1904 / 64 p. 41 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Veilage un Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger.

M 64. Berlin, Dienstag, den 15. März 1904.

———

E E E E E E O T T H ER T

E E a ——————- a

Amili SL-H. P rv.-Anl. 02134) 1.4.10) 5000——200|— Berli < fesigesiellte Kurse. Westf Prov.-W.UL1IV 4 | 1.1.10) 6000200106408 | do, 1901 Iu6.114 | 17 | 2990 ggf! 01-2063 | Siblesw-Hlst. L.-r.j4 | 1.1.7 | 5000 E | erliner Börse vom 15. März 1904. do. do: Muko.098 O O 150b3 do. 1891/92, 9531 1410 2000 E 0G 6 do. 134) 1.17 | 500020098 60G G Ee L 1 Lira, 1 Lau, 1 Peseta = 0,80 4 1 österr. 8 14.10 A ALS0 89 00G bittan 1901 IT'. .134| L17 | 2000—500 99,00G Westfälische . E 4 T 5000—L 10206 / 1 Krone 2,00 @ 1 Glo. óôsterr, W. = 1,70 4 Wesivr. Pr-Anl. VI4 | 1.4.10| 3000—500|—,— Frotos- 190011 fv.10/4 11741 2020008706 1 D Ar, 35 1.17 | 5000—100199,30b R r ne & f OB R M | le fs Va V 1A O D G aB N 140 B O | e Do A/ L I | 000 f L Mee 18 a Iu | Budde [L Be (eto U O |% mit l E | d = 2 == | A, U E E E «L, f E 400 e 1D e S O Me R R «e | Sonderb. Kr.99 ukv.08/4 | 1.4.10| 2000—200 102,90bzG Es Gem. 2 1.4,10| 2000—200 102106; 0 IIL Folge/4 | 1.1.7 5000—100 102 50G | # | Teltower Kreis unk.15/4 | 1.4.10 5000-1000 105,008 iegniß 892 31 L.1.7 | 2000—200|— do. 34 1.1.7 | 5000—100/99,30b [ L Wechsel, do. do. 1890/34| 1.4.10] 1000u.500]|—-— Ludwigs. 94 I 1900 4 veri<.| 2000—200/101,30G Wh 1,00 21A O I prterdam -Rotterdam R j 8 2 169,10b Aachen SteAnl 1893/4 | 1.4,10/ 5000—500/102,40G Lübe 189 0e g E N 99, 55G O niltels Zat S N R ._| 2M. [168,200 B 4 1,7 | 2000—5 7 ; L, S , Brüssel und Antibérben 100 Frs. | 8 T. 81,10bz ho: 1893 31 1410 S A 187649 1910 4 T 2000 100 R de: 08 1171 2 O Budapest do. 100 Frs. 2 M. 80/75bzG a 15571998 1900 3 1.4.10| 5000—500 1014063 Mainz 1900 E versch. 0000—100 22G do. do R T2 5000—200199,20b L E E ke. T t ‘fich.! 5000—500199,60G 1888,91 E U do. neulandsch. IT 1715 G e E 100 Kr. | 2 M. |—— E 2/84) versch. | 5 6 do. fonv. 94/34) veri.| 2000200198 <. IT/34| 1.1.7 | 5000—60 198/,80G Italienische Plä : 100 Lire | 10 E 80'906; A adi 18921 LL7 | 1000-100 E Mannheim99ut.04/05/4 1.2.8 | 5090—200 T do. do. 113 | 1.1.7 | 5000—200]88,40bz a 100 Lire | 2 M. |—— Augsb, 1901 ukv. 1908/4 | 1,4.10/ 5000——200/102,50G Dee T0, 4 | 18.9 | 5000—200/101,30G Heff. Ld.-Hvp.-Pfdbr. [34] 1.1.7 | 2000—100[100,00G Aae A 100 Kr 8T. [112,25B bo: 1829, 1897/31 Se 5000—200199.10G o. 1901 uf. 06/4 | 1.2.8 | 5000—100/102,00G do. Komm.- E 13H] 1.1.7 | 5000—100/100,00G Li N und Oporto . j Milreis | 14 T. |—,— Baden-Baden 1898/31 1,4.10| 2000—200/98/90G Marburg 88, 97, bos fh versh.| 2000—100/99,00et.bzG Se Pfaudbriefe London B T UE 2056 4 | Bamberg 1900 unk 1114 | 1612 2000—100[108,40G Merseburg1901uky 1014| 1710| L00200 10306 Landw. Psdb. Kl. I i E LAIRE 12 | 3M. [202856 A E Minden 1895, 1902/34) versch.| 1000—300| 1.1.7 103206¿G Madrid day Barcilänal 100: Po: 11 L R Barmer St.-A, 1880/4 | 1.1.7 | 5000— Mot, | 2b, Rb. 9 ukv, 064 | 1410/1000 u. 500/106 20G do, E uus A 1410 99,30bz) N U do, | 100 Pes. | 2 M. |—— do. 1901 ufe, 19074 | 13,9 | 5000—500/102.60b mi lb, Nuhr 9, uk 03/4 1419| ¿000 500/9900 NL XTÍ XIV-XVI y' ew 2 E 1 | yiata [410563 do, 76,82,87,91,96 31 versch. | 5000-500198, /5bz E N LAOP —500 101,90 XYÍB, KYIT, X XIX, E 8 ; do. 1901/31 1.3.6 2A i 4. —200/99,25G XIV K f Paris as eUA 100 Frs. | 8. 812061B Berlin _ 186631 | L110 20000 ah Min for 19 E A 103,50G Kreditbtiefe UA- A L lbe I Et. petersbinig 10 s bE n 3 Me RSESEIAE AE A A G SE 1897,99 B s 2000100 9950B do. ukv. S IXBA, XBA 31 | 1 90D ; “18085 - i i Sue —200/99, A, VA e Schweizer Plähe: : : 100 Fré, | 8 T. |80,85bzB do. tadtiyn. [001 4 144 Peooa E M“Gladb, 99, ufo 044 | LLT | 2000200 106 1SAKERN, 00A Eltidinauide vid 10 L [E [in [Gib D IRE 110 90MIN | d u 1 A e R rage a I A R. . 1215/,80G 19 O 1.7 | 2000—20 entenbriecfe. C | 100 Se. | 82 [85,65B gde: P; G 1903091 14.10 A E E 41899, 190338 L1:7 2000-20099 008 Hannoversche 4 | 1410| 2060—90 104,006 e ; E Le ohum ..…. 1902/34| 14.10/ 5000—2 Tax 774 | 2000—200/102 60G « - «184 versch,| 38000—30 1100,20 Baukdiskouto. Bret 1500 8e! E10 EO0O 00D B “area V 1897/8E) 1.1.7 | 5000—200/98,80G Sessen-Nafsau « “4 | 1,410 E 104/006 Des 4 Eombard 5). Amsterdam 34. Brüssel 3. | do. 1901/34| 1.1.7 | 5000——500/99,25G dan L De 1502/88) 1.410 1000200/9860G K 134) vers. | 3000—30 [100 20G Déadrid 4 Panergnvagen 14. Lissabon 4. London 4. 1896/3 |1.1.7 | 5000—500/89/,00G Nüenb V 10A LLL | 2000—100/98 80G u undi (Brdb) 4 LEA 2000-90 [103,506 S G 4. Paris 3 etersburg u. Warschau 5x. Borh,- «Rummel: bus 34| 1.4,10 1000—200199/ 75G do. 1902 A 1918 4 | versh.| 5000—200/103,60G L 134 I 300030 1100,20G wed. Pl. 44. Norweg. Pl. 5. Schweiz 4. Wien 34. Brandenb. a. H. 1 011 1.4.10] 5000—100]——— d G 314 | 1.4.10/ 5000—200/105/20G Serubidia Bres 4 L S000 A0 Les du Gelbsorten, Baukuoten uud Coupons do, 01/34| 1.4.10| 5000—100/98/90B 0. 1896, 97, 8/34) versch.| 2000—200/98,90G P 4 | 1410 200090 [105 60G Münz-Duk pr. |—,— pons, Breslau ‘1880, 1891 31) versch.| 5000—200/99/90G Of 3/3 | 1.1.7 } 5000-10088, 70G S E 34) vers.| 3000—30 [100/10bzG N S Enal. Bankn, 1 £/20,435bz | Bromb. 1902 ukv-1907/4 | 1.4.10| 5000—200[103 25B enba a. M. 199 4 1.1.7 | 2000—200/102,00G Posensche 4 | 1.4.10 3000—30 [104/406 Sovereigns . .120/38G Frz. Bkn. INEL 81-40bz do. 1895, 1899/34| 1.4.10/ 5000—100198,80G 1902/34| 1.4.10| 2000—200198,75G E a 31 vers.| 3000—30 [10020G -WFrs.-Stücke . 16,34 oll. Bkn. 100 fl./169,15bz | Burg 1900 unkv. 1910/4 | 1.1.7 | 2000—100—. Offenburg 1898/34| 1.4.10| 5000—200/99'70b PLiGe Es 4 | 1410| 3000—30 [103/75G s Ste 10844 + JStal. Bkn. 100 L 81,3063 Gaffel 1858, 72, 78, 87134) verscb.| 300020099 208 1895/3 {1.1.7 2000—200189 76G “- I <0 3x) vers<.| 3000—30 [100/206 Gold-Dollars 12 Oeft Bk, v, 100Kr 85.1005 L ‘1901/38 1410| E00 2000 S0B Oppeln 1902 188) 1£10 5000— 2001 —— Rhein. und Weftfäl. 4 | 1.4.10 3000—30 103/7063 r. 09, A ail s A4 L E s E do. neue Þ, St.1621bz |do, do, 5,3u.1R 216206! o. 189 unkv. 11/4 | 1.4.10| 5000—100|—-— P t 1,5.11/ 2000—100/99 25G leide, n. 4 | 14.10| 3000—30 1103,25b S do. 1885 fonv. 1889/31! veri<.| 2000— Z Sie 1899 uk. 0s 4 S E E D L 34 ver —3 Amer, Rot. ge 4,19 ult. März : do: 1895, 99,021.84] versd.| 5000100 TSbIG Plauen 903/34 117 | 500000 00108 Schleswig-Holstein. 1 T 30000 1108 7e do. eine, gr. 9bz S L 100 a Coblenz 1900 ukv. 034 1.1.7 | 5000— 200/1022508 a Es 1 4 | 1.1.7 | 5000—200|—,— __Do. do. [34 S 3000—30 100208 E r./112,206 do. E fonv. 1897|/34| veri<.| 5000— do 34) 1.1.7 } E sb. TL-L.| ——— Art do p Pol, 10G. O | G 10 T O-S | Poln qr o) 1410 00_MOMIOS | Suatiuzae TAE v N su Bela. N. ‘10085 119 Ph do. flcine e 828, (0bz I unkv. 104 1.4.10 3000—100199,00G S ba. 1897 0,03 31 verich.| 5000—500/99/00G Bad. Pr.-Anl. 67 Se Le cet 00h C A dothen i. Anh. 1880| 4 8913 | 12.8 | 5000—* B «Anr 4 | s 9,0/D4 Deutsche Fonds und Staatspapiere. 84, 90, 95, 96, 1903: au 117 | 500——300/99 256 Remscheid 1004 1179 O 101006 E mien-Anl 4 | e a 200 1163 50bz Die -Sthah1900rz.01/4 | versch./10000 5000109 0B Cottbus! 1900 ukv, 10/4 | 1.4.10| 5000— E, R T 03/34] 1.1.7 | 5000—500199,55G Cöln-Md. Pr.-Ant. 88 21 "146 300 134/30 d ug do, 13,054 veri, [10000 -5000/100/90bz 1809/8 H 1.4.10 5000—500 99'50B thevdt V9 uo 05/4 e 2000—500}101, 75G Hamburg. 50 Tlr.-L.3 | 13 150 0s Di Reichs: ‘Anl. fonv. 34| 1.4.10, 5000—200{101/80bz 513 | 1.4.10) 5000—500191" 50G do. 1891/34] 1.1.7 1000 u. 50099, 25G Lübecker 20 Tlr-L. B 14 150 140,00bz do. 134] verich.| 5000—200/101/90bz Crefeld 1900 s 0e 41117 46000200. Rosto 1881, 1884/34] 1.1.7 | 3000-—-200l— Meininger 7 l-L S v.Stt ( 149,90bz do. do, ie : ./8 | versch. 10000200189 60bz O 1901 unkv, 1911 2 1.1.7 | 5000—200|—. Du Es E 5000—100|—,— Oldenburg. 40Tlr.-L. 8/1 S 129,00 S i. ; Vgg aa ; pro. fonfol, Â. fv, 3H verïd,| 5000—150/101 60s ‘| do: . 1901, 1963 Le 5000—200099 10b4G Saarbrüden 71896/34| 1.4.10 5000 u 1000f A venhelmer 7 -®.— Si 19 Se O O Sra B o E (e e L, E [Pee 117 Polsialgereuta —100189,706z Dessau 34/ 1.4.10/ 2000—200/98,758 [S 1,7 1-2000—200 -Distafr. Shldvsh.|34| 1,1.7 1896/31 L117 | 5000 <öneberg Gem. 96/3 , v.RN «__ s99,76bzB Bad. St.-Anl. L O1UE 084 1.1.7 | 3000—200 104,508 Dt.-Wilmersd. ukv. 11 L 1.4.10 1000509 108706 Schwerin i, M. 1897 31 L 3000— 100/99 198 Î E E u | | 0. fv. ufv, 07/33 veri. 3000—100|— Dortmund 1891, 98 .|3x| versch. 23000— 500/98 S0G S I At 104 1.4.10/1000 u. 500/103,00G uéläudische Fonds. do v. 92 u. 9134| L61)| 3000200 10025bz B | Dresden 1900 unk. 10/4 | 1.4.10/ 5000—100/101,60B do. 1902 ufv. 12/4 | 1.4.10/1000 u. 500/103,00G Argair: Cisb, A0 O17 92,306 do, 190 ukb. 0531| 1.5.11 3000—200/100206¿G A 1893/32 L1.7 | 5000—200/100,25G Spandau 1891/4 | 1.4.10| 1000—200/102.00G A I E vor.| 5 | 117 [2 6 do. 1902 ukb. 10/34 1.4.10 3000—200 100/90b 1900/31 1.410 5000—100|100 80G 1895/24 1.4.10) 1000—200/98,80 Po: 1896/3 | 1.2.8 | 5000—200|—,— ô E Grdwpsdbe, T n.114 | verf<.| 3000—100|—— G Stargard | Pom. 95/38] 1410| 5000—2 4 do. Gold-Anllb ta 5 1 Lea Db Bayer Staats: Anl. ./4 | 15.11| 56000—200/104,006zB s S E 31 Lf 5000290 I10L 9. 25G tendal19lukv. 19114 1.1.7 | 5000—500[104 50G E do. fleine b | 117 |—— N 34) versch./10000—200/100, 90IRB Dare R S e 8000 100 102,50G Stettin Lit. N, 0. P 34 1440| 5000—500/199 80G do. D 2 | L 123808 di: Eisenbahn-Obl.|3 1.2.8 | 5000—/00]8 9,60G Q S ufv. 05/4 | 1.1.7 1000 Stutt T1895, E #4 1.1.7 | 5000—200/98/60G SE do. abg.fkl.| 5 1.1.7 194 80bzB do, Ldsf-Rentensch.38| 1.6.12) 1000—100|—,— do E 1601 S E B f 110231 128 2009 200/101,76G do. L E 122. 10000 Brn: Lu E gt N E B Düsseldorf 99 uko. 04 1.39 00 EbO 102 50G Thom 1900 ukv. 1993) 1.4.10 5000—200 04006 Be E uge 1888 9 20400 41 | 1410 wai Breinez Unl. 87 9,0 81 128 5000 OOsO1OIG | de: 1688.004100 H vai 00 E Me A R | e n 20A 4 141 20e o. do, 92,93 5.11/ 5000—500/100,10bzG | Duisburg $2,85,89,96/34| 1.1.7 fER L MWandsbe> 1801 T4 | 1410| 2000—200 0. Do. 408 | 44 | 1410 |87' do do. 98 99/34 verich. 5000500 100,106; G uisburg 32, 34 LI, 1000 G Weimar 1888/31 11 S 101,75G do. do, 1897 408 4/4 2.10 187,90b6z E E S A O E g D -—-900/87,20G do, IT-LŸ utv, 04/05/4 | 1.1.7 | 5000—200 S L 83/34) versch.| 2000—200/99,20b ndes-Anleihe: (4 | 128 |—— Gr. Hess, St-A. 1899/4 | 14.10 5000—200/105,00B n A 102,00B do. 1895, 98, 1901/31 1.4.10| 2000—200199 20h? do. do. 1838 unf. 1905| 44 | 1410 |—— do, do. 13993/190031 1.410 5000—200/100 205 bing konv. u. 1868 2 E E 28h Mitten 1889 TIT/31 1410 S GOA Ee 99250 B: do. 1902 S 41 ECA 106,50bzB do. do. 1896, 1903/3 | versch.| 5000—200|87,80bzG 1903 31| 14.10 1000-200/99 208 Worm399/01 uk.06/07 4 | versch.| 2000-—500/101,80G L : Daniburger S E Lo E Gs 1893 01 I<IT4 | 1410| 1000200 L 903/31 1.1.7 | 2000—200199,90G “br Ne 121 E S Ele o. amor 9 1,7 | 5000—500|—— 8 31 E) E ¿ D D L17 1936 do: do, 87, 91/34 verich.| 5000—500/100,30G | fen 1901 uno, ivi 10 E : Vreußisde Pfandbriefe. 2e Nr. 6156101 | 117 2/0 do, do. 93, 99/31 vers.| 5000—500/100,30G en 1879 83, 98. 0134| vers. | 5000-200198 90G Berliner 2 1.1.7 | 3000—1501116,80G 1—20.000 1,7 193,606; do. St.eÁnl. 1886/3 | 1.5.11] 5000—500(88,00bzG | Flensb, 1901 D 29064 | L410) 20002001108 00B Ea ü 1.1.7 | 3000—300/111/90G en Geid- “Anleihe1889 gr.| 44 | 117 |—— 0 do. L E E 20905088 O0 do 1896/34) L17 |-2000—200 99 30G RS I R LEE f E 3000—150105 10G s A A L17 [92/25G 3,9 | 5000— S 9938| 12. {S A E, | 1.7 | 3009— eine L G Ub i ‘Staats: “Anl. 1899/31) 1.1.7 | 5000500. L Sranffurt a M E 159 | 20092002208 do, neue L117 | 2000 100lLOD a0 Chines Suldhe 186 6 | Li7 P200G 14.10 5000—200188.10G do: 1903/34 1.5.11| 5000—200/99 50b;G 8 D L BER 34/ 1.1.7 | 5000—100/99,40G kleine| 6 117 [1016 60bz Med. isb. ‘Schuldv, 3L| 117 3000—600|— Fraustadt 1898/34| 1.4.10/ 5000——200 98706 ese 9 1 L117 5000—10 00189, 20G do. do. 18% 500 u. 100 £/ 5 | 1.4.10 196,00bz do, fons. Anl. 8634| 1.1.7 . 3000—100/100,40G Freib.i. B. 1900 ufv.05/4 | 1.4.10/ 2000—200l101 20 Galenba, red, d'But d vers<.|10000—200!—— do. do. 50 u. 25 £/ 5 1.4,10 196 0b, do. do. 1890/94/31| 1.4.10| 3000—100|100,90B Se 1903/31) L5.11| 2000200 99.06 S O A do. do. ult. März Eis Dil«Schw. 01 uf. 11/34 1,4,10/ 3000—100|—,— ürstenwaldea.Sp.00/31| 1.4.10 98 90B do. D. E Hnd. si y _ 150000—100|— do. do. 1898 500 u. 100 £| 43 | 13,9 186,60B ldenb. St.-A. 18963 | 17 2001 eres Sürth i.B. 1301 tut, 104 | 1410 2000—200/10350W Kure u. Neum. .… 4 | 1.1.7 | 3000—150/109,50bz L 50 u. 26 £| 44 | 13,9 [86606 Sasen-Alt, Lb b.-Obl.134| versch.| 5000—100]100,75G 1901/34/ 1.4.10 A E A 34 1.1.7 | 3000—600l100 “10b: G E ult. Mär, 86 20ù 50 othaSt.-A.1900/4 | 1,4,10| 1000—200|—,— Gießen 1901 unkv. 06/4 | 1,3,9 | 2000—100 a 20G Dd nete. ¡34 117 | 3000— 150/100 108 G ide Staats-Anl. 189 3 12 5 | do. Landeskr. unk. 07/4 | 1.4.10| 5000—100|—,— Glauchau 1894, 1903/34| 1.1.7 [1000 u. 50099 0G Da E «Oblig. 38/ 1.4.10 5000—10099 E Egyptische Anleibe gar. 43 1 139 L Sathsen-Min. Ldske (L | 117 | 2000—100—— Gnejen 1901 ufo. 1911/4 | 1.410 5000—200/10275G Landschafi: Sinai 2 | 14.10 300010089006 do. priv. Anl. 34 | 16410 |—— Sächsische St. -Aul.69/34| 1.1.7 | 1500 u.300|—,— With 1900 1908 E S 1.1.7 10000—100/103,40bzG do: I S | do. St-Renie 3 | versch./ 5000-:100188,40bzG E S 1000BL! 1410 5000—100/—, Ee do 181 117 N 10029 20G do. do pr: ult. März A è u ärz E Graudenz 1900 ukv.10/ Z 0A nS r ftvreu 2 P s aïra San.-Anl. .| 4 | 15.4.10 [—— | Sbhtorib. «Rud. Ldfr.|34] 1.1.7 | 1000—200|— Gr. Lichtorf. e 9 N 1410 1000200 [G0B 2E ‘81 L ginnlänbische Gol fr.3.|46 p. St.]—— Sin Sa E 100 M0 Ton | M 1A 117 00A | puamoite B due S S (e 6D E T ; . «nt redi verd). s a Arr lp R ei eiburger «Lose: . .|fr.3.|46 p. Weim, Ldsfred. uk, 10 fi Ha T —— N O gi 8 2000 200 99, 0G Pommersche A zt LLI aliiiGe copinaons-Anleih: f ; 10 o. do, 34) 1,5.11/3000 u.1000|/—,— N G E R L. L Württ. S-A. 81/83/34| verfeh.| 2000--200[106,5063G | do. 1886, 1892 132/ u5e4 | 2000--100/103 60b4 do: Mena L Grieciste Anl: 5% 1891 L 2 E Brdbg. Pr.-Anl. 1899/34/ 1,4,10] 5000——100199,60bzG ameln 1898/34) 1.1.7 O Db Posensche S. ŸVI-X .4 | 1.17 do. vons. G-Rente Wo! 1,30| 141 0h16 gsselcr Landesfredit: ; annover 18953 LL7 | 5000-009 2E do. KXI-XVIÙ34| 1.17 d do. mittel 40/o/ 1,30/ 1.4.10 131,0063G fasse S.X1X unk.07/34| 1.3.9 | 2000—200|—,— arburg a. E. 1903314 14.10 s 99,90B do. Lit. D/4 | 1.17 do do, fleine 49%| 1,30| 1.4.10 A - Hann, Prov. Seh os D 200000 E eilbronn 1897 ukv.104 | 16.12 S000 20A 99,30B do. i ab A8 Us do. n-Anleibe L H E 2 206 . [) 3 | 1,4, t E OET erne 31| 1410 T : do. s E s: o. j ¿4s Oftp.Prov.VIIT'u.IX/4 | 1.1.7 | 5000100 s os ildesbeim 1889, 189684 L17° 2000 200/0000 99'90 a "_ G 17 Îo: E S4 160) 18612 (88 20b2G 0 4, â örter A E 0. F Le ' D. , Pomm. Provinz -Anl./34/ 1.4.10) 5009— omburg v. d.H. olt 1.4.10) 5000—600/98,75G Sächsische... 41117 N Ei s: L ei E 38,25bzG ofen. Provinz Anl (34 1.1.7 | 500010099 99/25bzG ena 1900 ufv. 19104 | 117 100000105, 109 S S 117 na S aa 0001 10000 4 | 114 Mheinproy. Nx XXT4 | 1.1.7 | 5000—00/103,60bz iti 1202/84 1.1.7 | 1000 u.500198,80 dler altiandschaftl. 4 L117 R: 4000-100 Fr. 4 L 1 do, XXITu XXIII32/ 1.410) 50002001101 /40bz aisersl 1901 un? Josg?| 1410| 2000—200/9929B do. E A117 do. E. N mi er do, ITT, 1 fv. . .134/ 1.4.10) 5000—500/99 50B Karlsr. 1900 unt. 1905/4 | 1.4.10| 2000—200[10210G do, DD R T AIBH 1.17 ar i (t L R Et E, O P O0Y do. 1902, 1903 31 ver L L REBH Mexik. Anl. 9 1000-5002 5 A : S A S, 1886, 1889/3 | 1,5 / I bo C4 | 11.7 | 3000—100/101 75bz do Dnaev. 9 [LL47.10|— XXVIL34| versh.| 56000—200/99,50G o l 18 : 1 d C31 117 Í do. 200%v.| 1.1.4.7.10/1041 00% do. XIX tel 1898 ukv. 1910/4 | L17 | 2 do. o. 4 1.1.7 | 5000—150/99, 80G . d d 0A 1,00B d unf, 1909/34| 1.1.7 | 2000—500/99,60G do 1889. 1898 3 q ho ® Do C13 { 1.1.7 | 5000—100/88 75 0. 100%v.\ 5 (1147.101101 /00bz h: I E 31| 1.1.7 | 5000—500/94,00b do. 190 Ï j O M D 1117 50001001101 75h do, Wv.) 5 114710101 bi A d u.X1V/3 | 1.1.7 | 6000—200/89,106 Köln 1900 unkv, 19 1 a do. do, D3k/ 117 |f 5000— O Norw, Staats-Anleihe 1894| 34 | 15 G V9, Prv.-Anl. 98/31] 1,4.10| 5000—200|— do. 94, 96, 98, 106 ¡ reis 70bzG o DB|ILIT|S Sb A 99 80G do, d, 1888| 3 R 8 1 1.1.7 | 5000—10088,75G do, do. 1888 mitt.u.U.\ 3 | 128 \_—