1904 / 264 p. 35 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger

M 264 64 Berlin, Dienstag, den 8. November 190 4.

L Anllih fesigestellle Kurse. Sthl.-H. Prp.-Aul. 98 84] 14.10) 5000—20018,60G A 898 E: O l Bean, ir 1 Bin, 1 Plels = 00 4 1 Here r E Ld e n e R L Be era amgeott Sl [4E Gold-Gld. gt 200 d A eseta = 0,8 M 1 ôftecr. | do. do. TLULIYV (31 ‘1710| 5 —200 S S0 1904 T-ŸV 31 11 2000200198 23G Su o. C4 1.1.7 | 3000—1001101.90b 1 Krone A e L österr, W. ° Js 9, do: 13 | 1410 E O Kölai 1900 unkv. 1906/4 1410 5000—500 226 do. d 0 ge A 5000150198 806 #064 N Leh 1e Nat Dane | Sa De 1 [o u O D e R R P O 21646 1 (alte) Goldrubel 5,20 1 Rubel = | intklamÆr.1901ukv.15/4 | L410 5000 E pniad. OITa 114 | 117 | 2000 200 10L00G E E 88 60b1G 4,00 & 1 Dollar = 4,20 « 1 Livre Sterling 2040 Tleusb. K. 01 ufv, 064 Li 2000200| Es +4 1901" A 2 a 1410 2000600 10309G Sübledw. „oifi, k L 2000200 108, 25G C! + w „Rb. II UIV. 1.4.10 Es e 2000— ' J agten ftenen É 6x P R ie | it gd 1E E [eian L E : s 2 L; oNNT O R E... T: Bua und Antwerpen ¡09 Fr. d $0/9b1G Aachen St.-Anl. 1893/4 1.4.10 E E E E E L 3 E L N ad s E 25 L1T 001 100 6000 Buday r A 100 $8. 2 M. 8040G do. do, 1902/1 | 1.410) 5000 200/102.00G Lauban 1897/834| 1:4.10| 1000—200|—— do. Ti. Bolge(34| LLT | 2000100 S 100 Se | 2 M. |—— Altenburg 1899, Tu. 114 L e E O 9800& do. do. 3 | 117 | 5000—100/— 98/0064 Vialienische Plähe 100 Lire | 10 T. 180,95B Altona 1901 unkv, 1 1 h d —,— enberg Gem.1900/4 | 1,4,10| 2000—200 161 40G do. TIL. Folge|4 LL7 5000—100} 100 Lire | 2 M. |—— 22,1887, 1889, 18929 410) 5000 500108256 | Submi 1892/34| 1.1.7 | 2000—200|— do. do. 198) 1.17 | 5000100 102206 ROCnBi A E SLN 100. Kr. | 8 T. |112,05G 06/81 E O IONIE 26,20G O a8h, 24 T 1200/2 | vers. 2000—200 10L,1 10bzG e 117 reti Hisiabon und Dports | 1 Milveis O fp O 1902/34/ 1.4.10| 2000—200/98, 25G esipreuß. A 1.17 | 5000—200/106 a Do, Mel S M P aer,B Augsb, 101 ukv, 19084 14.10 5000200 S Magdeb, 1891 uk 19104 | 11.7 | 5000199 s de: do s 15 O A 160 nd a) 12 | 3M. (00h | Baden-Baden 18901 T2 2000 O 22G g 191875/1902 1/84 vers.| 5000-100 9920B Do do: IT84| 11.7 | 5000200198250 Madrid und Daran 70 De E 59,20b¿B R unk 11/4 | 1612| 2000100 106 20G do. 1888, ol Tonv 94/8 3x veri A 103,10G E neulandi 13 1.1.7 | 5000200 2708 . : Ce Trr 0, 1903/34| 16.12 2000— Mann 1900 : 98,50G - . 3 11.7 | 5000—60 [198/25bz New York 1s | vista |4,18B Bar 1880/4 | LL. 100/98,50G eim 1900 ut 05/4 | 1.8.9 | 5000— 200/100 O 8/25bz N , 7 d G 9,80G 1.1.7 | 5000—200 N Js | 2M. do. 1899 ukv, 1904/05 /4 | 117 | 2000500 e R bo. 1901 unf, 064 | 128 | 5000—100/101,30G Hes.Lb.- DupvidEeTV87 117 2000—100loe So PAris R S E 2 S S S 1 uky. 1907/4 | 1.3.9 | 5000—500 HSESE do. 1904/3 L S do. Komm.-Obl.Lu.11/34| 11.7 | 5000—100 E Si. peierdbing | 8 N S Ba 81,0021 vers. 00060008 %06IO | Mersebuza1901ufv 10 | 1.410 1000209 6006 | andw Pshs, F BA Pfandbriefe. “. s N L s 2001 XXT Shweizer Plähe. : . .| 100 Frs. | 8 T. |80,85bz E 18728 21 14.10 5000—75 190,10bz Minden 1896, 1902/88) verseh.| 1000—300 20G do. ukv. 05 XB 11.7 }103,10G | De E S 100 Frs. | 2 M. |— Do 1882/98/3L| verf 5000—100/99,80bz s h U 06/4 | 1.4,10/1000 u. 500/101,30G do. KLÍA E 3 1410 199,40 Skandinavische Plähe. | 16 Rr. | 10€. 112,00G do. 100 T L S Mülb, Ruhe 99, uk, 1899/84 1.4.10/1000 u. 500|—— E Fu f e ars<häu . . - . . -+-- B T S do. Hdlsfamm.ObL.|382| 117 [20000 ¡T6bzE 4.10/ 5000—500/101,32G XVIB Sr I Wiel «Aas 100 Kx. | 8 T. |84'9 d 1,7 /20000-5000/100,00G 889, 1897/34| 1.4.10| 5000—200/98,9 VIT, en O ¿1100 Ke | 9 O d s A, 11.7 | 5000200 10270G mt S is 1894 1410| 5000200 101.00G aredithtiose A, 34 | verschieden /99,40G Berlin 5 I 6), Amsterdam 3. Brüssel 5. elefel SERE H 2000—500/101,70 do A vers.| 2000—100/98 S do: ‘ut.05 A 117 110280G Madrid U paris 3 Sl Pol La 4. London 3. E F, & 1902/03 4 14:10 2000200 S E 1908/04 3 1 2000200 2906 T R E Yu n Ee Y etersburg u Warschau 54. | Bochum . . . 1902/34 1410 M-Glatb < 18 : ,90G V Sowed. Pl. 5. Norweg. Vl, 5, Schweiz 43. Wien 84. | Boun 120224) 1.10 5000 20098.25B ad e024 1,17 | 5000—200/101,40G Kx, Geldsorten, Banbunten uo Ga o S 4, Ba: 1Ó01 Be 1,4,10/5000—1000/190,90B do. 1900 ukv. 06/08/4 | 1.1.7 | 2000—200 10145 E LEE 3x | verschied 99 ; {1.1.7 | 5000—-5 do. 1880, 88 49G R en 199,40G Münz-Duk) pr. |9,72eb. B [Engl Bankn. 12 A dô: 189613 500/98, 10bz s 8834| 1.1.7 | 2000—200/98,50G 6 entenbriefe. Rand.D ut.lGt |—,— 1.1.7 | 5000—500/88,00B o. 1899, 1903/34| 1.1.7 | 2000—200/98, e E 4 3000— S laioo (E E h | Ba E A E s Eten N e |edfamut e T 22-8 B I e 100 $./81,10b 901/34| 1.4.10 Nauheim i. L 20G S 2 102,25G 8 Guld,-Stüde|—,— Dest Bb p. 100Kr. 85 09b) Breslau 1880, 18 4:10) 5000—100) 98, 20G m i. Heff, 1902/34| 1.4.10| 1000—200/98,40G 184) versch. 8000—80 |—,— Gold-Dollars .(—— o e000 90008 (82 ddbz | | Breslau 4980, 1921/04) vers, | 5000-—-200/98,80G Naumburg 97,1900ks.|34| 1.1.7 | 2000—100]98,50G gur und, (Brdb. j4 1.4.10) 3000—30 [102,4 Imperial S —— [Russ dos 100 F 216100 A 180E 120714 | 1.4.10/ 5000—200/102,90G Nürnb. 99/01 uk: 10/12/4 |vers<.| 5000—200/103,10b3G | L 84 verid.| 300080 [98 Ob do. alte pr.5008|—,— po 500 R 2160062 | Burg 1900 unkv. 1910 34) 1.4.10 5000—100/98,20G do, 1902 ut.1913/14/4 | 1.4.10) 5000-—200/104 50b;G guenbunger 4 | LL7| 3000-80 (10210. do. neue p. St. 16,22bzG 9 582 216003 [F 1868, 72,7 1.1.7 | 2000—100|—,— 20 91, 93, 96, 97, 98/34] vers.| 2000—200/98,408 z Pommersche... 4 | 1.4.10| 3000—30 [102’ A o: N gu 2162063 ale 7 S 35 versch. 3000—200/98,30bzG Ofenb 6 1903/3 d 5000-—100 #8206 Posensih A 34) vers<.| 3000—30 80G L ar. 1796 bz@E Sthweiz N.1008r. 804 80/90bz Ghazlottenburg 18892 | 14.10 2000100 12000 1008 028 1410 2000200108 = E E a 300030 40G â and. N. 100 Kr./112,00 G do. 99 unkv. 05/064 | 117 | 5 i, Offenbur R Gez Fp 000— 09G Preußische L 3000—30 198,60G o. Cp. 3. N. Y.|—— [Zollep. 100 G. 22310 b D R A L O E S 2 | 1.4.10 E S 4 | 1,4.10| 3000—30 [102,00b1G Ble N: 00 1.180" '80b | ¿B 4,10 5000—100/104,25b 1895 8 N O 29006 med E S Ét {| vers. |- 3000— z S ü V n A do. fleine . 822,80 bz V S E 3 ves 2000100 0b i pes ate 31 1.410 5000200 98 50G bein. und Wesifäl. L 1410 200030 122206 eutsche Fonds und S oblen 1.1900 ukv.0 / E RLI 1.7 | 5000—500/98,59G vers<.| 3000—-30 198,70 D R -Schah18004 05/4 | vers. 11000030001100.10B A 1885 fam 10 S E 10200b4G Psorabejm 190111 | 1.511) 2000 2001101,25G Stu. U | 1410) 300090 188 ver ú O urg 2135| 1,17 | 3000—100/98,90G Pirmasens 1899 uk. 06/4 | 1.1.7 Br do. e, NOL Ven reuß, Schah 1904/8 Cöpentet 1901 ) 100/%8,90G 1,7 | 1000 |—,— i « «194 vers<.| 3000—80 |- Mul. Tony, 31 1.1.10| 5000200101 30b4G Gôtben i A 3 Anh. 18) 1.4.10 2000—200/103,006zG | Posen 1900 unkv. 1905/4 | 1.1.7 | 2000 200[10210G S (10G , 124) versch.| 5000—200 5, 96, 1903/3 : 17 : » - do. i do gy: (9 | versdi.110000-—200 u L ‘1900 ukv, 10 4 | 1410| 5000—200[10350G Potódam 19028| 14.10 200000 Bun, [E eal 12 [3 pru. tousol. Á t 31 Ders] 5000-180 10 E x do, E 25 P 5000500 2850G Megenaua: 1897, E pi veri. O 28,0B B L A 12 8 300 iet 1/-1,4.10| 5000—150/101,40 refeld 1900 ukv. 05/4 | 1.1.7 G Remscheid 2.8 | 5000— 50G L / 300 do. de: 3 158 10000 100189.80 do. 1901 ‘1.7 | 5000—200/101,40b 1900/4 | 11.7 | 2000 800/101 20 Braunschw. 20Tlr.-L.|—sp.St G unkv. 1911/4 | 1.1.7 | 5000—200/103.25 do. 3/24 11.7 | 6000— G | Göln-Md. Pr Ani, 31/1410) 2300 1561064G Bad Stn 1 u.09|4 | 1.1.7 | 3000—200) do: 1901: 1908 (32 LI 5000200/99,C0b; B | eudt IV 99 yfv, 06/4 | 1:4.10 2000500] E 2G ia Ele | 16 i00 135,10bz fv. ukv. 07/34] vers. | 3000—100 99'30b & Darmftadt , 1897 S 5000—200 99,00bzB Roflo> 1 1134| 1.1.7 11000 u. 500]-—,— eder 50 ZlIr.-L, . .34| 1,4 150 [149 5 00: y: 92 u. 9434| 1.5,11| 3000—200/99,80 80b:G 02/38 1410 2000—200/98,25& g D 881, 1884/34 1.1.7 | 3000—200[98.25G Meininger 7 fl.-L. . .|—|p.St> 12 49,50bz do, 1900 ukb. 05/34] 1,5,11} 3000—200/99 ‘80bG D can G 3H L177 E 98,25G Da 34/ 1,1.7 | 5000—100/98,25G Oldenburg. 40 Tlr.-L./3 | T2 120 1278 do, 1902 ufb. 10/33| 1,4.10| 8000—200|—,— à Milmersd. ukv 11/4 | 1410| 2000 0000s} Gaarbrü> 1895/8 | 1.1.7 | 3000—500/90,00G Pappenheimer 7 ffl.-L.|—|p.St>. 12 (Tb do. 1304 utfb, 12/31 139 E De S 2000 DOOI 22G Saarbrüden 1896/84| 14.105000 u 1000|--,— Obligationen Deutscher K L I28E 1.89 | ooo 200 | Dresden 1900 unf, 104 | 14.10 5000—100 o t. Johann 1902/28] 1.1.7 | 38000 500/98,70G Di -Oftasr Scldvsc. 31 E olonialgefellsc<aft. Baver St-Anl. uk 06 Î 1.5.11| 5000—200|103,50G E L 117 | 5000—200 590 Schöneber reVera Gem. 96 96/34 1410 Oa A E (v.Reich Ver gestell A | | 28,60b¡G E E E S I Leo Od | Spmn. Eten 1 a è | 127 P8680 f.-R n L Pri Ze . ä L, Benin. SO.V 31 1.17 | 5000 200 —— do. Grumdrontenb 14 | 1.2.10) 8000109 e | erum T0 | 1410 100-0 | toe. do. bor 6 | 117 [969081 1 5 . t é g Bremer Unl:87,8 87, 88,90 100 128 5000500199 99/25bzB do. o J or 9 114 | 1000 [1023 30B Sia: O am. 9 S L£10| 5000200 80G do: Geli-Ualeibe 189! e 97;30bz . 92, 000 D ony 1:1 Z enda 19 “17 | 5000 9. do. E E do do. S 3 ad: E 99 26baB Hüsseldorf 99 uky, 06 L 139 Sl 101,70bz do. y 1903/31 1410 2000200 10300bG E du af - 2 g 30G do. do. 1896/8 | 1,4.10| 5000—500/86.75B do. 1876/34| 1.5.11/10000—200/99,50G Steitin Bit. N, 0,P.88H LL7 | 5000 200/98 2061 G Do: do funael 1] 189 (0 do. 1902/3 | 1.4.10/10000—500/86,75B do. 88,90,94,1900,03/84| vers. 5000—500/98,30b o. 04 Lit. Q, L-VÍBE 1.410 S 0G L do. fleine| 44 | 139 [9800b2 Gr.Hess. St.-A. 1899/4 | 1410| 5000—200|103,80G Duisbur 18994 | 1.1.7 101 50 Giuitgart1895unk, 05/4 | 1,6.12| 2000—200/192 400 do. ußere 1888 20400 &| 44 | 1410 E do. do. 1893/1900/34| 1.4.10| 5000-—200/99,90bzG do, 1882, 85, 89. 96/31 1.177 1000 198,20G do, 2/83 128 | 5000200199 10G N 44 | 1410 [9090 do. 1896, 1903, 0413 | voriz | 2000200187 G 1909 LL7 ; 08206 Xhorn 1900 uks. 1911/4 | 1,4.10| 5000—200/195,00G n: R 19040 43 | 1410 01 10L f e T R (R E oe a A |B8 t us 4 P U R : 10 5 17/5 34 Ll j f S Cs E E Ce 2 | 10 kana jy 31 f 0nv. u.1880 4: ets a i s e. 4 9 do. do: 18048} 1410 a BL100409 20D) | ind A E Wiedbd.00/1 uty 05/64 | 1410| 2000 01101 30G de da 1902 E O L Lillo (io it do. St.-Anl. 1886/3 | 1,5.11| 5000-—500|87,10 Em 1903/34 1:4.10| 1000—200/99,40G do. 1879, 80, 8934| verid.| 2000—200199,10@ Bulg. S C IAIE 4 117, 1101, N do, amort, 1897/8 16.12] 5000——500!87.10G Erfurt 1898 01 R 1410| 1000—200/102 ;60bzG E ; a S B Fit 2000—200/99/ 10G Die Sp poth/ “Anl. 22 „N . el.baB 13.9 | 5000—500/87 106 0. 34) 1.4.10/ 1000— 4.10 1000 198; 6 E uin S R B90 B L 200 E08 7E Effen 1901 unv. 1907/4 | 1.4.10 N elo a0 Wos 99/01 uk 03/07 4 versch. | 2000—500 101806 ‘fr V 121 561136560 6 | 117 O do. ; Ufy, 1 J2Ie 117 99 00b: G do. 1879, 83, 98, 01/84 veri.| 5000—200/98,40G 1903/34/ 1.1.7 | 2000—200199,50G E 61 96185 85 650) } i Is 9518 | 1.4.10 O Flenb, 1901 unky. 0 614 | 1.4.10 2000—200 S bo. fonv, 1892, 1894/84 1.1.7 9820G Ghilen G, 20000 / © | 1.17 /99,00B Medi. Eisb-Sculdv.133| 11.7 | 3000—800(99 60G do, {| LL7 | 2000—200|—,-— j Preufri Z N id-Anleibe 166 ar 44 | 117 |98 do. fons. Anl. 86/31) 1.1.7 | 3000—100|— Sranffuxt a. M. 1899 32| 128 | 8000—200[98 80G Berliner E M MaUDbLie se do. mittel) 44 | 117 S do. do. 1890/94/34| 1.4.10/ 3000—100]100,60G 1901 I u, IIT 34) 1.3.9 | 6000-200 98,80G R E E Chines 4 | L117 [50G E O i 1908 21/ 1.5.11) 5000-200 99,00B ba E E O uis 25h4G de Anleibe 16 6 | 117 [10875b1G 4 Oa N E S e "S F do ho. 1998 j R 6 100406 fieit.B.1900uh, 04 1410 000 5000 M do r: 2H 11:7 | 3000-150 102206 do do 1896 500 u. 1002 E H od.-Cx, Pfdbr. 511) 2000—200/98,0G | do. do. ..... L 0000 ® u. 26 £2,“ A e U BEPObL It 2D: 5000-—100/100,25G Bet S500 B 104d S 20G H O 98,0b¡G De ult. Nov. 2 E Os O O | 110 U 1A L 14 ao | enba Vutid [oa S | o oa WS A 108 [088 un 4, e © A. Z Y s S Sn D, s „do, 1802, 08/94) 14.10 5000100 99/20B Giafen 1901 unkv. 06/4 | 13,9 | 2000—100/101,10G D. Lf R E in ult No +5 | 13,9 189,90G cia Bs E L LLT 99,20 Glauchau 189%, 1908 34| 1.1.7 1000 u 5009810 Eo E E F ische Staats-Anl 1897 S L As E D | GuderTbOt uts 11 | 1410 O-S | fs ale. B LLT 50000/1007 ube Male a 9 | 134 [2 St-Ronle 3 | versch. 5000--10018810G | Görlih 1900 unk. 12084 | 1.4.10) 5000100 1039G do, ommOblia Bil LL10| ‘5000100 100206 de. 25000 u.125008r| 4 | 610 Ele „Rud. Lkr: 34] 1.1.7 | 1000—200[— do. 34/ 1,4,10| 5000—100/99,25G bo do: g. B O 5000—100/99,40G do. 2500 u. 500 Fr. .| 4 1205 —,— Scwrzb.-Sond. 1900/4 | 1.4.10| 2000—200|—,— Graudenz 1900 ukv.10/4 | 1,4.10/ 1000—200| 103,50G Laubschaftl. Zéntx i 4.16) 5000—100|—— In. do. ult. Nov. 5.11 |+-,— do. Landesfredit 3 vers.| 1000-—100|— Gr. Lichterf. Lba, 95/34| 1.4.10 1000—200|— (l 8 1,1,7 /10000—100|—,— Daïrxa San.-Ânl. .| 4 | 15410 |—— n, Ld3 sfted d. uk. 1 1.5,11| 3000—200]104,20G Güstrow 34 LLT | 3000-—100/98/40G O Ep 1.1.7 [10000-—100/99* 56G Simlndise Zoe Ls 20A fr.3.|46 p 10 Fs 1/5:11/3000 u.1000]—- Halberstadt 1897/34| 1.1.7 | 2000—200/98,75G Ofipreutiithe «18 | L1.7 (10000—100/87,80 Ei -Anl E e Cs A P Württ, Sf. “A. 81/83/34] versch. N 1902|34| 1410| 2000—2001875G I do 11,7 | 5000—1001105 00G ceibur er 15 Fres.-Lose. . .|f ». St.13630 Brdb, Pr-Anl 1899/98/ 1..10 E Halle L IT utv, 66/074 | 11:7 6000--100/108,25G le E 34 117 75 |98,50bz aliziide Landes-Anleibe. - P E Tut 07/81 139 | 2000—200/99 40G Sai i s B vers, 5000—100199, Pommersche... Si S ¡0000 =100 87,00G e ropinations-Anleihe L Dann. Prov, Se Ser. IX/33 1011 S Damn: Oa 3000—5001-—,— do. A E E, 9920B riechi <e M S 1,80 L1 7 46/80k3 VIL VILL3 E E A, . R n Y Vi ede 0000—!' s di ine Z S Ofip. Prov: -VITu Ix (4 Lte E Pee 2 EOODl 11.7 5000—500}99,75B do: Uo: 3 117 5000—100 08 '00B do kons G -gtente 130| 1410 [3710bz X31 117 O 5706 Heiden a. @. 1908/84 1410 5000—500/98,75B Posnshe G. Wr 18 | 14.7 | 5000—100/86,90b4 o. o. mittel : -|1,30/ 1.4.10 197,10b4 Pomm. A «Anl.|32| 1/4.10| 5000—200|—,—- ronn us 4 | 1.6.12 2000—200 E do. RI-KVIÏ 117 3 200/102,80G do. do. kleine. . .|1,30| 1.4.10 187,10 ofen, Provínz-Anl. 34) 1.1.7 | 5000—100/98/00 bz ere 1R9 120UID H LLT Oa E do. NVILBH 1.1.7 | 5000—100(98 0B , do. Mon-Anlebe - - [1/75] 117 D do. do. 11.7 | 5000—100|—,— Bér e m 208 He S ed E do. E X 117 10000-1000 103,30G di G a (P. L) 1460 15612 A Me roy A L G6 O 103,206 Hombngy.d. d'6. 1902/84 LLT | 1000—200/98,80G e * Bl | ÉTT 10000-1009 108,206 de: “do igl 16 2 15.1068 E e O e 10002200198 20 do « G4) 1.1.7 | 5000—100/9840B ollind. Gtaals-Äinl Ob S) 8 0 T do. F N e988 1410| 5000-600 99,26G Et Si 1-4:10| 2000--200|— 98206 Sthe... 7 28 | LLT (10000—100187,10G al. R. alte 2000 u, 1) 44 117 L ARIV-EZVIL 81 v ris | 200020099256 aiferêl. 1901 unf. 124 | 1.1.7 | 2000-100 1048 30G Do Ls ads U LL7 | 50001 99'25G e de S O 117 | 008-2009 08 a a L 20 8 | Gie. atb 4 114 O8 E [wt um B! h een M n:E S . 1902, 1903 T, veri. 8,1 1 1, 99 1 A XÏ, XIV/8 | 1.1.7 | 5000—200]89,00G po. 190%, B86, 188918 | 18 L 2000-200 de Landb, A4 117 8000100 101 906 S 1147.101102 006 dz. do. A134] 11,7 98 80bzG do. de. 100Ly | 5 1,4710102 70 \ t) (1.1471010270B