1904 / 274 p. 35 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

zum Deutschen Rei Börsen-Beilage Hsanzeiger und Königlih Preußishen Staats anzeiger. |

M Le B erlin, Montag, den 21. November 1904. |

Amitli Berli < festgestellte Kur = iner Böxse vom 21. e. <l,-H. Pry.-Anl. 98/3 E. Sranf, 1 vira, 1 L November 1904. s O 02 ukv. 12 sl 1.4.10| 5000200 1 old-G 9 00 “e 1 Peseta =2 0,80 “i eit Prov -WUILIV 1 En 5000—200 A A 18 1 Krone êf üter an 1 Gld. österr, s 1 öfterr. do. do. TVukv.09/3t| 1. :10/ 5000—200/102,75 9 ukv. Os 1L S E Ge een n 0,85 * 7 Gld, 1,70 4 D. do: LL,TILIV (34 00 5000—200| 2,76bzG L 1889, 1898 En E 20065091103 3 d“ Z ita ps W. == 1,70 4 1 M südd. W. mes “118 4,10 O 200 59 do. 1901, 0231| L. :7 | 2000-—600/98 20G S e 16 1 nd. Krone = 1,1 ark Banco eftpr. P AVI 1.4:10| 5000— 925G 9 1904 T- 17 30G lei, and (al 25 uk.12 200 K) V8 lWafil, 4,00 „6 1 Dellar = 40A = 3,20 E 1 Gubel do do VVTIS 14:10| 3 88,75G öln 1900 unkv. 1906/4 1.17 do 418 | 117 D 1 Livre Sterling = 2,4 AnklamKr.1901ukv.15 {| 1.4.10 E go: 94, 96, 98,01, 0834 E do. P DAA T Amsterdam -Rotterdam| 1 Se 0,40 E ev el Ne 5000200 —— Da A A dei Ga C3 A i G E 000— 2 : “af J “e i Brüffel eh Gubwerven 100 f E sre Teltow.fe.10unt 19 4 1.410 2000. S do, 1891, 1, 9, E a As 2 bo. do. Dis 117 | Bit 100 t: d Ss A « do. 1890/33 O I E 104,90G - Konftanz a 132/ 1.17 Sbbletw. Li 8. DS| 117 | B V oge 100 (124 2M. E qs St-Ani. 189814 | 1.4.10 E =— s Frotosch. * 900 lut 10 oi 117 "Fr. L 117 j It S R N A A 100 e Ai do. 1 Ko 000— 50010 and8ba .a.W. 90 A2 17 j alienische Pläve 100 A E A do. 1893 fi L410 2000 —200 Ee Langen alza ela O Westfälische S p. 8 | 117 | Kopenhagen 100 Lixe | 2 M. |—-— Altenburg 1899, T u, [1/4 | ve 1) E | f 1897 31 141 P E ber 3 L | Hfsabon und Oporte e S L Pa ST IOO TE9018 e o Zo0iOSs Lide: O. 190284 | 1410 d #| 11.7 ls L LE P E S BiebeGen] M 10 L rivih 117 | on... [reis | 3 M. |—— \haffenb 4 117 |1 30G zèwi 3 34) 1.1.7 do. do. (3 117 / E 2E j 8T. f Au nh. 1901 uf. 10/4 Le 100198,606 g8h. 34 1 19004 Ao ; LII, Fol 17 | Mde und V r C 3 ¿dies wers: ted d asb. 1901 uf». 1908/4 . 12 9000—200 102,80 2 1902 3/3 vers. E D gelt 114 | do. arcelona 100 M 9. 1889, 1 1.4.10| 5000—200 G fbed I LEIO 9. 3x! L117 New E 100 Pei Pes 14 È i Bamberg 1300 1898 zi verich,| 5000200 2008 Magdeb, 1891 ut 19104 LL7 Wesivrenß ritteri. 7 13s 2 E 5 M. |—— unk, 1 114 16 98 25G Ma 1/34| veri: R 17° Paris E 1s gista |—,— ‘6129| 2000-10010. tainz 1900 unk. 1010 versch. do. P 3H 117 S Ga 100 2 M. |—,— Ba armen 34/ 1,6,.12| 2000— 3 95G 888,91 4 11.7 do. o 3 15 | i E E ta E mina D 1 2E Siehe: 100 R. C E do. 176 16.82, lv, 1907/4 | 1,3,9 O ooN 101/20 bz po 8 07 9813 1.2.8 a Nan OIM, TLEE 117 / {100 S o. 1901, 1904 versh.| 56000-——500 ; 1904 V. Hess.Ld.-H 117 / Sein pi “igt 10 D sz |-— Berlin Js Bi 14.10 0 2090110 Marbura nut 3 188 do. ann Blute H 0019 | Wien E R 100 R 10: T do. E68/98 R 1.1.7 E, D BO b Senden 1895, O a 1.4.10 Land Sächsisch T |/5000—1 5950 do, E 100 Fr E 58 dO L 1904 T8: versch, 5000100 R E 1h., Rh. 99 ukv. 06/4 L j 1000-800 E ir db: l TA, e S A Es s s of s A, &, t A (2 ay Bankdiötonto. M. Le do. Siadtsun. M04. LL7 (200 09-8 MAAE Mülb. Ruhr 99 uk E 14.10 1000 S 2s “uta OXBA KtÍA 4 | 117 [102806 i alien. Pl. 3. A o. 1902/34/ 1.1: 200/103/0 , 1897/34| 14. F NI, X XIY XA, 4.10 199,30 : j Mad ), Kopen msterdam Bicleleld 4 11.7 | 5000— 0bzG änthen 14,10 XITV- 99,30G Schwed. Pl 5 orn “Vi pee Giabor 4. Ee L} bo E 19004 | 1410 0 200I0L 908 de: - 190/0181041 4 1.410 E S RLE | Geldvsort Norweg. Pl. 5. Schwei a E: o. F, G 1902/08/4 | LL10! 2000800 101'90G do. 886/94/31| veri g AEL KRIV, XXYV || 34 Kand Due) ss h Banknoten Sey 44. ta gh Sei 2) 1202 3x O E }—500 102/50bz gef 1897 99 31 N ¿ : L, RX- S -IVA; zershieden 199,30G Rand.Dutk.) St. (—— Zus! B oupons. De 34) 1:4.10/5000— 98,10G «Gladbah 16 24| versch. oe, uky.05 IXBA 4 / H wereign 34 Da Io 1901/84 1.1. 1000/100,60G te-Gladbah 18994 | 1,17" TA, VA, VIA E a 1 JOZS 20 Frs, ‘Etide -/20,34b z Bkn. 100 Fr 809 S N O do. 1900 ukv. 06/084 | 1. 1 IZA KE 1 E de 16, 5h oli. Bkn, 100 fl. 0bzG Borb.- -Rumm 11.7 | 5000—5 VOba 0 1880 11A S E 39,30G uld.-Stü 9b l. fl./169,00 Brand E 3x| 1.4.1 00/87,70B do. , 88/34| 1.1 SKUL E Gold- de/16,16b al. Bkn. 100 £./81,0 â ndenb. a. H E 0! 1000—200 1899, 1903 An ' RKY E Da 0e B BetbB Bredlau 1880, “1901 : 1.4.10 5000— 100/10 163106 Mina an) gg) 4 15 bameverit “Remenbrics o p S s D T é D 2 1200 S o . P Et Gn (2 Roden en ia | Be, 0 L e E S R 18 orma O 2ER P Amer. Not. - do. 6,Gu.1R.216 15 bi Gasiel 1900 unkv, 19104 | 1.1.7 500010028 40S frnh Q/01uE 10/12 A Kur: 4 | 14.10 300080 00G do. feine. < 4 6G br ti NIEE 8090 4 879 28 87191 vers | 3090200 102 7 a 1918/14 versch. undNm. (Brdb. j veri. | 3000—39 |—— 177563 S! A V 80'90bz Gh L 1601/21 versch.| 3000—200[98 < 70G D 91, 93,96, 9 1.4.10 1410| 3000— rlottenb 1,4 10 28,20G 7, 98/94 Sauenbs 84) veri 30 11023 Bala: Rid ge. Zolle lp, 112156 102-99 uno: 1889 2 E10 R ZOOIE 2063 Of 19083 | T2 S <.| 2000—30 199 0b¿G Dän. N. ige 70 E R./323,20 dos 99 unkv. 05/064 4.10| 2000100/102 406. fienbacó a. M. 190014 | 114 mere. 117 3000 9,00G 00 ' eie : O 9. 1896 unko 114 1.1.7 | 5000- 0240bsG 117 v. «4 | 1.4.10 30 1102,00 Deutsch - - -823,00 R S eLO —100/102,40b Df 1902/34] 14. E 31 300030 I Ap und St do fonu. 1889/32] versi 5000—100/10 3G enbura 1898 1,4,10 4 G tv d, 0039 3.0. aatspa. . 18395 99, D veri<.| 2000— 4.00h B 341 1.410 S s 14.10 L 98/90 d et v 1109206 aobieg Louts D LL 500 10099 Bu Pren 1902 181) 11 preufilde 7 14 0090 e t. Keicys- 31 109 SRGSISOUE S | R j 17 20_DO/9NG | Rhein. und Wes 80 198,90G E cichs E fonv. (81) 1.4.10| 5000200 99 Sb G Ghpenle 1901 1902 5 O: EODO 0D 102606 Vsotabeim 190111896 fb LLT bein. und Wesitäc d ve m ih. 200020 102 106 | ide do, H - j A 2000200 101, 208 Cötben i. A Ü And. 10 1.4.10 O E Pirmasens 1899 uk, 0e vie 1511 2000100 101,306 cu S do. di E 3000 80 i208 | reusi, konsol. A Ä a1 200/89,25b C o 90, 95, 96, 1905/8 2,69bzG Plauen 190 1117| 1000 11017 E 1410| 3000— 8936 | v.84) vers : otibus 1900 ufo, 1014 | 1440| 6200200 Doieri000 ait 1008L | 174 D Va A eta 4 | 1410| 300030 (19106 M T 2000-1200 ao 1889/23 | 1410 5000500 /1055 ofen 100 unt, 1905/4 | 1.1.7 | 5000 20011052 Sübiedwig-Goitiein. 4. 14.1 200030 (59.600 ete I (nur, 10000100 Op Greseld 1900 ukv. 05/4 1.4.10/ 5000-—500/98 1506 | Regenba. 18917,01-08 (24 1.1.7 | 5000 500/98 S0et b E. L 9006 do. fv “O1 ufOSId | 3.1.7 ( 8000-300110 0 Pala 1.1.7 | 2000200 2106 egensba. 1897,01-03/2 14.10, 5000-200 09 0G S nil «Gua T I 6G o. . v IeT: 1 s R In ger o B S de 10 uf 1B) 2000200 U | Daf Sl vais, 0 E See L Bad. Prim Anl. 186 e ° 1302 ufb. 1084| 1.410) 2000-20 208 1897/84) 1.1.7 5000 200/98 0G eudt ÎV 99 4 | 11.7 | 5000--500/101 406 BoauisSi 21 e “e do. 1904 uf, E 1.4.10| 3000— 0/99,20G i Du 1902/81 27 | 2000 SogaR EOE Da! ukv. 05/4 Ol 2000--2n0lAS B Er unschw. 2 Tlr.-L.|— 1,6 o Fs 3X] 1,39 200/99 90G Dt.-Wi 1896/3 1,4.10| 2000— 98,90G oft 2 1891134 11 0| 2000—500 öln-Md. Pr.-Ant. p.Si>. 169 30b i ; : : -Wilmersd. B E G D e esl Sat A E A 101 40G öln-Md, Pr-Ant. (81) 14 60 |[161,006, Baver. St.-Aul.uk C T Ege D E ufo 11/4 | 14104 00 SU LL7 | 8000-200820 imburg. 20 Tlr-L.8 | 10) 800 [186002 do. 4 | 15.11 5000—200|1064 Dresden 1900 unt, 10/4. Lie Mee 103.202 1908/21) 1.1.7 G | Meininger 11-8. B 141-400 18600 e.beB L| vor L ,20B A 1895/3 | f 5000——100 " iger 7 fl.-L ie 14 134,76bz do. Cisenbahn-Obl. 3 vers. /10000—200 108,/0bz do. 104 ( Ta e000 —60DIIS 76 S A 98.20 - Oldenb E 6 12 i 1,2,8 99,90b 1398/3 10) 5000-100 [104 260 St. Johann 34| 1.41 500/90,004 uxd. 40TIr.-L |3 t. t Se 10 s (ao age L e [eler h ns | cen E die 2 [dne 2 T +4 FIRD Ca 9. LV: 4 | ver 100 : eu E 2000— , f n D A BremerAnl 87,88, 9081 S 5000200 De: Grundrentenbr F A 5000209 rve Ct 4 S C EETA S (vei f Ge Molonialgefelsch afi, d H C a e 1 La Fo T « 5 4 E N 120 0000S oh ai O e E Sa C ne | g ad | do bp S 29 34| versch.| 6000— 00 99408 do. G R028 4 | L117 | 1000 102,00B 18914 | 1410 1000 u. 500|— G enb. 1890 e Fonds. e do. als 1.4.10 5000 E 99,40G Düffeldorf 99 ukv, 06 N N 1060 102,50G en ard i. E L 14,10 “e n loi75w : de. I o übr: 117 (87 obzG de Eg. 18994 | 1410| 5000200 E R R E O endal190lukv.19 1410| 6000200 E Gold-A 97,406 , do. do, 6a) 90018 1410| 5000—200[104,0 do. 88,9094,1900,08 3H) 1.5.11/10000—2 102,20B b 117 200|— do. nleibe 1887 5 497266 b 1896, 1908 34 1.4.10| 56000 —2 0/104,00G Duisbur. 24 versch.| 5000 00/99,50G Gieitin Lit. N, 908181 LL10! DOO 20A 105 80G 2. n E 15S 25b4 L vomburger S 3, 04/3 | versch. | 50 00110040 u: 1889, 8 994 | 1.1.7 600/98,25G do, 04 L Ó.P 34| L1 500/99 4! dé. do abg, 117 e todint, 31| 1,28 00—200/87,1 s 9, 69, 96131 A l 10 it. Q, L-VÍ31 L 7 | 5000—200 49G D do. B L17497 do. a 34| 1,2,8 | 2000—! 0bz 1 34| 1.1.7 1,60G Stuttgart 1895 {| 1,4,10 98,506 do. : abg. 5 L T < do. r 87,91/9| versa 5000 LOOIIO 30G Elend R A 1099 1820B Ls unk.05/e | 1.6.12) 2000-9 98506 * do. innere| 44 139 08/1064 Da do, 98:99/81| verd. | 5000200 E ena E 4 A 8,20B Chorn 1900 ukv. 191 34| 1.28 | 5000200199 S0@ do. dußere 1888 : godleine| 44 | 18: 92,60bzG bo dos 21904 34/ vers). 5000500 99,40B do. T-1V ukv. 0E LL7 | 5000200 102,50G do. 189 114 | 14,10 200/99, 30G DD. É: 10 e 41 25 92,80bz de eal ags (R E a E n A M ; do. amort, 1897/3 | 16. 5000-50087, E gl “1908/87 ‘1:7 | 5000—200/98/40 c> 1891 [4 | 14 : 20, (DG De 1 | 1410 [91'890 do. 6.12| 5000—800/ 10G us } LLT | 2000-200/98 40B 240 2006 0E ha O fil 114 1410 191,806 S oba ua O 1E O-deI6s | elan e 110 10s Steg ats M 4 lob O, ate mi „A © | 1410 [882068 do, D 1914/84] 1.1.7 5000--500/98,90G a o E L410 000—200|— do. e 1979, 80, 8934| vers 2000—200/101,20 do Tar 1E E Ia L [2 E Mell. iss S N 3 | 1410| 5000— 98,90G D: ns O 1410 SESIOO E Witten (01, b 34 ais: 20002009910 G do. 1902 «ats 1906| 44 F 9675S do. lo N dv, Ei 1.1.7 E —— Vlendh: 1901 unkv. ‘0E veri. 5000— 6000200 O O os Jd 10 A 99,106 ug Geld -Hvpatb-Anl. 92 41 1410 A A B S R «X, " a V G 1 ania E ad r j clfin Ea M 1 io, (R N S T R | 2E e | a . 4b 4. D 2. +-_ ti 1 Z T. R id aas E 34 117: 8000100} -- ¿G 1 U u, T8 34/ 1,3,9 E 28,80bzG Berlin Preußische (98206 Ggilen r Nr. 61 E l6 1.1.7 99'10bz o. Bod, „Cr. Pfbbr.|2 17 1 2000— 100,40G acfiadt 03/34 1.5.11 5000— °8,80bzG E Ee Pfandbriefe en.Gold-Knle ; 000 117 99 j eal (-Ali-Ldb.-OLL. 1 versch, 100/87,00G reib. t. B. E 31 1410 8000 O D 5, 1.17 | 2000130) Knleibe1889 gr.) 44 | 11.7 10bz 1 “e othaSl.-A.1900 21 verd.| 5000—100 s: y.05 4 | 1.4.10) 2000-200 s d: E E S ae do. mittel| 44 L1.7 |9825b4 1 ande at f 1.210 E E 1 1411 2000 E da M L bineflche Enleite 1B È | 117 B073bIE | Sas R Lao 20001001, 1410| 2000— Do 2A 4 | 117 do. do. 1896 n g 1 447 9%,75baG S h L ela 10 u M L8 auo-100 S |atafarant R Run ua 044 i v t.-Nente .|3 | 5 13, 1.300 nan auchau 1894, 1 ‘3:9 | 9000—100 P ut.O5/4 | verf, do. do u. 2 52/5 410 199,106 / e Ll, Nov. vers. 5000 00e To l Guesen 1801 ukv, 1903/34 117 1000 u. 5 100101 20G n D 31 veri. 1 de. do, 1898 500 ult, Nov. 14,10 99.1064 „Ÿ Sa dwräb-Sond. Ldkr.|34| 1.1.7 | 1000—- S UHIG Sl 1 1901/34 E 5000—-200/103 10G Kur- u. Neum L kündb, 5s [e 7 e S 44 | 139 J Wi E 1.4.10 2000 ene do. 4 1900 unk. 1908/4 1410 1982566 do. alte 117 De clt E ü | 139 ; do. Ldg fred. s 34 vers. 1 200 S Graud L 1909 34 1410 5000—1090 103 50G de. Tos S A 181 117 [f ti e e Staats-Ai L S Ä Württ. Steg e Le 100010 [Gl P E A410 10 N T do. Kom. B B T fa c Anleihe gar. E 1147 A I E 1.4 W 50 : n 6410 Gef GdItr RIX 1809 fn ven 2000-200 Cet 1897/51 LLT | 8000—100]98/ x MOE Zentzai A 1410 E ddie a 154.10 Haun, Prov, s Ser ÎN at 139 6000 I alle I U ukv E 5 (14 O Se Of d 24 117 ¡ 2E s S6 gf fe 4 E L-L 6009 2002020 "1886 117 | 5000 75 tpr ¿: 4181117 cäira Sún M Df. prov: Vi T1 | 14.10 5000— 200 —— Hameln‘ 1898/81 veri. E 00G eukile 4 | 117 | Sinnländiie Ln San-Aul. 4.1 10418 —LX34 S 5000—.1090l10 S W. E VS E Le A 34 117 bs St-Cif-Anl. A Sl. l pomm. f )rovinz. A 3 T 2000100 103,00G Hannover 189. 34 LE7 Br Poramersche G A 81117 al i Le 15 Fres,-Lose. . j 6.12 Me cut “Anl f E —200P7.76ba Seilbron 0, E. 180 B O 5000—500 99 10: E P N LL7 de. Prodinatio Bande S é 6 p. S or 1 L 4: R Ee: « Rhein rov. Kx XAT 117 Ie 98.10bz eilbronn 1597ut 10e) 1.6.12 E 9780G do. neulandi@{.34 LL7 Griechi'e Anl 90 1881 de, 1 S H E Hildedhein 1889, 189 0 1410 2000 zoo Posensthe S do. 08 | 117 G: V vez. hi 4,10/ 5000-—200/10 Î 1896/2 1,7 | 2000—2 S 0, XI «X 41117 ; S e 19 1.4.10| 5000-500 1,30bz omb v.d.H. 1 6/24) 1,410 S -XVL 31 11 de. X X0LKitr 81] 1410) 5000600 00h Ey. 19104 114 1000 200/98 90G LLT | é Be: X nut. 190 / 34! yersh,| 5000 ä e 27 34 Ee 1 1000 u200/108.700 E ¿11 do. IX, i ér 1147 2000500 22,006 Rae: O L 117 200. Ls LL7 Tes L117 | 5000—200/90,00B do. 1909 (unt 1905/4 L i e 0G E 7 11.7 do. 1886, 18893 | 16 D 2000— 20g Le 1167| is i | 117 1104,2 5,11] 2000— 40B L da: ortis, 111, N. 4 1.17 110400 S 1447 Marik, Anl O E L E E do. L 2X0. 5 14.710 102.00B | d. 100%v | 5 \LL4T.100102 V, 0 1LLA 4 T0bz (1147100102708