1903 / 119 p. 37 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger.

C «V2 109. Berlin, Freitag, den 22. Mai 1903. i 1.4.10 eau e T, Kolge2 1.1.7 | 5000—100j1103,75B | Rheinprov. XIX unk. Lauban 1897/35| 1.4. 3x) 1.1.7 | 5000—100/100/10G i 1.1.7 | 2000—500/101,20b Leer i. O. 1902/3x| 14.10 Amtilihh fesigesiellte Kurse. va x t en 117 5000 50016 30 bs p fidtenberg Gem.) 1000 f S Westpreuß, ritter, o 117 50002 1006 Berliner Pörse vom 42. Mai 1903. Stkl-d. Prv. rün. 9834| 1410| 5000—200/100 20bs | Luvwigah. 94 1 19001 10 do: do. 708 | L1.7 | 500020089 70bz 1 Frank, 1 Lira 1 Län, 1 Peseta = 0,80 « 1 österr. | do. do. 1902/34| 1.4.10| 5000—200 100° ,25bz do. e R DEL 28 * 1134| 117 | 5000200/99 75G Gold-Gld. = 2 1 Old of österr. W. = 1,70 4 | Westf Prov. ÄLTILTY 4 1.4.10| 5000—200/103; 'S0bG Lübeck TSTE E Ld Ma 113 | L117 | 5000— 1 Krone österr. A V. 085 7 Gld. südd. W. do. do. IVufv. 09/34! 14.10 5000—200 d Magdeb. E T3; ri do neulandsc. M) 117 | 5000—60 99,70b = 1200 4 1 Gld. holl. W. = 1/70 1 1 Rubel | do, do, ILIILIVI3} 1410 5000 00d a0ta Mainz “18914 | 1612 do: do, T8 | 11.7 | 5000—200189,70B = 1,50 « 1 skand. Krone 4 P i Peso 2 do. Mit Zu 1410| 3000—500 104,00G 1900 unk. 19104 T7 2,16 1 (alter) Goldrubel Wesivr. Pr. 8 1888 1894/34 | versch 4/00 « 1 Dollar = 4,20 4 1 Livre Sterling = 20,40 4 do. V U, VI 31 1.4.10} 3000—200|—,— wn 4 | vers. Sächsische Pfandbriefe. Wechsel. E A 1.4.10| 5000—200/103,50G do. 1901 uf. 06/4 | 12.8 db. Kl. INA, On 1 A Ee Slensb. Kr. 01 ufv. 06/4 | 1.1.7 | 5000—200[103,50G dd: 988 ah 3x| versch. ar E K i S Vdeecdam REER R E S S E E Ra O | 11105000 1000S 6 | Merschurg101utv.104 T do. ufv.05XBA, XIITA| 34 | 1410 |99/906zB Brüffel und Antwerpen| 100 R po po, 199038 1410) 1000u.000100/30 e 3 117 300 do, Ml. ÍA, S Budapest 4 E 100 Êr. 8 T Et Bas St.-Cnl. 1893/4 | 1.4.10 mülb. Rb. 99 ukv. 06 399 1410/1000 u. 500 E XYIB N, XIX, E Laa Kr. E L o E 4 L ; E t E 1893/34] 14.10 Mülheim Rubr 189 ITA-IVA, Italienische O R Tai Altona 1901 unkv, 11/4 | 14.10 ‘uni 1908/4 1410/8 Kraditbriefe 4 | 11.7 |102,806zB Kopeihaari -...| 100 Kr. | 8T. [—,— o. 1887, 1889/3| versch. ee Le 1899. 0A rid 1410 do. ufv. 05 TXBA, XBA| 33 117 |99,80bzB Lissabon und Duo: 1 1 Milreis D (KAO c 18068) L, do. 1900/01 uf. 10/11 4 vers. O tondon 15 R E Augsb-1%1 uto.19084 | 14.10 : do. 18979932 vers 5000: XIX, XXTIT—XXYV| 34 | verschieden [99,90bzB do. ‘- TA6D0A M Augsb. 1901 ukv. 19084 | 1.4. j 5903/3 1.6. 5000-200/99. «8 Qs 1897 ch. {\abz.3.1.6. : Madrid und Barcelona 100 de, E Baden-Baden 1898/3 1410 M-Gladb 99, ukv. 04/4 | 1.17 SbatbuGelüie 9 Î | vista |—— 1 f.11/4 | 1.6.12 o ukv 4 | / Ó New Vork - Js e E E: Barmer St-A 18804 | 117 do 1880, 88/31| L1.7 S 4 | 1.4.10/ 3000—30 |—,— do, E 100 Sea A. do. 1899 ufv. 1904/05/4 | 1.1.7 1899/34| 1.1.7 Doe O O t) vers.| 3000—30 |—— Paris La 100 Frs: | 2M. |—— do. 1901 ufv. 1907/4 | 1.3.9 Münden (Hann) 1901 4 1L7 Hesfen-Nafsau A 1430 20080 |—— . s « C . F ch M 91, 96 e ns ter «E r e T pre s e Petersburg he M E 913,85G a JOBSNBG 1901 18 nes Nauheim i. Hess. 120018 H Sutundte (Brdb) E d 100208 Scbweizer Plähe 0 100 Frs. | 82. [—— Be I R I Nus 31| L17 L Lauenbateo E L O 0 I i Gbandsuccotiee Plähe | 100 Qr |10T do. 1882/98 3L| vers Nürnb, 9/01 ut. 10/12/41 | versch. | 5000— : Pommersche... 4 | 1410 30000 [104.00b4B Sitandluavii “1 100 R. | 8T. [21580G do. Stadtson. 10014 | 1.1.7 do. 1902 unf 19134 | 14.10 5000 200/1048 do: A 3 versch. 20 [100108 n 2 R R RUSEE do. 190233| 117 do 1896, 2838 15.1 2000200 oe Posensche R D L e 300030 1B B « = 4 S LIION Î 100 r 2 M. 51, 75 Bielefeld D 1898/4 14.10 ea ah a. 1410 Ó 200 E D N A A 1410| 3000—30 104.00B 0. 4 7 2 E 19004 | 1410| : E O A A Preußische 08 4 E S Bankdiskonto. do. F, G 19020034 | 14.10 es 5/3 | 1.1.7 | 2000—20010160G |g D inr 4 | 1410 103,80G lin 35 (Lombard 44). msterdam 3x. Brüffel 3. Bochum . - 1902/34] 1.4.10 1902 1/33 1410 5000—200 E Nbein. und H 3z| verf.| 300030 E talien Pl x NopenbatadA Liffabon 4. London 4. | Bonn 150A 2 Pforabeim 19011906 4 15.11} 2000—200 102,80G hsische f “141 1410| 3000—30 103,80G Madrid d. Paris 3. Skt. Petersburg u. Warschau 43. Is 1896! z 117 1895]34/ 1.5.11} 2000—100|—.— Swhlesische N 4 LLI0 3000—30 [103,90B 4x. Norweg. Pl. 5. Schweiz 4. Wien 3E. 4 sens 1899 uF.06,4 | 1.1.7 1000 1102506 | E reau 33 versch.| 3000—30 {100} Schwed. Pl. 4x. Norweg. B U N O pirma 1903/31 1.1.7 | 5000—500{[100,50G Sebledwig- Holstein. .|4 Br A 10} 3000—30 [103,90B Geldsorten, Banknoten und Gaupon, Oran ens a. H. f r T n Dee 1900 unkv. 1905/4 ELT 5000—200 O do. [3] verfch.| 3000—30 [100,10bz Münz-Duk) pr. |9,72bz Frz. Bkn. 100 Fr./81,25 Breslan 1880, 189134 versch. __do. 1894/3x/ 1.1.7 | 5000—: 0b. G 7 fl-9./—jp.Stck| 12 61,506 Rand-Duk./ St. |—— cil. Bkn. 100 fl./168 1902uk5.19071 | 1410 Do: 1903 32 /ab31.7| 5000—200/100,20bzG o unz. E Sovereigns . .20405G [Ttal. Bku. 100 &/81 N S E 1599 14.10 otsdam 190234| 1.4.10) 5000—200/100,10bzG S S S S 146,25bz s Gul E i S 1 1008 Sh: P Burg e B28 37 Sis A 1903/33 id. 2000300 100.00G Baye Prämien-Anl 4 | 1.6 | E 1591064 8 Guld. -Stücke, ; | Pole O/S n i i | 5000—500/91,30G Braunschw, 202 lr. p. Steck. 2 1000 u.2000Kr. 185 35bz 55 1889/3 | 1.2.8 | 5000— 0G r | Strie 418256 Russ, do. p. 10R. 216, 10 baG Charlottenburg 1894 1410 100[104,506zG Remscheid 1E I 1 An S Sami: 0 D Mute A 12 S 150 1820s do: neue p, G16 185G | do: do, 501K (1620 do: 1895 unfo. 11/4 1410 2000 100 15008 N. De 1881, IS4 LL7 [19000 20000000 beer 20,2 T 2h. “12 (8160bi do. do. pr. 5008| —— ult: Mai E do. 1885 fonv. 1889/34] versch. 5000 3 D y | 3000—500/91,40G Oldenburg. 40 Tlr.-£./3 / L N E o lt Juni (or (57 81306 | oblen T1 pte S T Hr 200 18/08 Saarbrüden 189631/ 14. 05000u.1000/100,00G | Pappenbeimer 7 E kelel! N S0 0. R 0 j I) Y. 1417. p. 100 G. R.1324,10e bG& 1897 j 60G St. Johann 1902/34 21h p Blo 3e 100 Fe ide /34,10e bG | gab Fonv. 10231 11e G o. 1B 20002000 00G igati Deutscher Kolonialgesellschaft. Eta Eis / ent 1901 unkv. 10/4 | 14.10) Schöneberg Gem. 96/33 | 5000—500/100,10G Obligationen Deuts R et: / ; Settore 1900 uv, -104 | 1410 Schwerin f M. 1897/31 3000—100/99,90B Deutsch-Ostafr. Z.-O.15 | 1.1.7 | 1000—3001105,60 et.bzG R D 1 fts | E | I Ds 1.4.10 = M o. U A „(96 Aa L Lie [ucaal 10000-50000101-0G Gre 1900 8 117 Spandau 18914 | 100020010875G MULlAUR P Fonds. Di t. Reichs-Anl. fonv. B LLIO 1000 102 40bz D O S boiai| corti 0D * - | euclaaait Sai R Et oa Uo Argentin. Gold-Anleihe 1887 5 | 11.7 [—— do do 48 3 | ved. 10000—200192,00bzG Darmstadt 1897/34 117 Ew Stendall0Lutv.1911) É, M O 10020S pt Reh aba. 5 | LLT [94756 : ult. Mai E zG 1814| T1 Bu Stettin Lit. N., O., P.|35| 1.1 | 5000—200 99,(5G Do. S S2760b2 Preuß; tagen A. kv. s T4 00bG Dessau - 1896/31| 117 Stuttaart 188 unk 06 1 12 2000200 10340G De JE eee 4 | 139 [85/60G z do do „3 | 1.4.10/10000—100192,00bzG Dk -Wilmersd. ufv.114 | 14.10 1 Ls os Lid n E Luca do. äußere 1888 20400 4H E410 Ea 0. Mai 91 E Dortmund 1891, 98 .|33| vers. e 1900 ukv. 1895 31 “10| 5000—200|— do. do. 10200 æ| 4x | 14.10 Seb Bad. St.- «Anl 1 u 0 L T A 1900 unk. A 1410 E 1891 14 | 1410| 2000 200[102,00G do. do. E H Ta Se Tob do. E N a 190032| 14.10 Weimar 991888 84| 1.17 | 1000—200—— R 120 2084 E A do: 10 ufb. B34 15.11 do. . Grpfubr Lu, Tibi2.3t| LUP- Mebanen fv. 06/64 | 1.4.10 2000—200/102,75G | Bern. Kant Anleihe 87 fonv| 3 | 117 se do... R T0 1912.13t| 1.1. do. 1879, 80, 8334| versch.| 2000200 100,10G Bosnische Landes-Anleibe 4 128 E —— do. 1896/3 | 1.2.8 va Grundrentenbr. T/4 | 1.4.10 02'60G o. 1895, 48, 1901 34| 1410| 2000200/100 20G do. do. 1898 unk. 1905| 434 4. 9 70b:G Baver. Staats-Anl. 4 | 15.11 e Ie) 17 E Witien ‘1882 T1131 1410 1000 (100006 S B Lmi T Q f 17 POLODI E * Eisenbahn-Ob Ey 58 Me G 1891 fonv./34| 1.1.7 80G Worms 99/01 uk.05/07/4 | versh.| 2000—500[102,70B a T C a Lai “4 Ldsf. Pientend. 34 1.6.12 Düsseldorf 99 ait en 1.3.9 00/103,70B Preußische Pfandbriefe. ör Nr. 121561—136560| 6 | 11.7 [97;20bz Brnsch.- E ŸVI 3 | 1410 So: 1888.0,94.1900 3) verich. C Aa A C A 4 117 | 3000 300[109,90G Ir 1—20 000 L Br Eer Rat 87, S 12.8 Duisburg 3285 89,96 31 1.17 V T 4 | 1.1.7 | 3000—150/105/90G Ggilen.Gold-Anleibe 1889gr 4x 117 (as bzG do. do. 98/99/31 versch. Elberfelder von 1899 So A 4 | 11.7 | 5000—100/103 30bzG P N fleine| 4x E do. 1896/3 1.4.10 T-IV unkv. 04/054 | 1.1.7 do. do [186 117 | 5000-—100/100 10B Chinesische Anleihe 1895 6 17 [104.906 do Do O NEIO do. fonv. u. 1889/3t| 1.1.7 2001103 80G 138 | LLT | 5000—100191,50G do. do, fleine| 6 E i t-A. 1899/4 | 1.4.10 Erfurt 1893 01 I, 114 | 1.4.10/ 1000— P @ red Fut 05/4 [fueri.|10000—200f— do. do: 1896| 5 | 14. z Or Dei 1893/1900 31 14.10 d R A ai: 1410 1000 E A Galrnba B 31 e [50000—100|—— do. do. ult. Mai 7 do. do. 1596,1309 128 She. 1879,69,08,01/32 veri. 5000—200|1000G * D: E fündb.S1| 7 (0000100 A e M D tus - 4, ve A 1 4 - Hamburger Beh Ant I Slensb. 1901. unf, „0614 | 14.10) 2000200|—— Kur- u. Neum. # DES 101,00G Dünische Staats-Anl. 1897| 3 | 117 a do o, 879131) verd. Le A A do, 1 H 1.1.7 | 3000—150/100/90G U N R Ia gee P La A do. do I 511 Santfat 2 B A 139 | 5000—200[10025G do. Komm.-Oblig. 34 1.4.10) 5000—100/100,40bzG E 4 L 15.11 [10870et.G do. St-Anl En auft 0981| 14.10) 500020099 0B | Landschaftl. S 31| 117 [10000100 10 06G do do. feine: |4 | 15.11 [108/80bzG do. 1902/3 | 1.3.9 i.B.100 ufv. e Pas j 13 | 1.1.7 [10000—100/89,80b do. o. pr. ult. Mai E 1 4.10| 2000—200/104,50G - Anl. .| 4 | 154.10 [—; vûb-Staats inl. 1898| 1414 Sieben 101 unty, 094 | 1:39 | 209 10CI0N | Ofirenfiïe » L | 11:7 | 8000-10104 708 aim Denn (b, [14 [ris M. l. Eisb. “Schuldv: 3t| 1.1.7 Glauchau 1894/34} 1.1.7 [1000 n OLOL O Wi f 3 | 11.7 | 5000—100/90,00G St.-Eis.-Anl. . . .| 34 | 16.12 g 70h de fonf. Anl. 86/34} 1.1.7 Gnefsen 1901 ukv. 1911/4 | 1.4.10/ 5000—200/103,7 o. R ti Zil 117 [1000075 [99/806 greidgchir 15 Fres.-Lose .|fr.Z.| 46 p. St.[85 50bz o. do. 1890,91/32 LEEo Görlitz 1900 unk. 1000l8 LEN E S Pounmez L E 3 LL7 [100002 [89'806 Galizi de Landes-Anleihe - Â 16.11 1 1.4. #. 000 d T daes 7] 5000— 906 opinatio L.

MiLS ‘Se A 18 B 3 LO Graudenz 1900ufv. 631 1410| 1 200/100 00B e E É 117 5000100 970G Grieciike Anl. 5% 1881-84 1,60 117 (42, gs Sachfen-Alt. b - Obl, 3 versch. Gr. E Ldg. 9534| 1.4.10] 1000— , osenshe S. VI-X 4 | 117 | 3000—2001102,75B do. fleine| 1,60 1.1. Ó 32306 G S -GothaSt.-A 4.19004 | 141 1895/34) 1.1.7 |/3000-—100/99,20B E VIL34| 1.1.7 | 5000—100/100,10G I konf. G.-Rente Lho| 1,30 rit 5 50G

Landesfr.unk. 07A 141 Halberstadt 180718E) 11.7 | 2000—20002,00G d it. D/4 | 1.1.7 [10000-1000/103 do. do. mittel Vei 1,0) 1.4.10 03508 Ia po. 19023H 141 2/94 1.4.10 2000 1001108 05 vD A/3 | 1.1.7 [10000—1 G do. do. kleine Do R er 11/60bzG C En il h 11 E i 122 es 0 0G do ; Ct [17 15000100 100 1063G Da O Vrbine I LKT 1020010 Sächsische St.-An " 1898/31| 117 100,09B do. 1. R C do: Gold-Anl. (P.-L.)| 1;60| 156.12 |40,90bz do .*. StMénte Is ameln 1895/34| 1.1. 100,5G do. « Bj3 | 1.1.7 [10000—100/89,80G 0. D ALIeo| 12612 (00G ult. Mai annover A, " de. 4 | 1.1.7 | 3000—75 [103,00G do. zue 50 156.12 |40/90bzG 1897 ukv. 10/4 | 1.6. 104,00G Sächsische. 5 do fleine| 1,60| 15.6.12 40, Sér. Sud. Sfr 24 1 A ildesheim 1889, 1895/31 | L.1 10020B de Md 3 | 117 | 2000-72 8906 | Selländ.Staats-Anl. Ob 26) S | vers. |—— j: sgnveskredit 34| wr 30002001 Libas urgv.dH s. 18951 117 99,90bzG edie, ‘altiandscbaftl4 117 0/09 M Ie O4 | T A Wern, Ldésfred. u D L T 03,90 d fe 105 U lt. Mai L 5.11/3000u.1 i s ukv. o 41 LL7 , 3000—100/101,40B do. do. u 58 A aus verich.| 2000 2 Î 202131| 11.7 B de. lands. Aa 117 | 3000—150/100/10G do. do, T DE I El, bin Württ 100,006 nowrazlaw 7134| 1.4.10} 2000— do. 0. ‘17 | 5000—100/90,60G ahtortit. It 1 E Brdba. Pr.«ilit, Looeit] L SIE N Fie 1901 unf 1 4 | 1.1.7 | 2000—100/104,75G do do: 04 | 117 | 3000—100110140B | Luxemb. S Ee l 5 [1.12 24010L0G Gre SXIX unt 07/34 1.39 | 2000— 00,70bz A E si An 2000 —200 1006 0 aa C'31| 117 20001000 606 10G M ns 1000 o 2 L 101,06 1.4.10) 5000— o. Hei do. di Q LLT 100Lv.| 6 [1.1.47.10[101;/ Hann. Prov. Ser. X/4 | 1.4 t do. 1886 L 3'| 15,11 . Dab c0V |34/ 1.5.11 y j do. do. D4| 117 20Lv.| 5 |[1.1.4.7.10/102; tin vELVTOS 1ET 2000 100IOR O | e, 1 n.4 9631| 117 30G do e D3H 11.7 Noriv. Staats-Anleihe 1892 4 | 1410 |—— o po. IZIX/R 117 5000-10089 0B | do Id M TL7 | 000000 BWHB | do do. neue 117 do. do. 188 3 | 128 |—— ovinz.-Anl./34| 1.4.10 200/100 20bz do. 94, %, 98, 1901/34 vers. 5000500100 Eletr. «olf: gr. 4 | 11. do. do. mittel u. kleine| 3 | 12.8 |—, a ring - Anl 32| 1.1.7 | 5000—100/99,90bzG do. M, 96, 6, j 00/103 80bzG do. (34) 1.1. Gold-Rente... | 4 | 1410 [10340G s Wie xxr2 (117 | 001 03,0B Kömigai fo 1911/4 | 117 | 2000— 4 _ 3 | Ll. e doe _ Aebul G { 1230/11 ; Í 1.7 } 5000— 508 0 un T 70 E is 4 | 1.1. ; . Mai t Lu XXII 32 14:10| 5000— 101,80G do. 191, 1892, 1896134| 1.4.10/ 2000— 0E E! E d N bal 139 [l [Be 2 V j 1,4.10| 5000— „Ds E E O A V E 4. E sj 1.1. J de. VaVIE ‘34 14.10) 5000 500/100 906 Fonfana Be c 117 | 0000200104 00G 20 Uf. Bela 11 do. konv, Rente Llo) 12-11 1100 80bG 4 do. A T EIF 34 versch.| 5000—200{101,00bzB | Landsba. a.W. u; 96/34| 14.10| 2000—200f do. 1