1904 / 62 p. 31 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

| Börsen-Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger.

A 62. Berlin, Sonnabend, den 12. März 1904.

Amtlich festgestellte Kurse, | Sg. Prod 0284 1.410 5000200 206: Königsb. 1899 ufv. 044 117 2000 ggs01:90G | Sihlew--Hlst. Lstr. | 11.7 | 50002000102 250 j d TVufv 0934| 14.10| 5000—2 do, 1891, 92, 95/33| 1.4.10| 2000— 500/9890 200 20OIREDIE E E vom 12. Mürz 1904. do. O: ITILTV 31 14.10 500020019990 do. 1901 I 30 L117 Se Wesifälische de. s F E E Sa E Bog e 0 4 1 Bert | t Ba C L E E d L E H 1E 0 I LB O T i E 0, B s / 7 Gh, südd. W. do. do. V u. N 1.4.10} 3000—200199, 50G Sa a.W.90u. 19631 O E S do. Ti. Folael3x| 1.17 | 5000—100 99/40B = 1,60 & 1 fand. rone 1,19 1 Rubel | AnflamKr.1901ufo.15/4 | 1.4.10) 50002 Ser O. 19281 1410| 5000 200g 00G do. do. 3 | 1.1.7 | 5000—100/88,20G 26 A (alter) G Goldrubel == 320 4 1 Peso E O b. Hr 99 ul fo 081 | 1 0 5000200 8 406 G Gia E 14.10 2000—209 101 72G De 28 Folge Ao E S N 4 4,00 1 Dollar = 4,20 4 1 Livre Sterling 20,40 4 | Souderb.Kr. ukv. S nih 1892/34 L.L7 | 2000—200|—-- i O E R g = 20,40 # | Teltower Kreis unk.15/4 | 14.10/5000—1000[105,20G 1. do. 3 | L117 | 5000—100/88,20G | Wechsel. ero 180031) 1410| 1000u.500|—-- d nob. V T 1002181 L410) 2000 20e | Wesipreuß, ritter, 1134| 117 :000—200/101 10G Anisterdam «Rotterdam| 100 fl. | 8 T. 1169,15bzG | Aachen St-Anl. 1893/4 | 1.4.10] 5000—500/102,40G Lübe 1895/3 | 11.7 | 2000—500|89,75G do. # Ei 117 Ne gd. 100 fl, 2 M. [168,308 E do. 1902/4 | 1.4.10} 5000—200/102,75G Magdeb. 1891 uk. 1910/4 | 1.1.7 | 5000—100| 104,60G do. do, 1134| 11,7 | 5000—200 99;10b Brüssel und Antwerpen| 100 Frs. | 8 T. |81,10bz do. 1893/34| 1.4.10/ 5000—500/99,20G do. 1875/1902 1/34 versch.| 5000—100[100/.00B do. 113 | 11.7 | 500020018830 do d 100 Frs. | 2 M. [80,80bzG Altona 1901 unkv, 11/4 | 1410| 5000-500[103.60bzG | Mainz 1900 unk. 1910/4 | 117 2000—500/103,60G do. neulandic. 131 117 200060 98,90G Budapest S E 100 Kr Si ,00bz do. 1887; 1889, 1893/31] versch.| 5000—500/99, 60G do. 1888,91 konv. 94/34] versch.| 2000—200/98,70G V 113 | 117 2000 20022 20G s 100 Kr. | 2 M. |—— Apolda 1895/34] 1.1.7 | 1000—100 99,20G Mannheim99uk.04/05/4 | 12,8 5000—200/100,30G F L l 1D des Stalienische Plähe 100 Lire | 10 T. [80;80bz Asthasenb. 1901 uf. 10/4 | 1.6.12 2000—200/103,25G do. 1900 do. 14 | 1.3.9 | 5000—200[101/ 30G Hess. Ld.- Dup- «Pfdbr. Bu 1,17 | 2000—100[100,00G as ; do. 100 Lire | 2 M. |—— Augsb. 1901 ukv. 1908/4 | 1410| 5000—200/102 250G do. 1901 uf. 06/4 | 1.28 | 5000—100[102/00G do. S (84 1.1.7 | 5000—100/100,00G - d agent... 100 Kr, |- 8 T. 1112,26B do, 1889, 1897/34] versch.| 5000—200/99,10G do. 88, 97, 98/34 versch.| 2000—100/99,20B Sächsische Pfandbriefe, abon und Oporto .| 1 Milreis | 14 T. |—— Baden-Baden 1898/34 14.10 2000—200 98,75G Marburg 1903/33 1,4.10| 5000—200]99'10G Landw. Pfdb. “Al TI [ x do. L Milreis M Bainherg 1900 ün 11/4 | 16.12/ 2000—100/103,20G Merseburg1901ukv.104 | 1.4.10 1000200 103 30G XXIT, XXTI 14 117 [103306 ondon G Ae I Die 8 T. [20,435bz 903/34] 1.6.12} 2000—100|—,— Minden 1895, 1902/34] versch.| 1000—300/99,80G do. 2E 05 XBA XTLA) 34 1410 199,00et.bzB P 3 M. |20,29G Barer St-A 18804 | 117 5000—200|—— Mülh., Rh. 99 ukv. 06/4 | 1.4.10/1000 u. 500/102,10G do, Kl ÏA, Ser LA-X | Madrid und An 100 Pes. 14 T. 159,00bz do. 1899 ukv. 1904/05/4 | 1.1.7 | 5000—500/101,75b do, 1899/3#/ 1.4.10/1000 u. 500/99, 50G XIV-XVI u do. 100 Pes. | 2M. [—— do. 1901 ukv. 1907/4 | 1.3.9 | 5000—500/102,75C Mülh., Ruhr 99, uk. 05/4 | 1.4.10] 5000—-500/101,75G XVIE XVII, XIX, New Yok l vista |4,195bz do. 56, 82,87,91, 96/32 versh.| 5000—500/98,80G do. do. 1889, 1897/34 1.4.10 5000—200/99,20G XXI, XXIV, XXV | 34 | verschieden [99,00et.bzB d A N its 2 M. |—,— do. 1901 1/34/ 1.3,9 | 5000—500 98,80G A 1892/4 | 1.4.10| 5000—200| 102,50G Kreditbriefe TTAE IVA, E Paris L 100 Frs. | 8.T. |81/25bz Berlin _ 1866/34 1,4,10| 5000—75 /101,00G, do, 1900/01 ut 10/11 4 verih.| 5000—200/101/25bzG X, XX-XXTI 117 1102,75 et.bzG L, 100 Frs. | 2 M. §80,906 876, 78/34 1.1.7 | 5000—100/100,60bz do, 1886/94/34 versh.| 2000—100/98,80G do. ukv. 05 IXBA, XBA 31 | 117 [99,00B ei Petersburg . . ._.| 100 N. 8 T. [215,50G 1882/98/34 versch.| 5000—100/100, N ee E 99/3#| versch.| 5000—200/98,80G IA, VA, VIA, VIL VIIL, : 27740 R. | 3M. do. Hdlefamm Obl.32/ L1.7 20000-5000[100.106 903/32 1.6.12| 5000—200/99/20bzG IXA,XT-XVLXVIT Séhweizer Plähe. E O O: 8 5 80,85bz L E E a S E 9 20bG M“Gladb. 99 ufo. 01 Z E A 101, E X E X 34 |- versledeg 99,00B Skandinavis sche Plähe 100 Kr. | 10T. |112,25B Bielefeld D 18984 1:4:10| 2000—500/102, do. 1880, 8831| 1.1.7 | 2000—200/99 605 Reutenbriefe, Warschau... | 100 R. | 8D. 215,70bz E 1900/4 | 14.10 2000-600 102,00G 1899, 1903/34 1.1.7 | 2000—200/99 00G Hannoversche /4 | 1.4.10 3000—30 [104,00G E S E e E O Joifonou 00 B fans P e L E 2e i Kr. | 2 M. 184,55& ohum 2/34| 1.4.10) inst 97/34 1.1.7 | 5000—2 j A U 00G Bankdiskouto. om u 14:10 5000—1000/100,25G Nauheim i. Hess. 1902 31| 1.4.10 1000200198208 do, 135] versch.| 3000—30 |—— Berlin (Sombard L A 34. Brüffel 3. | do: 1901/32] 1.1.7 | 5000--500/99, {5b Naumburg1897,00fo.34/ 1.1.7 | 2000—100/99/10G Kur- und. rbjd 1.410 ‘3000-80 [165,80G Stdlien DE 5 ReOeE E E Ln 1896/3 | L1.7 | 5000--500/89,20B Nürnb. 99/01 uk. 10/124 | versch.| 5000—200[103,75b 38 versch. 3000—30 /100,40G Madrid 44. “paris 3, Sf. Peteröbura a Warsau 5E Borh.- s 1,4.10/ 1000—200199,70G do. 1902 unk. 191314 | 14.10) 5 5000—200[104 250 gauenburger E 4 2000—30 |— Schwed. Pl. 41. Norweg. Pl. 6. Schweiz 4. Wien 34 | Brandenb. a. H. 1901/4 | 1.2.10 E do. 1896, 97 98 31/ versch.| 2000—200/98 906; Piave 4141 N 10000 et iB Geldbsorten, Banknoten und Coupous, Breslau 1880, 1891 32| versch.| 5000—200/99,75G Offenba) a. M. 19004 117 20002200 101 90G Palende O 108 1.4.10/ 3000—30 [103 70616 E R |9,73 ét Sus Dr 81 Ae bzG S 02 ut 190% O E 08 fobibs 902/34 1.4.10 2000—200198,80G Preußtiche S fe E A O G Svercigns Bol Bin. 100 4160 858; -| Bura 1900 unk, 19104 | L17 | 2000—100|—— Offenburg 19581 14:10) 5000 200/9940G 1 81) versch. | 300030 [100 10D;zG a (Bn ae Hs» | Gafel 1998, 72,78, 078 verd 2000200 8 Oppeln 19002 194) C10) 3000 M hein E tUD.- Es e P: 5,15b . a 2 V C E Gold-Dollars .2,195bzG | do.1000 u.2000Kr. 85 15b2B Gharlottenburg 1889/4 | 1:4.10/ 2000—100[10 210h3G Pforzbeim 190119, 1511 2000209 G Sie 4 | 14.10) 200030 103,806zG E R R R O U R ano L S [S h L T E D E ; 1S9bz J, —] ß A 2 aus AGALDEE —L . do. neue p. Sk /16/215bz |do. do, 5 Ju.1R. 21625bz do. 1655 konv. 199 31 verich.| 2000—100199/60G Pirmasens 1899uf 03/31 L 15000 E00 O Séhleswig-Holflein. 4 | 14,10| 300020 [10375 Amer No aMIEB0E [EGma Ot 100r (8085 Goblers L 1000 uro E T2 2000-100 Bo Posen 1900 unkv. 1905 4 | 1.1.7 | 5000—200/102,80G Odo. 184) versch.| 3000-80 1100,40G do. kleine. e 1/905; Skand. N. 100 Sr |— E do. L485 D 1897 31 O: 5000 0 99 0G Potsd Ss O 0D O 28,90G R E E E 12 62,00bzB E S É otsdam 2 410/ 5 200/994 F Bus urger 7 fl.-L. .\—|p.Stck 12 690 L E 81/50bz Vos f 1 n E 3906 Göpentst 1901 N 10 1210 | 200 0—100 99,00G Regens bg. 1897, Oh A B verich.| 5000—500]99 De Bad. Pr.-Anl. 67 . 4 | 128 300 29 Dän. N. 100 Kr.(112,25bz L Cöthen i. Anh. 1880 C E D 1.28 | 5000—500/89,50B Bayer, Prämien-Aul. 4 | 16 7300 P— Deutsche E und Staats S4 ‘90, 95-06, 190831 n 500—300|99,256 | po 10, S Erne Tr «Lp. Ste) 60 (1468063 e . —J 129 | i Ine - L| j L | O.R. «Schal190013.01 4 1 vere 19000 5000) piere Cottbus 1900 uy. 10 O E theudi IV 99 ua 1410| 20002099 r Sa 20 Tr: 3 213 10 O: | Di-dte d T 1 ver (A 10000- 5000 100;,80bzG po 18958) 1410 R 920B l 1 891/38 1.1.7 (1000 u, 500 99,556 Lübeder 50 Tir: L. (3 E | 150 |14975B F eihs-An E 5000—200/101,60bzG l 9 osto 4 eininger 7 fl lp. tck.! 12 132,70bz | do. a “E pas 10000 2009,70 ‘CORG Gueseld 1900 ufo, 05 1 E O E do. 1903/34 117 8 00 SDende 40s. 13 55 120 12670b4G = : o. versch 0A d 5 / Cer Ie ch 171 B appenhcimer 1p St 12 p ult. Mär iy o. 76, 82, 88 34] versch.| 5000—200|—,— f vos. tousol. À. fv. (31 veri. | 5000—150 101,60b5G | Den grat 201 1903 1H 1.1.7 | 5000200 STA 1902 31 LLZ | 8000 Obligationen Deutscher Kolonialgesellschaft. bo, do 34 1.410) 5000-130 101,80bz N 190 31 1.4.10 2000 200109 00 o vas Ger996/8 11.17 Chef Semen 8H 117 | s29,60B o o. N 10000-—100189,756zG D -F-Z0) 2000—200/98, chöneberg en, 26/34 1.4.10 5000 500/9940 L L MELIEE do. ult essa 896)35/ 1.1.7 } 5000—200/99/,60G Schwerin i. M. 1 97/31 T s 2s Dt.-Wilmersd. E 11/4 | 1.4.10/ 1000—500/10 1.7 //3000— Ausländische Fonds. Bad.St. ant brd a RTPOO 3000. —209110 104,206 Dortmund 1891, 98 31] verf. S B Solingen 189) uf. 10/4 £210 1000 U a Argentin. Cisenb, 1890 47 [1.1.7 191,50bzG \ do. v2 u: 9431 1.2.11 2000200 100 508 do E 3H LLT | 2000209 1000 et biG Spandau 1891/4 | 1.4.10 1000--200/102/00G bo e ul B25 A 114 PISOE 50bzG do. 1902 utfb. 10 Y 14:10 3000-200 100; 508 F ‘Grdrpfdbr, 1900/31 E 2000100110 100,80 Staab, Por 98 il 1410| 2000 n Gold-Anleibe 165 Dil A7 S 4 .2.8 | 5000—200|— é: E I E San fv, 1911/4 | 11. f D P T S Bâet: Stáats-Anl [2 -1511/. 2000-300 103906,G | P unt 1912/3!| 1.1.7 | 5000—200/101,25G - 41903 S0 do. do aba 5 | 117 [98/60et.bzB do. Do, 34| versch. /10000—200/100,80b¡B | Düren 1 1999 ut 034 | 1170| 2000 -100/102,50G Stettin Lit. N, O. B81 11 4A do. abo 5 Je 117 194706 do. Eisenbahn-Obl. 3 | 1.2.8 | 5000—200|—,— Dien H 189) ufy, T1000 - Stuttgart 1696 imi 05 05 1 1612 e D S 139 st86/25b3G Br cui bin: Sch.V S do S 1891 fonv 3) L17 | 1000 [—— O R 128 do: âußere 1888 20004 1 | 1410 e 20 ».-Lin. Sch. V. s —2001—,— D a Thorn 1900 ukv. 1911/4 | 1.4.10 Æ , do L o 2E E 99 ukv. 06/4 | 1.3.9 | 5000— 5 L Do. Do. 0200 4 1.4.10 185 Bremer Anl. 87, 250 90/81) 128 | 2000500 s 90b5G 28 1888.90.94 1900/31 verfa 10000 200 L 4806 Trier 1903 31 1410 ck E 2010 d 41 1410 8520 bs x 21 E gs L FSLA he e o S | Que B E go D | Sanadet 180 4 1410 d e T Ba 4 | L410 (O E do. do: 1898/3 | 144.10] 5000-500187 Ds Eisena 1899 ufo. 094 | 1.17 | 2000-200 102,75G Wiesbd 00/1 ukv 05/64 | 1/4/10 Berit Kant -Auleibe 87 konv. 2 [L175 F - do. - do: 1902/3 | 1410/10000 5008/20 Elberfelder v. 1599 1/4 | 1.1.7 | 5000— 200/102 /00bzB do, 1879, 80, 8331| veri O E L L E Gr Hess. St-A. 1899/4 | 1410| 500020000 0h i -IV ufo. 04/05/4 | L1L.7 | 5000- 200/102 00b!B Po 1895 ge og ISH verid,. do. do. 1898 unk. 1905| 41 | 1410 |—— do: do. O 31| 1:4.10| 5000—200[100" 106;G M A 188 B Ee E 98. 90G Witten ‘1882 TIL 31 1410 Bulz, Golb- ¿02 u 10.191 # | 11.7 [100,50bzG 0 c e E 9 E E n Ha burger StMut er dus | Gu 1903/34) 14.10 1000209 S Wormns99/01 uk 05/07 4 | versch. 2%r Nr. 241 561-246 560| 6 | 117 |—— E 1900/4 | 1.1.7. 5000—500[103,806 G E A s N d N 60 ebe | 11.7 P9200bzG s Z25OOHOD S l DD O hrs é a E r I S E t D Ma S [el oie A | game verab Vienne lr a O 16 | 117 P2006G do. St-Anl. "1686/8 | LENN| 2000 eogs 0:8 do. 1879, 83, 98, 01/34 versch.| 5000—200199/30B E 41 117 2000 300/11 1-998 N Gold-Anleibe 188) ar, 41 1.1.7 |8850G do. do. amort. 18972 | 1.6.12 5000500) —— E 1901 unkv. 064, E E do: A LLT | 3000—150[105 10G dd: S S 3,01 5000—500| ¡H cine [L 2,306 bSt até-inl. 1899 34) 1.17 5000500] Sranffurt a. M. 1899/34) 1.28 | 5000200 D50bzG R S D L 2000-160101, 70G Ghinesise Anleihe 1855| 6 E d e 5/3 | 1.4.10| 5000—200/88 10G po. 1901 IT u. T3 13,9 | 5000—200/99,50bzG do. do E 3H LL4 | 5000 100s99 Z9gpIG fleine 6 | 117 1102,00G Mel. Eisb- “Siuldu 34] L1T | 3090 gogle0 do. 1908/34) 1.5.11] 5000-200199 60biB do Do E 3 | LL7 | 5000—100ls0 06 do. do. 1896 500 u. 1004| 3 | 1.4.10 195 40bzB do. - fonf. a 86/3#/ 1.1.7 | 3000—100|—__ Fraustadt 1898/34/ 1.4.10/ 5000—200/98/70G Galenbg. Grad But 04 0 E 89,10G do. h 50 u. 25£/ 5 | 1410 195 60bz do, do. 1890/94/34 1.4.10 3000—100/100,406:G B 05/4 | 1.4.10 2000 —200/10150G „versch. 5000 0—200|[—— do. ult. März S 17 0 o # | Sürfienwaldez Ep00 La L O do. D: B fHündb. B‘ (000010 do. de do. 1888 “604 S4 188 88006 lde - S 0100| ürstenwaldea.Sp. 4 4 y U L o. 50 u. 25 £| 4x Sachsen-Alt b .-Obl. (34 verscch.| 5000100 100,75G E 1901 uf. 10/4 1.4.10 2000—200/10825b3G E E ‘83 117 2000 10102,10G tan Le S.-GothaSt.-A.1900/4 | 1.4.10) 1000—200 102,75G Í 1901/33) 1,4.10 99,60G do. neue... 31 117 E 100/50G Dânische: Staats-Anl 1897| 3 | 1 tis D Landesfr.unf.07/4 | 1.4.10] 5000—100| Gießen 1901 unkv. 06/4 | 1.3.9 | 2000—100/101 50G do. Komm.-Oblig.(32| 1.4.10] 5000 190 00G Egyptische Anleihe gar... | 3 | 139 |—— S hsen-Mein. ör L 1170| 2000—100199,75(8 Gneien 101 ut 1! 1 11.7 (1000 u 500/99 40G SSN0: 8 | 1410| 500010080: Ds S (3 | 16410 |—— achsen-Mein. r l 1001103 00° esen ukv. 4,10|/ 5000—200[/102756G | Lands 2ortrel T S De ph as 4 1. e E as S D E A F «Rente 3 | versch. —100/88" PLSOC E: 8/4 | 1.4.10) 5000—100|—— S E Ö 0 do. pr ult Ür E 4E | j do. ult. März 18,2064 1900/34/ 1.4.10} 5000—100|—! Ofivre fis i e 10000—100/88,90bzG Daïrxa San.-Aul. | 4 | 15.4,10 [—— F Schwrzh.-Rud. Ldkr.|34| 1.1.7 | 1000—200/—— Graudenz 1900 ukv.10/4 | 1.4:10| 1000—200/103,50B 2E e N 3 1.7 | 5000—100 104,90bz Finnländisdhe Lose S fr.3.|4 p. St.]—— j Schwrzb.-Sond. 1900/4 | 1.4.10| 2000—200 Lichterf. Ldg. 95/34| 1.4.10} 1000—200|— —— o E 3E 1.1.7 | 3000—75 /99, St.-Eis.-Anl. . .| 31 | 16.12 |—— do. Landeskredit 3x] versch. 1000—100!_—__ Güstrow 1895/34| 1.1.7 | 3000—100|—!— D 3 | 1.1.7 | 5000—100/88,40B reibur er 15 Fres.-Lose. . .|fr.3.|44 p. St.|35/,40bz Weim. Ldskred. uk. 10/4 | 15.11] 3000—200|___— Halberstadt 1897 7134| LLT | 2000—200199 60G Pommersche. . 341 1.1.7 10000—75 99,10G aligische Landes-Anleihe. .| 4 | 15,11 |—,— do: (Do: 3E 1.5.11/3000 1.1000 02/34) 1.4.10 2000200199 60G do nade O E O de Anl 9% 1 uard: 160 LL7 [89256 Württ. St.-A. 81/83/34 versch.| 2000-—200[100,50G valle 1, Tr T üfv, 06/07 4 1,1.7 | 5000—100/103,30G do. do, 3 | 117 | 500010088 00G e 1,60) L1: 39,75bzG Brdbg. Pr.-Anl. 1899/34] 1.4.10| 5000—100— | g 1886, 1892/34 versch.| 5000—100/99,90G Posensche S. VI-X ./4 | 11.7 |3000—200/103,00bz do. kons. G Rente 4/1 7830| 1.4.10 [30/80 Casseler Landesfredit- ameln 1898/34) 1.1.7 | 3000—500/99/75B do XI-XVIL/31| 1.17 | 5000—100/99,70G ‘do. do. mittel 4%/ 1,30| 14,10 [30,80G fasse S.X1 Xuuk.07 34/ 1.3.9 | 2000=900|—— annover 1895/34| 1.1.7 | 5000—500199'90B do. Lit. D/4 | L1.7 |10000-1000/103,00G do. do. kleine 4%/ 1,30 1410 30,506 Haun, Prov, Ser. [X 21 15.11) 5000 —500|— cilbrean 180A O [4 C0 5000—500/99,30B do. « A L O E Do Mone l 178 117 122106. do. VILVITT/3 | 1.4.10) 5000—200/90/25b; uky .6.12/ 2000—200|—,— do, 7 E14 | LL7 [10000- L „do. A O E R 19 138 Oft: Prov-VIILu 1X4 | 1.1.7 | 5000—1001108 ¡Met.bzG | SiltSheim 1889, 18% i B S R do. » 8H L | 6000 1220 do Gol n Rel 160 15612 [38 00e b¿G —IX/34| 1.1.7 | 5000—100/9840b; L 53 a E 2000—200 99,90B do. B LET S000 T do. _fleine| 1,60/ 15.6.12 138,00et.bzG E Pgbinz Anl 38] 1.4.10) 5000200199008 Homb 4.10) 5000—500/99,00bz - S E Brel 117 | 5000—75 199,90G ólländ. Staats-Anl. Obl. 96) 3 | vers. |—— Posen. Provinz.-Anl.|34 E 5000—100 99,00et, bzG e 1900° A 19 ä Ls 10001200 0 O S Éi 11.7 | 5000—75 188,2 tal. R. alte 20000 S 4 Li T—— : L, 5 I A «A, 9 E es D D G 1902/34 11.7 | 1000u 500/98 80G Sübles, altianbibaftt/4 | 117 | 0080 De 00 S L Rheinprov. XX, A0EE00D 104,00B Shore 1897 31| 1.4.10 2000-—200/9925B 0. H 117 2000 80 io s0B do. do. ult. März E do. XXITu.XXIII3t| 1.4.10/ 5000—200/101 ,20bzG Kaisersl. 1901 unk. 12/4 | 11.7 | 2000——100[104,25G E bib: A4 | 11.7 O0 0 0. neue| 4 T do. III, IY fo. 131/ 1.4.10 5000—500/99.50G Karlsr. 19 i: 2 do. do, A3E/ 1.1.7 | 3000—150/99,90b amortis. V. 4 | 117 do. V-VIT 134 14.10) 5000—500]99 50G arlôr. 1900 unf. 1905/4 | 1.4.10) 2000—200]102,108, po do A8 | LLT | 5000-10088 75G Mexik. Anl. 99" 1060-60026 5 1 22 let D T E é: JOIBI veri. 2000—200/99 1G do do 04 | 117 | 3000—100/101,80B do.“ do, 200°v.| 5 114710 1001288 do S verb S000-2eeo (aid 18 u 1008 L170 O R O I |% o [R 6 4; 2 1889, 1898/34| 1.1.7 | 2000—500/99,40G Í : 1 Wv.) 5 L147. do. X 31 11.7 | 5000—500/94,10b; Be | 5000-——500/99,40G do do D | 1.1.7 | 5000—100/101 80B 0 9 47100101 /00bz eut. XTu.XIV|3 | L17 e 100 Köl 1900 unkv. 1906 L 4:10 5000 000 102,3063G 2e I Da 1.1.7 | 5000—100199 90b orn. Staais Gi A 3 N ‘H. Ò: Prooil-L 00 14:10 5000—200 do. 94, 96, 98, 1901/34| versch. 5000—500199,75G v. 9. 3 [1.1.7 | 5000—100 88T5O do. do, 1888 mitt u. 2 Ss E