1903 / 141 p. 25 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Amtlich festges fesigestellte ai

Verliner Börse vom 18. Juni 1903.

onerank, 1 l Lira 1 Léu, 1G d = 0,80 4 1 österr. old-G 2, ld. ósterr. W. = 1,70 = 85 M 7 Gld. dd. W. = 1200 « 1 Gld. holl. W. 1,70 & 1 Mark Banco 160 * 1 fand. Krone = 1,1% « 1 Rubel =

G 1 O dsterr.-ung. W. =

16 d 1 (alter) Goldrubel = 3,20 « 1 Pe V #& 1 Dollar = 4,20 1 Livre Sterling z== Wechsel. Amfterdam- Rotterdam 100 fl. } 8 T. 1168,55b 100 fl. 2 M. 1167 ‘60 Brüel und Antwer 100 Frs. | 8 T. 180,95bzB o. 100 Frs. | 2 M. |—, Budapest S E Gs 100 Kr. | 8 I. |—,— E E. 100 Kr. | 2 M. |—,— Mlienishe Pie 100 Lire | 10 I. j81,10bzB o. j 100 Lire | 2 M. |-— Kopénbag t E 100 Kr. | 8 T. |112,25G Vissabon und Oporto . ; Milreis | 14 T. |—— do. S 3 M. -— Gordon A R Pt S 90'395b Ac s E 3 M. 120,255 Madrid und Barcelona 100 Pes. 14 T. |59,60bzB B Beh 2 M. New York vista 4,1775bzG A Cel l ; 2 M. |—,— G vate N 100 brs 8T. 81,106 B C R E E 100 Frs. | 2 M. [80,80 Sit. : Peteröburg - 100 8 T. |—,— SL 100 R. | 3 M. |—,— Sliveize: Plähe . . .| 100 Frs. | 8 T. [81,10B do 100 Frs. | 2 M. |——_ E Plähe .| 100 Kr. | 10 T. [112,25bz Warschau «6% 100: N | 85 [a Wien E 100 Kr. | 8 T. [85,15bz Doe A C h 100 Kr. | 2 M. [|—,— in 4 (omb D N Ra de 34. Brüffel 3 Berlin ombar Amsterdam rüfsel 3. Itali Kopenha en 44, Lissabon 4. London 3, Ae * Paris 3 Si, etersburg u. “Waisen 4x.

Schwed. Pl. 44, Nonweg. Pl. 64. Schweiz 4. Wien 34,

Geldsorten, Banknoten und Coupous.

h O fn. 100 Fr.[81,05b Münz-Duk pr. [— Ee O 1666 00

Rand. Duk.ŸSt. |—,— 20;36bzG |[Îtal. Bkn. 100 L

Ser 162602 (Nord Bin. 100 Ke. Le

8 Gulp, -Stüde|—,— Oest. Bk. p. 100Kr.|85,20 WoltDollars —_,— do.1000 1.2000 Kr.|85,30bzB JImperials St. .|—,— Russ. do. p. 100 R. 216,10bz ‘Ddo. alte pr. 500 do. do. 500 R. 216/05bz do. neue p. Sk 16 20bzB do. do. 5,3u.1R./216,05bz do. do. pr. 500g ult. Juni LEES Amer. Not. gr. 4,1 7b ult. Juli S2

do. kleine . . [4/165 2 Schweiz.N.100Fr.|81 ‘30b S 100 G. E 922: 60

Be 19M R E Bs Gg V ) 0 E C&ngl.Bankn.1£/20 )'A10b; . kleine

Beute, Fouvs und Staats ápiere. ‘D.-R.Schah1900 versch. 100 a0 do. do. A 614 versch. 10000: 2000 101/40G -

Dt. t. Reichs-Aul. kon fonv.|34| 1.4.10] 5000—200]101/80b

134] versh.| 5000—200|101,90

do. D 8 veri /10000— 200191 S0B)

l L E 34 versh.| 5000—1501101 70b V veri. Preuß. konjo 34 1.4.10 5000—150/101/80

do h 3 | 1.4.10/10000—100191,50b 06s

Juni 00,291,400

ult. Ba V -„Anl.01 uk.09| O 0—200|—,— d E A uky. 0734| versch.| 3000

E m N =—

? —100|— do, v. 92 u. 9434| 15,11 3000—200 100,90bz

do. 1900 ukb. 05/34] 1.,5,11| 3000 —— po, 1902 ukb. todel8 3x 0/-3000—200|—,— 1

h E —,— i Bayer. EAE -Anl. .

4 1

1

v do. Eisenbahn-Obl. 1 do, L dot Mentensch, 84 L V 1 1

1

1

v

CAIRECS

2 1000— 100|—,— O 50002001 ——

T5

rn\ch.-Lii 11/3 da n Sch.V Z L

Greiner Ani 87, 88,90 31 j du. d 08! 99 31 do. E: 8

Vr.de, Si... 1899

S do, 1893/190034

er St,-Rnt. 34

aa Bu! 91/34 D, St.-Änl. 14 31

= 3 a TELE

—————— —_OîODCO-

E Es S S 2 S

5000—500/89,00B

S

n Z28 2 S o o

000—200|—,—

555

S

#

S

I

2 E E r Ér SSS = Fs J o S [ec wr D

A

; uldv. do: tons, Anl, 86 3 Olden W-01 uk. 11/31

S :

55 S S

3000—100|—,—

L D 1 Se 1 Al Eifb Schuldv (34 11 1 17 | 2000—100|—

A 55 A S 2E o E Li o ci. co = 258 E ==0 O S V C5 H R CS -—

e

o

t

es

24

14 Sachí,, „do. 1902/33 14 ah 2 R Sk len-Mein. Ldskr.4 | 117 äch \heSt -Anl.6 31 1.1.7 | 1500u.300 „ente Sh ult. Juni Sw ,vrab.- Nud. Ldkr.|3 du b. Sond. 1906 /

Land Weim Ld He U S 34

C5 e E e E _- Ee 25 E

_= = M C E

1

8

11/ 5000—200

ch. E 100,9 20G 8 | 5000—200

1

000—200|— 5000500 100,4 )40bzB 5000—5

2000200 100,40bzB

10000—500/89.00B E 104,80G

5000 200 90/10G

_SS S S- S S S

».| 5000—100/101,00G

: Muciono

a ena C SRILX redi

dun: Prov. Ser R (4 X/4 do. 0, er. 1X Ofty do. VITL VITI|3 Pon d I om, T

o ovinz.-Anl, pie, rovinz, „Anl.

S E

S SS ch fog! Ee M S

¿Ler E S E

¿ fe :

i‘ 7 5000100 99, 1

A o, 1511/3000 u. at. Stay. 81/83/84 vet | 2000-200 000[106,80G 141

5000—100/103.40bz (20bz

100,75bzG

Rheinp, oy. XVIIT IX, XT u, XIV Sil «H. ‘Pry.- Änl. 98 We if P ALITLIY 4 0v.-Y estf.Pr O

do, DOUN 2 E ILILIV

l

F C53

Lauban Leer i. O. 902/34 Lichtenberg Gem. 1900 4 Liegnitz 213 N M I 1900 4 1902/34

Lübe 1895/3 Magdeb. 1891 uk. 1910 i do. 1875/1902 1/34 Ms O E Bui,

bzG

Mannh.99 Out 04/05 4 do. k. 06

Breslau 1880, 1891 Bromb. 1902 ukv.1907 do. 1895, 1899 Burg 1900 unkv. 1910 S 1868, 72, 78, 87: D: A 1901 Charlottenburg 1889 do. 99 unky. 05/06 do. 1895 unkv. 11 do. 1885 konv. 1889| do: 1895 99/021. Coblenz L 1900 ukv. 05 do. 1885 fonv. 1897/3 Coburg 1902/8 Cöpentct 1901 unkv. 10 Gotae 1900 ukv, E

A8

S 57/6

[— Pm SE,

fr

S mad A

ck pte

E

Gufen 1900 ukv. 05

Dortmund 1891, 9

Düren S 1899 ukv. 0.

Elberfelder von Ge De Lf unkv.

Erfurt

“.

IT y. ITT

iesen 1901 unky. 06 Glauchau 1

Görliß 1900 unk. 1901 220

Gr. Lichterf. da, 2

annover

Jena 1 do.

i 1888 9

Konft

Landsbg, a. W,90u.96

do. 1901 unkv. O 7

do. 1876, 82, 88/34 Darmstadt 1897 zt Se 1891 i

1896/34 D ?Wilmersd. D 2 4

resden 1900 unk, 40 4 “ho 1893/34 1900/34

6 drpfdbr. T u. TT/4 do. Brdrofe 1912.3?

V: -Grundrentenbr, ; Î

do. 101 i do. G& 1891 Sib: 34 Düsseldorf 99 ukv. VeAE

do 188890 94.10001 D L Eisenach 1899 uf ufv. 09/4

88919 do. Fol E e i

1901 unkv. 1907/4 fien 1879,83, 98, 01/34 Flensb. 1901 unkv. Ses f

Fcanfunt f: M. 1899 Le

1898/31 mus B. 1900 ukv.05/4 “L T B-1901 uf. 10/4

Gnesen 1901 ukv. U 4

o. Graudenz A: 10 4

üstrow 1896/34 1897/34 Halberstadt 1909

1895 eilb er GOTute 10/4 ildesheim 1889, E 34

öxte R 2/34

R C Ron Ï 900 Tufks. idt,

I 11/3 A 91 0G

Wesi ÞL. d. «Anl. 4 —500|

L do. V u. VI|3x 3000—200|—

AnklamKr.1901 ukv15/4 | 5000—200[103,25G lensb. Kr. 01 ukv. 06/4 5000—200/103,60B onderb.Kr.99 ukv.08/4 2000—200[103,40G

TeltowerKreis unk. 15/4 5000—1000/105 ‘60G

do. do. 1890/34 1000 u.500[100,25G

Aachen St.-Anl. 1893/4 5000—5001102,25G

do. 1902/4 5000—200/103,50B do. 1893/34| 1.4.10/ 5000—500/99,75G

Altona 1901 unkv. 11/4 | 1410| 5000—500/103,70G

dv. 1887, 1889/34 .| 5000—500/99,80G S 1893/34 5000 —500/99/80G Apolda 1895/34 1000—100/99/60G

Aschaffenb. 1901 uk. 10/4 :12| 2000—200/103,90G

Augsb. 1901 ukv. 1908/4 | 1.4.10/ 5000—200/103,69G

do. 1889, 1897 | 5000—200/99,40G

Baden-Baden 1898 9000—200199 50B

Bamberg 1900 unk. 11 2000—100/104,00G

1903 2000—100/99,90G Bim St.-A. 1880 5000—200/103,00B do. 1899 ukv. 1904/05 5000—500[103,40G do. 1901 ukv. 1907 5000—500/103/50G do. 76,82,87,91, 96: 5000—500 39 0D do. 1901/34| 1.3,9 | 5000—

Berlin 1866 ‘4.10| 5000—75 101 2G do. 1876, 78/34| 1.1.7 | 5000—100/100/60bz do. 1882/98/34| versh.| 5000—100 100 '40bè B do. Stadtsvn. 19001 1.1.7 | 5000—200/104 7 G do. do. _ 1902/34| L1.7 | 5000—200/100/25G

Bielefeld D 1898/4 | 1.4. 000—500/103,75B

E 1900/4 | 1.4.10/ 2000—500/103/75B D,/'G 1902/08 4 | 1.4.10 2000—500/104'50G

Bochum « - «- 1902/34| 14.10 5000—200/99,50G

Bonn 1900/3t| 1.4.10/5000—1000|— do. 1901/34] 1.1.7 | 5000—500199 75bzB

1896/3 | 1.1. 5000— 500 91,75

Bob. enb a0. 1901 34/ 1.4. —200—

D a. H 4 | 1,4. 5000100 ——

901/34| 1410| 5000—100/100,00b

.| 5000—200/100/00 5000—200/103/80G 5000— 100199 25G 2000——100/103 50G .| 30020—200/99 80G 5000—200/100,30G 2000—100/101,75bz 5000—100/103 ‘90bi 5000—100/104 1,60b 9000 100

./ 5000—100|— 7 "| 6000—200[102,90G .| 5000—200/99,90G 23000—100199 50G 2 103,50G 00/104 40G

5000—200/103,50bz 5000—200]99 99,75bz

4 5000-1000 103,60G h.| 5000— 200/99, 5G

1000—200/103/75G

99,40G

2000—100/104,50G 2000—200/102,60G

E Ruhr 1899

99/01 uk. 10/12 Nürnb. U 1018

Stu ‘tuttgart 1895 un.05

Thom 1900 ukv. 1911

1895

Wandöbed Weim;

Wiesbaden A

Wesifälische . g Ao do

Börsen-Beilage zum Deutschen Neihsanzeiger und Königlich Preußis

M141

Berlin, Donnerstag, den 18, Juni

5000—500/96,50bz 5000—200/91.00b 5000—200 100 00 5000—200/100,00bzG 5000—200/103/60bz 5000—200

5000—200|100,25G

1901 u

unkv. 1905/1

do. do. 1889, 1607/84 München 1892/4

do. 1900/01 uk.10/11/4 do. 1886/94

do. 1897, 99/34 190:

do. 1900 ukv. 06/08/4 Me O:

Méúden (Hann. ) 1901/4

Münster 1897/34 1902 31 Nauheim i. Hefs. 150014

O

De 1902 un!

1902 131 Psorzbeim 1901uk1906/4

895 Pi 1899 uk. 06 4

lauen 1903/34

ofen 1900 unkv. 1905/4 1894/3x

a 1903/33

E 1902/34

egensburg 1897/34

A 1901, 1903/34 1889:

3 Remscheid S

En IV 99 ukv. 05

1891 33

RKoslod 1881, 1884| 34 do. 1895/3 Saarbrüen 1896/31 Q „Johann a L

E

Sböneberg Gem. 9613. Se werin s ee 273 0 Yngen U

1902 E Spandau 891 0E

Eltanbi Stendal190 ie 1911

do. 1903 Stettin Lit. N., O., P.

S

a do. 1879, 80, 83

do. 1895, 98, 1901/3 B Witien 1882 111 Worms 99/01 LLOS/07 4

Galenba. red E * D: E fündb.|34

Kur- u. Neum. i do. alie, Sre Bus B : do, Komm. „Oblig: 8 E Zentral - e 18 Oftpreubilthe f de: ¿ / it Ponte Ps 34 D v L TAN do. neuland\ch.|3 do P Posensche S. VI-X 4 do. -XYVIT3 do. Lit. D4 do. e AID do. « V4 do. » C13 do. ' B33 Subsbe. er 4 ue E Es 3 eie, altgndiaft( 1 w andi, A4 do. A do. ps A3 do. do. C4 do. do. C3 do. do. C3 R N do. do. D 3 Eile. olf ane o.

e.

do. do,

T 34

S S j

mg = me i 2 O?

G. Ini

D

bd pn fri pri d S b

1m jl pie jf Jf P Hf jf SSS S A

Mans

-

222

_— bo7

-=

99/31

pi j S

E L Aa

REHEEESCREEREEE R É A A l t i —Y jt 4 O C0

j I

©

1000——200[99,40G 5000—200/99 40G 2000—200/102,60B 2000—200|—,— 2000—200/102 30S 2000—200199 25G 2000—500/92/00B

5000—100/100,202 2000—500/104/30G 2000—200/99,90G

5000—200|—,—

2000—100/99/50G 1000—200/104,75G 1000—300/99,25G 2000— 8300/99/25 1000 u. 500{102,40G 1000 u. 500/99,50G

R 102,60G

P

A S

S 4 ia mi S

S ms E H CSCS SSSESS

1891 1/4 1888/34

A2

A pee Pad Pud bnet Juni fru Paci Fut

8mm

e S =

D

R Es D Bad Pa Pa Jrs: I Jet Pal (s fori Juri Pans Pad 4 PrrA Pad, ffi fns Jali fund dei FrA Pu ber bark Jud Jui bre d pu Pr i fr f fa a P i F i a a a i e 2 A AAAAAAAAAAAAAAAN AAAAAAA J J 4 i =IA I

Pt mnd Junt punkt fri Pri

92/30B

5000—500/102 2G

10 2000—500 102;

E 99,60 Í 2000-500 102,75bzG audbriefe.

3000—150/118,00G

3000—600/100,75G 3000—150]100/75G 5000—100]99,90B 5000—100/90/00G 10000—100/103,00B 10000 —108

mm fi pt fk Jans þ

AAAAAUANA

do. Il Folge 34

—— Tas

Westfälif che ITI, Folge/4

5000—100/104,50bzG

hen Staatsanzeiger. 1903.

5000—1 N 76G

Landw.

do. uks. ¡Bal ¡NlÍA 34 do. Kl. 1A, Ser. LA-

3x sg 13 EeE, ritteisd, Ij 34 o. TB!34 di! I|8 do. do. I1/3x do. do. H do. A do. Hess. Ld.-Hvp.-Pfobr. Bl 4+ do. Komm.-Oblig.|3

db. E E R

XT XTL XTY- V Tue XVIS ‘XVII, XIX,| V, XXV

Kreditbriefe TTA- IVA; X, XX-XXTI Po ukv. 05 IXBA, XBA

IA VA, VIA VIL VIIL

IXxA, XT-XVI,XVIL X N X Hannoversche . . 4 O R 34 Heffen-Naffau E E i

A und Nm. (Brdb, S do. 1 v

euen L 4 Pommersche. 4 E 34 Posensche S 4 R N 34 Preußische A L at S 34

Rhein. und Westfäl.14 do. 134

Sächfische E as 4 Swleslshe 4 Do ir A 34 Schleswig: ‘Polsterit.. T 34

I

fk Panik Part Pud furt Jank fund

AIAYSIAF

iti i i dip ate i ier r Prie

Q 99,70G | 5000—100]99 80G

Ros P p f R Ln j A t A —— amd Jud fk H

I

Sächsische P

34 | verschieden

Rentenbriefe. L 4. 10 N 30

Augsburger 7 fl.-L, .

Braunschw. 20Tlx.-L.\—|p

Hamburg. 50 Tlr. L: Lübecker 50° Tlr.-L, . Meininger 7 fl.-L. . Oldenburg. 40 Tlr. L. 15

N m

89'8064G 101 108

O, do, Do, bi Po E Ds

o. do. do. äußere 1888 20400

do. do. 10200 M do. do. 2010 A

do. po

j 408 L Änileibe 87 konv. Bosnien Landes-Anleibe

do. do. 189

do. do. 1902 unkfy.1913 Vir die Golde. Hpyotb.-Anl Anl. fs

br Ne. 121 561136 260 2r Nr. 61 551—85 650!

1r Nr. 1—20 000 Chilen. Gold-Anleibe 1889 gr. LE mittel|

klei | Chinesische Arleihe 895! 6 do. d

o. do. do.

do. do, ult. Juni

do. do.

do. do. ult Dänische Staats-Anl.

yptische Anleihe gar. e po: priv. ¿An ch4 J Ï Ta

DO, ¿e kleine .

o, do. pr. ult. Juni Däaïra San.- Binländicie Loi se e Gnzgd 2

do, St.-Eis\.-Anl.

Freiburger 15 Fres.-Lose

euti C e 4

do. 4 kons. G.-Rente 4010 do. do. mittel 4%, do. do. kleine 4% do. Mon.-Anleihe 4% do. fleine 4% do. Gold-Anl. (P.-L.) do. do: mittel

do, Holländ. Sta de Ä t Obl. 96 Ital. R. alte: 20000 10000

do. do. do. do. U E: do. - do. oute, Sant tuleibe 82 82 Sue a nlei Mexik. Anl. do. land L 0 E 1 y Nov. Staais-Anleihe E 3 do. i Ee bo mittel Def Gold-Rente g u. fleine j do. Pn ult, Lefne dv. Nr. Nette : Ms do. konv. Rente do. do, Pt

E 7 A eft, Sid

Bad. Pr.-Anl. 67. (4 (128 Bayer. Prämien-Anl.|4 | 6

tck. Cöln-Md. Pr Ant. ga ‘1410

Pappenheimer 7 fl.-L.|—|p. Std.

Obligationen Deutscher Kolon Deutsch-Ostafr. Z.-O./5 | 11,7 1

Aus ländisch Argentin. n Od

ialgesellschaft, algeleticatt,

innere| 44 kleine i

M C0 vis

N

E L m C E E E N L ER J Pet ber bent 5 Feet Pnt Jaued T)

t co! B

ropinations- Anleihe Griechische Anl. 59% 1881- si

O00

A

n

R R n SBS —— pt funk jt

O

S

L L 1, L Ì, L 1 Ä 1, 5, D, 5. V 1 L L LL Au

C n f d if Dn C55,

E

Ma iz T

Wi