1904 / 56 p. 40 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ZaFERRIT Res

Is Kr.-R Gee da konv. Rente. do.

pec. . Rum. Staats-Oblig. amort.

9. amort.03 ut 18 13 d. do.

A M Rvfi.-Engl. Anleibe

do. da,

do. da. 1859

do. kons. Unleihe 1880 E

dh dn

W BA Gold-Rente 1884 8ru.

d. k Gold:Anleite 1889 De L da, _lod0

k IV. . 1894 VI. Err dos.

G 1E A.89L11S ds,

do. 1902 R 16

: Nilai- ovgationas k Polu. Sthah-Obligat R Prämien-Anleihe 1864

do. 1866

. Stieglitz, 5. Anleibe . k e

Ewe, Cidgenossenibast Eisenb.-Rente 1890

erbische amort. St.-A. D he Sôud & gr. N

9. do.

do. unabg.

do. ult. N 1 abg. . Anleihe 15 |

do. e

it, Mis d D Konsol.-Anl privileg. Anlei konv. unif. 1903 v Fr.-Lose

ult, M ungar. Goit: «Rente E

S A

Sad-Nente 18 E O

«.

Barletia-Lose i. C. 20. 5. 01|fr. 3. Bozen u. Mer. St.-A. 1897| 4

Dutaveitee hi Aus 1884 En do. do de. do. do.

do. g do.

f Due U C Ly E 1000 00s) 4

“X R Meer, N,

un?y. 1913 5000 Rbl, Rbl. L 1000—100 A XXXIVY

Dretdner Str -B. i Œettr. Hochbahn Su t. elefi.Strb.] 6 |

f ée

do. e bis ‘1906 35 D Benoe s

a IAI | a At A |

= 5

O M O

h K

Neufchatel 10 Fr.-L e Röm. Stadt-Kileige &' do. do. Leine

o

frü eli E do. 41

A

Pert Drr Pren Fand Pren dern Paci

do. - —— Ei lmer do. qfr8. p E LoHIG tho mer da Nabbd. Grundte. ‘m : ZiG1.10.0)—— iC.1.10. Z.iC.1.10.03|47/25G LUT Brot

Magdeburg A,B

D D N Di fri us b ben D

ta M N N i

F) o

. R kh. ukv.1910

. XIV unf, 1912 h VLunt.b.1904 VELL, A

; X 'unt.1912 Rürnb. Ber, IX-XUI

ÎÈ dund gk dick burct dereti

do. 1887 Bexziikter 30 Lire-Lofe Kommunal - Anleihe Inv.-An!. unkony. 12 Stadt-Anleihe 1898

E Sun tona e Landm. “BoOb. IV

Ld

s Vim N N) 3 Hine Pera S Ea Bit ret Det Pru fd Cm Eo} 293 fet Pert Prt ° EX

E .-.

o L P 1 bin d Prt Prt Pte Prt Prt Pert Jrs Prt Pert Pert 1e Pr 1e Det Pr Prt

Lt J fett ect bert F P beri I 0AM AASAA=A

3&5 I255

bunt denk | D) z

3.

e

A T T UTLTLLO

1 bet ‘A ert 1 F tert drct f

pp. Ste Anteil olländ. nd Hud. Fro e ommunal- ak L R S E vat. D -Pfdy Kllands Nees ‘V. B.

s

Fus L 2) 1 3 f fernt Pri } Peri F)

_ o

. X

. XIV uf. 1905 . XVU uf. 1906 . XVID uf.1910

. XXI uf. 1913 . X ul 1919 XT

D A 02

Fnd beuti endi jut jres J DO T

No. E Wib Sarores Hyp. era Oefterr. E S.

Pef ü. t ptnay B. Pie, S

Vaterländ. S Polnische Pfandbr. par

ortugief. Tababe 0 R. os raz. t-A. er. fnr. s

ZESAt B EE| [Wi] Ses D

eee

U F “- @&—

An 1m ert Pet 22 df DO De Þ

bmi bres J 0

SE pet gck derk endi fk deni derb jrernl deck r derk

2

9. XV do. frv.u XVI ut 0734 Pr. ‘Gir.- Bdkr. 1890/4

do. 1899 unf, 1909/4 1901 unf. 1910/4 « 1908 unf. 1912/4 0. 1886,1889,1894/34

1896 unk. 1906/35 Fom.Ob.01uk10/4

do. 96 uf. 06/31 mte Hov.A.B. “Ln:

S7 prt lnt pet fund dect dert dd Mi >— A0 200 2

& ——.—— S, A A EK

Fed eret:

Cin C4 Q 2 O0

grad dueed: deredi hererk: þeeet s fn Due

n En nen Es Lo Cen Ct En E N m i t m ta i t M D Pr?

RRRRE Do bote C T S i zie

P a I R D DNDDDN

M4 An æ

ndbar G E 78 Stüdto- N 83 12

Serbiice Goid-Pi d Stotholmer pit briefe.

de. a F 1

—_

UX hes pad EL bios fers 1 $4 fins fr

S bt

de. abgest. Zertif

Pet Pont Prets C70 ferti Pra Jenes Lat fet À

de 31 v v: Pf. B, 10 ut. 08/4 do. XIX unt, 1909 doXXu.XX1 uf1910/4 do. XXII unk. 1912/4 do. XXIUI ; at N

wr

Ungar. Temes-Bega auth Manie:

Regul.- „Pfandbr.

vp.-B.-Pfobr. 97 1 park. “Pfdbr. F, F

Türf.Lab.- Bezie aba S E T L8 S ult. Febr.

4 E

Oh O7

rama Eni aa EA 4s dert lend Vet is In M F M Pert F

uns pet Jet fend dard dend duen drk Frs Ld dan jh j L jft j

Is pr ia ra ——

11,3.6.9. m. et biB La Deuts und Schuldvers

Deuts D E 3000—

00

bo. “S T ION

* Y bunt Jered

A Hyp. e M. )| 2000-100 98'000

f S= S Sz S s 1 v 1 bia vis pin pie bia Wfa His Vf CIT C C C T C Cat Cy fe vf f I l M l An fn V C 2 16% tf V 1E M Hf CIE CIE vf p CAS CIT C f Vin bn Je Me 1 bn be M pf ©°

ri. A E HIG

IA bt LO I

do. Tir V uf. 0814 do. VIL! unf, 1910] do, TX, IXA uf. 12! 0. 11, IV

do. VI unk. 1908 Säch\,B.Pb. IIl uk.09

Gs

[2

do. do. do. Bri. H.XVI, XVn 1 do. h E uf. 1905

Drt Pt t t je eret r Pren Dark gr Pera Perm emed ferm prt

16 fa 1 f Va J 7

Do D O0

200 A 102, 206

e QE==<

w- m pt burt t d nt et t E prets E bri dndk drk k jen dk dk dark Pri pk

: 1000200 2600H1G 5000—-200 97,00bzG 5000—

Je]

5000100 103,25G 5000—100) 29206

ft Ft bs DO O j t bt J CAO dn Jn jf CU É

Go T R] I * A ar A D LO Ls brt f

Ieendk 2 F F Perect: dei: leme D

Dana, e -Pandbr s

D ae p O P —I dri n —I I E a

E

& e LI derd jerck dm d i

[7

et a Zun 3000— 200 11500b4G do ÿ 7 L Ie

C0 C0 rf r C0 CIC r vén Ln

T a

k k VIÍ . X uk. bh. 1908 do. X1, XIT uk 1910

M V Vf vi Mf p 1 LIS C5 C0 CE ries me Ee n s pt bs p I E S drt dun 1E Mia Find Jet pte dm redi É ret Jas

eri int P A fred der J

do. IV un! b. 1907 She U u Y ut, P E

TT,S 30ATT: 7.20875 30bz

4 j E Sup. wp

eko, Coup. I—,— 1521 “81.25bz¡@

o

do. A do. IX uf. b. 190 ps Tes. Obl, ut1s Dresd. af «DbI, ne kf. Hyp.-Pfd. XIV othacr Grund-Kr.

+14 16e. e ———_— --

Ba —Aoto

C7

I unf. 1906 Stbd. L Badted 3 E 7 A3 wi. S 1 kndb. . do. V uf. 1909 k - V1 uf. Es

Fes SS

5000—100 101 30G $000— 100/101,00G

o

S _—

E,

S

Eoeoi

ara A A D

D vf S E SLEZ= e

I bert J X fer n} Predi

e

c ba: ie 1907|: Deutsche Ei

Aachen- Scastrih

S . C i rf E -

O E lan i89g.T. | StzÆk]s 4 U

prt ee pur be Ps N pte bee T]

do. S.401-459uk 13 do. alte und konv. do. S.46-190unk.05 do. S.201-310 uk.08 do. R 31 E D

S O

Li

p Dn brs bers f fers I 2E 2) bert drk nf G] brd 3 2M J E

S S S

siti jies E i it bt pt Prt dent Dr Per ck derk bra rer d rek Deck Per Per Peer derk erb Perkin rect Peck rk erd erch Pert i dre pak grrk 1e ek erf d

4

o

= @ t

a

Hiredd. wet leand ddl dend dun nd. jenab: deres hene

do. R 08

_

l per Dn 255 ZE

--

So d co pie lel] E n vis n Mên Wm Mim E En Mi Wm ¡e fin

DO D pumt pak bre o

Er A C C Vie j 1E

A

Do

s E fs fia C0 N N ErteN En L P N O L pet prt prr drei pre:

V Med Hup. E Tai,

Ii Pet eret eet fart fim Jermedi eren ferti endi Fend: Pen fert Mon 3 rot r h

J F F mati Pennti Jn =

A e p-A A Dor

16m Mi M nt Drt D

O O O

e!

ps

dent drt et ret r Prt Pert Prt Pur Prt i fi Peek din: Prt Dre Pert Peck Ferdi i dite Uta de Dit Pet Pert Pert dite 1s drt Dent d Jercd Pert Joer dent ÉSSE

A AAASA I DAADA I Âes lbs A lus ADIZAZIDI

do. alte u. konv. . k do. 11 ITuf. b. 1905 E “Et. Hp. T

det dere jenefi jen br bunnk

up Jes O

"o dnaltien.

Allg. Lot. - u. Strb. Alt. Schmalsp. A

T T

0A n bs bs jan j [=]

am pat pt pri pa pes Milo tot! I

pi d

É A

S 44

_—

S8 Pa

A,

=*l [I TITESTI

S BGLLAGSNEAAD

E E ps Bas js b

ti

92 e

Gr. Berline+ , . .| 71 do. ui. März

- _-

_——_—_

ildesh.-Peine A| önigsherg. Strb.

IISITIIIISeI I

R E ORLSS

e S S S 21 A N 1 /

Westd. Cisenbabn! 4

yuijche Aoedhaia | uit Bebies Lofalbabn 2A Bu g enver Binee i ult, GarrAe Agram Pr. E

Lemb igoarom.…. F emberg-Czernowi Vetter. Nor A ult. März! Oefterr. B, Elvtalbahn do. ult. März Oeft. -U. Stab. i Arfg, do. ult, März Raab-Oedenbura 6

Reichenb -Pa, T: Salzb, É. u, T: Südöftèrc. Umd L

o. eg

Æurs?-Kicws 4E i R Eu

ult, min (4

do. "U ‘Mär P Sekundärbahn . {. fr. Ve Trandvaalbaÿn S do, i. fr. Verk.

ult. West: “Sizilianische .

Riidanrmf E

31 Siero. „Märtilbe Ii 3 Braun s<weigische . 41 2s: Landeseisenb. 113; do, do, L1N/3; Bröôith. Eisenb. 1890! ü do, 1900 unk. 1907| R Drtmd.-Gron.- -Ensch.|3 Halberft.-Blfbg.84 ks | 3 do. do, 1895, 1903): 3} ale-Hetisiedter 8j ‘ausiherE.-G. ufy, N Lübe>t-Büchen gar. 134 agd: ¿otttend. Att 3 Medlnbr B34 Niederschl Q ARD a Ostpr. Südb do. do, “Tes Stargard-Küstrin . B Wismar-Karow . . 3} 5\<ipkan-Finfterwld.

Deutsche Klein- u. Vos Dit Kleinb.rz.10244! 0): 1024

B bot u. Ee 2110041

(108)4 Bad. Lot-E.-A. (10014 Bl. ‘Chel, E

Bod Sd Etr. N L Gtrkb. og

refeld, Stri b, ¡0g Gletir Hochbahn i ; eitr Hochbahn (105 Gc Bel Strb La) (asi Str A epa Des. R 100) g%dg.St i fo.Kleinb -. 18 and 1 les. Kleinb (1 Stett.Straßenb. (103) Ei Bi 102 E -Cisenbhn.(1025 uUê&ländi Ulbrechtöbahu e 0

S E E E S,

day

I net dant dend Dee ree erch dere dret drn ert derr _ Q

T E E R T

B ret reti Drt Dent Beet Dem: Dei Pee eret Wis: Dei Herab drei Qi [us

M 1 în p n nf n m li M ufe nsa Bin pin

dias

E GG E S

BDASSHRETRSERESS =>

I Pt A De B D deb It d D D dd” Deb hend dk Deb nd de d

I inet Det fm V Drt Det Led Pert Dent Dec Det Dec Zed 24Y D ard Pons Det

Würzb. Strakenb.| 6 | 6 4 j

Ausländische Eisenba

Stammprioritä Russig-Teplih abgest, 110 (i,

T a E R

5 i D.14 | 11 E 5/i.RD14 | 1.7 t i. D.14 f 11 Sas

Blas T.

S

Genus. 4.40, mnerdam- ERE Kattervam] 4 [4 D.4 | do u

a8

681i.D,14 | 11 Dai 17 |-

ärz 96,78 h 5!//i.RD14 | 174 2 |

do, Bert ate [a [a

(i. D. 14] uts (hnobligationen:

Deutsche Gend

S

2

M M m t E M eet ait M fra dret APSEAN

eti P P D} S

2 ]

ST id ps 10 fes Pet eut bun) 5

7 T7

eret: ire eret 2 dret: Ger 2 0 f en D 1, C ms

022

ne

E Mb a0 n

2

t P n ret 25M tuck J F

D

I

S

Bct Pert let get ert 1D Dent ent lers Co Ds l n E m irrt m} P À

—_—

228

_—_

D. G G He C a T

t t t t r n t t t mt

5