1904 / 64 p. 43 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Veilage a Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger.

M G Berlin, Dienstag, den 15. März 1904.

Ç F 6 T festgestellte Kurse, | S8:H. Pro.-Aut.0234 14.10) 5000—00— @ónigéb. 1899 ufv. 044 | 1 . „*A.LIIT, 4: j erliner Börse voi 15. Mürz 1904. | 20 do. Plat 10 A200 103408 dab. O1 Ems 1/4 | LET| 2000 6001101,9065 | ScbleswHlst. L.-Kr.4 | 1.1.7 1 Brant, A do Do TITETVIRL| 1410| £0002 bz do 189192, 9531| 1410 2000—b00|— S .1.7 | 5000—200| d Gold-G 200 Löu, 1 Peseta = 0,80 1 österr. do. do E 3 1410 E do. 1901 IL" 31 11 2000—500/98'90B o. 134 1.1.7 5000— 98 80G A Tee de A 1 O österr, W. = 1,70 « | Westpr. Pr.-Anl. V1/4 | 1410 2000 B Konstanz 1902 .… . 33 1A 2000—500/99/00G Wesisäliice ; e i 117 5000—1 06 L = 2200 @ 1 Gld. boll 2 B L 70 e 1 Matt Banco do, do. V u. VI/34| 1.4.10 3000—200|—,— Kroto\d. Es IO f 1:17 | 3000— 200/108, 0G Ds a Bs 2000— 100199 Z0b = 1,00 c ¿ 2000— . 7 | 5000— ' 216 A É (kt If, MEONE = 1,125 d 1 Nubél AenEs leo, B Tes 5000—200|—,— SabaRn 1897 t E Ls ; do, T. Folge A L He RE E fai pr 00 ‘% 1 Dollar = 420 1 Livre Sterling 20.4 Sonderb-Fr.99 ukv 08/4 | 1.4.10) es Lichtenben 202/84 1.4.10| 5000—200/99,00B e: do. 3 117 |5000— 10088 256 re Sterling = 20,40 & Tel L U O 10 2000—2001102,90bzG tenbera Gem.1900 4 1410| 2000—2 do. IIL. Folge/4 | L1 y Wechsel, eltower Kreis unk.15/4 | 1.4.10/5000—1000/105/00% Liegniß 892/31| 117 2000200 102,10bz do L ge 1,7 | 5000—100[102,50G Amsterdam -Rotterdam| 100 fl, | 8 T. [169,10b Ä do. do. 189034 1410. 1000u.500]—,— Vudwigsh. 1 1900 4 versch 2000200 101,30G do. o. u Er E 0, . é . w « «L, E , Brüssel und Anfwerven| 100 Frs. | 8D S1 106 S A E E 18958 | L17 | 200020022 20G S a Lan 4ER L 2 M. | do: 1893/34| 1.4.10] 5000—500 agdeb. 1891 uk. 1910/4 | 11.7 | 5000— u do. 20 1,7 | 5000—200/99,20G Budapest E Mao 75G | Altena 1901 unkv. 114 | 14, 500[99/20G dot 1876/1902 Tar Cr O A S B o. 13 | 1.1.7 | 5000—200/88/40G udavest Kr. | 8 T. |—— O 1887, 1889, 1893/3 1.4.10 5000—500 101.40bz Mainz 1900 unk. S0 versch.| 5000—100/99,90G E do. IT/34| 1.1.7 | 5000—200]99,20b Italienische pläe - - «/ 100 Kre. | 2 M. |=—— Avold 1 versch.| 5000—500/99,60G do. 1888,91f 1.1.7 | 2000—500/103,80G 0. do. I[13 | 117 | 5000—200/88, ze .….| 100 Lire | 10T. |80/90bz a 1895/34 1.1.7 | 1009—100/99/20G onv. 94/3E) versch.| 2000—200/98 7 do. neulandsch. IT/34| 1.1 ; D a Aschaffenb. 1901 uf, 10/4 | 16.12/ 2000 Mannheim99ut.04/05 4 128 28,.70G do d j :1:7 | 5000—60 198,80G Kopenhag 100 Lire | 2 M. |—— Augob, 1901 ufv. 1908 4 6.12| 2000—200 103,25G o: 1900 2.8 | 50900—200/100,30G : o. 113 | 1.1.7 | 5000—200]88,40b : Lissabon und vos 1 Milreis E S Ada 1899, 189731 verich.| 6000200 E e Sa t 064 128 | 2000—100 102006 E Deus blig 31 117 20 1001008 D L do. 1 Milreis-| 3 M. |—— i aden-Baden 1898/32| 1.4.10 2000—200/98/90G 7, 98/34) versch.| 2000—100{99,00et. 100,006 * : (don A n 12 | 8T, [204256 Ea E Ix L618 2000—100/103,40G Marburg cout 22 1.4.10) 5000—200 300 S Landw. Pfdb. d R c sche Pfaudbriefe. Madrid S LEZA E 0 S 3M. 20,285G Barmer St-A 18804 | 117 2 I Mild. N n 1902/34) versch. 100020099706, do. uk XXty XXril 4 1.1.7 [103206zG R e d | 100 De | 2M (i | do, Nl ula O74 | 199 | 2000 MOIOS 2e. a E E S a as do, L A 903 do. 76,82, 87,91,9613L| versch.| 5000— 50010 O älb., Nuhr99, uk 05/2 1410 u. 5 S XIV-XVI L SSTE j E 8 2 M. |— P T E E 5000—500/98,75bz do. do. 1889.-1897/31| 1410| 2000 500/101,90G XVIB SVIL XIX. A s. | 8T. [81/2063 B | Berli 11/31 1.3.9 | 5000—500/98,75bz - 1897/33 1.4.10 5000—200/99,256 XXI, XXIV XXY Sit . Peierébing | 109 drs. 2M. 80000 Bein 1876 7818U LLT | 2009—100/100 251 o 100/01 ut 10/1111 | Leo] 2000 —200 103206 N, XXN -| 3E | verschieden [99,206zB es 100 R | 3M. |—— do. 1882/98/34] verich.| 5000—100 100 50EG Au 1886/94/34 versch.| 2000—100/99 E d A 4 LEZ 102,60b weizer Plähe. 100 8 T. [80/85bzB e aa 34/ 1.1.7 20000-5000 100/20 a Ae 99134] versch.| 5000—200 G3008 A Ufv. Pra T A B 117 99 20D Sfandinavische" Plähe 5% Kr. 10 & 112,20B Bi d A 902/31 117 G MGladb. 99 ufu, 014 T 2000 200/99,10G E XVIXVIIL Wie R N: 100 R. | 8 T. [215,806 lee B E 14:10, 2000—500[102,00b4G |* do. D Sau L E O XXTIL—XXV/| 34 | verschieden [99,30bzB D Kr. |, 8-T. |85,05B 4.10] 2000—500/102,00bzG d 34| 1.1.7 | 2000—200]99/006 Nent / De s B | 400 Kp, | 2M, 1—— S G l TaD 2000—500 103106 ada N 147 2000—200/99 00G Hannoversche E R E Bochum :4.10/ 5000—200/98,75G M aun 1 | L127 | 2000—200[102 606 annoversche t 3000—30 1104,00G 1900/32 ünster a 2006 1 S 34 v A c Jialien. A O en E Brüffel 8: do: 1901 3 O 60001000 s Nauheim i. Hess 10 Be e 1000 =200198.80G Hessen- as s 5 1450 200 3000—30 R adrid 4 on ) 4 6 2 nibür. 410/ 1 5 ‘606 ¿ Seb, DOE aris 3 Et Mena u, Wa ildau 04: ga E 10! 3 0 G Nürnb 99/01 uk 0/34 T R S gur-undim. bj t 1410 300020 206 Geldforten, Bauku Z eiz ien 3x, | Brandenb. a 1.4.10 5000—100|—,— L 2 unf. 1913/4 | 1.4.10/ 5000—2 5206 dau b 188) versch. 3000-30 /100,20G , ofen und Cou 01/34) 1.4.10 do. ic 1090 In 28 S 00/105,20G E E 4 | LL.7 | 3000—30 |—— Münz- L pons, - 4.10 5000—100/98,90B [34] versch.| 2000—2 Pom 20 t E 2E Enal, Bankn, 1 £/20,435bz Breslau 180 1991 28/ versch.| 5000—200 99,90G Offenbach 33.| 11.7 5000-100188 70G ba E Üs E 3 Lik 300020 1103,00 Soverei 18 10386 Frz. A R R S10bj do. 1895, 1899/34 E 2000 —200 10325B ach a. M. 1901 1 2000200 102.00G Posensche E L r s O EO 104, 1064G y ide [16 ,34bz 39, 17 Burg 1900 unkv. 1910/4 | 1L 5000 98, Offenbu f, B E A 3x) versi M 8 Ge, «Stute —— tal. Bkn. 100 §81 0b Casiel 1868, 1.7 | 2000—100|—,— rg 8/34| 1.4.10} 5000—200/99 706 Preußische 1 versch. 3000—30 ]1 200 Gold-Döllars . Dest,Bk, p. 100Kr. 85,103 72, 78, 87/34) versch. | 3000—200/99,20B 18953 11171 20002009 6G. (N 1.4.10/ 3000—3 103756 Imperials St. —, Russ. do. v. 100 N A Bttibura E L i 16 O 99,30B Dupeln 190831 E 5000— 200 89,15 Rhein. und Westfäl.4 See 200030 s ;70b o. alte pr. 5008| —— No D GO 340 bzB | do. 99 unkv. 05/03/4 | 1.1.7 | 5000—100[102 2 Pforzheim 1901 [190 1.7 | 5000—6500/99/25G do. 134 versch.| 3000—: 70bz do. neue p. St.|16,21bz Dye de 500 R. 216,30bz do 1895 unkv 11/4 [1410/2 5000—100 102,25 et. bzB U En 1.5.11/ 2000—200H101 70G Sübsische . E fi 1410| 2 O T do. do. pr. 500 g|—— lt. 5,3 u.1R./216,30bz do. 1885 konv. 1889/34] vers 2000—100|—— Pirmase 1899 12 00/88) 1.9.11) 2000--100/99 25G S A L e 103,60G Amer. Not. gr./4,1 R Do: 1806 00 O2 T B L 2000-100199 75bsG R en E O E 1.10 3000—30 1103,26b N feine. gr. 4,196bz S 100 E, A Gen 1 1900 ufo s vers. O O 7546 Posen 1900 unkv. A ‘6 A | OE 99) E Sbleöwig-Goijiein. 10 e 000-20 109, 70G 0. N d, 1885 fo 31 2256 1,7 | 5000—200|—,— O 3,756 Belg. N. 100 r. 81'156 Jollcp, 100 G. R./323,70bz Put ne 1897/21 hi versch. 5000—200/99,00G E 1894, 1903/34 1.1.7 | 5000209 98'90G E Gun L e 2 eri i\h.| 3000—30 1100,20G Dän. N. 100 Fe [112,204 S O Cüthen i. An unkv. 10 | 1410| 2000— 2000 99006 Regen: 9. 1897 E veri 2000 00 99,10G Augsburger 7 A b 1 12 A Deutsche Fonds und Sta E Anh. 1880, S do. 1889/3 | 1928| 5000—500/99,00G Bad. Pr.-Anl. 67 E 4112 „12 136,90b atêpapiere 90, 95, 6, 1903/3x| 1.1.7 1.2.8 | 5000—500/8 B “(f | 128 | 300 11459 | D.R- R. -Schah1900.01 1 [veri 10000 9 A i e Cottbus "00 Af a | bi R :500— 300/99,25G Remscheid 190) L ) 17 | 5000—500 101 60G Brauns FrinenMal, 4 | i e 300 1459064 F Di. Reichö-Anl: fon. 3 Bera So 100. ‘90bz do. 1859 31 1410 2000 00/09 0B Nhevdt IV 99 ukv. R 1410 a O 926 U: Pr. -Ant. 134 P 116 a e Me. „bzB T do : «84 verich.| 2000200 /101 0b Crefeld 1900 ukv. 02/4 14.10 5000—600191,50G N 1891 34| LL7 [1000 u 500[99 82G ibres 0 M 3 | 13 | 150 [1400061 : h - ult Märi O, 10000 -200129,60 h 1901 unkv. 1911 4117 O0 I tfi (48 188 L 3000200 Meiniager Ie 4 vSt 150 149/90b3 preuß. fonfol À. 89,50bz do. 1876, 82, 88/34] vers.| 5000200199 10. do 1.1.7 | 5000—100|—,— Old 3 2 8 06 e G 10 | oxtutt Tr 4 114 Q O Sanbrñden 189) 31 1410 001g O Banenkefuce (L vCe i sb 8 versch 10000—100189,706 IOTSE 1.1.7 | 2000—200 98 756 {t Sobann 190234 1.1.7 | 3000—500|— bligationen Deutscher B Stif ult Män E Rec z Dessau 1806S LLT 2000—20098,70G i Swböneber Gem 963 3, 11.7 / 2000—200 E Dt.-Ostafr. Schldvsch.|31 scher Kolonialgesclcchaft. do. fv, ufu, 07/38 verid.| 3000—100|— 104508 Dortmund 1891, 98 4 | 14.10) 1000500 103.7063 Seen 897/34 1.1.7 | 3000—100/99/1007 (v.iteich ficher geftel/ || * s9,76biB A c S “K 100/99’ ; A izn | O T a0 Bs [etn R 0 n S010 | Urgentin. senb. 180 [2 Por 0. 19 2 ukb. 10131 1.4.10/ 8000—200/100/90 bz j 1908/88) 1.1.7 | 5000—200/10025G E 1891/4 | 1.4.10| 1000-—-200[102/ do. do. 200 | L117 230 1896/3 | 128 | 5000—2 ,90bz do. Grd1 3#/ 1.4.10 5000—100 100,806 1895/34| 1.4.10| 1000— 102,00G do. f vr./ 5 | L117 [92306 Baver. Staats: «Anl. . Bi La 2000 200|10 104,006zB E A E verf. 2000—100— E G E 21/1410 2000200 O do. Gat S 6994 bz ve i 2A J 0 D Tp D 9 4 ê 5000— o. 2 g —,— do. Gisenbabn-D8L.3 128 5000— 200 U B Düren i 18d uu; ©) 1 L D 10250G Stettin Lit. N. P zi 117 5000500 300 E de, T 117 Fo o. Ldsk.-Rentensch.|33| 1.6.12} 1000—100|— do. 4 E .1.7 | 5000—200 i . do. : S i E S Sch. D i L 5000200 E E ivi (081 konv. 131 LL7 1008 E Stgart n B E 2000 —200/101,76G E Ee mnere 41 139 S6 S0 b 0 0. 3 | 1,4.10/ 5000—200|—. üsseldor 99 ukv. 06/4 | 1.3. T 2.8 | 5000—200/99,50G6 / ine/ 4 B / i 87,88, 9 a 1.2.8 5000—800/10 100,1 ,10bzG do, 1888,90, : 1876 3/34 1511 10000209 102508 R E 1899 S E N aue e fue 1888 20400 d a S 88,40 bz o. do. 92, 9334| 1.5.11 5000—5 do. 1888,0,94,1900/3L| vers.| 5000— 33 L 2 G ; d) 44 | 1410 [85,50 P Ee B S ee O e, E I E R R A O é 0 J 4.10| 5000—5 Fisena ukv T2000 n eimar L 7 ; 4.10 87 ed I 10S R in d t 11 00250 | Mid un 004 LLIO 200-00 O | Ben gon tone 2 | 1400 [0H ess. St.-A. 1899/4 | 1.4,10| 5000—200/105,00B ukv, 04/054 | 1.1.7 | 5000—200/102,00B D 80, 83134] versch.| 2000200199 0b; Bosnische Landes-Anl 1 E rz roDeN t 53/1900 31 1410) 60002001100 208 do Tonv. u. 188934 LLT | 5000—200/98 8b; do. 1895, 98, 1901 31| 14.10 2000 200[99/20L2 bo po S E O E S do. do. 1896,1903/3 | versch.| 5000—200/87,80 G Elbing 190391 1.1.7 | 5009 200/98 9028 Sitten 2 1869 T 1 Ol Gg S Se E E 1905| 44 | 1410 |— Pa aeS Skt. «Nnt. : { 128 2000500 IORLO Ersun! 189 301 L ee M 1:10 10002000: n 20G I N 4 veri, 2000500 E Bulg. Gold: „Hupoth-Anl. 2 # | 11.7 [100,50bzB . amort. A7 0000 --BO0 S L 200 =— Í 3H 1.1.7 | 2000—200/99 90 2dr Nr. 241 561—246 560 do do. 87,9134] verich.| 5000— Fn 1893. A 31/ 1.4.10| 1000—200|— / 99,90G 5 560 0 L do Do 9390181 veride| 2000200110030 2°. 100 univ 19074 | 14.10 5000-—1000| ; Preußische Pfandbriefe. N Ae “61 961-82 650 6 | 117 [93/60bz L St-Anl. 1686/3 | 1,5.11| 5000—500/88,00bzG gienes. 190i 1 06 3 versch,| 5000—200 98/90G Berliner A [5 | 1.1.7 | 3000—1501116,80G 1e Nr 2000011 8 | LL7 93,6064 d. do. E Ie E 5000—500/88/,00bzG uno T E 102008 E T T 3000—300/111/90G AO Goid- „Anleihe 1889 ge 41 | 117 ee Lib. Staats «Anl. 1899/31| 1.1.7 S geantfurt q. M is 190) 31) 128 | 6000—200/99 50G do, 117 | 3000120 0 S0 M Ma Ai Ae EZO S 29 de 34| 1.3.9 ENTE d, Me A A G eine 17 ‘6 Medi. Eisb-Schuldo (31 | 117 E do. 1908 3i| L511 5000-200199 20D; A do. ¿4 PuBH LLT A 6000 00g E Gie dnlcibe 1806 s L 0 fons. Anl, 86/31 1.1.7 } 3000—100 Fraustadt 1898/34] 1.4.10 5000-200198 7 B 117 5000—100/99,40G G “i 1 kleine| 6 117 [1016 606 go on A S110) 3900-100 e E S 05 s 1.4.10 9000— 500l101 50G Galenba, Gred d/Butdo Gs 15000—100189,20 20G do. do. 896 E 10e 5 | 1410 [96 60bz ckl.-Schw, 01 uk. 118i 1.4.10 3000—100|—,— {| 1,5.11| 2000—200/99 j: i do. bo 5 l 1410 196/00b Oldenb. Sk-A: 1896/3 | 17 | 2000—100|— Ätkteiwaldea: Sp. 003! 1.4.10 80G do: D. E fündb. t « * /90000—100|— O ult. März gts Sachfen-Alt E -Hbl zl veri, 2000100 10b7aG dürth i.B. 1001 Luf, 1014 | 14.10) 2000—200 S O Neum. “18 | 1.17 |3000—150 102,50bzG E C 139 186/60B othaSt.- 1.4.10 1000—200|—,— 4, D E z : L | 13,9 186, do. Landeskr.unk 07/4 | 14.10 5000—100 Es Gießen 1901 unk, 06/4 | 1.3.9 | 2000—100 G M a Bil LL7 | 8000129 100,10bG | Dânische Staats-Acl 169 Blo do. do, 1902/34| 14,10 5000—100 (Q Glauchau 1894, 1903/34| 1.1.7 [1000 u. 500/99 27 E Komm.-Ob I L 150/100 10bzG q „Anl. 1897| 3 L 2 Sabsen-Mein, abe L l LLT (9000 R 99/75 Gue! H 1901 ukv. 1911/4 1410 E e 30G lig. 2h 4.10/ 5000—100/99,60G z Sgvptiche Anleihe gar... 13 | 139 S SächhischeSt-Aul.69 31) 1.1.7 | 1500u.900 E: Bi 120 28 Landschaft Zentral 4 | 117 5000— 100/39 008 L E a 34 | 16410 |—— do. St.osRoute - versch! 5000-100188 40bzG Gitlit 1900 unk, 195 4 | 1410| 5000—100|—— do. 21 17 (10000109 09 E do. I: L STN u ä Le A j I Ss 606 / 0 L chwrzb.-Rud. Cf, 31/ 1.1.7 | 1000—-200|— L: Grandenz 1900 uf. 10/4 | 1.4.10 0A 1035 Oftrreußiche - 1.7 [10000—100/88,70G Io D do. pr. ult März s Sthwrzb „Sond. 1 Z 1:4.10| 2000—200 102 10bzG S Lp) GaE egi PEIO 1000—200 G E o L 4 R EOO E Sinnländisde Gese é 3 a E 2 7 E L é R A R E E ¿As T5 92 Le 4 F E OEEREBE Be R E N LD RIN 6 Í —— Wein, Hvfrid nf 1048 12.11 000 (o 190831 11 gs | Pnmeie 14 I Big P : e Eh . j 34) 1.5.11/3000 u.1000|—,— 34 1,4.10/ 2000—2 E V x t N 1 2E ali La «Anleihe. [4 | 15 Wt ar 81/888 uen 0000--200[100,50 Halle I, IT uv. 06/07 V E. R 17 |110000—75 [8825G lizif e Landes-Anleibe. .| 4 | 15.11 |—— L . S5E, 1 b 4 LET do. ( 88,256 T i S Da E o S A S UAR O | van e Mx L L O ott u M o 1 x e ; v0! .LT 1 3000 0 7D do. b Ai ] fass eler Ba ee 1.3.9 | 2000—200|—,— annover 19931| 1.1.7 00 B C T T O S ERS de. tens. G-NMente W120 1410 0s Hann, Prov, Ser, ÎX31| 15.11 3000500 —— Me (vet 1.4.10) 5000-500 99 20B do :1.7 [10000-1000 1030s do. do. N 150 1410 1906) i «ho 4. —200]|—,— .6.12/ 2000—200|_— o ‘1.7 /10000—100/88 25G do. Mo “Anletb A E NE, 4 erne 2 l L n. ¡f 4 T7 D Prov. VIITu.T TX14 | 1.1.7 | 5000—100|—,— ildesheim 1889, 180 34/ 1.4.10 5000—500| do :1.7 [10000-1000/103,1063 | do. 176| 11.7 12506 pop y R 1.1.7 | 5000100198 40bz Sen 11929/88 1.1.7 | 2000—20099.90B do. 2 (2000-100 2E do. Gold-Anl. l 84 1,00 15.612 (38,25bzG osen. rovinz.-Anl.|34| 1.1.7 | 5000—100 09/25bzG G bura, dH, 190231 LIT A 2,75G Sächsische . 7 4 | LLT | 8000—76 I 0. o. feine 10 12612 E do, 3 | LLT7 | 6000—100|—— ena 1900 ufv. 191014 | 1.1.7 O0 EOUI N E GE :1.7 | 5000—75-/99,90G De d Staats-Anl. Obl 6 8 | verl. [e Rheinprov, P XXT14 | LL7 | 6000 800/103,60bz 1902184| A7 | 10008000 104106 “B LL7 | 5000—75 [88,25G al. R. alte 20000 u. 10000| 4 | 117 |—— do. X u XXII1 31/ 1.4.10 5000—00N101 4063 Jul 1897 81 1.4.10 2000-20099 25B edle. S 3000 60 [99.60G do. - bv, 4000 100 Gr 4 | LIT |—— Dae N 0: SU 1440 2000200 99 50B Rarler Too) Unk, 12/4 | 1.1.7 | 2000—100/104,25G do: lands. 3000—100[101,75bz do bs, i a ——— do. F ¿79H 14:10 6000-—500/99,50B do ‘gan 1905/4 | 1.410 2000200102106 Do O 3000—150/99,80G Par 1 47 E XXIV-XX ; 34/ ver‘ch.| 2000—200/99, do. do. 5000—100/88,75G Da T L do. XIX unk G aid 1898 ute 19104 | 12 | 200-200 2008 a bo 2000 1001101,75bs Mai “its M 6 E A edi ÎX, Ti N 8 Fa R O dd 1889, R LL7 200 j Me E N / E 6 100% | 5 14TOIGOD l «H, Prv. Anl 98131 1410 5000— Köln 1900 A, 000— 0. 0. 5000—100 mr 908 4 r L bz 4:10] 5000—200|— in unkv. 1906/4 | 1.4.10| 5000—500/102,40 do. 101,76b v. 5 L14710 00]—, do, 94, 96, 98, 1901/34] versch. 2000—500199,/06zG dd: G ER ‘17 | 5000—100199 80G Norm. Stagis-Anlei 1894| 34 | 15410 \ch 01101 0bzG | 5000—100188,75G N 16883 | 125 |— do. 1888 mitt.u.U\ 8 | 128 |_—