1903 / 95 p. 40 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 23 Apr 1903 18:00:01 GMT) scan diff

—_——

Dou

l | l woe] cu

E inan E

t e -—

2

D in bere pt t 1m pt 2rd fr gnt grd drt fer gert dort Pert drt prt brd grd D gert derd dert jd pre t pop pap s e POPEPOPE lg ouD

QODPS m bn das fn e Ler

—_— Mom O

a Dec s bes bes ey bes QO de Ci

.

ck

Lad

-— p

D t P 4

S

É o i B t

Ice 4M A Mud

bz Obl Af R O L ler 100 O Ï E E Led A

e, Boese u. Fo,

[ei on

E 6 & | f s s s dis d d di DE n de in d 0h Dn df Ds rîe | df i d U E Dîn de 1m Dn D 1: df V V U D ri rün r S

J frert Dent 2%} dret C) 1 O)

-z i o00 ——

cs | cocEuroI0NIS

D 0 Dees ler dect Pert I J A Q brt J des C

lalowlool lea oor] o

_—_

Relandshütte. . NombacherHütten. Rositzer Brnk.-W. do. Zuderfabr. RotheSrde,Drtm.

9 F 2 5 0 4i 9 0 0 63 0 0 8 1/8 0 7 5 3 0

ao] [ole]

be ps O8

D

do. Kammg. B.A. do. Nähf. konv.

E aGacgarScoliuuiiociEus Lac BEnucocuiEou Z e o --

A...

oicwa| ZEEoo| æ| | 1 E56] || Lat

pt C as 10% 2 Pud Det Duct Pre Jnt Pert Pert 1 fert Dent Pet Hs derd Drct erd Hat dend S J fr D

Une malt d B Mnn I n m ert m era d leb 2 P il P dert dert u] denb ‘aert Ki D - O O

at

__ a

[=] A E E EELE S EckEZ

ronia Zement . 7 :

E * E D L s

C

do, L cchimiscow Gm. immel, Maich.| Schles. Bgb. Zin! do. St.-Prior.

int d P i m m) d

ch2

iee J J

L M

dns Jf dos dus jfts Furt fac fes Juet Jed Feet dret

rbre Bent Dres Pet i n Det g j Put Drt Predi 1 ert 2m} bla Drt Deck ends Ÿ g 3 Pert Predi geme lernt dect Pert 20} 2} Det Pet

pre pre dee gd je 00 od pes DD gers des Þeud jed je dees dees es dee deut Oen de D Ee 2 S E ut

ss| | 5a

r—

E E L LE E =SE S

s tre Dk ra e E t m Me ged dn d d annt Ib Am pn r O gn T drt O grn dd!

_—

p ERE

L Gti i D

I I cose

_— Land

L ad ect Vent Wt reo C dene L N erei Peti: 0: dere fei T8 Jr Jed eret i Dres Peer Vere eret 204 Y Donds Derets Dec derd 2 lere 25 leme 2) J 24 dit 2} Pre 24Y deres

U E

Fed

mt decn [6

e

ck

Vet an} n) P 2} ect: lend: eet derd P 4 ckY J I O

f me i t Ca f e m t L

aer reu

- FS o

C, eei awol Iugeel lll moe S8 | cou | ammen | Mi fn via rin B d G B I Ga A R E i b d fis dfe fe fe die die fe n de fie da dns s fn da f Bs En V vis df wis f vim V v df s E D E E ê n n n n Bn B VEn s P E B D 1E 1E ês V Wr Bs Wn Er E U vf U 1e E 1 VE E V

BSwace E E

_- Z

pet but t È et t t t n r n t t r P A L PE Pl A prt P O D Der e m 2M duen eti Pk p 1 b E Gti d D d det ——— a ——

T 4

ua:

U

mau

J RARRLBus| | [male

# is -

s J I

Sihßendorfer P.

pinn u. Sohn. SpinnRennu.Ko.| 9 StadtbergerHütte|12 | Stahl u. Nölke . 110 | Stake u. Hoffm./ | Staßf. Chem. Fb./10 Stett. Bred. Zem.! 7

D

Leopoldgrube. . Teopoldéball .….

Elettr. Licht u. K.

ns prt gen deer fend ger je =—} bet ¡fts Pen ed S

d Di inet gnt deo pmk Sd at Peed, 253 20% 10 ect fis fe 2s eti Pet

O ht

Ds n} irt

O

Lepl-Jofefst.Pap./ 0 Euro. Lôwe u. Ko.! 12 [16 Eothr. Zement .

Erdmannsd.Sp.(106)'4 | _| 1000—500 F

1900 a. 50011056,25 1000 #, 500108 7

Frifter u. Roßm. (106/44 ent. Bergw, (100))4

pt rent dend len dert 1,

I eet Det 3 F J 2

Éouise Tiefbau

do. St-P Lübe. Maschinen;

Ge Ge Grd H Hirte jn

Elektrizit. z | 71 j

s ft [a

Depe

Ent gut anb lord ge Wat p wA d e

B

(18

St.-Pr. u. Af Sem. Edin. (102) . u. Akt, ? )

GSiobwasser Lit. B Ges. f. elekt. Unt. (106

Stöhr Kammg. .

Fj

_—

Beth jp lere jene 0000 innt

r m p d

E E K T

ca | A

a RR: Dans Deedts Pat Tbeod 2944 Denti Porn Îeecs Ute eres

A

S

SeSSaloctiei Î- 9 v Ds

-

meen ©| ges

aacoouli co] Qu: S 1

ie af 208 (nte (0nd SERSEE

Draa

ooo! Igl gol

drs pet det dees

-

[Me M R V

(ident gat [a

SoeZug

Ua 5

I

MCCCEEESCCCCCE

f

2ER

CECEES

3 A U d M E T

Pra n er D: l gew | Sas] gr E l T Lebus

_—

pt ius du L oi a

charRZE S

m Wi

f Q AA

Dia le be bean

710001118 5063 G

|o+oe0 na Ene

ck | Io ain nin s 1 V n

dees _—.

NTAAW

s pr int grd und gert gnt dee ar T pet dect drct pr det 0d ed

D DHIDO E r

_—

F T A n f e d n

eoEagt wlleocelililily=lzi 1e

4.

a.

-_

_-.

Betr. (109 1 t, |

(103) 44 i. (103) 4 y G (1044

. Unt. Zür. (1034 | dar Pacha (1005 | bia G3id Hoe

ì. Alp, Mont. i rinz-Valley (100)4 | Ung. Lofalb.-O. (106)14 |1,1,4,5,9100

Verficherungsaktien. 5 Heute wurden notiert (Mark p. Stü):

Aachen-Mündhen. Feuer 10700G. ' Berliner Feuér-Berfich. 3520b4. ontordia, Leb.-V. Köln 1295G. Deutsche Râck- u. Mitvers. 1100B. Deutsche Transport-Vers. 2025G. Kilride Rufe 1E e

nie Rücks 5G. i Magdebur. b Feuer-Versch. Gei. 132% L a See 3100b Victoria zu Berlin 6450G. Wilhelma Ma; d'b. Allg, 1400B.

Bemasrechte : Facon Manafstädt 12,25bzG.

Berichtigung. Vorgestern : Ls Lose 154,404, Landbank Obl. 103,70bfa e B are v Engl. ee E ert ungen irrtum. E 34% St.-A. 101-169 Gr. Berl. —4204/504205,254204,70bz. Warscha 100,60. Dresd. Bank ult. 149,480 et.à,30bz. Mühlb. Seck Dresd. 170

Fonrds- und A

Berlia, den 23: April I

Die Bôrse zeigte heute eine ltung, hervorgerufen durch die d den stärkeren S

einem t Dee hervor

die

und die Kurse fen G haupten; aud das Sea

m engen Grenzen. fest, besonders wurten A

böber umgesett: man ventiliert

feit ciner Zulassung der bisher nut

kehr gehandelten Kategorie 3 offiziellen Notiz Aach für taats uh frage bei höherem Kurs. Heim eft a bebaupteten sich. Der Bankattie S e enada De war erbolt. A. hôber, 2’ j.

Produktenmarkt. Berlin, den 23. Avril 1905

Die amtlich ermittelten waren 7 Mark: cen, milder 1990 vahme r Bel, de 16 i

ira do, 16 63

Be mit 2A À

N 712 6 1/70

ging: i nim Diel do 10 gb Ld Mehr- oder

Ha er, pommetrsi 7 n feiner L O f T, afi L : A

1 rue 10 E Juli mit 2 A dhe oter Mine ne Ane der rerer 113 i do. 111, im j Mal d E Ar 100 Ka) e 08

As

190 agen ehl (p. 100 k@) Nr-

1 16

U

do.