1903 / 89 p. 30 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

e

Osnabrück.Kupfer Ottensen, Eis

[|| wo] d a 2-2 e r Gew

audcki{ch, Maschin.

eiger Maibin: er

cterdb. elekt. e

hôn. BergwerkA ongs, Spinnerei

S

drs pro FE D pu pu erd drci prd dos dts des dre di DD dec dus dert fert doe ff

ae gm I | ola evo

D p prr prt rk pk

Enc coovPBEouLR Oh

MNAOROR O

7

hd

do 0 pr

oe. O _-

O Er V f fe 16ck f 1E» 1E E f V V Mas Wle D Vie r Dm n Dl O s 1e Ds D D v pf He Die U 00D wr

ien her E E E E E E VE 1E 1E DE V D D DE 1E DÉM D Dm D f 1 f Df

| oo05u0CS5

i

p Die drt ert dert Drt N

© lIaloa|loo] lea] cor] o

I lo|lck+| S] oco Dl El

D pt Io

_—_

On _—_— -— _— Ho

O00

an EAnE Uls

lo] | E58] ||o

TD n s ps pes pet dd der prk Ânl 7 P44 dns dees dr dert ded pes pril t t t e t t i M M

S 5 E A pi C Ao nano tórs de

e

f

SS| œe| a

E E E E E E A E eE V F 5E WE Ge M Dns v Af Wn VE De Gn DÜe VE A An Wn Dn De V É 1 De 1 1 D D V Ä D

E F E hrs Au

Kz

O0

Fre brs be trt ra Des ps Prt ge Jet Punk 2] drct 2J] Wf fernt Perndd: L]

Lai

wr

EaEancos m7 21S! L E t d La n a En Es VEs Hn Em VE- | pr pt En s T) D d N w ba Q i

—_

T jun tert bett fett t prt fred furt DIO dert è po) ?

_—

OoOEDANR

awodci l

4,00b 1000 L0G

l k [

pt . D 7E niger Ani

_- C —— J s bf ._

81] S |

e]

E =| [acl logrollall

m

CFESEEEEE | E E S œ Mz

F

F

S IRN

Qr”

woS S|

Lad

StadtbergerHütte|12 Stahl u. Nölke . ./10 Starke u. Hoffm. Staßf. Chem. Fb. Stett. Bred. Zem.

jo C8 Il Ielolck

22 -00P _— on

de. St.-Pr Leyk-JIofefst.Pap. Yudrs. Löwe u. Ko.

da. Sas do. t.-Pr. Louise Tiefbau kv. do. St-Pr. Lübeck. Maschinen

bk e Oig A Mi 1E Uls Ul i E Wr: V Df Dl D | De D Vîne V pi: L M AEa 15 F Dle D VEZ N: lam Di 06m DET WES S T V [i

o is O O-A

D AnNoc

Fa

raa

S == A O D N S s D

Stobwasser Lit. B

Stoewer, Nähm. . StolbergZinkneue EN Spl. St.-P.

Coo |

pr S

Lad

| Ire] | R EEAA [0 10) 20 Uf I E E

1 t pet be t ED pat t bt

bes

S Ds 1 1 M 1E 1 V 1E P f BE- V En VEN VE E VE VE V E E E 1 16 V 1E V V

it I [Saat] | R i A

Pen Bet Port ani} unrk Pert e I 1 J 9 ti Se

t

s

orts

do. Nordost .…. do. Südwest ..

Teuton. Misb Thale Eis. St.-P. do. V.

a * 0 a 6 1

ooolcocs| emmcLwamUucaR C ram m

Ao0oRR Pud du dun Urin

Um Titel, Knftt. Lit. A Trachenbg. Zudcker Tuchf. Aachen kv. nag, n g s

—_

I-I e

_— de

E | œr | S-=S| Dol Iœl les] D 06ck bés lin A V ps Ds D Di bls Die Mle lin Dle V be D Wf E V lm De Dn De,

So Et

m M I det rek bemndd F Pommeti Pera Pera

Ie] œæœ]| Vi | 19 ale 1E Me VE (G L Drr Dr P

A Bergwerk. Müüer Speisefett Mähmaichin. Koch

U.d.Lind, Bauv. Varziner Papierf.

1 erk, WwoS Ez An NNN

S S

FD drit S erei jut jer benek _— ©

io ao is

Ver.Hnf\hl.Goth. Ner. Köln-Rottw.(11 Ver. Knst Tioiksch Wer. Met. Haller Verein. Pinjelfab. do. Smyrna-Tep. Viktoria - Fahrrad

Neue Bodengef. Neue Gasges.abg. t. Ves.

H rer D

N =—

[46 pr.St.1440 00G Vogel, Telegraph.

P | E2N r EERESIEE | Mo =| No

do, V-A... Vogt u. Wolf. Voigt u. Winde . Volpiu. Schl.abg. Vsorw., Biel. Sp.

[wy

j arer | Be

K

BEEEEEE FEETE

reo

FEEES

ZII1=#

—_— G A 5 n f n 16 e

IooSog loro

wel lscsellliiwze|

Opvy. Portl, Zem. Drenft, u. Koppel

i ole!

Drs bes fet m Pi D Ge Ls

Fnd Prt ‘J Denk Peerk J dend O Vas QO

—_— 2

S

500 [141,00bzG 1000/6001163,75bzG 1000 256

La in ien ln O O t P le Prt O Pt Pt Pt l P it Pt A t Pert ert Pt A Pet X P X N Ui A Pri X Ps

1 t f drt derl ft prr fert fn P d der n n Pk rk Prt Prm drm drt

b d du o

pet r

E 8 28 S

_

300 ! 1000/500134 /50bz

1000 1287,106zG 140/256

bind hort dech dend dent denk dmck det duard dennt dank dent ded dk dent dank jaied sat dn p rae S SSCRECECS

I R E

beé derd 3a [3 = L 3B I S.

Toms Jer Jet Parc Pre Fnd Jract Pert Yank rat Z S

o S

221, 59bzG 125,00bzG 197,00b 126,75 1000 [65,00bz 1000/500158 60bz 1000 119,255 125,60b4G 126,00bzG 119,30G 67,99bzB 84 80% 134 00B 15 306 261,00 142,00bzG 1000 [74258 83,5"G 214,00bzG

bes Ira b I S

end denk drm derd Pren Jenn eck deen dent derd dena dmck ©

O A Fand Pud Þ hk z

mio

A

Wiede, M. Lit. A.{ 1 Wieler u. Hardtm. Wilhelmi Weinb. do. V.-Akt. Wilhelmshütte . Wilke, Dampfk. . Bifs-Baw. t Witt. Glashütte . Witt. Gu Wrede, M Wurmrevier - « - Zeitzer Maschinen

Zellsto 3

3

0 8 i99 i99

0 0 5

—_

E St.Pr.1 ahlw.|1

4 4 4 4

6 | 6 [6

4 44 erei «

oe | 84 B04

14

1 24 6 7 4 84 T Ï

«Ber. abg. b. Wldh. Kruschw.

15 |— 22 [10

Obligationen indu

strie Disc.-Aitl. Tel. (100)14 | 1.1.7 |

LETEAR E o. ufs, 06 (193

do. A-G. f

do.

1. H. Kaiserh.(100)|- he. ho 180 100) Biêmarck{ütte Bochum. Bergw. (109

4

4 BraunshwKohl.(103)|44 Bresl. 4 4

4

Burbach Gewerkschaft K

'] Elektr. Engl. Wollw. . (103

bin it d Prt P ft Pt t Pt Pt H DES m J

Mia jea des jet dell hedes) pad E L Maa Aa AAIASS pas n N ,

44 43 44 102)|44

O,

do. Sufßftahl(103

aaa ea e

L envau

s E A 108)

9. i t. -Br. Brieger S 108

Buder. Eisenw. 4

ori F. Weiler (102) 4 M unt. 1906 (1 Cont Nürnb. (1

E. Nürnb. Gont. Wasserw. Dannenbaum . Defsau Gas

do. 1892

do. 1898 uk 05

Dit bd ut 0s . Kabelw.uk.

do. KaiserGew. e

G seum (103 do. Wass. 1898 (102)/4 do. do. ut. 06 (102)/44 Dt.Lurx Ba.uk.07(100)/5 do. do. uf. s O i Donnerömars “Mooat

N „Gener

let GE Bart: 110)|5

1009)|5

Sbitetd. Drbt (105) 4 id. Dra!

E {d. Farb. (1 as

u ElectuLie 8 2 4 Aer; „(U E Ge ú : 4

do. do. . (105)|44 Frmti Cette. (100

auff, Gleftr. (103) irister u. Roßm. (105) elfen. Bergw. (100 Georo-Marie 103 0.

ao del entel Feen:

do. 898 ôchster Farbw.

wal erte rut Se s Kaliw, [es Kattorv. b, König Ludwia 1g ZuD a König Wilhe König. Marienh. Königsborn . ried. Krupp . tnannu. Ko, Lauraßütte uk 05(1 Louise

Oderwetrke. .

E)

Les S

erd J ed I D

s T4 ld jdk,

D f Fs n DL Mim t n t

fred N i DAAI I AITE

D

aio A Ai —LCLO

Untex d. Linden

e i

m La) Ta) l I

I S5

“000 MOLENG

ck

Di 1 | i dent 1e Pert 1 Fred Pert Jet

iet Pert rec | ark O20

o S S D dre Det Jeb berett | drt d eck jdk dk red t db e r d drt Grd erb Zed drr 1 4 F T S p R

100118 fut J

n a d En E E E

-

Versicherungsaktien. D wurden notiert (Mark p. Stü@ck):

Berliner Feiex-L

Magdeburger Feuer-Versich.-Ges. 4400B.

ogl-B er, 610G. T. G 0685G. Thuringia, Erfurt 3175B.

Die Union, «V. b Victoria zu ny 6600 E Wilhelma Magdeb. Allg. 1390B.

Bezugsre Facon Mannstädt 10,00bzG. Vansa Dampfschiffahrt 250b1G.

ls rat bert k Pk Pert Perl Pre Peck

Berichti i 1895 10 n

L)

Gestern: Charlottenb. St.-A. Num. Staats-Obl. 1890 d.-Bk. Pr „Pfdbr. 11 A G. 221,50bjG. Siemens

prt J 3 i I IIAI A

[4

0G d.

1 fs le Jf prt Pert Jet Prt ckÀ - a N AEALASI

A_m_SSSE

Fonds- und Aktienbörse-

Berlin, den 16. April 1903.

Die Börse war im allgemeinen recht b oil jltnifen ves nts tT veränderi, öndern e Nen Vorfer E so n chte von ben ün pki en B überall wenig An gegen gestern weni Play waren von Ban shwäher; auch

deri =—I L)

D p

o

M m ädett. Am fi a aren

h

Oesterr. Freditatele etwas Bankwerte wiesen geringe Ab dem Kohlen- und Eisenaktienma solidation niedriger bezahlt ; stahlaktien sowie Dortmunde eine Kleinigkeit \{wächer.

lagen Schiffsaktien fest, Dynamitaktien zei Der Kassamarkt war fest.

n L Ri A

S

au Bochumer r Unionaktien

Ins dek ems C) ned

Dk pn Dank pem drn Pran brrk derm Sem fert Sema Sema dee Semi deme dres emei Sem red nd denb rk bts C D

ert Pert Zet Zed De Pert Prt Prt 1e Hie Per rk Q 1 dia L bls ive Pn 1e Pre Sts Per Pert A Prt r Se Ada Pr Pert Ferd Pert

Va I

5000—500 [103/106 drückte Tendenz.

O

Rus i

r} l s

ais S t, | |

Berlin, den 16. April 1903.

Die amtlich ermittelt in Mark: Wein är ormal

hme Mai, do. 161 li, do. 162,50 tember, do. 163 Mehr- oder Minderroert.

Roggen, 712 g 138-137

——— 1 1 bn bt Þ in —I—A I

o

i

_—_

1 50 1] 58,25—159 /75—162,25 Abnahme

Abnahme im Oktober mit

bri P —II I

Wis Peret ert Pert Prt ©

Inenk drk denk ded derk Peck Pmdé jr ent Der drt Jort

DESI F N J dund bund fes UY J) I I A STS I

metrsher,

der, posener, \{lefis her en Ger mittel 139— eringer 136 Ll L der 132—137, 90 Abnahme im Mai, do. 134—134,25 upie mit 2 4A Mehr- oder Min d, amerifan. ohne A F e S

eizenm Ï n alta 100 1) M00 E 19,00. Umd (p. 100 kg) Nr. 0 u. '

7,80 Abnahme

r) uit Fab Ottober. Unver

ritus mit 70 M Verbrauchsabgabe ohne frei Haus.

deck —IO I a O

p —P N Ff o

Mixed 115—116 ovenienz 114,25 Abna

Nr. 00 19,75 bis

bd A ckI=J J o

ert. Rüböl (p. 100 d ai, do, 48,30

o

E RREEEEEE e

A S ERQAAAII