1903 / 96 p. 33 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

M 96.

Amtlih fesigesiellte Kurse.

Berliuer Börse vom 24. April 1903, rank, 1 Lira, 1 eseta = 0,80 A 1 sôsterr. Gold-Gld. = 2,00 4 ld. ôsterc, W. 70 1 Krone österr.-ung. W. = 0,85 4 holl. W. = 1,70 A 1 Mark Banco fand. Krone = 1,125 4 1 Rubel 1 (alter) Goldrubel = 3,20 A 1 Peso = 1 Dollar = D v 1 Livre Sterling =

Uuafterdam-Ro erdaz

Ur E E R E O S ED E CEORD O ASAEAASASBASASA

i

i fun 2 S. eo S

s S S [1

Í

S S d 42

o

SSS5S

C0 S C L NS N ED

SERASHSHSAS

22222:

SS S

E C E L

k Tex «l O Ne

Berlin 34 (L A ate 34. Brüffel 8, D . erdam v uteci

jen. Pl s open es 4 Ussabon 4, London 4.

Schroed. Pl. 4è. Norweg. Geldsorten, Vaukuoten

Oest, Bk. y. 100Kr. SGOe Ruf. do. p. 100 R. R.

Shweiz.N.100 Zolcp, 100 G. do. fleine . , , ./324,10ethG

ouds und Staatspapiere, vers{ch./10000-50001101,00G 0000-5000/102,00G 5000—200/102,80bzG 5000—-200/102,75b¡G 10000-—200]92,60bzG

i e Ï SSE

EESS mda nto ois

é Sd c bs O brd bt bd Ql I

O7

do. Baver. Staats-Kul. .

do. do. do, Eisenhahn-Obl. bo. Ldsk-Rentensch.|3 Brnsch.-Lün. Sh. V11/3 po, VI (3

Lx4

Co Lo C C -

wr des v. S7 22

A ta bri bei bs ba d A A S EIES Cho jf b 2 PO

_—_ _—_

T L

e 2, SSSE7

e E ————

.S

do. 1898/190031 tut.

Hamburger cir

ES idi pu dund pundk _—_

A

Ats

ZE r rut fr m} J unk J ® 5 Junk Þ - S a O

do. do. amort.1897/3 do. D A Bas Lüb.Staaté-Anl. 182 31

do. do, Mel. Eish.-Schuldv.|34 do. tons. Me

L, jn 1 Fk a 1 1s C0 N

othaSt.-A.1900/4 fr.unk.07/4 do. Lanees S E

do. . Sachsen-Mein. Lds t.-Anl. 6 Sid WibeSt-Un, 0

wrzb. Rud. Ldkr, Gurt Ent 0, ande D

Weit. Ldskred. uk. 10

do. do. Württ. Gt.-A. 81/83

Fork Punk fernt

d mm chZ ia

Si t n i

-” —_ S p

e A

ps

& S p a ae,

un. Proy. Ser.

D

5000-—200] ,— 5000—100/103,00bs 5000—100| 10009 ct.bz

Ps Jud bus A S

E ie bi 1 Pt pt Pa L, ie pin if Jnt fk pt Hf P Pt in L P L

[7s

SEEnS

E S T Es M R E E C S E Se Us Se E CE S SE Se Se C E

————— ck [5

| | Börsen-Beilage | zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußishen Staatsanzeiger.

Berlin, Freitag, den 24. April

Wstf.Pr.-A. 1, IL,1V 1.4,.10| 5000—200]/100,59bz do. do. IT3 | 1,4.10| 5009—-200190,90b Westpr. Pr.-Anl. FL 1.4,10| 3000—6500 103,75 do. do. V u. VI 1.4,10| 3000—-200[100,25bz AnklazaKr.1901uky 15 1,4,10| 5000-—200/10420bzB Sens Kr. 01 ukv. 06 1.1.7 | 5000—200/103,75G onderb.Kr.99uky.08 1,4,10| 2000—200[103 50G TeltowerKreis unk. 15 1,4.10 5009-1000 105,25G do, 1890 1.4,10| 1000 u.500[100,30bz Aachen St.-Anl, 1893/4 | 1,4,10| 5000—500{103,40bz do. do. 1902/4 | 1.4.10 5000—200/103,40bz

do. D 1,4.10| 5000—500/100,25b¿B Ultona 1901 1.4.10 O2 104,3 do. L versch, 100,C00G do. 1.4.10] 5000—500/100, olda 1.1.7 | 1000—100199,80B Aschaffenb. 1901 uk. 10 1.6.12] 2000—200/104 00G Augsb. 1901 uky.1908 1.4.10/ 5000—200}103,60G do. 1889 versch.| 5000—200/100,00B Baden-Baden 1.4.10|/ 2000—200/100,40G Bamberg 1900 1.6.12] 2000—100|104,25G Barmer St.-A. 1 1.1.7 | 5000—200/101,75bzG do. 1899 ukv. 1904/05/4 | 1.1.7 | 5000—5001[103,708 do. 1901 ukv. 1907/4 | 1.3,9 | 5000—6500|104,30B do. 76,82,87,9 verich.| 5000—500/99,80G do. 1.3.9 g 100,30G Berlin 1,4.10| 5000—75 1101,50bzG do. 1.1.7 | 5000—100/100,75bz do e adtsvs 1000| TUP 2000— 200/104 VoL do. Stadtsvn Ki ,00bz do. do. 1.1.7 | 5000—200/100,60G Bielefeld 1.4,10/ 2000—500]100,70B do. 1.4.10] 2000—500]100,70B do. 1.4.10] 2000—500/104,50G Bochum 1,4.10| 5000—200/99,80'& Bonn 1.4,.10/5000—1000/101,20 et.bzB do. 1.1.7 | 5000—500/100,258 do. L LT Boxh.- Rummels| 1.4.10 Brandenb, a. H. 190 1.4.10 do. 1901 1.4.10 Breslau vers. Bromb.1902 ukv.1907 1.4.10 6000-2001103,70bzG 0. 4. Burg 1900 unky. 1910/4 | 1.17 | 2 (Gaffel 1868, 72, 78, 87 34| vers. do: L 1901/3}| 1.4.10 Charlottenburg 1889/4 | 1.4.10 do. 99 unky. 05/06 11A do. 1895 unkv, 11/4 | 1,410 D 1885 konv. 1889/34 74 0. 34 versch. Coblenz T1 19 o. 1885 konv. 189 versch. Coburg 902/31) 1,17 Côpenid 1901 unkv. 10/4 | 1.4.10 Cottbus 1900 ukv. 10/4 | 1.4.16 do, 14,10| 5 do. 1.4.10 Crefeld 19200 ukv. 05|4 | 1,17 do: L e L17 0. 6, 2, 313 vers s Darmstadt Taz eris 0. 14,10 Deliau A Lis : LLT Dt.-Wilmersd 4 | 141 Dortmund 1891, j Dresden 1900 unk, 1 141 o, do. Grdrpfdbr. 1 versch. É [2 Tentende 1.4.1 Düren 1.1899 ukv, 05 L147 # do. L AC j S Díffeld 1.3.9 02,60b1 S ‘do. 1.5,11/10000—200[100,20B S do. L veri. 100,20B ck= Duisburg LE 1000 1100,10& S Elf v9l 117 5000—200 10400 991 Ây L G - do. konv. u. 1.1.7 | 5000—200/99 90G Erfurt 1893 01 14.10] 1000—200/103,90B Do L n 1,4,10| 1000—200} Effea 1901 unkv. 1907/4 | 1.4.10/5000—1000 108,60G do. 1879, 83, 98, 01/34] versch.| 5000—200/100,10C Fieneb, L 4 | 1.4.10| 2000—200/103,396 do. 1.1.7 | 2000—200/100,40G .| Frankfurt a. M. 1899/2;| 1.2.8 | 5000—200/100,60B Do. 1 I 1.3.9 | 5000—200/100,609B raustadt 1.4.10| 5000—200199, oh eib.i.D.1900 utkv.05/4 | 1.4.10| 2000—200/102,90bz irt i. D. 1901 uf. 10/4 | 1.4,10| 2000—200/104,30G iehen 1901 unkv. 1.2.9 | 2000—100/103,40G Glauchau 18 1.1.7 [1000 u. 500/99,80G Gnesen 1901 ukv. 1911/4 | 1.4.10| 5000—200/104,30G Görlih 1900 unk.1908/4 | 1,4.10/ 5009—100] 104 50 do, 1900/34| 1.4.10| 5000-—-1001100,30G Graudenz 1900ukv. 10/4 | 1,4.10| 1000—-200/103 70G Gr. Lichterj. Ldg. 95/31| 1.4.10| 1000—200/99,70/8 Güstrow 1895/34] 1,1.7 | 3000-—100/99,80B Halberftadt 1.1.7 | 2000—200/100,00G Ds. {| 1,4,10| 2000—200/100,00& Halle 1,11 u 1,1,.7 | 5000—100/103,80G do. 188 versch.| 5000—100/100,393G aneln {l 1,17 | 38000—500/99,90G annover 1.1.7 | 5000—500]100,25G cilbronn1897 ukv:10/4 | 1.6.12| 2000—200/104,00@ ildeêheim 1889, 1895/34| 1.1.7 | 2000—-200/100,10G örter 1896/34| 1.4.10| 5000—500/99,90B omburg v.d.H. 1902/34| 1,1.7 | 1000—200/109,20G a 1900 ukv 1:17 | 10001.500[103,90G do. {| 1.1.7 | 10001.500/109,256G Jnôwrazlaw 1:4.10| 2000— 200/99, Faisersi.- 1901 unk. 12/4 | 1.1.7 | 2000—100|—,— KRarl8r.1900 un?. 1905/4 | 1.4.10| 2000—200/103,30b do. 1902 1.3.9 |/ de. 31 1511 Kiel 1893 4 LILT do. 117 de. 1.1.7 Köln 1900 unfy. 1906 1.4.10 do. 94 98, 1901/3] vers. König8b. 1899 u?y.04]4 | 1.4.10 do. 1901 Tunkv.1911/4 | 1.1.7 do. 189 1.4.10 a 00s 7 N L onstanz i L Krotosch.1900T ukv.10/4 | 1.1.7 Landëbg.a.W.90 1.4.10 auban 1,4,10 Leer i. O. 1.4.10 Lichtenberg 4 | 1.410 Lieanik 4 I 1900/8 | Lori Ludwigsh. vers{. S fs 1902/34| 1.4.10 Lüheck 1895/3 | 1.1.7 Magdb. 1891 uk. 1910/4 | 1.1.7 bs. 6/1902 134] vers. Mainz 1/4 | 1.6.12 do. 1900 unk. 1910/4 | 1,1,7 1888, 1894/34! vers.

Ar

Mannh.99,00 uk.04/05/4 | vers.

do. 1901 ut. 0614 12, 02,60&

D. p Tg Merseb. 1901 unks. 10/4 | 14 A E e i I

0. D L

ülh., Rh. 99 ukv. 06/4 | 14. 90G S L a

0. Do. i E

ünchen 1892/4 14. 10,25 do, 001A L e j Mg

s. veri. 03

do. 1897, 99/3 108 9B M.-Gladb.99, ukv 01/4 | LUT s do. 1900 ukv. 06/08/4 | 1.1.7 | 5000—200[102,75bzG L | Dommersdo 638

do. 1680,88 34 1.1.7 | 2000—200(99 0b S | p 1000hG

E 147A S000 S Jul O La Münden (Hann) 1901 L LL fs 103,806

nens Es e F Naubkheim i. Heff. 1902/3{| 1.4,10| 1000—200/99 80); S [p ate a as 10390 et.bzB Naumburg 1900/4 | 1.1.7 | 2000—100|100,10G | Rhein und MoHZI 100,10@ do. 1897|34| LL. E Nürnb.99/01 uk. 10/12/4 | vers E do. 1902 unk, 1913/4 | 1,4. e s Dia O 1A H E S1: Z O Î

E Iédalati 25 Swbleswig-Hoisiein. - 103938 Offenbura 1898/3i| L4. is E 1002004 do. 1895/8 | 1.1. C R Oppeln 1902/84) 1.4. S 28 00b1 Dforaheim1901ut1906/4 | 15. Ba, - Pr.-Anl. 67 14759 et.b1G ds, 1895134] 15. “anti wien-Anl. 1,6 160 00bzB pa 1903/31] 11. ln-Md. Pr.-Ant. .|34| 1410) 800 [139,244 Posen 1900 unkv, 1905/8 | 1.1; ede 10 Tes Bu 14 | 160 Ji4690b

d. LE Gs s a a teben. -TO0TRA AN Meininger 7 l... \—|p.St&| 12 [814064

do I 15. “Obligationen Deutscher Kolonialget-

s. D oon Remscheid 1900/4 L Deutich-Oftafr.A.-O.15 | 11.7"| 1000— 17° mar Rheydt IV 99 ukv. 054 | 14. Atiuiie Fouds.

do. 1891/33) 1.1. Urgentin. Gold-Anleihe 1887| 5 | L117 —,-— Roftock® 1881, 1884|34| 11 de. do. ‘flelnei b | 117 Laa E 1895/3 | L1. do. do aba 5 | 117 194701 Saarbrückden 1896|34| 14. bs, de. abafl| 5 | L17 [950061G St. Iohann 120881 f: da, do. innere 44 | 1.83.9 18600et.bzB Schöneberg Gem. 9634| 1.4. du, Gußere 1888 20400 4 û Lo Se 20G Scwerin i, M. 1897|31| 11 do de. 10200 «| 44 | 1410 18530b4G Solingen 1899 uky. 19/4 | 14. do ds 2040 | 44 | 14.10 85 ,50ee b B do. 1902 ukv.12/4 | 1.4. de, do. 004) 4 | 110 Ta Spandau 1891/4 | 14. do. do, 1897 408 «| 4 | 1410 179391 E nad 1895 2 14. Hern Kant -Arleihe 87 fouvi 3 | T T g d 4 0 .

Stendal1901u?y.1911 L L da, de. 1896 unf, 1908 ù io O do. 134! 1.4. 1.17 110190 Stettin Lit. N, 0. P.8k| 1.1. e E Stuttgart 189 unt 05 4 6. 11.7 (97,206 Lhern 1900 ukv. 1911 E Seveg

d. 1825/8 1,7 197,306 andoben Ln I 117 fer : eimar 888 ‘17 696 Wies]. 1900/1 uf»05/6 117 WHGE E en 80, 82 s H Berliner... A E ti N De A E A do. S L 17 Galenba.Gred.F'uk 05/4 i 7 D. E fündb./3H| ; Kur- u. eum. L D: Ea p26 LLT he! 4 D, R 34/ 1.1,7 §4/ 1,60 da. Komn. Oblig.|84/- 1,4.10 1,60 Lanbidhattl. Senizali ./4 | LL7 130 d2, O B S 1,30 do. do, [8 | L17 .10bz@ 1/30 Oftpreustishe. . 4 | 1.17 100/105,30bzG 1/75 D As 84| 1.17 9,90bz 1/76 do E A 417 9,90bz 1/60 Pommersche . 34| 1.1.7 3,90b; S 1/60 P A 3:|-L17 90G 1'60| 156 ds, neulands{.|34| 1.1.7 : 3 pri do. do |9 1 L17 C al, R. alte u. 1 4 19. Polcaihe G. VI-Z 4 | L17 10G do: do. 100 Fr.| 4 A7 de. “K QILI34| 1.1.7 | 5000—100/99,90B bs. de, ult, April Ia ds. Lit. D4 | 1.1.7 /10000-1000/103,75B do. dds. neue| 4 L7 da. « A3 | LLT [10000—100]89,89bz& ds. «mortis. III, IV.| 4 47 ds. « El4 | L117 [10000-1900/103 80bz L . Gtaats-Anleibe 82/4 | 1410 |——

6: « QCl3&| 1.17 | 5000—100/99,80& Dr Anl. 99 1000-500Lv.| 5 |1,147.10[101,7014W be e « B\3 | L117 [10000—100/89,890b4G bo, E 200Lv.| 6 11.14710[102 09 Sähfiihe. ...….... 4 |LL7 | 38000—76 |—— do. do. 100%v.| 5 [L41471 102.00B R L 34| 11.7 / do, Do v. 6 (1147101102 60b o L RAAIZ Norw, Staaié-Anlcibe 1892| 4 | “1410 1100802

Sle!. altlaudschaftl./4 | 1.1.7 do Ss 24 116410 Love N ds. 34 1.1.7 do. ba 1 A 148 Laue bs, lands, A4 | L117 do. de. mittelu. kleine| 3 | 128 |—— do. do. 417 Oeft. Gold-Rente 4 | 1410 [10380& dz, do. 447 e. a Mde 4 | 1410 [103 80G: do de. LLT | 38000—1 In N ult. April Gld git de. di. 1.1.7 | 5000—1. do. Kr.-Rente 139 n0l 0B ds, do. 447 ds. Papier-Renie V4 T26 Le do. ds. L1.7 | 5000—1 e 1000—100| 4/4 15.11 [—— â De 1G E A do. do, ult. April| R E Zes h O. „A, t GSilber-Rent j dn Poi 117 | 3000—1 L E O 101,106B Gietw.-Hlft, L. LLT | 5000— I BT 1000 | v4 1410 |ch da. do. 11,7 | 5000— o S 1000 A TCi0 1 i e LLT | 60009 do. Va C Ga E S 4 - b (Ut au N- 117 | 4000—1 a O elei 2 [14.7 1842064 S L1.7 | 5000—100| bo, 250 fL-ose 184 | 29| 0 85,0004 do. I. Folge 3H 1.1.7 ) bs: 1860er Lose 1410 165,306 do, ILL Folge/4 | 1.1.7 | 5000—100/103,50G D cle v r e nas dg l D S Polctihe Liquid. -Pfandbr. 8./4 p, S 124,76b4B Wefipreuß. ritteridh.1/34| 1.1.7 5000 ringiesie 88/89 4 V „fr.ZiCL.10.02]51 70 do, do. LBISE| L1.7 E do, feinesfr ZiC1 po. LLT7 Rum. S do abgr ZiC1 E do, da. LI34 LL7 50002 E aatb-Obkg, amort. 5 | 14.19 19 2 e v. L, : Í tine b 410 lad as da, neulandi. I/34| LL7 60 do. do, 1892/93) y | 14:19 98 8)B d, do I LL7 | 5000--200/89,90 i feine § | 117 st e Pfa . 9. amort 03 D x «Â. ) Landw. Pfdb. Kl. «°: R 49 a, do. eo 4 L 28 u KXIL 4 1127 10300 ® do do. mil 4 | 117 (240 do. u?z.06 KBA, XÍITA Cet.bzG | do, wid 4 | 117 do: RLTA Ger lA-RA( | L610 (9990S | do, be do. Heine 4 | 117 (e208 | SL U, XIV-RVIy e De 1830 4 | L147 B60, R Ea n n Lud4| L A ' V, AXY| 84 verl{ieden 199,906; G da, ds, i891 4 Ltt » L mittel| 4 144