1903 / 80 p. 40 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

11%) i. D148 (l ftfr. Nat.-Bk-Vids, f 99uE.1909/4 | 1.1.7 | 5000—100/103,40bzG | Bustherader : Fiilants Kred -V. Oblig. F L E 1501 und 191 4 | LL7 | 5000-100) —— do. I K ROTOET F M E rige , do. G „4 tf E 00. M Nord. Pfandbr Wiborg Tu.U| 4 do: T8é unt 1 P 2000 100/98 006 [Me i224 No: wegishe Hyp.-Obl. 1887| 34 do. Kom.Ob0tukl0i4 | 1.1.7 | 5000.100105.40bz D | Lasan-Oderbers - » ert. Kredit-éose 1858 , ,'tr.3. do. do. 87, 91/34| 1.4.10/ 5000—100/100,306zG | Kronstadt-Harom. , - 1 ft.-Ung. Bk-Pfdbr 4 do, do. 96 uf.06/34| 1.4.10 5000—100[/100.70bzG | Lemberg-Czernowiß 11 Peft.N.Komm.B Pfdb, L 111) 4 | 1,28 [99,50 Dr. Dn. A I} fri | (El oi0S E 11 de. ournal Obl I 4 | 1410 199.75b4G do O/S. se . | ¿C1701 [|—,— 11 do. h 4 | 1359 (9 0et.biG do, 6% U/O|— {1,10 01/95,75bz 11 Polnische Pfandbr. at | LL7 [100,70b do. 81% S/S|—| fr 3. | LG.1.701 |—-,— 5 12 do. do. 1000-100 R.| 44 | 1.1.7 [100/70bzG do. (A |— fr 3. | C1100] —— 5 12 Por af-Monop.-A.| 44 | 1410 |—,— do. aba. 89% ra.125/44| L.L7 | 4000—80 |—,— 5 19. Fr ex. Aur. # 154,10 197,409et.bzB do. do. 4 | versch.| 4000—80 [100,65bzG b do. Are Be eine fr qv. St. —_— do, do 34 ver ¿ £000—80 S s de j do. mittel LL7 102,50bz pr bup-L-3t uty 06 L JLio 5000—100 100,608 S 9, k v ge agt b - r 4 do. de. Kündigungab 1904| 4 | L1.7 [100706 | PrPiBXVIIut 0s | 1410 5000100102001 po. Qhpotbet. abgest. 78) 4 | 11.7 1108; do. XIX unf. 19094 | 1.17 | 5000—100[10200bzG | Szatm.-Nag.. . 5 Do dte-Pfandbr. 83| 4 | 15.11 |—— doXXu 1910/4 | veri §000—100/103,00bzG do. er) 5 do do. 1902 ukv. 12| 4 | 15.1.7 [101,30bz do. XXTI unf, 19124 | 1.17 „1103250 : | SoideS Pte "ide 4 | 115 (0 00° | t I ut BEN L 100 dts | zei . » . | . D, IIDE O 664A do. do. 4 do. do. 1886| 4 | 1511 [100,25bz do. XVIII unf 1908/34 1.4.10| 5000100197 00k 6 do. do. 4 do. do. 1887) 4 | LA9 4—-— do. XX1V unk 1912/3] 117 . PTTMG D D 4 do. do. 1894 34 | 14.10 |—,— do. Klb.Obl.uk. 19084 | 1.1.7 | 3000—500 S dos. do. 4 Ungar. Temes-Bega 4 j 1410 |—,— do. unf. 1904/34 1.1.7 | 3000—500f96 D da, 4 ds. B; -Psandbr.| 4 15.11 |—,— do. Kom.Ob.Tluk 104 | 1410| 3000—300/105,00G do. do, 1894] 34 [L147. do. do. i. Ke.| 34 | 14.10 |92/,00G do. unf. 1907/34| 1.1.7 | 3000—500/100.75G do. do. ult, April ; do. bec 4€ E do. TIT, unf 191234| 1410 100,75G do. do. 1896| 8 [1.2,5.8.111—,— ds Hup-B--Pftbr 74 | L117 99/50bs Scyein. Hup.-Pf.66-85 do. do. ult. April —— dos. Spark.-Pfdbr. IV, V| 44 | 139 [102101B | 83—S....... 4 | 1.410| 2000—100/100,/50b;G i Ri [1471008406 E he Br D E S | doe as ibi verid. 4 , 47. y SLi ina . S. j 00198 50h do. do. R, 4 11.14.7.10—,— S Ra do. ult. T” amma dos E ecents do. «Kom.-Obl./3 pt 2000—1006,50G | SOLYaTIDaIR . - -A dos. do, IIT 1891| 4 [L141 —— Pfaudbriefe Schuldverschreibungeu E un?. 19054 | 1.1.7 | 5000—100[101,00bzG E N Ee 117 (uHS ¿T P | M VEE 20 {io A6 E min » . vi pu f i de. S te S. Las 4 [1,3.6,9.12198,50et.bzG LL7 3000200 - be. ms unf. 1912 4 1410 5000—1001103.10G T altn : andt 1 : E e 2A dos. Nikolai -Obligationen| 4 | 1,5.11 [—— L17 | 5000—1 10398 dos. VIunk. 1908 27 LL.7 | 5000— 100} : do. Feine 4 | 15.11 |—— ver\ch.| 2000—100/39,20bzG SähiB.Pb.Illuk (094 | 1.1.7 | 5000—100!— A dos. Poln. Schat-Obligat.| 4 | 14.10 [106,39b;G verich.| 5000— 100199 20G dos. do. IVunf.104 | LL7 | 5000—100[10350b;G do. # fleine| 4 | 1.4.10 [100,30bzG vers. 5000—1001100 10bzG dos. do. Lunf 0634| 1410| 5000—100199 ds. Prämien-Anleihe 1864| 5 | 117 |—,— vers{.| 5000—10095,40b do. do. Iunf 08/34 1.1.7 | 5000—100199 Do 2 Ba 1866| 5 | 139 |_— 1.4.10 5000—200/101,0065G | G&LBdES Pr L E ) 5000 200/100 80bz dos. Stiegliß, 5. Anleihe .| 5 —— 11.7 | 5000—200[101/50b do. V urt 6.1984 1.1.7 | 5000—100/101,90bzG do. Boden-tredit s 11800b A D G | do Li) 134 veri. 5090-2005, 40G . Staats- -| 5000—200/97,50G do. ITI unk. b. 1905/3} 1.1.7 | 5000—100196 40 and ua 189 si | cs. 5000 200196 Tot do. I unf b. 1597 5 LL10| 2000 100/10) 20a D Bode „Á j d (N) do. do, 1890| 34 14.10| 5000—2 biG E L E 5000 100/100 30 « - 4 Val i. D.14 dos. do. 1888| 3 1.1.7 | 5000—200|—,— do. IV unf. b. 19094 | 139 | 5000—100/102 40G tiseubabnobl Sbiveis Adaenos, 1839 , .| 34 L.1.7 | 2000—2 i do. I unf. 1906/34 117 | 5000—100 G 14.10/ ds. Cisenbahn 182) 3 veri.| 3000—200)—, Südd.Bodkrd. b.S.43 4 | vers. 2000—100|—,— Serbische amort, St.-A. 95 4 141 ? doe. do. b.S.50/34| 14.10 2000—100/98 che Schuld gr. aba. .| 4 117 2 Wftd. Bdk. IT kndb./4 | 1.1.7 | 5000—100/10 dos, dos. unabg. | 4 versch. do. do. Tun?. 1904/4 | 1410| 5000—100/101 fte E) & erich. 1800S | ds. do g u 19094 | LL.7 | 5000—100/102.2 E S t t R LIE de. da, uit April abg 141 a L M p R 1B. 1 as 00B Aachen do. do. ult. April 117 113,50B do. - do. do. D, 0 17 300/102,00bzG Altdamm-Kolb. do hs ult, 29 LL7 E Bruschw. Ldeisb. . do. Adminifir. 5 L17 T de. n. Bene: 19 14.1 da: privileg Anleile 1890| 4 LL7 . privileg. e As do. 400 Fr.-Lose „fr.3. 1 do. i. C. 14.76 ult. April LLT Vier Oi t L de do fe K | Lt H, do. alte und konv. 434| 1.1.7 R da. do. null: Avril, E do, S 48-190unk 0931| 141 R E do. Kronen-Rente ‘4 | L612 [100,50B do. S.301-31 141 ¿f E 1 R April T E NEN s F uf 06 L ril 161,25à - 00% abg. . - 3 | vers Da E Due p.1 T E i 43 | versch. dos. Staats-Rente 1297 | 34 | 1.1.7 19320bz do. VIT unk. 084 | 11.7 «Sl. „| IiDK 1.102 600 260G ? | do.Eok-u.Strb.(100)/44, verich. D E T M. D 3a pSi da T 117 T4, 1000 17676 Bad. Lek -E.-A. (100/44 117 ds. Grundentlaft.-Oblig.| |" 15.11 [—, Leipi. uv: Fu? T0 10 lil LIO2 600 [o iS Brl-Chrl.Strib.4_B/44/ 1.17 Barletta-Lose i. C. 20. 5.00/fr.3.|4 p. St.120,905 ; T Boc.-Gels.Str. (103)/44] 1.1.7 Bozen u. Mer. Sb.-A. 1897| | Lb. [n e r 1 A E i [la | 14] 1000 [0070IG | Gobiena Strßb. (108)/44| 14.10 ds. e T 4 | 21 do VITu?.08/34| 1.1.7 senbahu-S rioritäten. | Det arl. (1 4 Lat do. de. 1888 fonv.| 44 | 1612 MeCH. P. L R E 14 Elektr-Hocbbahn(105) 4 | 1.4.10 de bs. Neine| 44 | 16.12 Da M LLT T L Gr.Berl. 100)/34| 1.4.10 do. do. fine! 44 139 do. IV do 117 S T T 100)4 | LL7 E 2 4} 1L7 do. alle u. f LLT J 4/— 4 | L1 E LONEH L410 do. deo. eine! 4} | 1.17 do. L. L117 T8 14 .(100)/34| 1.1.7 Pudavésier dos. e] 109 MA Sihe Tau 1a 102)/44 14.10 Air.Stadt 88 1000 £| 44 | 16.12 da. do, "Eu E | La N 103)/44| 1.1.7 do. do, do. 5002| 44 | 1612 da!-20- BG , - l Stott.Straßenb.(103)4 | 1.1.7 | E -- r ggds. do. 31° 2 U Ir Ver Eis -BI L 2 LLT| do. de. da 1801/6 | 117 E D B E 4 Bs Westd Eienbbn.(102/4 | 11.7 do, de. do. ult, Apri Ä do: TIG P-1otIIE | LL7 4 | L1 Ausländische Eisenb Ghriftiania do. «vot S] LLT do. do. " 117 4 j 14 Albrechtäbahn es w O 15.11 Suda 1 abire-Lose . . «_fr.3.|4 p, S do. do. unkv. e 4 | L1 do. v a L l LAME . St-A. 91 S. A si | 139 q = 3 G. 4 | L1 Böbm. Nordb. G.-O.4 | 1.17 Helsingfors Stadt-Anl. 1900| 4 | 128 da, 12 4 | LI Dux-Bodenba .|5 | 117 de. do. 2 4 1.6.12 Mittild ulb LL7 4 | L1 do. Il i. Gld. 6.W.15 | 1410 da. ds. 34 | 128 do Tun b, 117 6 4 | LI do. Ti. & 5 | L117 Karlsbader de. á | 1410 da V Ar L117 14 | 11 do. Silver-Prior.|4 | 117 E Di N E |-LUL do. unk. bis 1908/31| 14.10 N do Ce E | LLT G00 s d E . . d a 09 „L. [10000-9200 do, do, 1996/8 | LL7 de. Grunde. B. 111 ey ; 4 | LI Durx-PragerGold-O.|5 | 117 Liffaboner do. 61,4 | 117 Nat.- th-C.- E 4 | 14 do. do. 131 LL7 do, do. feine 4 | 117 : 1.1.7 84 | LI Elis. Wftb. ftfr. G. 83/4 | 1.4.10 Mailänder 45 Lire-Lose s d p, St. da ho 117 1% | 14 do. do. pfl 4 | 1410 do. 10 Lire-Lose , „[fr.3.|46 p. R 117 6 4 | 1.10 do. do. . 90/4 | 117 Moskauer St.-A. Ser.XRV, do. L unk. b, 1906/34| 1.1.7 U 7414 1 L1 1, Folefb Silb.-Pr./4 | 1.4.10 E XXVII ., 4 | verl. d E L117 ARE a 1.4.10| 200 fl. S. I -XXXIT l L ; 3 Y 1.10 C. Ludw. 18504 | 117 0 unkv. 1913 5000 Kbl. [4 | 1L Nordd. Grundk: 117 3 9 4] 1.1 Kais. Ferd.-Nordbabn|5 | 15.11 Feufcbatel 1d me Geis, Rbl. B A ds. IV unkb. L117 bi As i.D14 1.1.02 as p 1 : LEH 1090-106 L Ee ¡é Þ. E « 0.

( Km. Stadt-Anleibe 1 S| À | 14. do. YLunfb.19044 | 1.410 D 0 |—4 | LI Kasch.-Oderb.Gold89 4 | 1.1.7 [10000200 do. do. „Peine 4 14. do. XIkdb.unv. LL7 e s 1.1 0 j do. 91/4 | 1.17 110000—200I10 do. p R EI 1.4. do. Vilunk.h 1.4.10 er . 6 4 Li do Silb.-Pr. 89/4 LL7

4 ds. Heine| 4 | 14 s s : „Pei 4 |— 4 14 Kronpr. Rudolfsbahn\4 | 14.10

Giobolmer ds. 1880| 4 | 15612 do, F uk, 17 rüber .… ._.| 6 [4 | L] d. (Sale 4 | LLI

M Sa Bes 4 | 1213 Nürnb. Ver, IK- ié. Fbnigöbera. A, B! 0 | (01/2/fr 3. Lemberg Czern. ftfr. | 15.

de pa 4 | 156.19 als Qup.- ver. Marienb: 8 [4 | Li Ocft. Lokalb. Ble-Pr 4 | 1

gde, T 1539 ou. Hyp. 4%, iy enh. G f . Eotalb. Gld-Pr.4 | 1

Weectianer Lire-Lose AeR lan do, 4 ; T po. Nordwestbahn „5

do. Jnv.-Anl a E R 2 oen Strabeab 8 |— 4 | 14 do. do. Lit. BEIBI Sul er Stadt-Anleihe 1898| 4 117 Pr. Bdkr, Lia 47 Poi, mene 711114 Oest.-Ung. Stb. alte Bupapeft Daupztzáor. Btl 1812 F, Is i werid. ¿ ch 11 L t 1885 Dinlibe Lange db Hi 6 | 1811 (69h) de. re® 14 110/44) 117 do. Vorzugó-A. 6 | 6 4 | L1 der Giatdes

de L D M l E E do. KIV ut L4id Bee Elten Set] d (ch1 11 R

do. „gBodenkrbpfdbr. gar.| 8 | 1.17 |—— do. KVIT uf 1 L Westd. Eisenbahn| 44|— 4 | 11 do. S. Donau-Re ier. 100 fes, 9 LLT ae as O Xluf.1 L Würzb Siraheat, 6 |— 4 | 14 Dftrau-Friedland .

: vp.-BVer.-Anlei ej 4 11589 do. XX uk 1913 14.1 Ausländische Eisi tamm- und Pilsen, eien

A oll ind Rom E e 84 | 151 E do Kl. / 1.1.7 « 100, Stamm-Prio O EÜR i E RR unal-Kred.-L.| 3 | 1529 |_— do. XV unt Togg/24| 1.4.10/ 5000—100/97,50G 1% i. D, 14 [L] 5 Fcinb.Pard, Silb

al. Hup«Obl. 1899. 14 | 117 [106,70bG de, Ta L 11.7 | 5000—100f96 Boa uh abgest. a) D] [He Südöft, B.

Ital, stfr. Nat.-BEPfdb. . .| 4 | 1410| Pr. Gtr.-Bdfr, 1890/4) | 2H. 96 | Af 21 L D, 14 LLON—— do. do. , j; Brê?, elt i etge do. do. Gld «l G L did 1 Lt 1j I O