1903 / 121 p. 35 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage | zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger.

(B ? w , ¿ 121. Berlin, Montag, den 25. Mai 1903. : Rheinprov. XIX unk. Lauban 1897/34] 1.4.10 älischeITT 4 | 1.1.7 | 5000—1001103, Amtlich fesigestellte Kurse. 1909 [31] 1.1.7 | 2000—500[101204 | Ser O. 190231 1410 Westfälische T1. Folge\s, | 1/17 | 5000—100/100.10G 2 : : a 2'300 d N 34| 1.1.7 | 5000—500 96,50G Lichtenberg Gem.1900/4 | 1.4.10 do. do. (3 | 1.1.7 | 5000—100/89,50B Berliner Körse vom 25. Mai 1903. | d n ola 1410| 2000 200/100 408 Liegni 1892/34| 1.1.7 Wesipreuß. rittersch. 13t| 1.1.7 | 5000—200/100,10G f k: = 080 1 öft [.-H, Prv.-2 nl. E 5000—20011 40bz Ludwigsh. 94 T 1900/4 | vers{ch do. do. TBl3z| 1.1.7 | 5000—200/99, öbz 1 Frank, 1 Lira, 1 Wu, 1 Peseta = 0,80 « 1 öôsterr. | do. do. 1902/34 1.4.10/ 5000—2001100,40bz do. 1902/3x| 1.4.10 do. do. I|3 | 11.7 | 5000—200/89 Gold-Gld, = 2,00 « 1 Gld. österr. W, = 1,70 4 | Westf.Prov.-A.IIL,TV 4 | 1.4.10| 56000—200/104,00bzG | Lübeck 1895/3 | 1.1.7 do. do. IT/3x| 1.1.7 | 5000—200/99,75bz 1 Krone österr.-ung. W. = 0,85 4 7 Gld. südd. W. | do. do. IVukv. 09/3t| 1.4.10| 5000—200/102,30C Magdeb. 1891 uk. 1910/4 | 1.1.7 do. do. IT|3 | 1.1.7 | 5000—200/89,50G = 12,00 « 1 Gld. holl. W. = 1,70 1 Mark Banco | do. do: IL1II1,1V|3| 1.4.10 5000—2001100,60b do. 1875/1902 I 3t| vers do. neulandsch. IT|3x| LL7 | 5000—60 |99,75bzG = 150 «# 1 fand. Krone = 1,125 « 1 Rubel = | do. do. TI/3 | 1.4.10| 5000—200}91,00bzG | Mainz 18914 | 1.6.12 do do. 1I1I|3 | 1.17 |- 5000—200]89,30bzG 16 4 1 (alter) Goldrubel = 3,220 « 1 Peso = | Westpr. Pr.-Aul. VI\4 | 1.4.10| 3000—500/104,20G do. 1900 unk. 1910/4 | 1.1.7 4,00 1 Dollar = 4,20 4 1 Livre Sterling = 2040 A | do. do. V u. VI|3x| 1.4.10| 3000—200|—,— do. Laa E versch.| ch Wethsel. Anklamr.1901 uku15/4 | 14.10 5000 200[103.60G Manns edi La Sächfische Pfandbriefe. Amftérdam-Rotterdam| Vf | 2 [2 en eerb.@r99uts 084 | 14.10 2000 200110880G | qn D A UAOE (A L D Brüfsel und Antwerpen| 100 Frs. | 8 T, |—— TEVSEL N TELE URE L | LMIO E E Sr S Minden 1895/34| 1.410 do. ufv.05XBA, XIIA| 3x | 1410 |99/90bzG Do: du: 100 Frs. | 2 M. |—,— do. do. 901351. 1.4.10 1..5001100,00bz do 1902/31| 1.1.7 do. Kl. TA Ser. ÍA-XA, Budapest SORTOR 100 K. 8E —— Aachen St-Anl. S081 | 14.10 Mülh., Rh. 99 ukv. 06/4 | 1.4.10 XI XTI, XIV-XYT u! d C Kr. L E 0. 0. 2 Í do. 1899/3x| 1.4.10 XVIB ¿ RIX, : Ftalienische Pläke . . .| 100 Lire- | 10 T. [—— do. do. 1893/34| 1.4.10 ülhei 1899 XXT, , XXV .| 3x | verschieden 199,90bzG do. -* “do L A 0G S E Altona 1901 unkv. 11/4 | 1.4.10 r et D 1905/4 | 1.4.10 Kreditbriefe ITA-IVA, Kopenhagen 100 Fr | G e do. 1887, 1889/34 versch. do. do. 1889, 1897/3z| 1.4.10 N NKIT [4 117 |-,—- Liffabon und Oporto .| 1 Milreis | .14 T. |—,— do. 1893 38 1.4.10 München 1892/4 | 14.10 do. ufv. 05 IXBA, XBA | 34 I L 99,90bzG do. do. .| 1 Milreis | 3 M. |—— Apolda 1895 3x) 1.1.7 do. 1900/01 uf.10/11/4 | vers. TA,VA,VÍA, VIL VIII, Londón .: U E A E aa Aschaffenb. 1901 uk. 10/4 | 1.6.12) do. 1886/94|31| versh.| * IXA XIT-XVI,XVITI : do. 7 R 12 |3M. |—— Augsb. 1901 ukv. 1908/4 | 14.10 do 1897, 99/32 versch. XIX, XXIIT—XXY| 34 | verschieden 199,90bzG Madrid und Barcelona| 100 Pes. | 14 I. —,— do. 1889, 1897|34| vers. do. 1903/33\abz.3.1. do. do. | 100 Pes. | 2 M. |—— Baden-Baden 1898/34| 1.4.10 M.-Gladb. 99, ukv. 04/4 | 1.17 A Yort: F E e Bamberg 1900 unk 1/4 Le do. 1900 ufv. 06/08/4 | 1.1.7 Rentenbriefe. pas. E D E do. 1880, 88134 LIT Hannoversche... 4 | 1.4.10] 3000—30 |—,— do. E 100 2s. | 2 M |— do. 1901 ukv, 19074 | 139 Münden( 190 L do 34 versch. 300020 |—— «i C E 1s. N T mo o. ukv. 7 N k 5 16 A A Le : ' E Petersburg A a r 215 80bsG E R ACIS 2 verd Münster 1 1s E HessenKasiau E 5 Le 3000-0 Z O «E E Ÿ . 1213,00 03 0. Ls N imi. Ÿ ari 4 ). ). SMU R E E Schweizer Plähe“ . - ./ 100 Frs. | 8E. |-— Berlin 7028024 1410 Ee L VENe T0014 117 Kur-undNm.(Bidb.j4 | 1410) 300080 15,906 C D LO L r R 0. I-L do. 31 A1 . T IPS ch i. Skandinavische Pläke .| 100 Kr. | 10 T. |—— do. 1882/98/32] versch. Nürnb. 99/01 uk. 10/12/4 | vers. Lauenburger 4 | 1.1.7 | 3000—80 F arau : 2 U 100 R. | 8T. | | do, Stadtsyn. 190014 | 1.1.7 do. 1902 unf 19134 | 14.10 E an 31 versd,| 3000-20 [100108 ien 2AM 100 Kr. | 8 T. 185,25bzG Do Do: 1902/34 1.1.7 do. 1896, 97, 98|3x| 1.5.11 f ier A i e N 500030 [103:80G do. 22 2E 100 Kr. | 2 M. |84/85G Bielefeld D N Offenbach a. M. 120012 A Polen A 33) veri.| 300030 |100.00G . À 9. Es do. 1 1.4. L e E m l y s A D E Bod S 1902/31 14:10 Offenburg 1898/31| 1.4.10 E Dis “81 Lci 300030 10000G Berlin 34 (Lombard 44). Amsterdam 34. Brüssel 3, | Dohum . E. do. 1895/3 | 1.1.7 : deln : RL - Italien. Pl. 5. Kopenhagen 44. Lissabon 4. London 3x, | Bonn N 33| 1.4.10 Oppeln 1902 I/3z| 1.4.10 R und aa Be A E BES Madrid 5. Paris 3. St. Petersburg u. Warschau 4. do. 1806 28 P Pforzheim 1901uk1906/4 | 1.5.11 Sibiiche E “111 1410| 3000—30 |—,— Schwed. Pl. 43. Norweg. Pl 5. Schweiz 4. Wien 35. | do: 4 ummelsburg/3:| 14.10 POS asens 1899 uE A ( 17" Séhlesische 4 | 1410| 3000—30 [108,90 et.bzB Geldforten, Banknoten und Coupons. Brandenb. a. H. E E Plauen 90313x| 1.1.7 S isen E Der A O Münz-Duk) pr. (—— Fug Bla, 100 Fr (81,8068 | 9 1880. 189184 veridh D do. do. [3x verich.| 3000—30 [100,00bzG Gand Du e (0406s [Sal Bin: 100 81-15h Bromb. 1902ufv.1907/4 | 1.4.10 do: 1903 32 abZ1.7 Ansb-Gunz. 7 ffl-L./—[p.Stck| 12 [—=— d M Frs -Stücke .1626bz [Nord Bkn. 100 Kr |112,35bz R Et U EFLY geo L EIO Augsburger 7 fl.-L. [p Ste. 12 |85/50bz 8 Guld.-Stücke|—,— Oest. Bk. p. 100Kr.|85,45bz ut N. A lie gensburg 7134) 1,1. Bad. Pr.-Anl. 67. . ./4 | 1.28 L Î i 9000Kr «€aîtel 1868, 72, 78, 87|34| vers. do. 1901, 1903/34] veri. Bayer. Prämien-Anl./4 | 1.6 300 1159,50G R 9G L T Eb D T 1901/32] 14.10 do. 1889/3 | 1.2.8 Braunschw. 20 Tlr.-L.|—|p.Stck. 60 [137,90bz ion Fmperials S [Rus do. O R 121610 bèG | Gbarlottenbura 18894 | 14.10 ; Remscheid 1900/4 | 1.1.7 Céln-Md. Pr.-Ant. 33 14.10 8300 {137.20bzG doci EHGION do de: 6 3uIR (216 10b2 do. 99 unkv. 05/064 | 1.1.7 | 5000—100/104,40G Rheudt I1V 99 ukv. 05/4 | 1.4.10 amburg. 50 Tlr.-2./3 | 1.3 150 |143,00bz Doe n E E E O E S S do. 1891/3z| 1.1.7 Sitnder %0 Tir-E. 31/ 14 | 150 |—— Ame Mob cla iTiobt PUlE Sun Si do. 1885 fonv. 1889/34) versch.| 2000 —100/100,50bzB | Rostock 1881, 1884/33 1.1.7 | 3000—200/99, Meininger 7 fl.-L. . |—|p.Stck|- 12 [81/906 | do. fleine . . .142025bz [Schweiz.N.100Fr./81,45b do. 1895, 99, 02 L./34/ versch.| 5000—100110050bzB | do. 1895/3 | 1.1.7 | 3000— Oldenburg. 40Èl--L 3 12 | 120 (136,10bz fei : 2 142025bz [6 ¿.N.100Fr.181,45bz Coblenz T 1%0ufv.05/4 | 1.1.7 | 5000—200/103,703 Saarbrüden 1896/3z| 1.4.10/5000 u.1000 Pappenheimer 7 ffl.-L.|—|p.Stck| 12 |—— B Be O T E e T O *1902/34| 1.1.7 | 3000—100/99,80G do. 189613 | 11.7 : Engl.Bankn.12/20,45bz Cópenid1901 unfv. 10/4 } 1.4.10 2000—200/104,00G Schöneberg Gem. 96/3x/ 1.4.10 Obligationen Deutscher Kolonialgesellschaft. ; Cottbus 1900 ukv. 10/4 | 14.10 10460066 |S P M. 1897/34| 117 g Deutsche Fouds und Staatspapiere. L T889/3:| L410! ' Sferin 1399 ukv. 10 N T1011 Deutsch-Ostafr. Z.-O.|5 | 1.1.7 | 1000—3001105,50G D N Sihal10e M [vers da dd Sads 8008 1410 B, do. 1M ufo. 124 | 141011 O: O TI: ; E ' Zrefeld ukv. 05 .1.7 | 5000— 2,29 dau 1891/4 | 1.4. = Di. Reichs-Anl. konv.\34| 1.4.10 An Lde Gre 1901 unkv. 1911/4 | 117 | 5000—200/103,90G R z 1895/3%| 1.4.10 : Ausländische Fonds. «do. do. . .3k\ veri. S do. 1876, 82, 88/3x| veri. 5000—200/100,00B Sáargard i. Vom. 9533| 1.4.10 Argentin. Gold-Anleihe 1887| 5 | 1.1.7 do. do. «13. |ver\.110000— S Darmstadt 1897|3%\ 11.7 90G Stendall%lukv.19114 | 1.17 do. do. eine 5 | 117 i do. ult. Mai Le do. 1902/3z| 1.4.10 100,10G do. 1903|3x| 1.4.10 do. do. abg, S A j Preuß. fonjol. A. fu. Ar R E Desiau 189114 | 147 200—— Steitin Lit. N, 0., B31 117. do. do. bal 5 | 117 4 - . E, 1 Me 2 Q 9. mnere „D. d  -— E Al 1.4.10110000—100 D Bb Di-Wibmertd ukv 114 R 1000—500) E d Bi ey 190288 LaE do. G Be kleine a N : o. ult. s Dortmund 1891, 98 .|33| verich. x 1 1911/4 | 14.10 o. äußere 1888 20400 4 4 gs Bad.St.-Anl.01 ut dsr E117 C Dr 1900 unt. 104 | 1.4.10, 5000—100[104,90bzG N A 14.10 O E L O0 t A040 4 e M T R A Lo As | Dane Sah L R do. 1900 ufb. 05/34] 1.5.11| 2000—200(—— do Grdryfdbr. L u. T4 | veri. 3000—100|10225G Wiesbaden 1900/1 P Vos 1891 408 dl A LEAO 2 do. 192 ufb. 1034| 14.10| 3000—200[101,60G do. I1 unf. 1912./3:| 1.1.7 5 ufo. 05/614 | 1.4.10| 2000—200[102,25bzG | Bern. Kant.-Anleihe 87 konv. 3 | 1.1.7 n do. 1895/3 | 1.2.8 | 5000—200F,— do. Grundrentenbr. 1/4 | 14.10 do. 1879, 80, 83/3z| veri.|- 2000—200/100,106 Bosnische Landes-Anleihe . .| 4 | 128 | Baer, Stati-Anl «4 | L H O | Mie un H 117 | 1009 t N L o O | de de O1 M | 117 swizo j do. 200 j 2 , do. Ui Witt 1882 ITT/33| 1.4.1 T5 0. 0. unkv. E e do. Eisenbahn-Obl.|3 | 1.2.8 | 5000—200[—,— v: G 1891 fonv.|3#| 1.1.7 Worms99/01 uk 05/07|4 verich.| 2000—500[102,60bzG Bulg. Gold-Hypoth.-Anl. 92 / do. Ldsf.-Rentenich. 35) 1.6.12/ 1000—100|—,— Düsseldorf 99 ukv. 06/4 | 1.3.9 f : r Nr. 241 561-—246 560| 6 | 1.1.7 |9740bzG Brnich.-Lün.SchF1[1 33 L 5000200 A do. 1876/3) 1.5.11 i Preußische Pfandbriefe. ór Nr. 121561136560 6 | 117 97:40bzG do, do A 1ER 2 ed do. 1888,90,94,1900/3| versch.| 5000— Berliner. 5 | 11.7 | 20010 G 2r Ne. 61551-85650) 6 | 11.7 [9740bzG Bremer Anl. 87, 88, f A S Duisburg 82,85,89,96/32| 1.1.7 d E 4x 1.1.7 | 3000— 206 I oa E - N do. do. 92, 93/34| 15; A 200 S Eisena 1899 ufv. 09/4 | 1.1.7 | 2000—200/1 D Eo Al 4 | 11.7 | 3000—150/105,90G Chilen.Gold-Anleihe 1889 gr. L A U V "1896 iy 1410 5000— 500 89606) Ehersetver Pon S4 E 2 feu N L 117 5000100 10300b¿G di Ie feine ü 117 330082G do. 1902/3 | 14.10/10000—500/89/60bz do Tonn, 1889,34) 117 Do NEUE - - - 121) 117 | 5000_100/100,00bzG | Ghinefishe Anleihe 18%| 6 | 1L.L.7 |—— Gr. Hess. St.-A. 1899/4 | 1.4.10| 5000—200/106,00B Erfurt 1893 01 I, 11/4 | 1.4.10 Bo Bo A 3 | 1.1.7 | 5000—100191,00 do. do. fleine| 6 | 1.1.7 1104,90bz do. do. 1893/1900/3x| 1410| 5000—200|—,— vi ISOI 21 3z| 1.4.10| 1000—200 Calenbg. Cred.F uk.05/4 |!versch./10000—200|—,— do. do. 1896| 5 | 1.410 [100,706zB do. do. 1896,1903/3 | verih.| 5000—200/90,30b6zG | ffen 1901 uno, 1907/4 | 1.4.10 «D. 3 y |50000—100|—— do. do. ult. Mai S Hahn S L 117 5000200 A Li Ota o 064 S 2000200 S RA Kur- N e O | LIZ 3000 150 wh 54 ult Mai R do do. 87, 9134| verid.| 5000—500|—— Mee, 1896/31) 1.17 do alle. 134| LLT | 3000—600/101,00G Dänische Staats-Anl. 1897| 3 | 1.1.7 [—— do. _ do. 983, 99/35| versch./ 5000500 ,— Franffurt a. M. 1899[34| 1.2.8 d N 34| 1.1.7 | 3000—150/101,00bzG | Egyptische Anleihe gar... 3 | 13,9 [=— do. St-Anl. 1886/3 | 15.11 5000—500|—— do. 1901 IT u. 111/33 1.3.9 | 5000—200 do. Komm.-Oblig.[34| 1.4.10] 5000—100/100,30& do. * priviAnli 0 2. 3x | 154.10 |—— do. do. amort. 1B E C _— Frauftadt 1898/33] 1.4.10 Landschaftl. Zentral .14 | 1.1.7 [10000—100|—,— do. D A U S 4 E —,— Do. do, 1899|32| L17 5000 100,50 L reib. i. B. 1900 ukv.05/4 1.4.10 do. do. ./34| 1.1.7 ¡10000—100 S do. do. e D Lüb.Staats-Anl. g E Ls A N bzG Fürth i.B. 1901 uk. 10/4 | 1.4.10 do do. .|3 | 1.1.7 [10000—100/89//5bzG do. _do. pr. ult. ai I EAO E do. O E —200/89,25b Gießen 1901 unkv. 06/4 | 1.3.9 Oftpreußische . . 4 | 1.1.7 | 5000—100/101,90b3G | do. Daïra San.-Anl. . 5.4.10 |—— mir E R 14 | B | Ge t U L410 E L e E e at: 1A E Pa 0. 128 s «A. R A i “i 4. e v 4 A, 1 s M „4 4 6 O, E e M e A Î E E Es Görlit 1900 unf 1084 1410 5000—100/1 Poutinershe A 34 LEA ant C p Bres Loe / x8 E An -Schw. 01 uf. 4.10} 3000—100|—,— E N .1.7 [10000—75 189, a e Landes-Anleihe . Ds Oldenb. St.- A. 1896/3 | 1.7 | 2000—100|—,— Graudenz 1900utv. 10 r 1410 do, neulandsch.|34| 1.1.7 | 5000—100 99.906 do. Propinations-Anleihe 4 | 117 |—— | Sachsen-Alt. Lb.- Obb /8, verich.| 0 H101/%G Gr. Lihtef. dg. 9534| 1.4,10| 1000— do. o. |3 | 1.1.7 | 5000—100/89,60G Griechische Anl. 5% 1881-84 1,60 1.1.7 41,90G S.-GothaSt.-A. 19004 | 1.410 A0 Güstrow 895/31 1.17 Posensche S. VI-X .|4 | 1.1.7 | 3000—200[102,70G do. . do. fleine| 1,60 117 E do. Landesfr.unk. 07/4 | 1.4.10) 5000100 Halberstadt 1897/3t| 1.1.7 do. XI-XVIÏ3s4 1.1.7 | 5000—100/100,25 do. fons. G.-Rente 4#/o| 1,30| 1.4.10 |32,50bzG do. do. 1902/38 L410) 5000-100110 10G do. 1902/34| 1.4.10 do. Lit. DI4 | 1.1.7 [10000-1000[103/70G do: do. mittel 4o| 1,30| 1.4.10 |3250b3G Sacsen-Mein. Ldskr. 4 1.1.7 | 2000—100/103 70G Halle I, II ufv. 06/074 | 1.1.7 do. A3 | 1.1.7 /10000—100/90,00G do. do. fleine 4/0 1,30| 1.4.10 es Sächsische St.-Anl.69,24 11.7 } 10QU AN do. 1886, 1892/32| versch. do. Est | 117 [10000-1000/103,70B do. Mon.-Anleihe 4%| 1,75) 1.1.7 [44,606 do. St.-Rente .|3 | versch.| 5000—100]90, b ameln 1898/32] 1.1.7 do. C38! 1.1.7 | 5000—100/100,10B do. fleine 4%o| 1,75 E AeO do. ult. Ma o Obz annover 1895/3#| 1.1.7 | 5000—500 do. « B/3 | 1.1.7 [10000—100/89,80G do. Gold-Anl. (P-LI 160 15.67 11070 Schwrzb.-Rud. Ldkr.\32 2 E T eilbronn 1897ufv. 10/4 | 1.6.12} 2000— S L L 4 | LL7 } 3000—75 [103,90G do. do. mittel] 1,60 156.12 10/706 Schwräb.- Sond (34 L E ildesheim 1889, 18%/32| 1.1.7 Do L R S T O E U e Ui E A O Weim. Ldskred. uf. 10/4 | 15.11 3000—200|—— Bob 12/38 11. i les. altiandcafl}4 | 11.7 0 Jtal. R. alte 20000 u. 10000| 4 | 1.1.7 |—— el 3x| 151113000 u.1000|101,25G Homburg v.d.H. I L Súhles. altlandschaftl. A, ; 000 O0 S A T Le Bt. S-A. 81/83/38] verich.| 2000—200|—— Jena 100 uv. \Nol34| 1.1/7 | 10001200 do o, AlL| LLT | 30001001101 20G D D ult. Mai E —— L „Nl. 1 0. 2 A, U. L Â, 1 . . a e Brobg. Pr.-Anl. 1899/33] 1.4.10| 5000—100/100,00B Inowrazlaw 1897|34| 1.4.10/ 2000— do. do. A|34| 1.1.7 | 3000—150/100,10G do. do. a Lizuel Q Caffeler Landesfredit- Kaisers. 1901 unf. 12/4 | 1.1.7 do. do. A/3 | L1.7 | 5000—100190,60bz do. amortis. T, IV.| 4 | LLT T fasseS.XIX unk.07/34| 1.3.9 | 2000—200/100,70bz Karlsr. 1900 unk. 1905/4 | 1.4.10 do. do. C14 | 11.7 | 3000—100/101,20G Luxemb. Staats-Anleihe 82| 4 1410 1 Haun. Prov. Ser. X/4 | 14.10 5000—200|—,— do. 1902, 1903/34 versh.| 200200 do. do. Ct 117 6000150 100,10G Mexik. Anl. 99 1000-500Lv.| 5 1.14710 E do. Ser. LX|33| 15.11] 5000500, do. 1886, 188913 | 1.,5.11| 2000— do o. 1.7 | 5000—100|—,— 0. o. - .1.4.7.101101, dd do YILVIL S 1.4.10 50200 i Kiel 1898 ufv. 1910/4 | 1.1.7 do do. D4 117 5000 —100 e do, do. Ee s L S Oftp.Prov. VIIIu.IX 4 | 1.1.7 | 5000— 3,00 et.bzG | do. 1889, 1898/34| 1.1.7 | 2000—500/1 do do. Da 4 D alo 4 N o. E is-Anleihe 1895| 4 | 1410 100 908% do. do. I—IX/34| 1.1.7 | 5000—100/99/70bz de O N. 34| 1.1.7 | 2000—! do do. 3 | 1.1.7 | 5000-—100/90,60bz orw. St E A D Provinz.-Anl./35 1.4.10 200|—, Köln 1900 unkv. 1906/4 | 1.4.10 do. do. neue/3#| 1.1.7 A edo Ö eh T 1888| 3 Ag A A ofen. Provinz.- Anl. 1-17 O H a U L Ta R L A 1:17 | 5000—200/99,70bzG do do, mittel u. fleine| 3 | 12:8 |—— Rd inprov.XX, XX1/4 | LL7 | 5000-500|103,50B do. 1901Tunkv.1911/4 | 117 | do: 0 B LLT | 5000200189506 Oeft. Gold-Rente . - -| 4 | 1410 [10340 et.ÞzG do. XXILu.XXIII|3t| 1.4.10| 5000—200/101,90bz do. A 1895/84 1.4.10! 2000—500]99 Westfälische. 4 17 E O ds. IA i ehe 4 1.4.10 1103, et. ¿G do. IIT, ÎN fv. - 124 1410 6000001100906) | Monstana 1908. - 3| LL7 | 2000— do «117 | 5000—1008920B | do. r-Rente…-----| 4, | 139 [1050s do. X, XII-XVII, Krotosh.1900Tukv.10/4 | 1.1.7 | 3000— do. TL. Folge/3#| 1.1.7 5000—100/99,90G do. konv. eute L B A e 190206 XXITV, XXV [34] versch. 5000—200/101,00bz Landsbg. a.W. u. 96/34] 1.4.10/ 2000— do. do. [3 1.1.7 | 5000—100,89,50B do. B L K 5. '