1904 / 277 p. 27 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger.

M 2TT Berlin, s den 24. November 04. g

3 | 1.1.7 | 5000—100187,40B A Ia a E [Sie E A L N E : | S&l-S. Pry.-Anl. 98 3z| 1,4,10/ 5000—200| - , s 1898 a 1898(3x| 11.7 | 2000-—500/98 2503G c 147 N S Amtlich festgestellte Kurse. E e d M8 11 | XO_VB2RG | do be C) 1.7 | 5000—15019925b4 om 24, November 1904. | Wesif-Prov. U 31 1410| 5000200 do A0 I zoo abi G d de DÍ4 ! 117 | 50001001101, 75G Setliner Gör l 1 Peseta 0,80 4 1 ster. do. do: ILULIV 84 1.4.10| 6000 —200 9920 Köln 94,96 98,01,08/33| verih,| 8000 000/99 20baW do. do. Da L 29.25b1 GaldiGld, = 2,0 4 1 Gld. öfter, W. = bo. W. M A NtuL N | 1410 S000 et Rönigab, 189 7 | 14.10 2000—5001101 80D, di É 8e. j4 | 1.1.7 | 5000200102 2506 1 Krone ôfterr ung. M T 08 0 4 1 Mart Baneo Wesir PEAY “VIL]34| 1.4.10| 300020] —— bo. 1901Tu I | 1.17 | 2000 600/103,99G Sóiedw. 34 1.1.7 | 5000—200/98 906) = & 1 Gld. holl. W. = M a : E n S s 1891, 92, 95/34) 1.4. 206 ‘1.7 | 5000—20087 406 0 i O 5 4 n E E | R n S R A 2,16 ‘4 1 (alter) Goldru E 50,40 « | Slensb. Kr. 90 utv.08/4 | 1410| 2000200[102.10G Konstanz 1902 . 6/8 117 3000200110208 | R 31) 1.1.7 | 56000—100/98 30 4/00 A 1 Dollar = 4,20 (6 1 Livre Sterling = S U O 104906; Krotosch 1900Tukv.] 17 8000—200/102,4 O [8 | L1L.7 | 5000—100/88.40b d O 8 5. 11689063 B | or o. 1890188 1410| 1000u.S00 Langens fa 1d Wi E do. T. Folge|24 S «Rotterdam . A i s 2 E angen]alza E T : 5 11 000—100|—,— Amsterdam R 10 2M. R Maen SteAal 100 1410 5000 O S L auban H 1897 e Laas 1000200 27806 O [TL Séïge/4 L Ga 0e 8, . , 1 E, Cr R g L ente mera E 8 Rel E e O E | Wagsn N 1 SidtS | n de 817 O10 E S 1 E burg 1899, Lu. versch, . R egn E a Ly ers. T/34| 1.1.7 | 5000— 50G Budaves S 100 Kr. | 2 M. |—=— glienburg unfo, 11/4 | 1,4.10| 56000—500/103,40G Ludwigsh. M 1 1990 Ta1O 2000S | p t t 111 | 200020019860 gli mise Pte e ar Bl 19 Too Ie bea 1895/3 | 11.7 | 2000—500/90 500 do. bo. 78 | 11.7 | 8000200874081 d Irc S ITS 28 ube g D TI 1:47 —200/93 60. S 100 Kr. | 8 T. |112,10B Aicbaffenb 1901 ut.104 | 1612| 2000—200/10280G Magdeb. 1891 ut 19104 | 1.1.7 | 5000-100 103306 do, do. U E De avon und Oborta F I E Aue I 09” 1897133] verfd.| 2000200 E Ma 1500 unt. 1910 4 LLT 2000 500/103.00G do. neulandsch. 1131| 117 200060 [8402 7 G verd). = «QDS Ac » í Condon E E 20/859bz Baden-Baden * 1898/31 | L4.10| 2000—200 98,6G do, 1888,91 fonv.,92 2 versch. A S B do. do, S S 100 99,6 do e S E E 59'45bz Bamberg 10 unk, 11 u 16.12 100 E Mannheim 1900 ut'05/4 Bs A 10200 Hess Ld.- Doe T2 117 | 5000100199 50G . di 6.17 000— D 0 s) S Madrid und Barcetans 0 DU 2 M. 1 1775B Dermbn 1880/4 1.1.7 | 5000—200/101,005 do. 88, M 98/34 versch.| 2000—100 O Sächsische Pfaudbriefe. N / R do. 1899 ukv. 1904/05/4 | 1.1.7 | 5000—500|101,00G do. 20131 128 | 00-2008 48 Landw. Pfdb. Kl. Va ; S & C Z Í 13 2 M. 30'95G do. 1901- ufv. 1907/4 | 1.3.9 | 5000—500| 101,90G Marburg 1808 oi 8 1000- 500 10593 G X XX 4 A 192,89 a N O 100 Frs. | 8 T. [80,956 do. 76,82,87,91, 96/34 versh.| 5000—500198,40G Mersebura1901uky.104 | 1.4.1 -300198,30G po, ufo 05 KBA ZIITA 34) 1410 199306 Paris 100 Frs. | 2 M. [80,65 H fo : 1904/32 1.3.9 | 5000—500/98.40 S Minden 1895, 1902/34| verich.| 1000— 2200 Lo R TA Ser. Ax Et. Petersburg... | 100 R. | 8E |—— Berlin ¿88819 1410) 500075 (9920G Mülb, Rh. 99 uky. 064 | 1.410/1000 u. 500/101.39G NLATI XIV-XVT y: _ 40K A Ï 876, 78/34) 1.1.7 5 9/84 1.4. 7 XVIB Schweizer Pláte. O S do. 1880/98 O U Bs Mülb, Ruhr 99 ul uf A L O a Hes ZKI, SRIY N 34 | verschieden |99,30G a P O 1904. 4, b K: 12, c fand milde pte O 84 [22298 | po: Hdlatamm.Obl/8l| LL7 (20000-5000/100,008 | maden “18224 | 1410| 2000 Me A 1s 102.60G Stkandiaa E 100 N | 2E [56s de, Stadtsun. 1901/4 | 1.1.7 | 5000-200 900 do. 1900/01 ut 10/114 | ver, 2009—100/98.50bzG do. ufv.05 IXBA, As 34 | LLT 199,30G E : 2 1902/81 EL —200 Bz) veri. à VA, V N 100 Fr. | 2 M. |—— Bicleseld * D 1898/4 | 14.10| 200000] —— do. a S T A RLRVI EVIL / E BVankdistouto. E 1900/4 | 1.4.10| 2000—500|—,— 1903, 04/34 versch. E T 106 XIX, ZNUL-—XEV| 34 | versieden 193,30G B rlin 5 (gombard 6). Amstezdam 3. Brüflel 3. | 2 p@ E N oe M Gladbach A A S Rentenbriefe. i J'auen, Pl. d. Kopenhagen 4. Lissabon 2. London, L | ou ". .. . 1902/34/ 1.4.16 5000 200/98 0065 bo. 1900 ufv. VOOAA | 1.1.7 | 2000 NOIIOI- 19G bannoverl |4 | 1.4.10/ 8000—30 102,30G Madrid 43. A t, Petersburg u. Warschau 3) | Bonn 1800/34 1,4.10/5000—1000/100/00bzG do. 1880, 88 LL7 | 2000-200198 10 - - - 94) versch. | 3000-80 199 00G S E E do. O E :200/101 20G Selsen-Nafiau (14 | 1410 3000—80 [102,26G Geldsorten, Banknoten und Coupons. 1896/3 | 1.1.7 | 5000—-500|507,50G Münden (Hann. 1901/4 E 2000200 98 40B 13x) veri. |.3000-——30 |— —_,— [E anfn. U E : A Es s L D Münz Bul E (ra Bin, 100 Fr. 8106) Boi. nb. a. H. 190 A. 1410| 5000— 1001162 10G Naubeim i. Hesi. 1902/33| 14.10| 1000—200(840G gur: úndNim, (Brdb. )4 O ia Rand Hut! Se its [i Bt 100A 166 00h; Pre ® D. 1901 /38/ 1410| 5000100/28 20G Naumburg 97,1900kv./3t| 1.1.7 | 2000—100[98.75G 1 T1 200080 |——- Dra «Stüde : n Bkn. 100 2.81,16bz | reslau 1880, 1891/24 | veridi,| 590020 0/98,80G Nürnb.99/01 uk. 10/124 |verich. 5000 200/108,70G E : ; E : I 1410| 300039 {10%.C0b;G S uld-Stüte|—— Desi Bk. p, 100Kr. 85.00b¿G | Bromb. 1902 ukv. 1907/4 | 1.4.10| 5000—200/103,209B do. 1902 uk.1913/14/4 | 1.4.10 5000 Ri L S 34 versh.| 300030 [98.99 8 E, =— do.1000 u.2000Kr./85,00 3 do. 1899/34] 1.4,10//5000—100 98,408 A 1 93, 96, 97, 98/35 L 500010918830 Poleuscbe E APEA 4 14.10] 3000—30 102 20G Sim verials St..|— Mui: do. p. 100 R, 216, 20903 | Burg 19001 A 1910/1 | 1.1.7 | 2000—100/102 70G 1208/8 L 2000 209 E D L 34| vers. | 3000—80 198,90 Im 2 te pr.5008|—-—- do. 500 R.2 i630 bz afi O 72, a B 34) versch.| 3000—200 28,308 Offenba a, M. Ae 1.1.7 2 97 E Preuße 4 | 1410| 3000—30 [102 20b;G do neue D Si 1627 ebG | do. do, 5,3u.1R (21650 ebG E 1/84) 1.4 10| 5000—200198,30 9 190232 1.4.10) 2000200 e D S 34| veridh.| 8000-80 198 80bzG E ult. Novhr.|—,— Ghazlottenburg 1889 4 1.4.10/ 2000—100|—— Offenburg 1896184 E E 89'00G Rhein. und Westfäl.|4 | 1.,4.10| 3000—30 [102,20G G An L. s gr. 41756; Schweiz.N,100Fr. 0/95bz do. 99 unkv. 05/0614 | 1.1.7 | 5000—106 102,70bzG 1895 L L; 10 5000-200 98'50G d do. [34] verih.| 3000—30 198 89G do. deine, (el8ba |Stand. N 100Mr. 11205 bs | do. 18% unfu, 11 4 | 1410| 5000100 1808 t | Ovveln - 1902 8121 LL7 | 2000 50019850G GäGsishe. 4 | 1.4.10] 3000—30 [10220 do. p. 3, D. \tl7b6s (Bollcp, 100 G. R. 02820 ebB | ho. 1885 fouv, 1889/83| versch.| 2000—100|89,10et.baB | He A O E dlekide. 4 | 1410| 300030 [102 00k, dla N10 80,7662 |do. leine. 823,00 ebB | do. 10S a, 02/22) vers, 5000-—100 9910et bzB Psoräbeim 1901ut1906 4 1 O A (34) ver) .| 3000—80 |99,25G Dén K 100K A Coblenz 1.10 ukv.05/4 | 1.1.7 | 5000—200/102,50bs Det | LLT | 1000 [101 50B Gibledwig:Goiicin: 4 | 1.4.10 3000-20 02206 Deutsche Fonds und Staatspapiere, A 1 konv. 1897/34] versh.| 5000—200]:8,59 Pirmasens 1899 u. 0 E 1.1.7 ' Bis 34) veri.| 3000—30 199,00G D.R- «Sihat19001 0514 vers./10000 -50001100,20G urg 1902/894| 1.1.7 | 3000—100/98.90G Plauen 903/34) 1.1.7 Pa E S Sid 1 22 do. 1904/34| versch| 99,8 Cópente 1901 unkv. 10/4 | 1.4.10/ 2000—200/102,69G Posen1900 unkv. 1561 H See G Rati Bn as 15 p eal 12 [5506 preuß, Stab fonv.(34| 1.4.10) 5000—200[101 4003 L 90, 9b, 96, 1902/24 1.1.7 | 500300 --— diédam * 190224 1410| 5000200199 00bIG | Sg rae i E a S 12 —— T: TD N DIC A « 4 Tian Q J R do on veridh.| 3000 200/101 ‘40bi Gotfbus 1900 uto. 1014 | 1.4.10) 5000 poc/105 50G E N E R E Be E eia 00 lde 0b do. do. (8 | verscch.10000——200|89,50B do. 1889/24) 1,2.10| 5000—800/98.60G Gi 1.2.8 | 5000-—500 B Braunschw. Ulr L Sid E pr O E 89 40bz 1895/3 | 1.4.10 : Remscheid 1900/4 Hg R A0 Hat o Es Pr A u Ls 150 |135,75bi Preuß. konsol. Á, fv. (34 versch.| 5009—1501101,30bzG Greseld 1900 ukv. 05/4 | 1.1.7 1908/58) 1.17 R E Pair S ZleÆ 81 14 | * 150 do. do. 34| 1.4.10) 5000—150[101,30b¿G do. 1901 unfv. 1911/4 | 1.1.7 | ibevdt IV 99 uts 05/4 | 1.4. 500/101, eder Ea 12 v6 2bet bu D l mten s (vers 10000 | do 1818 A, BSI/ verso. mgfioe 1881, 944 117 eee | Biaban és E 18 M Bad: ‘St-Anl. 1‘01 ut 09/4 1.1.7 | 3000—200t—,— E j 1E 34 1.1.7 Do ' 1908/84| 1.1.7 | 5000—100/28,30 bne T T 2 Sia. 12 fv. ukv. 0734| versh.| 3000—100|— do: (1902 34/ 1.4.10 D 18958 HET7 500/90,00S "Oblig ationen Deutscher Kolonialgesell/ ‘e e Lo 92 u. 94/34] 1,5.11| 3000—200| 100,006zB Deffau 1896/34/ 1.1.7 Saarbrücken 1896 34 1.4.10 E G Do Schldvsch. Ti 117: do, 1900 ukb. 06(84| 1,5.11| 3000 200/100 00 006b3B | Dt.-Wilmersd. ukv. 11/4 | 14.10 Sit. Johann 1902/04 1.1.7 | 3000—500/97:60 (v. Reich "r oPulA do. 1902 ufb. 10/33| 1.4.10| 3000—200{100,00bzB Dortmund 91, 98, 03 1/33) verf. 1896/8 | 1.1.7 2 ; sländische Fonds. do. 1904 uth. 12 E E Dresden 1900 unk. t. 10 4 1.410 S nebern G: Gem. 26124) 14.10) 5000 600 10bzG Urgentin. Cisenb. 1 2% bor 5 | S O „060hs F A B? D. L, L, -Anl. ut 06/4 | 1511| 2000—200/103.206 bzG do, 1900 31 | 1.410 Solingen 1599 ukv. 19 10/4 | 1.4.10 /1000 u. 500/102,90G 4 ‘ov. A9 10684 ¡1064 Bayer S; 0: 34/ versch. /10000—200/100,008 8 ‘Grdrpsdbr. L u. 11/4 | versch. do. 1902 uky, 12/4 S O u. 2001102906 do. Gib Anlcibe 1887 S La do, Œisenbahn-Ob1.|3 e O O S do. A 3t Os Spa 1895 a G 4 R500 97.906; G do. do, Es S 114 o Do. 12 RET R s entenbr.1/4 | 1,4,1U DICE| LE V s do. abg. do. L »gf-Renten B31 117 | 5000200 Düren H 1999 uty, 05 4 1.17 Siarg ard i Pom. 25/24 14.10) 5000007 E T de. abaf| 5 | L171 [o86Ob G Brnich- “fün, SV. 1 (3 | 1.4.10| 5000200 do T 1901/4 | 1.1.7 Stend al1Nfufv.1911 4 | 117 H, L do. innere/ 44 | 1.39 |94,00bzG L A al, 87, 88,9031 1.28 | 5000—500/99,40bz do. @ 1891 kfonv.|23/ 1.1.7 h 1903 E L O 98 70G E. o fleine| 44 | 139 94,00b¿G Bremer 2 92, 29/34 1.5.11 5000500129 40bz Düsseldor! 9 ukv. 064 | 1,39 00/102, Sieitin Lit. N,0.,P.(81| L S 08 7T0W de. fußere 1888 20400 æ/ 43 | 1.4.10 192,49b¿G Do A 9134| vers. | 5000—500/99.40bz 6/84 1.5.11/10000-—200/99,500 do. 04 Lit. Q, Li Si 14.16 200/10240G do. do. 10200 | 44 | 1.4.10 [92,4061 G do do. 213963 | L410 E do. 8,0,94, 1900038 84 versch. ; Gtuitgart 189 unk, 064 | L618) 2 2000— Ri do. do. 2040 d 44 | 1410 2001S D ' 1:4:10/10000—500]8 a1 2.8 | 6000—: n I S A. 1899/4 1,4,10/ 5000—200|—,— Po 18, 85, 89, 9634| 1.1.7 Thom 1909 uky. 1911 O S 12806 A do. 1896 - 408 | 4 1410 18 85,76bzB Orbes E N a cid 2009209 87:00bzB 1899 E Ü 117 Tuie T 1908 zl LLT 99,10G Bednistbe Landes-Anleibe ¿ 128 |- —— : E » utv A, nre d e Landes- S, N e Eri 3x 1.28 2000—500/100,50bzG E v. 18 J E Wanddbed 1891 1/4 1410/2 2000—2 C ee 20G Bn do. 1898 unk. 1905| 44 | 1.410 E 25bzG Hamburger 1900/4 | 1.1.7 | 5000—500/103 508 IT-[V ufv.1 1.1.7 Weim 1888/24 L Sg Gs 101 3) et.bzB | „do. do. 1902 unfv.1918| 44 | 1.17 110125bzG do. amort. 791/38 verst. 5000—500/99,40B Doe orn: 1.189981 ELT Wiezbd.00/1 ukv. 05/64 | 1.4.10/ 2000200 as Bulg. Golb-Hypoth.-Anl. 92 do. * 93, 9934| veri.| 5000—500:99/,40B bing 1903 3/84/ 1,1.7 do. 1879, 80, 83/34| versch. 200/99 10G Ser N: Nr. 241 561—246 560| 6 | 117 |—— do. e 1904 3x E B00 99; 40bzG 2 S 33x 0 Bien 99,95; 9 01, 081/24 L L 198 50G 5x Nr. 121 261-8 60 6 117 98,90 bz do j 5.11/ 5000—500|—— —IT4 | 1 4. 61 551— do. St-Anl, 1997/8 | 1.6.12) 5000500) Gurt 19808, 01 111/21 1410 Worms99/01 uk.05/074 veri, 200-500101.20G le Me 990000} 6 | 1.1.7 |0890bz dd do, amar, 1.3.9 | 5000-—500|—,— Effen 1901 untv. 1907/4 | 1410 do. 1208/24 S 2000 [198 20G Ghilen. Gold-Anleibe 1889 gr. 44 | L117 82568 güb.Staats-Unl. 1899/34 S do. 1879, 83, 99, 01 versch. bo. konv. 1892, 1894/84! 1.1. : do mittel) 4 1,17 22200 ; 914/34/ 1.1. 1901 unkv 4, iefe. 44. L z do. d n i 1 ÉEE S 2008 ie 1899 É 128 5000—200/99 ‘00bz Berliner e 1 U R Ghlnessche Anleihe E 6 s is s i Eb. j84| 1.1.7 | 3000—6 ‘2,8 | 5000—200/99,00bz | Berliner... 1 A 1 ; E Per e E L g | mona 8058| Hh Pr do. do. 1890/9434| 1.4. S D, 2,09 B LLT |-3000—150[102'30G do. do. U. A. ,3Ibz 1 uf. 11/84 1:4.10/ 3000—100| —, 1898/34 1.4,10| 5000—200/97,75G D E, | Ros pi Old! nb EL-A. 103) LLT og! 100/100,40G E 1900utu.05 4 | 1.410 2000—00/101,06IB | dos. nee... B LUT| 6000 10089 0D | 2 1008 00 C A 4 1.3.9 e 09. 18962 | 17 | 2000—100/87,0B deg 8H 1.5.11) 2000-200 O do do E S do do. #0 u. 252) 4 | 139 L, é e . S L i R A RE e Anb v, Bat Sb Obl (21 versch. 5000—100 100,25G Mrt ut. 10/4 | 1.410 2000—200/10240G Galenba. Cred dFut.döA s r S E e 1897 6 S.-GothaSt.-A.1900/4 | 1.2.10) 1000—200/—,— 1901/84| 1,4100, /99,00G D E fündb.|82| versch. [50000100 Eavptische Anleihe gar... .| 3 | 1359 A Landeskr. unf.07/4 | 1.4.10| 5000—100|— 99/00 Gießen 1901 unkv. 06/4 | 1.3.9" | 2000—100/101 20G de: O do A 3x | 1541 do. in daf LLT | 2000100 San I 2A 11, 11000 u. SONERUD M dle 88 LLT | 3000—600|100,75G bo. 25000 u. 12500Fr.| 4 | 151 Sa Et -W M 117 1500u.300[100,00G | Gnesen 1201 ukv. 1911 31 Lao R E E 34 L1.7 | 3000—150/100/20G do. 2500 u, 500 Fr. .| 4 | 151 eAnl. A, 416 O 2s Me D v MENE e G4 A, 1 d S “El:Sene_ 3 | vers. S UGO Görliß 1900 unk. 1308 L 14.10 5000100 108 50ba de gomm.Dblia, gi i aa S a A e Nov. ie ü 0v. 4. 900— D D D 6 La 5000 Sthiorib: „Äud, oke S A [E ; Graudenz 1900 ub. 10/4 | 1.4.10| 1000—200/103,50G bandiéafil Zentral - 5 117 O 108, E Finnländisebe E 8 “p. El 750b¡G Schwrzb -Sond, 1008| T 1000190 Lilhterf. Ldg, 96/34 1.4,10/ 1000—200|—— 3 | 1.1.7 [10000—100|88.00b; G burges 1E Bret ‘fr.3.|46 p. St. do. Landeskredit 3x vers. En ' Güstrow 1895/3%| 1,1,7 | 3000—100/98,00G de. 4 | CL7 | 5000-—100[105 60B alizische Landes-Anleibe. .| 4°] 16.11 Weim. #döfred. O E O Halberstadt 1897/34| 1.1.7 | 2000-——200|9875G Oftpreukiske E es galiGe Bandes Ameie. L44 L gl. 81/89/38] versd.| 2000--200—— Halle L I ufs. 0601/4 | LLT 00-100 | i * LLT | 5000-10087 40G Griecbisbe Anl. 5% 1881-84 1,60) 1.17 R t, 2 ale 1, 11 u ( a f O I A: 2] O, e R L E se 17 110000 "an leine] 1, d, 4507/81 150 | 2000200 99/406 A E 1898/91 T1 300050 euge S 3 LLT (10000—2 6708 da Soul G-Bente 1150 1410 : 1 a: SRS R Ta M Je De T Ta 6 S Ae aus S 4 Cass, Hpstr XIX t Ser Ix 31 1 1411| 6000500) —— ami i. W. 1908/31 117 E do. neulandi. 21 1.1.7 A E 65 de: feine -1- - 120) 1410 Daun: Pro v T VIL 3 1,4.10| 5000—200|—,— annover 1895 /34| 1.1.7 | 5000—500/99,40B E 3 900/102 90bz do, Mon.-Anlethe . 10e 117 P 2 Vi u. IX LL7 | 5000—100/108 25G arburg a. E, 1908/34| 1.4:10| 5000—500]97/80bz Poiensce S. V Ie D A B 28 fleine fj 176 147 Oft. oa, IIX(84 117 | 6000— 100097 7063 eilbronn 1897 uy 1044 | 1.0.12) 2000200 —— d e D LLT [10000-1000/10870G | ts Gold-Anl S4) 1/60) 186.12 E 14,1 E 9 «L, I x, % 4d A nel 6.12 Pojen. p Ant 24 117 | 500010 820B ildefhein 1889, 118988 11.7 | 2000200 do. « 4/8 | 11.7 (10000100 106 4 188 “LL7T | 6000— d 4.10 5000—500|—.— h * C ESA 44 1L dei N XA1 4 1.1.7 | 5000—600[103,50bz omburnu.d.b .d.H. 1902188 LL7| 1000900 j do. - C 117 | 000100187106) 2 e E XITI 34) 1,4.10| 5000—200/101,20bz ena L ukv, 19104 1.1.7 | 1000 u.500/103,75G do. " 4117 | 3000—75 [-——- _ 7 E IY tv. . 134 1.4.10/ 5000—500/99,C0S 1902/34 1.1.7 | 1000u.500198,20G GSäbksche…….…... l 1:14 | 200018 (99 30G i 1147 12 do. VVII (84) 1,410) 5000-—600/99,00G Fuoiorazlats 897/34] 1.4.10| 2000—200|—— E EEEE B 147 | 00078 67.806 E oa do. K, XIT-XYÍL, 99,20 Ea m anv. 1A | O I | edie. altianbsibaft4 | 1.17 | 5000—60 (9890G iv.| 5 |1.1.4.7:.10/—— XXTY-XXVIL 34 versh.| 5000—200/99,20bz i 11.7 : : 34| 117 0 101 75G 5 [L147101102,40b4 do. FIX unk, 1909/34| 1.1.7 | 2000—-500/99,00G Karlsr. 1900 unk. 1908/4 1,4.10| 2000—200/101,00G do. di6. A4 | LLT 150129 25bz do. do. X |834| 11.7 | 6000—500/94 00B do. 1902, 1903 L, IT|34| vers.| 2000—200/98,40B do. lands. 42, | 11:7 Bo do. IX, XÏ, XIV/8 | 1.1.7 | 6000—200/90,00et.bzB P do. 1886, 1889/3 | 1,5.11| 2000—200|— E :

/