1903 / 99 p. 43 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ctn Déuliden Nene, Börsen-Beilage I | hen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger

M7 99. . , _ Berlin, Dienstag, den 28. April uv ra P L 1903.

Am S festgestellte Kurse. Rheinprov, XTX unk. L Frank, 1 Li örse vom 28, April 1903, o, xyIE 198/ 11,7 Leer i, O. 1902 n E ira 3 1 Löu, 1 E e Din 20, IX X 4X2 117 Livierhera Gem. 1902134 1.4.10 5000200 100,20G 1 Krone P M 0 % 1 Gld, österr. 2W. E 3 ger: ua ‘H, Prv. Ank 7 08/31 E Hou 1892 »31 E E E g Wesifälise I, Folge 3H] 11.7 = 0% n Bdk, D. ck 170,4 1 Mm Bone Wi PrnA I 4 1410 2 ait, 94 7 A 20 N | Weswrenß. rittecl8 1% 11 2,18 en 1 t N rone = 1,125 “K ark Banco d B TVuto 09/33 1410 beck A 513 T 5 2000200129 064 Bt 1 / 4,00 M 1 Dollar = 4, gldrubel == ‘320 A E = e do: ILTILIVI3E 14 Magdeb. 1891 uk 1910 1,7 } 2000—500|-—,— t 2O e S: T 20 a 1 o, do. 3{/ 1.4.10 191014 | 1,17 do. T8 117 0 1 ae Stcilig = 200 x | e f 8 120 es A V wait D OMIOIRE S | de neun L 1 Amsterdam» Rotterdam 100 a 2 Ee o: V u. VI'3x 1110 do, 1900 ünf. 1910 Â La 2000200 100000 O neulandsch. Il U E s é 169. mMKr.1901 \ 89431) vers. | ch T é G b 17 Brüssel und Antberpen 100 es L Ie 8 ),00B lensb. Kre 01 AuDIE 14405 5000—200[104,10B S 2 PIO: N 100206 A d 100 Frs. ; 1/25bzG R 9ufv.08/4 | 14 5000—2001103,75 d uf. 064 | 12,8 “u Bud r e 100 as J M. E eltowerKreis unk. 15/4 E 2000—200| 103206 Mersoburg1961ut z 98/34 versh.| 2000 100/103,60bsG Sächsische Pfand gialienilc pi: 1 109 d | 2 Laber Si. 199031 14.10 Do | o "lis 411410 o d Landw. Mob. l. 1A, AVREEIE ire | 10 T 181/40 nl, 18934 :4.10/ 1000—300/100; Kopenhagen 100 Lire | 299 [21-406 do. do, 1902/4 1-10” 5000—500/103 76bsG mild, Rh. 9 uy. » 064, e E Ade ito GNBA XITA| 4 | 217 08106 Lissabon und ¿t 100 Kr. | 8 T. [11935 ston 1902, 189331 14.10 O 103,75bzG 0614 | 1410/1000 u. 00/103,10G h S4, Ser TA-XA, 14.10 [99,/0bzG gon nes \1 Miel 14 T UA0bID Dn 1 unf, 114 1410-20 500/100,25b S Mülheim, Rubr 1893 1 1410 TOVE NL A] X Fs ondon ..,,, [reis 3 M. ; 34! vers G ,30 4 P e aas A 2a ae 199391 verich.| 5000—600/100.00G do. do. 18897 1897 4 | 14.10) 5000—500/102,75G E xXIP KXV| 34 | versi Madrid und Barcelona 3 M (og00D Agida 1895/84 112° 2000 —5001100,00G München 189214. | 1410 5000—200/99,90G rithriefe TIA-IVA, verschieden 99,70bzG do. Ma ona 100 Pes. 14 T: [6 20,315G Au anes 1901 uf. 10/4 | 1612 1000—100|29,80B do. 1900/01 uf 10/11 4 1.4.10| 5000—200[102,40G XX-XXII n pu, I B E Maa A h S |% R R N E A 14 0 G R vista [4 195 Baden-B 7134| verich.| 5000— 75G 189, 9931| vers —100/100,10 IL, s bzG Paris B 2.9 ,195G B aden 1898|34| 1410 5000—200199 0b ¿| versch.| 5000—200/100,10 “IXAXLXYLXFUN U 100 Frs. | 2M ambera 1900 unf L122 | 1-4.10/ 2000—200/99, M Gladb. 99, ukb 04/4! 10/9:1,6, G ; S "peicróbuig E E (1/100 Frs. 2 61108 armer S-A, 1860 S607 2 2000-100 U de 1900 99 uf 04 4 S 5000-— 200102608 G V| 34 verschieden 99,70bzB l E 5/4 | LL —200/101,75 1880, 1.7 | 2000—200/102 Süweizer plêhe 1-0-8 (28 les do. 1901 ufv. 19074 1.1.7 | 5000—500 103 G02 ) 883 1.17 2000200108 Wo N E e ‘4 100 Fird. | 8T, 213006 6,82,87,91, 9634| verich 2000 200110440 bzB Münden (Gann,) 1901 O G Hannoversche A AN an inavikche Pláhe rs. {2 M. Berlin 1/34) 1,3,9 Âl Daubeir 1897/34| 1.1.7 | 5000 200/102, 90 et.bzB | „do, n. .4.10/ 3000—30 |—,— Warschau. e -/ 100 Lr, | 10 11525bz do, 1870 28634 14.10) 5000-75 1006 Sgumburg Hess. 1902/34) 1.4.10 L 10025bzG gb. Nassau’: * 8 vers.) 3000-30 E w d E 100 K: F —,— O, 1885 /98 31 L 5000—100| 100'80b 189 4 11,7 2000—100 100,1 Kue do. v e fs 134 vers. e E A —,— e 100 S | 5 T. |85,40B bo. Stadtsyn. 19007 4 verich.| 5000— 100/100 80G Nb. 90/0Lur I LLZ 1/2000 10001 10G reund Nm.(Brdb.)/4 | 1.4.10 30 D E D K do: Va 2 CTOOOI 11.7 | 5000— 2001104 000 punO. 902 uf.10/12/4 | versch.| 5000—200| 00,10G do. Ds ul vir 3000—30 Baukdis : Bielefeld“ DI 2/34] 1.1,7 | 5000—200 00G L unk. 1913/4 | 1.4.10| 5000— 104,25G Lauenburger . 4s versch: 3000—30 guNerlin 34 (Lombard 44), fonto, D 100044 | TEiO E 10370B Offenbach a. M. 15004. 1511| 2000—200[100/00G Pommersche. 4 | 1410| 3000-30 en 4 c T D) Y 1 pes, J e 0 Ce S : 4. n Madrid d! D eig ogenhagen 4 msterdam 3k, Brüffel 3, ta F, H 190209 1 1410) 2000-200 LANE Oftadu 1902 31 1.1.7 | 2000—200110325G | Voi.» «-== H verl. 300080 10 m 1A, „lirrSte Petersburg u, Varidau 41 Bo 100 31 14.10 5000--1000 90G - 1868 | 117, 2000-200 0B Preubilhe 1 21 verl. 300020 eldsorte eiz-4, Wien 3. 34| 1.1.7 | 5000—5 ,60bz 902/31| 1410| 200/91, do. A 4.10/ 8000—30 RanieD E: pr. e R, sas uud Coupons Both. «Rummelsburg 31 1410 5000300 90206 Poribeim 1901418 31 11 f 2000200 102,80G s gs A e 140 300030 and.Duk./St. 9 58 Frz. Bkn. 100 4 Ane „a, H. 1 «E, O irmasens 1899 H 80 S x) vers{.| L © Sovereians 19 b Holl. Bk Fr.|81,40b Do. 190 9014 | 1.4.10| 5000—100/103 (euie uk.0614 | 1.1.7 i B ihsischè N 4 | 14.10] 3000. g gro. Stide E MS tal Bkn. 100 £ E obi Breslan 1880, 1891/34| vecid,| 20002 906 E I 164 | 111 | 5000- 100406 E 4 | 1410| 300030 V S a N (Pen 1E S A E alis | EWenwinelic (8 LL gn ars 4,1925 „Bk. p. 185 14. it 34) 14. ; Smne S i do p00 SARO | Cal 18691218 8708 11 Be s O Lb B De Tui Ga T N e pr Lan m . p. 1216,15 do. 34] vers.| 3000—200[100 6 do 15.11] 1000— A -L.|—|p.Steck.| do: euch S do. do 500 R (216/08 ¿B L 190134 14 100,60G o. D 500/100 30G ugsburger 7 As. 8 da D 6'196zG | do, do: Zul ./216,05bz Charlottenbura 1889 2 4.10) 5000—200/100/60 emscheid 12.8 | 5000—500191 40G Bad. Pr.- p.Stck, 12 Amer Vot a4 4,19758 anat -/216,20bz Do, 99 unkv. 05/064 O E ID 103 50a Revi IY 99 uto;0 05/4 R 5000—500) 103,106 B aver, rämien-Ual S) do. fleine 5B ult. î e. o. 1895 unkv. 114 | 1410| 5 100/104,40bzG L 92000—5001102,90 rauns{w. 20Tlx.-L.|—|p.S | 300 ns Lp Sie ferti do, 1885 fonv, 1889134 vers, 50001 05 Rosto 1881, 1884/3 ETE 1000 u, 50 9.50G R . Pr.-Ant. . E L Bag d-0 de B02, Do, fleine - - 2108 Gob L fun] 1.08 vers 5000-1001 bj San 1 L 0 91.06 Gia Elr&. (34| 14 | 150 + - - «324, onv. 1897/34 verich.| 5000— x 1908/34 S Sauter L S \—|p.Steck | Deutsche Fonds E x erich, 11 . 100. 40 Tlr.-L. h 12 E uud St penick 1901 u 1. / 0 05 A7 i Dees: 23 19 e D-R. R Schati!Nrz, 04/4 | veri.| O EOOMIO O0 a 1900 fv. p Mao 2000— 103,25b S Nt 2 500 3308 mer 7 fl.-L. A 12 H 0 r3.05/4 | ver S s 1889'34| 14. 5000 J ukv. 1 L 199 i j Di. 7: O1 f Der L Os 102.006 S A 100,1 1902 En Obligation / j [34] 1,4,10) 5000 5 5 189513 | 1.4.10] 5000— 0G 1410 L 60G en Deutscher Ko | do. do , + +134 versch. 2000 200/102 70G P Srefeld 1900 ufo, 0514 | 1.17 2000 200 91,706 Spandau 18914 | 1410| 1000-20 001103 10G Deutsch-Ostafr. Z.-O.|5 | M l A o af cgil® !versdh./ 10000-20092, 20bG po O 13 gl! 1.1.7 | 5000—200|— Slargard i. Pom N31 1410| 1000 200/100 50bzG i preuß. fon jol. a pril) 92/50 z Darmstad 1 SB/9 versch.| 5000—200/99/90 Stendal1901 ufv. 16 5/34/ 1.4.10) 5000—200/100,00G fv. /34] versch.| 5000—150/102,608 O 1 34/ 1.1.7 | 2000—200/100 V do. 1911/4 | L1.7 | 5000-600/10410bG | Argenti Ausländische Fonds do. e: 28 FEIA| Uu 102 60G Dessau 18914 | 1430 2000— 200/100 10G Stettin Lit. N., O. P. Tee fta 0A Aan. Gold-Auleihe 1887| 5 117 Ä Bad St-Anl 01 ut 09 Ras 20bsO Di. -Wi 1896/3 3 117 E Be Senat 3 L812 200000106 2 do. do. ‘abg d e PLRT-LN at Stng | 117 1 00 wod) | Dortmuny (0E, d (2 verd, 0 Mis | atte n 0 L S | 2 S aal) 117 Ne do v d2 u B TEM 2 3000100, Dresden 1900 uit 10/1 t| verich.| 3000—600/100,00bzG - | Wan s 2 | 5000—200/—— do. do. innere/ 4x | 139 86 do. 190 ufb. 0531| 15. 1 3000—200|—,— 1,4,.10| 5000—100/105,00 Wandsbeck 1891 1/4 | 4.10 5000—200/99,50G \ do. fleine| 44 | 13. 00biO do Ne . 0534| 1,5,11| 3000—9 E 1893|34| 117 | 5000— E 4 bzG | Wei 14 | 1.4:10/ 2000—2 do. äußere 1888 20400 | 1,3,9 86,00bzG go i 06 | 128, 2000200 101,60G do. Gupfaby "hi2 31 veri. 30001001101 70G E i Ll] 00 e O I e 10200 «| 41 | 1410 G aver. h C d, M200 d L Bt 117 A f f . 0. 9040 . E O 9,25 p ae Anl. 4 | 15.11) 5000—20/104,5064G do: Grundrentenbr. L/4 | 14.10/ 8000-100 eta do. 1870050 | 1410 | 2000—200/103,20G N 108 & 4 14:10 (87! C 0. isenbahn-Obl. 3|198' 0000—200/101,50% do. J 19 L 1000: E o. 1895, 98, 1901/3: | —200/100,10G L 7 408 / E ä do, Ldsf 1 12,8 | 5000—200|-— 014 | 1.1.7 i W 1E 1.4.10| 2000—2 Bern. Kant.-Anl 1.4.10 179/00b Senid bin SBNÜ N 117, 100 1 Dise ut 01 199 10 a0) Wien p80 I M 1410 00 P | de 2 mee fee 2 ! E P do U —200|—,— 4 | 1.3.9 | 5000—500/103 E “| versch.| 2000—500/102 o. 1898 unf. 1905| i T E 87, 88, 1410| 5000—200|—. 1876/34| 1,5.11/10000 50bzG ,60bzG do do. 1902 Bd} 1210 E 908 9 200|—,— do. 1888,90,94,1900/34| versch.| —200/100;00 unkv.1913| 43 i de o. 92MM 15.11 600 800/100 706 a vot. 20050010000 | Berliner... 6 | 1117 | 2000-120] Bali, Ge Hnet E | 117 po. do. 98 9934| versch. 5000-001100, bz Gienas uv 094 | 117 | 2000--200/104/006 O E S 1.1.7 | 2000—150/118 br Nr 121561136560 & | L17 [9730 do. d 1896 3 | 1.4.10) 5000—5 206 Ler sder voi LON | 104,00G A A Le L ISNE T A L 97/30 Gr.Hess, a Ta 14:10 10000500 d Vet t1B L unkv. 04/0614 | 1.1.7 | 5000200/104,00G S S S R 105, E S 120000} 6 | 1.1.7 E v0, do, 180/100 31 Ao 6000200 105, 40G. Erfurt 1893 01 1, I r L E 100,10G do eue E E A0 1020 et bzG M Goid- iele 1889gr.| 4x | 1,17 vis z Hamburger 19033 | versch.| 5000—200 01,10G 188 31] 1410| 1000— 103,90B S 34) LL7 | 200010099 S0BQ mittel| 44 | L117 [94/506 do, amort “Rut 31 O 2 2A 00bIG e O a0 a8 01 # 141060001000 105,60G Calenbo. Gredut dól4 is 5000—100 R ' Chinesische Anleibe E 45 144 420HG : o. 87,9113x| veri.| 5000— )1104,60G ensb. 1901 unk {| versch.| 5000—200/100 10 " 31 : N 0. kleine N E do, do. 93 9931 vers.| 5000—500]100' do: unkv, 06/4 | 1.4,10| 2000—200 H : _ Lte do. do. 1 1.1.7 do. dé. amort 18863 15 5000200 100.30 Sranffuit a a. M. 1899/31 O 100" 2G Au F s 1 117 do. do. ult. dri ò | 1410 10l,00bz T RDT R TAERAL E T ¿| 1.2.8 | 5000—200/100, “T U e 1 0. 8 L ar i 1902 8 E 5000—500/90,60bzB Aasian e oa 1.3.9 | 5000—200 B do. neue. E E D ult. a 4 | 13,9 193,00et.bzG Ou Staats-ilnl 1899 3H LL7 | 2000 500/90,60bzB e A 901 8-10 L 1410 2000 200 99.606 E :Sólig Bi| 1.510 Diniste Staais: dul 1897 8 | LL7 Mel. Eisb.-Sch 5/3 | 1.4.10 S Fürth i.B. 1901 uf, 10/4 | 1.4.10| 2000— 102. 80G aftl. Zentral ./4 | 11.7 do. ibe gar... 18 | 139! |—— 190/206 Gießen 1901 4.10/ 2000—200/104,30 do. 3 priv. Anl 13 ' do. fons. A ulds 34| 1.1.7 | ‘3000—600[100,6 Gl unfv, 064 | 1.3.9 | 2000—100|103 G 28) LLZ do. E Ì | 154.10 [—— d e DO: 190A B Ta O S O ee Gnesen 1901 ukv. 169131 1.1.7 1000 u. 500 S Oftvreußische E do. E E E E L P B lo S (e O d do Wu \ 3|17 S 4.10| 5000— 50G S S D an.-2 E Sachsen-Ait. Obl 31 1.7 | 2000—100/90/20b Graudenz 1900 ¿0E 1.4.10 5000-100 1000S Pommersche S S G Lose E. eg A 8775 S--GotbaSt.-A. Tehla?| Betseb,| 2000 —1001101L,25G Gr. Lichteif, L A ISNN 199700 D M LIT (10 S bégára 1E VEA Que: t ABI A p RITTIRE esfr.unf. 07/4 | 14. üstrow 1895/31 11 0—200/99,60G o. neulands{.|3x| L1. rcô.-Lose . .(fr.Z.|4 p. St.|36,25 do. do, A 4,10 E E 117 1 3000— do. A7 Galizische Landes- .Z.|& p. St. 36,25b; Se lblen-Min Dire [1 LLAC 5000100 Ne Halbeistantt 189713} 117 A 29.80B U e C R EAA gRaGe Lander ate 4E 1 FOEI E o Sl: ul. 69/31 e E V s Halle I, IT ukv. 06/07 a F 2000200 09 60D; NE: “T XVE3i H Griechilde Anl. dto 1881-84 160 LI A 6 Ae 2 ¿ X N 1 9) A, . , «A, 4 Spn qut en P versch.| 5000—100190;75et.bzB Satt u aa n vers. 5000 100 103906 G s 2 E E A kons. Gs 3 Rente Lk E EN L AUG L ud, at 2/98/ LL, e j o, 4 . o. mittel 4% 1 HIN JONIN A d R 3 117 1000 dllbronn 1897uf: 104 Be, 500000100256 do " Cl 117 De: ito R fleine Wo 120 1410 [280biG s —— ldesheim 1889, 1895/34| 1.1. —200/104,00 B/3 | LL ; «Anleihe 4%) 1,75 1.1.7 44, Weim. 8défred. uf: 104. verich.| 1000—100) Si , 1895/34| 1.1.7 | 2000 G Sächsif " 117 do. N 75] LL7T [4480bzG 1014| Le T 8000. So Höxter 1896/31 T4 —200[100;,00G e 4 1 E17 do eine 4% 1753| L117 [46406 _ 00|—,— Homburg v.d.H. 1902|: 4.10] 5000—500/99 908% S T ° Gold-Anl. (P.-L.)| 1/60| 156.12 6,40 Witt. e A. Aa 1,5,11/3000 u.1000/1 F 10 H. 1902/34] 1.1.7 | 1000— O E E Boi E 17 do. do. ,60| 156.12 41,20G 34] verscb.| 2000-— 01,50G ena 1900 ukfy. 19104 11 2001100206 | Ses altlandicbaftl 117 S Titial 1'60| 156.12 [41/206 Brdbg. Pr.-Anl, 189 —200}101 0bz do, 902: .1,7 | 1000 u.500|103,90G Siek, lend 4 5 H do. kleine! 1,60 15 19 20G Ld se L An, 2A 1.410) 000-10 Inowrazlaw 1902/34 1.1.7 | 1000u.500 1004 E olländ. Staats-Anl.Obl 96) 3 | vecieh, [a t- 897134) 1410 25G Ug 4 1.1.7 Ital. R. alte 20000 versch kasse S.XI deSfredite| Kaisersl. 1901 unk. 12/4 | 11. 2000—200/99,80G o. landsch A411 d e 20000 u. 10000| 4 | 117 Hann. 134 1,3,9 | 2000—200 Karlsr. 1900 LLT 2000—100|—,— do o 17 o. do, S T. 17 104,00bzG a E ls R S E A811 O Bn 4 | LLY [0G o 2,44] « B G Ge —200/100 0 C 4 neue Ostp. Prov: V T0 O02 9200bzG giel 1898 uf: 188908 S E 00 Eo o 081 117 E Staats-Auleib 82 4 | 117 10350ba o. do, T=IXIBi 117 | 6 00/103,10bz 9, 1898/34| 1.1.7 E 4,00G d H 31-147 Mexik. Anl. 9 1000- 4 | 1410 |—— Posen. Provinz.-Anl.|34| 14. 5000—100/99,75b _do. 1901 X 9 117 2000—500/99,90G 0 do MDANILT 5008v.| 5 (1.1.4.7.10/101,60 ofen. Provinz.-Anl. 4:10| 5000—200/9990bz Köln 1900 unkv. 1906/4 | 14. 2000—600/99,90G 0 do. D/31| 1.17 do. B 200. » (1147101101 70bz i m S Ii 110 A E | o en oNe enge 11 R! AOUEE do. R u XXTI i a R 500/104,00 et.bzB | do tund 101! 4 LED 20000 O] E Ret LLT Sor Staats-Anleibe 1 1892| 4 40 100 208) R E L O A ee L E | a E R E do, X, XII-XVŸ1II, 134] 1.4.10) 5000—500/101,006zG Konstanz 1908 Bi 117 | 20002 E Westfälische S 4 117 Oeft G Ra E D e XXIV,XXV 134] versch. T: 1900Tufo. 104 | LL7 | 8000-200 99 80et.bIG | do, T do. “E L B 103,75bzB r\h.| 5000—2001101,00b¡G A Ag áà.W. Nu. 96/31 1410 N 103,80G 20 ¡f Solaihh 117 do C D ult R 4 | 1410 |-,— L D T s e Az o. . 7 Gin 3k| 1.4:10/: 1000—200|— de, 1 o As 117 O Fefe R 4 | 139 1101,70B Folge!4 | 1.1.7 do. Do. 1000-100 A 128 2 do. do. ult. April §41 e