1903 / 119 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 22 Jun 1903 18:00:01 GMT) scan diff

Verichte von deutschen Fruchtmärkten,

Qualität Am vorigen i 1903 i; DunsQnittóe am Markttage gering mittel gut Verkaufte Verkaufs- preis Markttage naß beri Mai Marktort Gezahlter Preis für 1 Doppelzentner enge eet 1 D Fus y gung verta T ent o a niedrigster | höchster | niedrigster | hö@ster | niedrigster | höhfter [Doppelzentner 1ER G DIeis O ienine d d d d t K t t t Weizen. 20. Greifenba, H e E RIS 14,90 14,90 120A 10 / s - . ° 2 TEITENDAgen L E G R ——— h 0 2 N . . . - L yriß . : Ce E —_ m 16,00 16,20 10 161 16,10 16,00 16. 5. - 2 targard i. Pomm. : pee 16,20 16,20 10 162 16,20 - . - E KrotosOm R L A 15,00 15,00 15,20 | # 15,20 15,40 15,40 25 380 15,20 15,20 16. 5. - 5 Bromberg R E Lf 16,30 16,30 4 65 16; 30 - . 7 Milit G 13,40 13,40 13,90 13,90 15,00 15,00 z ; - - L Breslau Dn 13,80 14,20 14,30 15,00 15,10 15,50 - . f e Ü Sl." E E 14,90 14,90 15,20 15,20 15,30 15,30 j . . 2 ü E S S 14,25 14,50 14,75 15,00 15,25 15,50 G : . f chônau a. M . U 13,20 13,30 13,80 13,80 14,40 15,00 h Ï : . . Ï Siesgberg i Sg. E 14,30 14/30 15,60 15,60 16,10 16,10 8 122 15,25 15,25 14.5. y L atibor. S E 14,75 14,80 14,90 14,95 2 550 37 868 14,85 14,90 14. 5. 10 f Lalberstadt . C 14,50 14,80 14/80 15,10 15,10 15,40 i s : ; E è n M h e 14,50 14 75 15,00 15,20 15,50 15,70 ; Z s . - - K Marie e a 14,80 14,80 15,00 15,00 15,20 15,20 100 1500 15,00 15,00 13. 5. . i Goslar A 13,80 14,50 12160 1500 15,10 15,60 ; Î : z 5 - i GSngen A 15,20 15! ,20 15,40 15,40 ; : N - - aderborn S etize Lot Mei M 15,50 16,00 80 1265 15,81 z 5 e E imburg a. L. ; O 17,75 17,88 65 1153 17,79 17,80 1350 z f Neuß . Are O 14,60 14,60. 15,80 15,80 16,80 16,80 150 2 359 15,73 15,73 19. 5. s i Dintel8bRbt T P 16,40 16,50 16,60 16,70 16,70 16,80 13 214 16/44 17;00 1345: 5 f naue G Se e e e 18,40 18,40 3 55 18,40 - f Veberlin : E 17,00 17,00 17,20 17,20 17,30 17,30 21 355 17,17 17,10 13. 5. J 2 Brunst N ; 15,50 15,50 S S E : 2 : 2 4 f Altenburg 13,50 13,50 13,75 13,75 15,00 15,00 : ; s : h Mülhausen i. E. - 17,00 17;00 18,00 18,00 5 88 17,60 17,00 J475! Keruen (enthülfter Spelz, Diukel, Fesen). 20. Aauféeucen E 16,40 16,40 —— == 16,60 16,60 24 396 16,50 16,60 14. 4. 2 - BeiBenhorn C 16,90 16,90 126 2-913 16,90 160 3D. z zl Biberach L O 16,60 16,60 16,80 17,00 17,20 17,20 134 2 255 16,89 16,96 13. 5. : i Langenau e E O s 18,00 18,20 91 1635 18,16 17,78 14. 4. g z Veberlingn S 17,10 17,10 17,32 17,32 17,50 17,50 172 2 970 17/31 17/33 13. 5. S Noggen. 20. Insterburg T A 12,00 12,00 2 24 12,00 12,00 1022 d Beeslo R 12,60 12,60 1290 | - 12,90 : h 5 1 & L LUdenwalde E = 13,50 13,50 9 122 13,50 13,39 16. 5 s iw Frankfurt D o R e 12,80 12,80 12,90 12,90 L ck 2 ¿ 6 L h Ob A A S S S E 12,35 12,35 6 74 12,35 12,43 14.5 A h Stettin e S = E 13,60 13,60 5 68 13,60 13,60 16. 5 S 2 Grettenbagen A A 1390 13,60 ¿ Y : z 2 s H Pyriß R E 13,30 13,30 12 160 13,30 13,13 16. 5. L # Stargard i. Pomm. 12,80 12,80 13,00 13,10 24 311 12,96 13,00 6.5. L L Swivelben 12,50 12,50 12,75 12,75 13,00 13,00 H 140 12,75 12,75 16. 5. 4 fi Köslin E 13,40 13,40 6 S 13,80 13,80 14 190 13,57 13,61 18. 5. 3 L Lauenburg i. / Pomm. —— 12,00 12,00 20 240 12,00 11,80 13:5; 20 L De E B 12,50 12,50 12,60 12,70 76 958 12,60 12,67 18. 5. Í 1 O0 E E 12,00 12,00 12,10 12,10 12,30 12,30 125 1517 12,14 12,13 16. 5. S BITONDera s 12,40 12,40 12,60 12,60 10° 125 12,50 : f Wongrowiß. 11,50 11,80 11,90 12,00 12,10 12,30 20 240 12,00 1150| 14.5, L Militsch 11,50 11,50 11,80 11,80 12,60 12,60 d j “e i; ; z Breslau . . Í 11,80 12/10 12/30 12,50 12,60 12,90 5 / Î 4 s Franteustein Sä. 12 20 12,20 12,50 12,50 L È s D O Sd. h 11,35 11,60 11,85 12,10 12,35 12,60 h / z L N döónau a. 10,80 11,00 11,30 11,70 12,00 12,20 L Ï U s s L Hirsbero i ‘Sal ; 12;10 12,50 12,60 12,90 13,00 13,40 r 89 12,75 12,75 14.5. 4 t atibor . . : S 12,95 12,9% 600 7770 12,95 13,00 14.5. 20 A Q, T 13,3 30 13,4 40 13,40 13,55 18/55 13, 70 N f : G J ; » ilenburg 0 12,90 13,00 13,25 13,30 13,50 13,80 : y d, A Î Î j Marie E S 12,75 12,75 13,00 13,00 13,25 13,25 50 650 13,00 13,00 13.5 Î 1 Goslar E I N 12,80 13,00 13,10 13,20 13,30 13,60 Î Î h 2 2 s s Duderitadt. S 14,00 14:00 4 56 14,00 L ¿ Ï G GWotttngen a L R 14,00 14,00 14,30 14,3 30 s s ; é s f N LUnebUtg O s E E 12,80 12,90 12,90 13,00 13,00 13,20 50 655 13,10 12,90 9.5 Z ANLITDON 05 S Se 14, 20 14 20 60 852 14,20 2 è f L imburg a. L. , CUNSRBEAL 14,80 14 80 13 189 14,80 1483 [1413.5 f 3 Neu es S 13,20 13,20 14,50 14/50 90 1246 13,84 13,55 19. 5. : Dinkelsbühl S 15,00 15,10 15,20 15,30 15/30 15/40 11 167 15,16 14,80 13.5 3. d Biberach . M L == 14,40 14;80 6 88 14,60 14,40 13. 5 4 2 Ueberlingen 14,20 14,20 14,44 14/44 14,50 14,50 12 173 14/40 14/35 13.5. F n | Hraunshweig Ca s e T 1ST 13; 80 13,80 s 2 : s 2 s Altenburg : Í 12/60 12/60 13,00 13,00 13,50 13,50 i 5 1 Gerfte. 20. Suflerbura S O _—- 12,75 12,75 2 26 12,75 12,75 16. 5. Z t Dees E =ck 12,60 12,60 13,80 13,80 : / ; Í Î Z s Greifenhagen De T E 13,70 13,90 ; 3 s s s 7 Stargard t. PORuE, O 13,00 13,00 4 52 13,00 13,00 1355. 7 O A O == E 12,40 12,60 10 125 12,50 11,80 19. 5. s f oto E, ten 12,00 12,00 12,50 12,50 13,00 13,00 12 150 12,50 12,50 16. 5. Ï Wongrowiß . A 11,00 11,50 11,80 12,00 12,10 12,40 10 119 11 90 12,10 14.5 2 i Militsch . E 11,80 11,80 13,20 13,20 14,00 14,00 ; i: 2 k z Breslau . C 11,20 11,80 12,40 13,30 13,90 14,20 s d Geenltein t Sl. O 12,20 12,20 13,10 13,10 s L C A 11,95 12,20 12,45 12,70 12,95 13,20 s j: 4 Í L Hirs berg i. Sg. S N 11,80 1200 H 20 13.80 14,20 14,70 i : : ; : s s atibor .. O , ; 1,50 380 4 216 11,09 A ( z Halberstadt S 13/80 14,80 14/80 15,80 15,80 16,80 : j: " A L 9 us j Eilenburg A 14,00 10 E B 15,00 15,00 Í : : ; j u are A E A i 12,75 13,00 13,00 100 1265 12,6 B29 3 L S E U 13,50 14;00 14,10 15,00 15,10 16/00 j i, 0 T 13. 5. y 2 UDeTIIGDE A2 A E Ae i 16,00 2 32 j s s Q N A des N 226 A O 14,20 15,50 15,50 2 s 16:00 E A j s ibera S Set R ; ; y 14,20 4,60 14,60 46 64 j , 2 H Altenbur E O 11,50 11,50 12,00 12,00 14,00 14,00 : N S f ibe Ñ «„ [Mülhausen i. E. . . s 15,00 15,00 17,00 17,00 3 49 16,33 15,50 | 14.5. } Hafer. 20/5 [USnsterburg E = E 12,20 12,20 4 49 12,20 12,00 16. 5 2 GIbina s Le 12,80 12,80 14,00 14,00 19 255 3 B u . Sew. E 20 1450 | 1450 1520 | 1520 : / E 10A 60 . z udckenwalde . e O A 15,80 15,80 9 142 15,80 15,91 16. 5 3 Da E 15,00 15,00 15,50 15,50 15,80 15,80 44 676 / ( a f ; feantfurt O 1500 | 1500 | 1530 1920 | 1540 15/40 / : e Ala 16D : f DELDUS A , 40 15,40 5 77 j * Y è Stettin . . Es E 14,20 14/40 11 1657 T Eo 1 p 5 E P P Se 1320 | 1320 | 13,60 | 1570 1340 13,60 j i A G j 2 argard ï. Pomm. . E j / ¿ j ; 4,00 106 1 7 ; G 2 e S E 0 Bao L e 3 P 1340 f U R . g Köslin ._. S 14,40 14,40 14,80 14,80 7 102 1467 188 160: ô f Stolp i. Pomm. S fat 13,00 13,00 13,60 13,60 14,00 14,00 33 435 13/38 1361 6:5. z 2 A i. Pomm. A 13,00 13,00 ao M 2 14,00 14,00 8 108 1353 1347 20 2 A Z I a R Ra E R A j 10 N N » | oto l, 0 ux | 00 R O 0 wo | 180 | 20 | 160, B on row: . . . . o. . 1 j 1 1 1 1 1 50 f 2 A L 1280 | 1280 | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 : e 0 11,80 14. 5. . h Breslau . . R 12,00 12,50 12,80 13,00 13,30 13,50 ; : - L rankenstein S 12,00 12,00 12,40 12,40 ° 4 4 ben S L 12,15 12,40 12/65 12,90 13,15 13,40 - .