1903 / 129 p. 23 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

O S R S S O E E E O R C A E E I E N E E E E E Börsen-Beilage “zuni Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger. j

M 129. Berlin, Donnerstag, den 4. Juni 1903.

i Rheinprov. X1X unk. Amilih fesigesiellte Kurse. 1909 ‘(84 1.1.7 | 2000—500[101,006zG | Seer L 1297/8U| 1.4.10) 1000200) Westfälische TTT 5000 Berliner Börse vom A. J . D E TA A E 32 117 | 5000—500 36 20G. Leer i. O. 1902/34 1.4.10 5000—200/99/ 75G d e . Folge|4 L 100 103,90bz uni 1903. XI u. X1V/8 | L17 | 5000-200/91 206;G Lichtenberg Gem.1900/1 | 1.4.10| 2000— 200[102,10G do: do. 134 1.1.7 | 5000—100/99,60G 1 Frank, 1 Lira, 1 Len, 1 Peseta = 0,80 « 1 söste Sü. S ‘Prv.-Ánl. 98!33| 1410| 5000—200 106,25 f Liegniß 1892/33| 1.17 | 2000—200[11002G as A do. a 11.7 | 5000—100/89,60G old-Gld, = 20 # 1 Gld. öfter, 2. 1,70 t do. 1002/34 L410 5000 200l 000 | uowigsh. 94 T 100 | vers.) 2000 200/102 ,60 et baB | d reuß. rittersh. 1/84) 1.1.7 | 5000—200/100 50G Krone öfterr-ung. W = 085 %& 7 Gld. südd. W. Wesif.Prov.-A IIL1Y 4 1.4.10| 5000—200/104/40bz A 1902/34| 1.4.10| 2000—200|9 20, o. TB/3t| 1.1.7 | 5000200199 ,80b = 1200 « L /Olo, holl. W. = 1,70 1 Mark B do. do. IVufv. 09/3?| 1.4.10] 5000—200/102,309 Lübe 1895/3 | 11.7 | 2000500 B S a en E E E Ey R t D L e O0 2A d er) Goldrube 20. 7 Ls o. D P versch. f : 2 , 200 « 1 Dollar = 4,20 4 1 Livre aa 1) 1h Westpr. Pr.-Anl. YT 4 O E R, Mainz 1900 unk. 191014 117" 2000200104405 do. neulandsch. T 1.1.7 | 5000—60 (58 4 do. V u. VI/34| 1.4.10] 3000— 1894/34 versh.| 2000—200/99 s IT/8 | 1.1.7 | 5000—200189,30 | Wechsel. A S N 200[100,00bzG Maunb, 990ut0405 4 versch. | 5000—200 06 S Amsterdam etterdam| 10 fl. | 8 T. [16855 LaflamEe 10utal5 1.4.10 5000200 109 60B do. 01 uf 064 | 128 5000—100/102,90G o. o. 2 7'eB Es . VO 1,7 | 5000— versc.| 2000— A p : | Brüssel und Aniwerpen| 100 Is G Oen 3 N 1.4.10} 2000—200/103, De Merseburg1luto. L r 116 1090200 1A TG Land S6 fische Pfandbriefe. Bud E S O R O Ls e O R E T e s 18/34| 1.4.10 1000—300/99 0G r e 4 | 117 [102906 RDADEH E a 1 Ñ P S 2 t : Es 11.500[100 34 117 | 2000— S S A. 100 S S N Aachen St-Anl. 1893/4 | 1.4,10/ 5000—500 S mil, Rh. 99 ukv! p62 | 1410 1000 u. M6 h Ee %| 1410 90G Iialienische H R Lire | 10 T. 181/15bz a E tR99 al O 5000—200/103,60G Mülheim A 1899 N N SLÆTL XT- XIV- XŸTu. s î 2 Lite E 5000— 1 e A G 10 R E Altona 1901 unkv 114 | 1410| 2090209 20G 1905/4 | 1.4.10 5 XXL ARIY X 31 y E. E O 9d 18 A O | Feri A | 0. E ' a 4 c Ü ondon E B As S 2013 Apolda 1895/32 L17 E E do. 1900/01 uf.10/11/4 | versch. : s B SBA 117 1102,70G R A 2 |3-M. [908 4363 Aschaffenb. 1901 uk. 10/4 | 1.6.12| 2000—200/103,90G do. 1886/94/33) vers R A CTCET, 31 11.7 /99,90G Madrid und Barcelona| 109 Pes. | 14 T. |59; 70bz a Aa 1E B 1.4.10 5000—200/103.75G Le A 2 vers ; IRA R VILEVEL L e , J —2 5 e XIX 4 : L new E C E M Er FE Baden-Baden 1898/3i| 1.4.10 2000—200/100,00B M Gladb. 99, ukv, 04/4 [11 | , XXTT—XXYV| 34 | verschieden 199,90G E s R ‘pie r 4,185B Bamberg 1900 unk, 11/4 | 1.6.12 2000—100|104 25B do. 1900 ufv. 06/084 | 1.1. | paris L E (9 Ss T S E O Barmer St.-A. 1880/4 | 1.1.7 | 5000—200[103/,00B E 1880, 88/34/ 1.1. ige 117/100 Sus. R E do. 1899 ufv. 1904/05/4 | 1.1.7 | 5000—500/103/50G 189934| 1.1. Reutenbriefe. | et ‘Petersburg . .. .| 100 R. | 8T. |—— do. 1901 ufv. 1907/4 | 1.3.9 | 5000—500/103/,50G Münden (Dann) 101 4 19: Hannoversche .… 4 | 1.4.10// 3000—30 |—,— 2 Ae S do. 76, 82,87,91, 96/34) verih | 5000500199 5G Münster 1897/34| 1.1.7 | 5000 j Do O A Su VRA 3000 O | Sibiveizer Plähe" . [| 100 Frs. |_8T. |8155B Berlin n Zt 1250 E CA 100,20B Nam 1900 D LE 0 L S e 8 1.410 300080 |—— | 100 Frs. Ma Par 4.10) 5000—75 [101/10 L x) versch.| 3000—30 |—— Skandinaviike Pläse; L do. 1876, 78/33| 1.1.7 | 5000—100 O 1897/3x| 11: @ur-undBim. (Brdb. ja 14 10 300080 |—— Warschau 100:R_|- 8 T1 do. 1882/98/34) versch.| 5000—100/100/60bzG Nürnb. 9/01 uk 10/ 12/4 | vers 1383| verih.| 3000—30 [100 ),10G e L P 100 Rec |: 8 T. [850G Ba LIS 19001/4 | 1.1.7 | 5000—200/103,756 do. 1902 unk. 1913/4 | 1.4 L UREE ACOS 4 | 11.7 | 8000—30 |— Do: I E 100 Ae T O E N o. 1902/34| L1.7 | 5000—200[100/50G do. 1896, 97, 98/31 15. Pommersche 4 | 1410| 3000—30 [103,90G - 2 M, |—— Bielefeld“ D 1898/2 | 1410| 2000—500(1034003G | a0 a-M. 19004 | 1.1. e O N OE L N: do. E 19004 | 1.4.10) 2000— 500/103 40bzG 1902/34| 1.4. Posensche 4 | 1,4.10| 3000—30 |104,00b Ge E C Altten s gd, F, G 1902/034 | 1.4.10 2000 800/104,50G Offenburg 1898/34| 1..10| 5000| ie 3z| versch.| 3000—30 [100,00 Jtalien. Pl. 5. K ooenhanen a Aron L: E B R 3z| 1.4.10} 5000—200/99, 75G 15001 913 A Preußische R) 4 | 1.4.10/ 3000—30 [103,90G Madrid 2. Paris 3 t. Peteröburg u. Warschau L do E E E O Pjor hei 1901 f1206 3x/ 1.4.10/ 5000—200/99,600G | Rhein. und Westfäl 33 versh.| 3000—30 |100,00G S e u D E agen E I R | pie 10 A 12 Me a S O L v | L, j D. C .| 3000—30 100,00 et.bzG Bo Rum A LuN Dititasens 1899 uf. 06 a 00 et. bz _y Gelbsorten, Vanfuoten und Coupons. |Bentient 8 (140 a0 sio | Baan I O 1 S N E Ren Ó ' ofen f Rand Duk} S [Hoi Bfn. 100 5 (168/706 Breslan 1880, 189138] veefde| 2000—200l106. 10e nto 0A 31 11 Stbleoni Hoisii R D EGOG E S Sovereigns . 190' 40bz 1Ital. Bkn. 100 L. 81 5b 3 Bromb. 1902 ukv. 190714 E 10 D 20011 10G La :1903 31 abZI g* ein. 4:10} 3000—30 —,— 20Frs 8.-Stüe .|16,275bz |Nord Bkn. 100 Kr. do. 1895, 1899/3z| 14.10 Db O E otédam 1902/31] 14. o. [3x] versch.| 3000—30 199,90G uld.-Stücke|—,— Oest. Bk. p. 100Kr.|85,40bz Burg 1900 unkv. 1910/4 | 1.1.7 | 2000—100[103,756 egensburg - 1897/3t| 1.1 E : fl.-L.|—|p.Stck. 1 T SmeriÄll S Wp 1:3000@r. 85,4013 | Gaffel 1868, 72, 78, 87/38) versch | 3000200 100108 R As Bas Pr Anl 67. ‘1 128 300 É —— c 1 - O, n . . Fg S uss. do p. 100 N 216250 Gharletteibyea 101 24 1410) 5000—200110020G | Remscheid E Baves Prámien-Anl 4 | 16 | 300 |160,00L do. neue p: Sts 16, ;19bzG do. do. 5,3u.1R. 216, 6,20bi do. 99 unfv. 05/06 L 5000100) 101206 Rhevdt 1V 99 ufp.05/4 1410! Braunschw. 20 lr -L. D E 124 060 137:80bz utt. D. I, 5000— . e ° Amer. Not. gr./4,1775bz | ult. Juli do. 1885 Poun, 1889 3 vei, H 2000— 100] 100,50 Rostock 1881, 1884 zul5e a Hamburg. °0_Tlr.-L./3 | 1.3 150 135,75 et.bzG do. Éleine . . ./4,185bz®8 [Schweiz.N.100Fr. S1 ‘50bz do. 1895, 99, 02 1./31 vers. 5000—100| E L S do. 1895/3 | 1.1.7 Lübecker 50 Zlr.-L. ./33| 1.4 | 150 152,006 | Do: Cp. ¿N 9. /4,175bzG [Sollcy. 100 G. R.| 32390 bzB | Coblenz L 1900 ukv. 05/4 O Ol E LLS E. Saarbrüden 1896/3x/ 14.1 Meininger 7 fl.-L. …_.|— p.Stck. 12 |81,ó0et.bzB Belg. N. 100 do. lei S do. 1885 Í 00G St Johann 1902 7 Oldenburg. 40 Tlr.-L./3 190. E | E eine .… . .|—, . fonv. 1897/34 eris 5000—200/99,90B 34/ 1.1.7 0 F | ngl.Bankn. 120,44b3 Coburg 2 1.7 | 3000—100/99,60B 96/3! 117 Pappenheimer 7 ffl.-L.|— 2 Sie 12 |[38/50bzG D Cópeni&{1901 unfv. 10/4 | 1410| 2000—200/104,00b;G Schöneberg Gem. Del 1410| 5 : eutsche Fonds und Staatspapiere. Cottbus 1900 ufv. 10/4 | 1410| 5000—500[104 e Schwerin i. M. 1897/34| 1.17 G ; D-R. Schat10nz 0414 | verseb./10000-50001100,60G 2 188934) 1.4.10 5000 500 Solingen (D) urv. 104 | 1.210 A R Deutscher Kolonialgesellschaft. 0000- A) * . 4; eu er a 9 Df. “igeichs-Anl. fon. 3: E DAO Grefeld 1900 ufo. 514 | LIT, 2000 200 E Spandau 18914 | 14.10 I I E000 0I10570B Do. do. 88 verich.| 5000—200]101 ‘0b! do. 1901 unfv. 1911/4 | L117 | 5000—200|103 90G A 1895|33| 1.4.10 | do. do, ver\ch.[10000—200]91 1/t5bzG do. 1876, 82, 8834| verich.| 5000—200199 0B argard i. Pom. %\3x| 1.4.10 Ausländische Fonds. | ult. Juni Darmstadt "189788 1.1.7 | 200020009 0G Stendal1Wlukv. 19ILA | 117 Argentin. Göld- Preuß. fonsol. À. fv. 34 veri, 5000—15011 101,80bzG 1902/34) 1410| 2000—200[99,90G 40D, 903/3z| 1.4.10 B N 1.4. 10 5000—150[102 ‘00b¿G Dessau 1891/4 l 1.1.7 | 5000—200 E Stettin Lit. N) 0, P.\3E| 1.17 do Do. kleine Y 1.1.7 T—,— do do 3 | 1410110000 10091SbIG | or igilmertd ufe L ( 2710| 1000 0OlO e A do. do. abatt| 5 | 117 (8C00b ni nersd. ufv 2M f D 7 . Q 1. Bad. St-Anl ó1 uf.09|4 | 1.1.7 | 3000—2001104,00G | Qortmund 191, 8 98 verd | 3000200|99 S0et IgB | Stn 1900 ukv. 1911/4 | 141 A dar b Mino 4 139 (8610bz do. “ukv. 07/32) verich.| 3000—100|— Dresden 1900 unk. 10/4 | 1.4.10 5000—100[105,20B 1895/34) 1.4.1 do. 188 fleine| 44 | 139 |86.10ebzG do V92/u 34 T5 3000200 do. 1898/33) 1.1.7 | 5000—200/100/60b Wandsbed 1891 14 | 141 S O «4 | 1410 do. « 1900 utfb. 05/34| 1,5.11| 3000—200|—— do. 1900/32 | 1410| 5000——100/100'50G Weimar 1888/33 1.1.7 E E Od L 4 | 1410 [— A | Do: 1902 ufb. 10131| 14.10| 3000—200|—— do. Grdrpfdbr. L u. 11/4 | versch.| 3000—100[104/25G Wiesbaden 1900/1 v do. 2040 | 43 | 14.10 |85/40B 1896/3 | 12.8 | 5000—200\—— do. L unf. 1912. 32| 114 5000—200[102 22G ufo. 05/6/4 | 14.1 do do 7 208 d 4 | 1.410 (86,75bs Bauer. Staats-Anl. .|4 | 1511| 5000—200|104,00G do. Grundrentenbr. 1/4 | 1.4.10| 3000--100/104,25G do. O74 80, S918E) versch. Bern. Kant.-Anl S iS do Eis bal Ob 3128 15000 E A 1001 O UoG Vien E S2 ui 1410 Bosnische Landes-Anleibe 4 ¿ 128 Er 1 o. Eisenbahn-Obl.|3 | 12 2 - L E 41 2. do. Vdaf, irten (31) 16.12 5000 200091 25b4G do. @ 1891 fonv. 31 117 1000 99'80B Worms99/01 uk.05/07/4 | verich. De De O 10 4x L410 [1065 50bzG Brnsch.-Lün. S 34 1.1.7 | 5000—200 aofes Dei 99 a B 1.3.9 | 5000—500|103,40G A; / Gb SuvotE L 92 4x |* 1.1.7- [101,80bzG R EULA 8,90 31 S E A db 1888 90.94.1900 S real 2000 500190 0G ; Preußische Pfandbriefe. br Ne. 201561246500 6 | 11.7 |—— do. do. 92, 93138 1511| 5000—500|— Duisburg 89 85 89,96/31| 1.1.7 | 1000 99'80G Werltneti e S 5 | 1.1.7 | 3000—150/118,25G 4 Nr. B E T EA 6 1.1.7 197,90bzB do. do. S I I Ag Et ena 189 uf 04 | 1.1.7 | 200—2001040G | Wo. A e E lr Ne 1200004 6 | 1.1.7 979065B 0 9. -| 1,4.10// 5000— 40 - rfelder von A PRA D O 1 1501 E do. 190213 | 14.10/10000—200 89 10h T-IV unfv. /04/05/4 | 1.1.7 | 5000—200/104,00B D 34 1.1.7 | 3000—150 103006 Ghilen. Gold-Anleibe 1889 gr. 4x | 1.1.7 Gr. Hess. S -A. 1899/4 | 1.4.10| 5000—200 106 006zG do. fonv. u. es 1.17 | 5000—200[100/00& O2 NUC E: 4 |1.1.7 | 5000—100/103,10bzG 2 ne mittel| 45 | 1.1.7 ps /25bzG do. do. 1898 3/1900 34) 1.4.10, 5000200 101.00b¿2B | Etfurt 1898 01 1, IT4 | 14.10/ 1000200 10340G E T A Chinesische Anleihe e T P 3506 0 versch.| 5000— A ln Do, 1893. 0 1101000 e l G S O 1.7 | 5000—1 1.7 |—,— Hamburger St. -Runt.|3x E O 0 20ba Essen 1901 unkv. 1907 e A0 Le n 106606 Calenbo. red P versch. 0000 L 2 do. kleine s Es do. amort. 1900/4 | 1.1.7 | 5000—500|—,— do. 1879, 83, 98, 0132| verich.| 5000—200/99,70G « 150000—100|—— hi do. 1896| 5 | 1.4.10 [101,00 et.bzB do. “do. 87, 91/34 versch.| 5000—500|—, Flensb. 1901 unkv. 06/4 | 1.4.10| 2000—200|— D E finds 2 7 150000—100|— S do. ult. Juni —— do. do. 93/99/34 verich.| 5000—500/101,106 do. 1896|32| 1.1.7 | 2000—200/100,10G Kur- u. Neum. . ../4 | 1.1.7 | 3000—150|—,— S do. 1898| 4x | 1,3,9 193,10et.bzB do. St.-Anl. 1886/3 | 1.5.11 5000—500l— ä Franffurt a. M. 1899131) 128 | 5000—200| do. Ae A n O 101 00G Dêni do. ult. Juni —— do. do. amort. 1897/3 | 1.6.12| 5000—500|—— do. 1901 11 u. IT84| 1.3.9 | 5000—200 1006 O R 34/ 1.1.7 | 3000—150[100 70G Game Staats-Anl. 1897 3 | 117 [—— 1902/3 | 1.3.9 | 5000—500] 89/80G Leib {B. 1898 31 1410| 5000—200 99, 50G do. Komm. -Oblig. 3x| 1410] 5000—100| 100'20G gyptische Anleihe e P S) 139 —,— gb: Staats-An S 3 1.1.7 | 5000—500|— reib. i.B. 1900 ukfv.05/4 | 1:4.10| 2000—200[102,40G EAR A Sential - 4 | 1.1.7 [10000—100]—,— aa Prv ANL A A 31 | 154.10 ¡—,— 95/3 | 1.4.10 5000—200189,30G Fürth i.B. 1901 uf. 10/4 | 1.4.10 2000—200/104,50G 134 1.1.7 |10000—100/100 25bzG dat O | 15,11 1108,00b Mel. Eisba ‘Séuldy, 3H 117 | 3000600 Gießen 1901 unkv. 06/4 | 1.39 | 2000—100[103/00&G 13 | 1.1.7 [10000—100/89,80b do: do. fleine . 4 1.5.11 1108,006 do. fons. Anl. 86/34] 1.1.7 | 3000—100|—— - Glauchau 4133| 1.17 [1000 u. 500/100 20B Ofipreußische T4 T LLT7 | 5000—100 105.2063 ug do. pr. ult. Juni L do. Fon An S 20000 0ï00B | Gnesen 1901 ufo. 19114 | 1410/5000 200/10800B [Wo 8H| 1.1.7 | 3000—75 (99,70b Sa E O eIEU LERAS Laras Mdl.-Schw. 01 uk. 11/34] 1.4.10| 3000—100|—,— Görliß 1900 unk. 1908/4 | 1410| 5000—100|[1 B S 1.1.7 | 5000—100/9010 4 Le Lose... fr.3.|46 p. St.|87,25bz Oldenb. St-A, 1896/3 | 1.7 | 2000—100|— do. 1900/3: | 1410| 5000_100110G | retse 3H! 1.1.7 [10000—75 [99,906 A R E E S E vers. | 5000—100/101,2 5G Graudenz 1900 ukv. 10/4 | 1.4:10| 1000—200/103,90B \ 114 f E urger 15 Frcs.-Lose . .|fr.Z.|4 p. St.|85,10bz S.-GothaSt.-A. 1900/4 | 1.4.10| 1000—200|—,— Gr. Lichterf. Ldg. 95/34 1.4.10) 1000—200/99 0B 1.17 alizishe Landes-Anleihe | | 1.5.11 |—— S Landesfr.unfk. 07/4 | 1.4.10 5000—100|— Güstrow 1895/33 1.1.7 | 3000—100/99,90B 1.1.7 Gri R 4 17 T—— Sachsen-Mein. A 4 | L1T |: 20001002 do. 1902/33 1.4.10| 2000—200 99 60G 1.1.7 2e do. fleine| 1,60| 1.1.7 143,00G S -Anl.69/3x| 1.1.7 | 1500 u.300|—— Halle J TT ulv: 06/074 | 11.7 | 5000—100| 104.008 L17 do. kons. G.-Rente 49% 1,30| 1.4.10 133,30G St.-Rente .|3 | versch.| 5000—1 90/20bz 886, 1892/32] vers. 5000— 100/100 29G TUEG o. do. mittel 49% 1,30} 1.4.10 |33,30G ult. uni n * 1898/31 O I E 117 do. do. kleine 49/%| 1,30| 1.4.10 |33,30G Shwrzb.- Rud? Ldkr.(34| 1.1.7 | 1000—200|— annover 1895/34] 1.1.7 | 5000—500/100,20B ¿L do. Mon.-Anleihe 4%| 1,75| 1.1.7 |44,90G Scwrab.s Sond.1900/4 | 1.4.10| 2000—200|— eilbronn 1897 ukv. 10/4 | 1.6.12] 2000—200/104,00G do. fleine 4% 1,75| 1.1.7 147,40bzG do. Landeskredit 31 versch. 1000— 100] T E Fertizs 1889, N 31 117 9000—200 100'50G do. Gold-Anl. (P.-L.) 1,60 15.6.12 41 29bzG / Weim. Ldskred. uf. 10/4 1.5.11 3000—200|— ort er 96131 1410 5000—500/99,90B A e mittel 1,60 15,6.12 41,20bzG Do Do: 34| 1:5.11/3000 u.1000]—,— Homburgwv.d.H. 1 2134| 1.1.7 | 1000—200/99,80B S do, _fleine| 1,60| 15.6.12 /41,20bzG ; Württ. St.-A. 81/83/34] versch. | 2000-—200|—— Jena 100 ufv. 1910/4 | 1.1.7 | 1000 u.500 103,70B Solin. Staats «Anl. Obl. 96| 8 | versch. |— | Brdbg. Pr.-Anl. 1899/3x/ 1.4,10| 5000—100/99,80G 1902/33| 1.1.7 | 1000 u.500/100,00G d s: O Gg 4 1ET 104,00bzG Gafeler L Eandestrediß Fuer 188 4) 1.4.10 2000 200/9950G D e U L E unl. a Dane Prov. Sen L 1410 SRUEOOO 100,70bz Karlsr.1900 unk. 1905/4 | 14/10 2000200 103008 2h t neue| 4 | 1.1.7 [105,60G do.” do. Ser. 1X/34/ 1.5.11| 5000—500|—— do. 1902, 1909/3 versh.| 2000—200/100,50 D E do. bo VIT VITT'3 | 1410| 5000—200|— 1 3 | 1.5.11 2000—200/93.00G Luxemb. Staats-Anleihe 82| 4 | 1410 |—— OfipProv VITT u.1X/4 | 1.1.7 | 5000—100/103,50 Kiel 1898 ufv, 19104 | 1.1.7 | 2000—500/101,50G Mie Aue N CO0SgUE Lad 101 40bz o. do I—IX|34| 1.1.7 | 5000—100 O Lo Le do. 1889, 1898/3| 1.1.7 | 2000—500/99,/5B S 5 [1.1:4.7:10/101,75bz Pomm. Béovin” At B | 1.1.10 2000200100 0 G do: O 3E) 1.1.7 | 2000—500/99 80G do. o. 1008v.| 5 |1.14.7.10[102/00b Posen. Provinz. Anl. 34| 1.1.7 | 5000—100/99,80et.bzB O R 10a L EOl DOOD 000 103,70B Norw Stais-Auleibe 189 1 T4 A 5000— L 3 O e 1, v i L Tre Er 4 Rhei rov. X T4 | L117 | 5000500 103,40bzB R E 1410 2000 500 10340biG do do: 1888| 3 | 128 [_— do. I, L O on 101,80b¿G | do. 1891, 1892.189534 1410| 2099 200l09.906 2 g 20; Mittel u. fleine| 8 | 128 [7 —VTI S4 1410| 5000— 100,90bz do: 190IT t T 5000 O eit Gold-Rente .….. ..| 4 | 1410 [102,90bzG de E Mp 1 O O (Fot i es i021 | 20 O HO L E S „RXV ‘1314| verscch.| 5000—200{101,00b otofd.1900Tutkv. 1014 | 1.1.7 | 3000—2001103,26 do. Kr.-Rente …….….…..|4 | 1:39 ,00bzG | Landsbg.a.W. 90 u. 96/34] 1,4.10| 2000— 5 do konv. Rente S Ua 117 101108 G R E O Is