Ten E n. 1/7194 80bz StiddoutschoBod. Tr ri (g 1/1. u. 1/7. E 0, Buhr,-G-K. G1 I A A 1/1. u. 1/7. A et dgie A E 5 F u. 1/7. 3 S0etwbs B r Anleihe d L 1/711 ; 0 Ä 5 1/5 n.1/11.10: De de T Sa {1 n. 1/7. S Pils -Friedlander . . u. 1/7. 206 Zaraburger S e 1874 44 100,40 El 0. rz, 116/44/1/ /11.1102,25 G do 4 . Ser, 4 11 O e Ss eRr-Priecen . . ./5 [1/401 ,00 B Lothzin taats - Ani. 4 [1/3 102.50bz senbabn-Sta /9,.u.1/11.19 \ Earlin-, o, ’H.S [l u. L/T7.|—, Raab-G 5 | /10.|—,— gar Pro 1/3. u. 1/9 2,90bz N SARL Rang Gul 3.00G in-Anhalts er. 44 1/1. u. 1/7.195,25 raz (Präm.-Änl.) 1/1. u. 1/7 Meckl, Risb, S E ns Dir, pro (187 and Stamm-Priorliäts-Akti L A L A «E L aua E e L ail) 15/4. n. 10/76,00ba Pr. A: 18694. 1 U: 1/7 39/506 M S: 1874/1875 K Dedentan Bauginten B el “Lit. B f 1/1. n. 1/7./99,10G Ung. Gali E D 5 1/5.n. 1/10, E -Anl, 155 2 1/1. n. 1/7 5 0na-Kieler P S 4 | 1 L ezlin-Görlitz 43 1/1: * 7199 z. Verb. 5B. S u,1/11./7 Í Hess, P o à ¿00 1hl, 35 . 1/7 |96,80 G Berg,-Mä O E 1/1, 123,75b âa, G (0 [L . 9, 1/7. 99,10 G Ungsx. Nord Bl 5 1/3. n 2,40B R 7E zl E A 42 4 U/L (113 60bz, à s E O Ri E l D L E Pr.-Anl. —| pr. Stück 25 90 B „Anhalt, 4 | 1 actes E U e ab /4.0.1/10./58,2 de. 35 F de 18674 1/5 ück 257,00 B Borlin-Drégden 8L| 14 | /1. 182,25à82 Berlin-Hamb it. C. „i144. 93,006 k], f S 0, (f M .5 1/1. u. 1/7 ,20bz Bayera Ÿ 1, Obligation. E /2. U, 1/8121 75b O z 6) i 1/1a,7 110,80 „TDbz do, rg. I. Em 4 / n,.1/10. 91, 69B L, J Vorarlber E, Em.'5 1/1. . {7. 56,20 G Bayorcho Präm.-Anloiho 4 pr. Stück |138 Qa ben dge r N L P 199,60bs. d IT. Em, 1/L u. 1/7.|—,— 2 T arabarm Gluemon it on “5 3. a 1/7.64,60bz } | G0bz Q. 4120, E Tg Czerno /3. U, 1/9 Geis G E S oan, 1/6. 121,00: E E M 4 | 1/1, 144,00b B--Potad. IIL En.(6 1/1 n. F do. witzgar. 5 [1/5.0,1/11./65,00 Dessan ind. Pr, - Anthoil 34 pr. Stück |82 ob Borlin-8 Magdb.| 13 4 | 1/1. 173 e do, -Magd.Lt. A.u.B\4 1 1. u. 18 103, 50G o. gar. I, Em. 5 1/5.9. (11.165,00 G Goth, J St. -Pr.-Anleihe! Hi 1/4.u.1/10 109 10b Br. ir dgie 8 9h 4 | 1/1. 77 A a Lt.C.. 1/1. u. 1/7, 92.00 Kl, f do. gar, IIT. Ero./5 1 8.1/11 |69,10bz | j „10b: K dias bz 6. 4 1/1 / G IV. 16 /5.u.1/11. do, E Präm, Pfdbr.|5 2 1/4. T 506 E -Freib. . 4 1/1n.7, 129,75 do Lt. D. . 42 1. a, 1/7. 90,70bz B Mähr .-Schils Ema. 5 11 5.0.1 |60/50bz G S A UR AibaN, 1/1. n. 1/7./109/40 b Mindener L L D E A do. e R E 96 25 E O E A TUl-L 9 (1/1, S fie A 1,002 do. E. 44 1/1. u, 1/7. & 0 a Al Bal | a 23 Lüheckor Lopsa p.Bt, 3 8 7. S E EEL Ou, & 5 L E j E State T P 4231/1. u. M B 0E E Stsh., alte Zie (8 E S ee Tédás 34/1/4pr.Stck E Ur nov,-Altenb. | 0 0 4 | 1/L Ste L II. Em. gar, m. 4 (1/1. u, 1/7. 101 dS do: Ne do. 1874 |— E 319,50bz G ou, g Prm. - Pr | 12 [7340s (Mgdb Halben, | 9 0 4 UL [17006 lo. J Brn. gar: 81 4 E 2bs B |Oooterr -Frana, Staatab. 9 1/8. 5.1/9,s809,25h Limmer L p.88 | 12, ¡02,90b a ins ll 1/1. |22,90bz do. v.8t. 0.1/10,/92,60 taatsb./5 1/3. )9,20bz N S ,: as 4 „90bz ¿V gar./44/1/1. „60 G Ge do. II E n. 1/9,197, do , rückz. IS81) E (6 i 1/2. 138/40 Z de eipzig. 14 | 14 1/1. 68,95 do Me 4L u. 1/7. 103 00b storr. Nord m. 5 1/6u1 00bsz . do. 6 [1/1 40G . gar, Lit. B 1 ,29bz . VI. Em. 3: 43 /1/4.u,1/1 z Ki, f, à ordwestb, / L 97,00b do 1885 ) [1/1, u. 1/7./104,50 G Mnst.-H .B| 4 |4 /1. 1233 do YVIL 4% gar.|4 | /10.197,75b o. Lit. B. , gar, 5 1/3; E z O A 6 |1/5.0.1/1 DVG amm 4 00bz B . Eme. 1/4:0.1/10.192 2G Krökuet (Eibethal u, 1/9./75 0b da. 1885 u,1/11./99,30 Nâzchl Märk rar. 4 |4 /1. |93,50bz Brannsoh d /10,92 40bz B onprinz Rudolf. )/5 1/5.u.1/1 Zz@ New-Y, Bonds (fand. s 6 |1/1. u. 1/7. ,30etwbG |Nordh, rk, gar.| 4 4 |1/1u.7 985 Bresl,S weigisohe . .. /1/4.0.1/10,/97,00b do. olf-B. gar./5 1/4. 1.161 40bz -Yorker Sta S 5 11/2.,5. 101,10bz -Erfrt, gar 4 4 1/1u7| 29 G „Sohw.Freib. Lit. D. 1/1. a, 1/7, ,00bz B 69er zar.!5 1.1/10.168,8Ib do, dt- Anl. 6 8.1 1/101/60b Oberschl.A.Cu.D. L u 7.198,50 B do «Lit, D.44/1, E Krpr, Bnd.-B. 1872e gar. 5 1/4.n.1/10, E Norw do: 1/1. u. 1/7,/101, Z do Ta C.u.D,| 12 1/1. 134/00 Îo Lit. E. P. [1. u: 1/7.|—,— Reich.-P, (Süd- rgar./5 1/4.u.1 67,00ba G Norw. Anl. de 1874 7 dn 1/1008 00B [Ou „Lit B. gar.) 12 E O S Lit. 95.2 L C 1.1/10./66,90bz B Le 1/10. R E .7./142,50et.è do it, G. ul 195,25 G (Lomb, /4.0.1/10.7 Dogned. Stants-Anloihe 44/15/5,15/11 p Outor: B L Q 1/107 1132 50be Fa Ó E A A D T O eins do. d ) gar.] /3 1/1. n. 1/7. 3,00bz Œ , E ias 97,40 B stpr. Südbah 51/107. 32,50bz do, it, H.|44 /1/4.0.1/ ,00& d 0, neue /1. u. 1/7,/240 do Papier - Rent 97.7 R. Ode n} 0:40 /1u.7. t L bz â Tab L D. 1—,— 0.Lb, -Bons,v.1 Sar. 3 1/4,5 1 „TIbz : À e Al, ,70B rufoer-Bahu| 6 4| 3 i 0. ; | do. 9.1876 5.1/10./241,50 4 gubS?: nente 2) 101/18 Obs Rheine a Sf 1/1 [28 30bz 9 |Odln-Mindoner DiEKy Uta Io 0B jo lo rISTLES 18219 E L do U 62. Z Rhein-N gar.)| 4 |4 1/T a 2 â ener L, Em. 41/ /7.198,00 G o. do. Obli =/6 1/3. h 00G 1/40. 1/10. „50e.à40b G |8 ahe ,, 4 |1/4n10/92/00 e. Ns IT Em. 1/1, n. 1/7./100 Baltieoh g. R 5 u. 1/9,/104,00G 62 50e à40b targ.-Pose 0/0 92 00bz de, w.|/5 |1/1. n. 1/5 ,00 G B Gips 1/1. u. 1/7.17 ' 90e, G *) ab sen gar.| 4}4| 41 | 1/1. [16,00 do ag L112 1/7. 103,50b i S 5 1/1. 9,50bz x 117 00ks à Low 112 00e be bs : r E D D 20h Tuben va R n, 1/7./88,00 B à 408 112 00e 191,30 B â0. Em, 4 (1/4.1.1 10 E d w-Âs0w gar. . . 15 1/1. a. 1/7.177, S Jo. 34 gar. 1V. Bn.(d [L/&n. Y 10.(100,0 Ote Rei irlé (S A O 96.60ba E m E S a ctt R D Z u, 1/7.90, . f. [Jelez-Wo : | » E /7.190,50bz E Woronesdh gar. . 28 1/6 u-1/11, 96,25bz £— æ-Woroneech gar. » 9 UE D, 19 A L u. 1/7.197,C0bz

3 f Ta airs

b