1903 / 118 p. 23 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

# J ¿TE

zum Deutschen Reichsanzeiger und Köni

Börsen-Beilage

glih Preußischen Staatsanzeiger.

en der ift 0 n Ms. e . me A j Berlin, Mittwoch, den 20. Mai fia 3 mili fesigesiellte Kurse. | wos 1903. e dex - erliner Börse vom 20. Mai 1903. do. X "B LIT : Gieeb Sauban (1N0)) 1.4.10) 1000—2001-ch de : | M G cerant 1 1 Löu, 1 (1 Feseta 080 üe tos ent Süil-9. Prv-lnl B L 12h) ¿G | FichtenbergGem.100/4 1410 2000200 E UIeTE, Folge 1 Krone öster err.-ung. G ch2 R Wi 302/34] 14:10 100.2064 Cudwigsh. 94 T 1900/4 | versc.| 2000 200 100,25G do “E R (G6. holl. W. = 1/10 4 E M| do von: Au 4, 14:10 10400 { eits: 120014 versch | 2000 —2001102,40bz N 216 41 @ fand. Krone = 1,125 K 1 R S do E o. TLUEIV 91 1.4.10 E S beck 189513 | 117 2000 00/99, 15G M 100 L214 ter) Goldrubel = ‘3,20 4 H T ho Dae N t 1.410 100,50b agdeb. 1891 uk 1910/4 RLT | 5000. 0AM Ra do. Dollar = 4,20 #& 1 Livre Sterling = 5010 x K Meliyk, Pr.-Anl. Ÿ 1d 20 0bi Main 1875/1902 134) vers, 5000 100 10G do. aen Amiters Wechsel. do. do. V u. VI|34| 1410 104,00G do. ì 900 unk 1891.4 LAIS 2000—200 100.00 20 neulandsch. Il n msterdänis Rotterdaiz 100 fl. | 8 T. 1168 80bz2 AnklamKr.190lukv154 | 14.10 go. 1894 34| vers. 2 2000—500 104408 D, do. 8 Brüssel und A 100 fl. 2 2M. }1 167,95 7 Sondeid-Ke uts (8 1 LLT 5000—2 E annh.99 00uk.04/05 4 versch. 50002 Med, G rs. h 410! 2000— R E f 2.8 | 5000— G idug Budapest v do. AA 100 00 918. 2 K 81,0064 TeltowerKreis unl unf.15/ L 1410 500-1001 105208 G Marseburg18luto.10/4 vid, O R WbiG DECR Vet Sächfische Pfandbriefe ingen 5 L 100: R Es Aachen S 4.10| 1000 u.500[100 50 Funn 1895|34| 14. 1000—200/104,75G i erl TIA, j ttung talienische Plähe - | 100 Lire S —— Aen a 54 1.4.10 5000— 500103 34| 1.4.10| 1000—300/100.00G 14 1 i S . . 1902| c 0b 1902/34| 1.1.7 | 2000. do. ukv. 05XBA, XITA I A E en Z A ire 2 M. A GaRA 1902°: 1893 Zt R T A 108, 76bz Mülb, Rh. 99 ukv A 1410 1000 u 200 100, 50G de, Ta, Ser. ÏA-XA 34 | 1410 199,906zG Lifabou nun C 4 [4 E, D s p 1 : abon und Gvoita 1 Milreis 2 112,20G do. N f L400 5000— 108,75bzG Mülheim, Kube 189 1410/1000 u. 500/100/00G E S Ao, h i ilreis | 3M. [— 9. 1893 j 70G 4 | 1410| z A O L i en aiéidied wi fa (L U Eh Ia 1100 0- | ita s A L S ait L e PaNO a ddl N VTRR i "I S Meietd ind Be N I RE De S S g |IRYZSIA E A 117 s8Wbid ew York ek 2M. do. 1869, 1897 34 veric.| 5000009 do. 34 versch.| 2000—100 A VIA VII VII 1.7 99,0b¡G ew Dar E 13. | Ta ICE Baden-Baden 1898/34| 1.4.10 200/99, 70G o. 1897, 99132 versch. | 5000 100,00B E: varia T N des 8D S Barmer St-A 1380 4 1602 11S | Mlt 09, uo e P O NOIO.0B XRUERXY| 31 | verschieden [09,0064G , Si. Peieróbuig ‘2 100 Frs. | 2 M. |—— do, 1899 ufo 1904-054 | L17 | 500950010840 bo. 1900 uts, O08 | L17 | 20000100 ; s eh pácriviis 211) E E | Wi SRE E E E Sinn L K T 2,8T, S i 3, 7 9 n S aeiver Vit. 104 1E ss (Sn M 1 A s milienvanm) M L | A (de: fut S Sfandinaviiche Plähe | 100 Frs. 2 M. —— agd 1866/34/ 1.4.10] 5000—75 S Nauheim i. Hess. Is L1.7 | 5000—200[100 3 Hessen-Nafs E 34! versch.| 3000—30 |— Warschau... E [40 T Abz do. 1876, 78/34 1.1.7 | 5000—100 101008 | Naumburg 1202/84] 1.4.10 1000—200/99,60G cflen-Ralsan:|. i A A r 50} do iy 5c P E Ibs E 82298 veric.| 50001001101 00B | Nürnb-99/01uk 10/124 LLT | 2000 1009 20G @ur-und Am. Bedb.j4 11410 300030 [10380G e T, Bielefeld“ D 1884 | 1410 200 500/10380B de. 1902 unf 191341 | 14.10 2000 G O gauenburger “4 114 0009 10A f. C “F mm; S —,— ach Berlin 84 (LFdS4 Actien De C E P 2000 800/103 80B Offenbach a. 896, 97, 86134) 1,5.11| 2000-200109 (5G M N 4 | 1410| 3000—30 [103,80b m Madrid de P Kloeihuats 4) G A Bons 102 31| 1110| 5000200 104506zG Off b 1902 34 1.4.10| 2000200 10625 et.bzG | Posensche... 1 | T4) 300030 100 1064G rid d. Paris 3. S abon 4. London 4. | Boum L 200/99,80 enburg 1898|31| 14. 200/99,60G Va A E 103/806 S t. Peters 900 G 34| 1.4.10 2 È A 33 h i Ds VL Al Note K De „u: ; Warschau 4 do. j 191 21 L A 10050 ff bzB R 192.131 L17 E T Dreußische A ae 4 O O9 E e, its S Banknoten und Coupous. Brb. -Nummelsburg 3 A 0j9 2 bz Pforzheim 1901uk1906/4 1511 0G A 10570G Rhein. und ‘gef 1 versch | 300030 100 10G er Rand. Du) St. e Frz. Bkn. 100 Fr. 81 „30b n E a. H 1.4.10 EDODE 400 E Pirmasens 1899 ut 4 1.5.11! 2000—100 Sk hsische. ( do. 34 eil 3000—30 100 10b us Sovereigns . Holl. Bkn Bkn. 100 fl [168,75 Bresl 1901/3z| 14.10| 5000—100[99.90B bzG fibieis 411417 1000 102,50 Schles A 4 0! 3000—30 (103. G SES Ct E Pa B d N | E L Oa | Pat out 04 11 | I OO | Stlaie-licie: L 1410 50-9 [GBHG uld.-Stü rd.Bkn. 100 Kr.|112 do. Mi 103. do. 18914 e 103/50b B Scbledmi -H E J BET 30 1100) 5 Oest. Bk. ä 895, 1899/34| 1.4 80G 34| 1.1.7 | 500 z g-Holstein. 4 | 1.4.10) 3000— , Gald-Balis E (20 100u.20008r 85250 Gua IGS 72.78.87 31 117 2000—100/103,50G Potsdam 14 abZiT| 6 100° 0biG E L Bul veri. 300030 100 10G | 100 R |216 versch. 200[100 259 4.10/ 2 5 S - S do.altepr.50g|— |do. do. v. 100 R 216200 | hal hg sgtl veri 1 N 5B egensbura 189734 1.17 | 5000— 20000 10biG feetcEa- H —p.Stck| 12 [61,50G do. Pee MSEUGIIIE . dd, do, 5,3u.1R E a ottenburg l 1891 14.10 2000— 1001102 75B do. VIRSDL D 2000 O O0bIG Da N a P28 300 [a8 cel 1 de. feine -. R ales Se Es do. 185 unfo. 11 4 | 1410 2000 10011000B Rbevdt 1V99 ufy b 1 LL/ | 0005001103006 Brauns A A 159 50b2G o. Cp. ¿N Ï weiz.N.100Fr. 81" 256 „do, 189 nv 34! versch.| 2 100100! J 189 -4.10} 2000—500 10290G öln-Md. Pr.-Ant. ./34/ 12.10 137,60bz os ollcy. 1 13239 : 1895, 99, 021.34 ver ; /100,50bz 1/34 1.1.7 ‘1000 u. 500/99, amb t 34/1410) 300 T Rie I [Ses ol S 117 O S | Pteto T h 12 | 10 (Oh nfén.18/20,435 bzG - - /328,90bz e016 konv. Ai Ls eri 106.708 Ca ria 18% 31 117 | 3000— 0091 10G Meininger 7 l-L. e Ea 150 [152/006 a Deutsche Fonds und Staatsp Cópenick 1901 unkv. L104 7 E an 90G S Johann 1902 31 14.10 /5000 u.1000 100,00G SNLE 40 Tlr.-L./3 | “1 15e O e D.-R-Schah1W0rz.044 | verich./10000- e aae D 1900 ufv. 10/4 | 1410! D C COS Schöneberg an 117 | 2000— 2 001100 0G mer 7 fl.-L.|—\p.Stck. 12 2ob p 5 j 5 Gem. j E 1; f d D Reicks-Aanl ins K n 1000 E 10106 18988 | 14.10 AOs1I0010G | Solingen 18391 189734 LLT| 3000 100/99. 0G Obli do. t 0) 5000—200[102,40bz Giefeld 1900 ukv. 0514 Tie | o redi 091,706 olingen 1899 ukv. 10/4 | 1410/1000 100 30G gationen Deutscher Koloni l do. A 31 verich.| 5000--2001102.40 do. 1901 unkv. No E 200/102,25b do. 1902 ukv. 124 | 1410/1000 u 200[103 2G Deutsch-Ostafr. Z3.-O.15 | algefellschaft. as | verich..10000—200191,30 bz do. 1876, 82 S Ie 103 90G Spandau TEOIi4 (Op 000 i 6000S T 1.1.7 | 1000—3001105,60 et.b Preuß. fonti l lau versch. 6000-1 11, 80G Darmstadt 1897 3 e O Y Suergarbi, Pon 18% 31 1410 E 103,30bz s do. j 2000—2 | e P T u O E tue SERRAEE O L00 B Ea | Meni Gan § | 137 Bad C an 9180G Di -Wilmersd.ufv.114| L410 200/100 40G Stettin Lit N, O, P. 3 LLT 200020 10050G do. do. fleine| 5 | L i a E O713t| versch | 300010 amma p 58 2 veri 0 tuttgart 1880 un 05 4 1612| 2000200108 B do. I O le L ey 10 i 15.11 3000— d do. en 1B O 5000100 105,10B Thorn 1900 ufv. U Ln 5000— 00 N ae s innere 4x L ae ck-i by Oreg er 3000—200[— As 5000—2. 40% t 5000—2 eine! 4 E Io 1902 U S 1.4.10 3000—200[101 |50bzG ba - Grdupfdbr E 1.4.10! 5000—100 100 10B Wandsbe 1891 T4 N 2000—200/99,50G K. E 1868 20 4 L Bayer. Staats-A 3/3 | 1.2.8 | 5000—200|—,— unk. 1912.3: e. D Weimar 1888/31! 1.17 2000—200/102,60G 259 10200 «| 44 | L. D do: ul. . Bu 1.5.11| 5000—200/104,25b da, Geis Grundtentenbi 1 s è E 00/102/25G Wiesbaden 1900/1 P L00000 Va. E 2040 «| 45 | L do. Eileubähn-Obl/3 128 10000— ' Düren H 1899 ukv. 054 | 11 D 2D d ufv. 05/6/4 | 1.4.10] 2000— do. 0. 18% 4ER L o. Ldsk.-Rentensch.|3 | 5000—200|—,— do. J Too14 | 11 102,606 o. 1879, 80, 83/34] versch.| 2000200199 bote | Bogr Kant-À ah Bruch „Lit. Sch M Bi 117 | R100 A ges E 1891 fonv. t e 06 E A 88 1901/34 1.4.10 2000200199 4063G Bosnische iÄnlibe 87 fonv. J 1, ¡E a ü L ) gd do V 3 | 1:10) 50002000 _— davor M un S 121 vo/280B 4 | Worms99/01uk.05/07/4 verich.| 2000--200[109/ do. do. 10S unf L L remer Anl.87, 88,90/34 12.8 | 5000-500100 70bs do. 1088.90 4 10 E O E00 00bIO rich.l 2000--500[10270B | Bulg. Gld-Hyvott Anl 9A | = BOD S 1211 20A | U A 111 ot E Se N U-M | 1 o de. E 10| 5000—! HRE S Elb 1.17 d Ta 1 i ôr Nr. 121 561136 560 f 1 190213 | 1410/10000—:00l85: lberfelder von 1899 104,00G D es E 44/ 1.1. 2e Nr. 6155185 650 A HE Gr. „U LU : e E 1 N G Do A 4 1 E r besi Sh, 1994 10! 5000—200{105 70 do. konv. u 188934 E 5000—200/104,00B V E 34 Gpilen.Gs id-A 000) m1 do. N LLAT A 101106 | Erfurt 1893 OÏTL I 141 99 do. neue 4 Z inleibe 1 1889ar/ 41 | 1 Hamburge S 19033 | 5000—200/90,40b 1893 1.4.10/ 1000—2001103,80G do T 34 mittel| 45 | LL amburger Et-Me ti 5000200904063 | fen 1901 unf. ¡o6¿/A 1410| 1000200 | Galenbg.Gred Fut s 3 Chiiesische Adleite I S | 11 n n goois 5000— 00 do. 1879, 83, 98, 01 31 14.10/5000—1000/103,60G Calenba. Gred Fut dó4 TRCEOS Anleihe 1895 Sl 1E do: do. 99; 99/8 5000—500[100,90bzG | Send 1001 eure! Oelg Bri 5000 20009 0G s do. N N S L do. Sni 1886/3 5000—500/100/90bzG S1 200—— Kure D. E fündb. 134 do. N 18% 6 | 14 do. A 5000— j Franffurt a. M. 1809182] 124 | 200 00H GO N ur- u. Neum. 4 do. do. ult. Mai) S o. Ge f g 5000— 20 U Ta S a8 5000—200/100/40 et.bzB Ja Aa L 31 Bo: zO 1898| 44 | 1.3 eüd, Staats i LIB08 5000— austadt BaglSt 129 | 20002 D et. DIY O Ot 34 Dänische S a / A E e Le 10a IEI | O 2000 E E ge Oblig. 94 Egyptische aalen! 1897 3 | 11 M L Eis Sculdv [34 5000— Find O uf. 10/4 1410 A A 1103,00 andicaftl. i “B e Do Orte Ene gar.… [E 12 do: po. 1890-9131 Geben 101 uny O04 | 139 | 2000 10S | Of R n | 15 Bt Se: 01 uf. 11/34 Oärlin 1300 ufs.19114 | 14.10 5000-200 17 arent. do. do. pr. ult Mai S denb. St.-A. - 15963 L unk. 1908/4 1410| 5000—l do: do. Daïra San.- e Bandesfrunf 9 But n Sáticow Hos 9; 29 3 O 1000—20 / 1808 do. Ee E s Frelburger 16 res -bose , e E o 0 902/34| 1: 117 | 3000— s “Jan La, alizische Landes-Auleibe 14 þ El l Sablen-Tein, edr. 4 1. Valbersiadk. («G deb 2000-200 S Posenfce S. V T 89,60 Grie N E L ächsische St.-Anl.69/34 : 902/34! 1410| 2000—200[99 7. LUGAE e Anl h 1881-84| 1,60| 1.1. Do St.-Rente 13 | vers 4 | 1.1.7 | 5000—100[103,80G de In fleine| 1,60| 11. S de ult. Mai 34 5000—100[100.50G do. o kons. G; „Rente 4%) 1/30| 14. S Peti „Rud. Ldkr [34] 1. h 0005001100 09B do 0. do. mittel 4%// 1;30| 14. chwrzb.-Sond.1900/4 ‘1.7 | 5000—500/[100/ 25G do. “m do. fleine 4%! 1,30| 14. Weir Landeckfkredit|3# ‘6.12| 2000—200[104 00G do. o. Mon.-Anleihe 4/o| 175| 1.1. m. E uf. 10/4 | 31/ 1.1.7 | 2000—200f100,50B Sächfische. . 40 9, A fleine 4%! 1/75| 1.1 Wit 34 34| 1.4.10] 5000—500/99 D T I L d A do. Gold-Anl. (P.-L.)| 1,60| 15.6. A S8 1 O | eia ainz t 11 R E L r inl, 1899) 1. 11.500 . i o. eine| 1,60| 15.6. Gafeler tandesfiedi n azlaw “1 3j 1410 uen u 100, 10G “jy i 3 11 | 200060 golländ. Staats Mul 0000 3 | versch. oie Prov. Ser R 1. aier 101 unf 12 0514 1.1.7 | 2000—100/104,75G do. do  be. I 10 Fr 1 L do. do. S YL X31] 15. L e E, 1908134 | erf, | 2000 200 0B | do bo 199109 do. do. M L 1 Ard Ofts Prov VIIT'u 1X 4 L giel 66 ith. R" 10702 1511 2000— 200198 biG do. do, dara: R L Ie: 4 1E L omm. Provinz-Anl. 3i| 15S, 1883 1.1.7 | 200-2009900 duc ci V Merit. Unl. 99 100-5009. 9 (1.147 4.10! 5000—200[100 206 | öln 1900 unfs 1906 H J De P iw F 0. „A, Ll, L L L ün 199 unto 196/414 10| 000 20010 0bAD A de do IOW| d (147 Rheinprn A NXTI I 1. tènigsb, 1869 uv. 04/4. 1410| 20002001103 60S Sébledw.-Hlft. L-Kr 4 Norw. S Staats-Anleihe 1892 4 |-141 do. ITT, 1V fv. . ./34/ 1.4. do. 1891, 1892, 1 1.17 | 2000—500f—— do: do. do. po: Saa Ra do. V—VIL ., 84/1 x do. 1801, [BO2, 1806/34) 1.4.10) 2000-500199, 60! da, L k do. do. mittel 18 3 | 128 de. BIF RRV 34 | gte 1H 3 117 | O | m Oeft. Gold:Ren liel u. fleine) 2} 14D n8 ' Fi versh.| 5000—2 1900T ufv.10 11 7 i j h 920b1G do L A B do. feinel 4 141 h 901.9634 1.4.1 O do. Bala do. au gdo ult. Mai E do. E C As 1.39 [101,5 : e konv. „qute ea Uh 1 ILR dea