1903 / 163 p. 30 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

| b

| 4 [4 | l | | | | E

Gelsenk. Gußstahl 000 Mir und Genest . , Î 00 fi.

2 4 [1.1 Ung. Asphalt .. [0/0 S ü C d. BUCer: 1 tONE9 Georg-Marien-H.| 2 |— 4 [1.7 E = 5 4 E e Bauges. .| 6 | 6 E S R Müller, Gummi | 9 | 9 (4 |11 do. Chem. Fabr. | 6 |10 Gerreshm. Glash.|12 [1234 | 11 E I Es M C Gel, f elektr. Unt.) 4/0 4 (L1 Nee SMelese v! 9 110 4 |11 Ud Lind. Baus Bs Giesel, Zement . .| 2 | 2 4 |11 Ne Dro O3 N D e Spinn. aba 0 | 4 LE Neviun Sgifiw.| 9 | 9 (a 11" Venhti Maid - 6 6 B e Ee L - 2 |o. Dh. fr. Z. . Brl.-Fr. Gum. D And 0 E Sens Badens (6 [l Ver. B. Mörtelw.| 7 | 8 Gigutig. Juderfb.| 2 4 (1,6 Neue Ge 6a! 6 i 17 Ver. Dai 10 [12 Suidauf V.A. 6 | 8 4/11 Neue Phot Ges (10 10 4 |11 Ver Hnfichl.Goth.|10 | 8 Ehe E Neues Hansav. T.|— (0. Db. fr. 3. Ver. Köln-Rottw. 11 | 9 Görl. Eisenbahnb.|12 |— |4 | 1.7 N RES M - Wv. Ir. Ver Knst Troib\{[18 |13 Soul. Maschfb. k) 9 |— 4 17 B N 6 |— la |17 Ver. Met. Halle:| 8 | 6 Saa Sagan o 14 Neuß, Wag. i. Liq. |i95 fr.3 Vereiu. Pinselfab. |11 | Greppiner Werke| 74| 7 4 |11 euß, Gel 0 (0 la D: S Sig er Mata d [11 (4 |L1 Niederl. Kohlenw./12 | 8 4 |14 Viktoria - Fahrrad s ch S B i S h 5 f Gr.Lichterf.Bauv.| 0 | 0 4 |1.1 S L: G 4 La Bi D O E E R T E G P B-A. SD A T Vogel, Telegraph.| 4 | 2 do. Terr.-Ges./27- 10 4 |1.1 0. S N RIEN R Fiapb 2 Alfr.EutmannM.|12 | 9 |4 |1.1 „Do, N Al cle s I A E Guttsm. Masch. .| 34| 1 g Al E E ¿A A S B T e Hagener Gußstahl] 0 | i.02/3fx.3. D Lagerh.Berl.| 0 | 0 |4 | 11 Voigt u. Winde |4 |4 alle Maichinfbr,|28 [15 14 |1.1 o. Lagerh.Berl. R E Bir Sti O0 ambg. Elektr.W.| 7 |—|4 |1.7 do. Lederpappen O E N S E800 ndisg. f. Grdb.| 0 | 0 4 [11 do. E R E S di d. Bellealliance T au L A 6411 Mao Be M ann.Bau St.Pr.| 4 | 134 |L1 O E E Ba do. Immobilien| 6 | 5 [4 |11 Nürnbg. Herk.-W. E e Moe T S do. E N h H E 4 S E Wei L ip” E N bg. W, Gum.|24 |— L Do. Slieub.-Bed. : . Ls arkort Brüdb. t, 71) 41/4 |L1 do. E-I. dar.9. 2 | 0/14 11 Westeregeln Ae 17 17 do. St.-Pr.| 83) 6 [4 |1.1 z do. Kokswerke .| ( las N E O do. Brgw. do. | 5 |—|4|1.7 do. Portl. Zement| 3 : de falia emen 9 Haup. Brgb.-Ges./10 |— [4 | 1.7 Odenw. Haitst. ..| 5 | 43/4 |11 Westf. Draht-I. . E do. i. fr. Verk. Oldenb.Eisenh.ky.| 0 E T do, Ser A S artm. Maschfbr.| 23] [4 | 1.7 Dpp. Portl. Zem.| 3 | 33/4 1.1 do. Stahlwer —_ Dartmo Great 1154 |1.4 renst. u. Koppel| 0 | 5 14 11 L LengelS Fi DarzerA u.B 0 |—4/17 Osnabrück.Kupfer| 0 |— 4 | 17 Wicking Portl. E Have; Eisen ..| 2 |— 4 |17 Ottensen, Eisemw.| 0 | 8 4 11 Wickrath Leder V edwigshütte. . ./20 |20 4 |14 Panzer. 0/—14 17 E M. E 9 S ein, Lehm. abg.|12 | 4 4 |11 Passage-Ges. konv.| 4 4 4 |11 Wie er u. Hard E Ls einrihêhall .. .| 9 [12 |4 11 Paut\ch, Maschin.| 0 2 4 111 Wilhelmj Weinb.| n elios, Elekt. Ges.| 0 |i.02/3fr.3. do. V.-A.| 44 48/4 |1.11 do. E F 98 H-mmoor Pril.-Z.| 0 | 0 4 |L1 Peniger Maschin.| 0 |— 4 14 Menge De engstenb. Masch.| 0 | 4 4 |1:9 Petersb.elettr Bel. ltli.D4 16,5 Wilke, Dampfk. E Her rand Wagg. 5 | 0 4 1,10 Petrol.-W. V.-A./ 0 | 0 4 |11 Wiss.Bgw. St.Pr. 2 o deHefselle u. Co.L./10 |— 4 | 15 Phôn. BergwerkA| 0 |— 4 |17 Witt. ies Se Hibern.Bgw. Gef./13 [10 |4 [1.1 Pongs, Spinnerei| 0 | 0 14 | 11 Witt. Gußstahlw. E do: 1, sr. Verk. Porz. Schömvald| 7 | 8 4 |11 ¡ Wrede, Mälzerei . ildebrand Mühl.| 42)/ 4 | 1.7 Pos. Sprit-A.-G.|12 [12 4 |110 Wurmrevier E L F ilpert, Maschin.| 0 |— 4 | 15 Preßspanf. Unters.| 0 | 0 4 |18 Zeißer Maschinen E irsberger Leder) 8 [10 |4 L1 Rathenow. opt. J.| 8 |— 4 |14 Ser. abu. 2 S od. V.-Akt. kv.[10 |— 4 |17 Rauchw. Walter .| 7x) 8 |4 |1.8 Hellst.-Fb. Wldh. ÿ óchst. Farbuwerke/20 [20 4 A Ravenebg. Spinn.| 0 | 0 4 |11 ZDudckerfb. Kruschw.110 |— örderhütte, alte| o. Db. |fr.3. Reichelt, Metall | 6 | 7 [4 | 11 do. fonv. alte| o. D B: Rhe O Martin . 9 é Z É N neue| 0 |— 4 |17 ein.-Nasau E [Ae ite D StPr.LitA 0 |— 417 do. Anthrazit. | 9 |—.4 |17 Disch.-Atl. Tel. (0E | L117 | Hoesch, Eis.u. St.| 0 |— 4 |17 do. Bergbau . .| 0 |4 4 |11 Ácc. Boese u. Ko 1A 4 Höxter-Godelh...| 0 | 0 [4111 do. Chamotte. | 0 | 0 4 |11 A.-G. f. Anilinf. A Hoffmann Stärke|12 [12 4 |11 do. Metallw. , 0 | 0 L 1.10 do. ukv. 06 E L Hofmann Wagg. 13:12 l 1E do. do, Vorz.-A.|— | 0 |4 |1.10 AG. f. Mi e f Potel Disch... 2 |4 4 [11 do. Möb lst.-W.\ 6 18 4 |11 Allg. El.G.T- E Hotelbetrieb- Ges.12 |— 4 |14 do. Spiegelgiaec| 4 ' 6 411 do. do. E Howaldts-Werke .| 8 | 5 |4 [110 do. Stahlwirke.| 5 |— 4 |17 Alsen Portland U i Püttenh. Spinn.| 0 | 0 4 |11 do, W.Industrie| 0 | 0 { Ll An alt. Kohlen. 100 7 Hüttig, phot. App. 10 | 8 4 \11 Rh.-Westf. Kalkw. dal 7 Aschaffenb. Pap. 0e E Huldschinsky .….| 0 |— 4 |17 Riebe Bèontanw. 12 [1234 14 Berl.Braunkobl. 1 Pumboldt, Masch.\ 5 |— 4 \17 Rolandsbütte . (10 |— |{ |17 Berl. Glektrizit. E Sli, Bergbau .110 (10 4 |1.1 RombacherHütten| 5 |— |4 |17 do. uf, a nowrazlaw Salz) 6 | 5 4 |L1 Rosiner Brnk.-W.\14 |— 4 |L7 2 Kaiserb. (100) 42 t. Baug. St.P.\12 |12 |4 \11 do. - Zuuexsabr.| 9 |-8 |1 E BALDS A 1003/41 esexich, Asphalt.| 43] 1 4 |11 RotheEide, Orim.| 0 F 4 E E E 10242 0. Vorzg. .\— | 5 4 |11 Sächs. Eleftr.=W. 9 0 4 E Bismar Ü E O Kafeeilles i Liq./9 Ob 2 3 Ter Suaus, [VA| 3114 [T1 ba, Gußstahl 103) |4 aiser-Allee i. Lig.| o. Sri. . Kammg.V.A. Ï s ; it Kaliwerk Aschersl. 10 110 4 |11 do. Nähf. fonv. 0 E E S 08 f Kannengießer . ./9 |6 4 |11 O E E resI. Ua 10514 Kapler Maschinen 14/6 4 1.1 do. E 8 | 5E4 N do. E Oa KattowißerBrgw.|12 11 4 | 14 Sächs. Wbst.-Fbr.| 6 S 4 e do. N E Keula Cisenhütte.| 3 |— 4 |17 S ungen E 2a N Brieger S r. E Keyling u. Thom.| 3 | 4 4 |11 Sangerh. Ma G 8 9 j N Se 4 Kirchner u. Ko. .| 0 |— 14 |17 Saronia s 5 E Seer 0 s Klauser Spinner.| 0 | 0 f.Z/11 Schäffer u.Wal er/ 0 4 E S v. Asbest (10E) (21 Köhlmann,Stärke|17 [18 |4 | 110 SUS Gruben E E Ca mon best e Köln. Bergwerke .30 |25 4 |11 Schering Chm. F. A H A ra L E do. Elektr.-Anl.| 0 |i.01/2 fr. 3. D E 2 H G h 2 f (ORUA do. Gas- u. El. 7 | 5 4 [T1 S a 5 2 (24 É Een O Köln-Müs. B. fv.| 6 |— 4 |17 S e E S Ee Ia L 109/11 Kölsch, Walzeng. .| 5 |— |4 |17 Schles. D : Jin 17 4 (24 Ee 4 i A E König Wilhelm kv:|15 |12 |4 | 1.1 do. Sie E A E E do. do. St.-Pr./20 17 4 [1.1 da: Eletti.Gadk ot 6 4 |L1 Coustaut. d. Gr, (103) 42 Königin Marienh. D A g. A C UAN N e / Ra a 0 14 11 bo Kohlenwert .| 0 |— 4 |17 Cont. Wassenw. (103) 12 Königsb. Kornsp.| 0 | 0 4 |19 do. Lane A E Dau 18 2 o Walmüble 8 (gla [LE Stlhf Siulle S1 do. 192 (105) 411 Königsborn Bgw.| 8 | 7 |4 |11 ugo S f 8 E E M un O B N Königszelt Porzll. /124| |4 |1.7 hön. e e 0E S n S E Körbisdorf. Zucker| 4 | 8 |4 |14 S E S Ti R DE L S E Kollmar & Jourd. 15 |15 |4 |1,5 Schom S 2E Z R A 0 Aer n Oa Kronprinz Metall/10 |12 4 |11 S S M EA do. Waff 1898 (102 4 Gebr.Krüger &C.| 8 | 8 4 [11 Sihul-audts 1 8ha (129 do. do, uk. 06 (102) /43 Küppersbusch . [11 [10 4 |1.1 Sti u Erl d 8 4 [11 Dt.Lur Ba uk 07(100) 5 Kurstirstend.-Ges i gio Df 3 Se Mühl V A iL.| m.T fr.3 o. do, uf. 07 (102) 41 urstend.-We].| i, Iq. oV)r. 5. 1 e Sre L U e a), t . F Bahmever u. o. 0 4 (T Mar Segall 0 4 4 11 Do ut 0E (100) Lahmeyer u. Ko. .| ( g Segall ; f. 1 E I Ga a N L 10 i 17 Siemens, 'Glach 18 118 |4 |11 ‘do. UnionPart. (110 5 E E Sa 114 Simonis Gl [6 [4 4112 do do (100) 4 ederf.Cycku. Str. s E A . 0, G h Leipzig.Gummiw.| 8 | 7 4 |11 O. 0/0 (11 E A O S S Spinn Rennu.Ko. 0/0411 Glectr.Liosergsg. 105) 4x o Seel B E E E Stadtberger Hütte 5 —4 (17 Elektr.Lichtu. 10144 Levk.-Josefst.Pap.| 0 | 0 |4 |11 SUBEE O h Le a 105) 41 Ludw. Lôwe u. Ko.112 [10 (4 | 1.1 Staßf, Ebert W/| 6 |— (4 17 Erdmannsd Sp.(105) 4 Gl Ao 1E Stett. Bred. Zem.) 7 | 6 14 | 14 Frankf. Elektr. (108) 43 E O E bo. “Chamotte 18 15 4 [11 Gistery Nos. (105/41 zise Tiefbau kv. 7 do. Glektrizit. | 71/— 4 117 elsenk.Bergw. us O pr 0 i 17 do. E 0/0411 Georg-Marite a f 2 "St.Pr.u Aft B/14 14 4 |11 Germ. Br. Dt. (102)|4 Luther Masa 0 e Stobwasser Lit. B| 5 |— (4 |14 Germ. Schiffb. (102) 4 R at N R Magdb. Allg.Gas| 71| 7x14 |1.1 e m. . S A UN [Masi L0.(108) (22 do. Baubank . .| 5 4 |1.1 StolbergZin e 5 S 11 s as S L L S-A (B 12404 Sturm, dalaziegell 3 | 4 (4 | 4 anau Hofbr: - (103) 4 do. do, St.-Pr.|42 4 |1.1 UnO a ziene O del Billoail10804, do. Mühlen ..| 4 4 [1.10 S R zu E D E OOIIE Manie tonf Bow | 4 e] [1-9 To. 15000 S 4 | 3 4 |13 do. unf. 07 (100)4 Marie, kons. Bgw.| 4 417 De Ba ht f Neid Mar COOA E MalbinenBeouer| 4 (0 i [11 do. N Bot Gart.| 9. Db. r 5. Helios eleftz °: (199): D A S Pat qus o. Nordost - | 0 |0 4 (T7 do. unk. 1905 (100) |43 do Mappe 02 la 14 17 da: Südwest. .| 0 |— (4 | 17 do. unk. 1906 (109) 5 A Zruton Meins 0 4 P eide Melis (1954 MasfenerBergbau]| 7 A Thale Eis St. P. 0/04/11 ibernia konv. (100)|4 Mathildenhüfte. .| 4 | 0 4 |11 do. Ve.-Aft.| 0 | 0 4 |11 o. 1898 (100) |4 Mech.Web.Linden| 2 4 |1.1 Thiederhall . . . | 8 | 51/4 |11 Höchster Farbw. (103)|4x do. do. Sorau 15 4 [1.10 Tbir Salin. 5 33/4 TT ördêr Bergw. 103)/4 De, „De E E I do. Nadl.u. St.| 81/— 4 |17 ösch Eis. u. St. (100) 4 MechernihBragw.| 17 Tillmann Eisenb.| 0 | 0 4 |11 owaldt-Werke (102)|4x A E Titel, Kustt. Lit. A| 2 | 0 4 |11 lse Bergbau , (102)|4 Mend.u.Schw.Pr.| 0 M 112 Trachenbg. Zucker| 0 |— 4 |1.7 owrazl., Salz (100 (t Mercur, Wollw. 111 (17 4 [1.1 Tuchf. Aachen ko.| 0 | 0 [4 | 1.1 100) Milowicer Eisen ,| 4 | 4 14 [1,

Obligationen industrieller Gesellschaften.

E L)

drs tors m mrr N o

wre mm mm ib » E . . . . . . . . . . . P I D S T E S S E A: E 4 Ho A Eim R co

E F EERRRE| [Er ERE R =

RRERE

ch2 P RSRE

pi pi pk puri pi i A i m n

Kaliw., Aschersl.

4

D

Es A A P Hm

D

A

A7 A A

O

Ran

O02

R S

S

mZnIANA

omm a t) o Co S } La] puek

R N N mm

0D [a

A

A pm pk pam Pm pr pmk bk bi i i S E e . Oa A L mim? mm m

EHÉR Mm

3 + B j + bi i p i i ck S s A »

do

Kattow. E Köln.Gas u. El, König Ludwig . König Wilhelm König. Marienh. önigsborn .. ried. Krupp. . ullmannu. Ko, Laurahütte uk.05 Louise Tiefbau Ludw.Löweu.Ko Magdeb. Baubk, do. unk. 09 anneâmröhr. Mass. Bergbau Mend. u. Schw. Mont Cenis. Mülh. Bg. uk. 05 eue Bodenges. do. do, uk.06 Niederl. Kohl. Nolte Gas 1894 ordd. Eisw. De Kohle Oberschles. Eish. do. E.-J.C.-H., do. Kokswerke aßenh.Brauer.

o. fefferberger Br. ommersch.Zuk.

ein. Metallw.

Rh.-Westf.Klkw. d 189

0, 897 Romb. H. uk. 04

do. do. uf. 07 (1

Schalker Grub. do. 1898 do. 1899

00

Schl. El. u. Gas(103 SchutertElektr. (102 do. do. 1901 (102

Schultheiß-Br. do. konv. 1892 Siem. El. Betr.

Siemens Glash.(103)|4 Siem. u. Halske (103

do. ufky. 05 (103 Teut.-Misb.u.04(103)|2

Thale Eisenh. . Thiederhall Tiele- Winckler Union, El.-Ges. Unter d. Linden Westf. Draht .

do. Kupfer . Wilhelmshall .

Zeißer Masch. . (1

Zellstoff. Waldh. Doolog. Garten

Elekt. Unt. Zür.

Haidar Pacha . Naphta Gold . Oest.Alp.Mont. R. vellst. Waldh. Spring-Valley Ung. Lokalb.-O.

Die Union, Victoria zu &

Nheinische Hypoth. 1,45bzG.

00

o

Cd

Ei R R RE O

ck de Hm Am A A O

o

wm tôr4 e S J A S A AA Iul E

S E R Err Lau

_——_—— mm m2 S S

o

SNIE D m m S mom aim S Î ij a O3 = o

g ———————————————— e ————————————————— b ck Tae i i ck

sl

T R T

O

E H Fl P 1E H

p i SISSS

Verficherungsaktien.

Deutsche Feuer-V. Berlin 1350G. Nordstern, Leb.-B

Thuringia, Erfurt 3075B. ag.-V. ZDERE 828bz.

Wilhelma Magdeb. Allg. 1575bzB.

ers. Berlin 3500B.

Berichtigung.

32 9/0 100,70bz.

Ploch. 49/0 St.-AÀ.

1880 ler —,— Bayer. Hdlsbk.

Weim. Landeskred- eld 34% St.-A. 99,50bzG- 102,79G. Russ. kons. Anl.

les. Brgb. —,—-

Fouds- und Aktienbörse.

Berlin, den 14. Juli 1903. Verschiedene Umstände tr der Tendenz ein etw vor allem die bh Börse, ferner die

und endlich

hältnissen des Mark Stimmung. Auf denm Kursbessexungen bem ges{äftlihen E e m Gegenteil bli

in den leßten Tagen. Was die betrifft, so zeigte sich f

wahrzunehmen. fo unbedeutend Einzelheiten des

einige Transportakt

für Canada der besseren

Y uch in Schiffahrts kt Haltung wat N

Aktien der Nus höher“bezahlt., ih

ih Laurahütteaktien etwas

waren fast un unverändert. e e sich im

f für Industriew

afen heute zusamme eres Gepräge zu verleth ihte der New Yorfer denz des Wiener Playe! wohl in den 7 gründete Besserung 24 Gebieten machten sich klein erkbar; dagegen war in den

en trat die Besserung von A A k für auswärtigen

b e aktien stellten

verändert. Dex Rentenmarkt war Die 3 9/9 Deutsche NReichsanleihe weiteren Verlaufe. erte war fester. Privatdiskont

Der Kassama